Østerholm. Lokal Udviklingsplan Historie Vision Strategi Handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling"

Transkript

1 Østerholm Lokal Udviklingsplan Historie Vision Strategi Handling

2 Indledning... 2 Historie og naturanalyse... 2 Vision... 3 Strategi... 4 I. Styrke sammenhold og fællesskab:... 4 II. Et CO2 neutralt Østerholm:... 4 III. Forbedre infrastrukturen:... 5 IV. bredbåndsforbindelse:... 5 V. Udvidelse af lavets virkeområde:... 5 VI. Tryghed i daglig dagen:... 5 Handling... 5 Afslutning... 9 Indledning I naturskønne omgivelser på Als ligger landsbyen Østerholm bestående af 45 husstande spredt beliggende i området. Østerholm hører under Sønderborg kommune. Sammen har vi udarbejdet denne udviklingsplan, der fortæller omverdenen, hvorledes vi ønsker området skal udvikle sig fremadrettet. Historie og naturanalyse Østerholm landsby er kendetegnet ved at være en lille bebyggelse, der ligger i et kuperet terræn op mod Nørreskoven. Bebyggelsen ligger nærmest i en lille skovlomme, og udtrykket er idyllisk med en stor følelse af uforstyrrethed. Østerholm Landsbylaug dækker landsbyen og det nærmeste opland. Beboerne i laugets område har en stor grad af viden omkring de mange fortidsminder og veneration overfor stedet i det hele taget. De gamle gårde i landsbyen er i høj grad vedligeholdte og er med til at understøtte den idylliske stemning i byen. Hele indkørslen til landsbyen, fortidsminderne og landskabet giver et indtryk af uforstyrrethed. Landsbylauget ønsker at arbejde aktivt for at sikre landsbyens udtryk og man vil gerne undersøge mulighederne for at påbegynde initiativer til en bevarende lokalplan. Bebyggelsen er omgivet af dyrkede marker og nord for Østerholm slotsruin op mod Nørreskoven ligger græsarealer med karakter af engstrøg som i dag afgræsses af højlandskvæg. De græssede arealer er meget smukke og bidrager til et idyllisk og uforstyrret udtryk. Bebyggelsen består af huse og mindre gårde. Et enkelt hus benyttes som feriebolig ellers består bebyggelsen af helårsboliger. En af de mange kvaliteter ved Østerholm er bl.a., at det er en lille bebyggelse hvor husene er fint indpasset i det varierede terræn. Terrænet er yderst følsomt overfor større byggerier da sådanne byggerier vil kunne sløre terrænet og ødelægge det oprindelige, uforstyrrede idylliske billede der kendetegner landsbyen. Østerholm Slot som i dag er en fredet borgtomt (kun grundstene er tilbage i terrænet) stammer fra 1554 og var Østerholm Landsbylaug Side 2 af 9

3 en vandborg, der blev bygget ude i vandet i en lille sø. Borgtomten er åben for offentligheden og ligger i baghaven til en privat ejendom. Haven er meget fint vedligeholdt og er ligesom resten af landsbyen et idyllisk sted at besøge. Ved Egebjerggård syd for Østerholm ligger der på kommunens areal fundamentet af en gammel stubmølle. Fundamentet er fredet i Stubmøllen blev i 1859 afløst af en hollændermølle som i 1888 blev flyttet til Elstrup, hvor den i dag fungerer som møllerimuseum. I udkanten af skoven ved Østerholm ligger en Agernlade, som er renoveret af en gruppe borgere fra Østerholm, med tilskud fra Sønderborg kommune. Formålet er at indrette laden til et museum, der skal vise skovbrugets historie. Området omkring Østerholm er rigt på både storslået natur og fortidsminder. Nærmeste nabo er Danmarks længste kystskov Nørreskoven og ved kysten er den højt målsatte Fjordmosen Den vestlige del af Fjordmosen, Troldmosen og Lilleskoven er internationalt naturbeskyttelsesområde for udvalgte levesteder(habitatområder). En stor del af arealet udgøres af skovsump og løvtræsbeplantninger, men der er eng tæt på havet. Eng og skovsumpområder ligger hovedsageligt i det meget lavtbeliggende moseområde, der er afskåret fra Lillebælt af en strandvold. Bundlaget udgøres pletvis af moræneler og ferskvandsaflejringer. Sumpområderne og et mindre areal med bøg er udlagt som urørt naturskov. Nørreskoven og områderne ved Østerholm har en ekstremt stor mængde af kulturhistoriske spor. Især i skoven er mange velbevarede og giver et væld af muligheder for besøgende med interesser for fortidsminder. I Østerholms nordlige ende findes resterne af det imponerende voldsted og slotsruin. Græsmarkerne nord for denne har efter de gamle skitser tidligere været sø. Der er stadig rester af vand i den vestlige voldgrav. Vision Østerholm landsbylaug er den organisatoriske ramme og grundlaget for det eksisterende fællesskab og sammenhold i landsbyen. Udover at være bindeleddet mellem grupper af borgere og arrangere et varieret udbud af aktiviteter, er landsbylauget også det formelle bindeled overfor diverse myndigheder. Det er landsbylauget, der samler visionerne for Østerholm, men i fællesskab skal vi føre dem ud i livet. Østerholm Landsbylaug: vil styrke den sociale sammenhængskraft, fællesskab og trivsel i landsbyen og således gøre området til et endnu mere attraktivt sted at bo. Østerholm Landsbylaug Side 3 af 9

4 vil være med til at udvikle co2 bæredygtige løsninger, som kan medvirke til at skabe fokus på alternative miljøvenlige løsninger til gavn for naturen og befolkningen skabe et co2 neutralt Østerholm. vil arbejde for at forbedre infrastrukturen til gavn for såvel borgerne som miljøet. vil arbejde på for at få etableret bredbåndsforbindelse for at sikre den nødvendige infrastruktur for effektiv kommunikation og hjemmearbejdspladser. vil undersøge muligheden for at få flere medlemmer ved at udvide området og derved blive mere handlekraftige. På baggrund af ovennævnte vision vores ledestjerne for udviklingen vil strategien beskrive, hvad der skal til for at nå målet. Strategi I. Styrke sammenhold og fællesskab: Østerholm er præget af et stort og positivt engagement med dybe fællesskaber i mange laugs-aktiviteter. Der er dannet en del mindre laug under landsbylauget, disse arbejder selvstændigt men refererer til bestyrelsen. Vi har bl.a. et æblelaug, Østørholm og omegns spildevandslaug samt en gruppe, der står for projekt Agernlade. Modsat har der de seneste år vist sig svært at skabe engagement om arbejdet i selve lavets bestyrelse. På generalforsamlingen 2010 blev det derfor besluttet at undersøge en alternativ struktur, hvorefter nogle af medlemmerne i Landsbylaugets bestyrelse udpeges af de enkelte underlaug. Hermed sikres samtidig en nemmere koordinering af Østerholms samlede aktiviteter. Vi regner med at have et forslag til ny struktur og en ændring i vedtægterne på plads inden generalforsamlingen Derudover forsætter vi selvfølgelig med vore faste aktiviteter, som planlægges for et år af gangen. Det er byrensning, strandrensning, byfest, sangaftener, udflugter og lignende. II. Et CO2 neutralt Østerholm: Vi er startet med at etablere rør-sivanlæg. Der er oprettet Østerholm og omegns spildevandslaug, der er en selvstændig enhed med egen bestyrelse, som står for dette projekt.(se projektbeskrivelse). Projektet kører i samarbejde med Sønderborg kommune, forsyningen og projekt Zero. Østerholm Landsbylaug Side 4 af 9

5 varmepumper for at udnytte statstilskud til udfasning af oliefyr og erstatte dem med energi og CO2 rigtige løsninger. Der har været et indlæg på generalforsamlingen i 2010 og flere beboere har deltaget på Projekt Zeros roadshow. Der har været stor interesse og dialog med mulige leverandører. Beboerne afklarer individuelt det videre forløb med Arland som koordinator. III. Forbedre infrastrukturen: Vi vil påvirke kommunen til at tilpasse busforbindelserne, således at beboerne får et reelt alternativ til bilerne. Vi vil fortælle kommunen om vore behov for bustransport og påvise konsekvenserne af nedpriotering af området. Sikre bløde trafikanter ved at påvirke kommunen til at etablere en cykelsti mellem Fynshav og Elstrup. IV. bredbåndsforbindelse: Undersøge blandt beboerne om der er et reelt behov for at få etableret bredbåndsforbindelse. Hvis der er interesse, så undersøge mulighederne V. Udvidelse af lavets virkeområde: Tage kontakt til vore nabolandsbyer for at høre om de er interesseret i et større fællesskab. Samarbejde med nabolaug om fælles interesse eksempelvis infrastrukturen. Kontakte planafdelingen i Sønderborg kommune for at undersøge mulighederne for at udstykke nye byggegrunde og derved skabe udvikling og tilflytning til Østerholm. VI. Tryghed i daglig dagen: Der vil arbejdes på at anskaffe en hjertestarter med relevante førstehjælps kursus til 15 personer, da vi føler at afstanden til skadestuen er blevet lang og derved skabe større tryghed ved at bo i Østerholm. Østerholm Landsbylaug Side 5 af 9

6 Handling Nedenstående er vores handlingsplan for Østerholm landsbylaug. Den viser aktiviteter og involvering (opdateret den 21. april 2010). Aktivitet: Handlinger: Ansvar: Deadline: Status: Rørsivanlæg varmepumper Styrke fællesskabet og beslutte fremtidig struktur Igangværende aktiviteter Udfase alle kloakanlæg og erstatte disse med godkendte 3 kammer tanker samt miljø og energirigtige sivanlæg Udarbejder oplæg sammen med Leverandør. Tegning af tilslutninger Igangsætning af arbejdet Projektet afsluttes Undersøger muligheder for Fundraising Udnytte statstilskud til udfasning af oliefyr og erstatning med energi- og CO2-rigtige varmepumpeløsninger Fremlægge oplæg på generalforsamling arbejdsgruppe Undersøge interesse blandt medlemmerne Oplæg/pris sendes til interesserede Ansøge om statstilskud Igangsætte installation Afslutte projektet Præcisere hvad vi skal være fælles om Udarbejde og præsentere oplæg Diskussion blandt laugets medlemmer Konkludere og handleplaner Arland Nissen (projektleder) Arland Nissen (koordinator) Landsbylaug bestyrelsen (koordinerer) Primo juni 2010 Oktober 2010 April 2011 Ultimo 2011 April nov juni 2010 Projektet har stor attention, men er forsinket grundet skifte af leverandør. Teknisk dimensionering og fundraising er påbegyndt. Varmepumpe som alternativ løsning blev præsenteret på generalforsamlingen i februar 2010 og flere beboere har deltaget på ProjectZero s roadshows. Stor interesse og dialog med mulige leverandører. Beboerne afklarer individuelt det videre forløb med Arland som koordinator. Østerholm er præget af i samarbejde Østerholm Landsbylaug Side 6 af 9

7 stort og positivt engagement med dybe fællesskaber i mange laugs-aktiviteter. Modsat har det de seneste år vist sig svært at skabe engagement om arbejdet i selve landsby-laugets bestyrelse. På årets generalforsamling blev det derfor besluttet at undersøge en alternativ struktur, hvorefter medlemmerne af Landsbylaugets bestyrelse udpeges af de enkelte laug. Her med sikres samtidig koordineringen af Østerholms samlede aktivitet. med øvrige laug/aktivitetsud valg Forbedre Busforbindelserne I samarbejde med kommunen at tilpasse busforbindelserne, således at borgerne får et alternativ til bilerne Lillian Weiss Nedsætte en arbejdsgruppe Kortlægge transportbehov og alternativer Diskutere virkemidler: bus, cykel, Segway,.. Igangsætte løsninger Påvirke SYD TRAFIK Cykelsti Mellem Fynshav og Elstrup Samarbejde med kommunen Nedsætte en arbejdsgruppe som undersøger Alle muligheder, påvirke politikerne om sikkerhed, tryghed og CO2 neutral udvikling Hans Erik Hansen (koordinator) Forår 2010 Nye udviklingsforslag Skabe et CO2 neutralt Østerholm At kortlægge udledning og undersøge virkemidlerne for et CO2- neutralt Østerholm Kortlægge eksisterende varmeforbrug/kilder Borgere i samarbejde med ProjectZero og skoler Østerholm Landsbylaug Side 7 af 9

8 Bygge nye huse bredbåndsforbindelser Samarbejde med nabo landsbyer Kortlægge elforbrug, vand og kørsel Udarbejde Carbon footprint for Østerholm Undersøge alternativer og deres økonomi arbejdsgrupper for virkemidler Indhente tilbud i fællesskab Igangsætte løsningsforslag - Undersøge mulighederne for at udstykke op til max 10 nye byggegrunde og dermed skabe udvikling og tilflytning til Østerholm Dialog med planafdelingen om muligheder Debat i Østerholm om interesse Definere projekter og skabe ejerskab Igangsætte projekterne bredbåndsforbindelser for at sikre den nødvendige infrastruktur for effektiv kommunikation og hjemmearbejdspladser Undersøge interesse hos byens borgere Dialog med SYD ENERGI om løsninger og økonomi Tilbud til byens borgere Implementere løsningen - Østerholm s ca. 50 husstande er for få til at få kritisk masse og politisk handlekraft, derfor Vakant Bestyrelsen Østerholm Landsbylaug Side 8 af 9

9 Skabe tryghed i daglig dagen bør der samarbejdes med nabo-landsbyerne Undersøge forhåndsinteresse Nedsætte arbejdsgruppe som udarbejder indstilling Diskutere indstilling og beslutte handlinger Implementere handlingerne Relevante landsbyer omfatter: Helved- Frederiksgård, Holmskov, Nyled, Trympellyng Finde muligheder i at købe en hjertestater med de efterfølgende relevante kursus samt vedligeholdelse deraf. Arland Nissen Afslutning Landsbylauget i Østerholm glæder sig til det fremtidige arbejde. På vegne af lauget Lillian Weis Kirsten Marcussen Mads Bo Lindgaard Arland Nissen Per-Bjørn Grove Østerholm Landsbylaug Side 9 af 9

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

udviklingsplan TUNØ I BALANCE

udviklingsplan TUNØ I BALANCE udviklingsplan TUNØ I BALANCE 2011 2020 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde

Læs mere

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling Avnbøl - Ullerup Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling Forord... 2 Beskrivelse, historie og analyse... 2 Vision... 5 Strategi... 6 Handling... 7 Afslutning... 8 Forord

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune,

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Avnbøl - Ullerup Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Forord... 2 Beskrivelse, historie og analyse... 2 Vision... 5 Strategi... 6 1. Infrastruktur... 6 Handling... 6

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere