DDA Datamateriale Indeklima og psykosociale forhold,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Indeklima og psykosociale forhold, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Indeklima og psykosociale forhold, ',som oprindelig blev indsamlet af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-21370). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som sender et eksemplar videre til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-21370: Indeklima og psykosociale forhold, Primærundersøger: Seniorforsker Jan Pejtersen. DDA-21370, 1. udgave (ved Kim Vexborg og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2301 respondenter, 116 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (90 pp.). Den foreliggende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Data og de nødvendige beskrivende dokumenter blev af leveret til DDA i januar 2008 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er udført af Kim Vexborg og Heidi Wittendorff Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-21370: Indeklima og psykosociale forhold, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem

3 videnskabelige databanker. Den efterfølgende læsevejledning kan være en hjælp til at bruge publikationen. Denne er, bortset fra det spørgeskema som er optrykt bagest, fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV August 2009 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen

4 og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau.

6 Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Indeklima og psykosociale forhold, Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): sundhed og trivsel.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Arbejdsmiljø ; Helbred; Indeklima; Nakkesmerte; Rygsmerte; Skuldersmerte; Smerte; Støv; Sundhedsforhold; Sundhedssektor; Trivsel. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-21370: Indeklima og psykosociale forhold, Primærundersøger: Seniorforsker Jan Pejtersen. DDA-21370, 1. udgave (ved Kim Vexborg og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2301 respondenter, 116 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (90 pp.). Donor (afleverende instans): NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Jan Pejtersen. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. Dataindsamler: Jan Pejtersen. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lersø Parkallé 105, 2100 KØBENHAVN Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Baggrunden for undersøgelsen er at mere end halvdelen af danske lønmodtagere arbejder i ikke-industrielle arbejdsmiljøer, hvor indklimagener er vidt udbredte og giver anledning til stort sygefravær, især i nogle bygninger med "dårligt" indeklima. I regeringens handlingsprogram for et "Ret arbejdsmiljø år 2005" havde en forebyggende indsats mod alvorlige indeklimagener derfor en høj prioritet. Undersøgelsen havde til formål at belyse om støvets potens generelt kan bruges som indikator for indeklimaets kvalitet. Den overordnede målsætning var at udvikle en simpel screeningsmetode, som vil kunne anvendes til at fastlægge en bygnings sundhedstilstand. Projektet er rettet imod arbejdsmiljøprofessionelle, især i Arbejdstilsynet og i BST''er, der i det virksomhedsnære, forebyggende arbejde har behov for simple metoder til at fastslå årsager til indeklimaproblemer og vurdere om løsningstiltag har virket tilfredsstillende. I undersøgelsen indgik 15, af Arbejdstilsynet, udvalgte kontorbygninger med minimum 40 personer pr. bygning. Disse 40 ansatte udfyldte et standardiseret indeklimasprøgeskema Undersøgelsen blev gennemført i perioden august 2000 hvor prøvetagningsteknikker blev optimeret, til december 2001 hvor den endelige databehandling blev udført. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse.

8 Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: 2301 respondenter; 116 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 38 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; køn; beskæftigelse. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Vægtning: Yderligere oplysninger: 71% har svaret. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: Adgangstilladelse indhentes hos: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, 5000 ODENSE C. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode). INDLEDNING Denne undersøgelse er foretaget af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2001.

9 Fra seniorforsker Jan Pejtersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkalle 105, 2100 Kbh Ø, modtog DDA en datafil i SAS med tilhørende dokumentation i form af de relevante spørgeskemaer. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (21370) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Manglende data og filtre Der er foretaget nogle rekodninger, således at hele materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel (uoplystkategorien). Ligeledes er irrelevantkategorien konsekvent kodet 10 (100, 1000 osv.). Denne kategori er anvendt ved filtrerede variable. Eksempelvis kan nævnes at variablen V10 er filtreret af V9, hvilket angives i toppen af den filtrerede variable således: FILTER: V9. Kodebogens opbygning Det er overalt blevet tilstræbt at følge spørgeskemaernes struktur. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA-studienummer V2 DDA-løbenummer V3-V8 Baggrundsoplysninger V9-V36 Spørgsmål om indeklimasymptomer V37-V53 Spørgsmål om indeklimaforhold V54-V87 Spørgsmål om psykosocialt arbejdsmljø V88-V116 Spørgsmål om helbred Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet.

10 KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 5 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 2301) af respondenter. Baggrundsoplysninger V0003 HVOR GAMMEL ER DU start 11, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 3: Hvor gammel er du? Variablen er kodet i intervallet 17 til 76 år. 99 = Uoplyst (42 tilfælde). V0004 KØN start 13, manglende data: = 9 Spm. 4: Er du: Sæt kryds Kvinde Mand Uoplyst

11 svarprocent: 98 V0005 HVOR LANG TID ANSAT start 14, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 4: Hvor længe har du været ansat på din nuværende arbejdsplads? Variablen er kodet i intervallet 0 til 45 år. 99 = Uoplyst (54 tilfælde). V0006 DIN STILLING start 16, bredde 100, tekstfelt Spm. 6: Hvad er din stillingsbetegnelse? Variablen lister stillingsbetegnelser. Blank = Uoplyst/Ikke nævnt (67 tilfælde). V0007 TIMER INDENDØRS start 116, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Timer pr. uge: Variablen er kodet i intervallet 0 til 64 timer. 99 = Uoplyst (43 tilfælde). V0008 DATO FOR UDFYLDELSE start 118, bredde 6, manglende data: = Spm. 8: Dato for udfyldelse af skemaet: Variablen er kodet fra oktober 2001 til oktober = Uoplyst (55 tilfælde). Indeklimasymptomer inden for de sidste 4 uger V0009 IRRITATION I ØJNE start 124, manglende data: = 9 Spm. 9: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af

12 kløe, tørhed eller irritation i øjnene? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 10 (V11)) Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0010 ØJNE SYMPTOMER start 125, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 Spm. 9: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0011 IRRITATION I NÆSE start 127, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af kløe, tørhed eller irritation i næsen? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 11 (V13)) Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0012 NÆSE SYMPTOMER

13 start 128, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V11 Spm. 10: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V0013 STOPPET NÆSE start 130, manglende data: = 9 Spm. 11: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af stoppet eller løbende næse? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 12 (V15)) Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0014 STOPPET NÆSE SYMPTOMER start 131, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V13 Spm. 11: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant

14 svarprocent: 34 V0015 IRRITATION I SVÆLG start 133, manglende data: = 9 Spm. 12: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af tørhed eller irritation i svælget? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 13 (V17)) Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0016 HALSSYMPTOMER start 134, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V15 Spm. 12: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 26 V0017 HÆSHED start 136, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af hæshed? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 14 (V19)) Ja, af og til

15 Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0018 HÆSHED MEST UDTALT start 137, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17 Spm. 13: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 14 V0019 HOSTE start 139, manglende data: = 9 Spm. 14: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af hoste? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 15 (V21)) Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0020 HOSTE MEST UDTALT start 140, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19 Spm. 14: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds

16 På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V0021 PIBEN I BRYST start 142, manglende data: = 9 Spm. 15: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af hvæsen og piben i brystet? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 16 (V23)) Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0022 PIBEN MEST UDTALT start 143, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V21 Spm. 15: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 7 V0023 BESVÆRET VEJRTRÆKNING start 145, manglende data: = 9 Spm. 16: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af

17 anfald af besværet vejrtrækning i løbet af dagen, uden du foretog dig noget anstregende? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 17 (V25)) Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0024 BESVÆR MEST UDTALT start 146, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V23 Spm. 16: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0025 HUDGENER start 148, manglende data: = 9 Spm. 17: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af tør hud på hænder eller arme? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 18 (V27)) Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0026 HUDGENER MEST UDTALT

18 start 149, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 17: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 36 V0027 BLUSSENDE ANSIGT start 151, manglende data: = 9 Spm. 18: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af tør eller blussende hud i ansigtet? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 19 (V29)) Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0028 BLUSSENDE MEST UDTALT start 152, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Spm. 18: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant

19 svarprocent: 22 V0029 TRÆTHED start 154, manglende data: = 9 Spm. 19: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af unaturlig træthed? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 20 (V31)) Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0030 TRÆTHED MEST UDTALT start 155, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V29 Spm. 19: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 34 V0031 HOVEDPINE start 157, manglende data: = 9 Spm. 20: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af hovedpine eller tunghedsfornemmelse i hovedet? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 21 (V33)) Ja, af og til

20 Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0032 HOVEDPINE MEST UDTALT start 158, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31 Spm. 20: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 51 V0033 KONCENTRATION start 160, manglende data: = 9 Spm. 21: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af koncentrationsbesvær? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 22 (V35)) Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0034 KONCENTRATION MEST UDT start 161, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V33 Spm. 21: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds

21 På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 29 V0035 SVIMMELHED start 163, manglende data: = 9 Spm. 22: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af svimmelhed? Sæt kun et kryds Nej (Hvis nej gå til spørgsmål 23 (V37)) Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0036 SVIMMELHED MEST UDTALT start 164, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V35 Spm. 22: Hvis ja: Er symptomerne mest udtalt: Sæt kun kryds På fridage På arbejdsdage Lige udtalt fridage/arbejdsdage Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 11 Indeklimaforhold inden for de sidste 4 uger

22 V0037 TRÆK start 166, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: A: Træk? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97 V0038 HØJ TEMPERATUR start 167, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: B: For høj temperatur? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97 V0039 SKIFTENDE TEMPERATUR start 168, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: C: Skiftende temperatur?

