Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002"

Transkript

1 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002

2 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade 4, 8200 Århus N Tlf: Fax: Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Center for Forskningsanalyse. Pris: kr. 50,00 inkl. moms. Publikationen kan desuden hentes på Tryk: GP-TRYK A/S, Grenaa Oplag: 750 stk. ISBN:

3 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N 1

4 2 Forord Med denne publikation offentliggøres omfanget af dansk erhvervslivs forskning og udviklingsarbejde (forkortet FoU) for 2002, sammenlignet med den foregående tiårs periode. Resultaterne er baseret på en stikprøve på godt virksomheder, hvoraf der er opnået svar fra ca. 70 procent. Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) på opdrag af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Undersøgelsen er gennemført efter OECD s retningslinjer for forskningsstatistik, beskrevet i Frascati Manualen. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige OECD-landes. Dansk Center for Forskningsanalyse vil gerne benytte lejligheden til at takke virksomhederne for deres bidrag til statistikken. Karen Siune Centerleder Maj 2004 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Udgifter til egen FoU... 4 BNP-andele... 8 Udgifter til købte FoU-tjenester Udgifter til samlet FoU FoU-personale FoU-årsværk Læs mere på CFA s hjemmeside: Her findes blandt andet en komplet tabelsamling, en detaljeret metodebeskrivelse samt indberetningsskemaerne vedrørende erhvervslivets forskningsstatistik for 2002.

5 Metode Undersøgelsen dækker dansk erhvervslivs forskning og udviklingsarbejde (FoU) i Resultaterne er baseret på en stikprøve på godt virksomheder. Tilsammen udgør de indsamlede og de estimerede virksomheder i 2002 ca. 70 procent af de udvalgte virksomheder, svarende til virksomheder. Svarene er vægtet, så de mængdemæssigt repræsenterer hver kombination af branche og virksomhedsstørrelse. Derved fås et repræsentativt billede af dansk erhvervslivs FoU-indsats. Undersøgelsen er udarbejdet og gennemført i henhold til OECD s retningslinjer, som de fremgår af Frascati Manualen (2002). Som noget nyt er virksomhederne i denne undersøgelse ikke grupperet efter deres hovedbranche, men derimod den branche, som deres forskning og udvikling foregår indenfor. Det er dog kun muligt at føre denne branchegruppering tilbage til 2001, da virksomhederne ikke før 2001 er blevet bedt om at indberette den branche, hvor de primært udfører deres FoU, se også side 6 i metodebeskrivelsen på Virksomheder med udgifter til forskning eller innovation på over 10 mio. kr. i år 2000 eller 2001 er placeret i et panel sammen med virksomheder med mere end 249 ansatte. Alle i dette panel er blevet bedt om at indberette for Af den resterende gruppe af virksomheder er udtaget en stikprøve. De basale definitioner fra Frascati Manualen: Forskning og udvikling: Skabende arbejde på et systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden, herunder viden vedrørende mennesker, kultur og samfund, samt udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser. Grundforskning: Eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte. Anvendt forskning: Eksperimenterende eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod bestemte anvendelsesområder Udviklingsarbejde: systematisk arbejde baseret på ny viden opnået gennem forskning og praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. 3

6 4 Figur 1. Udgifter til egen FoU fordelt på branchegrupper, , mio. kr., 2002-priser Andet Videnservice Fremstillingsindustri I alt Kilde: Tabel 5B. Bemærk: Brancheopdelingen for 2001 og 2002 er foretaget på baggrund af virksomhedernes forsknings- og udviklingsbranche i stedet for deres hovedbranche.

7 Figur 2. Udgifter til egen FoU fordelt på branchegrupper, 2002, procent. Videnservice 29% Handel 4% Den finansielle sektor 7% Lavteknologisk fremstillingsindustri 6% Øvrige Erhverv 1% Mellemteknologisk fremstillingsindustri 3% Kilde: Tabel 1. Bemærk: Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af virksomhedernes forsknings- og udviklingsbranche i stedet for deres hovedbranche. Højteknologisk fremstillingsindustri 50% Figur 1 viser udviklingen i de samlede udgifter til egen forskning og udvikling i Danmark fra 1993 til Der er anvendt 23,8 mia. kr. på egen FoU i 2002, hvilket er en stigning på 7,7 procent i forhold til Stigningen skyldes først og fremmest en stigning på knap 1,0 mia. kr. i den finansielle sektor samt en stigning på godt 0,9 mia. kr. inden for videnservice. Inden for fremstillingsindustrien er udgifterne til egen FoU imidlertid faldet med godt 0,2 mia. kr. fra 2001 til Samlet set har der i perioden fra 1993 til 2002 været en gennemsnitlig årlig vækst på 9 procent i FoU-udgifterne. Den store stigning inden for fremstillingsindustrien fra 1999 til 2001 skyldes bl.a. den ny opgørelsesmetode, hvor brancheinddelingen foregår på baggrund af den branche virksomhederne oplyser, at de forsker indenfor i stedet for deres hovedbranche. (jf. metodebeskrivelsen side 3). Figur 2 viser fordelingen af udgifterne til egen FoU på brancher. Fremstillingsindustrien har med 59 procent flest udgifter til FoU. Den højteknologiske fremstillingsindustri alene udgør godt halvdelen af den samlede forskning og udvikling i Danmark i 2002, mens videnservice udgør 29 procent. 5

8 6 Figur 3. Udgifter til egen FoU fordelt på virksomhedsstørrelse, , mio. kr., 2002-priser Antal ansatte: Under og derover Kilde: Tabel 6B. Bemærk: For årene 1994, 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger. For årene 1993 og 1995 kan der ikke skilles ved 249 ansatte og er deles i stedet ved 299 ansatte. Mindre industri og de teknologiske serviceinstitutter er endvidere ikke inkluderet i opgørelsen for disse 2 år.

9 Figur 4. FoU-udgifternes fordeling på løn, øvrig drift, bygninger, apparatur for forskellige virksomhedsstørrelser 2002, procent. Antal ansatte og derover Under 50 Lønudgifter % 20% 40% 60% 80% 100% Øvrige driftsudgifter Bygninger Apparatur Figur 3 viser udviklingen i de samlede udgifter til egen FoU fordelt på fire virksomhedsstørrelser. For alle grupper har der gennem den viste periode været en stigning i udgifterne til FoU. De store virksomheder har dog kun haft en stigning på 1 procent fra 2001 til 2002, mens de mindste virksomheder udviser en stigning på hele 27 procent. Set over hele perioden har virksomheder med 1000 eller flere ansatte haft en gennemsnitlig årlig vækstrate i FoU-udgifterne på knap 8 procent, mens virksomheder med under 50 ansatte har haft en gennemsnitlig årlig vækstrate på knap 30 procent. I 2002 står virksomhederne med over 1000 ansatte dog stadig for godt 35 procent af forskningsudgifterne. I figur 4 illustreres FoU-udgifternes fordeling på driftsudgifter og investeringsudgifter for de forskellige virksomhedsstørrelser. Investeringsudgifterne udgør en større procentandel af FoU-udgifterne for de store virksomheder end for de små, nemlig 18 procent for de største virksomheder mod 8 procent for de mindste. Kilde: Tabel 4. 7

10 8 Figur 5. Erhvervslivets udgifter til egen FoU i procent af BNP, , procent. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Sverige Finland Island Danmark OECD gns EU gns Norge Kilde: Main Science and Technology Indicators 2003/2, OECD.

11 Figur 6. Udgifter til egen FoU målt i procent af BNP for udvalgte lande, 2001/2002, procent. Sverige 1) Finland USA Danmark Tyskland Frankrig England 1) 1,37 1,28 1,87 1,75 1,73 2,48 3, Procent Kilde: Main Science and Technology Indicators 2003/2, OECD. Note 1: 2001-tal benyttes for de lande, som ikke har offentliggjort tal for 2002 endnu. Figur 5 viser udviklingen i FoU-udgifternes andel af bruttonationalproduktet (BNP) i erhvervslivet i de nordiske lande samt EU og OECD i perioden fra 1993 til 2002.Der har været en stigende forskning og udvikling - også målt i forhold til det stadigt voksende bruttonationalprodukt - i dansk erhvervsliv. Her er andelen steget fra 1,01 i 1993 til 1,65 procent i 2001 og igen til 1,75 procent i Fra 2001 til 2002 har Finland haft stagnation, mens både Island og Norge har haft et fald fra 2001 til Foreløbige tal fra Sverige viser også et fald. 1) Af figur 6 fremgår det, at dansk erhvervsliv ligger på niveau med Tyskland og USA med hensyn til FoUudgifternes andel af BNP. Derimod er der langt op til Sverige og Finland med FoU-andele af BNP på hhv. 3,31 procent og 2,48 procent. Frankrig og England har med procentandele på henholdsvis 1,37 og 1,28 anvendt relativt færre midler på FoU end Danmark. Jf. figur 5 ligger Norge til gengæld noget under med FoU-udgifter, som kun udgør 0,82 procent af BNP i

12 Figur 7. Udgifter til købte FoU-tjenester fordelt på branchegrupper, , mio. kr., 2002-priser Fremstillingsindustri Videnservice Andet Kilde: Tabel 13B. Bemærk: For årene 1994, 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger. Brancheopdelingen for 2001 og 2002 er foretaget på baggrund af virksomhedernes forsknings- og udviklingsbranche i stedet for deres hovedbranche.

13 Figur 8. Udgifter til købte FoU-tjenester fordelt på branchegrupper, 2002, procent. Øvrige 13% Videnservice 12% Handel 4% Lavteknologisk fremstillingsindustri 4% Højteknologisk fremstillingsindustri 66% Mellemteknologisk fremstillingsindustri 1% Kilde: Tabel 11. Bemærk: Brancheopdelingen er foretaget på baggrund af virksomhedernes forsknings- og udviklingsbranche i stedet for deres hovedbranche. Figur 7 viser, at udviklingen i erhvervslivets udgifter til købte FoU-tjenester har været kraftigt stigende op igennem 1990 erne - specielt fra 1999 til 2001, hvor væksten var på 84 procent. I 1993 købte dansk erhvervsliv FoU-tjenester for 1,4 mia. kr. I 2001 var dette tal steget til 5,7 mia. kr. Det efterfølgende år er udgifterne til købte FoU-tjenester faldet 7,4 procent til 5,3 mia. kr. Det skyldes hovedsageligt, at udgifterne til købte FoU-tjenester er halveret inden for videnservice. Der har dog også været et fald i de øvrige branchegrupper det pågældende år med undtagelse af den finansielle sektor samt øvrige erhverv. Figur 8 viser fordelingen af udgifterne til købte FoU-tjenester på de forskellige branchegrupper. Fremstillingsindustrien anvender 71 procent af de samlede udgifter til købte FoU-tjenester. Den højteknologiske fremstillingsindustri alene udgør 66 procent, mens videnservice udgør 12 procent. 11

14 12 Figur 9. Udgifter til købte FoU-tjenester fordelt på virksomhedsstørrelse, , mio. kr., 2002-priser ) ) Antal ansatte: Under og derover Kilde: Tabel 14B. Bemærk: For årene 1994, 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger. Note 1: For årene 1993 og 1995 kan der ikke skilles ved 249 ansatte og er deles i stedet ved 299 ansatte. Mindre industri og de teknologiske serviceinstitutter er endvidere ikke inkluderet i opgørelsen for disse 2 år.

15 Figur 10. Udgifter til købte FoU-tjenester fordelt på udførelsessted, 2002, mio. kr. Udenlandske virksomheder, uden for koncernen Danske virksomheder, uden for koncernen Udenlandske virksomheder i samme koncern Offentlige institutioner i Danmark Danske virksomheder i samme koncern Udenlandske forskningsinstitutioner Figur 9 viser udviklingen i udgifterne til købte FoUtjenester for forskellige virksomhedsstørrelser i perioden fra 1993 til De mindste og de største virksomheder har haft en nedgang i udgifterne til købte FoU-tjenester fra 2001 til 2002, mens de mellemstore virksomheder har haft stigende udgifter. De største virksomheder med over 249 ansatte tegner sig for en voksende andel af de samlede udgifter til købte FoU-tjenester. I 1993 afholder de største virksomheder en tredjedel af de samlede udgifter til købte FoU-tjenester, mens de i 2002 afholder hele 63 procent. Figur 10 viser, at de fleste FoU-tjenester bliver købt fra udenlandske virksomheder, hvilket er i lighed med I 2002 er der købt for 3,2 mia. kr. fra udenlandske virksomheder, hvilket svarer til 61 procent af de samlede udgifter til købte FoU-tjenester. Der er købt for 1,7 mia. kr. fra danske virksomheder. Fra offentlige institutioner i Danmark er der i 2002 kun købt for 0,3 mia. kr., mens der fra udenlandske forskningsinstitutioner er købt for knap 0,1 mia. kr Kilde: Tabel

16 Figur 11. Erhvervslivets samlede FoU-udgifter fordelt på branchegrupper, , mio. kr., 2002-priser ) ) Andet Videnservice Fremstillingsindustri I alt Kilde: Tabel 15B. Note 1: Erhvervslivets samlede FoU-udgifter omfatter udgifter til egen FoU samt udgifter til købte FoU-tjenester fra danske videninstitutioner og fra udlandet. Note 2: Brancheopdelingen for 2001 og 2002 er foretaget på baggrund af virksomhedernes forsknings- og udviklingsbranche i stedet for deres hovedbranche.

17 Figur 12. Erhvervslivets samlede FoU-udgifter, 2002, procent. Egen FoU 87% Figur 11 viser udviklingen i erhvervslivets samlede FoUudgifter i perioden fra 1993 til For at undgå dobbelttælling måles erhvervslivets samlede FoUudgifter som udgifterne til egen FoU tillagt udgifterne til købte FoU-tjenester fra danske videninstitutioner og fra udlandet, men eksklusive købte FoU-tjenester fra andre danske virksomheder. Købt FoU fra udlandet 12% Købt FoU fra danske vidensinstitutioner 1% I perioden fra 1993 til 2002 har den gennemsnitlige årlige vækstrate i erhvervslivets samlede FoU-udgifter været på knap 10 procent. Mest markant er væksten fra 1999 til 2001 på gennemsnitligt 14 procent årligt. For fremstillingsindustrien er de samlede udgifter til FoU faldet 0,5 mia. kr. fra 2001 til 2002, mens videnservices stigning er mindre end stigningen i egen FoU på grund af faldet i udgifterne til købte FoU-tjenester. Kilde: Tabel 1 og tabel 11. Bemærk: Erhvervslivets samlede FoU-udgifter omfatter udgifter til egen FoU samt udgifter til købt FoU fra danske videninstitutioner og fra udlandet. Figur 12 viser, at hovedparten af erhvervslivets samlede udgifter til FoU går til egen forskning og udvikling svarende til 87 procent. Dette er en lille stigning på 2 procentpoint i forhold til i

18 16 Figur 13. Antal personer beskæftiget med FoU fordelt på branchegrupper, ) ) ) ) Andet Videnservice Fremstillingsindustri I alt Kilde: Tabel 21. Note 1: Det kraftige spring i FoU-personale inden for andet i 1995 skyldes formentlig en fejlregistrering af FoU-personalet inden for bygge- og anlægsbranchen det pågældende år. Note 2: Værdierne for 2003 er prognose. Note 3: Brancheopdelingen for 2001 og 2002 er foretaget på baggrund af virksomhedernes forsknings- og udviklingsbranche i stedet for deres hovedbranche..

19 Figur 14. Kvindernes andel af FoU-personalet, , procent. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29% Kilde: Tabel % 23% 25% 26% 29% 32% Figur 13 viser udviklingen i det samlede antal personer beskæftiget med forskning og udvikling i dansk erhvervsliv i perioden fra 1993 til 2003, hvor FoU-personalet i 2003 er virksomhedernes egen prognose for 2003 angivet ved 2002-rapporteringen. I perioden fra 1993 til 2002 er FoU-personalet gennemsnitligt vokset med 6 procent årligt, således at det samlede antal personer beskæftiget med FoU er på knap i Samlet set forventer virksomhederne dog et fald på 343 personer fra 2002 til Forventningen om et lille fald i FoUpersonalet for 2003 gør sig gældende for alle branchegrupperne, på trods af at serviceerhvervene, samlet har haft en stigning på 33 procent fra 2001 til Fremstillingsindustrien har imidlertid haft en lille nedgang på 5 procent. Figur 14 illustrerer udviklingen i andelen af kvindeligt FoU-personale i perioden fra 1993 til Kvinderne har udgjort mellem en fjerdedel og en tredjedel af det samlede FoU-personale. Siden 1997 er andelen steget hvert år til det højeste niveau i perioden, 32 procent. 17

20 18 Figur 15. Antal personer beskæftiget med FoU fordelt på virksomhedsstørrelse, ) ) ) Antal ansatte: Under og derover Kilde: Tabel 22. Bemærk: For årene 1994, 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger. Note 1: Værdierne for 2003 er prognose. Note 2: For årene 1993 og 1995 kan der ikke skilles ved 249 ansatte og der deles i stedet ved 299 ansatte. Mindre industri og de teknologiske serviceinstitutter er endvidere ikke inkluderet i opgørelsen for disse 2 år.

21 Figur 16. Kønsfordeling af FoU-personale på personalekategorier, Forskere Teknikere Andet 53% I alt 56% Kilde: Tabel % 44% 47% Mænd 21% 68% 32% Kvinder Figur 15 viser udviklingen i det samlede antal personer beskæftiget med forskning og udvikling i dansk erhvervsliv i perioden fra 1993 til 2003 for forskellige størrelsesgrupper. Antallet af personer beskæftiget med FoU har været stigende for alle 4 størrelsesgrupper fra 1993 til 2002 mest markant for de mindste virksomheder, som har haft en gennemsnitlig årlig vækst på 29 procent. Virksomheder med under 250 ansatte forventer dog et fald i FoUpersonalet for 2003, mens virksomhederne med mindst 250 ansatte forventer en stigning. Virksomheder med ansatte er den eneste størrelsesgruppe, som har haft et fald i FoUpersonalet fra 2001 til Her er der tale om et fald på 17 procent. Figur 16 viser FoU-personalets kønsfordeling inden for de 3 personalegrupper: forskere, teknikere og andet personale i Blandt forskerne er kun hver femte kvinde, mens knap halvdelen af teknikerne og andet FoU-personale er kvinder. Dette svarer til kvindeandelen blandt forskerne i 2001, mens kun en tredjedel i de to andre grupper var kvinder i

22 20 Figur 17. FoU-personale fordelt på personalekategorier, , antal personer Forskere Teknikere Andet Kilde: Tabel 23. Bemærk: For årene 1994, 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger. Forskere omfatter i perioden personale med lang videregående uddannelse samt i perioden også akademiingeniører. Teknikere omfatter i perioden personale med mellemlang videregående uddannelse med undtagelse af akademiingeniører, som i perioden er inkluderet under forskerne.

23 Figur 18. FoU-personale fordelt på personalekategorier og branchegrupper, 2002, procent. Fremstillingsindustri Videnservice Andet 50% 63% 52% 34% 20% 38% 16 % 17% 10 % Figur 17 viser udviklingen i FoU-personalets fordeling på de 3 personalegrupper: forskere, teknikere og andet FoU-personale i perioden Andelen af teknikere har været stigende igennem perioden fra 1993 til 2001, men er faldet kraftigt fra 2001 til 2002 til fordel for forskere. Udviklingen fra 2001 til 2002 skyldes, at virksomhederne i 2002 som noget nyt er blevet bedt om at fordele FoU-personalet på forskere, teknikere og andet personale, mens de tidligere skulle fordele FoU-personalet på baggrund af uddannelse, hvorefter kun FoU-personale med en lang videregående uddannelse automatisk blev kategoriseret som forskere. I alt 55% 30% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forskere Teknikere Andet Kilde: Tabel 19. Bemærk: Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af virksomhedernes forsknings- og udviklingsbranche i stedet for deres hovedbranche. Figur 18 viser FoU-personalets fordeling på personalekategorier for forskellige branchegrupper i I gennemsnit udgør forskerne med knap personer 55 procent af personalet, beskæftiget med FoU i dansk erhvervsliv. 30 procent af FoUpersonalet er teknikere og 15 procent er andet personale. Det er inden for videnservice, at forskerne med 63 procent udgør den største andel af FoUpersonalet. For de 2 øvrige branchegrupper ligger andelen af forskere på halvdelen af FoU-personalet. 21

24 22 Figur 19. FoU-årsværk fordelt på branchegrupper, ) ) ) Andet Videnservice Fremstillingsindustri I alt Kilde: Tabel 26. Note 1: Værdierne for 2003 er prognose. Note 2: Brancheopdelingen for 2001 og 2002 er foretaget på baggrund af virksomhedernes forsknings- og udviklingsbranche i stedet for deres hovedbranche.

25 Figur 20. FoU-årsværk fordelt på virksomhedsstørrelse, ) ) ) Antal ansatte: Under og derover Kilde: Tabel 27. Bemærk: For årene 1994, 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger. Note 1: Værdierne for 2003 er prognose. Note 2: For årene 1993 og 1995 kan der ikke skilles ved 249 ansatte og der deles i stedet ved 299 ansatte. Mindre industri og de teknologiske serviceinstitutter er endvidere ikke inkluderet i opgørelsen for disse 2 år. Figur 19 viser udviklingen i FoU-årsværk for forskellige branchegrupper i perioden 1993 til De knap personer, der i 2002 er beskæftiget med FoU i dansk erhvervsliv, udfører tilsammen FoU-årsværk. Det vil sige, at FoU-årsværkene i 2002 udgør 75 procent af FoU-personalet. Figur 19 viser, at FoU-årsværkene har været stigende over hele perioden fra 1993 til Undersøgelsens virksomheder prognosticerer dog et lille fald i antallet af FoU-årsværk fra 2002 til 2003 på knap 1 procent. Fremstillingsindustrien står for størstedelen af de anvendte FoU-årsværk, nemlig 54 procent i Set over den seneste 10-årige periode er tendensen imidlertid, at en større andel af FoU-årsværkene anvendes i andre branchegrupper. Den største vækst er sket inden for serviceerhvervene, hvor antallet af FoU-årsværk i perioden fra 1993 til 2002 gennemsnitligt er steget med 11 procent årligt. Figur 20 viser udviklingen i FoU-årsværk for forskellige virksomhedsstørrelser over tid. Væksten fra 2001 til 2002 i forbruget af FoU-årsværk har været størst for virksomheder med 1000 eller flere ansatte, nemlig 29 procent, mens væksten kun har været på 7 procent for virksomheder med under 50 ansatte. 23

26 24 Figur 21. FoU-årsværk fordelt på personalekategorier, Forskere Teknikere Andet Kilde: Tabel 28. Bemærk: For årene 1994, 1996 og 2000 er værdierne estimerede, da der i disse år ikke blev indsamlet oplysninger. Forskere omfatter i perioden personale med lang videregående uddannelse samt i perioden også akademiingeniører. Teknikere omfatter i perioden personale med mellemlang videregående uddannelse med undtagelse af akademiingeniører, som i perioden er inkluderet under forskerne.

27 Figur 22. FoU-årsværk fordelt på personalekategorier og branchegrupper, 2002, procent. Fremstillingsindustri Videnservice 51% 64% 35% 21% 14% 14% Figur 21 viser udviklingen i FoU-årsværkenes fordeling på de forskellige personalekategorier fra 1993 til Forskerne udgør i den angivne periode knap 40 procent af FoU-årsværkene. Fra 2001 til 2002 er forskernes andel dog steget markant, hvilket bl.a. skyldes den føromtalte ændring i opgørelsesmetoden, jf. side 21. Teknikernes årsværk er således faldet tilsvarende med 30 procent. Alt i alt udgør forskerne knap FoU-årsværk i 2002, mens teknikerne udgør årsværk i Andet I alt 50% 51% 42% 8% 35% 14% I figur 22 vises fordelingen af erhvervslivets FoUårsværk på de tre personalekategorier inden for de forskellige branchegrupper i Inden for fremstillingsindustrien og øvrige serviceerhverv end videnservice udgør forskerne omkring 50 procent af FoU-årsværkene, mens forskerne udgør hele 64 procent inden for videnservice. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forskere Teknikere Andet Kilde: Tabel 24. Bemærk: Brancheinddelingen er foretaget på baggrund af virksomhedernes forsknings- og udviklingsbranche i stedet for deres hovedbranche. 25

28 26

29 Erhvervslivets forskning og udvikling - Forskningsstatistik 2002 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen i dansk erhvervsliv. Statistikken viser: Der er anvendt 23,8 mia. kr. på egen forskning og udvikling i en stigning på knap 8 procent i forhold til Den største vækst i udgifterne til egen FoU har været for virksomheder med mindre end 50 ansatte med en stigning på 27 procent i forhold til Den meste forskning foregår i fremstillingsindustrien (14,1 mia. kr.) og i videnservice (6,9 mia. kr.). Der er købt FoU-tjenester for 5,3 mia. kr. - et fald på 7,4 procent i forhold til Godt 60 procent er købt fra udenlandske virksomheder. Der har været beskæftiget knap personer med forskning og udviklingsarbejde, og de har udført forskningsårsværk. Læs mere i denne publikation og på vores hjemmeside: Dansk Center for Forskningsanalyse Finlandsgade 4, DK-8200 Århus N.

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Dansk Center for Forskningsanalyse Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik Revideret

Tabelsamling. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik Revideret Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2004 Tabelsamling Revideret 21-06-2006 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik 21-22 Statistikken er udarbejdet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 82 hus N Tlf: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Statistikken

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2005 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2004 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i Danmark

Forskning og udviklingsarbejde i Danmark Forskning og udviklingsarbejde i Danmark 1967-2006 Af Per S. Lauridsen Ebbe K. Graversen CFA Notat: 2009 REVISED 2013 Aarhus University School of Business and Social Sciences Department of Political Science

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Forskningsstatistik Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt

Forskningsstatistik Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskningsstatistik 2005 Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskning og udviklingsarbejde indenfor informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskningsstatistik

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af:

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af: Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade 4, 8200 Århus N Tlf: 8942

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske forskningsstatistik, set i internationalt og nordisk perspektiv Peter. Mortensen Notat 2002/9 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for tudies

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2005 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2005 Statistikken

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) - Forskningsstatistik 2005 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) - Forskningsstatistik 2005 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) - Forskningsstatistik 2005 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2006

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Rettelser 27.06.08 (markeret med gult): S.

Læs mere

Dansk erhvervslivs innovation (del af den fælleseuropæiske innovationsstatistik)

Dansk erhvervslivs innovation (del af den fælleseuropæiske innovationsstatistik) Dansk erhvervslivs innovation 2004-2006 (del af den fælleseuropæiske innovationsstatistik) Udarbejdet af: På opdrag af: Dansk Center for Forskningsanalyse EUROSTAT Danmarks Statistik Aarhus Universitet

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2004

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2004 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2004 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2004 Statistikken

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998 Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2004-2006 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2004-2006 Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks

Læs mere

Definition af it-erhvervene: Definitionen opdeler it-erhvervene i hhv.

Definition af it-erhvervene: Definitionen opdeler it-erhvervene i hhv. It-erhvervene 141 8. It-erhvervene 8.1 Introduktion Udbudssiden i it-erhvervene Fem emner Stigning i omsætning, men fald i beskæftigelse It-erhvervene producerer en vigtig del af udbuddet af varer og tjenester

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N

INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION 2005 Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, sgade 4, 8200 Århus N Dansk Center for Forskningsanalyse Indikatorer for dansk forskning og innovation

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning

Læs mere

Tabelsamling. Dansk erhvervslivs innovation (del af den fælleseuropæiske innovationsstatistik)

Tabelsamling. Dansk erhvervslivs innovation (del af den fælleseuropæiske innovationsstatistik) Dansk erhvervslivs innovation 2004 (del af den fælleseuropæiske innovationsstatistik) Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion It-erhvervene 133 8. It-erhvervene 8.1 Introduktion It-erhvervene vigtig i informationssamfundet 8.2 It-erhvervenes struktur 8.3 Økonomisk udvikling 8.4 Beskæftigelse 8.5 Forskning og udvikling It-erhvervene

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1999 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2001 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2006

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Forskningsstatistik med fokus på køn

Forskningsstatistik med fokus på køn Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 89 42 23 94 Fax: 89 42 23 99 afsk@afsk.au.dk www.afsk.au.dk Forskningsstatistik 1967 1997 med fokus på køn Karen Siune Jacob Jensen Notat

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG INNOVATION

ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG INNOVATION ANALYSEINSTITUT FOR FORSKNING FoI-statistik 2002 Finlandsgade 4, 8200 Århus N ERHVERVSLIVET Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG INNOVATION 2002 Reference nummer: «LBNR» «NAVN»

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1998

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1998 ANALYSEINSTITUT FOR FORSKNING Forskningsstatistik 1998 Finlandsgade 4, 8200 Århus N ERHVERVSLIVET Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 Kontaktperson vedrørende besvarelsen: (navn) (tlf.) (fax.) (e-mail) ERHVERVSLIVETS

Læs mere

Danish University Colleges. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max. Publication date: 2003

Danish University Colleges. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max. Publication date: 2003 Danish University Colleges Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max Publication date: 2003 Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper soln@di.dk, 3377 3173 MAJ 2018 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Omsætningen

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper soln@di.dk, 3377 3173 JULI 2018 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Omsætningen

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997 Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

FoU Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark Årlig statistik og analyse om forskning og innovation

FoU Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark Årlig statistik og analyse om forskning og innovation Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2018 Årlig statistik og analyse om forskning og innovation Udgivet af Bredgade 40 1260 København K Tel.: 3544 6200 sfu@ufm.dk www.ufm.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2017 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik ken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken de seneste relevante

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr Kvartalsstatistik nr. 1 2017 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskningssamarbejde og -kompetence blandt danske virksomheder med biotekforskning Michael Mark Ebbe Krogh Graversen Notat 2002/6 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 3 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Et dyrt loft Udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende

Et dyrt loft Udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende Et dyrt loft Udbud og efterspørgsel efter ingeniører og konsekvenser af et loft over optaget af internationale studerende Konklusioner Forskellen mellem den stigende efterspørgsel og det hidtidige optag

Læs mere

FoU 2015. Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2015. Forskning og Innovation: Analyse og Evaluering 5/2015

FoU 2015. Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2015. Forskning og Innovation: Analyse og Evaluering 5/2015 FoU 2015 Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2015 Forskning og Innovation: Analyse og Evaluering 5/2015 Rapport 2015 Udgivet af Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3544 6200

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion It-erhvervene 123 8. It-erhvervene 8.1 Introduktion It-erhverven er et vækstområde It-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har oplevet den største vækst op gennem 199 erne, men også en efterfølgende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Metode og datagrundlag

Metode og datagrundlag Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 Metode og datagrundlag Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr Kvartalsstatistik nr. 3 217 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene Beskæftigelsen i IT-erhvervene 67 5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene 5.1 Indledning IT-erhvervenes voksende økonomiske betydning medfører også en stigende beskæftigelse inden for erhvervene, især inden

Læs mere

Private køber mere rådgivning end det offentlige

Private køber mere rådgivning end det offentlige Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper soln@di.dk, 3377 3173 MAJ 2018 Private køber mere rådgivning end det offentlige I 2014

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1997

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1997 Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1997 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb

ca. 12½ pct. danskernes e-handel med varer som andel af det samlede varekøb E-handlens nøgletal FAKTA Dansk e-handel 2018 142 mia. kr. danskernes samlede e-handel af varer og services 47 mia. kr. svarende til en tredjedel af danskernes e-handel af varer og services, bliver foretaget

Læs mere

Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice De lokalt vejledte...

Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice De lokalt vejledte... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hovedresultater fra Profilanalyse 2018... 4 1.1 Kommunalt bidrag til operatøren af lokal erhvervsservice... 4 1.2 De lokalt vej... 4 1.3 De specialiserede vej... 7 Kapitel

Læs mere