Dansk testbegrebsliste version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk testbegrebsliste version 1.0"

Transkript

1 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Dansk testbegrebsliste version 1.0 Der findes ikke én internationalt anerkendt testbegrebsliste, men den europæiske terminologi henter generelt inspiration fra British Standard, Glossary, der også danner grundlag for den formelle ISEB-certificering i test. I forbindelse med etablering af en dansk ISEB-certificeringsinstans er der søgt etableret en bred fælles dansk testbegrebsliste, som omfatter almindelig dansk testfaglighed. Udover at tage udgangspunkt i indeholder listen derfor også supplerende begreber eksempelvis begreber som testfase og teststrategi. ISEB-pensum vil fokusere på begreber, hvor kildeangivelsen er. Første mål er her certificering på niveauet ISEB Foundation, som er den grundlæggende certificering for softwaretestere. Vedligehold: Testbegrebslisten vedligeholdes af en arbejdsgruppe under DANSK IT, der testfagligt kvalitetssikrer det danske ISEB certificeringsprogram for test. Arbejdsgruppen består af følgende testspecialister: Christine Rosenbeck-Larsen (Nokia), Pia Bybjerg Brock (Nokia), Klaus Olsen (Softwaretest.dk) og Myanne Olesen (IPTeams). Testbegrebslisten vil blive revideret årligt eller efter skønnet behov - i erkendelse af at test som kompetenceområde udvikler sig løbende. Dansk Definition Engelsk Kilde Accepttest Testfase, der gør det muligt for bruger, kunde eller anden berettiget instans at afgøre, Acceptance testing om et system eller en komponent kan accepteres. Accepttesten ser på tværs af system og forretningsgange på kundens/brugerens samlede oplevelse af en løsning. En godkendt accepttest er normalt en endelig godkendelse af en samlet leverance. En accepttest kan vælges kombineret med brugertest og kaldes da brugeraccepttest. Ad-hoc test Test udført uden anvendelse af struktureret testcase designteknik. Ad hoc testing Adfærd Kombinationen af inputværdier og forudsætninger samt den nødvendige respons fra en funktion i et system. Den fuldstændige specifikation af en funktion omfatter normalt en eller flere former for adfærd. Behaviour Copyright DANSK IT, Side 1 af 39

2 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Afvigelse Afvigelse i softwaren fra dens forventede adfærd eller service ifbm. eksekvering. Se fejltagelse og fejl. Failure Der optræder en afvigelse, når softwaren ikke opfører sig på en måde, som en bruger med rimelighed kan forvente. Afvigelsesrapport Se fejlrapport. Failure report Aktiveret Et programelement aktiveres af en testcase, når inputværdien forårsager eksekvering af dette element, som f.eks. instruktion, forgrening eller et andet strukturelement. Kode aktiveres, når der afvikles testcases, der eksekverer programmer. Exercised Alfatest Simuleret eller faktisk drifttest, der foretages internt af slutbrugerne/kunderne på det færdige produkt i et testmiljø, der svarer til driftsmiljøet. Opfattes som en intern funktionel test uden involvering af softwareudviklerne. Se betatest. Alpha testing Automatiseret test Tilgang til test, hvor test afvikles maskinelt ved brug af et testværktøj i stedet manuelt ved hjælp af testere. Se testautomatisering. Automated testing Backus-Naur Format Et metasprog anvendt til formel beskrivelse af et sprogs syntaks. Backus-Naur form Basisblok En sekvens af en eller flere, efter hinanden følgende, eksekverbare instruktioner, uden indhold af forgreninger. Basic block Basistestsæt Et sæt testcases udledt af koden, der sikrer at en variabels forgreningsdækning opnås til en given %-sats. Basis test set Belastningstest Se loadtest. Load test Beregningsdataanvendelse Et data element anvendt uden for en betingelse. Computation data use Copyright DANSK IT, Side 2 af 39

3 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary / C-use Beslutningsbetingelse Se forgreningsbetingelse. Decision condition Beslutningsdækning Se forgreningsdækning. Decision coverage Beslutningspunkt Se forgreningspunkt. Decision Beslutningsresultat Se forgreningsresultat. Decision outcome Betatest Drifttest foretaget på en lokation under virkelige forhold uden forbindelse til softwareudviklerne. Betatesten foretages hos udvalgte slutbrugere/kunder. Se alfatest. Beta testing Betingelse Et boolsk udtryk der ikke indeholder boolske operatorer. F.eks. er A<B en betingelse, mens A and B ikke er det. Condition Betingelsesdækning Se forgreningsbetingelsedækning. Condition coverage Betingelsesresultat Evalueringen af en betingelse som værende SAND eller FALSK. Condition outcome Big-bang test En strategi for integrationstest, hvor alle systemets komponenter på én gang kombineres for at samle systemet - uden forudgående inkrementel test. Big-bang testing Strategien baseres på den argumentation, at alle komponenter allerede er testet under komponenttest og derfor ikke burde være fejlbehæftede. Black-box test Testcase designteknik, hvor man tager udgangspunkt i en analyse af komponentens specifikationer (brugervejledning, forretningsgange og andet, som beskriver, hvordan systemet skal virke) uden reference til komponentens interne struktur. Black box testing Facility testing Feature testing Copyright DANSK IT, Side 3 af 39

4 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Hvis der ikke foreligger specifikationer udføres Black-box test normalt på grundlag af viden eller forventninger og gennemføres med fokus på den funktionelle adfærd. Black-box test benyttes typisk i de senere testfaser, fra systemtest over til brugertest og accepttest. Bottom-up test Strategi for integrationstest, hvor komponenterne på laveste niveau testes først, hvorefter resultat anvendes til at gennemføre testen af komponenter på højere niveau. Processen gentages, indtil komponenten øverst i hierarkiet er testet. Bottom-up testing Brugertest Testfase, som detaljeret tester, at et system lever op til brugernes forventninger og krav, som beskrevet i kravspecifikationen, samt tester, at systemet fungerer i sammenhæng med brugernes forretningsgange, blanketter og anden brugerdokumentation. Brugertest kan kombineres med accepttest og kaldes da brugeraccepttest. User testing Brugeraccepttest Begreb, der benyttes, når man vælger at kombinere accepttest og brugertest. User acceptance testing Brugervenlighed En ikke-funktionel systemegenskab. Softwarens evne til at blive forstået, indlært, Usability anvendt og være relevant for brugeren, når den bruges under specificerede betingelser. Brugervenlighedskrav En specifikation af systemets/softwarens krævede brugervenlighed. Usability requirements Brugervenlighedstest Testtype for at afgøre, om systemet/softwaren overholder de specificerede brugervenlighedskrav. Usability testing Brugsmønstre Se use case. Brugssituation Se use case. Bug Se fejl. Bug Copyright DANSK IT, Side 4 af 39

5 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Certificering Processen for at bekræfte at et system eller en komponent er i overensstemmelse med sine specificerede krav og kan godkendes til brug. Certification Cyclomatisk kompleksitet En metrik der måler antallet af forgreningspunkter i kildekoden +1. Metrikken er en indikation af kompleksiteten af koden. Jo højere tal, desto mere kompleks er koden. Målingen registreres per komponent. Kaldes også McCabe s kompleksitet. Dataanvendelse En eksekverbar instruktion, hvor der fås adgang til værdien af en variabel. Data use Datadefinition En eksekverbar instruktion, hvor en variabel får tildelt en værdi. Data definition Datadefinitionberegningsdataanvendelse; Testdækning af Datadefinitionberegningsdataanvendelsespar Datadefinitionprædikatdataanvendelse; Testdækning af Datadefinition-prædikatdataanvendelsespar Den procentdel af datadefinition og beregningsdataanvendelsespar i en komponent, der er aktiveret af en sekvens af testcases. En datadefinition og beregningsdataanvendelse, hvor dataanvendelsen bruger den værdi, der er defineret i datadefinitionen. Den procentdel af datadefinition og prædikatdataanvendelsespar i en komponent, der er aktiveret af en sekvens af testcases. En datadefinition og prædikatdataanvendelse, hvor dataanvendelsen bruger den værdi, der er defineret i datadefinitionen. Data definition C-use coverage Data definition C-use pair Data definition P-use coverage Data definition P-use pair Datadefinition-anvendelsespar; Testdækning af Den procentdel af datadefinition og dataanvendelsespar i en komponent, der er aktiveret af en sekvens af testcases. Data definition-use coverage Datadefinitionanvendelsespar En datadefinition og dataanvendelse, hvor dataanvendelsen bruger den værdi, der er defineret i datadefinitionen. Data definition-use pair Datadefinition-anvendelsespar; Test af En testcase designteknik for en komponent, hvor testcases udvikles for eksekvering af datadefinition-anvendelsespar. Data definition-use testing Copyright DANSK IT, Side 5 af 39

6 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Dataflowdækning Målemetode for testdækning på basis af variabel anvendelse inden for koden. Eksempler er testdækning af datadefinition-anvendelsespar, testdækning af datadefinition-prædikatdataanvendelse, testdækning af datadefinitionberegningsdataanvendelse m.v. Data flow coverage Dataflowtest Test hvor testcases udvikles på basis af anvendelsen af variable indenfor koden. Data flow testing Debugging Processen med at finde og fjerne årsagerne til afvigelser i softwaren. Debugging Den del af processen, hvor softwareudvikleren som led i fejlhåndteringen arbejder udfra en analyse af hvad, der er årsagen til afvigelsen (koden, netværket, miljøet mv.) og overvejelser om, hvordan kan fejlen rettes, uden at der opstår nye fejl. Designbaseret test Design af test baseret på kriterier, udledt af arkitekturen eller detaljer i softwareudviklingen (f.eks. test der eksekverer specifikke stier eller undersøger worst-case mønsteret af algoritmer), frem for at være udledt af funktionalitet. Design-based testing Dokumentationstest Test af dokumentationens nøjagtighed. Documentation testing Domæne Se værdiområde. Domain Domænetest Se ækvivalensklassetest. Domain testing Driftsforstyrrelse Se fejl. Drifttest Test udført for at evaluere et system eller en komponent i dets driftmiljø. Operational testing IEEE Dynamisk analyse Processen at evaluere et system eller komponent på basis af dets adfærd under eksekveringen. dynamic analysis Copyright DANSK IT, Side 6 af 39

7 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Dynamisk test Test af et system eller komponent på basis af dets adfærd under eksekvering af programmet. dynamic testing Dækning Se testdækning. Coverage Effektivitet En ikke-funktionel systemegenskab. En vurdering af softwarens evne til at levere acceptabel effektivitet i forhold til mængden af ressourcer den bruger samt de betingelser hvorunder softwaren eksekveres. Efficient Egnethedstest Validering, udført for at vise at det leverede system kan bruges til at udføre de opgaver, det blev anskaffet til at udføre. Fit for purpose testing Eksekverbar instruktion En instruktion, der ved kompilering oversættes til objektkode, som vil blive eksekveret procedurelt, når programmet kører og måske vil udføre en handling på programmets data. Executable statement Emulator Et apparat, computerprogram eller system der accepterer de samme inputs og frembringer de samme outputs som et givet system. Emulator Enhedstest Se komponenttest. Unit testing Faktisk resultat Den adfærd, der faktisk fremkommer, når objektet testes under specificerede forhold. Actual outcome Fejl En manifestation af en fejltagelse i softwaren. En fejl kan forårsage en afvigelse. Fault I praksis anvendes normalt kun ordet fejl, hvorimod der teoretisk skelnes mellem tre kategorier af fejl: Fejltagelse (Error): En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat. Se fejltagelse. Fejl (Fault/Defect/Bug): En manifestation af en fejltagelse i softwaren. En fejl kan forårsage afvigelse. Fejl kan forekomme både i dokumentation, i kode Copyright DANSK IT, Side 7 af 39

8 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary og i et system under test. Afvigelse (Failure): Afvigelse i softwaren fra dens forventede adfærd eller service ifbm. eksekvering. Se afvigelse. Fejlgætning En testcase designteknik, hvor testerens erfaring anvendes til at postulere, hvilke fejl, der måtte opstå og for at designe test, der specifikt fremprovokerer fejlene. Error guessing Fejlgætning kan opdage visse fejl, som systematiske teknikker ikke opdager. Testcases udledes på baggrund af erfaring med, hvor fejltagelser tidligere er opstået, eller testeren kan have forståelse for, hvor fejltagelser sandsynligvis vil kunne opstå i fremtiden. Fejlgætning bør bruges som oprensningsmetode eller som supplement til systematiske teknikker, ikke som første teknikvalg. Fejlhåndtering Den procesmæssige behandling af fejl, fra identificering af en fejl og oprettelse af en fejlrapport til rettelsen af fejl samt verifikation af rettelsen ved gentest og evt. regressionstest. Fejl og øvrige testhændelser kan analyseres for at overvåge testprocessen og for at understøtte forbedringer heraf. Error handling Fejlkilde Angiver et område, som kan give anledning til fejl. Der bruges typisk en virksomhedsspecifik kategorisering af fejl: F.eks. programfejl, logisk fejl i analysegrundlag/kravspecifikation, grænsefladefejl, skærmdialogfejl, authorisationsfejl, hardwarefejl, operativsystemfejl, testmiljøfejl, datagrundlagsfejl, afviklingsfejl etc. Error cause Fejlplanting Fremgangsmåden, hvor man forsætligt tilføjer kendte fejl til dem, der allerede findes i softwaren, for på denne måde at overvåge fejlfindings- og fejlfjernelsesraten samt estimere antallet af resterende fejl i softwaren. Error seeding/bug seeding/ bebugging Fejlrapport Beskrivelsen af et uventet resultat af en testcase. Der er oftest tale om fejl, men fejlrapporter benyttes også ift. ændringsønsker. Fejlrapporter registreres ofte i et teststyringsværktøj ifbm. afviklingen af testcases. Bug report Fault report Copyright DANSK IT, Side 8 af 39

9 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Fejlstatus En fejlrapport tilknyttes ofte en aktuel fejlstatus, der viser, hvor langt den er kommet i fejlhåndteringen. Fejlstatus angives normalt ved brug af statuskoder, der eksempelvis defineres i det teststyringsværktøj, hvor fundne fejl registreres. Fault status Fejltagelse En menneskelig handling der frembringer et ukorrekt resultat. Se fejl og afvigelse. Error Flytbarhed En ikke-funktionel systemegenskab. Den lethed, hvormed systemet/softwaren kan overføres fra et hardware- eller softwaremiljø til et andet. Portability Flytbarhedskrav En specifikation af et systems/softwares ønskede flytbarhed. Portability requirements Flytbarhedstest Test til afgørelse af, om systemet/softwaren overholder de specificerede Portability testing flytbarhedskrav. Forgrening En betinget overførsel af kontrol fra en instruktion til en anden i en komponent, eller en ubetinget overførsel af kontrol fra en instruktion til en vilkårlig anden instruktion med undtagelse af næste instruktion eller - i tilfælde af at en komponent har mere end et startpunkt - overførsel af kontrollen til et startpunkt i komponenten. Branch Forgreningsbetingelse En beslutning, hvor man afhængig af den betingelse der opfyldes afgør hvilken vej der følges efterfølgende i programmet. Branch condition Forgreningsbetingelse; Kombinationsdækning af Procentdelen af kombinationer af resultaterne fra samtlige forgreningsbetingelser i hver beslutning, som er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. Branch condition combination coverage Forgreningsbetingelse; Kombinationstest af. En testcase designteknik, hvor testcases konstrueres til at eksekvere kombinationer af resultater af forgreningsbetingelser. Branch condition combination testing Forgreningsbetingelses- Procentdelen af resultater af forgreningstilstande i hver beslutning, der er blevet Branch condition Copyright DANSK IT, Side 9 af 39

10 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary dækning aktiveret af en sekvens af testcases coverage Forgreningsbetingelsestest En testcase konstruktionsmetode, hvor testcases konstrueres til at eksekvere resultaterne af forgreningstilstande. Branch condition testing Forgreningsdækning Procentdelen af forgreningsresultater, der er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. Branch coverage Forgreningsresultat Resultatet af en beslutning (som derfor afgør, hvilket kontrolflow-alternativ der vælges). Branch outcome Forgreningspunkt Et programpunkt, hvor kontrolflowet deler sig i to eller flere alternative ruter. Branch point Forgreningstest En testcase konstruktionsmetode for en komponent, hvor testcases konstrueres til at eksekvere forgreningsresultater. Branch testing/ arc testing Forretningsprocesbaseret test Test baseret på forventede brugerprofiler (f.eks. testscenarier, use cases osv.) Business process based testing Forudsagt resultat Se forventet resultat Predicted outcome Forvaltningsegnethed Se vedligeholdelsesegnethed. Forventet resultat Den, i specifikationen, forudsagte adfærd for et objekt under specificerede forhold. Expected outcome / Predicted outcome Funktionel inkrementel test Strategi for integrationstest og herunder en delstrategi for inkrementel test, hvor Functional komponenter integreres ift. en givne funktionelle hensyn, eksempelvis delstrategi om incremental testing først at integrere den grundlæggende funktionalitet opnået ved integration af det færreste antal komponenter eller eksempelvis delstrategien thread test. Funktionelle krav Krav, som er relateret til funktionalitet. Functional requirements Funktionel kravtest Test af de krav, som er relateret til funktionalitet, som et system eller en Functional Copyright DANSK IT, Side 10 af 39

11 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary systemkomponent skal udføre. Se Kravbaseret test. requirements testing Funktionel specifikation Det dokument, der detaljeret beskriver produktets karakteristika med hensyn til de tilsigtede evner. Functional specification Funktionel test Se black-box test. Functional testing Funktionel testcase design Se black-box test. Functional testcase design Gentest Gentagelse af en test efter fejlrettelse for at sikre at fejlen er rettet. Re-test Genoprettelsestest Test med sigte på at verificere et systems evne til at genoprettes efter forskellige grader af driftforstyrrelser. Recovery testing Glas-box test Se white-box test. Glass box testing Grey-box test Testteknik, som består af en struktureret black-box test (hvor systemets indre ikke er kendt af testeren) fulgt op af en udvalgt white-box test (hvor systemets indre er kendt af testeren). Black-box testen bruges her til planlægning. Derefter gennemføres whitebox test på præcis de dele af det fysiske system, der svarer til hver black-box aktivitet. Grey box testing Risikodrevet test organiseres ofte som Grey-box test, hvor der kan være tale om en selektiv white-box test, der sker udfra en analyse af testrisici. Tilgangen til testen er her black-box, men på de områder hvor det vurderes at risikoen er særlig høj, anvendes white-box testteknikker til at sikre en mere dybdegående test. Grænsefladetest Integrationstest, hvor grænsefladerne mellem systemkomponenterne testes. Interface testing Grænseværdi En input eller output værdi, der ligger på grænsen mellem ækvivalensklasser, eller en inkrementel afstand på en hvilken som helst side af grænsen. Boundary value Copyright DANSK IT, Side 11 af 39

12 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Grænseværdianalyse Grænseværdidækning En testcase designteknik til en komponent, hvor testcases konstrueres sådan, at de omfatter eksempler på grænseværdier. Den procentdel af grænseværdier i komponentens ækvivalensklasse, der er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. Boundary value analysis Boundary value coverage Grænseværditest Se grænseværdianalyse. Boundary value testing Gyldig sti En sti for hvilken der eksisterer et sæt inputværdier og eksekveringsbetingelser, som Feasible path medfører at stien eksekveres. Hændelse Se testhændelse. Incident Ikke-funktionelle krav Krav, som ikke er relateret til funktionalitet. Disse krav kaldes også systemegenskaber og kvalitetsegenskaber. Se systemegenskaber for liste over specifikke karakteristika. Test af en systemegenskab kan udskilles som selvstændig testtype. Der benyttes en række testteknikker til test af load, performance og stress, sikkerhed, brugervenlighed, lagring, volumen, installerbarhed, dokumentation og genoprettelse. Non-functional requirements Ikke-funktionel kravtest Test af de krav, som ikke er relateret til funktionalitet, f.eks. performance og brugervenlighed. Se systemegenskaber. Non-functional requirements testing Inddata Se input. - Inkrementel test Strategi for integrationstest, hvor systemkomponenter integreres i systemet en efter en, indtil hele systemet er integreret. Incremental testing Der kan benyttes flere delstrategier afhængigt af rækkefølgen, hvorved komponenterne integreres. Se top-down test, bottom-up test og funktionel inkrementel test. Input En variabel (enten lagret i eller udenfor en komponent) som læses af komponenten. Input Copyright DANSK IT, Side 12 af 39

13 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary I forbindelse med test taler man ofte om begrebet testdata. Inputdomæne Det totale sæt af mulige inputs. Input domain Inputværdi Et konkret tilfælde af input. Input value Inspektion En statisk testteknik, der benyttes på skriftlig dokumentation eller kode udført ved gruppereview. Den består af to aspekter: produktforbedring (selve dokumentet) og procesforbedring (af både udarbejdelsen og inspektionen af dokumentet). Inspection Installerbarhed Systemegenskab, der angiver en software- eller systemkomponents evne til at blive installeret på en defineret platform, så den kan eksekveres som krævet. Installation omfatter både førstegangsinstallation og opgradering. Installability Installationstest Testtype, der afgør, om software/system installationen overholder de definerede installationskrav. Installability testing Installationsvejledning Medfølgende instruktioner på ethvert passende medie, der fører den person, der installerer, igennem installationsprocessen. Der kan være tale om en håndbog, trinfor-trin procedure, installationswizard eller enhver anden lignende procesbeskrivelse. Installation guide Installationswizard Medfølgende software på ethvert passende medie, der fører den installerende person igennem installationsprocessen. Normalt udfører den installationsprocessen, giver tilbagemelding om installationsresultaterne og beder om valg mellem flere valgmuligheder. Installation wizard Instruktion Et element i et programmeringssprog, som typisk er den mindste udelelige enhed for eksekvering. Statement Instruktionsdækning Den procentdel af eksekverbare instruktioner i en komponent, der er aktiveret af en Statement coverage Copyright DANSK IT, Side 13 af 39

14 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary sekvens af testcases. Instruktionstest En testcase designteknik til en komponent, hvor testcases designes til at eksekvere instruktioner. Statement testing Instrumentering Indføjelse af yderligere softwarekode i programmet, for at opsamle informationer om Instrumentation programmets adfærd under programeksekveringen. Instrumenteringsværktøj Et softwareværktøj til at udføre instrumentering. Instrumenter Integration Processen at kombinere komponenter til større enheder. Integration Integrationstest Testfase, der skal afsløre fejl i grænsefladerne og samspillet mellem integrerede komponenter. Integration testing Der skelnes mellem integrationstest i lille og stor skala: Komponent integrationstest: Integrationstest, der afprøver grænseflader og interaktionen mellem komponenter/subsystemer. System integrationstest: Integrationtest, der afprøver integrationen med andre (komplette) systemer. Der kan benyttes flere forskellige strategier for den konkrete integration: Big-bang test, inkrementel test samt delstrategierne top-down test, bottom-up test og funktionel inkrementeltest. Isolationstest Test af individuelle komponenter, isoleret fra de omgivende komponenter, idet de omgivende komponenter simuleres af stubbe. Isolation testing Kildekode Se instruktion. Source statement Kodebaseret test Udvikling af test på basis af kriterier, der stammer fra implementeringen (f.eks. test der eksekverer specifikke stier i kontrolflow eller anvender specifikke dataelementer). Code-based testing Copyright DANSK IT, Side 14 af 39

15 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Kodedækning En analysemetode til afgørelse af hvilke dele af softwaren, der er blevet eksekveret (dækket) af en sekvens af testcases og hvilke dele, der ikke er blevet eksekveret, og derfor kan have brug for yderligere opmærksomhed. Code coverage Kodelinie Se instruktion. Statement Kodeliniedækning Se instruktionsdækning. Statement coverage Kompatibilitet Systemegenskab, der angiver om et system er kompatibelt med andre systemer, som det skal kunne kommunikere med. Compatibility testing Kompatibilitetstest Testtype til at afgøre om systemet er kompatibelt med andre systemer, som det skal kunne kommunikere med. Compatibility testing Komplet stitest Se udtømmende test. Complete path testing Komponent Det mindste softwareelement, til hvilket der findes en egen specifikation. Component Komponentintegrationstest Integrationstest, der afprøver grænseflader og interaktionen mellem komponenter/subsystemer. Der benyttes typisk stubbe og drivere. Der kan benyttes inkrementel test, f.eks. strategier som top-down test, bottom-up test, og funktionel inkrementering eller ikke-inkrementel fremgangsmåde, f.eks. big-bang test. Integration testing in the small Komponentspecifikation En beskrivelse af en komponents funktion, i form af output værdier for specifikke input værdier under specifikke forhåndsbetingelser. Component specification Komponenttest Test af individuelle softwarekomponenter. Component testing Konformitetskriterium En metode til bedømmelse om en komponents handling på et bestemt specificeret input er i overensstemmelse med specifikationen. Conformance criterion Copyright DANSK IT, Side 15 af 39

16 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary Konformitetstest Test for at afgøre om en implementering stemmer overens med den specifikation, som den er baseret på. Conformance testing Kontrolflow En abstrakt fremstilling af samtlige mulige hændelsessekvenser i eksekveringen af et program. Control flow Kontrolflowgraf En grafisk illustration af mulige alternative stier i et kontrolflow gennem en komponent, udformet som diagram. Control flow graph Kontrolflowsti Se sti. Control flow path Konverteringstest Test af programmer eller procedurer, der anvendes til konvertering af data fra bestående systemer til erstattende systemer. Conversion testing Korrekthed Graden af overensstemmelse mellem specifikation og software. Correctness Krav En egenskab, der skal overholdes af, eller være indeholdt i, systemet/softwaren (krav kan være funktionelle eller ikke-funktionelle). Se f.eks. ikke-funktionelle krav. Requirement Kravbaseret test Design af test på basis af kriterier udledt af krav til software-komponenten (f.eks. test, der aktiverer specifikke funktioner eller afprøver de ikke-funktionelle egenskaber som performance eller sikkerhed). Se Black-box test. Requirements-based testing Kvalitetsegenskaber Se systemegenskaber. Quality characteristic Lagringstest Test af om systemet overholder de specificerede lagringskriterier. Storage testing LCSAJ Linear Code Sequence And Jump, bestående af følgende tre punkter (almindeligvis identificeret af linjenumre i kildekodelisten): starten af den lineære sekvens af eksekverbare instruktioner, afslutningen af den lineære sekvens samt mållinjen, som kontrolflowet overføres til ved afslutningen af den lineære sekvens. LCSAJ LCSAJ dækning Procentdelen af LCSAJ s i en komponent, der aktiveres af en sekvens af testcases. LCSAJ coverage Copyright DANSK IT, Side 16 af 39

17 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary LCSAJ test En testcase designsteknik for en komponent, hvor testcases designes til at eksekvere LCSAJ s. LCSAJ testing Loadtest Testtype, der evaluerer, om et system kan håndtere forventede belastninger i produktion. Typisk testes et system eller en komponent på grænsen og ud over grænsen for de specificerede krav. Normalt benyttes et testværktøj hertil. Load testing Logikstyret test Se white-box test. Logic-driven testing Logik dækningstest Se white-box test. Logic-coverage testing Modificeret betingelses- /beslutningspunkts dækning Testdækningsgraden angivet i procent af samtlige test, der er blevet aktiveret af en sekvens af testcases designet vha. modificeret betingelses-/beslutningspunkts test. Modified condition/decision coverage Modificeret betingelses-/ beslutningpunkts test En testcase designteknik, hvor testcases designes til at eksekvere forgreningsbetingelses resultater, der uafhængigt af hinanden påvirker et beslutningsresultat. Fordelen ved teknikken er begrundet i at begrænse mængden af nødvendige kombinationer af beslutninger. Modified condition/decision testing Manuel test Tilgang til test, der er kendetegnet ved, at test gennemføres manuelt af testere, modsat automatiseret test, hvor test gennemføres maskinelt ved brug af et testværktøj. Manual test Modultest Se komponenttest. Module test Multibetingelsesdækning Se forgreningsbetingelse; kombinationsdækning af Multiple condition coverage Mutationsanalyse En metode til at afgøre grundigheden af en sekvens af testcases, idet der måles, Mutation analysis hvorvidt en sekvens af testcases kan sondre mellem programmet og mindre varianter Copyright DANSK IT, Side 17 af 39

18 Dansk testbegrebsliste - med udgangspunkt i Glossary (mutanter) af programmet. Se også fejlplantning. N-switch dækning N-switch test Den procentdel af N-overgangssekvenser, der er blevet aktiveret af en sekvens af testcases. Kaldes også Chow s mål for testdækning. En teknik til test af tilstandsovergange, hvor testcases udvikles for at eksekvere samtlige gyldige N-overgangssekvenser. N-switch coverage / Chow's coverage metrics N-switch testing N-overgange En sekvens af N+ overgange. N-transitions Negativ test Test med henblik på at påvise, at software ikke fungerer. Negative testing / dirty testing Nytteværditest Se vedligeholdelsesegnethedstest. Serviceability testing Optage-/afspilleværktøj Et testværktøj, der registrerer testinput, mens input sendes til softwaren under test. De lagrede inputsekvenser kan derefter anvendes til at genskabe testen på et senere tidspunkt. Capture/playback tool / Capture/replay tool Orakel En mekanisme, der frembringer de forudsagte resultater for at sammenligne dem med de faktiske resultater af Softwaren under Test. Oracle Orakel-postulat Orakel-postulatet går ud på at en tester rutinemæssigt kan identificere det korrekte resultat af en test. Oraklet kan f.eks. være det eksisterende system (for en benchmarkafprøvning), eller en specifikation eller en bestemt persons specialviden, men ikke selve koden. Oracle assumption Output En variabel (enten lagret i en komponent eller udenfor) der skrives til af komponenten. Output Outputdomæne Det totale sæt af mulige output. Output domain Outputværdi Et konkret tilfælde af output. Output value Copyright DANSK IT, Side 18 af 39

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5)

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5) Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 1.5) Terminologilisten er baseret på den engelske version 1.3 udviklet af the Glossary Working Party, International Software Testing Qualification Board

Læs mere

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0)

Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologiliste til Software Testing (ISTQB version 2.0) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.0 udviklet af the Glossary Working Party, International Software Testing Qualification Board

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

0-fejl udvikling. Appendiks til bogen Softwaretest

0-fejl udvikling. Appendiks til bogen Softwaretest 0-fejl udvikling Appendiks til bogen Softwaretest 0-fejl udvikling... 1 Appendiks til bogen Softwaretest... 1 1. Muligheder og forudsætninger... 2 2. Udgifter ved 0-fejl... 2 3. Indtægter ved 0-fejl...

Læs mere

Certificeret Tester. Advanced Test Manager Pensum

Certificeret Tester. Advanced Test Manager Pensum Certificeret Tester Advanced Test Manager Pensum Dansk version 2012 ing Copyright-bestemmelser Dette dokument må kopieres i sit fulde omfang eller i uddrag, så længe kilden er angivet. Advanced niveau

Læs mere

Checklister. Appendiks til bogen Softwaretest. Indhold

Checklister. Appendiks til bogen Softwaretest. Indhold Checklister Appendiks til bogen Softwaretest Indhold Checklister... 1 Appendiks til bogen Softwaretest... 1 1. Indledning... 2 2. Checkliste til review af foranalysen... 2 3. Checkliste til review af analysefasen...

Læs mere

Certificeret Tester. Advanced Test Analyst Pensum

Certificeret Tester. Advanced Test Analyst Pensum Certificeret Tester Advanced Test Analyst Pensum Dansk version 2012 Copyright-bestemmelser Dette dokument må kopieres i sit fulde omfang eller i uddrag, så længe kilden er angivet. Copyright ing (herefter

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Notater til Softwaredesign. Vidar Jon Bauge 2006. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2006 Side 1 av 73

Notater til Softwaredesign. Vidar Jon Bauge 2006. Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2006 Side 1 av 73 Notater til Softwaredesign 2006 Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2006 Side 1 av 73 Indholdsfortegnelse Testing......5 Måling af kvalitetsattributter ved testning......5 Roller......5 Testaktiviteter......6

Læs mere

Certificeret tester. Syllabus Advanced level. Version 2007. International Software Testing Qualifications Board

Certificeret tester. Syllabus Advanced level. Version 2007. International Software Testing Qualifications Board Certificeret tester Version 2007 Oplysninger om copyright: Dette dokument må kopieres helt eller delvist, hvis kilden klart angives. UK Version 2007 (12. oktober 2007) Side 1 af 111 DANSK IT oversættelse

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer GAPP Beskrivelse af hvorledes automationsprojekter kan afvikles i industrien. Projektmodel v0 2 af 46 Gode

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system

Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Systemudvikling og projektorganisering, Bachelor i softwareudvikling, IT-Universitetet Hotel system Morten Esbensen - 08-04-1984 - [mortenq@itu.dk] Nikolas Bang Manscher - 02-06-1987 - [nmanscher@itu.dk]

Læs mere

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012

Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Krav i forbindelse med idriftsættelse af nye eller ændrede It-løsninger August 2012 Indholdsfortegnelse Side 1 Baggrund 3 2 Krav til idriftsættelse 4 2.1 Formål 4 2.2 Inddragelse af Teknisk Drift It i

Læs mere

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen

SPU UML note. Systematisk Program- Udvikling med UML. Finn Overgaard Hansen SPU UML note Systematisk Program- Udvikling med UML Finn Overgaard Hansen Ingeniørhøjskolen i Århus Finn Overgaard Hansen, august 2005 Versionshistorie Versionsnr. Dato Initialer Versionen omfatter 0.9

Læs mere

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur I dette dokument introduceres læseren til Online Services Security and Compliance-teamet, som er den del af Global Foundation Services-divisionen, der står for

Læs mere

PRODUKTUDVIKLING I EN MEDICO-VERDEN

PRODUKTUDVIKLING I EN MEDICO-VERDEN TEK notat AGIL PRODUKTUDVIKLING I EN MEDICO-VERDEN Når det er en fordel at kunne lave løbende tilpasninger og blive klogere i hele forløbet fra behov til produkt TN5 December 2013 We help ideas meet the

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com delta /Health & Care Medicinsk udstyr Udvikling med agile metoder We help ideas meet the real world / madebydelta.com 01 At udvikle og markedsføre medicinsk udstyr er et spørgsmål om tillid Agil tankegang

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005

Notater til Projektetablering. Vidar Jon Bauge 2005 Notater til Projektetablering Vidar Jon Bauge 2005 Datamatikeruddannelsen forår/efterår 2005 Side 1 av 28 Indholdsfortegnelse Projektdefinition......2 Planlægning......4 Estimering......11 Projekt, struktur

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere