Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Professionelle fodboldspillere, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Statens Arkiver Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra "Professionelle fodboldspillere, 1991", som oprindeligt blev indsamlet af Erling B. Andersen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1734). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Offentliggørelse i dagspressen af analyseresultater kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Erling B. Andersen. Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Statens Arkiver Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-1734: Professionelle fodboldspillere, Primærundersøger: Erling B. Andersen. DDA udgave (ved Henning Lauritsen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (131 respondenter, 86 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (66 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Erling B. Andersen, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i februar 1993 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1734: Professionelle fodboldspillere, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV April 1999 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

4 eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er

6 der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Professionelle fodboldspillere, 1991 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi; velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: professionelle fodboldspillere; fodboldspillere, professionelle; karriereforløb, professionelle fodboldspillere; sportslig karriere, professionelle fodboldspillere; social karriere, professionelle fodboldspillere; uddannelsesforløb, professionelle fodboldspillere; erhvervsmæssig karriere, professionelle fodboldspillere. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1734: Professionelle fodboldspillere, Primærundersøger: Erling B. Andersen. DDA-1734, 1. udgave (ved Henning Lauritsen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (131 respondenter, 86 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (66 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Andersen, Erling B. KU: Statistisk Institut. Studiestræde 6, DK-1455 København K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Andersen, Erling B. KU: Statistisk Institut. Studiestræde 6, DK-1455 København K. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7, DK-1060 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Igennem en kortere periode var primærundersøgeren interesseret i idrætsforskning. Efter hans mening var det et spændende forskningsområde og - især hvad angår de samfundsvidenskabelige dele af idrætsforskningen - et meget lidt opdyrket område. For at udmønte interessen i et konkret bidrag formulerede primærundersøgeren i efteråret 1990 et forskningsprojekt omkring de sociale aspekter af en karriere som professionel fodboldspiller i udlandet. Der var i 1987 knap 300 danske fodboldspillere, der havde spillet eller spillede professionelt i udlandet - tallet i live var på undersøgelsestidspunktet (primo 1991) 290. Tanken var at søge oplysninger både om disse spilleres sportslige karriere og om deres sociale og erhvervsmæssige karrierer. Primærundersøgeren syntes, det kunne være spændende at se, om karrieren som professionel fodboldspiller i udlandet havde haft "sociale konsekvenser" - positive eller negative. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse.

8 Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 290 enheder i oprindelig stikprøve; antal respondenter (uvægtet): 131. Yderligere oplysninger: På undersøgelsestidspunktet (primo 1991) levede i alt 290 fodboldspillere, der havde spillet eller spillede professionelt i udlandet. Fra de i alt 214, man fandt frem til adresser på, fik man svar fra en svarprocent på Datasættets størrelse: 131 respondenter; 86 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 34 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: køn; beskæftigelse. Mandlige fodboldspillere, der har spillet eller spiller professionelt i udlandet. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: national; tvær-national. DK; Europa; USA. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Andersen, Erling B. KU: Statistisk Institut. Studiestræde 6, DK-1455 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Andersen, Erling B. Professionel fodboldspiller i udlandet - en succes? København, Akademisk Forlag; 171 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE

9 Centrale personoplysninger: Fødselsår; civilstand ved underskrivelse første gang af professionel kontrakt; alder ved udrejse; alder ved hjemkomst. Bopæl: Bopæl under det meste af opvæksten (0-14 år). Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Nuværende beskæftigelsesmæssig status samt umiddelbart efter eventuel afslutning af aktiv fodboldkarriere. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; respondenten: specialuddannelse, type; respondenten: specialuddannelsens varighed. Skoleuddannelse ved underskrivelse første gang af professionel kontrakt; erhvervsuddannelse ved underskrivelse første gang af professionel kontrakt, under udlandsopholdet og efter eventuel hjemvendelse. INDLEDNING Professionelle fodboldspillere 1991 er en undersøgelse gennemført af Erling B. Andersen i april DDA modtog datamaterialet i begyndelsen af februar 1993 fra primærundersøgeren i form af en datafil i kortilledformat med tilhørende SAS indlæsnings-setup, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SAS til DDA's arkivformat, OSIRIS, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. Kodebogens opbygning Kodebogen består af tre hovedafsnit: (1) Identifikationsvariable (V1-V3) (2) Baggrundsspørgsmål (V4-V16) (3) Andre spørgsmål (V17-V86). Manglende data I det oprindelige datamateriale er der kun anvendt en kode for manglende data (MD) og under oparbejdningen er denne blevet omkodet til en af følgende to MD-værdier

10 10, 100,... for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndeværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). 9, 99,... for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden, genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af undersøgelsens spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret i skemaet. Identifikationsvariable V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA studienummer Variablen har for alle respondenter værdien V0002 DDA SEKVENSNUMMER

11 start 5, bredde 3 Sekvensnummer Variablen er genereret i DDA til identifikation af hver enkelt svarperson. Den er kodet i intervallet V0003 RESPONDENTNUMMER start 8, bredde 3 Respondentnummer Undersøgerens nummer på respondenten kodet i intervallet Baggrundsspørgsmål Først nogle spørgsmål om din baggrund V0004 FØDSELSÅR start 11, bredde 2 Spm.1. Hvornår er du født? År angives med to cifre og er kodet i intervallet V0005 URBANISERING/OPVÆKST start 13 Spm.2. Hvor har du boet det meste af din opvækst (0-14år)? % antal kode I København (København, Fr.berg eller Københavns Amt) På Sjælland eller Lolland-Falster (Fr.borg, Roskilde, Vestsjællands eller Storstrøms Amt) På Bornholm På Fyn I Jylland

12 V0006 TYPE KLUB/OPVÆKST start 14 Spm.3. Under min opvækst spillede jeg i: % antal kode En landsbyklub En provinsbyklub En Københavnerklub V0007 ÅRSTAL FØRSTE KONTRAKT start 15, bredde 2 Spm.4. Hvornår skrev du første gang kontrakt med en udenlandsk klub? År angives med to cifre og er kodet i intervallet V0008 SKOLEUDDANNELSE FØR KONT start 17, manglende data: = 9 Spm.5. Hvilken skoleuddannelse havde du, da du skrev kontrakt første gang? Gennemført 8. klasse Gennemført 9. klasse eller mellemskoleeksamen Gennemført 10. klasse, realeksamen eller lign Gennemført handelsgymnasium Gennemført gymnasium eller HF Uoplyst svarprocent: 99 V0009 HAVDE ERHVERVSUDDANNELSE start 18, manglende data: = 9 Spm.6. Havde du gennemført en erhvervsuddannelse, da du skrev kontrakt første gang? Ja Nej

13 Uoplyst svarprocent: 99 V0010 ERHV.UDDANNELSE/KATEGORI start 19, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 Spm.6. Havde du gennemført en erhvervsuddannelse, da du skrev kontrakt første gang? Hvis ja, prøv at placere din uddannelse indenfor en af følgende kategorier: Akademisk uddannelse Teoretisk uddannelse af længere varighed end 3 år (bortset fra akademisk) Teoretisk uddannelse af varighed 1-3 år Faglig uddannelse af længere varighed end 3 år (f.eks. snedker, automekaniker, kontoruddannet) Faglig uddannelse af varighed 1-3 år (f.eks. specialarbejder) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0011 IGANG MED ERHV.UDDAN. start 21 Spm.7. Var du, da du skrev professionel kontrakt, igang med en erhvervsuddannelse, som du sandsynligvis ville have gennnemført, hvis du ikke var rejst til udlandet? % antal kode Ja Nej V0012 IGANG MED ERHV.KATEGORI start 22, manglende data: >=10 FILTER: V11 Spm.7. Var du, da du skrev professionel kontrakt, igang med en erhvervsuddannelse, som du sandsynligvis

14 ville have gennnemført, hvis du ikke var rejst til udlandet? Hvis ja, prøv at placere Akademisk uddannelse Teoretisk uddannelse af længere varighed end 3 år (bortset fra akademisk) Teoretisk uddannelse af varighed 1-3 år Faglig uddannelse af længere varighed end 3 år (f.eks. snedker, automekaniker, kontoruddannet) Faglig uddannelse af varighed 1-3 år (f.eks. specialarbejder) Irrelevant svarprocent: 21 V0013 CIVILSTAND V. KONTRAKT start 24 Spm.8. Var du gift eller levede i fast parforhold, da du skrev kontrakt første gang? % antal kode Ja Nej V0014 HVILKEN DIVISION/KLUB start 25 Spm.9. Hvilken division spillede dit klubhold i, da du skrev kontrakt første gang? % antal kode Division Division Division Lavere række V0015 DEBUT/A-LANDSHOLD/DK start 26 Spm.10. Debuterede du på A-landsholdet, før du skrev professionel kontrakt?

15 % antal kode Ja Nej V0016 ANTAL A-LANDSKAMPE FØR start 27, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V15 Spm.10. Debuterede du på A-landsholdet, før du skrev professionel kontrakt? Hvis ja, hvor mange A-landskampe spillede du, før du skrev professionel kontrakt første gang? Antal A-landskampe før kontrakt er angivet med et to-cifret tal. Irrelevant er angivet 100, (58 tilfælde). Opholdet i udlandet Herefter kommer en række spørgsmål om opholdet i udlandet V0017 STADIG I UDLANDET start 30 Spm.11. Spiller du stadig professionel fodbold i udlandet % antal kode Ja Nej V0018 FAST PLADS UDL.HOLD/TID start 31, manglende data: = 9 Spm.12. Hvorlænge gik der indtil du fik en fast plads på 1.holdet i din udenlandske klub?

16 Med det samme Nogle få måneder Ca. et halvt år Et år Mere end et år Uoplyst svarprocent: 99 V0019 SOCIALT/UDL.KLUB start 32 Spm.13. Følte du dig socialt accepteret i din udenlandske klub? % antal kode Ja, med det samme Ja, men først efter et stykke tid Aldrig V0020 DEBUT/A-LANDSHOLD/UDL. start 33, manglende data: = 9 Spm.14. Debuterede du på A-landsholdet, mens du spillede i udlandet? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0021 HVOR LÆNGE UDL./DEBUT start 34, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V20 Spm.14. Debuterede du på A-landsholdet, mens du spillede i udlandet? Hvorlænge havde du da været i udlandet? Der er angivet antal år, men antal måneder hvis mindre end et år.

17 Et år To år Tre år Fire år Fem år Syv måneder Otte måneder Ni måneder Elleve måneder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 14 V0022 ANTAL UDL. KLUBBER start 37 Spm.15. Hvor mange forskellige udenlandske klubber har du spillet i (inkl. eventuelt den nuværende)? % antal kode En klub To klubber Tre klubber Fire klubber Fem klubber Seks klubber V0023 ANTAL LANDE start 38, manglende data: = 9 Spm.16. I hvor mange forskellige lande (bortset fra Danmark) har du spillet eller spiller professionel fodbold? Et land To lande Tre lande Fire lande Fem lande Uoplyst svarprocent: 99 V0024 ÅRSAG TIL UDL./SPORT.AMB start 39

18 Spm.17. Prøv at placere hovedårsagen til at du søgte en fodboldkarriere i udlandet i en eller flere af følgende kategorier At få opfyldt mine sportslige ambitioner (f.eks. fast plads på A-landsholdet) % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0025 ÅRSAG TIL UDL./PENGE start 40 Spm.17. Prøv at placere hovedårsagen til at du søgte en fodboldkarriere i udlandet i en eller flere af følgende kategorier At "tjene penge" % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0026 ÅRSAG TIL UDL./ØKONOMI start 41 Spm.17. Prøv at placere hovedårsagen til at du søgte en fodboldkarriere i udlandet i en eller flere af følgende kategorier At opnå det økonomiske grundlag for egen erhvervsvirksomhed % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0027 ÅRSAG TIL UDL./OPLEVELSE start 42 Spm.17. Prøv at placere hovedårsagen til at du søgte en fodboldkarriere i udlandet i en eller flere af følgende kategorier

19 At få oplevelsen/opleve eventyret % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0028 ERHV.UDDANNELSE I UDL. start 43 Spm.18. Har du under dit ophold i udlandet gennemført en erhvervsuddannelse? % antal kode Ja Nej V0029 ERHV.UDDANNELSE/KATEGORI start 44, manglende data: >=10 FILTER: V28 Spm.18. Har du under dit ophold i udlandet gennemført en erhvervsuddannelse? Hvis ja, prøv at placere din uddannelse indenfor en af følgende kategorier: Akademisk uddannelse Teoretisk uddannelse af længere varighed end 3 år (bortset fra akademisk) Teoretisk uddannelse af varighed 1-3 år Faglig uddannelse af længere varighed end 3 år (f.eks. snedker, automekaniker, kontoruddannet) Faglig uddannelse af varighed 1-3 år (f.eks. specialarbejder) Irrelevant svarprocent: 8 Filtertekst 1: Vendt hjem til Danmark

20 Herefter kommer en række spørgsmål kun til de spillere, der vendte hjem til Danmark efter afslutningen af den aktive fodboldkarriere i udlandet. Hvis du har afsluttet din aktive karriere, men stadig bor i udlandet blader du frem til spm. 27 (V62). Hvis du stadig er aktiv i udlandet blader du frem til spm. 33 (V86). V0030 ÅRSTAL TOG HJEM start 46, bredde 3, manglende data: >=100 Spm.19. Hvilket år vendte du hjem til Danmark for stedse? Årstal er kodet i intervallet samt 100 for irrelevant (27 tilfælde). V0031 FAST PLADS PÅ HOLDET start 49, manglende data: >=10 Spm.20. Prøv at placere din karriere i udlandet inden for følgende (brede kategorier): Jeg havde en fast plads på 1.holdet: I stort set hele min tid i udlandet Det meste af tiden i udlandet Ca. halvdelen af tiden Kun i spredte perioder Stort set aldrig svarprocent: 79 V0032 EFTER HJEM/ERHV.UDDAN. start 51, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.21. Gennemførte du efter at være vendt hjem en erhvervsuddannelse?

21 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 79 V0033 ERHV.UDDANNELSE/KATEGORI start 53, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, Filtertekst 1 Spm.21. Gennemførte du efter at være vendt hjem en erhvervsuddannelse? Hvis ja, prøv at placere din uddannelse indenfor en af følgende kategorier: Akademisk uddannelse Teoretisk uddannelse af længere varighed end 3 år (bortset fra akademisk) Teoretisk uddannelse af varighed 1-3 år Faglig uddannelse af længere varighed end 3 år (f.eks. snedker, automekaniker, kontoruddannet) Faglig uddannelse af varighed 1-3 år (f.eks. specialarbejder) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 18 V0034 AKTIV/DIVISIONSNIVEAU start 55, manglende data: >=10 Spm.22. Har du været aktiv som fodboldspiller på divisionsniveau efter at være vendt hjem? Ja Nej svarprocent: 79 V0035 ANTAL A-LANDSKAMPE EFT. start 57, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100

22 FILTER: V34, Filtertekst 1 Spm.22. Har du været aktiv som fodboldspiller på divisionsniveau efter at være vendt hjem? Hvis ja, Hvormange A-landskampe har du spillet efter hjemkomsten? Antal A-landskampe er kodet i intervallet samt 099 for uoplyst (2 tilfælde) og 100 for irrelevant (41 tilfælde). V0036 ANTAL ÅR DIVISIONSHOLD start 60, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V34, Filtertekst 1 Spm.22. Har du været aktiv som fodboldspiller på divisionsniveau efter at være vendt hjem? Hvis ja, Hvormange år har du spillet fast på en dansk klubs divisionshold efter hjemkomsten? Antal år er kodet i intervallet samt 099 for uoplyst (1 tilfælde) og 100 for irrelevant (41 tilfælde). V0037 ERHV.EFTER/PROF.SPILLER start 63, manglende data: >=10 Spm.23. Hvad var dit erhverv straks efter hjemkomsten? Professionel fodboldspiller i Danmark Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 79 V0038 ERHV.EFTER/PROF.TRÆNER start 65, manglende data: >=10 Spm.23. Hvad var dit erhverv straks efter hjemkomsten?

23 Professionel fodboldtræner i Danmark Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 79 V0039 ERHV.EFTER/TILKNYT KLUB start 67, manglende data: >=10 Spm.23. Hvad var dit erhverv straks efter hjemkomsten? Anden betalt tilknytning til fodboldklub Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 79 V0040 ERHV.EFTER/SELVST.IDRÆT start 69, manglende data: >=10 Spm.23. Hvad var dit erhverv straks efter hjemkomsten? Selvstændig, primært med tilknytning til idræt Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 79 V0041 ERHV.EFTER/SELVST.IKKE start 71, manglende data: >=10 Spm.23. Hvad var dit erhverv straks efter

24 hjemkomsten? Selvstændig, uden speciel tilknytning til idræt Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 79 V0042 ERHV.EFTER/LØNMODTAGER start 73, manglende data: >=10 ER: Filtertekst 1 Spm.23. Hvad var dit erhverv straks efter hjemkomsten? Lønmodtager Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 79 V0043 ERHV.EFTER/PENSIONIST start 75, manglende data: >=10 Spm.23. Hvad var dit erhverv straks efter hjemkomsten? Pensionist Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 79 V0044 ERHV.EFTER/ARBEJDSLØS start 77, manglende data: >=10

25 Spm.23. Hvad var dit erhverv straks efter hjemkomsten? Arbejdsløs Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 79 V0045 ERHV.EFTER/UDDANNELSE start 79, manglende data: >=10 Spm.23. Hvad var dit erhverv straks efter hjemkomsten? Under uddannelse Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 79 V0046 SITUATION/OPFYLDT SP.AMB start 81, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.24. Prøv at beskrive din situation, da du besluttede at rejse hjem, i en eller flere af følgende (ret brede) kategorier Fik opfyldt mine sportslige ambitioner og var kommet "op i årene" Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 76 V0047 SITUATION/IKKE OPFYLDT

26 start 83, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.24. Prøv at beskrive din situation, da du besluttede at rejse hjem, i en eller flere af følgende (ret brede) kategorier Fik ikke opfyldt mine sportslige ambitioner Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 76 V0048 SITUATION/TILBUDT ARB.UD start 85, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.24. Prøv at beskrive din situation, da du besluttede at rejse hjem, i en eller flere af følgende (ret brede) kategorier Fik tilbudt spændende arbejde eller videreuddannelse hjemme Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 76 V0049 SITUATION/KONTRAKT I DK start 87, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.24. Prøv at beskrive din situation, da du besluttede at rejse hjem, i en eller flere af følgende (ret brede) kategorier Tegnede professionel kontrakt med dansk klub Ikke nævnt Nævnt

27 Uoplyst svarprocent: 76 V0050 SITUATION/IMOD ØNSKE start 89, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.24. Prøv at beskrive din situation, da du besluttede at rejse hjem, i en eller flere af følgende (ret brede) kategorier Fik, imod eget ønske, ikke forlænget min kontrakt med den udenlandske klub Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 76 V0051 SITUATION/FAMILIEMÆSSIG start 91, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.24. Prøv at beskrive din situation, da du besluttede at rejse hjem, i en eller flere af følgende (ret brede) kategorier Børnene skulle i danks skole, eller andre familiemæssige grunde Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 76 V0052 NUVÆRENDE/PROF.SPILLER start 93, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.25. Hvad er dit nuværende erhverv?

28 Professionel fodboldspiller i Danmark Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 79 V0053 NUVÆRENDE/PROF.TRÆNER start 95, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.25. Hvad er dit nuværende erhverv? Professionel fodboldtræner i Danmark Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 79 V0054 NUVÆRENDE/TILKNYT KLUB start 97, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.25. Hvad er dit nuværende erhverv? Anden betalt tilknytning til fodboldklub Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 79 V0055 NUVÆRENDE/SELVST.IDRÆT start 99, manglende data: = 9 eller >=10

29 Spm.25. Hvad er dit nuværende erhverv? Selvstændig, primært med tilknytning til idræt Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 79 V0056 NUVÆRENDE/SELVST.IKKE start 101, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.25. Hvad er dit nuværende erhverv? Selvstændig, uden speciel tilknytning til idræt Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 79 V0057 NUVÆRENDE/LØNMODTAGER start 103, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.25. Hvad er dit nuværende erhverv? Lønmodtager Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 79 V0058 NUVÆRENDE/PENSIONIST start 105, manglende data: = 9 eller >=10

30 Spm.25. Hvad er dit nuværende erhverv? Pensionist Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 79 V0059 NUVÆRENDE/ARBEJDSLØS start 107, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.25. Hvad er dit nuværende erhverv? Arbejdsløs Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 79 V0060 NUVÆRENDE/UDDANNELSE start 109, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.25. Hvad er dit nuværende erhverv? Under uddannelse Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 79 V0061 ØKONOMISK SUCCES start 111, manglende data: >=10

31 Spm.26. Føler du selv at udlandsopholdet var en økonomisk succes? Ja (Blader frem til spm. 33 (V86)) Nej (Blader frem til spm. 33 (V86)) svarprocent: 79 Filtertekst 2: Blev i udlandet Herefter kommer en række spørgsmål til de fodboldspillere, der blev i udlandet efter afslutningen af deres aktive fodboldkarriere. (Evt. senere vendt hjem til Danmark). V0062 ÅRSTAL KARRIERE SLUT start 113, manglende data: >=100 Spm.27. Hvilket år sluttede din aktive fodboldkarriere som 1.holds spiller? Irrelevant svarprocent: 7 V0063 KARRIERE/KATEGORI start 116, manglende data: >=10 Spm.28. Prøv at placere din karriere i udlandet

32 inden for følgende (brede kategorier): Jeg havde en fast plads på 1.holdet: I stort set hele min tid i udlandet Det meste af tiden i udlandet Ca. halvdelen af tiden Kun i spredte perioder Stort set aldrig svarprocent: 7 V0064 ERHV.AFSLUT/PROF.TRÆNER start 118, manglende data: >=10 Spm.29. Hvad var dit erhverv straks efter afslutningen af din aktive karriere? Professionel fodboldtræner Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0065 ERHV.AFSLUT/TILKNYT KLUB start 120, manglende data: >=10 Spm.29. Hvad var dit erhverv straks efter afslutningen af din aktive karriere? Anden betalt tilknytning til fodboldklub Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0066 ERHV.AFSLUT/SELVST.IDRÆT start 122, manglende data: >=10

33 Spm.29. Hvad var dit erhverv straks efter afslutningen af din aktive karriere? Selvstændig, primært med tilknytning til idræt Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0067 ERHV.AFSLUT/SELVST.IKKE start 124, manglende data: >=10 Spm.29. Hvad var dit erhverv straks efter afslutningen af din aktive karriere? Selvstændig, uden speciel tilknytning til idræt Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0068 ERHV.AFSLUT/LØNMODTAGER start 126, manglende data: >=10 Spm.29. Hvad var dit erhverv straks efter afslutningen af din aktive karriere? Lønmodtager Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0069 ERHV.AFSLUT/PENSIONIST

34 start 128, manglende data: >=10 Spm.29. Hvad var dit erhverv straks efter afslutningen af din aktive karriere? Pensionist Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0070 ERHV.AFSLUT/ARBEJDSLØS start 130, manglende data: >=10 Spm.29. Hvad var dit erhverv straks efter afslutningen af din aktive karriere? Arbejdsløs Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0071 ERHV.AFSLUT/UDDANNELSE start 132, manglende data: >=10 Spm.29. Hvad var dit erhverv straks efter afslutningen af din aktive karriere? Under uddannelse Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0072 SITUATION/OPFYLDT SP.AMB

35 start 134, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.30. Prøv at beskrive din situation, da du sluttede din aktive karriere som første holds spiller i en eller flere af følgende (ret brede) kategorier Fik opfyldt mine sportslige ambitioner og var kommet "op i årene" Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 6 V0073 SITUATION/IKKE OPFYLDT start 136, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.30. Prøv at beskrive din situation, da du sluttede din aktive karriere som første holds spiller i en eller flere af følgende (ret brede) kategorier Fik ikke opfyldt mine sportslige ambitioner Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 6 V0074 SITUATION/TILBUDT ARB.UD start 138, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.30. Prøv at beskrive din situation, da du sluttede din aktive karriere som første holds spiller i en eller flere af følgende (ret brede) kategorier Fik tilbudt spændende arbejde eller videre uddannelse Ikke nævnt

36 Nævnt Uoplyst svarprocent: 6 V0075 SITUATION/IMOD ØNSKE start 140, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.30. Prøv at beskrive din situation, da du sluttede din aktive karriere som første holds spiller i en eller flere af følgende (ret brede) kategorier Fik, imod eget ønske, ikke forlænget min kontrakt med klubben Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 6 V0076 SITUATION/FAMILIEMÆSSIG start 142, manglende data: = 9 eller >=10 Spm.30. Prøv at beskrive din situation, da du sluttede din aktive karriere som første holds spiller i en eller flere af følgende (ret brede) kategorier Børnene skulle i skole eller andre familiemæssige grunde Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 6 V0077 NUVÆRENDE/PROF.TRÆNER start 144, manglende data: >=10

37 Spm.31. Hvad er dit nuværende erhverv? Professionel fodboldtræner Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0078 NUVÆRENDE/TILKNYT KLUB start 146, manglende data: >=10 Spm.31. Hvad er dit nuværende erhverv? Anden betalt tilknytning til fodboldklub Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0079 NUVÆRENDE/SELVST.IDRÆT start 148, manglende data: >=10 Spm.31. Hvad er dit nuværende erhverv? Selvstændig, primært med tilknytning til idræt Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0080 NUVÆRENDE/SELVST.IKKE start 150, manglende data: >=10 Spm.31. Hvad er dit nuværende erhverv?

38 Selvstændig, uden speciel tilknytning til idræt Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0081 NUVÆRENDE/LØNMODTAGER start 152, manglende data: >=10 Spm.31. Hvad er dit nuværende erhverv? Lønmodtager Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0082 NUVÆRENDE/PENSIONIST start 154, manglende data: >=10 Spm.31. Hvad er dit nuværende erhverv? Pensionist Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0083 NUVÆRENDE/ARBEJDSLØS start 156, manglende data: >=10 Spm.31. Hvad er dit nuværende erhverv? Arbejdsløs

39 Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0084 NUVÆRENDE/UDDANNELSE start 158, manglende data: >=10 Spm.31. Hvad er dit nuværende erhverv? Under uddannelse Ikke nævnt Nævnt svarprocent: 7 V0085 ÅRSTAL SENERE HJEM start 160, manglende data: >=100 Spm.32. Hvis du senere er vendt hjem til Danmark, da hvornår? Ikke hjemvendt/uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 God ide? Til slut spørgsmålet: V0086 OVERVEJET OM GOD IDE start 163, manglende data: = 9

40 Spm.33. Har du overvejet om det nu var en god ide at søge en karriere som professionel fodboldspiller i udlandet? Ofte Af og til Sjældent Aldrig Uoplyst svarprocent: 91 Spm.34. Hvis du har kommmentarer til spørgsmålene er du velkommen til at skrive dem her: SPØRGESKEMA Tak fordi du udfyldte skemaet.

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere