Oversigt over juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder i Danmark og EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder i Danmark og EU"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU alm. del Bilag 300 Offentligt Juni 2012 Oversigt over juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder i Danmark og EU 1. Introduktion I det følgende gives en oversigt over de juridiske og tekniske håndhævelsesmetoder på internettet, som anvendes i Danmark og andre EU-lande. Oversigten er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen med inddragelse af Justitsministeriet, Rigspolitiet, Spillemyndigheden, Sundhedsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, DIFO/DK-Hostmaster, Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet samt Kulturministeriet. I oversigten eksemplificeres der bl.a. med indsatsen på det ophavsretlige område, idet dette område frembyder en omfattende praksis. Der findes ikke en samlet oversigt over europæiske håndhævelsesmetoder på internettet. Oplysninger vedrørende tekniske og juridiske håndhævelsesmetoder i andre europæiske lande er tilvejebragt dels ved en høring af BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communications) i sommeren 2011, dels ved en supplerende høring af de europæiske myndigheder, der er repræsenteret i ICANN s (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Governmental Advisory Committee (GAC) i april Der er alene medtaget oplysninger fra de europæiske lande, som har afgivet oplysninger herom Generelt om håndhævelse, påtale og sanktioner Håndhævelse på internettet kan ske igennem tre forskellige kanaler: civilretlig håndhævelse, administrativ håndhævelse og strafferetlig håndhævelse. Civilretlig håndhævelse finder som om udgangspunkt sted, når en krænket part bliver opmærksom på eventuelle krænkelser af sine rettigheder i henhold til særlovgivningen (fx ophavsretten) på internettet. Den krænkede part kan herefter dokumentere krænkelserne og indbringe eventuelle krænkelser for domstolene. Det er herefter domstolene, der fastsætter passende fogedforbud, sanktioner, erstatning, godtgørelse m.v. ud fra de gældende regler indenfor det relevante lovgivningsområde.

2 2/9 Administrativ håndhævelse på internettet forekommer ikke indenfor ophavsretten, men indenfor fx lægemiddelområdet og spilområdet er de relevante administrative myndigheder givet en række reaktionsmuligheder. Strafferetlig håndhævelse af ophavsretten kan ske på flere måder. Dels kan der i visse tilfælde ske inddragelse af et bødekrav i en civil retssag. Krænkelser på internettet kan også være underlagt betinget offentlig påtale. Politiet kan iværksætte efterforskning og anklagemyndigheden kan rejse tiltale på grundlag af en indgivet politianmeldelse eller på eget initiativ, i meget alvorlige sager eller hvis almene hensyn gør dette påkrævet Fogedforbud Reglerne om fogedforbud fremgår af retsplejelovens kapitel 57. Bestemmelserne betyder, at fogedforbud kan nedlægges, hvis det kan godtgøres eller sandsynliggøres: at de handlinger, der søges forbudt, strider mod rettighedshaverens ret at den, som fogedforbuddet retter sig imod, vil foretage handlingerne, som søges forbudt at formålet vil forspildes, såfremt rettighedshaveren henvises til at gøre sin ret gældende gennem en almindelig rettergang. I det omfang der nedlægges fogedforbud, skal forbuddet justificeres under en senere retssag. Hvis rettighedshaverne anmoder om, at forbuddet nedlægges over for en mellemmand (fx en hjemmesideudbyder), kan denne intervenere som part i forbudssagen, hvis nedlæggelse af et forbud vil stride imod den pågældendes ret. Indtrædelsen sker ved en erklæring herom til fogedretten. Fogedforbudsreglerne har blandt andet været anvendt i Danmark til blokering af adgang til hjemmesiderne (2006), (2010) og (2012). Der findes tilsvarende europæisk lovgivning og retspraksis vedrørende blokering af adgang til hjemmesider, jf. afsnit E-handelsloven generelle ansvarsprincipper Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven) indeholder en række regler, der normerer ansvaret for internetmellemmænd. Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni Tjenester i informationssamfundet er tjenester, der har et kommercielt sigte og som leveres online (ad elektronisk vej over en vis distance) på individuel anmodning fra en tjenestemodtager. De internetmellemmænd, der er omfattet af loven, kan eksempelvis være indholdsudbydere (af fx hjemmesider) eller internetudbydere.

3 3/9 Ansvarsreglerne for indholds- og internetudbyderne findes i e- handelslovens 14-16, som vedrører tjenesteudbydere, der foretager videreformidling, caching og oplagring af indhold. Fælles for disse tre ydelser er overordnet set, at de vedrører behandling af information, som ikke stammer fra tjenesteudbyderen selv. For at indholds- og internetudbyderne kan undgå at ifalde ansvar, skal tjenesteudbyderens aktivitet være af udelukkende teknisk, automatisk og passiv karakter, og tjenesteudbyderen må ikke have hverken kendskab til eller kontrol over de informationer, der transmitteres eller oplagres. Det betyder også, at tjenesteudbyderen ikke må ændre de informationer, der bliver videreformidlet. Er disse betingelser ikke opfyldt, kan udbyderen gøres ansvarlig for medvirken til en ulovlig handling efter de almindelige erstatningsretlige eller strafferetlige regler. Det følger af e-handelsdirektivet, at medlemsstaterne ikke må pålægge indholds- og internetudbyderne en generel forpligtelse til at overvåge den information, der transmitteres eller oplagres i udbydernes net. Indholdsog internetudbydere må heller ikke pålægges en generel forpligtelse til aktivt at undersøge forhold eller omstændigheder, der tyder på ulovlig virksomhed. Disse skal imidlertid reagere, hvis de bliver gjort bekendt med ulovligheder Notice and take down For så vidt angår ansvaret for indhold på populære indholdstjenester, som eksempelvis forudsætter ansvarsfritagelsen i e- handelsloven blandt andet, at en indholdsudbyder ikke er bekendt med det aktuelle ulovlige indhold på sine tjenester. Bliver en indholdsudbyder gjort bekendt med ulovligt indhold på sin tjeneste og ikke reagerer eller handler herpå, bortfalder indholdsudbyderens ansvarsfrihed. Disse ansvarsprincipper har i visse europæiske lande udmøntet sig i egentlige notice and take down modeller. Proceduren i sådanne modeller er typisk den, at den ansvarlige indholdstjenesteudbyder skal fjerne krænkende materiale, når de bliver gjort opmærksom på det. Disse kendes også som notice and take action modeller. Som eksempler herpå kan nævnes: Holland, hvor der mellem rettighedshavere og internetudbydere er indgået aftale om et adfærdskodeks, der beskriver en notice and take down -procedure i forbindelse med krænkelse af ophavsrettigheder. Tyskland, hvor der anvendes notice and take down til bekæmpelse af børnepornografisk materiale på internettet. Proceduren er baseret på en samarbejdsaftale mellem politiet, internetudbydere og selvregulerende organer, f.eks. International Association of Internet Hotlines (Inhope).

4 4/9 Ungarn, hvor der i den ungarske lov om elektronisk handel og internetsamfundets tjenester i forbindelse med krænkelse af ophavsrettigheder anvendes notice and take down. I Sverige anvendes en notice and take down -procedure, hvorefter en tjenesteudbyder er forpligtet til at fjerne ulovligt materiale, fx ophavsretskrænkende materiale, børnepornografisk materiale, markedsføring af ulovlige lægemidler m.v. fra internettet eller på anden måde forhindre udbredelsen af sådant materiale, når udbyderen bliver opmærksom på det ulovlige materiale. Hvis tjenesteudbyderen ikke efterkommer denne forpligtelse, kan vedkommende ifalde strafferetligt ansvar. I overensstemmelse med den svenske lovgivning, skal en tjenesteudbyder fjerne eller på anden måde forhindre udbredelse af meddelelser på tjenesteudbyderens tjeneste, hvis indhold tilskynder til overtrædelse af forhold omfattet af den svenske straffelov, fx oprør, agitation mod etniske grupper, børnepornografi og vold m.v. Tjenesteudbyderen skal kontrollere sin tjeneste i et omfang, der er rimeligt, omfanget af og formålet med tjenesten taget i betragtning. Konkurrence- of Forbrugerstyrelsen har oplyst, at den ikke er bekendt med sager i Danmark om brugen af e-handelslovens 14-16, herunder notice and take down Spilleloven forbud mod transmission og betalingsformidling Ved lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil blev der i lovens 65 indført et specifikt forbud, hvorefter betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt transmission af information på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke er tilladt. Bestemmelsen omfatter internetudbydere, der stiller internettets navneservere (Domain Name Service se afsnit 3.1) til rådighed for egne slutbrugere eller andre udbyderes slutbrugere ved at transmittere information (levere internetadgang) til et bestemt internetdomæne med et ulovligt spilsystem. Spillemyndigheden vil i henhold til 65 rette henvendelse til internetudbyderen eller betalingsformidleren i form af en henstilling. Henstillingen skal alene tjene det formål at give internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne oplysning om, fra hvilke internetdomæner der efter Spillemyndighedens opfattelse udbydes ulovlige spilsystemer, eller hvilke konti der efter Spillemyndighedens opfattelse ikke må overføres betaling af indsats til og gevinst fra. Internetudbyderne og betalingstjenesteudbyderne vil normalt ikke have kendskab til, hvilke spiludbydere der er ulovlige, og de har ikke en pligt til løbende at kontrollere, hvorvidt der formidles internetadgang eller betalinger af indsats og gevinst til og fra en spiludbyder, der overtræder dansk lov. Såfremt en henstilling til en internetudbyder eller en betalingstjenesteudbyder ikke følges, kan Spillemyndigheden søge bestemmelsen håndhævet ved nedlæggelse af forbud i fogedretten efter reglerne i retsplejeloven, jf.

5 5/9 afsnit 2.2. Spillemyndigheden har på nuværende tidspunkt kun haft indledende administrative tiltag i forbindelse med internetblokering og dermed ikke en egentlig administrativ praksis eller domstolspraksis endnu. Blokering af adgang til ulovlige hjemmesider med henvisning til spilleloven er anvendt første gang ultimo maj Håndteringen af betalingsblokering er under fortsat afklaring Lægemiddelloven forbud mod transmission Ved lov nr. 464 af 18. maj 2011 om ændring af lov om lægemidler mv. blev der med en ny 39 b indført et specifikt forbud for internetudbydere mod at formidle adgang til en hjemmeside, hvorfra der forhandles lægemidler til forbrugerne i strid med lægemiddellovens 7, 39, stk. 1, eller 60, stk. 1. Forbuddet i 39 b retter sig kun mod de internetudbydere, der har det umiddelbare abonnementsforhold til slutbrugere (kunderne). Sundhedsstyrelsen kan i henhold til den foreslåede ordning rette henvendelse til internetudbyderen i form af en henstilling om at blokere for internetadgangen til hjemmesiden. Der er en række sagsbehandlingsmæssige forudsætninger for afgivelsen af en henstilling, herunder bl.a. at Sundhedsstyrelsen forinden har forsøgt at bringe de ulovlige aktiviteter til ophør ved at rette henvendelse til hjemmesidens ejer, med mindre dette er vurderet som formålsløst, og at etableringen af en blokering af internetadgangen til hjemmesiden konkret må anses for et proportionalt indgreb. Forbuddet omfatter ikke internetudbyderes adgang til at formidle internetadgang til hjemmesider ejet af forhandlere, som er etableret i Danmark eller et andet EU/EØS-land. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at hensigten med forbuddet er at etablere et klart retsgrundlag, på baggrund af hvilket Sundhedsstyrelsen kan indlede en retssag mod en internetudbyder, som overtræder forbuddet. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at fogedretten ved Københavns Byret, den 5. september 2011 afsagde kendelse i den første og hidtil eneste prøvelse vedr. lægemiddellovens 39 b, stk. 1, og at kendelsen gav Sundhedsstyrelsen medhold i den nedlagte påstand. Justifikationssagen er afsluttet ved dom af 23. april 2012, hvorved Sundhedsstyrelsen ligeledes fik medhold i den afsagte kendelse og blev tilkendt sagens omkostninger, der således skal bæres af internetudbyderne. Fogedrettens kendelse gav Sundhedsstyrelsen (tidl. Lægemiddelstyrelsen) medhold i begæring om fogedforbud mod 7 parter, der som udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester (internetudbydere) til slutbrugere formidlede adgang til en hjemmeside, der solgte farlige ikke-godkendte lægemidler til danske forbrugere. Endvidere tilpligtede fogedretten, i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens påstand, de 7 internetudbydere at etablere en såkaldt DNS-blokering eller tilsvarende blokering over for den pågældende hjemmeside Børnepornofilteret frivillig brancheordning

6 6/9 Rigspolitiet har siden 2005 samarbejdet med Red Barnet og størstedelen af internetudbydere i Danmark i bestræbelserne på at forhindre adgang via internettet til børnepornografisk materiale - børnepornofilteret. Børnepornofilteret er baseret på en frivillig aftale mellem internetudbyderne, Red Barnet og Rigspolitiet. Som led i samarbejdet med internetudbyderne videregiver Rigspolitiet løbende på grundlag af konkrete samarbejdsaftaler oplysninger til internetudbyderne om internetadresser, der efter Rigspolitiets vurdering indeholder materiale, som det efter straffelovens 235 er strafbart at udbrede, besidde eller gennem internettet eller mod vederlag at gøre sig bekendt med. Netfilterordningen er således en ordning, der alene er rettet mod danske internetudbydere med henblik på direkte blokering fra udbyderens side af hjemmesider med børnepornografisk materiale. Administrationsdelen varetages udviklings- og driftsmæssigt af Rigspolitiets Nationale IT Efterforskningscenter (NITEC) s IT-afdeling, mens blokeringsarbejdet foretages af afdelingens IT-efterforskere. Blokeringsdelen varetages af de enkelte internetudbydere, som har tilpasset deres systemer til at kunne modtage netfilterets lister over sider, der skal blokeres. Dagligt gennemser efterforskere hos NITEC indholdet på en række hjemmesider. Indholdet vurderes, og det besluttes herefter, om den enkelte side skal blokeres via netfilteret. Hvis det vurderes, at en side skal blokeres, bliver den sat til blokering i netfilterets database. En gang i timen genererer netfilteret automatisk en liste over sider, der pt. står til blokering. En gang i døgnet henter internetudbyderne disse opdaterede lister, og bruger dem til at DNS-blokere for adgangen til siderne. Siden fjernes ikke fra nettet og er således stadig tilgængelig via IP-adressen. En side er som udgangspunkt i netfilteret i et halvt år. Ud fra logfiler genereres statistik om siden, og hvis der ikke har været aktivitet vedrørende hjemmesiden i det halve år, ophæves blokeringen. Efterforskerne kan forlænge blokeringen, ligesom de også kan annullere den i løbet af det halve år. Der er fire måder, hvorpå NITEC kan modtage hjemmesider til vurdering: Når en blokeret side forsøges tilgået, bliver det skrevet i en logfil hos internetudbyderne med information om, hvor brugeren kom fra, da den pågældende forsøgte at få adgang til den blokerede side. Disse logfiler tilsendes NITEC en gang i døgnet. Logfilen er anonym og indeholder ingen data, der kan identificere brugeren, men udelukkende data om, hvilke sider der ledte frem til en i forvejen blokeret side. Disse sider vurderes dernæst. Anmeldelser fra borgere. Sider dukket op under efterforskning af sager. Internationalt politisamarbejde, herunder Interpol og Europol. I Sverige benyttes DNS-blokering på samme måde som i Danmark - i forbindelse med bestræbelserne på at forhindre adgang til børnepornogra-

7 7/9 fisk materiale på internettet. Der er tale om en frivillig ordning i et samarbejde mellem politiet (fører en liste over hjemmesider, der udbreder børnepornografisk materiale), Sveriges Post og Telestyrelse (PTS), internetudbyderne (der foretager selve blokeringen af de pågældende hjemmesider), samt ECPAT International (en organisation, der arbejder på bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn) Domæner private forretningsbetingelser DK Hostmaster A/S er ansvarlig for tildeling og registrering af domænenavne under.dk-domænet i Danmark. DK Hostmasters regler for suspension, blokering eller sletning af domænenavne fremgår af DK Hostmaster A/S forretningsbetingelser afsnit 8.3. DK Hostmaster har i maj 2012 oplyst, at DK Hostmaster i enkeltstående tilfælde (med undtagelse af tilfælde af typosquatting, som er registrering af domænenavne, hvor der bevidst spekuleres i forvekslingsrisiko med andre domænenavne) har anvendt mulighederne i DK Hostmasters forretningsbestemmelser for at suspendere, blokere og slette domænenavne. For så vidt angår DK Hostmasters suspension og efterfølgende blokering eller sletning af et domænenavn i tilfælde af typosquatting, har DK Hostmaster i 2011 behandlet 256 klager, hvoraf 141 domænenavne er blevet suspenderet med efterfølgende sletning og 41 domænenavne er blevet suspenderet med efterfølgende blokering. Afgørelserne om typosquatting offentliggøres på DK Hostmasters hjemmeside. DK Hostmaster oplyser, at tilsvarende muligheder for suspension eksisterer og har været anvendt i andre europæiske lande, men at reglerne herfor og anvendelsen heraf varierer i de forskellige lande. I Slovakiet anvendes eksempelvis DNS-blokering til blokering af.sk domæner med retsstridigt materiale. Som udgangspunkt kontakter den relevante myndighed tjenesteudbyderen af det pågældende domæne inden for myndighedens ressortområde for at løse det pågældende forhold uden om det juridiske system. Hvis ikke dette tiltag lykkes, kan myndigheden eller domstolene træffe beslutning om blokering af det pågældende domæne. Blokeringen sker i samarbejde mellem myndigheden (evt. domstolene) og administrator af.sk domænet. Reglerne herfor fremgår bl.a. af administratorens forretningsbetingelser Brevmodeller I flere europæiske lande anvendes forskellige varianter af såkaldte brevmodeller, hvor der på forskellig vis rettes direkte kontakt til abonnenter, fra hvis internetforbindelse, der er mistanke om overtrædelse af lovgivningen. Brevmodellen er ikke anvendt i Danmark Målrettede informationsbreve vedr. overtrædelser af ophavsretslovgivningen

8 8/9 Udsendelse af informationsbreve kan foregå ved, at der på begæring af en rettighedshaver sendes et antal informationsbreve til en internetabonnent, hvis forbindelse mistænkes for at være anvendt til krænkelse af ophavsretten. Informationsbrevet kan indeholde oplysninger om, at rettighedshaveren har en formodning om, at der er foregået ophavsretskrænkende aktiviteter via den pågældende internetabonnents internetforbindelse (specifik IP-adresse). Eksempelvis indeholder den britiske Digital Economy Act 2010 en brevmodel, hvorefter det er internetudbyderne, der skal sende meddelelser til internetabonnenter, hvis internettilslutninger anvendes til formodede ulovlige aktiviteter strikes -model En 3-strikes-model er en brevmodel, hvor der sendes breve til en internetabonnent ved konstatering af en lovovertrædelse fra abonnentens IPadresse. Til forskel fra fx en målrettet informationsbrevmodel vil fortsat eller gentagen overtrædelse af lovgivningen, eksempelvis ophavsretslovgivningen, kunne medføre en konsekvens for abonnenten, fx lukning af abonnentens internetforbindelse. Frankrig anvender en 3-strikes-model, der har hjemmel i den franske lov om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet (HADOPI-loven). I Frankrig er det den særlige myndighed Hadopi (Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet), der udsender s og breve til internetabonnenterne. I Irland har Irish Recorded Music Association (IRMA) og den irske internetudbyder Eircom, på baggrund af en retssag anlagt af IRMA, indgået forlig om en frivillig procedure efter en 3-strikes-model. Den irske højesteret har vurderet, at den irske model er lovlig. 3. Retshåndhævelse anvendte tekniske metoder En teknisk blokering af internetbrugernes adgang til udvalgte servere med et generelt indhold af ulovligt materiale er primært set gennemført ved hjælp af DNS-blokering og IP-adresse-blokering. Disse blokeringsmetoder bliver nærmere beskrevet i det efterfølgende. Beskrivelserne af de tekniske metoder er baseret på beskrivelser i Kulturministeriets rapport fra 2009 fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet og suppleret med korte henvisninger til nyere eksempler fra dansk og europæisk retspraksis DNS-blokering (også kaldet URL-blokering) En DNS-blokering er den mest enkle form for teknisk blokering, hvis man ønsker at forhindre brugernes adgang til bestemte hjemmesider eller indhold på internettet. Blokeringen sker i internetudbyderens DNSdatabase (Domain Name Service), som på internettet foretager en nødvendig oversættelse af en given hjemmesides navn (fx til en IP-adresse (fx ). IP-adresser anvendes på internettet til

9 9/9 at identificere, hvor al trafik mellem de forskellige servere og pc er skal sendes til og kommer fra. Ved DNS-blokering fjernes denne nødvendige oversættelse af et navn til en IP-adresse i en internetudbyders DNSdatabase, så brugerne hos denne internetudbyder ikke umiddelbart vil være i stand til at kommunikere med den pågældende hjemmeside ved at skrive hjemmesideadressen. Omkostningerne ved at udføre en DNSblokering er relativt begrænsede, og blokeringen kan forholdsvist nemt omgås af it-brugere. I de danske sager om blokering for ulovlige hjemmesider med ophavsretligt beskyttet indhold, jf. afsnit 2.2, er der brugt DNS-blokering. I oktober 2011 blev to belgiske internetudbydere af de belgiske domstole pålagt at blokere for adgang til The Pirate Bay hjemmesiden på DNS niveau IP-adresse-blokering Ved en IP-adresse-blokering forhindrer man en brugers pc i at kommunikere med en hjemmeside på internettet ved at hindre adgang til selve IPadressen. Denne type blokering er mere omkostningskrævende at indføre end URL-blokering, og selvom den er mere effektiv, er den også nem at omgå for den it-kyndige. I en nyere sag (juli 2011) i UK (MPA vs. British Telecom) blev BT pålagt at bruge et såkaldt Cleanfeed system, der indebærer en URL- eller IP- blokering ved hjælp af en undersøgelse af visse af pakkerne i en transmission (kaldet DPI - Deep Packet Inspection). Metoden kan anvendes til blokering af dele af en hjemmeside eller for én af flere hjemmesider, der deler samme IP-adresse, men hvor ikke alle sider skal blokeres. I oktober 2011 blev den finske internetudbyder Elisa pålagt at blokere for adgang til The Pirate Bay hjemmesiden på DNS- og IP-niveau. Fem store internetudbydere i Storbritannien er ved en foreløbig kendelse i februar 2012 blevet pålagt at blokere for The Pirate Bay-tjenesten. Blokeringen er tilsyneladende en kombination af IP- og DNS-blokering.

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested kbh.dk

Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested kbh.dk Advokat Anders Valentiner-Branth Ved Stranden 18 Postboks 2034 1012 København K Telefon 77 30 40 50 Telefax 77 30 40 77 Notat vedrørende Københavns Kommunes overvejelser om etablering af det digitale netværk/mødested

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Modtaget SST C130529-0929

Modtaget SST C130529-0929 Københavns Byret Sundhedsstyrelsen Specialkonsulent Sameer Kohli Axel Heides Gade 1 Modtaget SST C130529-0929 Fedretten Hestemøllestræde 6,stuen 1464 København K Fed.kbh@domstol.dk Tlf. 99 68 70 00 Direkte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Mediernes ansvar er der system i kaos? Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut

Mediernes ansvar er der system i kaos? Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Mediernes ansvar er der system i kaos? Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut Et overblik De almindelige ansvarsregler gælder også for medierne dog med forskellige modifikationer efter

Læs mere

Fakta og Q&A om brevmodellen

Fakta og Q&A om brevmodellen J.nr. 04400-0078 Fakta og Q&A om brevmodellen Fakta om udvalgets arbejde Baggrund I 2009 nedsatte Kulturministeren et udvalg, der skulle overveje initiativer og beskrive konkrete modeller for, hvordan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma.

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Thomas Lue Lytzen 040478 Vintereksamen 2000 Synopse Internet Jura Kim Østergaard It-højskolen

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vejledning i brug af Kollegienettet

Vejledning i brug af Kollegienettet Vejledning i brug af Kollegienettet Del I - Sådan tilsluttes din computer til netværket/internettet - side 2 Del II - Vejledning for intranetog internetadgang - side 16 Del III - Regler for Intranetog

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner E-handel Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner 1 Lovgivning E-databeskyttelsesdirektivet, direktiv 2002/58/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere