Oversigt over juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder i Danmark og EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder i Danmark og EU"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU alm. del Bilag 300 Offentligt Juni 2012 Oversigt over juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder i Danmark og EU 1. Introduktion I det følgende gives en oversigt over de juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder på internettet, som anvendes i Danmark og andre EU-lande. Oversigten er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen med inddragelse af Justitsministeriet, Rigspolitiet, Spillemyndigheden, Sundhedsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, DIFO/DK-Hostmaster, Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet samt Kulturministeriet. I oversigten eksemplificeres der bl.a. med indsatsen på det ophavsretlige område, idet dette område frembyder en omfattende praksis. Der findes ikke en samlet oversigt over europæiske håndhævelsesmetoder på internettet. Oplysninger vedrørende tekniske og juridiske håndhævelsesmetoder i andre europæiske lande er tilvejebragt dels ved en høring af BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communications) i sommeren 2011, dels ved en supplerende høring af de europæiske myndigheder, der er repræsenteret i ICANN s (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Governmental Advisory Committee (GAC) i april Der er alene medtaget oplysninger fra de europæiske lande, som har afgivet oplysninger herom Generelt om håndhævelse, påtale og sanktioner Håndhævelse på internettet kan ske igennem tre forskellige kanaler: civilretlig håndhævelse, administrativ håndhævelse og strafferetlig håndhævelse. Civilretlig håndhævelse finder som om udgangspunkt sted, når en krænket part bliver opmærksom på eventuelle krænkelser af sine rettigheder i henhold til særlovgivningen (fx ophavsretten) på internettet. Den krænkede part kan herefter dokumentere krænkelserne og indbringe eventuelle krænkelser for domstolene. Det er herefter domstolene, der fastsætter passende fogedforbud, sanktioner, erstatning, godtgørelse m.v. ud fra de gældende regler indenfor det relevante lovgivningsområde.

2 2/9 Administrativ håndhævelse på internettet forekommer ikke indenfor ophavsretten, men indenfor fx lægemiddelområdet og spilområdet er de relevante administrative myndigheder givet en række reaktionsmuligheder. Strafferetlig håndhævelse af ophavsretten kan ske på flere måder. Dels kan der i visse tilfælde ske inddragelse af et bødekrav i en civil retssag. Krænkelser på internettet kan også være underlagt betinget offentlig påtale. Politiet kan iværksætte efterforskning og anklagemyndigheden kan rejse tiltale på grundlag af en indgivet politianmeldelse eller på eget initiativ, i meget alvorlige sager eller hvis almene hensyn gør dette påkrævet Fogedforbud Reglerne om fogedforbud fremgår af retsplejelovens kapitel 57. Bestemmelserne betyder, at fogedforbud kan nedlægges, hvis det kan godtgøres eller sandsynliggøres: at de handlinger, der søges forbudt, strider mod rettighedshaverens ret at den, som fogedforbuddet retter sig imod, vil foretage handlingerne, som søges forbudt at formålet vil forspildes, såfremt rettighedshaveren henvises til at gøre sin ret gældende gennem en almindelig rettergang. I det omfang der nedlægges fogedforbud, skal forbuddet justificeres under en senere retssag. Hvis rettighedshaverne anmoder om, at forbuddet nedlægges over for en mellemmand (fx en hjemmesideudbyder), kan denne intervenere som part i forbudssagen, hvis nedlæggelse af et forbud vil stride imod den pågældendes ret. Indtrædelsen sker ved en erklæring herom til fogedretten. Fogedforbudsreglerne har blandt andet været anvendt i Danmark til blokering af adgang til hjemmesiderne (2006), (2010) og (2012). Der findes tilsvarende europæisk lovgivning og retspraksis vedrørende blokering af adgang til hjemmesider, jf. afsnit E-handelsloven generelle ansvarsprincipper Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven) indeholder en række regler, der normerer ansvaret for internetmellemmænd. Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni Tjenester i informationssamfundet er tjenester, der har et kommercielt sigte og som leveres online (ad elektronisk vej over en vis distance) på individuel anmodning fra en tjenestemodtager. De internetmellemmænd, der er omfattet af loven, kan eksempelvis være indholdsudbydere (af fx hjemmesider) eller internetudbydere.

3 3/9 Ansvarsreglerne for indholds- og internetudbyderne findes i e- handelslovens 14-16, som vedrører tjenesteudbydere, der foretager videreformidling, caching og oplagring af indhold. Fælles for disse tre ydelser er overordnet set, at de vedrører behandling af information, som ikke stammer fra tjenesteudbyderen selv. For at indholds- og internetudbyderne kan undgå at ifalde ansvar, skal tjenesteudbyderens aktivitet være af udelukkende teknisk, automatisk og passiv karakter, og tjenesteudbyderen må ikke have hverken kendskab til eller kontrol over de informationer, der transmitteres eller oplagres. Det betyder også, at tjenesteudbyderen ikke må ændre de informationer, der bliver videreformidlet. Er disse betingelser ikke opfyldt, kan udbyderen gøres ansvarlig for medvirken til en ulovlig handling efter de almindelige erstatningsretlige eller strafferetlige regler. Det følger af e-handelsdirektivet, at medlemsstaterne ikke må pålægge indholds- og internetudbyderne en generel forpligtelse til at overvåge den information, der transmitteres eller oplagres i udbydernes net. Indholdsog internetudbydere må heller ikke pålægges en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed. Disse skal imidlertid reagere, hvis de bliver gjort bekendt med ulovligheder Notice and take down For så vidt angår ansvaret for indhold på populære indholdstjenester, som eksempelvis forudsætter ansvarsfritagelsen i e- handelsloven blandt andet, at en indholdsudbyder ikke er bekendt med det aktuelle ulovlige indhold på sine tjenester. Bliver en indholdsudbyder gjort bekendt med ulovligt indhold på sin tjeneste og ikke reagerer eller handler herpå, bortfalder indholdsudbyderens ansvarsfrihed. Disse ansvarsprincipper har i visse europæiske lande udmøntet sig i egentlige notice and take down modeller. Proceduren i sådanne modeller er typisk den, at den ansvarlige indholdstjenesteudbyder skal fjerne krænkende materiale, når de bliver gjort opmærksom på det. Disse kendes også som notice and take action modeller. Som eksempler herpå kan nævnes: Holland, hvor der mellem rettighedshavere og internetudbydere er indgået aftale om et adfærdskodeks, der beskriver en notice and take down -procedure i forbindelse med krænkelse af ophavsrettigheder. Tyskland, hvor der anvendes notice and take down til bekæmpelse af børnepornografisk materiale på internettet. Proceduren er baseret på en samarbejdsaftale mellem politiet, internetudbydere og selvregulerende organer, f.eks. International Association of Internet Hotlines (Inhope).

4 4/9 Ungarn, hvor der i den ungarske lov om elektronisk handel og internetsamfundets tjenester i forbindelse med krænkelse af ophavsrettigheder anvendes notice and take down. I Sverige anvendes en notice and take down -procedure, hvorefter en tjenesteudbyder er forpligtet til at fjerne ulovligt materiale, fx ophavsretskrænkende materiale, børnepornografisk materiale, markedsføring af ulovlige lægemidler m.v. fra internettet eller på anden måde forhindre udbredelsen af sådant materiale, når udbyderen bliver opmærksom på det ulovlige materiale. Hvis tjenesteudbyderen ikke efterkommer denne forpligtelse, kan vedkommende ifalde strafferetligt ansvar. I overensstemmelse med den svenske lovgivning, skal en tjenesteudbyder fjerne eller på anden måde forhindre udbredelse af meddelelser på tjenesteudbyderens tjeneste, hvis indhold tilskynder til overtrædelse af forhold omfattet af den svenske straffelov, fx oprør, agitation mod etniske grupper, børnepornografi og vold m.v. Tjenesteudbyderen skal kontrollere sin tjeneste i et omfang, der er rimeligt, omfanget af og formålet med tjenesten taget i betragtning. Konkurrence- of Forbrugerstyrelsen har oplyst, at den ikke er bekendt med sager i Danmark om brugen af e-handelslovens 14-16, herunder notice and take down Spilleloven forbud mod transmission og betalingsformidling Ved lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil blev der i lovens 65 indført et specifikt forbud, hvorefter betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt. Bestemmelsen omfatter internetudbydere, der stiller internettets navneservere (Domain Name Service se afsnit 3.1) til rådighed for egne slutbrugere eller andre udbyderes slutbrugere ved at transmittere information (levere internetadgang) til et bestemt internetdomæne med et ulovligt spilsystem. Spillemyndigheden vil i henhold til 65 rette henvendelse til internetudbyderen eller betalingsformidleren i form af en henstilling. Henstillingen skal alene tjene det formål at give internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne oplysning om, fra hvilke internetdomæner der efter Spillemyndighedens opfattelse udbydes ulovlige spilsystemer, eller hvilke konti der efter Spillemyndighedens opfattelse ikke må overføres betaling af indsats til og gevinst fra. Internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne vil normalt ikke have kendskab til, hvilke spiludbydere der er ulovlige, og de har ikke en pligt til løbende at kontrollere, hvorvidt der formidles internetadgang eller betalinger af indsats og gevinst til og fra en spiludbyder, der overtræder dansk lov. Såfremt en henstilling til en internetudbyder eller en betalingstjenesteudbyder ikke følges, kan Spillemyndigheden søge bestemmelsen håndhævet ved nedlæggelse af forbud i fogedretten efter reglerne i retsplejeloven, jf.

5 5/9 afsnit 2.2. Spillemyndigheden har på nuværende tidspunkt kun haft indledende administrative tiltag i forbindelse med internetblokering og dermed ikke en egentlig administrativ praksis eller domstolspraksis endnu. Blokering af adgang til ulovlige hjemmesider med henvisning til spilleloven er anvendt første gang ultimo maj Håndteringen af betalingsblokering er under fortsat afklaring Lægemiddelloven forbud mod transmission Ved lov nr. 464 af 18. maj 2011 om ændring af lov om lægemidler mv. blev der med en ny 39 b indført et specifikt forbud for internetudbydere mod at formidle adgang til en hjemmeside, hvorfra der forhandles lægemidler til forbrugerne i strid med lægemiddellovens 7, 39, stk. 1, eller 60, stk. 1. Forbuddet i 39 b retter sig kun mod de internetudbydere, der har det umiddelbare abonnementsforhold til slutbrugere (kunderne). Sundhedsstyrelsen kan i henhold til den foreslåede ordning rette henvendelse til internetudbyderen i form af en henstilling om at blokere for internetadgangen til hjemmesiden. Der er en række sagsbehandlingsmæssige forudsætninger for afgivelsen af en henstilling, herunder bl.a. at Sundhedsstyrelsen forinden har forsøgt at bringe de ulovlige aktiviteter til ophør ved at rette henvendelse til hjemmesidens ejer, med mindre dette er vurderet som formålsløst, og at etableringen af en blokering af internetadgangen til hjemmesiden konkret må anses for et proportionalt indgreb. Forbuddet omfatter ikke internetudbyderes adgang til at formidle internetadgang til hjemmesider ejet af forhandlere, som er etableret i Danmark eller et andet EU/EØS-land. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at hensigten med forbuddet er at etablere et klart retsgrundlag, på baggrund af hvilket Sundhedsstyrelsen kan indlede en retssag mod en internetudbyder, som overtræder forbuddet. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at fogedretten ved Københavns Byret, den 5. september 2011 afsagde kendelse i den første og hidtil eneste prøvelse vedr. lægemiddellovens 39 b, stk. 1, og at kendelsen gav Sundhedsstyrelsen medhold i den nedlagte påstand. Justifikationssagen er afsluttet ved dom af 23. april 2012, hvorved Sundhedsstyrelsen ligeledes fik medhold i den afsagte kendelse og blev tilkendt sagens omkostninger, der således skal bæres af internetudbyderne. Fogedrettens kendelse gav Sundhedsstyrelsen (tidl. Lægemiddelstyrelsen) medhold i begæring om fogedforbud mod 7 parter, der som udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester (internetudbydere) til slutbrugere formidlede adgang til en hjemmeside, der solgte farlige ikke-godkendte lægemidler til danske forbrugere. Endvidere tilpligtede fogedretten, i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens påstand, de 7 internetudbydere at etablere en såkaldt DNS-blokering eller tilsvarende blokering over for den pågældende hjemmeside Børnepornofilteret frivillig brancheordning

6 6/9 Rigspolitiet har siden 2005 samarbejdet med Red Barnet og størstedelen af internetudbydere i Danmark i bestræbelserne på at forhindre adgang via internettet til børnepornografisk materiale - børnepornofilteret. Børnepornofilteret er baseret på en frivillig aftale mellem internetudbyderne, Red Barnet og Rigspolitiet. Som led i samarbejdet med internetudbyderne videregiver Rigspolitiet løbende på grundlag af konkrete samarbejdsaftaler oplysninger til internetudbyderne om internetadresser, der efter Rigspolitiets vurdering indeholder materiale, som det efter straffelovens 235 er strafbart at udbrede, besidde eller gennem internettet eller mod vederlag at gøre sig bekendt med. Netfilterordningen er således en ordning, der alene er rettet mod danske internetudbydere med henblik på direkte blokering fra udbyderens side af hjemmesider med børnepornografisk materiale. Administrationsdelen varetages udviklings- og driftsmæssigt af Rigspolitiets Nationale IT Efterforskningscenter (NITEC) s IT-afdeling, mens blokeringsarbejdet foretages af afdelingens IT-efterforskere. Blokeringsdelen varetages af de enkelte internetudbydere, som har tilpasset deres systemer til at kunne modtage netfilterets lister over sider, der skal blokeres. Dagligt gennemser efterforskere hos NITEC indholdet på en række hjemmesider. Indholdet vurderes, og det besluttes herefter, om den enkelte side skal blokeres via netfilteret. Hvis det vurderes, at en side skal blokeres, bliver den sat til blokering i netfilterets database. En gang i timen genererer netfilteret automatisk en liste over sider, der pt. står til blokering. En gang i døgnet henter internetudbyderne disse opdaterede lister, og bruger dem til at DNS-blokere for adgangen til siderne. Siden fjernes ikke fra nettet og er således stadig tilgængelig via IP-adressen. En side er som udgangspunkt i netfilteret i et halvt år. Ud fra logfiler genereres statistik om siden, og hvis der ikke har været aktivitet vedrørende hjemmesiden i det halve år, ophæves blokeringen. Efterforskerne kan forlænge blokeringen, ligesom de også kan annullere den i løbet af det halve år. Der er fire måder, hvorpå NITEC kan modtage hjemmesider til vurdering: Når en blokeret side forsøges tilgået, bliver det skrevet i en logfil hos internetudbyderne med information om, hvor brugeren kom fra, da den pågældende forsøgte at få adgang til den blokerede side. Disse logfiler tilsendes NITEC en gang i døgnet. Logfilen er anonym og indeholder ingen data, der kan identificere brugeren, men udelukkende data om, hvilke sider der ledte frem til en i forvejen blokeret side. Disse sider vurderes dernæst. Anmeldelser fra borgere. Sider dukket op under efterforskning af sager. Internationalt politisamarbejde, herunder Interpol og Europol. I Sverige benyttes DNS-blokering på samme måde som i Danmark - i forbindelse med bestræbelserne på at forhindre adgang til børnepornogra-

7 7/9 fisk materiale på internettet. Der er tale om en frivillig ordning i et samarbejde mellem politiet (fører en liste over hjemmesider, der udbreder børnepornografisk materiale), Sveriges Post og Telestyrelse (PTS), internetudbyderne (der foretager selve blokeringen af de pågældende hjemmesider), samt ECPAT International (en organisation, der arbejder på bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn) Domæner private forretningsbetingelser DK Hostmaster A/S er ansvarlig for tildeling og registrering af domænenavne under.dk-domænet i Danmark. DK Hostmasters regler for suspension, blokering eller sletning af domænenavne fremgår af DK Hostmaster A/S forretningsbetingelser afsnit 8.3. DK Hostmaster har i maj 2012 oplyst, at DK Hostmaster i enkeltstående tilfælde (med undtagelse af tilfælde af typosquatting, som er registrering af domænenavne, hvor der bevidst spekuleres i forvekslingsrisiko med andre domænenavne) har anvendt mulighederne i DK Hostmasters forretningsbestemmelser for at suspendere, blokere og slette domænenavne. For så vidt angår DK Hostmasters suspension og efterfølgende blokering eller sletning af et domænenavn i tilfælde af typosquatting, har DK Hostmaster i 2011 behandlet 256 klager, hvoraf 141 domænenavne er blevet suspenderet med efterfølgende sletning og 41 domænenavne er blevet suspenderet med efterfølgende blokering. Afgørelserne om typosquatting offentliggøres på DK Hostmasters hjemmeside. DK Hostmaster oplyser, at tilsvarende muligheder for suspension eksisterer og har været anvendt i andre europæiske lande, men at reglerne herfor og anvendelsen heraf varierer i de forskellige lande. I Slovakiet anvendes eksempelvis DNS-blokering til blokering af.sk domæner med retsstridigt materiale. Som udgangspunkt kontakter den relevante myndighed tjenesteudbyderen af det pågældende domæne inden for myndighedens ressortområde for at løse det pågældende forhold uden om det juridiske system. Hvis ikke dette tiltag lykkes, kan myndigheden eller domstolene træffe beslutning om blokering af det pågældende domæne. Blokeringen sker i samarbejde mellem myndigheden (evt. domstolene) og administrator af.sk domænet. Reglerne herfor fremgår bl.a. af administratorens forretningsbetingelser Brevmodeller I flere europæiske lande anvendes forskellige varianter af såkaldte brevmodeller, hvor der på forskellig vis rettes direkte kontakt til abonnenter, fra hvis internetforbindelse, der er mistanke om overtrædelse af lovgivningen. Brevmodellen er ikke anvendt i Danmark Målrettede informationsbreve vedr. overtrædelser af ophavsretslovgivningen

8 8/9 Udsendelse af informationsbreve kan foregå ved, at der på begæring af en rettighedshaver sendes et antal informationsbreve til en internetabonnent, hvis forbindelse mistænkes for at være anvendt til krænkelse af ophavsretten. Informationsbrevet kan indeholde oplysninger om, at rettighedshaveren har en formodning om, at der er foregået ophavsretskrænkende aktiviteter via den pågældende internetabonnents internetforbindelse (specifik IP-adresse). Eksempelvis indeholder den britiske Digital Economy Act 2010 en brevmodel, hvorefter det er internetudbyderne, der skal sende meddelelser til internetabonnenter, hvis internettilslutninger anvendes til formodede ulovlige aktiviteter strikes -model En 3-strikes-model er en brevmodel, hvor der sendes breve til en internetabonnent ved konstatering af en lovovertrædelse fra abonnentens IPadresse. Til forskel fra fx en målrettet informationsbrevmodel vil fortsat eller gentagen overtrædelse af lovgivningen, eksempelvis ophavsretslovgivningen, kunne medføre en konsekvens for abonnenten, fx lukning af abonnentens internetforbindelse. Frankrig anvender en 3-strikes-model, der har hjemmel i den franske lov om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet (HADOPI-loven). I Frankrig er det den særlige myndighed Hadopi (Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet), der udsender s og breve til internetabonnenterne. I Irland har Irish Recorded Music Association (IRMA) og den irske internetudbyder Eircom, på baggrund af en retssag anlagt af IRMA, indgået forlig om en frivillig procedure efter en 3-strikes-model. Den irske højesteret har vurderet, at den irske model er lovlig. 3. Retshåndhævelse anvendte tekniske metoder En teknisk blokering af internetbrugernes adgang til udvalgte servere med et generelt indhold af ulovligt materiale er primært set gennemført ved hjælp af DNS-blokering og IP-adresse-blokering. Disse blokeringsmetoder bliver nærmere beskrevet i det efterfølgende. Beskrivelserne af de tekniske metoder er baseret på beskrivelser i Kulturministeriets rapport fra 2009 fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet og suppleret med korte henvisninger til nyere eksempler fra dansk og europæisk retspraksis DNS-blokering (også kaldet URL-blokering) En DNS-blokering er den mest enkle form for teknisk blokering, hvis man ønsker at forhindre brugernes adgang til bestemte hjemmesider eller indhold på internettet. Blokeringen sker i internetudbyderens DNSdatabase (Domain Name Service), som på internettet foretager en nødvendig oversættelse af en given hjemmesides navn (fx til en IP-adresse (fx ). IP-adresser anvendes på internettet til

9 9/9 at identificere, hvor al trafik mellem de forskellige servere og pc er skal sendes til og kommer fra. Ved DNS-blokering fjernes denne nødvendige oversættelse af et navn til en IP-adresse i en internetudbyders DNSdatabase, så brugerne hos denne internetudbyder ikke umiddelbart vil være i stand til at kommunikere med den pågældende hjemmeside ved at skrive hjemmesideadressen. Omkostningerne ved at udføre en DNSblokering er relativt begrænsede, og blokeringen kan forholdsvist nemt omgås af it-brugere. I de danske sager om blokering for ulovlige hjemmesider med ophavsretligt beskyttet indhold, jf. afsnit 2.2, er der brugt DNS-blokering. I oktober 2011 blev to belgiske internetudbydere af de belgiske domstole pålagt at blokere for adgang til The Pirate Bay hjemmesiden på DNS niveau IP-adresse-blokering Ved en IP-adresse-blokering forhindrer man en brugers pc i at kommunikere med en hjemmeside på internettet ved at hindre adgang til selve IPadressen. Denne type blokering er mere omkostningskrævende at indføre end URL-blokering, og selvom den er mere effektiv, er den også nem at omgå for den it-kyndige. I en nyere sag (juli 2011) i UK (MPA vs. British Telecom) blev BT pålagt at bruge et såkaldt Cleanfeed system, der indebærer en URL- eller IP- blokering ved hjælp af en undersøgelse af visse af pakkerne i en transmission (kaldet DPI - Deep Packet Inspection). Metoden kan anvendes til blokering af dele af en hjemmeside eller for én af flere hjemmesider, der deler samme IP-adresse, men hvor ikke alle sider skal blokeres. I oktober 2011 blev den finske internetudbyder Elisa pålagt at blokere for adgang til The Pirate Bay hjemmesiden på DNS- og IP-niveau. Fem store internetudbydere i Storbritannien er ved en foreløbig kendelse i februar 2012 blevet pålagt at blokere for The Pirate Bay-tjenesten. Blokeringen er tilsyneladende en kombination af IP- og DNS-blokering.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v.

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Betænkning nr. 1462 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450

Betænkning om administration af domænenavne i Danmark. Betænkning nr. 1450 Betænkning om administration af domænenavne i Danmark Betænkning nr. 1450 -------- -------- Betænkning om administration ation af domænenavne i Danmark Betænkning nr. 1450 Udgivet af: Videnskabsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012 DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012 DATABESKYTTELSE 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2012-3051/01-0011

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed.

Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed. U.2006.1189H Foreningen Dansk Internet Forum berettiget til at inddrage registreret domænenavn fra domænenavnedatabase. Påstande afvist på grund af ubestemthed. Med henblik på en»privatisering«af internettet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere