Oversigt over juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder i Danmark og EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder i Danmark og EU"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU alm. del Bilag 300 Offentligt Juni 2012 Oversigt over juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder i Danmark og EU 1. Introduktion I det følgende gives en oversigt over de juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder på internettet, som anvendes i Danmark og andre EU-lande. Oversigten er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen med inddragelse af Justitsministeriet, Rigspolitiet, Spillemyndigheden, Sundhedsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, DIFO/DK-Hostmaster, Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet samt Kulturministeriet. I oversigten eksemplificeres der bl.a. med indsatsen på det ophavsretlige område, idet dette område frembyder en omfattende praksis. Der findes ikke en samlet oversigt over europæiske håndhævelsesmetoder på internettet. Oplysninger vedrørende tekniske og juridiske håndhævelsesmetoder i andre europæiske lande er tilvejebragt dels ved en høring af BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communications) i sommeren 2011, dels ved en supplerende høring af de europæiske myndigheder, der er repræsenteret i ICANN s (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Governmental Advisory Committee (GAC) i april Der er alene medtaget oplysninger fra de europæiske lande, som har afgivet oplysninger herom Generelt om håndhævelse, påtale og sanktioner Håndhævelse på internettet kan ske igennem tre forskellige kanaler: civilretlig håndhævelse, administrativ håndhævelse og strafferetlig håndhævelse. Civilretlig håndhævelse finder som om udgangspunkt sted, når en krænket part bliver opmærksom på eventuelle krænkelser af sine rettigheder i henhold til særlovgivningen (fx ophavsretten) på internettet. Den krænkede part kan herefter dokumentere krænkelserne og indbringe eventuelle krænkelser for domstolene. Det er herefter domstolene, der fastsætter passende fogedforbud, sanktioner, erstatning, godtgørelse m.v. ud fra de gældende regler indenfor det relevante lovgivningsområde.

2 2/9 Administrativ håndhævelse på internettet forekommer ikke indenfor ophavsretten, men indenfor fx lægemiddelområdet og spilområdet er de relevante administrative myndigheder givet en række reaktionsmuligheder. Strafferetlig håndhævelse af ophavsretten kan ske på flere måder. Dels kan der i visse tilfælde ske inddragelse af et bødekrav i en civil retssag. Krænkelser på internettet kan også være underlagt betinget offentlig påtale. Politiet kan iværksætte efterforskning og anklagemyndigheden kan rejse tiltale på grundlag af en indgivet politianmeldelse eller på eget initiativ, i meget alvorlige sager eller hvis almene hensyn gør dette påkrævet Fogedforbud Reglerne om fogedforbud fremgår af retsplejelovens kapitel 57. Bestemmelserne betyder, at fogedforbud kan nedlægges, hvis det kan godtgøres eller sandsynliggøres: at de handlinger, der søges forbudt, strider mod rettighedshaverens ret at den, som fogedforbuddet retter sig imod, vil foretage handlingerne, som søges forbudt at formålet vil forspildes, såfremt rettighedshaveren henvises til at gøre sin ret gældende gennem en almindelig rettergang. I det omfang der nedlægges fogedforbud, skal forbuddet justificeres under en senere retssag. Hvis rettighedshaverne anmoder om, at forbuddet nedlægges over for en mellemmand (fx en hjemmesideudbyder), kan denne intervenere som part i forbudssagen, hvis nedlæggelse af et forbud vil stride imod den pågældendes ret. Indtrædelsen sker ved en erklæring herom til fogedretten. Fogedforbudsreglerne har blandt andet været anvendt i Danmark til blokering af adgang til hjemmesiderne (2006), (2010) og (2012). Der findes tilsvarende europæisk lovgivning og retspraksis vedrørende blokering af adgang til hjemmesider, jf. afsnit E-handelsloven generelle ansvarsprincipper Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven) indeholder en række regler, der normerer ansvaret for internetmellemmænd. Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni Tjenester i informationssamfundet er tjenester, der har et kommercielt sigte og som leveres online (ad elektronisk vej over en vis distance) på individuel anmodning fra en tjenestemodtager. De internetmellemmænd, der er omfattet af loven, kan eksempelvis være indholdsudbydere (af fx hjemmesider) eller internetudbydere.

3 3/9 Ansvarsreglerne for indholds- og internetudbyderne findes i e- handelslovens 14-16, som vedrører tjenesteudbydere, der foretager videreformidling, caching og oplagring af indhold. Fælles for disse tre ydelser er overordnet set, at de vedrører behandling af information, som ikke stammer fra tjenesteudbyderen selv. For at indholds- og internetudbyderne kan undgå at ifalde ansvar, skal tjenesteudbyderens aktivitet være af udelukkende teknisk, automatisk og passiv karakter, og tjenesteudbyderen må ikke have hverken kendskab til eller kontrol over de informationer, der transmitteres eller oplagres. Det betyder også, at tjenesteudbyderen ikke må ændre de informationer, der bliver videreformidlet. Er disse betingelser ikke opfyldt, kan udbyderen gøres ansvarlig for medvirken til en ulovlig handling efter de almindelige erstatningsretlige eller strafferetlige regler. Det følger af e-handelsdirektivet, at medlemsstaterne ikke må pålægge indholds- og internetudbyderne en generel forpligtelse til at overvåge den information, der transmitteres eller oplagres i udbydernes net. Indholdsog internetudbydere må heller ikke pålægges en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed. Disse skal imidlertid reagere, hvis de bliver gjort bekendt med ulovligheder Notice and take down For så vidt angår ansvaret for indhold på populære indholdstjenester, som eksempelvis forudsætter ansvarsfritagelsen i e- handelsloven blandt andet, at en indholdsudbyder ikke er bekendt med det aktuelle ulovlige indhold på sine tjenester. Bliver en indholdsudbyder gjort bekendt med ulovligt indhold på sin tjeneste og ikke reagerer eller handler herpå, bortfalder indholdsudbyderens ansvarsfrihed. Disse ansvarsprincipper har i visse europæiske lande udmøntet sig i egentlige notice and take down modeller. Proceduren i sådanne modeller er typisk den, at den ansvarlige indholdstjenesteudbyder skal fjerne krænkende materiale, når de bliver gjort opmærksom på det. Disse kendes også som notice and take action modeller. Som eksempler herpå kan nævnes: Holland, hvor der mellem rettighedshavere og internetudbydere er indgået aftale om et adfærdskodeks, der beskriver en notice and take down -procedure i forbindelse med krænkelse af ophavsrettigheder. Tyskland, hvor der anvendes notice and take down til bekæmpelse af børnepornografisk materiale på internettet. Proceduren er baseret på en samarbejdsaftale mellem politiet, internetudbydere og selvregulerende organer, f.eks. International Association of Internet Hotlines (Inhope).

4 4/9 Ungarn, hvor der i den ungarske lov om elektronisk handel og internetsamfundets tjenester i forbindelse med krænkelse af ophavsrettigheder anvendes notice and take down. I Sverige anvendes en notice and take down -procedure, hvorefter en tjenesteudbyder er forpligtet til at fjerne ulovligt materiale, fx ophavsretskrænkende materiale, børnepornografisk materiale, markedsføring af ulovlige lægemidler m.v. fra internettet eller på anden måde forhindre udbredelsen af sådant materiale, når udbyderen bliver opmærksom på det ulovlige materiale. Hvis tjenesteudbyderen ikke efterkommer denne forpligtelse, kan vedkommende ifalde strafferetligt ansvar. I overensstemmelse med den svenske lovgivning, skal en tjenesteudbyder fjerne eller på anden måde forhindre udbredelse af meddelelser på tjenesteudbyderens tjeneste, hvis indhold tilskynder til overtrædelse af forhold omfattet af den svenske straffelov, fx oprør, agitation mod etniske grupper, børnepornografi og vold m.v. Tjenesteudbyderen skal kontrollere sin tjeneste i et omfang, der er rimeligt, omfanget af og formålet med tjenesten taget i betragtning. Konkurrence- of Forbrugerstyrelsen har oplyst, at den ikke er bekendt med sager i Danmark om brugen af e-handelslovens 14-16, herunder notice and take down Spilleloven forbud mod transmission og betalingsformidling Ved lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil blev der i lovens 65 indført et specifikt forbud, hvorefter betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt. Bestemmelsen omfatter internetudbydere, der stiller internettets navneservere (Domain Name Service se afsnit 3.1) til rådighed for egne slutbrugere eller andre udbyderes slutbrugere ved at transmittere information (levere internetadgang) til et bestemt internetdomæne med et ulovligt spilsystem. Spillemyndigheden vil i henhold til 65 rette henvendelse til internetudbyderen eller betalingsformidleren i form af en henstilling. Henstillingen skal alene tjene det formål at give internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne oplysning om, fra hvilke internetdomæner der efter Spillemyndighedens opfattelse udbydes ulovlige spilsystemer, eller hvilke konti der efter Spillemyndighedens opfattelse ikke må overføres betaling af indsats til og gevinst fra. Internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne vil normalt ikke have kendskab til, hvilke spiludbydere der er ulovlige, og de har ikke en pligt til løbende at kontrollere, hvorvidt der formidles internetadgang eller betalinger af indsats og gevinst til og fra en spiludbyder, der overtræder dansk lov. Såfremt en henstilling til en internetudbyder eller en betalingstjenesteudbyder ikke følges, kan Spillemyndigheden søge bestemmelsen håndhævet ved nedlæggelse af forbud i fogedretten efter reglerne i retsplejeloven, jf.

5 5/9 afsnit 2.2. Spillemyndigheden har på nuværende tidspunkt kun haft indledende administrative tiltag i forbindelse med internetblokering og dermed ikke en egentlig administrativ praksis eller domstolspraksis endnu. Blokering af adgang til ulovlige hjemmesider med henvisning til spilleloven er anvendt første gang ultimo maj Håndteringen af betalingsblokering er under fortsat afklaring Lægemiddelloven forbud mod transmission Ved lov nr. 464 af 18. maj 2011 om ændring af lov om lægemidler mv. blev der med en ny 39 b indført et specifikt forbud for internetudbydere mod at formidle adgang til en hjemmeside, hvorfra der forhandles lægemidler til forbrugerne i strid med lægemiddellovens 7, 39, stk. 1, eller 60, stk. 1. Forbuddet i 39 b retter sig kun mod de internetudbydere, der har det umiddelbare abonnementsforhold til slutbrugere (kunderne). Sundhedsstyrelsen kan i henhold til den foreslåede ordning rette henvendelse til internetudbyderen i form af en henstilling om at blokere for internetadgangen til hjemmesiden. Der er en række sagsbehandlingsmæssige forudsætninger for afgivelsen af en henstilling, herunder bl.a. at Sundhedsstyrelsen forinden har forsøgt at bringe de ulovlige aktiviteter til ophør ved at rette henvendelse til hjemmesidens ejer, med mindre dette er vurderet som formålsløst, og at etableringen af en blokering af internetadgangen til hjemmesiden konkret må anses for et proportionalt indgreb. Forbuddet omfatter ikke internetudbyderes adgang til at formidle internetadgang til hjemmesider ejet af forhandlere, som er etableret i Danmark eller et andet EU/EØS-land. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at hensigten med forbuddet er at etablere et klart retsgrundlag, på baggrund af hvilket Sundhedsstyrelsen kan indlede en retssag mod en internetudbyder, som overtræder forbuddet. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at fogedretten ved Københavns Byret, den 5. september 2011 afsagde kendelse i den første og hidtil eneste prøvelse vedr. lægemiddellovens 39 b, stk. 1, og at kendelsen gav Sundhedsstyrelsen medhold i den nedlagte påstand. Justifikationssagen er afsluttet ved dom af 23. april 2012, hvorved Sundhedsstyrelsen ligeledes fik medhold i den afsagte kendelse og blev tilkendt sagens omkostninger, der således skal bæres af internetudbyderne. Fogedrettens kendelse gav Sundhedsstyrelsen (tidl. Lægemiddelstyrelsen) medhold i begæring om fogedforbud mod 7 parter, der som udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester (internetudbydere) til slutbrugere formidlede adgang til en hjemmeside, der solgte farlige ikke-godkendte lægemidler til danske forbrugere. Endvidere tilpligtede fogedretten, i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens påstand, de 7 internetudbydere at etablere en såkaldt DNS-blokering eller tilsvarende blokering over for den pågældende hjemmeside Børnepornofilteret frivillig brancheordning

6 6/9 Rigspolitiet har siden 2005 samarbejdet med Red Barnet og størstedelen af internetudbydere i Danmark i bestræbelserne på at forhindre adgang via internettet til børnepornografisk materiale - børnepornofilteret. Børnepornofilteret er baseret på en frivillig aftale mellem internetudbyderne, Red Barnet og Rigspolitiet. Som led i samarbejdet med internetudbyderne videregiver Rigspolitiet løbende på grundlag af konkrete samarbejdsaftaler oplysninger til internetudbyderne om internetadresser, der efter Rigspolitiets vurdering indeholder materiale, som det efter straffelovens 235 er strafbart at udbrede, besidde eller gennem internettet eller mod vederlag at gøre sig bekendt med. Netfilterordningen er således en ordning, der alene er rettet mod danske internetudbydere med henblik på direkte blokering fra udbyderens side af hjemmesider med børnepornografisk materiale. Administrationsdelen varetages udviklings- og driftsmæssigt af Rigspolitiets Nationale IT Efterforskningscenter (NITEC) s IT-afdeling, mens blokeringsarbejdet foretages af afdelingens IT-efterforskere. Blokeringsdelen varetages af de enkelte internetudbydere, som har tilpasset deres systemer til at kunne modtage netfilterets lister over sider, der skal blokeres. Dagligt gennemser efterforskere hos NITEC indholdet på en række hjemmesider. Indholdet vurderes, og det besluttes herefter, om den enkelte side skal blokeres via netfilteret. Hvis det vurderes, at en side skal blokeres, bliver den sat til blokering i netfilterets database. En gang i timen genererer netfilteret automatisk en liste over sider, der pt. står til blokering. En gang i døgnet henter internetudbyderne disse opdaterede lister, og bruger dem til at DNS-blokere for adgangen til siderne. Siden fjernes ikke fra nettet og er således stadig tilgængelig via IP-adressen. En side er som udgangspunkt i netfilteret i et halvt år. Ud fra logfiler genereres statistik om siden, og hvis der ikke har været aktivitet vedrørende hjemmesiden i det halve år, ophæves blokeringen. Efterforskerne kan forlænge blokeringen, ligesom de også kan annullere den i løbet af det halve år. Der er fire måder, hvorpå NITEC kan modtage hjemmesider til vurdering: Når en blokeret side forsøges tilgået, bliver det skrevet i en logfil hos internetudbyderne med information om, hvor brugeren kom fra, da den pågældende forsøgte at få adgang til den blokerede side. Disse logfiler tilsendes NITEC en gang i døgnet. Logfilen er anonym og indeholder ingen data, der kan identificere brugeren, men udelukkende data om, hvilke sider der ledte frem til en i forvejen blokeret side. Disse sider vurderes dernæst. Anmeldelser fra borgere. Sider dukket op under efterforskning af sager. Internationalt politisamarbejde, herunder Interpol og Europol. I Sverige benyttes DNS-blokering på samme måde som i Danmark - i forbindelse med bestræbelserne på at forhindre adgang til børnepornogra-

7 7/9 fisk materiale på internettet. Der er tale om en frivillig ordning i et samarbejde mellem politiet (fører en liste over hjemmesider, der udbreder børnepornografisk materiale), Sveriges Post og Telestyrelse (PTS), internetudbyderne (der foretager selve blokeringen af de pågældende hjemmesider), samt ECPAT International (en organisation, der arbejder på bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn) Domæner private forretningsbetingelser DK Hostmaster A/S er ansvarlig for tildeling og registrering af domænenavne under.dk-domænet i Danmark. DK Hostmasters regler for suspension, blokering eller sletning af domænenavne fremgår af DK Hostmaster A/S forretningsbetingelser afsnit 8.3. DK Hostmaster har i maj 2012 oplyst, at DK Hostmaster i enkeltstående tilfælde (med undtagelse af tilfælde af typosquatting, som er registrering af domænenavne, hvor der bevidst spekuleres i forvekslingsrisiko med andre domænenavne) har anvendt mulighederne i DK Hostmasters forretningsbestemmelser for at suspendere, blokere og slette domænenavne. For så vidt angår DK Hostmasters suspension og efterfølgende blokering eller sletning af et domænenavn i tilfælde af typosquatting, har DK Hostmaster i 2011 behandlet 256 klager, hvoraf 141 domænenavne er blevet suspenderet med efterfølgende sletning og 41 domænenavne er blevet suspenderet med efterfølgende blokering. Afgørelserne om typosquatting offentliggøres på DK Hostmasters hjemmeside. DK Hostmaster oplyser, at tilsvarende muligheder for suspension eksisterer og har været anvendt i andre europæiske lande, men at reglerne herfor og anvendelsen heraf varierer i de forskellige lande. I Slovakiet anvendes eksempelvis DNS-blokering til blokering af.sk domæner med retsstridigt materiale. Som udgangspunkt kontakter den relevante myndighed tjenesteudbyderen af det pågældende domæne inden for myndighedens ressortområde for at løse det pågældende forhold uden om det juridiske system. Hvis ikke dette tiltag lykkes, kan myndigheden eller domstolene træffe beslutning om blokering af det pågældende domæne. Blokeringen sker i samarbejde mellem myndigheden (evt. domstolene) og administrator af.sk domænet. Reglerne herfor fremgår bl.a. af administratorens forretningsbetingelser Brevmodeller I flere europæiske lande anvendes forskellige varianter af såkaldte brevmodeller, hvor der på forskellig vis rettes direkte kontakt til abonnenter, fra hvis internetforbindelse, der er mistanke om overtrædelse af lovgivningen. Brevmodellen er ikke anvendt i Danmark Målrettede informationsbreve vedr. overtrædelser af ophavsretslovgivningen

8 8/9 Udsendelse af informationsbreve kan foregå ved, at der på begæring af en rettighedshaver sendes et antal informationsbreve til en internetabonnent, hvis forbindelse mistænkes for at være anvendt til krænkelse af ophavsretten. Informationsbrevet kan indeholde oplysninger om, at rettighedshaveren har en formodning om, at der er foregået ophavsretskrænkende aktiviteter via den pågældende internetabonnents internetforbindelse (specifik IP-adresse). Eksempelvis indeholder den britiske Digital Economy Act 2010 en brevmodel, hvorefter det er internetudbyderne, der skal sende meddelelser til internetabonnenter, hvis internettilslutninger anvendes til formodede ulovlige aktiviteter strikes -model En 3-strikes-model er en brevmodel, hvor der sendes breve til en internetabonnent ved konstatering af en lovovertrædelse fra abonnentens IPadresse. Til forskel fra fx en målrettet informationsbrevmodel vil fortsat eller gentagen overtrædelse af lovgivningen, eksempelvis ophavsretslovgivningen, kunne medføre en konsekvens for abonnenten, fx lukning af abonnentens internetforbindelse. Frankrig anvender en 3-strikes-model, der har hjemmel i den franske lov om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet (HADOPI-loven). I Frankrig er det den særlige myndighed Hadopi (Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet), der udsender s og breve til internetabonnenterne. I Irland har Irish Recorded Music Association (IRMA) og den irske internetudbyder Eircom, på baggrund af en retssag anlagt af IRMA, indgået forlig om en frivillig procedure efter en 3-strikes-model. Den irske højesteret har vurderet, at den irske model er lovlig. 3. Retshåndhævelse anvendte tekniske metoder En teknisk blokering af internetbrugernes adgang til udvalgte servere med et generelt indhold af ulovligt materiale er primært set gennemført ved hjælp af DNS-blokering og IP-adresse-blokering. Disse blokeringsmetoder bliver nærmere beskrevet i det efterfølgende. Beskrivelserne af de tekniske metoder er baseret på beskrivelser i Kulturministeriets rapport fra 2009 fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet og suppleret med korte henvisninger til nyere eksempler fra dansk og europæisk retspraksis DNS-blokering (også kaldet URL-blokering) En DNS-blokering er den mest enkle form for teknisk blokering, hvis man ønsker at forhindre brugernes adgang til bestemte hjemmesider eller indhold på internettet. Blokeringen sker i internetudbyderens DNSdatabase (Domain Name Service), som på internettet foretager en nødvendig oversættelse af en given hjemmesides navn (fx til en IP-adresse (fx ). IP-adresser anvendes på internettet til

9 9/9 at identificere, hvor al trafik mellem de forskellige servere og pc er skal sendes til og kommer fra. Ved DNS-blokering fjernes denne nødvendige oversættelse af et navn til en IP-adresse i en internetudbyders DNSdatabase, så brugerne hos denne internetudbyder ikke umiddelbart vil være i stand til at kommunikere med den pågældende hjemmeside ved at skrive hjemmesideadressen. Omkostningerne ved at udføre en DNSblokering er relativt begrænsede, og blokeringen kan forholdsvist nemt omgås af it-brugere. I de danske sager om blokering for ulovlige hjemmesider med ophavsretligt beskyttet indhold, jf. afsnit 2.2, er der brugt DNS-blokering. I oktober 2011 blev to belgiske internetudbydere af de belgiske domstole pålagt at blokere for adgang til The Pirate Bay hjemmesiden på DNS niveau IP-adresse-blokering Ved en IP-adresse-blokering forhindrer man en brugers pc i at kommunikere med en hjemmeside på internettet ved at hindre adgang til selve IPadressen. Denne type blokering er mere omkostningskrævende at indføre end URL-blokering, og selvom den er mere effektiv, er den også nem at omgå for den it-kyndige. I en nyere sag (juli 2011) i UK (MPA vs. British Telecom) blev BT pålagt at bruge et såkaldt Cleanfeed system, der indebærer en URL- eller IP- blokering ved hjælp af en undersøgelse af visse af pakkerne i en transmission (kaldet DPI - Deep Packet Inspection). Metoden kan anvendes til blokering af dele af en hjemmeside eller for én af flere hjemmesider, der deler samme IP-adresse, men hvor ikke alle sider skal blokeres. I oktober 2011 blev den finske internetudbyder Elisa pålagt at blokere for adgang til The Pirate Bay hjemmesiden på DNS- og IP-niveau. Fem store internetudbydere i Storbritannien er ved en foreløbig kendelse i februar 2012 blevet pålagt at blokere for The Pirate Bay-tjenesten. Blokeringen er tilsyneladende en kombination af IP- og DNS-blokering.

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12.

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Safe Habour reglerne og digitale mellemmænd

Safe Habour reglerne og digitale mellemmænd Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 67 Offentligt Safe Habour reglerne og digitale mellemmænd Gennemgang af Safe Harbour reglerne i e- handelsdirektivet - en rettighedshavervinkel IFPI Danmark www.ifpi.dk

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

- internetudbydernes rolle. Søren Sandfeld Jakobsen Lektor, ph.d., advokat April

- internetudbydernes rolle. Søren Sandfeld Jakobsen Lektor, ph.d., advokat April - internetudbydernes rolle Søren Sandfeld Jakobsen Lektor, ph.d., advokat April 2010 1 Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt formidler deltagelse i spil uden tilladelse, jf. stk. 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel Lovens anvendelsesområde... 1 Definitioner... 2 Hjemlandskontrol... 2 Gensidig anerkendelse... 3 Undtagelser... 3

Læs mere

Rapport om ulovligt onlinespil

Rapport om ulovligt onlinespil Rapport om ulovligt onlinespil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

IT-retlige nyheder september - december 2011

IT-retlige nyheder september - december 2011 IT-retlige nyheder september - december 2011 Arrangement i Dansk Forum for IT-ret d. 7. december 2011 Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Aalborg Universitet Lovgivning mv. Lovprogrammet

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

Safe Harbor-reglerne i e-handelsdirektivet en brugervinkel

Safe Harbor-reglerne i e-handelsdirektivet en brugervinkel Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 67 Offentligt Safe Harbor-reglerne i e-handelsdirektivet en brugervinkel Christiansborg, d. 18. januar 2017 Advokat, partner Martin von Haller Grønbæk Regelgrundlaget

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. marts 2004 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2002-945-0922 Dok.: LHL20442 UDKAST Bekendtgørelse nr. om telenet- og teletjenesteudbyderes registrering

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 65 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested kbh.dk

Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested kbh.dk Advokat Anders Valentiner-Branth Ved Stranden 18 Postboks 2034 1012 København K Telefon 77 30 40 50 Telefax 77 30 40 77 Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Modtaget SST C130529-0929

Modtaget SST C130529-0929 Københavns Byret Sundhedsstyrelsen Specialkonsulent Sameer Kohli Axel Heides Gade 1 Modtaget SST C130529-0929 Fedretten Hestemøllestræde 6,stuen 1464 København K Fed.kbh@domstol.dk Tlf. 99 68 70 00 Direkte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AA og AB (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg den 2. marts 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AA og AB (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg den 2. marts 2017 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. februar 2017 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Niels Dam Dengsøe Petersen Sagsnr.:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i Retten i Lyngby KENDELSE Afsagt den 10. juni 2010 i sag nr. FS 250-4567/2010: H. Lundbeck A/S mod Teva Denmark A/S Parallelvej 10 2800 Kgs. Lyngby Denne forbudssag, der er indbragt for fogedretten den

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet Udvalget for Videnskab og Teknologi L 63 - Bilag 7 Offentligt Teknisk gennemgang af Logningsbekendtgørelsen Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006 Retsplejelovens 786, stk. 4 Det påhviler udbydere

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Hvad er Value Gap og hvorfor er det svært at tjene penge på YouTube? IFPI Danmark Præsentation 8. september 2016

Hvad er Value Gap og hvorfor er det svært at tjene penge på YouTube? IFPI Danmark  Præsentation 8. september 2016 Hvad er Value Gap og hvorfor er det svært at tjene penge på YouTube? IFPI Danmark www.ifpi.dk Præsentation 8. september 2016 Indtægter fra streaming udgør 71,3 % af de danske musikselskabers omsætning

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. maj 2010 Sag 153/2009 (1. afdeling) Telenor (tidligere DMT2 A/S og Sonofon A/S) (advokat Per Håkon Schmidt) mod 1) IFPI Danmark som mandatar for Aller International

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere