Dansk testbegrebsliste version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk testbegrebsliste version 1.0"

Transkript

1 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Dansk testbegrebsliste version 1.0 Der findes ikke én internationalt anerkendt testbegrebsliste, men den europæiske terminologi henter generelt inspiration fra British Standard, Glossary, der også danner grundlag for den formelle ISEB-certificering i test. I forbindelse med etablering af en dansk ISEB-certificeringsinstans er der søgt etableret en bred fælles dansk testbegrebsliste, som omfatter almindelig dansk testfaglighed. Udover at tage udgangspunkt i indeholder listen derfor også supplerende begreber eksempelvis begreber som testfase og teststrategi. ISEB-pensum vil fokusere på begreber, hvor kildeangivelsen er. Første mål er her certificering på niveauet ISEB Foundation, som er den grundlæggende certificering for softwaretestere. Vedligehold: Testbegrebslisten vedligeholdes af en arbejdsgruppe under DANSK IT, der testfagligt kvalitetssikrer det danske ISEB certificeringsprogram for test. Arbejdsgruppen består af følgende testspecialister: Christine Rosenbeck-Larsen (Nokia), Pia Bybjerg Brock (Nokia), Klaus Olsen (Softwaretest.dk) og Myanne Olesen (IPTeams). Testbegrebslisten vil blive revideret årligt eller efter skønnet behov - i erkendelse af at test som kompetenceområde udvikler sig løbende. Dansk Definition Engelsk Kilde Accepttest Testfase, der gør det muligt for bruger, kunde eller anden berettiget instans at afgøre, Acceptance testing om et system eller en komponent kan accepteres. Accepttesten ser på tværs af system og forretningsgange på kundens/brugerens samlede oplevelse af en løsning. En godkendt accepttest er normalt en endelig godkendelse af en samlet leverance. En accepttest kan vælges kombineret med brugertest og kaldes da brugeraccepttest. Ad-hoc test Test udført uden anvendelse af struktureret testcase designteknik. Ad hoc testing Adfærd Kombinationen af inputværdier og forudsætninger samt den nødvendige respons fra en funktion i et system. Den fuldstændige specifikation af en funktion omfatter normalt en eller flere former for adfærd. Behaviour Copyright DANSK IT, Side 1 af 39

2 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Afvigelse Afvigelse i softwaren fra dens forventede adfærd eller service ifbm. eksekvering. Se fejltagelse og fejl. Failure Der optræder en afvigelse, når softwaren ikke opfører sig på en måde, som en bruger med rimelighed kan forvente. Afvigelsesrapport Se fejlrapport. Failure report Aktiveret Et programelement aktiveres af en testcase, når inputværdien forårsager eksekvering af dette element, som f.eks. instruktion, forgrening eller et andet strukturelement. Kode aktiveres, når der afvikles testcases, der eksekverer programmer. Exercised Alfatest Simuleret eller faktisk drifttest, der foretages internt af slutbrugerne/kunderne på det færdige produkt i et testmiljø, der svarer til driftsmiljøet. Opfattes som en intern funktionel test uden involvering af softwareudviklerne. Se betatest. Alpha testing Automatiseret test Tilgang til test, hvor test afvikles maskinelt ved brug af et testværktøj i stedet manuelt ved hjælp af testere. Se testautomatisering. Automated testing Backus-Naur Format Et metasprog anvendt til formel beskrivelse af et sprogs syntaks. Backus-Naur form Basisblok En sekvens af en eller flere, efter hinanden følgende, eksekverbare instruktioner, uden indhold af forgreninger. Basic block Basistestsæt Et sæt testcases udledt af koden, der sikrer at en variabels forgreningsdækning opnås til en given %-sats. Basis test set Belastningstest Se loadtest. Load test Beregningsdataanvendelse Et data element anvendt uden for en betingelse. Computation data use Copyright DANSK IT, Side 2 af 39

3 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary / C-use Beslutningsbetingelse Se forgreningsbetingelse. Decision condition Beslutningsdækning Se forgreningsdækning. Decision coverage Beslutningspunkt Se forgreningspunkt. Decision Beslutningsresultat Se forgreningsresultat. Decision outcome Betatest Drifttest foretaget på en lokation under virkelige forhold uden forbindelse til softwareudviklerne. Betatesten foretages hos udvalgte slutbrugere/kunder. Se alfatest. Beta testing Betingelse Et boolsk udtryk der ikke indeholder boolske operatorer. F.eks. er A<B en betingelse, mens A and B ikke er det. Condition Betingelsesdækning Se forgreningsbetingelsedækning. Condition coverage Betingelsesresultat Evalueringen af en betingelse som værende SAND eller FALSK. Condition outcome Big-bang test En strategi for integrationstest, hvor alle systemets komponenter på én gang kombineres for at samle systemet - uden forudgående inkrementel test. Big-bang testing Strategien baseres på den argumentation, at alle komponenter allerede er testet under komponenttest og derfor ikke burde være fejlbehæftede. Black-box test Testcase designteknik, hvor man tager udgangspunkt i en analyse af komponentens specifikationer (brugervejledning, forretningsgange og andet, som beskriver, hvordan systemet skal virke) uden reference til komponentens interne struktur. Black box testing Facility testing Feature testing Copyright DANSK IT, Side 3 af 39