23 Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 96 V0040 LAV TEMPERATUR start 169, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: D: For lav temperatur? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 96 V0041 INDELUKKET LUFT start 170, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: E: Indelukket luft? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97 V0042 TØR LUFT start 171, manglende data: = 9

24 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: F: Tør luft? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 96 V0043 UBEHAGELIG LUGT start 172, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: G: Ubehagelig lugt? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97 V0044 STATISK ELEKTRICITET start 173, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: H: Statisk elektricitet? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst

25 svarprocent: 97 V0045 TOBAKSRØG start 174, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: I: Tobaksrøg? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97 V0046 STØJ I LOKALET start 175, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: J: Støj i lokaler? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97 V0047 STØJ FRA ANDRE LOKALER start 176, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: K: Støj fra andre lokaler?

26 Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97 V0048 STØJ UDEFRA start 177, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: L: Støj udefra? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97 V0049 DÅRLIG BELYSNING start 178, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: M: Dårlig belysning? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97 V0050 BLÆNDING start 179, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af

27 nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: N: Blænding eller reflekser? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97 V0051 STØV OG SNAVS start 180, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: O: Støv og snavs? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97 V0052 FODKULDE start 181, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: P: Fodkulde? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97

28 V0053 TRANGE PLADSFORHOLD start 182, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du inden for de sidste 4 uger været generet af nogen af de nedennævnte forhold i dine arbejdsomgivelser. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst: Q: Trange pladsforhold? Nej Ja, af og til Ja, flere gange om ugen Ja, dagligt Uoplyst svarprocent: 97 Psykosocialt arbejdsmljø V0054 ARBEJDE MEGET HURTIGT start 183, manglende data: = 9 Spm. 24: De følgende spørgsmål handler om forskellige krav i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. A: Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0055 FØL BELAST SITUATION start 184, manglende data: = 9

29 Spm. 24: De følgende spørgsmål handler om forskellige krav i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. B: Bringer dit arbjde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0056 ARBEJDE UJÆVNT FORDELT start 185, manglende data: = 9 Spm. 24: De følgende spørgsmål handler om forskellige krav i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. C: Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0057 KRÆV SKJULER FØLELSER start 186, manglende data: = 9 Spm. 24: De følgende spørgsmål handler om forskellige krav i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. D: Kræver dit arbejde, at du skjuler dine følelser? Altid Ofte

30 Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0058 NÅR IKKE ALLE ARBOPG start 187, manglende data: = 9 Spm. 24: De følgende spørgsmål handler om forskellige krav i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. E: Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 98 V0059 FØL BERØRT AF ARBEJDE start 188, manglende data: = 9 Spm. 24: De følgende spørgsmål handler om forskellige krav i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. F: Bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0060 STOR INDFLYDELSE start 189, manglende data: = 9

31 Spm. 25: De følgende spørgsmål handler om indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. A: Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 97 V0061 ARBEJDE RESTEN AF LIVET start 190, manglende data: = 9 Spm. 25: De følgende spørgsmål handler om indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. B: Kunne du tænke dig at være på din nuværende arbejdsplads resten af dit arbejdsliv? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 96 V0062 KRAV INITIATIVRIG start 191, manglende data: = 9 Spm. 25: De følgende spørgsmål handler om indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. C: Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? I meget høj grad I høj grad Delvist

32 I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 98 V0063 MÆNGDE AF ARBEJDE start 192, manglende data: = 9 Spm. 25: De følgende spørgsmål handler om indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. D: Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 97 V0064 ER DINE ARBOPG MENING start 193, manglende data: = 9 Spm. 25: De følgende spørgsmål handler om indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. E: Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 98 V0065 LÆRE NYT VIA ARBEJDE start 194, manglende data: = 9 Spm. 25: De følgende spørgsmål handler om indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet.

33 For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. F: Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 98 V0066 INDFLYDELSE PÅ ARBOPG start 195, manglende data: = 9 Spm. 25: De følgende spørgsmål handler om indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. G: Har du indflydelse på, hvad du laver på dit arbejde? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 97 V0067 YDER VIGTIG ARBINDSATS start 196, manglende data: = 9 Spm. 25: De følgende spørgsmål handler om indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. H: Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst

34 svarprocent: 97 V0068 BESTEMMER SELV PAUSER start 197, manglende data: = 9 Spm. 25: De følgende spørgsmål handler om indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. I: Kan du bestemme, hvornår du vil holde pauser? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 97 V0069 ARBPLADS STOR BETYDNING start 198, manglende data: = 9 Spm. 25: De følgende spørgsmål handler om indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst. J: Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 97 V0070 HJÆLP FRA OVERORDNEDE start 199, manglende data: = 9 Spm. 26: De næste spørgsmål handler om ledelse, støtte og kommunikation på arbejdspladsen. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst..

35 A: Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine nærmeste overordnede? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0071 HJÆLP FRA KOLLEGAER start 200, manglende data: = 9 Spm. 26: De næste spørgsmål handler om ledelse, støtte og kommunikation på arbejdspladsen. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst.. B: Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kolleger? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0072 TALER MED OVERORDNEDE start 201, manglende data: = 9 Spm. 26: De næste spørgsmål handler om ledelse, støtte og kommunikation på arbejdspladsen. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst.. C: Hvor ofte taler du med dine overordnede om, hvor godt du udfører dit arbejde? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Uoplyst

36 svarprocent: 97 V0073 TALER MED KOLLEGAER start 202, manglende data: = 9 Spm. 26: De næste spørgsmål handler om ledelse, støtte og kommunikation på arbejdspladsen. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst.. D: Hvor ofte taler du med dine kolleger om, hvor godt du udfører dit arbejde? Altid Ofte Somme tider Sjældent Aldrig / næsten aldrig Uoplyst svarprocent: 97 V0074 SAMARB BLANDT KOLLEGAER start 203, manglende data: = 9 Spm. 26: De næste spørgsmål handler om ledelse, støtte og kommunikation på arbejdspladsen. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst.. E: Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 97 V0075 FÅR AL INFORMATION start 204, manglende data: = 9 Spm. 26: De næste spørgsmål handler om ledelse, støtte og kommunikation på arbejdspladsen.

37 For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst.. F: Får du al den information, du behøver, for at klare dit arbejde godt? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 97 V0076 LEDELSE PLANLÆG ARB start 205, manglende data: = 9 Spm. 26: De næste spørgsmål handler om ledelse, støtte og kommunikation på arbejdspladsen. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst.. G: Er den nærmeste ledelse på din arbejdsplads god til at planlægge arbejdet? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 95 V0077 INFO OM VIGTIGE PLANER start 206, manglende data: = 9 Spm. 26: De næste spørgsmål handler om ledelse, støtte og kommunikation på arbejdspladsen. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst.. H: Får du information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad

38 I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 97 V0078 LEDELSE LØSE KONFLIKT start 207, manglende data: = 9 Spm. 26: De næste spørgsmål handler om ledelse, støtte og kommunikation på arbejdspladsen. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst.. I: Er den nærmeste ledelse på din arbejdsplads god til at løse konflikter? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 93 V0079 DEL AF FÆLLESSKAB ARB start 208, manglende data: = 9 Spm. 26: De næste spørgsmål handler om ledelse, støtte og kommunikation på arbejdspladsen. For hvert spørgsmål; sæt kryds ved det svar som passer bedst.. J: Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad Uoplyst svarprocent: 97 V0080 BEKYMRET FOR ARBLØSHED start 209, manglende data: = 9 Spm. 27: Er du bekymret for, at:

39 A: Blive arbejdsløs? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0081 BEKYMRET FOR OVERFLØD start 210, manglende data: = 9 Spm. 27: Er du bekymret for, at: B: Du på grund af "ny teknik" bliver overflødig? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0082 FINDE NYT JOB ARBLØS start 211, manglende data: = 9 Spm. 27: Er du bekymret for, at: C: Du får svært ved at finde et nyt job, hvis du bliver arbejdsløs? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 96 V0083 MOD VILJE FORFLYTTELSE start 212, manglende data: = 9 Spm. 27: Er du bekymret for, at: D: Du mod din vilje forflyttes til andet arbejde? Ja Nej

40 Uoplyst svarprocent: 97 V0084 TILFREDS FREMTIDSUDSIGT start 213, manglende data: = 9 Spm. 28: Angående dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med: A: Dine fremtidsudsigter? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Uoplyst svarprocent: 96 V0085 TILFREDS FYSISK ARBMIL start 214, manglende data: = 9 Spm. 28: Angående dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med: B: Det fysiske arbejdsmiljø? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Uoplyst svarprocent: 97 V0086 TILFREDS EVNER BRUGES start 215, manglende data: = 9 Spm. 28: Angående dit job i almindelighed. Hvor tilfreds er du med: C: Måden, dine evner bruger på? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-21601 --------- Datamateriale -------------

DDA-21601 --------- Datamateriale ------------- DDA-21601 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø inden for IT-branchen (ARIT), 2002-2003 ------------ ----- --- ----------- ------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Vilhelm

Læs mere

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24755 --------- Datamateriale ------------- Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Dansk Epilepsiforening. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere