Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage, Carl Nørregaard, Inge Mærkedahl og Elisabeth Grüner, Socialforskningsinstituttet samt Hans Dankert, Institut for Arbejdsmiljø, Danmarks Tekniske Højskole. PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation, som oprindeligt blev indsamlet af David Bunnage, Carl Nørregaard, Inge Mærkedahl og Elisabeth Grüner, Socialforskningsinstituttet samt Hans Dankert, Institut for Arbejdsmiljø ved Danmarks Tekniske Højskole. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0562). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-0562: Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation. Primærundersøger(e): David Bunnage, Carl Nørregaard, Inge Mærkedahl og Elisabeth Grüner, Socialforskningsinstituttet samt Hans Dankert, Institut for Arbejdsmiljø ved Danmarks Tekniske Højskole. DDA-0562, 1. udgave (ved Pernille Korch, Bo Andersen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (97 respondenter, 747 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (362 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet og Institut for Arbejdsmiljø ved Danmarks Tekniske Højskole for Det centrale Bedriftssundhedsudvalg under Arbejdsmiljørådet, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i januar 1986

3 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Pernille Korch, Bo Andersen og Per Nielsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0562: Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV December 1989 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen.

4 Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle

5 kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være

6 respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse.

7 STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: bedriftssundhedstjenesteordningen; omkostninger ved bedriftssundhedstjenesteordningen; nyttevirkning af bedriftssundhedstjenesteordningen; bemandingsaspekter af bedriftssundhedstjenesteordningen; samarbejdsrelationer vedr. bedriftssundhedstjenesteordningen. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0562: Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation. Primærundersøgere: David Bunnage, Carl Nørregaard, Inge Mærkedahl og Elisabeth Grüner, Socialforskningsinstituttet samt Hans Dankert, Institut for Arbejdsmiljø ved Danmarks Tekniske Højskole. DDA-0562, 1. udgave (ved Pernille Korch, Bo Andersen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (97 respondenter, 747 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (360 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Bunnage, David. Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Bunnage, David; Nørregaard, Carl; Mærkedahl, Inge; Grüner, Elisabeth; (B) Dankert, Hans. (A) Socialforskningsinstituttet (SFI); (B) DtH: Institut for Arbejdsmiljø. (A) Borgergade 28, DK-1300 København K. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: 665. Yderligere oplysninger: Projektnummeret er SFI's undersøgelsesnummer. Økonomisk sponsor: Yderligere oplysninger: Undersøgelsen er finansieret dels via en direkte finanslovsbevilling og dels af Arbejdsmiljøfondet. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Registret har til formål at tilvejebringe oplysninger til en statistisk og videnskabelig belysning

8 af bedriftssundhedstjenesteordningens opgaver, omkostninger, nyttevirkning, bemandingsaspekter og samarbejdsrelationer, der skal danne grundlag for den videre udbygning af bedriftssundhedstjenesteordningen. Undersøgelsen blev sat i gang på initiativ af Det centrale Bedriftssundhedsudvalg, der hører under Arbejdsmiljørådet, med det formål at skabe et så godt grundlag som muligt for den videre udbygning af BST. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Bedriftssundhedstjenester. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): 97. Datasættets størrelse: 97 respondenter; 747 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 52 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). I 1985 blev der påny indsamlet oplysninger fra alle de på dette tidspunkt eksisterende bedriftssundhedstjenester og alle ansatte herved. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: beskæftigelse; tidsbegrænsninger. Bedriftssundhedstjenester og ansatte herved i foråret Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview; postal undersøgelse (selvadministreret). Postspørgeskemaer udsendt til bedriftssundhedstjenesterne i maj Returneres skemaet ikke, foretages telefoninterview. Endvidere er der indhentet oplysninger på grundlag af indberetningsskemaer udfyldt i bedriftssundhedstjenesterne i marts-april Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Socialforskningsinstituttets interviewerstab. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: oprindelige skemaer; enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS, SPSS, SAS og BMD-P. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og

9 engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Socialforskningsinstituttet (SFI). Herluf Trolles Gade 11, DK-1052 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Nørregaard, Carl; Bunnage, David og Dankert, Hans: Bedriftssundhedstjenesten under opbygning. Rapport nr. 1 fra BST-undersøgelsen. København: Socialforskningsinstituttet; Publikation 131, 143 pp. 1984; (2) Nørregaard, Carl; Bunnage, David; Dankert, Hans og Mærkedahl, Inge: Bedriftssundhedstjenesten i funktion. Rapport nr. 2 fra BST-undersøgelsen. København: Socialforskningsinstituttet; Publikation 143, 207 pp. 1985; (3) Nord-Larsen, Mogens: Bedriftssundhedstjenesten i udvikling Rapport nr. 3 fra BST-undersøgelsen. København: Socialforskningsinstituttet; Publikation 151, 188 pp. 1986; (4) Nørregaard, Carl; Bunnage, David; Dankert, Hans og Mærkedahl, Inge: Bedriftssundhedstjenesten og virksomhederne. Rapport nr. 4 fra BST-undersøgelsen. København: Socialforskningsinstituttet; Publikation 152, 189 pp. 1986; (5) Nørregaard, Carl og Bunnage, David (red.): BST - en vej til bedre arbejdsmiljø. København: Socialforskningsinstituttet; Socialforskningsinstituttets pjece nr. 19; 1987; (6) Bunnage, David og Nørregaard, Carl: The Occupational Health Service in Denmark: Organization, functioning, and effect - An evaluation. København: Socialforskningsinstituttet; Socialforskningsinstituttets pjece nr. 22; Referencer til beslægtede studier: Nærværende undersøgelse er en af fire spørgeskemaundersøgelser af bedriftssundhedstjenesten. Disse undersøgelser er foretaget af Socialforskningsinstituttet og har følgende titler, med det relevante DDA-studienummer og SFI-undersøgelsesnummer anført i parentes: Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: personale (DDA-0681 og SFI-0665); Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation (DDA-0562 og SFI-0665); Bedriftssundhedstjenesten (BST), : personale (DDA-1394 og SFI-0723); Bedriftssundhedstjenesten (BST), : organisation (DDA-1395 og SFI-0722). INDLEDNING Denne undersøgelse er blevet gennemført af David Bunnage, Carl Nørregaard, Inge Mærkedahl og Elisabeth Grüner Socialforskningsinstituttet, samt Hans Dankert, Institut for Arbejdsmiljø ved Danmarks Tekniske Højskole. Fra Socialforskningsinstituttet modtog Dansk Data Arkiv en datafil i OSIRIS-format samt tilhørende dokumentation i form af spørgeskema. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret

10 OSIRIS-datasæt samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (Var. 1 og Var. 2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (0562) og respondenternes sekvensnummer inden for datafilen. Med hensyn til manglende data opfylder materialet DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (henholdsvis 99, 999 osv.) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel (Uoplyst-kategorien). Ligeledes er irrelevant-kategorien konsekvent kodet 10 (henholdsvis 100, 1000 osv.) I variablerne 68, 70 og 72 er der lavet en undtagelse fra standard. Uoplyst er kodet og irrelevant er kodet , fordi der ikke kan bruges flere end 7 cifre i OSIRIS-formatet. Referencer tilbage til spørgeskemaet findes i spørgsmålsteksten. Spørgeskemaets filterstruktur er gengivet i kodebogen på følgende måde: Filtervariablerne er angivet ved en tekst i de relevante kategorier. Eksempelvis således: - fortsæt med spm. 13 (V44). I de filtrerede variable er filtervariablen anført således: FILTER Vnn, hvor "nn" er nummeret på filtervariablen. Kategorien "ikke nævnt" optræder, når et spørgsmål omfatter en gruppe variable (eksempelvis spørgsmål 26, der omfatter V92-V97). Kategorien anvendes, når respondenten har svaret i mindst et tilfælde, hvor der er kodet "nævnt", mens der i de øvrige variable i gruppen er kodet "ikke nævnt" Kategorien adskiller sig således fra "uoplyst", der i sådanne spørgsmål kun anvendes, når der slet ikke er svaret på nogle af de variable, som spørgsmålet omfatter. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER

11 start 1, bredde 4 DDA Studienummer Variablen har for alle respondenter værdien 0562 V0002 SEKVENSNUMMER start 5, bredde 2 Sekvensnummer V0003 SFI UNDERSØGELSESNUMMER start 7, bredde 3 SFI Undersøgelsesnummer Variablen har for alle respondenter værdien 655 V0004 SKEMA TYPE start 10, bredde 1, tekstfelt Skema type Spørgeskema til samtlige bedriftssundhedstjenester i Danmark Alle respondenter er kodet H V0005 IP-LØBENUMMER start 11, bredde 1 IP-løbenummer SFI løbenummer er fjernet pga. konfidentialitetshensyn Alle respondenter er kodet 0 V SERVICE BEG. MÅNED start 12, bredde 2, manglende data: = Hvornår begyndte I at yde service efter bekendtgørelsen? 1.1. Måned måneden kodes uoplyst V SERVICE BEGYNDT ÅR start 14, manglende data: = 99

12 1. Hvornår begyndte I at yde service efter bekendtgørelsen? 1.2. År år år år år år uoplyst svarprocent: 96 V HVOR MANGE TIMER start 16, bredde 5, manglende data: = Hvor mange timer var det faste personales samlede arbejdstid i 1981? antal timer kodes interval uoplyst V HVOR MANGE TIMER start 21, bredde 4, manglende data: = Hvor mange timers konsulentbistand eller bistand fra virksomhederne blev der ydet i 1981? antal timer kodes interval uoplyst V HVOR MANGE TIMER start 25, bredde 4, manglende data: = Hvor mange timers egentlig BST-service (ekskl. transport og administration) blev der ydet i 1981? antal timer kodes interval højeste antal uoplyst V HVOR MANGE TIMER start 29, bredde 5, manglende data: = Hvor mange timers egentlig BST-service (ekskl. transport og administration) forventer man at yde i 1982?

13 antal timer kodes interval uoplyst V ANTAL FASTANSATTE start 34, bredde 4, manglende data: = Hvor mange fastansatte medarbejdere var der ansat pr. 30 april 1982? antal ansatte kodes interval uoplyst ***************************************************** * For spørgsmål 7 gælder følgende vejledning: * Hvis en medarbejder har flere arbejdsfunktioner, * medregnes vedkommende i hver af disse medarbejder- * grupper, og det ugentlige antal arbejdstimer for- * deles på de enkelte funktioner. ***************************************************** V A DAGLIG LEDER ANTAL start 38, manglende data: = 9 7. Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 1.a. Daglig leder, antal medarbejdere pr. 30/ medarbejdere medarbejder medarbejdere uoplyst svarprocent: 98 V B ANTAL ARBEJDSTIMER start 39, bredde 2, manglende data: = Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 1.b. Daglig leder, det samlede ugentlige antal arbejdstimer antal timer kodes uoplyst V A SEKRETÆR/ADM.ANTAL start 41, manglende data: = 9

14 7. Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 2.a. Sekretær/administration, antal medarbejdere pr. 30/ medarbejdere medarbejder medarbejdere medarbejdere uoplyst svarprocent: 95 V B ANTAL ARBEJDSTIMER start 42, bredde 3, manglende data: = Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 2.b. Sekretær/administration, det samlede ugentlige antal arbejdstimer antal timer kodes interval uoplyst V A MILJØTEKNIKER ANT. start 45, manglende data: = 9 7. Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 3.a. Miljøtekniker, antal medarbejdere pr. 30/ medarbejdere medarbejder medarbejdere medarbejdere medarbejdere uoplyst svarprocent: 97 V B ANTAL ARBEJDSTIMER start 46, bredde 3, manglende data: = Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982?

15 3.b. Miljøtekniker, det samlede ugentlige antal arbejdstimer antal timer kodes interval uoplyst V A MÅLETEKNIKER ANTAL start 49, manglende data: = 9 7. Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 4.a. Måletekniker, antal medarbejdere pr. 30/ medarbejdere medarbejder medarbejdere medarbejdere uoplyst svarprocent: 98 V B ANTAL ARBEJDSTIMER start 50, bredde 3, manglende data: = Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 4.b. Måletekniker, det samlede ugentlige antal arbejdstimer antal timer kodes interval uoplyst V A TERAPEUT ANTAL start 53, manglende data: = Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 5.a. Terapeut, antal medarbejdere pr. 30/ medarbejdere medarbejder medarbejdere medarbejdere medarbejdere medarbejdere uoplyst ----

16 svarprocent: 98 V B ANTAL ARBEJDSTIMER start 55, bredde 3, manglende data: = Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 5.b. Terapeut, det samlede ugentlige antal arbejdstimer antal timer kodes interval uoplyst V A LÆGE ANTAL start 58, manglende data: = 9 7. Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 6.a. Læge, antal medarbejdere pr. 30/ medarbejdere medarbejder medarbejdere medarbejdere uoplyst svarprocent: 97 V B ANTAL ARBEJDSTIMER start 59, bredde 2, manglende data: = Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 6.b. Læge, det samlede ugentlige antal arbejdstimer antal timer kodes interval uoplyst V A SYGEPLEJERSKE ANT. start 61, manglende data: = 9 7. Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 7.a. Sygeplejerske, antal medarbejdere pr. 30/4-82

17 medarbejdere medarbejder medarbejdere medarbejdere uoplyst svarprocent: 97 V B ANTAL ARBEJDSTIMER start 62, bredde 3, manglende data: = Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 7.b. Sygeplejerske, det samlede ugentlige antal arbejdstimer antal timer kodes interval uoplyst V A SUNDHEDSPLEJERSKE start 65, manglende data: = 9 7. Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 8.a. Sundhedsplejerske, antal medarbejdere pr. 30/ medarbejdere medarbejder medarbejdere uoplyst svarprocent: 98 V B ANTAL ARBEJDSTIMER start 66, manglende data: = Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 8.b. Sundhedsplejerske, det samlede ugentlige antal arbejdstimer timer timer timer timer

18 timer timer uoplyst svarprocent: 98 V ANDRE.HVOR MANGE start 68, manglende data: = 9 7. Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? 9. Andre, antal medarbejdere pr. 30/ medarbejdere medarbejder medarbejdere uoplyst svarprocent: 98 V ANDRE HVEM start 69, bredde 25, tekstfelt 7. Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? Hvis besvaret i: andre 9.1. Medarbejdergrupper hvis V29 = 1 tekst indskrives V A ANTAL MEDARBEJDERE start 94, manglende data: = 9 eller >=10 7. Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? Hvis besvaret i: andre 9.a. Antal medarbejdere pr. 30/ medarbejder medarbejdere uoplyst irrelevant svarprocent: 20

19 V B ANTAL ARBEJDSTIMER start 96, manglende data: = 99 eller >= Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? Hvis besvaret i: andre 9.b. Det samlede ugentlige antal arbejdstimer timer timer timer timer timer timer timer timer timer uoplyst irrelevant svarprocent: 18 V ANDRE HVEM start 99, bredde 25, tekstfelt 7. Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? Hvis besvaret i: andre 9.2. Medarbejdergrupper tekst indskrives V A.ANTAL MEDARBEJDERE start 124, manglende data: = 9 eller >=10 7. Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? Hvis besvaret i: andet 9.a. Antal medarbejdere pr. 30/ medarbejder uoplyst irrelevant svarprocent: 3

20 V B ANTAL ARBEJDSTIMER start 126, manglende data: = 99 eller >= Hvor mange timer er de enkelte medarbejdergrupper ansat til pr. uge pr. 30 april 1982? Hvis besvaret i: andre 9.b. Det samlede ugentlige antal arbejdstimer timer timer uoplyst irrelevant svarprocent: 3 V HVIS MAN SKULLE start 129, manglende data: = Hvis man skulle ansætte yderligere en medarbejder, hvilken medarbejder ville der være mest behov for? daglig leder sekretær/administration miljøtekniker måletekniker terapeut læge sygeplejerske sundhedsplejerske andet uoplyst svarprocent: 89 V HVIS ANDET start 131, bredde 30, tekstfelt 8.2. Hvis man skulle ansætte yderligere en medarbejder, hvilken medarbejder ville der være mest behov for? Hvis besvaret i: andet hvis V36 = 09 tekst indskrives V PÅTÆNKER MAN start 161, manglende data: = 9

21 9. Påtænker man at ansætte yderligere medarbejdere i indeværende år? ja nej, fortsæt med V uoplyst svarprocent: 95 hvis V38 = 2 fortsæt med V40 V HVOR MANGE TIMER start 162, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V Hvor mange ugentlige arbejdstimer drejer det sig om? hvis V38 = time timer timer timer timer timer timer timer timer uoplyst irrelevant svarprocent: 26 ******************************************* * Spørgsmål (V41 og V42) besvares * kun af virksomheds-bst. Andre BST'er * fortsætter med spørgsmål 13 (V44) ******************************************* V0040 MELLEMTEKST 1. start 165, manglende data: = 9 Mellemtekst spm besvares kun af virksomheds-bst andre BST'er, fortsætter med spm. 13 (V44)

22 uoplyst svarprocent: 98 hvis V40 = 2 fortsæt med spm. 13 (V44) V DEN NUVÆRENDE BST start 166, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Afløste den nuværende BST en tidligere bedriftslægeordning? ja nej, fortsæt med spm. 13 (V44) uoplyst irrelevant svarprocent: 54 hvis V41 = 2 fortsæt med spm. 13 (V44) V ETABLERET MÅNED start 168, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V40, V Hvornår blev den oprindelige bedriftslægeordning etableret? januar februar april juli november december uoplyst irrelevant svarprocent: 7 V ETABLERET ÅR start 171, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V40, V Hvornår blev den oprindelige bedriftslægeordning etableret?

23 to sidste cifre i årstallet kodes uoplyst 100. irrelevant ************************************** * For spørgsmål 13 gælder følgende: * Beløbet opgøres i priser, der * var gældende i etableringsåret. ************************************** V TIL MÅLEUDSTYR start 174, manglende data: = Hvor store var etableringsudgifterne? 1.1. Til måleudstyr nævnt ikke nævnt uoplyst svarprocent: 84 hvis V44 = 2 fortsæt med V46 V KRONER IALT start 175, bredde 7, manglende data: = eller >= FILTER: V Hvor store var etableringsudgifterne? 1.2. Til måleudstyr, antal kr. hvis V44 = 1 antal kr. kodes interval ved ikke uoplyst irrelevant V TIL INDRETNING start 182, manglende data: = Hvor store var etableringsudgifterne? 2.1. Til indretning

24 nævnt ikke nævnt uoplyst svarprocent: 84 hvis V46 = 2 fortsæt med V48 V KRONER IALT start 183, bredde 7, manglende data: = eller >= FILTER: V Hvor store var etableringsudgifterne? 2.2. Til indretning, antal kr. hvis V46 = 1 antal kr. kodes interval ved ikke uoplyst irrelevant V ANDRE UDGIFTER start 190, manglende data: = Hvor store var etableringsudgifterne? 3.1. Andre udgifter nævnt ikke nævnt svarprocent: 86 hvis V48 = 2 fortsæt med V51 V HVILKE UDGIFTER start 191, bredde 50, tekstfelt FILTER: V Hvor store var etableringsudgifterne? 3.2. Hvis besvaret i: andre udgifter hvis V48 = 1 tekst indskrives

25 V KRONER IALT start 241, bredde 7, manglende data: = eller >= FILTER: V Hvor store var etableringsudgifterne? 3.3. Til andre udgifter, antal kr. hvis V48 = 1 antal kr. kodes interval ved ikke uoplyst irrelevant V OFFENTLIGE TILSKUD start 248, manglende data: = Er der udbetalt offentlige tilskud til etableringen? ja nej, fortsæt med spm. 16 (V58) uoplyst svarprocent: 98 hvis V51 = 2 fortsæt med spm. 16 (V58) V STATEN start 249, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvem har udbetalt offentlige tilskud og med hvilket beløb? 1.1. Staten hvis V51 = nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 68

26 hvis V52 = 2 fortsæt med V54 V ANTAL KRONER start 251, bredde 7, manglende data: = eller >= FILTER: V51, V Hvem har udbetalt offentlige tilskud og med hvilket beløb? 1.2. Staten, antal kr. hvis V52 = 1 antal kr. kodes interval uoplyst irrelevant V AMTET start 258, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvem har udbetalt offentlige tilskud og med hvilket beløb? 2.1. Amtet nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 68 hvis V54 = 2 fortsæt med V56 V ANTAL KRONER start 260, manglende data: = eller >= FILTER: V51, V Hvem har udbetalt offentlige tilskud og med hvilket beløb? 2.2. Amtet, antal kr. hvis V54 = 1

27 kr kr kr kr kr kr uoplyst irrelevant svarprocent: 7 V KOMMUNEN start 266, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvem har udbetalt offentlige tilskud og med hvilket beløb? 3.1. Kommunen nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 67 hvis V56 = 2 fortsæt med V58 V ANTAL KRONER start 268, bredde 7, manglende data: = eller >= FILTER: V51, V Hvem har udbetalt offentlige tilskud og med hvilket beløb? 3.2. Kommunen, antal kr. hvis V56 = 1 antal kr. kodes interval uoplyst irrelevant V ER DER GIVET TILSAGN start 275, manglende data: = Er der givet tilsagn om eventuelt yderligere tilskud i forbindelse

28 med etableringsomkostningerne? ja nej, fortsæt med spm. 18 (V65) uoplyst svarprocent: 97 hvis V58 = 2 fortsæt med spm. 18 (V65) V STATEN start 276, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvem har givet tilsagn? Med hvilket beløb ca.? 1.1. Staten hvis V58 = nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 36 hvis V59 = 2 fortsæt med V61 V ANTAL KRONER start 278, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V58, V Hvem har givet tilsagn? Med hvilket beløb ca.? 1.2. Staten, antal kr. hvis V59 = 1 antal kr. kodes i tusinde interval uoplyst irrelevant V AMTET start 282, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V58

29 17. Hvem har givet tilsagn? Med hvilket beløb ca.? 2.1. Amtet nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 36 hvis V61 = 2 fortsæt med V63 V ANTAL KRONER start 284, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V58, V Hvem har givet tilsagn? Med hvilket beløb ca.? 2.2. Amtet, antal kr. hvis V61 = uoplyst irrelevant svarprocent: 0 V KOMMUNEN start 286, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvem har givet tilsagn? Med hvilket beløb ca.? 3.1. Kommunen nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 36 hvis V63 = 2 fortsæt med V65

30 V ANTAL KRONER start 288, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V58, V Hvem har givet tilsagn? Med hvilket beløb ca.? 3.2. Kommunen, antal kr. hvis V63 = tusinde kr tusinde kr tusinde kr tusinde kr tusinde kr ved ikke uoplyst irrelevant svarprocent: 6 ***************************************************** * For spørgsmål 18 (V65-V72) gælder følgende: * Hvis uafsluttede regnskaber hindrer præcis opgørel- * se, gives et skøn, fx med udgangspunkt i et budget. ***************************************************** V ÅR 1978 start 291, manglende data: = Hvor store har driftsomkostningerne været i hvert år siden etableringen? 1.1. År nævnt ikke nævnt uoplyst svarprocent: 91 hvis V65 = 2 fortsæt med V67 V ANTAL KRONER start 292, manglende data: = eller >= FILTER: V Hvor store har driftsomkostningerne været

31 i hvert år siden etableringen? 1.2. År 1978, antal kr. hvis V65 = kr kr kr kr kr kr uoplyst irrelevant svarprocent: 6 V ÅR 1979 start 299, manglende data: = Hvor store har driftsomkostningerne været i hvert år siden etableringen? 2.1. År nævnt ikke nævnt uoplyst svarprocent: 91 hvis V67 = 2 fortsæt med V69 V ANTAL KRONER start 300, manglende data: = eller >= FILTER: V Hvor store har driftsomkostningerne været i hvert år siden etableringen? I variabel 68 er uoplyst kodet og irrelevant er kodet , fordi der ikke kan bruges flere end 7 cifre i OSIRIS-formatet År 1979, antal kr.

32 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr uoplyst irrelevant svarprocent: 13 V ÅR 1980 start 307, manglende data: = Hvor store har driftsomkostningerne været i hvert år siden etableringen? 3.1. År nævnt ikke nævnt uoplyst svarprocent: 91 hvis V69 = 2 fortsæt med V71 V ANTAL KRONER start 308, bredde 7, manglende data: = eller >= FILTER: V Hvor store har driftsomkostningerne været i hvert år siden etableringen? I variabel 70 er uoplyst kodet og irrelevant er kodet , fordi der ikke kan bruges flere end 7 cifre i OSIRIS-formatet År 1980, antal kr. antal kr. kodes interval

33 uoplyst irrelevant V ÅR 1981 start 315, manglende data: = Hvor store har driftsomkostningerne været i hvert år siden etableringen? 4.1. År nævnt ikke nævnt uoplyst svarprocent: 93 hvis V71 = 2 fortsæt med V73 V ANTAL KRONER start 316, bredde 7, manglende data: = eller >= FILTER: V Hvor store har driftsomkostningerne været i hvert år siden etableringen? I variabel 72 er uoplyst kodet og irrelevant er kodet , fordi der ikke kan bruges flere end 7 cifre i OSIRIS-formatet År 1981, antal kr. hvis V71 = 1 antal kr. kodes interval uoplyst irrelevant V ÅR 1982 start 323, bredde 7, manglende data: = Hvor store er de forventede driftsomkostninger i 1982? antal kr. kodes interval uoplyst

34 V OFFENTLIGE TILSKUD start 330, manglende data: = Er der udbetalt offentlige tilskud til driftsomkostninger for 1982? ja nej, fortsæt med spm. 22 (V79) uoplyst svarprocent: 98 hvis V74 = 2 fortsæt med spm. 22 (V79) V AMTET start 331, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvem har ydet tilskud og med hvilket beløb? 1.1. Amtet nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 3 hvis V75 = 2 fortsæt med V77 V ANTAL KRONER start 333, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V74, V Hvem har ydet tilskud og med hvilket beløb? 1.2. Amtet, antal kr. hvis V75 = uoplyst irrelevant svarprocent: 0

35 V KOMMUNEN start 335, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvem har ydet tilskud og med hvilket beløb? 2.1. Kommunen nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 3 hvis V77 = 2 fortsæt med V79 V ANTAL KRONER start 337, manglende data: = eller >= FILTER: V74, V Hvem har ydet tilskud og med hvilket beløb? 2.2. Kommunen, antal kr. hvis V77 = kr kr kr uoplyst irrelevant svarprocent: 3 V OFFENTLIGE TILSKUD start 343, manglende data: = Er der i øvrigt givet tilsagn om offentlige tilskud til driftsomkostninger i 1982? ja nej, fortsæt med spm. 24 (V84) uoplyst

36 svarprocent: 96 hvis V79 = 2 fortsæt med spm. 24 (V84) V AMTET start 344, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvem har givet tilsagn og med hvilket beløb? 1.1. Amtet nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 1 hvis V80 = 2 fortsæt med V82 V ANTAL KRONER start 346, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V79, V Hvem har givet tilsagn og med hvilket beløb? 1.2. Amtet, antal kr. hvis V80 = uoplyst irrelevant svarprocent: 0 V KOMMUNEN start 348, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvem har givet tilsagn og med hvilket beløb? 2.1. Kommunen

37 nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 1 hvis V82 = 2 fortsæt med V84 V ANTAL KRONER start 350, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V79, V Hvem har givet tilsagn og med hvilket beløb? 2.2. Kommunen, antal kr. hvis V82 = ved ikke uoplyst irrelevant svarprocent: 1 V LÅNEGARANTIER start 352, manglende data: = Er der stillet lånegarantier i forbindelse med etablering eller drift? ja nej, fortsæt med spm. 26 (V92) uoplyst svarprocent: 97 hvis V84 = 2 fortsæt med spm. 26 (V92) V AMTET start 353, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvem har stillet lånegaranti og med hvilket beløb?

38 1.1. Amtet hvis V84 = nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 9 hvis V85 = 2 fortsæt med V87 V ANTAL KRONER start 355, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V84, V Hvem har stillet lånegaranti og med hvilket beløb? 1.2. Amtet, antal kr. hvis V85 = uoplyst irrelevant svarprocent: 0 V KOMMUNEN start 357, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvem har stillet lånegaranti og med hvilket beløb? 2.1. Kommunen nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 9 hvis V87 = 2 fortsæt med V89

39 V ANTAL KRONER start 359, manglende data: = eller >= FILTER: V84, V Hvem har stillet lånegaranti og med hvilket beløb? 2.2. Kommunen, antal kr. hvis V87 = kr uoplyst irrelevant svarprocent: 1 V ANDRE start 366, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvem har stillet lånegaranti og med hvilket beløb? 3.1. Andre nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 9 hvis V89 = 2 fortsæt med V92 V A ANDRE start 368, bredde 25, tekstfelt FILTER: V84, V Hvem har stillet lånegaranti og med hvilket beløb? 3.a. Hvis besvaret i: andre hvis V89 = 1 tekst indskrives

40 V B ANTAL KRONER start 393, manglende data: = eller >= FILTER: V84, V Hvem har stillet lånegaranti og med hvilket beløb? 3.b. Andre, antal kr kr kr kr kr kr kr kr uoplyst irrelevant ************************************** * Spørgsmål 26 (V92-V98) drejer sig om * under hvilket selskabsretslig form * er BST'en organiseret? ************************************** svarprocent: 7 V FORENING start 400, manglende data: = Hvem ejer og driver BST'en? 1. Forening nævnt ikke nævnt uoplyst svarprocent: 90 V ANPARTSSELSKAB start 401, manglende data: = Hvem ejer og driver BST'en? 2. Anpartsselskab

41 nævnt ikke nævnt uoplyst svarprocent: 90 V SELVEJ.INSTITUTION start 402, manglende data: = Hvem ejer og driver BST'en? 3. Selvejende institution nævnt ikke nævnt uoplyst svarprocent: 90 V INTERESSENTSKAB start 403, manglende data: = Hvem ejer og driver BST'en? 4. Interessentskab nævnt ikke nævnt uoplyst svarprocent: 90 V VIRKSOMHEDSEJET start 404, manglende data: = Hvem ejer og driver BST'en? 5. Virksomhedsejet nævnt ikke nævnt uoplyst svarprocent: 90

42 V ANDEN ORDNING start 405, manglende data: = Hvem ejer og driver BST'en? 6.1. Anden ordning nævnt ikke nævnt uoplyst svarprocent: 90 V HVIS BESVARET start 406, bredde 20, tekstfelt 26. Hvem ejer og driver BST'en? 6.2. Hvis besvaret i: anden ordning hvis V97 = 1 tekst indskrives ****************************************************** * Mellemtekst 2. * Spørgsmål 27 besvares kun af BST'er, der ejes eller * drives af en forening. Andre BST'er går videre til * spørgsmål 28 (V109). ****************************************************** V0099 MELLEMTEKST 2: start 426, manglende data: = 9 Mellemtekst 2: BST'en ejes eller drives af en forening Andre BST'er, fortsæt med spm. 28 (V109) uoplyst svarprocent: 98 hvis V99 = 2 fortsæt med spm. 28 (V109) V BIDRAG BETALT start 427, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V99

43 27. Hvor stort er foreningskontigentet eller bidraget i 1982? 1.1. Bidrag betalt en gang for alle hvis V99 = nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 54 hvis V100 = 2 fortsæt med V102 V ANTAL KRONER start 429, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V99, V Hvor stort er foreningskontigentet eller bidraget i 1982? 1.2. Bidrag betalt en gang for alle, antal kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr uoplyst irrelenant svarprocent: 24 V ÅRLIGT KONTINGENT start 434, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvor stort er foreningskontigentet

44 eller bidraget i 1982? 2.1. Årligt kontigent pr. ansat nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 55 hvis V102 = 2 fortsæt med V104 V ANTAL KRONER start 436, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V99, V Hvor stort er foreningskontigentet eller bidraget i 1982? 2.2. Årligt kontigent pr. ansat, antal kr. hvis V102 = 1 antal kr. kodes interval uoplyst irrelevant V ÅRLIGT KONTIGENT start 440, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvor stort er foreningskontigentet eller bidraget i 1982? 3.1. Årligt kontigent pr. virksomhed nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 55 hvis V104 = 2 fortsæt med V106 V ANTAL KRONER

45 start 442, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V99, V Hvor stort er foreningskontigentet eller bidraget i 1982? 3.2. Årligt kontigent pr. virksomhed, antal kr. hvis V104 = kr kr kr kr kr kr kr uoplyst irrelenant svarprocent: 13 V ANDEN ORDNING start 446, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvor stort er foreningskontigentet eller bidraget i 1982? 4.1. Anden ordning nævnt ikke nævnt uoplyst irrelevant svarprocent: 54 hvis V106 = 2 fortsæt med V109 V HVIS BESVARET start 448, bredde 35, tekstfelt FILTER: V99, V Hvor stort er foreningskontigentet eller bidraget i 1982? 4.2. Hvis besvaret i: anden ordning

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- DDA-1879 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ DDA-0234 -------- Datamateriale ------------- Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby

Læs mere