4 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Hvis der ikke foreligger specifikationer udføres Black-box test normalt på grundlag af viden eller forventninger og gennemføres med fokus på den funktionelle adfærd. Black-box test benyttes typisk i de senere testfaser, fra systemtest over til brugertest og accepttest. Bottom-up test Strategi for integrationstest, hvor komponenterne på laveste niveau testes først, hvorefter resultat anvendes til at gennemføre testen af komponenter på højere niveau. Processen gentages, indtil komponenten øverst i hierarkiet er testet. Bottom-up testing Brugertest Testfase, som detaljeret tester, at et system lever op til brugernes forventninger og krav, som beskrevet i kravspecifikationen, samt tester, at systemet fungerer i sammenhæng med brugernes forretningsgange, blanketter og anden brugerdokumentation. Brugertest kan kombineres med accepttest og kaldes da brugeraccepttest. User testing Brugeraccepttest Begreb, der benyttes, når man vælger at kombinere accepttest og brugertest. User acceptance testing Brugervenlighed En ikke-funktionel systemegenskab. Softwarens evne til at blive forstået, indlært, Usability anvendt og være relevant for brugeren, når den bruges under specificerede betingelser. Brugervenlighedskrav En specifikation af systemets/softwarens krævede brugervenlighed. Usability requirements Brugervenlighedstest Testtype for at afgøre, om systemet/softwaren overholder de specificerede brugervenlighedskrav. Usability testing Brugsmønstre Se use case. Brugssituation Se use case. Bug Se fejl. Bug Copyright DANSK IT, Side 4 af 39

5 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Certificering Processen for at bekræfte at et system eller en komponent er i overensstemmelse med sine specificerede krav og kan godkendes til brug. Certification Cyclomatisk kompleksitet En metrik der måler antallet af forgreningspunkter i kildekoden +1. Metrikken er en indikation af kompleksiteten af koden. Jo højere tal, desto mere kompleks er koden. Målingen registreres per komponent. Kaldes også McCabe s kompleksitet. Dataanvendelse En eksekverbar instruktion, hvor der fås adgang til værdien af en variabel. Data use Datadefinition En eksekverbar instruktion, hvor en variabel får tildelt en værdi. Data definition Datadefinitionberegningsdataanvendelse; Testdækning af Datadefinitionberegningsdataanvendelsespar Datadefinitionprædikatdataanvendelse; Testdækning af Datadefinition-prædikatdataanvendelsespar Den procentdel af datadefinition og beregningsdataanvendelsespar i en komponent, der er aktiveret af en sekvens af testcases. En datadefinition og beregningsdataanvendelse, hvor dataanvendelsen bruger den værdi, der er defineret i datadefinitionen. Den procentdel af datadefinition og prædikatdataanvendelsespar i en komponent, der er aktiveret af en sekvens af testcases. En datadefinition og prædikatdataanvendelse, hvor dataanvendelsen bruger den værdi, der er defineret i datadefinitionen. Data definition C-use coverage Data definition C-use pair Data definition P-use coverage Data definition P-use pair Datadefinition-anvendelsespar; Testdækning af Den procentdel af datadefinition og dataanvendelsespar i en komponent, der er aktiveret af en sekvens af testcases. Data definition-use coverage Datadefinitionanvendelsespar En datadefinition og dataanvendelse, hvor dataanvendelsen bruger den værdi, der er defineret i datadefinitionen. Data definition-use pair Datadefinition-anvendelsespar; Test af En testcase designteknik for en komponent, hvor testcases udvikles for eksekvering af datadefinition-anvendelsespar. Data definition-use testing Copyright DANSK IT, Side 5 af 39

6 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Dataflowdækning Målemetode for testdækning på basis af variabel anvendelse inden for koden. Eksempler er testdækning af datadefinition-anvendelsespar, testdækning af datadefinition-prædikatdataanvendelse, testdækning af datadefinitionberegningsdataanvendelse m.v. Data flow coverage Dataflowtest Test hvor testcases udvikles på basis af anvendelsen af variable indenfor koden. Data flow testing Debugging Processen med at finde og fjerne årsagerne til afvigelser i softwaren. Debugging Den del af processen, hvor softwareudvikleren som led i fejlhåndteringen arbejder udfra en analyse af hvad, der er årsagen til afvigelsen (koden, netværket, miljøet mv.) og overvejelser om, hvordan kan fejlen rettes, uden at der opstår nye fejl. Designbaseret test Design af test baseret på kriterier, udledt af arkitekturen eller detaljer i softwareudviklingen (f.eks. test der eksekverer specifikke stier eller undersøger worst-case mønsteret af algoritmer), frem for at være udledt af funktionalitet. Design-based testing Dokumentationstest Test af dokumentationens nøjagtighed. Documentation testing Domæne Se værdiområde. Domain Domænetest Se ækvivalensklassetest. Domain testing Driftsforstyrrelse Se fejl. Drifttest Test udført for at evaluere et system eller en komponent i dets driftmiljø. Operational testing IEEE Dynamisk analyse Processen at evaluere et system eller komponent på basis af dets adfærd under eksekveringen. dynamic analysis Copyright DANSK IT, Side 6 af 39

7 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Dynamisk test Test af et system eller komponent på basis af dets adfærd under eksekvering af programmet. dynamic testing Dækning Se testdækning. Coverage Effektivitet En ikke-funktionel systemegenskab. En vurdering af softwarens evne til at levere acceptabel effektivitet i forhold til mængden af ressourcer den bruger samt de betingelser hvorunder softwaren eksekveres. Efficient Egnethedstest Validering, udført for at vise at det leverede system kan bruges til at udføre de opgaver, det blev anskaffet til at udføre. Fit for purpose testing Eksekverbar instruktion En instruktion, der ved kompilering oversættes til objektkode, som vil blive eksekveret procedurelt, når programmet kører og måske vil udføre en handling på programmets data. Executable statement Emulator Et apparat, computerprogram eller system der accepterer de samme inputs og frembringer de samme outputs som et givet system. Emulator Enhedstest Se komponenttest. Unit testing Faktisk resultat Den adfærd, der faktisk fremkommer, når objektet testes under specificerede forhold. Actual outcome Fejl En manifestation af en fejltagelse i softwaren. En fejl kan forårsage en afvigelse. Fault I praksis anvendes normalt kun ordet fejl, hvorimod der teoretisk skelnes mellem tre kategorier af fejl: Fejltagelse (Error): En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat. Se fejltagelse. Fejl (Fault/Defect/Bug): En manifestation af en fejltagelse i softwaren. En fejl kan forårsage afvigelse. Fejl kan forekomme både i dokumentation, i kode Copyright DANSK IT, Side 7 af 39

8 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary og i et system under test. Afvigelse (Failure): Afvigelse i softwaren fra dens forventede adfærd eller service ifbm. eksekvering. Se afvigelse. Fejlgætning En testcase designteknik, hvor testerens erfaring anvendes til at postulere, hvilke fejl, der måtte opstå og for at designe test, der specifikt fremprovokerer fejlene. Error guessing Fejlgætning kan opdage visse fejl, som systematiske teknikker ikke opdager. Testcases udledes på baggrund af erfaring med, hvor fejltagelser tidligere er opstået, eller testeren kan have forståelse for, hvor fejltagelser sandsynligvis vil kunne opstå i fremtiden. Fejlgætning bør bruges som oprensningsmetode eller som supplement til systematiske teknikker, ikke som første teknikvalg. Fejlhåndtering Den procesmæssige behandling af fejl, fra identificering af en fejl og oprettelse af en fejlrapport til rettelsen af fejl samt verifikation af rettelsen ved gentest og evt. regressionstest. Fejl og øvrige testhændelser kan analyseres for at overvåge testprocessen og for at understøtte forbedringer heraf. Error handling Fejlkilde Angiver et område, som kan give anledning til fejl. Der bruges typisk en virksomhedsspecifik kategorisering af fejl: F.eks. programfejl, logisk fejl i analysegrundlag/kravspecifikation, grænsefladefejl, skærmdialogfejl, authorisationsfejl, hardwarefejl, operativsystemfejl, testmiljøfejl, datagrundlagsfejl, afviklingsfejl etc. Error cause Fejlplanting Fremgangsmåden, hvor man forsætligt tilføjer kendte fejl til dem, der allerede findes i softwaren, for på denne måde at overvåge fejlfindings- og fejlfjernelsesraten samt estimere antallet af resterende fejl i softwaren. Error seeding/bug seeding/ bebugging Fejlrapport Beskrivelsen af et uventet resultat af en testcase. Der er oftest tale om fejl, men fejlrapporter benyttes også ift. ændringsønsker. Fejlrapporter registreres ofte i et teststyringsværktøj ifbm. afviklingen af testcases. Bug report Fault report Copyright DANSK IT, Side 8 af 39

9 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Fejlstatus En fejlrapport tilknyttes ofte en aktuel fejlstatus, der viser, hvor langt den er kommet i fejlhåndteringen. Fejlstatus angives normalt ved brug af statuskoder, der eksempelvis defineres i det teststyringsværktøj, hvor fundne fejl registreres. Fault status Fejltagelse En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat. Se fejl og afvigelse. Error Flytbarhed En ikke-funktionel systemegenskab. Den lethed, hvormed systemet/softwaren kan overføres fra et hardware- eller softwaremiljø til et andet. Portability Flytbarhedskrav En specifikation af et systems/softwares ønskede flytbarhed. Portability requirements Flytbarhedstest Test til afgørelse af, om systemet/softwaren overholder de specificerede Portability testing flytbarhedskrav. Forgrening En betinget overførsel af kontrol fra en instruktion til en anden i en komponent, eller en ubetinget overførsel af kontrol fra en instruktion til en vilkårlig anden instruktion med undtagelse af næste instruktion eller - i tilfælde af at en komponent har mere end et startpunkt - overførsel af kontrollen til et startpunkt i komponenten. Branch Forgreningsbetingelse En beslutning, hvor man afhængig af den betingelse der opfyldes afgør hvilken vej der følges efterfølgende i programmet. Branch condition Forgreningsbetingelse; Kombinationsdækning af Procentdelen af kombinationer af resultaterne fra samtlige forgreningsbetingelser i hver beslutning, som er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. Branch condition combination coverage Forgreningsbetingelse; Kombinationstest af. En testcase designteknik, hvor testcases konstrueres til at eksekvere kombinationer af resultater af forgreningsbetingelser. Branch condition combination testing Forgreningsbetingelses- Procentdelen af resultater af forgreningstilstande i hver beslutning, der er blevet Branch condition Copyright DANSK IT, Side 9 af 39

10 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary dækning aktiveret af en sekvens af testcases coverage Forgreningsbetingelsestest En testcase konstruktionsmetode, hvor testcases konstrueres til at eksekvere resultaterne af forgreningstilstande. Branch condition testing Forgreningsdækning Procentdelen af forgreningsresultater, der er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. Branch coverage Forgreningsresultat Resultatet af en beslutning (som derfor afgør, hvilket kontrolflow-alternativ der vælges). Branch outcome Forgreningspunkt Et programpunkt, hvor kontrolflowet deler sig i to eller flere alternative ruter. Branch point Forgreningstest En testcase konstruktionsmetode for en komponent, hvor testcases konstrueres til at eksekvere forgreningsresultater. Branch testing/ arc testing Forretningsprocesbaseret test Test baseret på forventede brugerprofiler (f.eks. testscenarier, use cases osv.) Business process based testing Forudsagt resultat Se forventet resultat Predicted outcome Forvaltningsegnethed Se vedligeholdelsesegnethed. Forventet resultat Den, i specifikationen, forudsagte adfærd for et objekt under specificerede forhold. Expected outcome / Predicted outcome Funktionel inkrementel test Strategi for integrationstest og herunder en delstrategi for inkrementel test, hvor Functional komponenter integreres ift. en givne funktionelle hensyn, eksempelvis delstrategi om incremental testing først at integrere den grundlæggende funktionalitet opnået ved integration af det færreste antal komponenter eller eksempelvis delstrategien thread test. Funktionelle krav Krav, som er relateret til funktionalitet. Functional requirements Funktionel kravtest Test af de krav, som er relateret til funktionalitet, som et system eller en Functional Copyright DANSK IT, Side 10 af 39

11 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary systemkomponent skal udføre. Se Kravbaseret test. requirements testing Funktionel specifikation Det dokument, der detaljeret beskriver produktets karakteristika med hensyn til de tilsigtede evner. Functional specification Funktionel test Se black-box test. Functional testing Funktionel testcase design Se black-box test. Functional testcase design Gentest Gentagelse af en test efter fejlrettelse for at sikre at fejlen er rettet. Re-test Genoprettelsestest Test med sigte på at verificere et systems evne til at genoprettes efter forskellige grader af driftforstyrrelser. Recovery testing Glas-box test Se white-box test. Glass box testing Grey-box test Testteknik, som består af en struktureret black-box test (hvor systemets indre ikke er kendt af testeren) fulgt op af en udvalgt white-box test (hvor systemets indre er kendt af testeren). Black-box testen bruges her til planlægning. Derefter gennemføres whitebox test på præcis de dele af det fysiske system, der svarer til hver black-box aktivitet. Grey box testing Risikodrevet test organiseres ofte som Grey-box test, hvor der kan være tale om en selektiv white-box test, der sker udfra en analyse af testrisici. Tilgangen til testen er her black-box, men på de områder hvor det vurderes at risikoen er særlig høj, anvendes white-box testteknikker til at sikre en mere dybdegående test. Grænsefladetest Integrationstest, hvor grænsefladerne mellem systemkomponenterne testes. Interface testing Grænseværdi En input eller output værdi, der ligger på grænsen mellem ækvivalensklasser, eller en inkrementel afstand på en hvilken som helst side af grænsen. Boundary value Copyright DANSK IT, Side 11 af 39

12 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Grænseværdianalyse Grænseværdidækning En testcase designteknik til en komponent, hvor testcases konstrueres sådan, at de omfatter eksempler på grænseværdier. Den procentdel af grænseværdier i komponentens ækvivalensklasse, der er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. Boundary value analysis Boundary value coverage Grænseværditest Se grænseværdianalyse. Boundary value testing Gyldig sti En sti for hvilken der eksisterer et sæt inputværdier og eksekveringsbetingelser, som Feasible path medfører at stien eksekveres. Hændelse Se testhændelse. Incident Ikke-funktionelle krav Krav, som ikke er relateret til funktionalitet. Disse krav kaldes også systemegenskaber og kvalitetsegenskaber. Se systemegenskaber for liste over specifikke karakteristika. Test af en systemegenskab kan udskilles som selvstændig testtype. Der benyttes en række testteknikker til test af load, performance og stress, sikkerhed, brugervenlighed, lagring, volumen, installerbarhed, dokumentation og genoprettelse. Non-functional requirements Ikke-funktionel kravtest Test af de krav, som ikke er relateret til funktionalitet, f.eks. performance og brugervenlighed. Se systemegenskaber. Non-functional requirements testing Inddata Se input. - Inkrementel test Strategi for integrationstest, hvor systemkomponenter integreres i systemet en efter en, indtil hele systemet er integreret. Incremental testing Der kan benyttes flere delstrategier afhængigt af rækkefølgen, hvorved komponenterne integreres. Se top-down test, bottom-up test og funktionel inkrementel test. Input En variabel (enten lagret i eller udenfor en komponent) som læses af komponenten. Input Copyright DANSK IT, Side 12 af 39

13 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary I forbindelse med test taler man ofte om begrebet testdata. Inputdomæne Det totale sæt af mulige inputs. Input domain Inputværdi Et konkret tilfælde af input. Input value Inspektion En statisk testteknik, der benyttes på skriftlig dokumentation eller kode udført ved gruppereview. Den består af to aspekter: produktforbedring (selve dokumentet) og procesforbedring (af både udarbejdelsen og inspektionen af dokumentet). Inspection Installerbarhed Systemegenskab, der angiver en software- eller systemkomponents evne til at blive installeret på en defineret platform, så den kan eksekveres som krævet. Installation omfatter både førstegangsinstallation og opgradering. Installability Installationstest Testtype, der afgør, om software/system installationen overholder de definerede installationskrav. Installability testing Installationsvejledning Medfølgende instruktioner på ethvert passende medie, der fører den person, der installerer, igennem installationsprocessen. Der kan være tale om en håndbog, trinfor-trin procedure, installationswizard eller enhver anden lignende procesbeskrivelse. Installation guide Installationswizard Medfølgende software på ethvert passende medie, der fører den installerende person igennem installationsprocessen. Normalt udfører den installationsprocessen, giver tilbagemelding om installationsresultaterne og beder om valg mellem flere valgmuligheder. Installation wizard Instruktion Et element i et programmeringssprog, som typisk er den mindste udelelige enhed for eksekvering. Statement Instruktionsdækning Den procentdel af eksekverbare instruktioner i en komponent, der er aktiveret af en Statement coverage Copyright DANSK IT, Side 13 af 39

14 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary sekvens af testcases. Instruktionstest En testcase designteknik til en komponent, hvor testcases designes til at eksekvere instruktioner. Statement testing Instrumentering Indføjelse af yderligere softwarekode i programmet, for at opsamle informationer om Instrumentation programmets adfærd under programeksekveringen. Instrumenteringsværktøj Et softwareværktøj til at udføre instrumentering. Instrumenter Integration Processen at kombinere komponenter til større enheder. Integration Integrationstest Testfase, der skal afsløre fejl i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter. Integration testing Der skelnes mellem integrationstest i lille og stor skala: Komponent integrationstest: Integrationstest, der afprøver grænseflader og interaktionen mellem komponenter/subsystemer. System integrationstest: Integrationtest, der afprøver integrationen med andre (komplette) systemer. Der kan benyttes flere forskellige strategier for den konkrete integration: Big-bang test, inkrementel test samt delstrategierne top-down test, bottom-up test og funktionel inkrementeltest. Isolationstest Test af individuelle komponenter, isoleret fra de omgivende komponenter, idet de omgivende komponenter simuleres af stubbe. Isolation testing Kildekode Se instruktion. Source statement Kodebaseret test Udvikling af test på basis af kriterier, der stammer fra implementeringen (f.eks. test der eksekverer specifikke stier i kontrolflow eller anvender specifikke dataelementer). Code-based testing Copyright DANSK IT, Side 14 af 39

15 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Kodedækning En analysemetode til afgørelse af hvilke dele af softwaren, der er blevet eksekveret (dækket) af en sekvens af testcases og hvilke dele, der ikke er blevet eksekveret, og derfor kan have brug for yderligere opmærksomhed. Code coverage Kodelinie Se instruktion. Statement Kodeliniedækning Se instruktionsdækning. Statement coverage Kompatibilitet Systemegenskab, der angiver om et system er kompatibelt med andre systemer, som det skal kunne kommunikere med. Compatibility testing Kompatibilitetstest Testtype til at afgøre om systemet er kompatibelt med andre systemer, som det skal kunne kommunikere med. Compatibility testing Komplet stitest Se udtømmende test. Complete path testing Komponent Det mindste softwareelement, til hvilket der findes en egen specifikation. Component Komponentintegrationstest Integrationstest, der afprøver grænseflader og interaktionen mellem komponenter/subsystemer. Der benyttes typisk stubbe og drivere. Der kan benyttes inkrementel test, f.eks. strategier som top-down test, bottom-up test, og funktionel inkrementering eller ikke-inkrementel fremgangsmåde, f.eks. big-bang test. Integration testing in the small Komponentspecifikation En beskrivelse af en komponents funktion, i form af output værdier for specifikke input værdier under specifikke forhåndsbetingelser. Component specification Komponenttest Test af individuelle softwarekomponenter. Component testing Konformitetskriterium En metode til bedømmelse om en komponents handling på et bestemt specificeret input er i overensstemmelse med specifikationen. Conformance criterion Copyright DANSK IT, Side 15 af 39

16 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Konformitetstest Test for at afgøre om en implementering stemmer overens med den specifikation, som den er baseret på. Conformance testing Kontrolflow En abstrakt fremstilling af samtlige mulige hændelsessekvenser i eksekveringen af et program. Control flow Kontrolflowgraf En grafisk illustration af mulige alternative stier i et kontrolflow gennem en komponent, udformet som diagram. Control flow graph Kontrolflowsti Se sti. Control flow path Konverteringstest Test af programmer eller procedurer, der anvendes til konvertering af data fra bestående systemer til erstattende systemer. Conversion testing Korrekthed Graden af overensstemmelse mellem specifikation og software. Correctness Krav En egenskab, der skal overholdes af, eller være indeholdt i, systemet/softwaren (krav kan være funktionelle eller ikke-funktionelle). Se f.eks. ikke-funktionelle krav. Requirement Kravbaseret test Design af test på basis af kriterier udledt af krav til software-komponenten (f.eks. test, der aktiverer specifikke funktioner eller afprøver de ikke-funktionelle egenskaber som performance eller sikkerhed). Se Black-box test. Requirements-based testing Kvalitetsegenskaber Se systemegenskaber. Quality characteristic Lagringstest Test af om systemet overholder de specificerede lagringskriterier. Storage testing LCSAJ Linear Code Sequence And Jump, bestående af følgende tre punkter (almindeligvis identificeret af linjenumre i kildekodelisten): starten af den lineære sekvens af eksekverbare instruktioner, afslutningen af den lineære sekvens samt mållinjen, som kontrolflowet overføres til ved afslutningen af den lineære sekvens. LCSAJ LCSAJ dækning Procentdelen af LCSAJ s i en komponent, der aktiveres af en sekvens af testcases. LCSAJ coverage Copyright DANSK IT, Side 16 af 39

17 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary LCSAJ test En testcase designsteknik for en komponent, hvor testcases designes til at eksekvere LCSAJ s. LCSAJ testing Loadtest Testtype, der evaluerer, om et system kan håndtere forventede belastninger i produktion. Typisk testes et system eller en komponent på grænsen og ud over grænsen for de specificerede krav. Normalt benyttes et testværktøj hertil. Load testing Logikstyret test Se white-box test. Logic-driven testing Logik dækningstest Se white-box test. Logic-coverage testing Modificeret betingelses- /beslutningspunkts dækning Testdækningsgraden angivet i procent af samtlige test, der er blevet aktiveret af en sekvens af testcases designet vha. modificeret betingelses-/beslutningspunkts test. Modified condition/decision coverage Modificeret betingelses-/ beslutningpunkts test En testcase designteknik, hvor testcases designes til at eksekvere forgreningsbetingelses resultater, der uafhængigt af hinanden påvirker et beslutningsresultat. Fordelen ved teknikken er begrundet i at begrænse mængden af nødvendige kombinationer af beslutninger. Modified condition/decision testing Manuel test Tilgang til test, der er kendetegnet ved, at test gennemføres manuelt af testere, modsat automatiseret test, hvor test gennemføres maskinelt ved brug af et testværktøj. Manual test Modultest Se komponenttest. Module test Multibetingelsesdækning Se forgreningsbetingelse; kombinationsdækning af Multiple condition coverage Mutationsanalyse En metode til at afgøre grundigheden af en sekvens af testcases, idet der måles, Mutation analysis hvorvidt en sekvens af testcases kan sondre mellem programmet og mindre varianter Copyright DANSK IT, Side 17 af 39

18 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary (mutanter) af programmet. Se også fejlplantning. N-switch dækning N-switch test Den procentdel af N-overgangssekvenser, der er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. Kaldes også Chow s mål for testdækning. En teknik til test af tilstandsovergange, hvor testcases udvikles for at eksekvere samtlige gyldige N-overgangssekvenser. N-switch coverage / Chow's coverage metrics N-switch testing N-overgange En sekvens af N+ overgange. N-transitions Negativ test Test med henblik på at påvise, at software ikke fungerer. Negative testing / dirty testing Nytteværditest Se vedligeholdelsesegnethedstest. Serviceability testing Optage-/afspilleværktøj Et testværktøj, der registrerer testinput, mens input sendes til softwaren under test. De lagrede inputsekvenser kan derefter anvendes til at genskabe testen på et senere tidspunkt. Capture/playback tool / Capture/replay tool Orakel En mekanisme, der frembringer de forudsagte resultater for at sammenligne dem med de faktiske resultater af Softwaren under Test. Oracle Orakel-postulat Orakel-postulatet går ud på at en tester rutinemæssigt kan identificere det korrekte resultat af en test. Oraklet kan f.eks. være det eksisterende system (for en benchmarkafprøvning), eller en specifikation eller en bestemt persons specialviden, men ikke selve koden. Oracle assumption Output En variabel (enten lagret i en komponent eller udenfor) der skrives til af komponenten. Output Outputdomæne Det totale sæt af mulige output. Output domain Outputværdi Et konkret tilfælde af output. Output value Copyright DANSK IT, Side 18 af 39

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Udbud af RIPA-Syd til Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Underbilag 14.A Definitioner og testtypekatalog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. DEFINITIONER...4 2. TESTTYPE KATALOG...5 2.1

Læs mere

Pensumbeskrivelse for ISEB Softwaretest foundation Certificering (Grundlæggende certificering for softwaretestere) Version 1.0

Pensumbeskrivelse for ISEB Softwaretest foundation Certificering (Grundlæggende certificering for softwaretestere) Version 1.0 Dansk oversættelse af engelsk Foundation Syllabus V2.0 25. februar 1999 Pensum emne Beskrivelse Tid Testprincipper Test-terminologi Terminologilisten Dansk Testbegrebsliste anvendes. 5 Der findes ikke

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5)

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5) Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5) Terminologilisten er baseret på den engelske version 1.3 udviklet af the Glossary Working Party, International Software Testing Qualification Board

Læs mere

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test

Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer Appendiks til bogen Struktureret Test Struktureret Test og Værktøjer... 1 Appendiks til bogen Struktureret Test... 1 1. Definition og formål... 2 2. Kategorisering... 2 2.1

Læs mere

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne Ole Chr. Hansen TestExpo 29. Januar 2015 Præsentation Ole Chr. Hansen Managing Consultant Fellow SogetiLabs Global Innovation Team Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Testprocesser og målinger i test. Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009

Testprocesser og målinger i test. Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009 Testprocesser og målinger i test Jesper Schultz, Nykredit 19. november 2009 Agenda TMM måling og vores arbejde med at måle kvaliteten af den test der køres i projekter i Nykredit TMMi 2009 Baggrund Resultater

Læs mere

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases 10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases Hvad er en testcase En testcase designes ud fra et eller flere test formål, som f.eks. at teste en speciel funktionalitet eller kvalitetsegenskab for

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Succesfuld implementering af automatiseret test

Succesfuld implementering af automatiseret test Succesfuld implementering af automatiseret test Forudsætningerne og faldgruberne John Fodeh john.fodeh@hp.com 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 15-10-2009 0.1 LBA Første udkast 16-11-2009 0.2 GST Revideret udkast 18-12-2009 0.3 GST

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

Indhold. Forord... 11

Indhold. Forord... 11 Indhold Forord................................................ 11 1 Indledning.......................................... 13 1.1 Definitioner........................................ 15 1.2 Formålet med

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 [Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale Dato: 02-05-2012 Bilag 14 Version: 1.0 Bilag 14 Prøver Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 1 Indledning... 6 2 Teststrategi for projektet... 7 2.1 Udarbejdelse af teststrategi...

Læs mere

Certified Tester Pensum for Foundation-niveauet

Certified Tester Pensum for Foundation-niveauet Certified Tester Frigivet Version 2011 International Software Testing Qualifications Board (Dansk udgave release oktober 2011) Copyright-bestemmelser Dette dokument må kopieres i sit fulde omfang eller

Læs mere

Bias Reducing Operating System - BROS -

Bias Reducing Operating System - BROS - Bias Reducing Operating System - BROS - Accepttestspecifikation Projektgruppe 3: Rasmus Lund Jensen (11111) Nicolai Glud(11102) Jacob Roesen(10095) Mick Holmark(11065) Johnny Kristensen(10734) 1 Versionshistorik

Læs mere

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0)

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.0 udviklet af the Glossary Working Party, International Software Testing Qualification Board

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Indhold underbilag 14 B Oversigt over prøve- og testtyper 14 B Oversigt

Læs mere

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer

Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer Agil-model versus V-model set i lyset af en testers dilemmaer 1 Præsentation Foredragsholder Ane Clausen: Cand.Scient i Datalogi Københavns Universitet, Danmark Gift, 3 børn 25 års erfaring med IT: 12

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Testspecifikation Udgave 1 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Testspecifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Testspecifikation

Læs mere

Certified Tester Foundation Level Syllabus

Certified Tester Foundation Level Syllabus Version 2007 Dansk udgave Copyright 2007, ophavsmændene (Thomas Müller (formand), Dorothy Graham, Debra Friedenberg og Erik van Veendendal). Copyright 2005, ophavsmændene (Thomas Müller (formand), Rex

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Struktureret system udvikling Minimodul 5: Testdesign og planlægning af test

Struktureret system udvikling Minimodul 5: Testdesign og planlægning af test Struktureret system udvikling Minimodul 5: Testdesign og planlægning af test Rasmus L. Olsen, 9 April, 2008 Kursusoversigt og tidsplan Mm1: Introduktion til kursus, UML og use cases (13/2, 2008) Mm2: Kravspecifikation

Læs mere

Systematisk testning af program til udregning af mellemskat

Systematisk testning af program til udregning af mellemskat Systematisk testning af program til udregning af mellemskat Indledning I denne opgave vil vi definere passende cases til systematisk black-box test af et program til beregning af mellemskat. Vi har valgt

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014

Test i Danmark 2014. Undersøgelse på TestExpo 2014 Test i Danmark 2014 Undersøgelse på TestExpo 2014 Indledning I forbindelse med TestExpo-konferencen (www.testexpo.dk) den 30/1 2014 i Bella Center i København blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Statistisk databaseret automatisk test. Jesper Mortensen / Erik Dargsdorff

Statistisk databaseret automatisk test. Jesper Mortensen / Erik Dargsdorff Statistisk databaseret automatisk test Jesper Mortensen / Erik Dargsdorff Oversigt: Præsentation Baggrunden Kompetencekløften Mål med testen Typer af test der blev anvendt Hvad er statistisk databaseret

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Spillemyndighedens program for styring af systemændringer. Version af 1. juli 2012

Spillemyndighedens program for styring af systemændringer. Version af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Myndighed... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Version... 3 1.5 Henvendelser... 3 2. Rammen for styring af systemændringer... 4 2.1 Ansvar

Læs mere

Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper

Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper Kapitel 21: Softwarearkitektur designprincipper Miriam Tang Jacob Jensen Lars Christensen Jacob Atzen Onsdag 9/3 Dagens program Definitioner Analyseværktøjer Designprocessen Raffinering Afrunding Design

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Vejledning: Side 2 af 36 Bilag 11

Vejledning: Side 2 af 36 Bilag 11 Bilag 11 Prøver Vejledning: Afprøvning af Leverancen sker ved en fabriksprøve, overtagelsesprøve og driftsprøve. Såfremt Leverancen er opdelt i delleverancer, gennemføres der tillige delleveranceprøver

Læs mere

0-fejl udvikling. Appendiks til bogen Softwaretest

0-fejl udvikling. Appendiks til bogen Softwaretest 0-fejl udvikling Appendiks til bogen Softwaretest 0-fejl udvikling... 1 Appendiks til bogen Softwaretest... 1 1. Muligheder og forudsætninger... 2 2. Udgifter ved 0-fejl... 2 3. Indtægter ved 0-fejl...

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

Load Test. Projektet afgår om få minutter fra SPOR 3

Load Test. Projektet afgår om få minutter fra SPOR 3 Load Test Projektet afgår om få minutter fra SPOR 3 Vision Testforberedelse Testens troværdighed afhænger meget nøje af den overensstemmelse der er mellem testen og virkeligheden, eller sagt på en anden

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Bilag 14: Prøver. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS)

Bilag 14: Prøver. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Bilag 14: Prøver Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold bilag 14 Prøver 14. Prøver... 3 14.1 Indledning... 3 14.2 Afprøvningsprogram

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Behov for mere indsigt i softwaretest? Anvend testmetrikker!

Behov for mere indsigt i softwaretest? Anvend testmetrikker! Behov for mere indsigt i softwaretest? Anvend testmetrikker! Ole Chr. Hansen April 2011 2 Hvem er jeg? Ole Chr. Hansen Training Delivery Manager & Managing Consultant Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Artifact Milestone Du skal relaterer

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Proces for Major Incident Management

Proces for Major Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Major Incident Management Version: 0.1.0 Igangsat den: 18/08 2011 Indledning Major Incident Management er den proces (arbejdsgang), som behandler alle Major

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt Uddannelsesudvalget L 101 - Bilag 3 Offentligt Bilag 11 - Prøver Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen 28. juni 2005 Connecting Business & Technology Devoteam Fischer

Læs mere

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Dansk standard DS/ISO 11462-1 2. udgave 2007-03-08 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Guidelines for implementation of statistical

Læs mere

Vejledning til udviklingsprocessen for projekt 2

Vejledning til udviklingsprocessen for projekt 2 Vejledning til udviklingsprocessen for projekt 2 Versionshistorik Ver. Dato Initialer Beskrivelse 0.01 17.11.14 KBE Første version 0.02 24.11.14 TFJ Rettet efter 1. review 0.03 26.11.14 KBE Omskrevet analyse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Bilag 19: Test af DTT-nettet

Bilag 19: Test af DTT-nettet Bilag 19: Test af DTT-nettet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Testlaboratorium...4 3. Acceptanstests...5 4. Systemtests...5 5. Stabilitetstests...6 6. Smartkorttests...6 7. Test af overensstemmelse

Læs mere

Bilag 14. Prøver. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 14. Prøver. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 14 Prøver Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 14 Prøver Side 1/25 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal gennemarbejdes af Tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Anvendelse af BPT til manuel test

Anvendelse af BPT til manuel test DIAS 1 Konference HP Test brugergruppen Anvendelse af BPT til manuel test Agenda DIAS 2 _ Præsentation af mig selv _Manuel BPT _ Manuel BPT i KMD _Konklusion _ Diskussion og spørgsmål Præsentation DIAS

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1 SCP.00.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Lovmæssigt grundlag for certificeringsprogrammet... 4 1.4 Version...

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Ledelse af test. et whitepaper om at holde styring på testforløb. Henrik Timm

Ledelse af test. et whitepaper om at holde styring på testforløb. Henrik Timm Ledelse af test et whitepaper om at holde styring på testforløb af Henrik Timm Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 UDFORDRINGER... 4 1.3 TESTPOLITIK OG STRATEGI... 4 1.4 TEST FORLØB...

Læs mere

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009

Ud af krisen. Software på tværs, 15. juni 2009 Ud af krisen Software på tværs, 15. juni 2009 Om Ative Agile udvikling og rådgivning Klassisk udviklingsmodel Krav Design Ændrer sig Implementering Tager for lang tid Springes over Mareridt Test Deployment

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere