INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD I LAND- OG YDERKOMMUNERNE UDARBEJDET FOR DANSK ENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD I LAND- OG YDERKOMMUNERNE UDARBEJDET FOR DANSK ENERGI"

Transkript

1 SEPTEMBER 2012 INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD I LAND- OG YDERKOMMUNERNE UDARBEJDET FOR DANSK ENERGI

2 SAMMENFATNING INDLEDNING LAND- OG YDERKOMMUNERNES DOBBELTE UDFORDRING Væksten forbigår land- og yderkommunerne Demografien modarbejder væksten og øger udgiftspresset Opsamling BREDBÅND SOM VÆKSTSKABER Vækstskabende infrastrukturinvesteringer Internationale erfaringer med bredbånd som vækstskaber Estimat for vækst- og beskæftigelseseffekten i land- og yderkommunerne Borgernes syn på nye teknologiske muligheder for arbejde og læring Opsamling DET OFFENTLIGE SOM AKTIV MEDSPILLER Flere kronikere og ældre i land- og yderkommunerne Forsøg med videobaserede sundheds- og omsorgsløsninger Ressourcemæssigt potentiale modelberegning Borgernes syn på videobaserede sundheds- og omsorgsløsninger Opsamling KONKLUSION BILAG 1: ANALYSENS GEOGRAFISKE FOKUS BILAG 2: ENGLISH SUMMARY... 44

3 SAMMENFATNING SAMMENFATNING Denne analyse fokuserer på de muligheder, som en udbygget bredbåndsinfrastruktur skaber for at løse centrale udfordringer vedrørende vækst, beskæftigelse og innovation i Danmarks mere tyndt befolkede landsdele. Analysens genstandsfelt er de 46 kommuner, der i Landdistriktsredegørelsen fra 2012 er defineret som enten yderkommuner eller landkommuner. Analysen omfatter således i alt godt to millioner borgere eller godt en tredjedel af Danmarks samlede befolkning. Land- og yderkommunerne er økonomisk, uddannelsesmæssigt og demografisk udfordrede i kraft af lavere økonomisk vækst, højere arbejdsløshed, flere ældre og højere andel af mennesker med kroniske sygdomme end resten af landet. Samtidig er der på grund af centraliseringen i den offentlige sektor geografisk set længere afstand til relevante offentlige services, herunder sundheds- og omsorgsydelser. Analysens hovedbudskaber er: Etableringen af næste generations højhastighedsbredbånd vil kunne bidrage positivt til at adressere de økonomiske, uddannelsesmæssige og demografiske udfordringer, som land- og yderkommunerne står overfor. Den offentlige sektor kan blive en aktiv medspiller ved selv at gå foran med innovativ brug af tjenester og services baseret på højhastighedsbredbånd. Etableringen af højhastighedsbredbånd estimeres til over en femårig periode at give en merbeskæftigelse i den private sektor på mellem 1,0 pct. og 1,4 pct. svarende til nye jobs i Danmarks 46 land- og yderkommuner. Væksten i antallet af virksomheder vurderes over en femårig periode at være mellem 0,5 og 1,2 pct. højere som følge af, at der etableres højhastighedsbredbånd Effektiviseringspotentialet ved øget brug af videobaserede sundheds- og omsorgsløsninger i Danmarks 46 land- og yderkommuner skønnes at være på mio. kr. alene i sparet transporttid. Potentialet ved øget brug af videobaserede sundheds- og omsorgsløsninger antages at være større end rapportens estimat, grundet mulighederne for mere effektiv arbejdstilrettelæggelse og en tættere opfølgning på patienter, således at behovet for indlæggelser og genindlæggelser kan nedbringes. Væsentlige dele af befolkningen er positive omkring øget brug af videobaserede kommunikationsløsninger og tilsvarende teknologier i en lang række sammenhænge fra uddannelse og efteruddannelse til sundhed og omsorg. Borgere, der er fortrolige med teknologi, er mere positive omkring de nye teknologiske muligheder. Set i det lys bidrager den hastige udbredelse af tv-apparater med internetadgang og tilsvarende forbrugerelektronik med at modne borgerne, så de digitale potentialer vil kunne realiseres hurtigere. 1

4 1. INDLEDNING 1. INDLEDNING Danmark er på mange måder et lille og relativt homogent land. Sætter man lup på levevilkår, vækst og aldersfordeling er der dog en række forskelle, som træder frem især mellem de større og mere tætbefolkede byer og de mere sparsomt befolkede landdistrikter. Landdistrikterne står sammenlignet med resten af landet over for en række udfordringer i kraft af lavere vækst og beskæftigelse. Ser man på Danmark med teknologiske briller tegner der sig imidlertid et andet billede. I mange landdistrikter er der gennem de seneste år foretaget en markant udbygning af fiberbaseret højhastighedsbredbånd, som i økonomisk og udviklingsmæssig forstand har rykket land og by tættere på hinanden og dette har givet nye muligheder for at vende den stagnerende udvikling i landdistrikterne til vækst: Hjemmearbejdspladser var for 20 år siden meget oppe i tiden. Alligevel er det først i dag, at den digitale infrastruktur for alvor har nået et niveau, der åbner nye muligheder for hjemmearbejde og lokalisering af virksomheder i Danmarks landdistrikter. Med cloud computing og højhastighedsbredbånd spiller den geografiske placering af virksomheder og medarbejdere ikke længere samme rolle som tidligere. Flytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet er indtil nu som hovedregel faldet med henvisning til behovet for at være tæt på samarbejdspartnere. Men gennem de seneste år er der fremkommet en række eksempler på, at centraliseringen af opgaver netop ikke sker i København. Domstolene har således samlet tinglysningsopgaven i Hobro og ATP er i færd med at etablere fem regionale centre, der skal varetage en række borgerserviceopgaver for kommunerne. Også her spiller adgangen til højhastighedsbredbånd og borgernes voksende fortrolighed med digital selvbetjening en afgørende rolle. I politisk sammenhæng er landdistrikternes udfordringer og forskellene på tværs af forskellige landsdele blevet debatteret gennem en årrække, blandt andet med afsæt i en redegørelse, der hvert eller hvert andet år siden 1995 har gjort status over landdistrikternes tilstand 1. Men kun enkelte gange har disse redegørelser gjort status over den digitale udvikling i landdistrikterne, og muligheden for at skabe digital vækst har helt generelt ikke fyldt meget i den politiske debat om landdistrikternes situation. Flere internationale studier viser imidlertid, at netop adgang til en ny generation af højhastighedsbredbånd kan skabe grundlaget for en række innovative ydelser og services, der kan bidrage til økonomisk vækst i de pågældende områder 2. Men det vil kræve en generel samfundsmæssig opmærksomhed og ikke mindst en større politisk vilje end tidligere til at satse på de vækstmuligheder, der åbner sig med etableringen af en ny digital infrastruktur. 1 Seneste redegørelse er fra april 2012; Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2012 regeringens redegørelse til Folketinget, april Se eksempelvis OECD, Network Developments in support of Innovation and User Needs, 2009; Brandi N. Guidry et al. (University of Louisiana at Lafayette), "Economic Implications of FTTH Networks: A Cross-Sectional Analysis" i Journal of Economic and Social Policy (#1 vol. 15), 2012; Micus Management Consulting for EU-kommissionen, The impact of broadband on growth and productivity, 2008; Sharon E. Gillet et al. for U.S. Department of Commerce, "Measuring the Economic Impact of Broadband Deployment",

5 1. INDLEDNING Denne analyse stiller skarpt på nogle af de muligheder, som en udbygget bredbåndsinfrastruktur skaber i forhold til at løse centrale udfordringer vedrørende vækst, beskæftigelse og innovation i Danmarks mere tyndt befolkede landsdele. Analysen fokuserer på de 46 kommuner, der i Landdistriktsredegørelsen fra 2012 er defineret som enten yderkommuner eller landkommuner (markeret med lys og mørk grøn på kortet; se bilag 1 for en uddybende beskrivelse af analysens geografiske fokus) 3. Analysen omfatter således i alt godt to millioner borgere, og et af analysens budskaber er, at vi i en tid, hvor der er meget 3 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2012 regeringens redegørelse til Folketinget, april

6 1. INDLEDNING fokus på at hæve landets produktivitet og konkurrenceevne ikke har råd til at overse den tredjedel af landets befolkning, der har bosat sig i Danmarks land- og yderkommuner. Analysen forsøger således at give nogle bud på, hvordan næste generations højhastighedsbredbånd vil kunne bidrage til at skabe en geografisk set mere balanceret vækst i Danmark. Analysen falder i tre dele: Kapitel 2 giver et kort rids af de centrale økonomiske og demografiske udfordringer, som land- og yderkommuner står overfor. Kapitel 3 uddyber med afsæt i internationale erfaringer potentialerne for at skabe øget vækst og beskæftigelse gennem investeringer i en infrastruktur til næste generation af højhastighedsbredbånd. Kapitel 4 giver et eksempel fra sundheds- og omsorgsområdet på, hvordan det offentlige kan blive en aktiv medspiller ved selv at gå foran med innovativ brug af tjenester og services baseret på højhastighedsbredbånd. 4

7 2. LAND- OG YDERKOMMUNERNES DOBBELTE UDFORDRING 2. LAND- OG YDERKOMMUNERNES DOBBELTE UDFORDRING Dette kapitel redegør for den dobbelte udfordring, som land- og yderkommunerne står overfor med lav økonomisk vækst og en ugunstig demografisk udvikling. Kapitlet falder i to dele: Væksten forbigår land- og yderkommunerne Demografien modarbejder væksten og øger udgiftspresset 2.1. VÆKSTEN FORBIGÅR LAND- OG YDERKOMMUNERNE Ser man på den økonomiske udvikling i de seneste år tegner der sig et relativt entydigt billede af, at hovedparten af den økonomiske vækst koncentreres i hovedstadsregionen samt i det østjyske vækstbælte, mens land- og yderkommunerne i vid udstrækning forbigås. Således viser Danmarks Statistiks seneste regionale regnskab, at BNP voksede med hele 3 pct. i Region Hovedstaden i 2010, mens de øvrige regioners vækst lå omkring 1 pct. bortset fra Region Nordjylland, som havde negativ BNP-vækst i perioden. Nedenstående kort viser i forlængelse heraf, hvordan den årlige udvikling i den skattepligtige indkomst har været i landets kommuner i perioden Kommuner mærket med mørk grøn på kortet har haft den laveste vækst fulgt af kommuner mærket med lys grøn, mens kommuner mærket med grå har haft den højeste vækst. Som det fremgår af kortet er det i vid udstrækning land- og yderkommunerne, der i perioden har haft den laveste vækst i den skattepligtige indkomst, mens bykommunerne har haft den højeste vækst. 4 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2012 regeringens redegørelse til Folketinget, april

8 2. LAND- OG YDERKOMMUNERNES DOBBELTE UDFORDRING Ser man på de konkrete tal er der også forskel. Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst pr. år var i 2010 således omkring kr. pr. indbygger i yderkommunerne og omkring kr. pr. indbygger i landkommunerne. Til sammenligning var den gennemsnitlige skattepligtige indkomst pr. år for landet som helhed omkring kr. og i Danmarks bykommuner var den omkring kr. eller 20 pct. højere end i yderkommunerne. Den udeblevne vækst i land- og yderkommunerne skyldes en række faktorer, som gensidigt påvirker hinanden: 6

9 2. LAND- OG YDERKOMMUNERNES DOBBELTE UDFORDRING For det første har land- og yderkommunerne en erhvervsstruktur, som gør områderne særligt udsat for udflytning af industriarbejdspladser. Andelen af beskæftigede i industrien er henholdsvis 18,1 pct. i landkommunerne og 19,4 pct. i yderkommunerne mod en tilsvarende andel på kun 8,5 pct. i bykommunerne 5. For det andet er land- og yderkommunerne ramt af befolkningsafvandring mod bykommunerne. I perioden er der således netto fraflyttet omkring indbyggere fra land- og yderkommunerne til især bykommunerne. Afvandringen er stærkest i yderkommunerne, hvor befolkningstallet faldt med 2,7 pct. i perioden , mens befolkningstallet i samme periode steg med 2,8 pct. i Danmark som helhed 6. For det tredje er land- og yderkommunerne geografisk udfordrede med en mindre gunstig vej- og jernbaneinfrastruktur. Som kortet fra Infrastrukturkommissionens betænkning skematisk illustrerer, betyder placeringen af landets centrale infrastruktur, at der fra hovedparten af de 46 land- og yderkommuner er længere afstande til landets transportknudepunkter (jf. figur fra infrastrukturkommissionen) 7. Dette forhold er medvirkende til at bremse væksten i land- og yderkommunerne. Endelig er den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige sammensætning af befolkningen i landog yderkommunerne kendetegnet ved en lavere andel af højtuddannede og en lavere beskæftigelse end på landsplan. I overensstemmelse hermed oplever mange virksomheder og offentlige myndigheder med hovedsæde i land- og yderkommunerne det som en generel udfordring eller barriere for fremtidig vækst, at det er svært at rekruttere højtuddannede medarbejdere. Således viser en landsdækkende undersøgelse udført for De Regionale Beskæftigelsesråd, at virksomheder i alle andre regioner end hovedstaden oplevede en stigning i antallet af forgæves rekrutteringsforsøg på over 50 pct. fra 2010 til I hovedstaden var stigningen på mere beskedne 14,9 pct. 8. Nedenstående kort viser fordelingen af højtudannede i Danmark. Kommuner markeret med mørk grøn har den laveste andel af højtudannede, og som det fremgår af kortet, er der i vid udstrækning tale om land- og yderkommuner 9. Flere studier peger da også på, at land- og yderkommunerne har særligt svært ved at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft, fordi de af regionens unge, som vælger at videreuddanne sig, ofte flytter væk i forbindelse med 5 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2012 regeringens redegørelse til Folketinget, april Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2012 regeringens redegørelse til Folketinget, april Danmarks Transportinfrastruktur 2030, Infrastrukturkommissionen, Sammenfatning, Januar 2008, Betænkning Beskæftigelsesregion Syddanmark, Arbejdsmarkedsoverblik 1. halvår 2012, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2012 regeringens redegørelse til Folketinget, april

10 2. LAND- OG YDERKOMMUNERNES DOBBELTE UDFORDRING studiestart og sjældent vender tilbage ved fuldført uddannelse. Eksempelvis har blot 2,5 pct. af indbyggerne i Langeland Kommune en lang, videregående uddannelse, mens 7,2 pct. af dem, der boede i kommunen som 15-årige, i dag har opnået en lang, videregående uddannelse 10. På tilsvarende vis har Region Syddanmark i 2010 haft en nettoafgang af flere end højtuddannede beboere Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Udkantsområder drænes for uddannet arbejdskraft, Jyske Vestkysten (business-sektionen), Kloge hoveder flytter fra regionen, 20. oktober

11 2. LAND- OG YDERKOMMUNERNES DOBBELTE UDFORDRING I forlængelse heraf viser en undersøgelse fra Danske Regioner, at afstanden til nærmeste uddannelsessted er en afgørende parameter for, i hvilket omfang en kommunes unge tager en ungdomsuddannelse. Således er afstanden til nærmeste uddannelsessted i den fjerdedel af kommunerne med færrest unge i færd med en ungdomsuddannelse over halvtreds procent større end i fjerdedelen af kommuner med flest unge under uddannelse 12. Den manglende adgang til højtuddannet arbejdskraft kan meget vel have ført til en lavere vækst, end hvad der ellers havde været muligt, ved at virksomheder i land- og yderkommunerne eksempelvis har måttet give afkald på at forfølge mere komplekse forretningsmuligheder eller har været mindre innovative. En evaluering af den offentlige videnpilotordning, som hjælper små- og mellemstore virksomheder til at ansætte højtuddannet arbejdskraft, peger således på, at virksomheder, der ansætter højtuddannede, oplever en større omsætningsvækst og en lavere konkursrate end virksomheder, der ikke ansætter højtuddannede 13. Skal erhvervslivet i land- og yderkommunerne have del i den udvikling og vækst, som virksomhederne i de mere tæt befolkede egne af landet oplever, tyder meget på, at en forbedring af adgangen til og tilgængeligheden af samfundets videnstilbud som eksempelvis uddannelse, vidensinstitutioner og efteruddannelse kan spille en afgørende forskel DEMOGRAFIEN MODARBEJDER VÆKSTEN OG ØGER UDGIFTSPRESSET Danmark står over for en udfordrende demografisk udvikling, hvor der bliver færre i de erhvervsaktive aldersgrupper og flere ældre. Det betyder, at de offentlige finanser på én gang vil blive presset af færre skatteindtægter og flere udgifter til ældreomsorg og sundhedsvæsen. Ifølge den seneste befolkningsprognose fra Danmarks Statistik vil befolkningstallet stige fra omkring 5,6 millioner i 2012 til godt 6 millioner i Stort set hele væksten forventes at ske i byområderne, mens antallet af indbyggere i land- og yderkommuner forventes at være uændret (se nedenstående figur) Danske Regioner, Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Effektmåling af videnpilotordningens betydning for små og mellemstore virksomheder, Befolkningsfremskrivning 2012 efter kommune, alder og køn; Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel FRKM112: 15 Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel FRKM112 9

12 2. LAND- OG YDERKOMMUNERNES DOBBELTE UDFORDRING Befolkningsfremskrivning Danmark Byområder Land og yderkommuner Selvom land- og yderkommunerne forventes at have et stort set uændret befolkningstal, vil disse områder opleve, at der vil være langt flere uden for de erhvervsaktive aldersgrupper i fremtiden end i dag. Mens andelen af indbyggere uden for de erhvervsaktive aldersgrupper i 2012 udgør 37 pct. i land- og yderkommunerne i 2012 vil tallet stige til knap 46 pct. i På landsplan er de tilsvarende tal 35 pct. i 2012 og 42 pct. i 2040 (se nedenstående figur) 17. Procentvis andel af indbyggere uden for de erhvervsaktive aldersgrupper 48% 46% Danmark Byområder Land og yderkommuner 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% Erhvervsaktive aldersgrupper er her defineret som årige 17 Egne beregninger baseret på Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel FRKM112 10

13 2. LAND- OG YDERKOMMUNERNES DOBBELTE UDFORDRING Afvandringen af mennesker i de erhvervsaktive aldersgrupper kan dels forklares med, at den lave økonomiske vækst i land- og yderkommunerne betyder færre muligheder for beskæftigelse, dels at den generelle udvikling trækker i retning af stigende centralisering i den fysiske lokalisering af offentlige serviceydelser. Den øgede geografiske centralisering af offentlige serviceydelser er blandt andet en konsekvens af strukturreformen i 2007, hvor en række kommuner blev sammenlagt og amterne blev nedlagt til fordel for de fem nuværende regioner. Seneste eksempel på centraliseringen er etableringen af Udbetaling Danmark, hvor en række kommunale opgaver samles i en landsdækkende enhed centraliseret i fem centre. Den demografiske og økonomiske udvikling i land- og yderkommunerne risikerer dermed at komme ind i en negativ spiral, hvor lav økonomisk vækst betyder afvandring af mennesker i de erhvervsaktive aldersgrupper samtidig med, at afvandringen forstærker tendensen til lav økonomisk vækst OPSAMLING Dette kapitel har givet et overblik over de centrale økonomiske og demografiske udfordringer, som land- og yderkommunerne står overfor. Kapitlets hovedpointer er: Lavere økonomisk vækst i land- og yderkommuner. Væksten koncentreres i landets bykommuner, mens såvel BNP som den gennemsnitlige skattepligtige indkomst er lavere i land- og yderkommunerne end i resten af landet. Færre erhvervsaktive i land- og yderkommuner. Den demografiske udvikling betyder, at selvom det samlede befolkningstal i land- og yderkommunerne frem mod 2040 forventes at være nogenlunde det samme, vil der i perioden blive markant færre mennesker i de erhvervsaktive aldersgrupper. Længere afstand til offentlige serviceydelser. Centraliseringen i den offentlige sektor betyder, at de tyndt befolkede egne af Danmark får fysisk længere afstand til relevante offentlige serviceydelser. De følgende kapitler sætter fokus på, hvordan øget brug af næste generations højhastighedsbredbånd vil kunne bidrage til at skabe en geografisk set mere balanceret vækst, idet de nye teknologiske muligheder åbner for, at land- og yderkommunerne kan overkomme nogle af de barrierer, der i dag virker som en bremse på væksten i disse områder. 11

14 3. BREDBÅND SOM VÆKSTSKABER 3. BREDBÅND SOM VÆKSTSKABER Dette kapitel uddyber med afsæt i internationale erfaringer potentialerne for at skabe øget vækst og beskæftigelse gennem investeringer i en infrastruktur til næste generation af højhastighedsbredbånd. Kapitlet falder i fire dele: Vækstskabende infrastrukturinvesteringer Internationale erfaringer med bredbånd som vækstskaber Estimat for beskæftigelseseffekten i land- og yderkommunerne Borgernes syn på nye teknologiske muligheder for arbejde og læring 3.1. VÆKSTSKABENDE INFRASTRUKTURINVESTERINGER Historisk har etableringen af infrastruktur haft stor betydning for lokalisering og økonomisk vækst. Udbygningen af jernbanenettet i det 19. og 20. århundrede åbnede f.eks. nye muligheder for erhvervsaktivitet gennem hurtig og billig godstransport. Stationsbyer oplevede vækst og øget erhvervsaktivitet. Også udbygningen af elektricitetsnettet havde en betydelig effekt på den økonomiske vækst. Det er et fælles kendetegn for alle de ovennævnte eksempler, at deres indflydelse på den økonomiske vækst og innovation spænder over flere generationer 18. En række internationale analyser og undersøgelser, herunder fra OECD og EU-Kommissionen, viser, at adgangen til internet på tilsvarende vis kan have afgørende indflydelse på et lands eller en regions økonomiske udvikling 19. Når de lokale erhvervsdrivende har mulighed for at kommunikere med potentielle kunder, leverandører og samarbejdspartner over internettet og får adgang til den nyeste viden om trends og tendenser inden for deres forretningsområde, giver det bedre forudsætninger for økonomisk vækst i land- og yderkommunerne. I takt med at infrastrukturen gør internetforbindelser med stadigt højere båndbredde tilgængelige for såvel borgere som virksomheder, åbner der sig desuden nye muligheder for at anvende internettet til at indføre nye arbejdsgange og forretningsmodeller, der kan tjene som kilde til vækst og økonomisk udvikling. Etableringen af næste generations højhastighedsbredbånd åbner eksempelvis for en større brug af hjemme- og fjernarbejdspladser. Det betyder, at man i langt højere grad kan bo i by- og landkommuner og samtidigt arbejde i byområderne uden at skulle pendle fem dage om ugen. Tilsvarende åbner adgangen til højhastighedsbredbånd for, at vidensarbejdspladser kan etableres uden hensyn til den fysiske lokalisering. Møder og kontakt med kunder og samarbejdspartnere kan i vid udstrækning håndteres via videomøder. 18 Canning & Pedroni, Infrastructure and long run economic growth, 1999; Brandi N. Guidry et al. (University of Louisiana at Lafayette), "Economic Implications of FTTH Networks: A Cross-Sectional Analysis" i Journal of Economic and Social Policy (#1 vol. 15), Just & Péronard, Bredbånds betydning for den regionale udvikling, 2008; OECD, Network Developments in support of Innovation and User Needs, 2009; Brandi N. Guidry et al. (University of Louisiana at Lafayette), "Economic Implications of FTTH Networks: A Cross-Sectional Analysis" i Journal of Economic and Social Policy (#1 vol. 15), 2012; Micus Management Consulting for EU-kommissionen, The impact of broadband on growth and productivity, 2008; Sharon E. Gillet et al. for U.S. Department of Commerce, "Measuring the Economic Impact of Broadband Deployment",

15 3. BREDBÅND SOM VÆKSTSKABER Ser man på de danske land- og yderkommuner i det perspektiv, viser status for udbygningen af fiberbaseret højhastighedsbredbånd, at der mange steder i landet allerede i dag er etableret den nødvendige infrastruktur. Som det fremgår af nedenstående kort, er billedet ikke ensartet, hverken på tværs af de 46 land- og yderkommuner eller på tværs af landet som helhed men der tegner sig dog et klart billede af, at man allerede i dag i mange land- og yderkommuner er kommet langt med at få infrastrukturen på plads til næste generation af højhastighedsbredbånd (se nedenstående figur; høj bredbåndsdækning er markeret med blå) 20. Status for etableringen af en infrastruktur til næste generation af højhastighedsbredbånd i Danmark kan perspektiveres yderligere ved at se på de internationale erfaringer. Mens man mange steder har valgt samme fremgangsmåde som i Danmark med decentrale beslutninger og en udrulning, der drives af kommercielle aktører på markedsvilkår, har man i eksempelvis Australien haft andre udfordringer, som har bevirket, at staten har sat sig for at etablere en nationalt dækkende infrastruktur til højhastighedsbredbånd baseret på fibernet. Det interessante er imidlertid ikke formen, men årsagen til, at Australien har kastet sig ud i det største infrastrukturprojekt i landets historie (se nedenstående tekstboks). Højhastighedsnet skal fremtidssikre Australien Australien har for nylig taget hul på det største infrastrukturprojekt i landets historie. Etableringen af et fiberbaseret højhastighedsnet skal understøtte samfundets digitale udvikling og bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og innovation i de kommende årtier. 20 Erhvervs- og Vækstministeriet, Bredbåndskortlægning 2011, marts

16 3. BREDBÅND SOM VÆKSTSKABER Gennem en årrække er Australiens digitale infrastruktur faldet bagud i forhold til andre lande, hvilket især blev klart under privatiseringen af landets offentlige internetudbyder Telstra i 00 erne. I stedet for at satse på ny teknologi søgte Telstra efterfølgende at fastholde dets nedarvede monopol på kobbernettet. Ifølge myndighederne betød den manglende fornyelse, at landets vækstpotentiale er blevet holdt nede, mens priserne er blevet holdt kunstigt oppe. Som en konsekvens af den manglende udvikling påbegyndte regeringen i slutningen af 00 erne arbejdet på The National Broadband Network. The National Broadband Network er et åbent fibernetværk, som skal sikre højhastighedsinternet på tværs af Australiens enorme distrikter herunder de mange yderområder. Selve infrastrukturen etableres af den australske stat, men alle internetudbydere kan frit købe plads på netværket og videresælge adgangen til privatpersoner. På denne måde håber man ved en offentlig indsats at kunne levere en bredere dækning og høste større samfundsmæssige gevinster, end markedet hidtil har været i stand til. Investeringerne i netværket anslås at løbe op i over 160 mia. kr. over en tiårig periode. Hensigten er, at fibernettet skal give 93 pct. af landets 7,6 millioner husstande adgang til en gigabitforbindelse, mens de resterende 7 pct. af befolkningen gennem en række andre teknologier får adgang til op til 12 megabit per sekund. Den digitale infrastruktur giver en lang række muligheder for den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Tanken er, at interaktionen mellem stat, borger og virksomhed tilsammen vil skabe en synergieffekt som genererer nye jobs og øger landets produktivitet og innovation. Den offentlige sektor har allerede fremlagt ambitiøse projekter, som bygger på den kommende infrastruktur. Heriblandt om telemedicin, e-læring og offentlige selvbetjeningsløsninger. Det private erhvervsliv får samtidig adgang til en række nye digitale muligheder, som hidtil har været lukket land. I 2009 tog blot 27 pct. af de australske virksomheder imod internetordrer. Forventningen er, at digital kundekontakt, logistik og et større kundegrundlag vil generere nye erhvervsmuligheder på tværs af landets udstrakte geografi. Samtidig øger internettet virksomhedernes konkurrenceevne ved at give bedre adgang til det globale marked. I analysen The Internet Economy in the G20 fra Boston Consulting Group vurderes det således, at Australiens internetøkonomi vil vokse fra 41 mia $ i 2010 til 61 mia. $ i Modne anvendelsesområder for højhastighedsbredbånd Ser man på hvilke teknologier, der er afhængige af adgang til høj båndbredde, og som allerede i dag er tilgængelige og i bredere anvendelse, fremstår to-vejs streaming af video til eksempelvis afholdelse af møder, lægekonsultationer og andre former for telepresence, som det mest modne anvendelsesområde. Disse teknologier kan skabe mulighed for effektiviseringer, øget innovation og bedre uddannelsesmuligheder i land- og yderkommunerne og derved bidrage til gunstige rammevilkår for erhvervslivet: Effektivisering. En øget anvendelse af telepresence og videokommunikation i bred forstand er potentielt stærkt relevant i forhold til målsætningen om at styrke erhvervsudviklingen i land- og yderkommunerne. Videomøder kan potentielt mindske/ minimere betydningen af den fysiske afstand som en barriere for at kunne deltage i langt bredere netværk af erhvervs- og uddannelsesmæssig karakter 21. Tendensen ses allerede så småt i dag, hvor stadigt flere højteknologiske iværksættervirksomheder begynder at hverve medarbejdere uden skelen til deres fysiske bopæl. Innovation. Højhastighedsforbindelser i land-og yderområderne vil virke tiltrækkende på innovative virksomheder, for hvem den geografiske placering ikke er ligeså afgørende som 21 Just & Péronard, Bredbånds betydning for den regionale udvikling,

17 3. BREDBÅND SOM VÆKSTSKABER den digitale infrastruktur. En nystartet virksomhed kan let have ansatte i både USA, Egypten, Baltikum og Danmark. Koordinering via hjemmesider, deling af viden og data via intranet, wikier, dialogfora og videomøder gør det muligt for medarbejderne at arbejde på fælles projekter uden at dele kontor i fysisk forstand 22. Uddannelse. På tilsvarende vis tilbyder stadig flere uddannelsesinstitutioner muligheden for at tage en uddannelse via fjernundervisning. Eksempelvis er stadigt flere professionshøjskoler i færd med at udvikle målrettede efteruddannelsestilbud med særlig appel til borgere i landets mere tyndt befolkede dele INTERNATIONALE ERFARINGER MED BREDBÅND SOM VÆKSTSKABER Flere studier viser, hvordan øget udrulning og anvendelse af højhastighedsbredbånd på regionalt niveau har et betydeligt potentiale for at bidrage til økonomisk vækst og erhvervsudvikling. Tre eksempler skal nævnes her: I 2006 viste en rapport udarbejdet af det amerikanske universitet MIT for det amerikanske handelsministerium, at de lokalsamfund, der tidligt har haft adgang til bredbånd på kommercielle vilkår har oplevet en højere beskæftigelse og en højere vækst i antallet af vidensintensive virksomheder end lokalsamfund, som først senere oplevede bredbåndstilgængelighed. Den øgede vækst i beskæftigelsen lå i størrelsesordenen 1,0-1,4 procentpoint. Studiet viste samtidig, at væksten i antallet af virksomheder var mellem 0,5 og 1,2 procentpoint større i områder med tidlig adgang til bredbånd end i de øvrige dele af landet 24. Et studie fra 2012 viser en tilsvarende økonomisk effekt af etablering af Fiber-to-the-Home (FTTH). Konkret viser studiet, at beskæftigelsesprocenten gennemsnitligt var godt 4 pct. højere i 16 områder med FTTH-adgang sammenlignet med 16 områder uden. Studiet viser også, at den gennemsnitlige årlige husstandsindkomst i gennemsnit var dollars højere i områder med FTTH-adgang sammenlignet med kontrolområderne 25. Endelig viste et studie udarbejdet for EU-kommissionen i 2008, at den britiske yderregion Cornwall i perioden oplevede en markant højere stigning på hele 10 pct. i bruttoværditilvæksten inden for forretningstjenesteydelser sammenlignet med landet som helhed. Tilsvarende oplevede regionen en højere vækst i produktiviteten inden for samme sektor på 7 pct. sammenlignet med landet som helhed. Udviklingen skal ses i lyset af, at regionen i samme periode gennemførte en markant satsning på tilgængeliggørelse og 22 Just & Péronard, Bredbånds betydning for den regionale udvikling, Danmarks Evalueringsinstitut, E-læring og blended learning på VEU-området, Ifølge studiet Measuring Broadband s Economic Impact oplevede lokalsamfund med tidlig bredbåndstilgængelighed en øget vækst i beskæftigelsen på mellem 1,0 og 1,4 procentpoint i perioden , mens stigningen i antallet af etablerede virksomheder var mellem 0,5 og 1,2 procentpoint samme periode. Endvidere var den gennemsnitlige husleje i disse områder 6 pct. højere end i områder, hvor bredbånd ikke blev tidligt tilgængeligt; Sharon E. Gillet et al. for U.S. Department of Commerce, "Measuring the Economic Impact of Broadband Deployment", Brandi N. Guidry et al. (University of Louisiana at Lafayette), "Economic Implications of FTTH Networks: A Cross- Sectional Analysis" i Journal of Economic and Social Policy (#1 vol. 15),

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD VELFÆRD PÅ TV 4. SEPTEMBER 2012

INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD VELFÆRD PÅ TV 4. SEPTEMBER 2012 INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD VELFÆRD PÅ TV 4. SEPTEMBER 2012 Innovative veje til vækst og velfærd CEDI har udarbejdet en ny analyse for Dansk Energi Tre hovedtemaer fra analysen: En velfærdspolitisk

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012 N o 1/212 UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST Hurtige upstream-hastigheder understøtter brugen af en lang række nye digitale tjenester, og er af afgørende betydning for danske virksomheder og borgeres

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 NOTAT 11. september 2015 Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 Indledning Jeg er rigtig glad for at være med her i dag, og glæder mig til at høre, hvor I ser mulighederne for at styrke

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN)

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 116 Offentligt Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Den 17. april 2013 - Udvalget for Landdistrikter og Øer v/ chefkonsulent Thomas

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Analyse 13. august 2015

Analyse 13. august 2015 Analyse 13. august 2015 Fordeling af statslige arbejdspladser Af Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser. En tidligere analyse fra Kraka gennemgik erfaringerne

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Analyser af situationen i yderområderne

Analyser af situationen i yderområderne Analyser af situationen i yderområderne Præsentation af kapitel IV i Dansk Økonomi, Forår 2015 19. august 2015 Plan Hvor er yderområderne? Hvilke udfordringer har de? Hvilke økonomiske argumenter er der

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

VÆKST MED FIBERNET ANALYSE AF FIBERBREDBÅNDETS BIDRAG TIL DANSK VÆKST OG BESKÆFTIGELSE OG DET FREMADRETTEDE POTENTIALE

VÆKST MED FIBERNET ANALYSE AF FIBERBREDBÅNDETS BIDRAG TIL DANSK VÆKST OG BESKÆFTIGELSE OG DET FREMADRETTEDE POTENTIALE VÆKST MED FIBERNET ANALYSE AF FIBERBREDBÅNDETS BIDRAG TIL DANSK VÆKST OG BESKÆFTIGELSE OG DET FREMADRETTEDE POTENTIALE INDHOLD // RESUMÉ 03 1 // FIBERNET STYRKER VÆKST 04 OG BESKÆFTIGELSE 2 // FIBERNET

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr.

Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. Organisation for erhvervslivet November 2009 Manglende styring koster kommunerne to mia. kr. AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Manglende tilpasning af udgifterne til befolkningsudviklingen

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere