Gode råd om Forældelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om Forældelse"

Transkript

1 Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister hvad betyder reglerne for dig? 3. Reglerne i hovedtræk 4. Reglerne i praksis 5. Muligheder for at afbryde forældelsen 1

2 1. Hvorfor er forældelsesfrister relevante? Når et krav er forældet, kan det ikke gøres gældende længere. Et krav forældes ved forældelsesfristens udløb. Forældelsesfrister har til formål at sikre, at krav ikke bliver for gamle. Baggrunden for dette er, at det kan være svært og omkostningstungt at føre bevis for meget gamle krav. Forældelsesreglerne tilskynder parter til at få afviklet deres mellemværender. 2. Forældelsesfrister hvad betyder reglerne for dig? Den 1. januar 2008 træder helt nye forældelsesregler i kraft. Forældelsesfristerne på 5 og 20 år erstattes af nye kortere frister. Fremover forældes de fleste krav derfor allerede efter 3 år, hvilket vil have betydning for både kreditorer og debitorer. De gamle forældelsesregler 5 år Gælder de fleste dagligdags fordringer*, f.eks. køb af løsøre og erstatningskrav 20 år Den absolutte forældelsesfrist** Aldrig Pant i fast ejendom De nye forældelsesregler 3 år Gælder de fleste dagligdags fordringer*, f.eks. køb af løsøre og erstatningskrav 10 år Den absolutte forældelsesfrist** 30 år Miljø- og personskader Aldrig Pant i fast ejendom * En fordring er et tilgodehavende typisk på penge. ** Den absolutte forældelsesfrist medfører, at forældelse under alle omstændigheder sker senest denne dag. 3. Reglerne i hovedtræk Efter den 1. januar 2008 er den almindelige forældelsesfrist 3 år. Fristen løber fra den dag hvor betaling senest skal ske, dvs. forfaldstidspunktet medmindre kreditor ikke kendte til kravet. I dette tilfælde løber forældelse fra den dag, hvor kreditor får kendskab til kravet. Den 3-årige frist suppleres dog af en absolut 10-årig forældelsesfrist. Det betyder, at krav forældes senest efter 10 år uanset om kreditor kendte til kravet. 2

3 Udgangspunktet er altså, at langt de fleste dagligdags fordringer fremover forældes efter 3 år. Der er dog indført særlige forældelsesfrister og tillægsfrister for en række krav. Således gælder f.eks. en 5- årig frist for lønkrav og en 10-årig frist for fordringer der er udstedt gældsbrev for, eller som hviler på et særligt retsgrundlag (f.eks. dom). Desuden gælder en 20-årig frist for indlån i pengeinstitutter. Der kan ikke aftales kortere frister, dvs. at den 3-årige forældelsesfrist ikke ved forudgående aftale kan fraviges til skade for debitor. Desuden kan reglerne ikke fraviges til skade for kreditor, når denne er forbruger, og debitor er erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv. Overgangsregler De nye regler gælder som udgangspunkt for alle krav også for krav stiftet før den 1. januar Der er dog indført en 3-årig overgangsperiode, således at forældelse tidligst indtræder den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden da er forældet efter både de nye og de gamle regler. Dvs. at en regning, som skulle betales den 30. marts 2005 efter de gamle forældelsesregler forældes den 30. marts 2010, mens kravet efter de nye regler forældes 30. marts Overgangsreglerne medfører i dette tilfælde, at forældelse sker den 30. marts 2010, da kravet denne dag er forældet efter både de gamle og de nye regler. En regning, som skulle betales den 30. marts 2007 forældes efter de gamle regler den 30. marts 2012, mens kravet efter de nye regler vil forældes den 30. marts Overgangsreglerne betyder i dette tilfælde, at kravet forældes den 1. januar På trods af overgangsperioden er det dog en god idé allerede nu at planlægge en gennemgang af debitorbogholderiet. Dansk Erhverv anbefaler at indrette sig efter de nye regler også for så vidt angår gamle fordringer. På denne måde slipper man for at skelne mellem gamle og nye fordringer. 4. Reglerne i praksis De nye forældelsesfrister bevirker ændringer i en lang række situationer. Hvad enten man optræder som kreditor eller debitor, er det vigtigt at være opmærksom på ændringerne. Nedenfor gennemgås kort fristerne for at gøre krav gældende i en række specifikke situationer. a. Fakturatilgodehavende De nye forældelsesfrister indebærer, at kreditor kun har tre år til at kræve pengene hjem. Det er især virksomheder, som selv håndterer inkasso, som i denne forbindelse skal være opmærksom på de nye frister. For disse virksomheder kan de ændrede forældelsesfrister betyde, at rykkerprocedurer må ændres, ligesom de nye regler bør medføre overvejelser omkring virksomhedens kreditpolitik. b. Erstatningskrav Forældelsesfristen for erstatningskrav vil fremover være 3 år, dog suppleret af den absolutte 10- årige frist. For person- og miljøskader forlænges forældelsesfristen, og den maksimale forældelsesperiode vil fremover være 30 år for disse krav. c. Lønkrav 3

4 Lønkrav udgør en af udtagelserne til den nye 3-årige forældelsesfrist. Lønkrav forældes således først efter 5 år. Alle arbejdsgivere bør være opmærksom på den længere frist for lønkrav. Den 5- årige frist løber først fra det tidspunkt, hvor lønmodtager får kendskab til sit krav. Kravet forfalder dog senest efter 10 år, uanset at lønmodtager ikke har fået kendskab til kravet. d. Gavekort, tilgodebeviser mv. De nye forældelsesregler bevirker en ny og kortere indløsningsfrist for gavekort, tilgodebeviser mv. Hvis der ikke er aftalt andet, følger det af den nye forældelseslov, at gavekort og tilgodebeviser forældes efter 3 år. Kunder skal derfor anvende gavekort, tilgodebeviser mv. inden tre år, ellers er de værdiløse. Udgangspunktet er, at der ikke kan aftales en kortere forældelsesfrist med forbrugere, men netop gavekort, tilgodebeviser mv. er en undtagelse. Erhvervsdrivende kan således udstede gavekort og tilgodebeviser med en kortere forældelsesfrist end de tre år. Fristen må dog ikke være urimelig kort. e. Indsigelse ved køb reklamation Købelovens 2-årige reklamationsfrist Den køberetlige reklamationsfrist er en undtagelse til de almindelige forældelsesregler. Den kortere frist skyldes en betragtning om, at længere reklamationsfrister for forbrugerprodukter vil være uhensigtsmæssigt. Den almindelige 2-årige reklamationsfrist i købeloven opretholdes. En køber som ønsker at reklamere over en mangelfuld vare skal derfor fortsat reagere inden 2 år, medmindre der er aftalt en anden frist. Parterne i handelskøb (B2B) kan frit aftale en kortere frist, og derfor skal især detailhandlere være opmærksomme på, at man kan havne i en situation, hvor forbrugeren først reklamerer, når reklamationsfristen overfor leverandøren er udløbet. Vi opfordrer alle til at være særligt opmærksomme på de reklamationsfrister, der aftales med leverandører. Det følger dog af købeloven, at forbrugere skal reklamere inden rimelig tid efter, at disse har opdaget en eventuel mangel. I handelskøb (B2B) skal køber reklamere straks. Fristerne for erstatning for tab som følge af en køberetlig mangel eller forsinkelse er de samme som ved indsigelse ved køb. Når der er reklameret er reklamationsfristen afbrudt, og herefter er det forældelsesreglerne, der sætter grænser for, hvor længe køber kan gøre samme reklamation gældende. Byggematerialer Den nugældende 5-årige reklamationsfrist for byggematerialer ophæves pr. 1. januar 2008 og erstattes af den absolutte 10-årige forældelsesfrist i den nye forældelseslov. Den 10-årige frist kan ligesom reklamationsfristen i købeloven ikke fraviges, når der handles med forbrugere. Derimod kan handlende (B2B) frit aftale en kortere frist, f.eks. at krav forældes efter 5 år i henhold til AB 92. Afbrudt reklamationsfrist Ved en reklamation afbrydes den køberetlige reklamationsfrist, og den 3-årige forældelsesfrist gælder i stedet. Den 3-årige forældelsesfrist gælder dog kun det, der er reklameret over. Det er derfor vigtigt at registrere, hvad der reklameres over og gemme oplysningerne i de 3 år. 4

5 Papirerne vil kunne anvendes til afvisning af klager, samt påvisning af hvad der tidligere er reklameret over, dvs. om der er sammenfald, eller om der er tale om en ny reklamation. Hvis der sker ombytning i stedet for afhjælpning, gælder en ny 2-årig reklamationsfrist fra datoen for ombytningen. 5. Hvordan afbryder du forældelsen Tidligere kunne forældelsen afbrydes blot ved at rette henvendelse til debitor. Dette er ikke tilfældet efter de nye regler, og en påmindelse om gælden afbryder derfor ikke forældelsen. Påmindelser foretaget inden den 1. januar 2008 er dog gyldige. Dansk Erhverv anbefaler derfor kreditorer at afbryde forældelsen ved henvendelse til debitor inden 1. januar Efter den 1. januar 2008 kan egentlig afbrydelse af den almindelige forældelsesfrist ske: - når skyldneren udtrykkeligt eller gennem sine handlinger erkender sin forpligtelse, - eller ved at fordringshaver foretager retslige skridt og forfølger disse indenfor rimelig tid. Der kan desuden ske foreløbig afbrydelse af forældelsesfristen, hvilket udløser en tillægsfrist på 1 år, indenfor hvilken egentlig afbrydelse kan ske. Dette sker f.eks., hvis sagen indbringes for en administrativ myndighed. Foreløbig afbrydelse kan f.eks. forekomme, hvis flere hæfter solidarisk for kravet, og fordringshaver har rejst krav mod én af disse. 5

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

Få papir på hinanden, når du låner penge ud

Få papir på hinanden, når du låner penge ud Få papir på hinanden, når du låner penge ud Hvordan gør du, hvis du gerne vil låne penge til en kammerat eller en anden nærtstående person? Se hvordan du formulerer dig på skrift for at sikre dig bedst

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003 Ren besked Nr. 3 august 2003 Biler køb, salg og reparationer Forord Omkring 440.000 danske familier købte i år 2002 en bil. Det er for de fleste en stor investering, kun overgået af huskøb. Størstedelen

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere