Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber"

Transkript

1 Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet, den 2. og 3. maj på Hotel Menstrup Kro i Næstved.

2 Hvem er jeg: Ango Winther Medlem af Aarhus Byråd siden 1994 Næstformand i Teknisk Udvalg Næstformand i Aarhus Vand Medlem af bestyrelsen for DANVA

3 De styringsmæssige relationer mellem Aarhus Kommune og Aarhus Vand as

4 Styringsmæssige relationer Generalforsamling Bestyrelse Direktør Århus Vand

5 Aarhus Vand as er 100% ejet af Aarhus Kommune Aarhus Byråd Ejerstrategi Aarhus Vand as Bestyrelse : 4 medlemmer udpeget af byrådet 2 medlemmer valgt af medarbejdere

6 Aktivt Ejerskab Hvorfor skal kommunen udøve aktivt ejerskab? Vand- og spildevandsforsyningens fortsat kommunale interessefelter i forhold til følgende områder: Miljømål i forbindelse med vandrammedirektiv Forsyningssikkerhed og service for borgerne Tværgående kommunale opgaver f. eks. i forbindelse med byggemodning Vandselskaberne kan på såvel kort som langt sigt have kommunaløkonomisk betydning Forrentning af indskudskapital? Bytteforhold ved fusioner m.v. Provenu ved salg af aktierne

7 Aktivt ejerskab Ejerstrategi hvad er det? Kommunalbestyrelsens vedtagne strategi for kommunens ejerskab af vandselskabet Retningskurs for vandselskabets bestyrelse og direktion kan være offentlig, alternativt kendt af selskabets bestyrelse og direktion Ikke retlig bindende for selskabet men bestyrelsen kan afsættes, hvis strategien ikke følges Skal respektere armslængdeprincippet og rollefordelingen mellem selskabets og dets aktionær Kan ikke bestemme, at selskabet skal respektere enhver beslutning, der træffes af kommunalbestyrelsen Kan ikke bestemme, at kommunalbestyrelsen skal godkende selskabets investeringer

8 Ejerstrategi for Aarhus Vand Ejerstrategien omtaler en række forhold, der er tæt knyttet til Aarhus Vand arbejde. Aarhus Vand skal bl.a. Drives på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag, der tager hensyn til nuværende og fremtidige generationer. Gennem aktivt og konstruktivt samarbejde med Aarhus Kommune medvirke til at sikre den størst mulige tværgående synergieffekt til gavn for borgerne. Medvirke til at sikre opfyldelsen af målsætningerne for hele vandkredsløbet. Sikre en stabil og prismæssig konkurrencedygtig leverance af vand og transport og behandling af spildevand. Inddrager og implementerer kommunens planstrategier og visioner i egen planlægning. Via klimatilpasning af afløbssystemet sikre, at det lever op til Aarhus Kommunes servicemål. Arbejde for at fremstå som en innovativ og attraktiv arbejdsplads, der sikrer gode udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder.

9 Fælles miljøtiltag Fremtidige tiltag skal baseres på et godt samarbejde mellem selskab og kommune. Selskabet fastsætter takster og udarbejder regulativer, og kommunen skal godkende dem. Kommunen er myndighed i forhold til selskabet. Forvaltningsloven gælder for selskabet som for private virksomheder og borgere.

10 Mission og vision Mission for Aarhus Vand A/S Selskabets formål er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og natur og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Vision for Aarhus Vand A/S Aarhus Vand vil være Danmarks førende vandselskab.

11 Aarhus Vands værdiskabelse for interessenter* Ejere En god historie Indtjening til byen Investeringer skal gavne byen Vandtakst fastholdes Myndigheder Rekreative områder Bidrag til blå og grønne proj. Efterlevelse af retningslinjer Kunder Pris Kvalitet Service Forsyningssikkerhed Social ansvarlighed Medarbejdere Udfordringer og muligheder Stolthed, tryghed og faglighed Andre vandselskaber Udviklingssamarbejde Effektivitetsudvikling * Udvalgte interessenter

12 Aarhus Vand Det miljørigtige og energineutrale vandselskab Miljø og energi Det veldrevne vandselskab Effektivitet Det innovative vandselskab Innovation Medarbejdernes vandselskab Arbejdsmiljø Vi håndterer det samlede vandkredsløb Vi håndterer alle væsentlige klimaudfordringer Vi er C0 2 neutrale Vi er i top 5 ift. DANVA benchmarking Vi er ca. 2 år forud for konkurrencestyrelsens effektivitetskrav Øge effektivisering med op til 20% svarende til 100 mio. kr. i 2020 Vi har en forsknings og udviklingsbaseret tilgang til driften Vi tager en kalkuleret risiko for at skabe radikal fornyelse Vi har internationale samarbejder og partnerskaber Vi er førende indenfor forskning i vandteknologi Vi er ambitiøse og uhøjtidelige Vi er en rummelig og sund arbejdsplads Vi udfordrer den enkelte til at udnytte og udvikle sine kompetencer Vi forventer, at den enkelte tager initiativ og bruger sin kreativitet Kundernes vandselskab Kunder Det partnerbaserede vandselskab Partnerskaber Vi involverer kunderne og bruger målrettet deres erfaringer og ressourcer Vi skaber vækst gennem partnerskaber VI er et regionalt vandselskab med lokal forankring Vi deltager i internationale partnerskaber Ejernes vandselskab Vi skaber værdi for hele ejerkredsen Vi bidrager til den samfundsmæssige ansvarlighed

13 Centrale forandringstemaer Fra Til Strategi Kommunalt monopol Markedsbaserede strategier Organisation Stabil, rolig udviklingsproces Klar til mere dynamik og større ydre pres, tempo Ledelse Faglighed og anciennitet Ledelse som faglighed Innovation og ydelser Teknologi- og kvalitetsdrevet Markedsdrevet, fastholdelse af høj kvalitet og kompetence, øget kundefokus Kompetencer Dybe faglige kompetencer Fastholdelse og videreudvikling af faglige kompetencer. Tilføre forretnings- og helhedsforståelse Kultur og værdier Opgaver og udvikling Forskellige afdelingskulturer Fokus på afdelingens mål Mange igangsatte udviklingstiltag og projekter Fælles forbedringskultur hvor hver enkelt medarbejder bidrager til udvikling og effektivisering. Helhedsorienteret fokus og tværgående samarbejde Fokus på, at de projekter der startes gøres godt og effektivt. Overblik over kerneopgaver og udviklingsopgaver

14 Konsolidering bliver nødvendigt Vi vil kunne bidrage til at løse klimaudfordringerne. Vi vil kunne bidrage til vækst og teknologisk udvikling. Vi tror på at vi bedst kan imødekomme effektiviseringskravene, ved at være store og stærke. Vi vil hellere være et regionalt vandselskab, end en del af en kommunal multiforsyning!

15 Vandselskab hvorfor det? I et selvstændigt vandselskab med både vand, spildevand (og overfladevand), har vi de bedste muligheder for at udnytte synergi imellem områderne, og leve op til vores vision om at være Danmarks førende vandselskab. I et selvstændigt vandselskab vil der være maksimalt fokus på og mulighed for udvikling af vores kerneforretning, og på udvikling af nye beslægtede forretningsområder, der understøtter vores vision. I en multiforsyning består optimeringsmulighederne fortrinsvis i at samle og optimere på fælles- og supportfunktionerne. Som udgangspunkt vil der være tale om en multiforsyning der alene betjener Aarhus Kommune. Under alle omstændigheder vil konsolidering af multiforsyninger på tværs af kommunegrænser, ikke komme til at ske primært af hensyn til vandkredsløbet (der jo ikke respekterer kommunegrænser). Vand og Spildevand vil desuden være mindre forsyningsgrene, målt i omsætning. Man kan derfor forudse vanskeligheder ved at trænge igennem med vigtige strategiske beslutninger, af hensyn til disse forsyningsgrene.

16 Vision for konsolidering Aarhus Vand er et regionalt vandselskab, der håndterer det samlede vandkredsløb

17 Drivere for konsolidering Driver Interesse Interessent Konsolidering Geografi Hele vandkredsløbet Klimatilpasning Andre (vand)selskaber i regionen (nærområdet) Selskaber der er i samme geografiske område Vandplanområder Viden/læring Videnudvikling Andre (vand)selskaber i Danmark Effektivitet Skabe volumen Reduktion af priser Shared Services Andre forsyningsselskaber i Danmark Hvis der konsolideres, så kun med selskaber i samme geografiske område Samarbejder med selskaber i andre landsdele om viden Køb/salg af ydelser hos hinanden Shared Service selskaber Fælles visioner Ønske om at skabe fælles vandselskaber Attraktiv arbejdsplads Eksport internationale samarbejder Andre vandselskaber med samme vision som Aarhus Vand, om at være vandselskab og håndtere hele vandkredsløbet Selskaber der er i samme geografiske område Samarbejder med ligesindede selskaber i andre landsdele

18 Markedsudvikling Konsolidering - Hvem spiser hvem?

19 Samarbejde geografisk i fremtiden?

20 Virksomhedsmål for 2013 Miljø & Energi - Vi vil løbende minimere miljø- og energipåvirkninger fra vores aktiviteter. Effektivitet - Vi vil løbende øge effektiviteten Vi reducerer CO2-udledningen fra vores primære drift med 10% i forhold til 2008 Vi reducerer den producerede vandmængde med 39% ift Vi effektiviserer 2,5 % på administration og drift samt 2,0 % på sanering og renovering af ledningsarbejder ift. regnskab 2012 I hver funktion udarbejder vi et katalog med forslag der kan reducere vores omkostninger Innovation - Vi vil skabe plads til innovation så hele organisationen bidrager Arbejdsmiljø - Vi vil forbedre arbejdsglæde og sundhed Vi er medansøger til F&U midler i min. 5 projektansøgninger Vi opsamler ideer fra medarbejdere hvert kvartal, de premieres og idéerne implementeres Vores medarbejdertilfredshed er minimum 5 point over landsgennemsnit på udvalgte parametre Vi reducerer korttidsfraværet med 10% i forhold til 2011 Kunder - Vi vil gøre kunderne tilfredse Vi afholder minimum 6 dialogmøder i 2013 Vi reducerer berettigede kundeklager med 10% i forhold til 2012 Partnerskaber - Vi opbygger en samarbejdskultur baseret på dialog, tillid og åbenhed mod klare fælles mål Vi indgår minimum 7 partnerskabsaftaler i 2013

21 Tak for dig i lyttede med! Med venlig hilsen Ango

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

2020 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014

2020 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014 NRGi strategiplan 2020 NRGi Strategi 1 Godkendt af bestyrelsen for NRGi a.m.b.a. den 19. november 2014 Pejlemærkerne sættes for udviklingen frem mod Indledning Koncernstrategi 2020 Koncernstrategiplan

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere