Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2015

2 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12 Strategi fokus på vækst, produktivitet og opfindsomhed 17 Internationalisering - fokus på USA, Sydøstasien og Zambia 19 Klimatilpasning - operatør af hele vandkredsløbet 21 Fælles indkøb giver millionbesparelser 22 Vi styrker kundedialogen 24 Budget for Takster for Organisation 29 Beskrivelse af opgaverne i afdelingerne

3 Forord virksomheder i Business Region Aarhus har potentiale til at indgå i mere globalt orienterede værdikæder, og hvis dette understøttes, kan det have en positiv effekt på både den lokale og den regionale erhvervsudvikling og vækst. VELKOMMEN til Aarhus Vands virksomhedsplan for Virksomhedsplanen fortæller i ord og billeder om den spændende udvikling, selskabet er inde i og om vores forventninger til resultaterne i Vi har etableret et godt og solidt fundament for Aarhus Vands videre udvikling. Det er helt afgørende, for de ydre rammer om selskabet er konstant under forandring. Klimatilpasning, ændret lovgivning, stram økonomisk regulering og en aktuel revision af hele vandsektorloven er faktorer, der kræver reaktion og tilpasning. Samarbejdet med vores vigtigste interessenter - kunderne, vores ejer og vores myndigheder - er udbytterigt, og vi vil i 2015 i fællesskab afstemme forventningerne til vores roller og ansvar. I vores arbejde med at realisere Aarhus Vands Strategi 2020 vil vi i 2015 fokusere på vækst, produktivitet og opfindsomhed. Dette skal give os endnu bedre muligheder for at forme fremtidens vandselskab i Aarhus. Regeringen har med sin vækstplan for vand, bio- og miljøløsninger lagt op til at styrke dialogen mellem vandselskaber, vidensinstitutioner, industri og teknologileverandører med henblik på at fremme innovation og eksport inden for de eksisterende rammer i vandsektoren. Det forventes, at det samlede vandmarked vil vokse med godt 6 procent om året de næste fem år, mens en række nye teknologiområder forventes at vokse med op til 20 procent om året. Det internationale marked for vandteknologi er i 2011 vurderet til at udgøre ca mia. kr., hvilket er ca. 3 gange større end vindmølleindustrien (Grontmij 2011). En tredjedel af Danmarks vandindustri er placeret i Business Region Aarhus, som er hjemsted for en række markedsledende virksomheder inden for vandområdet. Den stigende globale efterspørgsel efter vandteknologi rummer meget store muligheder for yderligere vækst i Business Region Aarhus. Der er imidlertid behov for en mere samlet og strategisk indsats på tværs af kommunerne, så udnyttelsen af det erhvervsmæssige potentiale inden for vandområdet sikres bedst muligt. Mange lokalt orienterede Som et af de største vandselskaber i Danmark vil vi forpligte os til at støtte op om vandindustrien. Vi har en stor viden med hensyn til at drifte anlæg, opbygge organisationer, analysere, udbyde, projektere, projektstyre, gennemføre træning og indkøre anlæg. Ved at se ud over landets grænser kan vi bidrage med viden og støtte til dansk eksport. Samtidig kan der høstes ny viden til os og branchen, som medfører optimering og udvikling af vores processer og arbejdsgange og derved forbedring af hele virksomheden. På medarbejdersiden vil det gøre Aarhus Vand mere attraktiv som arbejdsplads, hvis selskabets aktiviteter får en international dimension. Internationalt kan der hentes ny viden til vandselskaberne og branchen, som kan medføre optimering og udvikling af vores processer og arbejdsgange til forbedring af vores virksomheder. Aarhus Vand vil gerne levere og være med til at tage ansvar for en øget dansk eksport på vandområdet. Virksomhedsplanen beskriver i øvrigt Aarhus Vands mission, vision og mål i forhold til de ydre rammer, som vores ejer og lovgivningen har sat for selskabets virke. Den fortæller også om, hvordan vi organiserer arbejdet, om vores værdier og om selskabets strategi for de kommende år. Den behandler desuden væsentlige forudsætninger for at nå vores vision som for eksempel at have dygtige medarbejdere, gode partnerskaber og en sund økonomi. Virksomhedsplanen er bygget op om: Rammer for Aarhus Vand A/S Aarhus Vands mission og vision Vores målstyring Strategihuset 2015 Økonomiske rammer for 2015 Organisation og ressourcer God læselyst. Med venlig hilsen Lars Schrøder Direktør 3

4 Rammer for Aarhus Vand AARHUS VAND ER ET AKTIESELSKAB, der er hundrede procent ejet af Aarhus Kommune. Selskabets virksomhed omfatter håndtering af regnvand (herunder klimatilpasningsprojekter), produktion og distribution af drikkevand, transport og rensning af spildevand, tømning af private spildevandstanke samt sikring af et balanceret og sundt vandkredsløb. Vi indvinder, behandler og distribuerer mere end 15 mio. m 3 drikkevand og renser mere end 30 mio. m 3 spildevand om året fordelt på ni vandværker og ni renseanlæg. Selskabet har 197 dygtige og engagerede medarbejdere. Aarhus Vands indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, faste afgifter, vejbidrag, variable vand- og afledningsafgifter samt afgift på tømning af private spildevandstanke. I henhold til vandforsyningsloven og loven om betalingsregler for spildevand skal indtægterne finansiere selskabets årlige produktions- og administrationsomkostninger, finansielle poster og investeringer. Forsyningssekretariatet har til opgave at regulere selskabets økonomi efter et prisloft med udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav. Revidering af vandsektorloven Vandsektorloven er under revision, og Deloittes evaluering af den gældende vandsektorlov konkluderer: Om den økonomiske regulering: Den centrale udfordring ved den nuværende reguleringsmodel er, at reguleringen helt overordnet er baseret på vanskeligt forenelige elementer i form af den samtidige indførelse af prisloftregulering og skattepligt sammen med det eksisterende hvile-i-sig-selv-princip. Disse reguleringsmekanismer repræsenterer hver især hensyn i forhold til at begrænse vandselskabernes mulighed for at udnytte monopolmagt samt begrænse effekten af eventuel indtjening. Tilsammen udgør de imidlertid grundlaget for en restriktiv, administrativt tung regulering, 4

5 der unødigt begrænser vandselskabernes handlefrihed, effektiviseringsincitamenter, innovationskraft og samarbejdsmuligheder med vandsektoren. Om hvile-i-sig-selv : Reducerer vandselskabernes incitamenter til effektiviseringer. Deloitte finder, at det ikke vil være en fordel at forhindre private kommercielle aktører i at investere i danske vandselskaber. Tværtimod må involvering af private kommercielle aktører forventes at medvirke til at sætte skub i en øget konsolidering af vandsektoren, der rummer store økonomiske potentialer og en højere grad af udlicitering af driftsopgaver. Om konsolidering: Vandsektorloven og den relaterede regulering indebærer en række barrierer for konsolidering af den danske vandsektor. Disse barrierer er: Forbud mod differentierede spildevandstakster. Omkostninger til fusioner og sammenlægninger skal afholdes inden for vandselskabernes prislofter, hvilket presser vandselskabernes økonomiske råderum. Små vandselskaber ønsker ikke at blive omfattet af vandsektorloven som følge af fusioner. Risikoen for beskatning ved overførsel af værdier som følge af fusioner mellem vandselskaber. Begrænsning af kommunernes indflydelse i forhold til de kommunalt ejede vandselskaber. Myndighedsansvar deles mellem forskellige kommuner ved fusioner mellem kommunalt ejede vandselskaber. Usikkerhed om den økonomiske regulering i forbindelse med fusioner mellem lovomfattede og ikke-lovomfattede vandselskaber. Kommuner risikerer modregning i bloktilskud ved fusioner mellem kommunalt ejede vandselskaber som følge af bestemmelser i stoploven. Om opgavefordeling: Bestemmelserne om indholdet af spildevands- og vandforsyningsplaner understøtter ikke i fuldt omfang adskillelsen af myndigheds- og driftsansvaret, der var tiltænkt med selskabsudskillelsen af de kommunalt ejede forsyningsaktiviteter. Opgave- og ansvarsfordelingen på klimatilpasningsområdet opleves ikke som værende hensigtsmæssig. I forhold til kommunernes udmøntning af ejerrollen kan der konstateres uhensigtsmæssigheder i forhold til især bestyrelsernes sammensætning, der potentielt resulterer i interessekonflikter mellem kommunernes myndighedsrolle og bestyrelsernes forpligtelse til at varetage vandselskabernes interesser. Disse uhensigtsmæssigheder vil kunne håndteres via et større fokus på, at bestyrelsesmedlemmerne har de rette kompetencer og en bevidst stillingtagen i kommunerne i forhold til at sikre sammensætning af deltagerne i vandselskabernes bestyrelser, så risikoen for interessekonflikter minimeres og samtidig håndteres professionelt i de tilfælde, hvor de opstår. Forsyningssekretariatet overflødiggør kommunernes rolle som godkender af de kommunalt ejede vandselskabers takster. Kommunernes godkendelse af vilkårene for forbrugernes betaling af takster og anlægsbidrag indebærer desuden en ikke-hensigtsmæssig mulighed for at påvirke vandselskabernes likviditet. Om innovation: Den nuværende prisloftregulering reducerer vandselskabernes økonomiske kapacitet til at efterspørge ny teknologi. Prisloftreguleringen giver ikke incitament til at levere resultater i forhold til miljø-, klima- og servicemål udover de reguleringsmæssige krav. De danske og internationale erfaringer viser, at det i særlig grad er de store vandselskaber, der engagerer sig i teknologiudvikling og erhvervsfremme, og at det særligt er disse selskaber, der er interessante samarbejdspartnere for vandteknologileverandører og rådgivere. Det vurderes, at vandsektorloven i denne sammenhæng indeholder flere indirekte barrierer for vækst og erhvervsfremme, eftersom reguleringen begrænser konsolideringen i den danske vandsektor. Vandselskabernes mulighed for at engagere sig i tilknyttede aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af deres forsyningsvirksomhed, vurderes at være et hensigtsmæssigt tiltag til at få vandselskaberne til at engagere sig i udviklingsprojekter og erhvervsfremme. De eksisterende omsætningsgrænser vurderes dog at være stærkt begrænsende for selskabernes engagement. I denne sammenhæng må det erkendes, at de eksisterende muligheder for at øge omsætningen fra tilknyttede aktiviteter gennem 60/40-selskaber, hvor en privat aktør ejer 60 % af aktierne, ikke har levet op til hensigten. Denne selskabsform er hverken attraktiv for vandselskaberne eller vandteknologivirksomhederne. 5

6 Bestyrelsen Hans E. Pedersen Camilla Fabricius Ellen M. Basse Ango Winther Lars B. Mathiesen Formand Director of Customer Innovation, AarhusKarlshamn. Næstformand Medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokraterne. Professor, dr. jur. & jur. dr. (h.c.) Professor i miljøret på Aarhus Universitet. Medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokraterne. Medlem af Aarhus Byråd for Liberal Alliance. Bjørn Rohde Henrik Frier Mads Thomsen Henning Møller Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne. Bestyrelsesmedlem valgt af forbrugerne. 6

7 Mission, vision og værdier Mission Selskabets formål er at tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb, der skaber et klimatilpasset, sundt miljø samt vækst og eksport til gavn for kunder og interessenter. Vision Aarhus Vand vil være Danmarks førende vandselskab. Aarhus Vand vil fokusere på at udvikle et værdiskabende vandselskab med kendetegn som: Miljørigtig, ressourceeffektiv, energineutral, veldrevet, innovativ, og partnerskabs-fremmende. Aarhus Vand har et godt udgangspunkt for at skabe helhedsløsninger og for at disponere bæredygtigt i forhold til det samlede vandkredsløb. Hver især har henholdsvis vand- og spildevandsdelen betydelige styrker og potentialer. Ved at samordne kompetencerne kan vi opnå en unik position. Samtidigt er der skabt gode muligheder for at effektivisere driften ved optimal udnyttelse af synergi på en lang række områder. En fortsat udvikling af produktionsapparatet, kombineret med aktiv deltagelse i forskningsprojekter og et højt kompetence- og uddannelsesniveau hos medarbejderne, vil medvirke til, at vi og vores omgivelser ser Aarhus Vand som Danmarks førende vandselskab. De to væsentligste forudsætninger for selskabets succes er, at alle medarbejdere i Aarhus Vand individuelt og i fællesskab vil arbejde for de mål, vi har sat, og at vi i vores daglige virke hele tiden har kunderne i fokus. Værdier Vi er i Aarhus Vand ikke kun styret af mål - vi er også værdistyret. Og vores fire VAND-værdier - vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog - er en del af vores DNA. Til værdierne knytter der sig nedenstående udsagn, som skal være retningsgivende for den måde, vi lever op til værdierne på. VI-FØLELSE Vi vil hinandens bedste Vi giver plads til forskellighed Vi er gode kollegaer og styrker fællesskabet Vi er sammen om at skabe den bedste arbejdsplads ANSVARLIGHED Vi holder, hvad vi lover, og står ved det, vi laver Vi tager ansvar for vores omgivelser Vi udbygger vores kompetencer Vi tager initiativ NYSKABELSE Vi giver plads til kreativitet Vi tør gå forrest Vi har kort vej fra idé til handling Vi udfordrer måden at gøre tingene på DIALOG Vi er ærlige og respektfulde Vi er åbne og viser tillid Vi giver og modtager ros og ris Vi deler viden og erfaringer 7

8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles AARHUS KOMMUNES EJERSTRATEGI FASTLÆG- GER, hvad kommunen vil med selskabet på kortere og længere sigt. Kommunens rolle som ejer og myndighed er placeret i henholdsvis Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø. Byrådet vælger på en generalforsamling i foråret den bestyrelse, der skal varetage ejerens og selskabets interesser. Aarhus Vand har i overensstemmelse med Aarhus Kommunes ejerstrategi et konstant fokus på at drive selskabet med en meget høj forsyningssikkerhed og på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag. Aarhus Kommunes planer som fx vandforsyningsplan, spildevandsplan, miljøhandlingsplan og klimatilpasningsplan sætter rammerne for Aarhus Vands opgaver i de kommende år. For at understøtte kommunens klimaplan og miljøhandlingsplan laver vi løbende tiltag til reduktion af vores energiforbrug og CO 2 -udledning. Og vi har gennem flere år øget kapaciteten af kloaksystemerne og tilpasset dem til klimaændringerne. I de kommende år vil vi desuden tage fat på at tilpasse vores anlæg til den forøgede nedbørsmængde, som vi forventer vil komme. Vi har blandt andet fokus på at etablere separatsystemer og lokal håndtering af nedbør ved eksempelvis nedsivning, forsinkelse og fordampning. Både i eksisterende fælleskloakerede områder og i nye byggemodningsområder, hvor vi i overensstemmelse med Aarhus Kommu- nes planer arbejder med bæredygtige løsninger til gavn for hele vand- kredsløbet. I forhold til kommunens miljøhandlingsplan gennemfører vi skovrejsning, og vi understøtter kommunens ønsker om mere vand i bybilledet ved blandt andet at etablere en række regnvandsbassiner udformet som små søer. Disse søer indpasser vi i det omgivende miljø, og vi etablerer dem både i forbindelse med nye byggemodningsområder og i bebyggede områder. For at skabe et bedre vandmiljø gennemfører vi en lang række tiltag, der bidrager til en forbedret vandkvalitet i vores vandløb, i søer og i Aarhus Bugt. Og Aarhus Kommune kan som en af landets første kommuner konstatere, at indsatsen med etablering af forbedret spildevandsrensning i det åbne land er gennemført, og at Aarhus Vand har reduceret de regnvandsbetingede udledninger af opspædet spildevand, så vi opfylder kommunens mål fra miljøhandlingsplanen. Aarhus er dermed blandt de kommuner, der er længst fremme på dette område. De ændrede klimaforhold med bl.a. monsterregn har givet nye udfordringer for vores byer, hvor det i langt højere grad er blevet nødvendigt at tøjle og styre vand- og spildevandsmasserne for at mindske opstuvning og oversvømmelse. Ved skybrud kommer der vand fra mange forskellige kilder, og vand fra vejene løber via vejbrønde til kloakkerne. Det samme gælder vand fra ejendommene i de ramte områder. Når søer og vandløb går over deres bredder, løber vandet i mange tilfælde til kloakkerne, og når grønne områder, græsplæner mv. er mættede med vand, søger vandet hen mod de laveste områder. Vandet kender ikke til grænser og kan ikke skelne mellem, om det hører til i kloakken, i vandløbet eller i kældre og viadukter. Vandet løber hen, hvor det går nedad, og det giver os nogle store og dyre udfordringer som vandselskab. Løsningen på disse udfordringer er at øge kapaciteten af kloaksystemet og vandløbene mod havet. Det gør vi på flere, forskellige måder. Nogle steder etablerer vi større kloakledninger og udvider vandløbene, andre steder etablerer vi kanaler og tunneler til de store vandmasser ved skybrud. Og endelig leder vi vandet til opmagasinering i parker, på grønne områder og andre steder, hvor det ikke gør skade.

9 Årshjul for 2015 ÅRSHJUL for samarbejdet med Aarhus Kommune Måned Hvem inddrages Borgmesteren orienteres om selskabets virke Januar Bestyrelsesformand, direktør, borgmester og stadsdirektør Økonomiudvalget orienteres om og drøfter selskabets årsrapport Byrådsbehandling: Forelæggelse af årsrapport Godkendelse af evt. revideret ejerstrategi Maj Maj Bestyrelsesformand, direktør og økonomiudvalget Hele byrådet Generalforsamling Maj Borgmesteren og Borgmesterens Afdeling Virksomhedsstrategi Marts Bestyrelse, direktion, ejer og myndighed ÅRSHJUL for bestyrelsen Måned Bemærkning Nytårskur Januar 1. bestyrelsesmøde 2015 Februar Strategiworkshop med Aarhus Kommune Marts Med deltagelse af ejer og myndighed 2. bestyrelsesmøde 2015 April Årsregnskab 2014 Bestyrelsesseminar Maj 3. bestyrelsesmøde 2015 August 4. bestyrelsesmøde 2015 November Budget 2016 DANVA årsmøde Maj 9

10 Målstyring I AARHUS VAND ØNSKER VI at måle og dokumentere resultaterne af vores indsats. Det sker i høj grad via vores akkrediterede ledelsessystem, der fokuserer på dokumentation, evaluering og forbedring. De mange opsatte mål indgår i vores målstyringsmodel, som skaber overblik og sammenhæng i arbejdet med mål for virksomheden. Modellen har forenklet vores målstyring ved at erstatte en række andre måleredskaber, og den giver et klart fokus på de vigtigste opgaver, vi skal arbejde med i årets løb. Modellen integrerer samtidigt de krav til målstyring, rapportering osv., der følger af aktieselskabslovgivningens krav og bestemmelser. Processen i arbejdet med vores målsætning går fra mission over vision til dimensioner og videre fra virksomhedsmål til målepunkter i de enkelte afdelinger. Dette understøttes dels af konkrete formuleringer af mål og målepunkter - dels af handleplaner og analyse af kritiske succesfaktorer. 10

11 Virksomhedsmål og målepunkter AARHUS VANDS FORRETNINGSSTRATEGI frem mod 2020 har tre fokusområder: Vækst, produktivitet og opfindsomhed. Fokusområderne udpeger de tre vigtigste overordnede områder, hvor virksomheden skal udvikle sig i de kommende år. Inden for de tre områder er der opsat virksomhedsmål for 2015 (se figuren nedenfor). Fokusområderne og de dertil hørende virksomhedsmål bygger oven på vores ni delstrategier: Det samlede vandkredsløb, marked og kunder, effektivitet og kvalitet, energi og CO 2, finansiering, it, kompetence, internationalisering samt partnerskaber og konsolidering. Derudover skal målene nås gennem en række øvrige opgaver og projekter, der understøtter virksomhedens mission, vision og Strategi Sammenhængen fremgår af nedenstående illustration, der er en ramme for, hvor Aarhus Vand ønsker at bevæge sig hen. Ud fra nedenstående ramme har vi udarbejdet en række afdelings- og funktionsmålepunkter, der tilsammen udgør indholdet og styringsparametrene i Aarhus Vands målstyringsmodel. Vision Aarhus Vand vil være Danmarks førende vandselskab strategi: Fokuserer på at udvikle et værdiskabende vandselskab med kendetegn som: Miljørigtig, ressourceeffektiv, energineutral, veldrevet, innovativ og partnerskabsfremmende VÆKST Mål: Øges med 20 % frem mod 2020 PRODUKTIVITET Mål: Øges med 20 % frem mod 2020 OPFINDSOMHED Mål: Måles på effekten af produktivitet og vækst 2015 Øge bruttoomsætningen med 15 mio. kr. Øge produktiviteten med 2 % Fem nye produkter/serviceydelser markedsføres Delstrategier: Det samlede vandkredsløb, Marked og kunder, Effektivitet og kvalitet, Energi og CO 2, Finansiering, It, Kompetence, Internationalisering, Partnerskaber og konsolidering Fundament Værdier: Vi-følelse, ansvarlighed, nyskabelse og dialog. Mission: Tilbyde og udvikle ressourceeffektive ydelser i hele vandets kredsløb, der skaber et klimatilpasset, sundt miljø samt vækst og eksport til gavn for kunder og interessenter. Figur: Aarhus Vands forretningsstrategi frem mod

12 Strategi fokus på vækst, produktivitet og opfindsomhed MED DE TRE FOKUSOMRÅDER vækst, produktivitet og opfindsomhed ønsker vi at styrke fokuseringen i vores strategiarbejde frem mod 2020 og gøre det enklere at se sammenhængen mellem de ni delstrategier, der ligger til grund for den overordnede strategi. Fokuseringen er samtidigt udtryk for, at vi ønsker at skabe udvikling for os selv og samfundet ved at understøtte de trends, der er i tiden om at skabe vækst, eksport, produktivitet og kreativitet i Danmark. Vi ønsker altså at hægte Aarhus Vand på denne samfundsudvikling. Derudover er det et krav fra Forsyningssekretariatet - og fra os selv - at vi forbedrer os løbende og effektiviserer. Men i Aarhus Vand ser vi gerne, at det at reducere udgifter og ressourceforbrug i produktionen opvejes af vækst. Det er sundt for en virksomhed både at effektivisere og vækste. Men en konsekvens af at producere mere for færre udgifter og være mere effektive er, at vi dermed også bliver færre medarbejdere. Det ønsker vi ikke. Vores mål er, at vi som minimum bevarer Aarhus Vand i den nuværende størrelse. Derfor har vi sat os et mål om at skabe en vækst, som opvejer den reduktion af virksomheden, som øget produktivitet vil medføre. Vi skal altså vækste med den samme volumen, som vi produktivitetsmæssigt minimerer os med. Det tredje fokusområde er opfindsomhed, som er et gammelt ord for innovation, men som mere handler om kreativitet, at få ideer og skabe rammer for at være innovativ. Opfindsomhed skal være grundlaget for produktivitet og skal pege på områder, hvor vi kan vækste. Vi arbejder bl.a. med opfindsomhed i et ideforum på vores intranet, vi udarbejder handleplaner om opfindsomhed, laver workshops og inviterer eksterne ind for at udfordre os på særligt vigtige områder. Derudover er opfindsomhed et meget vigtigt element i vores kunde- og markedsstrategi, hvor vi har fokus på at udvikle nye produkter og nye produktmuligheder. Vi ansætter i 2015 en forretningsudvikler, som bl.a. får til opgave at identificere nye produkter og services, gøre dem salgbare og markedsføre dem. Det skal alt sammen bidrage til at gøre det enklere for os at udvælge de rigtige produkter år for år til gavn for Aarhus Vand og dermed for vores kunder. Vi har fastlagt specifikke mål for 2015 inden for hvert område: Vi skal øge bruttoomsætningen med 15 mio. kr. via nye tiltag, vi skal øge produktiviteten med 2 procent, og vi skal markedsføre 5 nye produkter eller services. Men fokusområderne rækker frem mod 2020, og her er målene at øge produktiviteten med 20 procent, 12

13 at øge væksten med 20 procent og at måle på effekten af vores produktivitet og vækst. Ved at øge produktiviteten med 20 procent frem mod 2020 skaber vi råderum til vækst og opfindsomhed, hvilket skal bidrage til øget produktivitet. Ved ligeledes at øge væksten med 20 procent frem mod 2020 øger vi blandt andet omsætningen med 120 mio. kr. og skaber dermed grundlag for op mod 50 arbejdspladser. For opfindsomhed måles der på effekten af produktivitet og vækst. Indikatorer er fx omfang af - og deltagere i udviklingsprojekter. På de to følgende sider ses de fokusområder for 2015, vi har udvalgt for Aarhus Vands ni delstrategier, der hver ledes af en programleder. Fokusområderne vil løbende blive prioriteret på programledermøder hen over året. Her åbnes der for nye projekter, og andre vil falde bort i takt med, at rammerne ændrer sig bl.a. på grund af den revidering, der sker af vandsektorloven. - De tre fokusområder vækst, produktivitet og opfindsomhed skærer ind til benet og giver en tydelig retning for, hvordan vi skal effektivisere virksomheden. Fokusområderne findes allerede i vores ni delstrategier, men er en udkrystallisering af de fire foregående års arbejde med Strategi Claus Homann, strategisk chef 13

14 DET SAMLEDE VANDKREDSLØB Mål: At sikre et - menneskeligt påvirket - men bæredygtigt og helhedsorienteret vandkredsløb. Fokusområder: I projektet om adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen/Vorrevangen at udvikle nye produkter og serviceydelser, bl.a. servicepakker til beboerne, LAR-løsninger på egen grund som en Aarhus Vand-ydelse samt gratis råd og vejledning. At udvikle nye driftsaktiviteter som fx overtagelse af drift og ejerskab af slusen ved havnen fra Aarhus Kommune. At afklare om måling/monitering i det samlede vandkredsløb skal være en del af Aarhus Vands ydelser. At afdække mulighederne for, at Aarhus Vand er driftsoperatør og har ansvaret for det samlede vandkredsløb og dermed også ansvaret for at sikre implementering af de samfundsøkonomiske og miljømæssige mest optimerede løsninger såvel over som under terræn. MARKED OG KUNDER Mål: At sætte en ramme for at vælge til og fra i alle de kommende muligheder. Fokusområder: Styrket kundeinvolvering bl.a. gennem udvikling af kundemøder, afdækning af behov for rådgivning og service, udvikling af vores kundepanel, etablering af et kundeforum og dialog med boligforeninger og virksomheder. Produktudvikling bl.a. gennem opdatering af produktkatalog og ansættelse af forretningsudvikler. Øge markedsforståelse og segmentering. EFFEKTIVITET OG KVALITET Mål: At bidrage til opfyldelse af Aarhus Vands mål om 20 procents effektivisering i Fokusområder: Videreudvikling af Aarhus Vands strategivæg, der med en enkel visuel model viser resultater af vores strategiarbejde. Finde nye metoder og værktøjer, der kan hjælpe os med effektivitet i forhold til kvalitets- og omkostningsniveau, fx Asset Management samt udvikle anvendelse af resultaterne af benchmarking i Danva og Forsyningssekretariatet. ENERGI OG CO 2 Mål: At Aarhus Vand er energi- og CO 2 -neutral senest i Fokusområder: Præcisere det overordnede formål med energi- og CO 2 -strategien. Sikre yderligere reduktion af energi og CO 2 ved drifts- og anlægsarbejder. Øge energiproduktion fra biogas og sikre bedre udnyttelse af overskudsvarme. Undersøge nye muligheder for substitution af CO 2 ved indkøb og genanvendelse Undersøge potentialer ved binding af CO 2 ved skovrejsning m.m. FINANSIERING Mål: At udnytte de finansieringsmuligheder, der sikrer, at vi fortsat har et økonomisk råderum til at gennemføre strategisk udvikling gennem de øvrige delstrategier. Fokusområder: Definere rammerne og indholdet i finansieringsstrategien Udvikling af business-case model herunder afklaring af regulatoriske usikkerheder Undersøge behov for justering af måden vi registrerer vores økonomiske data på. Styrke samarbejde med andre selskaber - herunder Shared - om regnskab, regulering og økonomi. Vurdere behovet for en opgradering af vores økonomisystem for derved at skabe mulighed for samarbejde med andre selskaber samt vurdere behovet for anskaffelse af en business intelligence-løsning. 14

15 IT Mål: At styre retningen for it-arbejdet i Aarhus Vand henimod at blive et digitalt vandselskab. Fokusområder: Udarbejde it-organisationsanalyse med henblik på at tilpasse den tværgående it-organisering til en fælles it-kultur i Aarhus Vand. Forberede os til fremtiden vi kalder det konsolidering af it som betyder, at vi arbejder hen imod at højne kvaliteten af It-services interne virke i Aarhus Vand. Konkret arbejdes der med it-aktiviteterne: Leverandøroverblik, systemejerroller, SLA-aftaler, beredskabsplaner for it, sikkerhedspolitik og overvågning af kritiske systemer. Udvikle it-arkitektur med udgangspunkt i Aarhus Vands DDV-reol (Det Digitale Vandselskab). Gennemføre projekter under Strategi for digital kommunikation herunder udvikling af nyt website. KOMPETENCE Mål: At skabe en samlet strategi for Aarhus Vands kompetenceudvikling, som sikrer, at de rette kompetencer er til stede, bliver rekrutteret og udviklet. Fokusområder: Som hovedaktivitet gennemføres i 2015 kompetence-workshops for alle funktioner i Aarhus Vand. De nødvendige og kritiske kompetencer for opfyldelse af strategien skal fastlægges. Ligeledes måder, hvorpå kompetencerne kan udvikles. Fokus vil være på udvikling gennem dialogen mellem leder og medarbejder. Fortsat udvikle MUS-materiale med fokus på kompetenceudvikling og Aarhus Vands model for roller og karriereveje. Udarbejde strategi for rekruttering med henblik på effektive rekrutteringsprocesser og sikre, at der tænkes strategisk i relation til ansættelser. INTERNATIONALISERING Mål: Gennem et strategisk samarbejde i 3VAND - HOFOR, Vandcenter Syd og Aarhus Vand - at fremme udvikling og eksport af dansk vandteknologi og samtidig hente ny viden. Fokusområder: Lave aftaler med entreprenører og rådgivere med henblik på samarbejde om udlandsopgaver. Etablere samarbejde med ambassader med henblik på at fremme og støtte udvikling af eksport og udbredelse af dansk vandteknologi, bl.a. gennem udstationering. Samarbejde med venskabsbyer, bl.a. Harbin i Kina. Udveksle erfaringer med internationale forsyningsselskaber. PARTNERSKABER OG KONSOLIDERING Mål: At udvikle vores kompetencer og viden, så vi fokuserer på optimale løsninger. At forberede Aarhus Vand på at vokse, så vi er et af de selskaber, der også eksisterer i Fokusområder: Delstrategien har allerede udmøntet sig i en række tiltag og resultater, der bidrager til konsolidering, nye partnerskaber og vækst - og som er sat i drift. Det gælder fx etableringen af det fælles serviceselskab Shared. Derfor hviler strategien indtil videre, men vil blive aktiveret, når der er behov for nye tiltag. 15

16 Organisering af strategiarbejdet i 2015 Med udgangspunkt i vores tre strategiske fokusområder vækst, produktivitet og opfindsomhed vil vi i 2015 arbejde med en lang række projekter, der dels ligger inden for et af de tre områder - og dels kører på tværs af områderne. Vi vil arbejde med en organisering, hvor en programchef for hver af de tre fokusområder er ambassadør for virksomhedsmålene og har ansvar for at holde fokus på, at vi når målene. Programcheferne skal desuden sikre, at vækst, produktivitet og opfindsomhed indgår i afdelingernes handleplaner for 2015 og understøtter sammenhængen mellem de ni delstrategier. De ni delstrategier udgør rygraden i Aarhus Vands Strategi I spidsen for hver delstrategi står en programleder, der sammen med en række nøglemedarbejdere skal drive delstrategierne og projekterne under disse. Programlederne skal koordinere aktiviteterne med hinanden og med programcheferne. Aarhus Vands tre afdelingschefer understøtter programcheferne i at definere mål og skabe resultater. Den strategiske chef skaber kurs, koordinering og engagement i ledergruppen og er sparringspartner for den adm. direktør og resten af chefgruppen i forhold til strategiudvikling og implementering. Den strategiske chef understøtter desuden, at strategiarbejdet understøttes af en organisatorisk udvikling i Aarhus Vand. I 2015 vil vi i forhold til den enkelte leder og medarbejder sikre fokus på strategiarbejdet ved at integrere delstrategierne tydeligere eller mere ind i organisationen, så det i højere grad er en naturlig del af det daglige arbejde. Ansvaret for strategi-implementeringen skal derfor fortsat bredes ud, så man som medarbejder kan identificere sig med indholdet. 16

17 Internationalisering fokus på USA, Sydøstasien og Zambia VORES STRATEGISKE SAMARBEJDE i 3Vand med Hofor og Vandcenter Syd har fokus på fire specifikke områder: Klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse, forskning og udvikling samt internationalisering. Aarhus Vand indgår i dette samarbejde for at udvikle virksomheden, for at understøtte en udvikling i vandsektoren i Danmark og for at understøtte det eksportpotentiale, der er i dansk vandteknologi. Det sker i tæt samarbejde med danske virksomheder, der ønsker at arbejde for eksportfremme. Vores rolle er bl.a. at sælge knowhow og stille demonstrationsanlæg til rådighed. Ved at være til stede i Chicago får vi opbygget et netværk, hvor vi kan udveksle viden. Vi kommer tæt på teknologier, der i nogle sammenhænge er længere fremme, end vi er i Danmark. I 2015 underskriver vi en aftale med Chicago Water, som bl.a. går ud på, at vi gensidigt forpligter os til at udveksle viden på specifikke områder. Og på at udveksle medarbejdere, så de også sender medarbejdere til Danmark. Derudover er det planen, at vi underskriver en lignende aftale med et eller flere amerikanske vand- og spildevandsselskaber. Målet er, at vi 2015 får sat gang i 2 3 projekter i USA, hvor danske virksomheder deltager. I 2015 ønsker vi i 3Vand at styrke det internationale fokus. Gennem vores internationale arbejde høster vi ny viden, som medvirker til at optimere og udvikle vores processer og arbejdsgange, og derved forbedrer vi virksomhederne. På medarbejdersiden vil det gøre vores virksomheder mere attraktive som arbejdspladser, når vi kan tilegne os en international dimension. I 2015 vil vi i 3Vand især fokusere vores internationale indsats i USA (Chicago), Sydøstasien (Singapore og Harbin) og Zambia. Chicago Som led i vores samarbejde om internationalisering i 3Vand har vi i Aarhus Vand i 2014 og 2015 udlånt projektleder Flemming B. Møller til at arbejde i Chicago hos Eksportrådet, som er en del af Udenrigsministeriet. Firmaerne DHI, Nissen, Landia, Danfoss og AVK deltager i handelsalliancen Water Technology Alliance ved at bidrage til finansieringen af udstationeringen, og Eksportrådet og Naturstyrelsen støtter alliancen med ca. 1 mio. kr. Flemming Møller skal være med til at udbrede viden om, hvad vi kan i Danmark med hensyn til effektiv vandforsyning og spildevandsrensning. I USA har man ikke tidligere haft fokus på at reducere energiforbruget på renseanlæggene, og på det område har vi kompetencer og erfaringer, som amerikanerne kan bruge. Herefter er det hensigten, at danske virksomheder og rådgivere tager over og forhandler aftaler på plads. Vi har også selv brug for ny viden også fra udlandet for at blive bedre i Aarhus Vand. - Jeg skal være med til at gå de danske virksomheders ærinde. Jeg skal være med til at udbrede viden om, hvad vi kan i Danmark, og så er det virksomhederne og rådgiverne, der skal tage over herfra og forhandle aftaler på plads. Flemming Møller, projektleder og udlånt som Senior Technical Advisor til Eksportrådet 17

18 - Projektet i Zambia har stor betydning for at udvikle samarbejdet i vandbranchen i Danmark. For 3Vand betyder det, at vores mål for internationalisering og tilstedeværelse i Afrika, i Sydøstasien og i USA er tæt på at være opfyldt. Claus Homann, afdelingschef Singapore Den danske ambassade i Singapore ønsker i lighed med generalkonsulatet i Chicago at bidrage til eksport af dansk knowhow og vandteknologi. Ambassaden ser 3Vand som en sidestillet organisation, der repræsenterer det offentlige Danmark, da samarbejdet ikke er direkte forbundet med virksomheder. Ambassaden ser derfor gerne, at 3Vand udstationerer en teknisk rådgiverprofil i området til at understøtte ambassaden og øvrige initiativer. Modellen kunne være den samme som i Chicago, hvor Aarhus Vand har en medarbejder udstationeret. Ambassaden ser også muligheder for, at en medarbejder kan understøtte de øvrige ambassader i Sydøstasien på vandteknologiområdet. I 2014 har Aarhus Vand i 3Vand-regi derfor deltaget i flere delegationer med DHI, Grundfos, og AVK til Singapore. Singapore Water, som er en forsyningsvirksomhed, der opererer på et meget højt fagligt niveau, har også besøgt 3Vand og er meget åben for et samarbejde. I Singapore sker der en intensiv rensning af spildevandet, og dele af det anvendes som drikkevand. På baggrund af vores dialog er bl.a. disse emner relevante: Energiproduktion af spildevand, optimering af spildevandsrensning, udnyttelse af grundvandsressourcer, effektiviseringsværktøjer vedr. vandproduktion samt bæredygtighed. Vi ser i Aarhus Vand en mulighed for at spille en rolle som water utility ambassadør i området. En uvildig rolle, hvor vi repræsenterer det, vi gør i Danmark, og formidler kendskab til de danske virksomheder, der har den nødvendige knowhow og de nødvendige produkter. Derudover kan vi have en rolle som networker, der kan facilitere samlede danske løsninger, som kan afprøves og danne reference i regionen. Zambia 3Vand har i 2014 forhandlet en træningskontrakt i Zambia på plads, som gennemføres i Krüger og Veolia har vundet opgaven med at renovere og udbygge en række vand- og spildevandsanlæg, som er finansieret af danske midler i det såkaldte Kafubu Sustainable Water and Sanitation Improvement Project. Aarhus Vands udsendte medarbejdere vil arbejde i flere korte perioder i Zambia med at træne de lokale medarbejdere i at stå for drift og vedligehold af afløbs- og distributionssystem, vandbehandling og tilknyttede aktiviteter på anlæggene. Træningen omfatter 69 kursusdage på skolebænken og 353 dage, som gennemføres ved on-the-job-training. Det understøttes af en omfattende oplæring af trænere, som vil videreføre opgaverne til nye og kommende medarbejdere. Harbin Byen Harbin er Aarhus Kommunes venskabsby i Kina, og her understøtter vi kommunens initiativer og hjælper mod betaling danske virksomheder som Grundfos og AVK med støtte til deres projekter i området. Blandt andet fortæller vi om den danske model, hvor kommunalt ejede vandselskaber samarbejder med private leverandører om fx energioptimering og grundvandsbeskyttelse. 18

19 Klimatilpasning operatør for hele vandkredsløbet VANDSEKTORREFORMEN I 2010 har på den ene side medført, at vandselskaberne på grund af effektiviseringskrav fra staten i stigende omfang må fokusere på kerneopgaverne. På den anden side har reformen givet muligheder for en friere rolle for vandselskaberne, hvor nye opgaver kan indgå i selskabernes portefølje - i det omfang lovgivningen og den økonomiske regulering giver mulighed for det. I Aarhus Vand ønsker vi at udnytte muligheden for at overtage ansvaret for driftsopgaverne i forbindelse med vandets kredsløb. Vi er som vandselskab grundlæggende en driftsorganisation og udfører i forvejen en række driftsopgaver på vandområdet. Ved at overtage nye driftsopgaver kan vi skabe helheder og synergier i vandkredsløbet, og det vil samtidigt skabe en entydig indgang for kunderne, når det drejer sig om håndtering af vand. Myndigheden for vandområdet bør fortsat være stat og kommune. Men vandkredsløbet er et sammenhængende system. Derfor bør der være én operatør, der varetager den operative håndtering af det samlede vandkredsløb, og som sikrer implementering af de samfundsøkonomiske og miljømæssige mest optimerede løsninger både over og under terræn. Dette er ikke mindst vigtigt, fordi vi i Danmark står over for store udfordringer på vandområdet. To af de væsentligste er at sikre vores drikkevand og at håndtere ekstremregn. Vores rolle som operatør for det samlede vandkredsløb skal dække opgaverne planlægning, anlæg og drift. Vandkredsløbet omfatter indvinding af grundvand, vandforsyning, herunder også alternative former for forsyning som fx sekundavand (tagvand, overfladevand, renset spildevand m.v.), samt afledning og rensning af spildevand og regnvand til recipienten. Afledning af regnvand kan i større eller mindre omfang påvirke arealanvendelsen i byerne, og der er dermed en tæt sammenhæng til den fysiske planlægning, der varetages af kommunerne. Sammen med Hofor, Biofos og Vandcenter Syd vil vi derfor i 2015 intensivere det strategiske arbejde for, at vi som vandselskaber bliver operatører for det samlede vandkredsløb. Det ønsker vi, fordi det samfundsøkonomisk er billigere at løse opgaver inden for regnvand (hydrauliske opgaver inden for overfladevand) ved at tildele forpligtigelse og økonomi til vandselskaberne - frem for som nu, hvor ansvaret er delt i fællesskab mellem vandselskaber (via takst), kommuner (via skat) og forbrugere (via egenfinansiering). Eksempler på, hvordan Aarhus Vand kan udfylde rollen som operatør af vandkredsløbet: Brabrand Sø Aarhus Å sluse ved Aarhus havn: Aarhus Vand udnytter Aarhus Å som forsinkelsesbassin ved større regnhændelser for at sikre borgerne mod oversvømmelse. Slusen fungerer som regulator for tilbageholdelse af vandet, og det tilhørende pumpeanlæg sørger for, at vandet til enhver tid kan pumpes ud i bugten, når der er højvande. Ny vandkanal i Lystrup: Aarhus Vand etablerer en ny vandkanal ved siden af det eksisterende vandløb for at kunne håndtere regnhændelser, der overstiger servicemålet. Det eksisterende vandløb er højt målsat og skal beskyttes under kraftig regn. - Vi tror på, at man med den samlede forpligtigelse placeret i vandselskaberne kan lave de samfundsøkonomiske og miljømæssige mest optimale løsninger. Og at vi kan sikre, at opgaverne bliver udført i det omfang, det er nødvendigt for at sikre en fremtidig håndtering af klimaudfordringerne. Claus Møller Pedersen, afdelingschef 19

20 Måling/monitering i vandområder: Det kan fx være ved at styre tilbagepumpning af renset vand i Giber Å systemet og udføre målinger, der dokumenterer effekten af det, vi laver. Aarhus Vand forventer i 2015 at indgå en kontrakt med Aarhus Kommune om drift af slusen ved havnen. Driftsudgifterne vil årligt udgøre ca kr. Herudover arbejdes der sideløbende på at overdrage ejerskabet af slusen til Aarhus Vand. Aarhus Vands igangværende og planlagte klimatilpasningsprojekter: Drift af slusen (ca. 0.7 mio. kr. pr. år). Syv klimatilpasningsprojekter i Lystrup (Udgifter i alt ca. 18 mio. kr. fordelt med 6 mio. kr. hvert af årene 2014, 2015 og 2016). Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Kreativ brug af vand i Frederiksgade (Udgifter ca. 10 mio. kr. formentlig i 2017). Indretning af Marselisborg-parken til rekreativt område med LAR. Et klimatilpasningsprojekt i Skejby, der fastlægges nærmere i Herudover vil der i de kommende år komme en række klimatilpasningsprojekter i forbindelse med gennemførelse af adskillelse af regn- og spildevand, som løbende identificeres, men som endnu ikke er specifikt nævnt i klimatilpasningsplanen. 20

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Virksomhedsplan 2016 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 6 Bestyrelsen 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejde med Aarhus Kommune 9 Årshjul for 2016 10 Forretningsstrategi 15 Samfundsansvar 16

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. april 2016 Ordinær Generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling

Læs mere

Strategi for Herning Vand A/S

Strategi for Herning Vand A/S Dato: 16. juni 2011 Udarbejdet af: Kontrol: Niels Møller Jensen Bestyrelsen Godkendt: Bestyrelsen 16. juni 2011 Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN. 5 790001 899202

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 24. marts 2014 HSA/CEL Vedr.: Kort resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven Nærværende notat giver et kort resumé af den

Læs mere

Strategisk innovation i vandsektoren, erfaringer og hands-on. v. Karina Topp

Strategisk innovation i vandsektoren, erfaringer og hands-on. v. Karina Topp Strategisk innovation i vandsektoren, erfaringer og hands-on v. Karina Topp Karina Topp Aarhus Vand & Vandpartner 2 Vandselskabernes nye udfordringer Økonomisk effektivisering på både drift og investering

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN

Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN Odder Spildevand A/S Rude Havvej 9 8300 Odder Odder Spildevand A/S STRATEGIPLAN 2017-2021 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER... 2 3. EJERSTRATEGI... 2 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER...

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011

Nye rammevilkår for VA i Danmark. v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Nye rammevilkår for VA i Danmark v. konsulent Jens Plesner, DANVA, 23. november 2011 Vandsektorloven generelt (1) Vandsektorloven lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Lov nr. 469, 2009)

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Odder Vandværk a.m.b.a. Vandsektorlovens regulering af vandværkernes økonomi Ordinær generalforsamling den 27. marts 2014 Præsentation Kompetencecenter Energi & Forsyning Peter Søndergaard økonomikonsulent

Læs mere

Administrerende direktør til VandCenter Syd

Administrerende direktør til VandCenter Syd Administrerende direktør til VandCenter Syd Brænder du for at stå i spidsen for et af Danmarks førende vandselskaber? Du bliver leder for en veldrevet og innovativ organisation, som har formået at bringe

Læs mere

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi?

Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? Hvad kan vi? hvilke rammer har vi? - Og hvad betyder politik i en forsyningshverdag? V. Jan Hvidtfeldt-Andersen, direktør Halsnæs Forsyning medlem af DANVA s bestyrelse DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen

Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen Hvad motiverer kommunen og forsyningen på det overordnede niveau Forhindrer forskellige

Læs mere

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2013 Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Der skal inden udgangen af maj

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

DANVA-kursus. Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab. Januar 2012

DANVA-kursus. Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab. Januar 2012 DANVA-kursus Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab Januar 2012 Kort om Kommunen og Forsyningen som den ser ud i Aarhus Forsyningen : Aarhus

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Resume Denne ejerstrategi beskriver Ringsted Kommunes hensigt med ejerskabet af Ringsted Forsyning A/S. Ejerstrategien udtrykker, hvordan man ønsker at arbejde sammen

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Anders Bækgaard. Odense Vandselskab as. DANIDA (Vestafrika) - Bruxelles. Miljøstyrelsen DANVA GEUS

Anders Bækgaard. Odense Vandselskab as. DANIDA (Vestafrika) - Bruxelles. Miljøstyrelsen DANVA GEUS Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 150 - Bilag 6,L 151 - Bilag 6 Offentligt Anders Bækgaard GEUS Miljøstyrelsen DANIDA (Vestafrika) DANVA EU - Bruxelles Odense Vandselskab

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 1. oktober 2015 Energistyrelsen Att: Anne-Marie Madsen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Journalnummer 65-651- 6506 Høringssvar fra Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Velkommen til paneldebat om vandforsyningen i Syddjurs Kommune

Velkommen til paneldebat om vandforsyningen i Syddjurs Kommune Velkommen til paneldebat om vandforsyningen i Syddjurs Kommune Aftenens program: 19.00 19.05 Velkomst ved vandrådets formand Sven Weel Jensen 19.05 19.40 Debatoplæg 19.40 19.45 Pause 19.45 20.30 Paneldebat

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

RELATIONER MELLEM KOMMUNER OG FORSYNINGER - et træk på erfaringer

RELATIONER MELLEM KOMMUNER OG FORSYNINGER - et træk på erfaringer RELATIONER MELLEM KOMMUNER OG FORSYNINGER - et træk på erfaringer Carsten Raad Petersen 9. maj 2016 IDA MILJØ ROLLER STAT (lovgivningen) KOMMUNE (Ejer og myndighed) Mål Rammer Strategi FORSYNING (drift

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. maj 2014

Bestyrelsesmøde 26. maj 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. maj 2014 15. maj 2014 Pkt. 7. Strategi for BIOFOS 1. Indstilling

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA

Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA Erfaringer fra regulering af vandsektoren Ved konsulent Bertel Ifversen, DANVA DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk Økonomisk regulering af vandsektoren Vandsektorloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Horsens Vands ydelser 4 3. Ejerstrategi 4 4. Fremtidens udfordringer 5 5. Organisation 6 6. Mission 7 7. Vision 7 8. Strategiske fokusområder 8 9. Værdier 8

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG Kick-off 28. marts 2017 Kl. 13-15 ARoS Aros allé 2, 8000 Aarhus C Tilmelding Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne...4 3. Implementering af ejerstrategi... 6. 9. Hvad nåede vi i 2013...12 9.1 Sikker drift... 12

Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne...4 3. Implementering af ejerstrategi... 6. 9. Hvad nåede vi i 2013...12 9.1 Sikker drift... 12 Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord.... 3 2. Selskabsstiftelse... 4 2.1 Rammerne....4 3. Implementering af ejerstrategi... 6 4. Selskabsstruktur... 7 5. Organisationen... 8 6. Målsætninger...

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.:

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: Indhold 1. Indledning... 2 2. Horsens Vands ydelser... 3 3. Ejerstrategi... 3 4. Fremtidens udfordringer... 4 5. Organisationen... 5 6. Mission... 7 7. Vision... 7 8. Strategiske fokusområder... 8 9. Værdier...

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015 Forsyningsanalyser t Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af

Læs mere

Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil?

Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil? Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil? Carl-Emil Larsen, direktør DANVA KTC Årsmøde 20. september 2013 DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk

Læs mere

Samarbejde og fusioner i vandsektoren. Anders Bækgaard

Samarbejde og fusioner i vandsektoren. Anders Bækgaard Samarbejde og fusioner i vandsektoren Anders Bækgaard Konsolidering hvorfor? Uløste vandproblemer i åbent land såvel på vand som på spild En suboptimeret spildevandsstruktur Fragmenteret vand- og spildevandsforsyning,

Læs mere

LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber

LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber Indledning LÆSØ KOMMUNE er eneejer af Læsø Forsyning A/S med datterselskaberne Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Elnet A/S og Læsø

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt

Læs mere

DANVA Vandsektorlov konference 10 november Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning

DANVA Vandsektorlov konference 10 november Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning DANVA Vandsektorlov konference 10 november 2015 Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning Sådan skabes verdens bedste regulering Samarbejde og internationalisering Reguleringen skal erkende at de

Læs mere

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19.

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. november 2009 1. Resume Med denne indstilling præsenteres et forslag til Århus Kommunes vision om at kunne sikre rent og nok vand til

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

En mere effektiv vandsektor

En mere effektiv vandsektor En mere effektiv vandsektor - Vækst, effektivisering og udvikling. v. Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk Kort om DANVA Brancheforening

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen

Notat. Status for mål 2012. Miljøansvarlighed. Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Status for mål 2012 Bilag: Ingen Status for mål 2012 Bestyrelsen har vedtaget en række mål for 2012 fordelt på fagområder, som tager afsæt i målsætninger ud fra de 4

Læs mere

Klimatilpasning af København

Klimatilpasning af København Klimatilpasning af København - investeringer og projekter [1] Indholdsfortegnelse Sådan vælger vi projekter - Politiske, økonomiske, administrative og tekniske styring af klimatilpasningen - Årshjul for

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts Favrskov Forsyning 31. marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 FAVRSKOV FORSYNING 3 1.1 Mission 3 1.2 Vision 3 1.3 Fortællingen bag visionen 3 2 FOKUSOMRÅDER FREM MOD 2020 4 2.1 Tværgående fokusområder Favrskov

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016 Ny regulering af vandsektoren Tone Madsen 15. marts 2016 Hvad vil jeg sige noget om? Baggrunden for ny vandsektorlov i 2016 Hovedelementerne i den nye vandsektorlov med vægt på hvor de politiske knaster

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

Asset Management. DANVA 7. December 2015

Asset Management. DANVA 7. December 2015 Asset Management DANVA 7. December 2015 Strategiprojekt: Kvalitetsniveau 2014 Kunne vurdere rette omkostningsniveau: Metoder til vurdering/beslutning af rette kvalitets- og serviceniveau Formålet er at

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Nøgletal Spildevandsforsyning

Nøgletal Spildevandsforsyning Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar

Læs mere

Fremtidens vilkår. Der vil i stigende grad være en forventning til vandselskaberne

Fremtidens vilkår. Der vil i stigende grad være en forventning til vandselskaberne Strategi 2015-2019 Indhold Forord... 3 Fremtidens vilkår... 4 Mission, vision og værdier... 5 Overordnede ledelsesprincipper... 6 Hvad vil vi fokusere på i 2015-2019?... 8 Samarbejde og konsolidering...

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Omorganisering av kommunerne og VA-sektoren i Danmark

Omorganisering av kommunerne og VA-sektoren i Danmark Omorganisering av kommunerne og VA-sektoren i Danmark Erling Holm Erling Holm ApS Dok\Strukturreform & Serviceeftersyn Norge Nov. 2006\ Strukturreform / Kommunalreform 11 Amter (Fylker) nedlægges 5 Regioner

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

Prispres // lokale miljø- og servicemål

Prispres // lokale miljø- og servicemål Prispres // lokale miljø- og servicemål Workshop: Forsynings- og infrastruktur-sektoren d. 2. oktober 2014 v. Carl-Emil Larsen, Charlotte Frambøl DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk

Læs mere

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS TREND 2012-2016 FREMTIDS- SIKRING OM VANDFORSYNING Vandforsyningen er baseret på en decentral forsyningsstruktur, der består af ca. 2.500 almene vandforsyninger

Læs mere

INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB. Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013

INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB. Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013 INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013 DISPOSITION Forsyningsstrukturen i HOFOR Vandkredsløbet i byerne Fælledparken Afslutning HOFOR er en fusion

Læs mere