Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: Version: 1.0 Status: Godkendt af Styregruppen Oprettet: 7. oktober 2013 Fil:GD1 Ejendomsdata - Fælles teststrategi ver 1.0.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med dertil hørende afsnit. S&D KH Justeret efter møde med sekretariatet 2.5. Beskrivelser uddybet og dokument klargjort til udsendelse til en første kommentering hos projektlederforum. S&D KH Opdateret efter møde 14.5 med JSK. S&D KH Beskrivelse af testobjekter og testtyper, testdata og værktøjer o, organisering. S&D KH Risikobaseret test kapitel 6. JSK/KSK QA af testplan samt anvendelse af stubbe og drivere tilføjet Kapitel 6 gennemskrevet. Dokumentet klargjort til behandling i projektlederforum Kommentarer fra Peter S. samt fra projektledermøde 17.6 indarbejdet. S&D KH S&D KH S&D KH Godkendt af Styregruppen MBBL ALE Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL AFGRÆNSNING LÆSEVEJLEDNING OVERORDNET TESTSTRATEGI HOVEDPRINCIPPER Tidlig test Systemansvar placeret hos de enkelte myndigheder Ansvar for tværgående sammenhænge placeret i ejendomsdataprogrammet SCOPE FOR DEN FÆLLES TESTSTRATEGI Overblik Ejendomsdataprogrammet De enkelte projekter TESTFASER Implementeringsplan og testfaser Testfase 1 Kvalitetssikring af specifikationer Testfase 2 Test af systemer Testfase 3 Paralleldrift af 22 - MBBL-REF:

3 3. TESTOBJEKTER OG TESTTYPER TESTOBJEKTER TESTOBJEKTER I TESTFASE Løsningsarkitektur Kravspecifikationer Leverandørtilbud Løsningsdesign Testplaner TESTOBJEKTER I TESTFASE Driftsklare systemer Idriftsættelser TESTOBJEKTER I TESTFASE Paralleldrift TESTTYPER Funktionelle krav Ikke-funktionelle krav ANSVARSFORDELING IFT. TESTTYPER Overblik Uddybende kommentarer TESTMILJØER, TESTDATA OG TESTVÆRKTØJER TESTMILJØER STRATEGI FOR TESTDATA TESTVÆRKTØJER ANVENDELSE AF STUBBE OG DRIVERE ORGANISERING OG KOMMUNIKATION OVERORDNET ORGANISERING RESSOURCESTYRING TEST PÅ EJENDOMSDATAPROGRAMNIVEAU Testfase 1 Kvalitetssikring af specifikationer Testfase 2 Test af systemer Testfase 3 Paralleldrift TEST I DE ENKELTE PROJEKTER RISIKOBASERET TEST FORRETNINGSKRITISKE OMRÅDER TEKNISK KRITISKE OMRÅDER af 22 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Teststrategien har til formål at sikre, at der i ejendomsdataprogrammets levetid gennemføres aktiviteter, således at ejendomsdataprogrammets samlede leverancer lever op til målsætningen om effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af ejendomsdata. Ift. ejendomsdataprogrammet fastlægger den fælles teststrategi, hvordan kvalitetssikring og test skal gribes an i ejendomsdataprogrammet. Strategien sætter en forståelsesmæssig ramme for ejendomsdataprogrammets test og kvalitetssikring og er bindeledet til den konkrete planlægning af de test- og kvalitetssikringsaktiviteter, der skal gennemføres i ejendomsdataprogrammet. 1.2 Afgrænsning Ejendomsdataprogrammets hovedprojekter (Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse) udarbejder og afleverer jf. den fælles implementeringsplan produkter til det samlede ejendomsdataprogram. I hvert projekt vil det blive planlagt og gennemført test og kvalitetssikring i forhold til projektets leverancer. Ansvaret herfor ligger i det enkelte projekt. Teststrategien er udarbejdet i henhold til ejendomsdataprogrammets målarkitektur herunder en forudsætning om at ejendomsdata kan og skal udstilles gennem den fællesoffentlige datafordeler. 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overordnet teststrategi Indeholder en beskrivelse af ejendomsdataprogrammets hovedprincipper for test og kvalitetssikring, testens hovedfaser i relation til implementeringsplanen, ansvarsfordelingen mellem ejendomsdataprogram og de enkelte projekter, samt de væsentligste dokumenter ifb. planlægning og gennemførelse af test- og kvalitetssikrings aktiviteter. Kapitel 3 Testobjekter og testtyper Indeholder en beskrivelse af de enkelte testobjekter inkl. testkriterier samt en beskrivelse af ejendomsdataprogrammets forskellige testtyper med en fordeling på hvilke af disse der testes i ejendomsdataprogrammet hhv. i de enkelte projekter. Kapitel 4 Testmiljøer, testdata og testværktøjer Indeholder en beskrivelse af anvendelse af testmiljøer, strategi for brug af testdata samt et overblik over fælles testværktøjer. Kapitel 5 Organisering og kommunikation Indeholder en beskrivelse af organisering og kommunikation på ejendomsdataprogramniveau. Kapitel 6 Risikobaseret test På ejendomsdataprogramniveau koncentreres testindsatsen på de områder, hvor der er de største risici, og hvor testen derfor gør mest gavn. Kapitlet indeholder en beskrivelse af disse risikoområder og den tilhørende test. - 4 af 22 - MBBL-REF:

5 2. Overordnet teststrategi 2.1 Hovedprincipper Tidlig test For at sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes skal der omkring de tre grunddataregistre Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse udarbejdes specifikationer af den tiltænkte løsning (løsningsarkitektur, løsningsdesign m.m.), som kvalitetssikres i sammenhæng i ejendomsdataprogrammet. Formålet hermed er at få identificeret fejl og misforståelser så tæt på tidspunktet, hvor denne opstår. Opstår en misforståelse tidligt i projektet, og den først opdages når systemet leveres, bliver omkostninger og tidsforbrug langt større, og risikoen for at projektet forsinkes øges. Derfor prioriteres tidlig test kvalitetssikring af dokumenter og specifikationer højt i ejendomsdataprogrammet Systemansvar placeret hos de enkelte myndigheder Ansvaret for at grunddatasystemer og andre systemtilpasninger fungerer korrekt ift. de aftalte rammer, godkendte specifikationer etc. ligger entydigt i det projekt, som har ansvaret for det pågældende system. Det påhviler det enkelte projekt at foretage den nødvendige test og kvalitetssikring i forhold til projektets leverancer herunder grunddatasystemer, hertil hørende brugerflader samt systemets integrationer til andre løsninger. Test og kvalitetssikring omfatter selve systemet og for grunddataregistre også funktionstest af de services, som udstilles via den fællesoffentlige datafordeler Ansvar for tværgående sammenhænge placeret i ejendomsdataprogrammet. For at sikre at ejendomsdataprogrammet samlet set lever op til den overordnede målsætning om Effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af ejendomsdata, er det nødvendigt at teste og kvalitetssikre de samlede leverancer fra ejendomsdataprogrammet. Dette omfatter både test af sammenhænge mellem de enkelte grunddatasystemer og test ift. systemer, som er afhængige heraf eksempelvis ESR og OIS. Ansvaret for planlægning og gennemførelse af disse tværgående test er entydigt placeret i ejendomsdataprogrammet. 2.2 Scope for den fælles teststrategi Overblik Som det fremgår af ovenstående principper vil test- og kvalitetssikring blive planlagt og gennemført på forskellige niveauer i ejendomsdataprogrammet. Teststrategien i dokumentet her er fælles for al test- og kvalitetssikring i ejendomsdataprogrammet, men ellers er den videre planlægning og gennemførelse af test og kvalitetssikring opdelt i aktiviteter i ejendomsdataprogrammet hhv. i de enkelte projekter jf. nedenstående figur. - 5 af 22 - MBBL-REF:

6 Figur 1. Teststrategi Dokumentoversigt Ejendomsdataprogrammet Under ejendomsdataprogrammet arbejdes der som minimum med følgende dokumenter: Fælles teststrategi: Dokumentet her som har til formål at sikre, at der i implementeringsperioden gennemføres aktiviteter, således at ejendomsdataprogrammets samlede leverancer lever op til målsætningen om effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af ejendomsdata. Strategien fastlægger en fælles ramme for ejendomsdataprogrammets test og kvalitetssikring og er således bindeledet til den konkrete planlægning af de test- og kvalitetssikringsaktiviteter, der skal gennemføres i hhv. ejendomsdataprogrammet og de enkelte projekter. Kvalitetssikringsplan: Ejendomsdataprogrammet har ansvaret for planlægning og gennemførelse af aktiviteter til kvalitetssikring af en række specifikationer jf. princippet om tidlig test. Kvalitetssikringsplanen indeholder en planlægning af disse aktiviteter med angivelse af hvad der skal kvalitetssikres, ud fra hvilke kriterier dette skal ske, hvem der skal gennemføre kvalitetssikringen samt hvornår dette skal gennemføres. Kvalitetssikringsrapport: Hver enkelt kvalitetssikring dokumenteres i en kvalitetssikringsrapport, som har til formål at dokumenterer, hvorvidt den pågældende specifikation er godkendt med eller uden bemærkninger hhv. afvist pga. manglende kvalitet. - 6 af 22 - MBBL-REF:

7 Testplaner: Ejendomsdataprogrammet har forud for passage af milepæl 7, 8 og 9 i implementeringsplanen ansvaret for planlægning og gennemførelse af en række tværgående test. Hver af disse tværgående testfaser planlægges og dokumenteres i en testplan, som indeholder en detailplanlægning af de enkelte test herunder hvad der skal testes af hvem, hvornår, på grundlag af hvilke testdata, i hvilke miljøer etc. Et vigtigt element i denne plan er godkendelseskriterier ift. den enkelte test. Testspecifikationer og testcases: Specifikation af de enkelte test hvad testes på hvilket datagrundlag og med hvilket forventet resultat. Testrapport: Hver af de tværgående testfaser dokumenteres i en testrapport, som dokumenterer den gennemførte test og dertil hørende testresultater. Hvad er testet med hvilket resultat? Er der planlagte test som ikke blev gennemført? Testrapporten omhandler også den testansvarliges ledelsesmæssige vurdering af testen som helhed De enkelte projekter De enkelte projekter er selv ansvarlige for proces og metode ift. planlægning og gennemførelse af projektets test og kvalitetssikring. Sandsynligvis har den enkelte myndighed og/eller det enkelte projekt sin egen teststrategi, som sammen med den fælles teststrategi sætter rammerne for den test, der skal gennemføres. Planlægning og gennemførelse af test kan følge samme model, som anvendes i ejendomsdataprogrammet eller processen kan være baseret på myndighedens egne processer. Fra ejendomsdataprogrammet stilles der ikke krav hertil bortset fra at testplaner skal kvalitetssikres i ejendomsdataprogrammet samt at test af betydning for det samlede ejendomsdataprogram skal dokumenteres i en testrapport, som afleveret til sekretariatet. - 7 af 22 - MBBL-REF:

8 2.3 Testfaser Implementeringsplan og testfaser Som der fremgår af figuren nedenfor falder ejendomsdataprogrammets test i tre hovedfaser. Figur 2. Den fælles teststrategi er opdelt i 3 hovedfaser Testfase 1 Kvalitetssikring af specifikationer For at sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes gennemfører ejendomsdataprogrammet i relation til de tre grunddataregistre Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse en kvalitetssikring af specifikationer af den tiltænkte løsning. Det drejer sig om løsningsarkitektur, kravspecifikation og løsningsdesign, som alle kvalitetssikres i sammenhæng i ejendomsdataprogrammet. Formålet hermed er at få identificeret fejl og misforståelser så tæt på tidspunktet, hvor denne opstår Testfase 2 Test af systemer I denne fase er der tale om at teste de enkelte løsninger hver for sig og i sammenhæng. Den største del af denne test planlægges og gennemføres i de enkelte projekter, men der vil også være test, som gennemføres i regi af ejendomsdataprogrammet. Ejendomsdataprogrammet har det overordnede ansvar for at ejendomsdataprogrammet leverer en kvalitativ og sammenhængende løsning på ejendomsområdet, hvorfor der i ejendomsdataprogrammet er fokus på at få gennemført en række tværgående test Testfase 3 Paralleldrift Ejendomsdataprogrammet har en målsætning om gennemførelse af en paralleldrift mellem gammel og ny løsning i hele Målet er i denne periode at få testet alle væsentlige anvendersystemer inden for et årshjul ift. hhv. den nuværende løsning med ESR, OIS m.fl. og den nye løsning baseret på de tre grunddataregistre og udstilling af grunddata gennem datafordeleren. Den konkrete planlægning af denne fase gennemføres i af 22 - MBBL-REF:

9 3. Testobjekter og testtyper 3.1 Testobjekter For at sikre at ejendomsdataprogrammet samlet set lever op til den overordnede målsætning om Effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af ejendomsdata, er det nødvendigt at teste og kvalitetssikre de samlede leverancer fra ejendomsdataprogrammet. Derfor vil der - udover de test og den kvalitetssikring som de enkelte projekter gennemfører som en del af deres projektforløb - være nedslagspunkter fra ejendomsdataprogrammets side. Det drejer sig om: Løsningsarkitekturer og disses indbyrdes sammenhæng hhv. sammenhæng til den fælles målarkitektur. Kravspecifikationer herunder de tilhørende use cases. Modtagne leverandørtilbud specielt såfremt disse giver økonomiske og/eller tidsmæssige udfordringer for ejendomsdataprogrammet. Løsningsdesign med fokus på snitflader. Testplaner. Driftsklare systemer herunder dokumentation for gennemførte test. Tværgående test inden idriftsættelser. Test og stikprøver under paralleldrift perioden. 3.2 Testobjekter i testfase Løsningsarkitektur Testemner: Løsningsarkitektur for hhv. Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse. Tidspunkt: Implementeringsplanens milepæl 3. Testansvar: Testkriterier: Ejendomsdataprogrammet/projektlederforum Den enkelte løsningsarkitektur skal efterleve rammerne udstukket i ejendomsdataprogrammets målarkitektur. Alle målarkitekturens processer set udefra skal være beskrevet som en eller flere processer set indefra. Alle målarkitekturens begreber skal være beskrevet med informationsindhold i et eller flere begreber i løsningsarkitekturens informationsmodel. Udstillings- og ajourføringsservices i relation til ejendomsdataprogrammets behov skal være beskrevet i form af input og forventet output. De tre løsningsarkitekturer skal i sammenhæng dække målarkitekturens scope herunder sikre at sammenhængende ejendomsdata uden huller udstilles gennem datafordeleren. - 9 af 22 - MBBL-REF:

10 3.2.2 Kravspecifikationer Testemner: Kravspecifikation for hhv. Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse. Tidspunkt: Implementeringsplanens milepæl 4. Testansvar: Testkriterier: Leverandørtilbud Testemner: Tidspunkt: Testansvar: Ejendomsdataprogrammet/projektlederforum Kravspecifikationen skal efterleve krav fra løsningsarkitektur og indsamlede forretningskrav. Kravspecifikationen skal indeholde et krav om at leverandøren (som noget af det første efter kontrakten er underskrevet) skal udarbejde et løsningsdesign i henhold til ejendomsdataprogrammets standard herfor. Alle udbud inden for ejendomsdataprogrammet. Inden kontrakt med leverandør indgås. (Implementeringsplanens milepæl 5). Ejendomsdataprogrammet/projektlederforum Testkriterier: Tidsplanen i leverandørens tilbud skal afstemmes med ejendomsdataprogrammets implementeringsplan. Økonomien i leverandørens tilbud skal afstemmes med ejendomsdataprogrammets budget hertil Løsningsdesign Testemner: Løsningsdesign for hhv. Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse. Tidspunkt: Implementeringsplanens milepæl 6. Testansvar: Testkriterier: Testplaner Testemner: Ejendomsdataprogrammet/projektlederforum Skal efterleve løsningsarkitektur og kravspecifikation. Skal indeholde en specifikation af grunddatasystemets tabeller. Skal indeholde en specifikation af services og serviceoperationer. Testplaner for ejendomsprogrammet samt for hhv. Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse. Tidspunkt: Så tidligt som muligt i fase F. Testansvar: Testkriterier: Ejendomsdataprogrammet/projektlederforum Skal dokumentere hvilke test der planlægges gennemført. Skal indeholde en plan med angivelse af ressourcebehov herunder behov for adgang til fælles testmiljøer af 22 - MBBL-REF:

11 3.3 Testobjekter i testfase Driftsklare systemer Testemner: Tidspunkt: Testansvar: Testkriterier: Idriftsættelser Testemner: Tidspunkt: Testansvar: Testkriterier: Grunddatasystemer hhv. udstillede services i datafordeleren i forhold til Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse. Implementeringsplanens milepæl 7 (Matrikel) og milepæl 8 (øvrige). Ejendomsdataprogrammet/projektlederforum Der skal foreligge en testrapport ift. det enkelte grunddatasystem, som dokumenterer hvilke test der er gennemført hhv. at disse er gennemført med succes. På baggrund af denne testrapport vurderer ejendomsdataprogrammet, hvorvidt det er forsvarligt at starte en idriftsættelse af det pågældende system/systemer. Grunddatasystemer hhv. udstillede services i datafordeleren i forhold til Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse. Implementeringsplanens milepæl 8 (Matrikel) og milepæl 9 (øvrige). Ejendomsdataprogrammet/projektlederforum Tværgående test I relation til den pågældende milepæl skal være gennemført med succes. Idriftsættelsesaktiviteter ift. det enkelte grunddatasystem skal være gennemført med succes. På baggrund heraf vurderer ejendomsdataprogrammet hvorvidt det er forsvarligt at idriftsætte det pågældende system/systemer. 3.4 Testobjekter i testfase Paralleldrift Testemner: Ikke defineret p.t. Fastlægges i løbet af Tidspunkt: Paralleldrift perioden Testansvar: Testkriterier: Ejendomsdataprogrammet/projektlederforum Fastlægges ifb. fastlæggelse af testemner. 3.5 Testtyper Funktionelle krav Funktionalitet: (Grunddatasystem) Test af softwaren i og omkring det enkelte grunddatasystem. Omfatter selve registret og de services der udstilles herfra samt de brugerflader der er knyttet til løsningen af 22 - MBBL-REF:

12 Funktionalitet: (Datafordeler) Integrationer: Konverteringer: Sammenligningstest: Samtidighedstest Lovgivning: Test af de udstillede grunddata i datafordeleren. Fungerer services som forventet og beskrevet, udstilles data korrekt etc. Test af integrationer mellem systemdele internt i løsningen og mellem løsninger herunder mellem grunddatasystem og datafordeler. Test af software til konvertering fra gammel til ny version og/eller fra et register til et andet. Test af at to løsninger leverer samme resultat herunder at hhv. ESR og grunddatasystemerne leverer samme resultat, hvor dette er forventet. Omfatter også test af gammel og ny version ift. systemer, hvor disse forventes at levere samme resultat. Test for at fastlægge hvordan forekomsten af to eller flere aktiviteter inden for samme tidsinterval opnået enten ved at blande aktiviteterne eller ved samtidig eksekvering håndteres af systemerne. Test af at løsningen er i overensstemmelse med lovgivningen på det pågældende område Ikke-funktionelle krav Brugervenlighed: Performance: Robusthed: Sikkerhed: Driftstest: Dokumentation: Softwarens evne til at blive forstået, indlært, anvendt og være attraktiv for brugeren, når den anvendes under de specificerede betingelser. Softwarens evne til at give en passende performance i forhold til de ressourcer, der anvendes under de givne betingelser. Omfatter også belastningstest med øget belastning af antallet af samtidige brugere og/eller transaktioner samt volumen/stresstest hvor systemet udsættes for store datamængder også udover grænsen for de forventede belastninger. Test af i hvor høj grad softwaren agerer korrekt i tilfælde af ugyldige input eller under pressede miljømæssige betingelser. Sikring af at systemet ikke går ned som følge af disse forhold. Test af sikkerhedskrav ift. adgang til funktioner og data herunder sikring af adgang til personhenførbare data. Sikring af overensstemmelse mellem sikkerhedsniveau i grundsystem og sikkerhedsniveau i datafordeler. Omfatter også test af logning, sikring af revisionsspor etc. Test af software i produktionsmiljø er den installeret korrekt og virker den som forventet? Test af dokumentations kvalitet brugervejledninger, servicebeskrivelser, installationsvejledninger etc af 22 - MBBL-REF:

13 Vedligeholdelsesvenlighed: Flytbarhed: Vurdering af hvor let det er at vedligeholde softwaren ift. fejlretning og opfyldelse af nye krav - herunder ændring i forretningsregler, organisering og arbejdsprocesser. Vurdering af softwarens flytbarhedsevne. Hvor let er det at flytte softwaren fra et driftsmiljø til et andet? 3.6 Ansvarsfordeling ift. testtyper Overblik Nedenstående tabel indeholder en oversigt over testtyper med en angivelse af hvorvidt test ift. disse planlægges gennemført på ejendomsdataprogramniveau og/eller på projektniveau. Det er ikke et krav, at alle testtyper anvendes i det enkelte projekt, men det er et krav, at projektet tager stilling til relevansen af de enkelte testtyper ift. projektet. Testtyper der fravælges skal tydeligt fremgå at projektets testplan. Tilsvarende kan projektet i sin testplan tilføje ekstra testtyper hvor dette vurderes relevant. Testtyper Funktionelle krav: Test i ejendomsdataprogrammet Test i projekter Funktionalitet i grunddatasystem X Funktionalitet ift. datafordeler (X) X Integrationer X X Konverteringer (X) X Sammenligningstest X X Samtidighedstest Lovgivning Ikke-funktionelle krav: Brugervenlighed (X) X Performance (X) X Robusthed Sikkerhed (X) X Driftstest X Dokumentation (X) X Vedligeholdelsesegnethed Flytbarhed Figur 3. Tabel over test af testtyper i hhv. ejendomsdataprogram og projekt Uddybende kommentarer X X X X X Funktionalitet: (Grunddatasystem) Ansvaret for at teste funktionaliteten i det enkelte grunddatasystem ligger fuldt ud hos det projekt, som har ansvaret for det pågældende system af 22 - MBBL-REF:

14 Funktionalitet: (Datafordeler) Integrationer: Konverteringer: Sammenligningstest: Samtidighedstest Lovgivning: Brugervenlighed: Specifikation af services og funktionstest af disse gennemføres af det enkelte projekt, som fuldt ud har ansvaret for disse services i samarbejde med Datafordeler projektet. Ejendomsdataprogrammet har et ansvar for at teste sammenhænge på tværs af de enkelte projekter at ejendomsdataprogrammets services i sammenhæng lever op til ejendomsdataprogrammets mål. Det enkelte projekt har ansvaret for test af de nære integrationer. Hermed menes interne integrationer og eksterne integrationer ift. læsning eller aflevering af informationer. Projektet har ansvaret for at sikre at projektets integrationer herunder udstillede services syntaktisk er korrekte ift. specifikationer. Ejendomsdataprogrammet har ansvaret for test af integrationer i et lidt bredere perspektiv eksempelvis at anvendere som OIS og ESR kan anvende og anvender de udstillede informationer. Det enkelte projekt har ansvaret for test af konverteringer i relation til systemet eksempelvis konvertering fra gammel version til ny. Konvertering mellem systemer eks. flytning af ejeroplysninger fra ESR til Ejerfortegnelse testes af det modtagende system/projekt. Ejendomsdataprogrammet har ansvaret for kvaliteten i det samlede ejendoms-dataprogram, hvorfor ejendomsdataprogrammet vil gennemføre nogle tværgående konverteringstest aht. dette ansvar. Det enkelte projekt har ansvaret for test af gammel og ny version ift. det enkelte system, hvor disse forventes at levere samme resultat - eksempelvis test af at BBR 2.0 leverer samme resultat som BBR 1.6, hvor dette er forventet. Ejendomsdataprogrammet har ansvaret for at teste, at to forskellige løsninger leverer samme resultat, hvor dette er forventet eksempelvis at ESR og grunddatasystemerne leverer samme resultat, hvor dette er forventet. Ejendomsdataprogrammet har ansvaret for samtidighedstest. Dette vil omfatte de forhold, hvor der inden for samme tidsinterval foretages opdateringer ift. samme ejendom i de tre grundregistre. Det enkelte projekt har ansvaret for test af at løsningen er i overensstemmelse med lovgivningen på det pågældende område. Det enkelte projekt har ansvaret for at teste systemerne ift. brugervenlighed. Kun i det omfang der fra grunddataprogrammet eller ejendomsdataprogrammet stilles krav til ensartethed m.m. på tværs af løsninger, vil ejendomsdataprogrammet skulle teste for brugervenlighed af 22 - MBBL-REF:

15 Performance: Robusthed: Sikkerhed: Driftstest: Dokumentation: Vedligeholdelsesvenlighed: Flytbarhed: Det enkelte projekt har ansvaret for at teste at systemerne lever op til den ønskede performance. Ift. services udstillet i Datafordeleren sker dette i et samarbejde med Datafordeler projektet (GD7). Ejendomsdataprogrammet har ansvaret for at teste tværgående performance, dvs. test af at ejendomsdataprogrammet som helhed leverer den ønskede performance. Det er ikke nok at enkeltdele lever op til de stillede krav. Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningens robusthed. Det enkelte projekt har ansvaret for test af sikkerhedskrav ift. adgang til funktioner og data herunder sikring af adgang til personhenførbare data. Omfatter både sikkerhed i selve løsningen og sikkerhed ift. de udstillede informationer i Datafordeleren. Ejendomsdataprogrammet har ansvaret for at teste tværgående sikkerhed, dvs. test af at ejendomsdataprogrammet som helhed på tværs af systemer lever op til det ønskede sikkerhedsniveau. Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningen er installeret korrekt i produktion og virker den som forventet. Det enkelte projekt har ansvaret for kvalitetssikring af den tilhørende dokumentation. Ejendomsdataprogrammet har ansvaret for at kvalitetssikre dokumentation ift. de udstillede informationer. Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningens vedligeholdelsesvenlighed. Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningens flytbarhedsevne af 22 - MBBL-REF:

16 4. Testmiljøer, testdata og testværktøjer 4.1 Testmiljøer Udover hvad der måtte være af behov for testmiljøer hos den enkelte aktør, vil der på ejendomsdataprogram niveau være behov for at etablere et sammenhængende testmiljø omfattende følgende: De tre grunddatasystemer Matriklen, BBR og Ejerfortegnelse. Datafordeler inkl. udstillede services. Ejendomsregistret ESR. OIS såfremt dette register ikke er blevet integreret i Datafordeleren. Kortforsyningen. Omkring paralleldrift og enkelte andre test vil der blive behov for at tilføje yderligere systemer herunder kommunale opkrævningssystemer og systemer hos SKAT. Efter analyse af Datafordeler i efteråret 2013, skal der ske en præcisering mht. testmiljøer. 4.2 Strategi for testdata Omkring testdata vil der være forskellige behov, som vil ændre sig over tid. Der vil som minimum være behov for fælgende typer af testdata: Testdata baseret på et samlet sæt af produktionsdata. Skal bl.a. anvendes til sammenligningstest og til konverteringstest. Udtræk af produktionsdata på et begrænset område eksempelvis i form af et par udvalgte kommuner. Vil være anvendeligt til lagt de fleste former for test. Konstruerede data. Skal anvendes der hvor der ikke findes produktionsdata endnu samt til test hvor korrumperede data er ønskværdige. Hvilke data der findes i hvilke miljøer hvornår samt hvem der har adgang til at læse og opdatere disse fastlægges ifb. udarbejdelsen af de respektive testplaner. 4.3 Testværktøjer Der er p.t. ikke en beslutning om et fælles testværktøj til brug i grunddataprogrammet og/eller ejendomsdataprogrammet 1. Det er derfor op til de enkelte aktører selv at afgøre, hvorvidt de vil anvende et testværktøj til styring og gennemførelse af de forskellige test. Leverandører af de forskellige løsninger må formodes at have deres egne testprocedurer, testskabeloner og testværktøjer. Kravene til værktøjer, skabeloner m.m. i denne fælles 1 Det anbefales at grunddataprogrammet anskaffer et fælles teststyrings- og opfølgningsværktøj til brug i hele grunddataprogrammet. Der vil være behov for en del test på tværs af ejendomsdataprogrammer af 22 - MBBL-REF:

17 teststrategi er målrettet de enkelte projekter/myndigheder, og stiller ikke krav til myndighedens samarbejde med den enkelte leverandør. Denne del kan fortsætte som hidtil. Fra ejendomsdataprogramsekretariatets side vil der blive stillet en række skabeloner skrevet i Word til rådighed for de forskellige aktører. Det drejer sig om skabeloner til: Udarbejdelse af en testplan. Udarbejdelse af testcases. Fejlrapportering. Testlog. Testrapport. 4.4 Anvendelse af stubbe og drivere I forbindelse med test af integrationer er der to typer af test: Syntakstest, dvs. anvendes samme xml-struktur eller lign. af hhv. afsender og modtager af en integration. Semantiktest, dvs. om dataindholdet i den enkelte integration indeholder de forventede og aftalte informationer. Ikke alle eksterne grænseflader herunder Datafordeleren vil være klar, når testen skal påbegyndes. Man kan derfor med fordel anvende stubbe og drivere i forbindelse med testen specielt ift. syntakstest af grænseflader og simpel funktionstest. Anvendelse af stubbe : Eksterne services/grænseflader erstattes af stubbe, så det sikres at integrationen rent teknisk virker før den eksterne service/grænseflade kobles på systemet. Figur 4. En Stub erstatter kald af ekstern service. Det kan eksempelvis være, hvor et system sender en forespørgsel til en service, som en stub verificerer er korrekt, for derefter at sende et simpelt svar, som det testes at systemet behandler korrekt. Anvendelse af drivere : I det tilfælde hvor eksterne systemer skal kalde en service, skal det sikres, at en korrekt forespørgsel giver et korrekt svar. Det gøres ved at erstatte det kaldende system med en driver, som sender en forespørgsel til servicen. Det verificeres at forespørgslen behandles korrekt, og at der sendes et korrekt svar tilbage. Figur 5. En Stub erstatter kald af ekstern service af 22 - MBBL-REF:

18 5. Organisering og kommunikation 5.1 Overordnet organisering Organiseringen omkring test følger projektets øvrige organisering med projektledere, projektlederforum, projektsekretariat, styregruppe etc. Organiseringen udvides med en tværgående testmanager, som får til opgave at planlægge, styre og rapportere ift. de forskellige tværgående test. Derudover bliver testmanegeren koordinator og sparringspartner ift. de enkelte projekter i forhold til planlægning af test, styring af adgang til de fælles testmiljøer m.m. Det anbefales: At testmanageren tilknyttes projektet i løbet af 2014 når de enkelte projekter begynder at planlægge og gennemføre de forskellige test. Testmanageren vil således tidligt i forløbet kunne give sparring til de enkelte projekter, og dermed være med til at øge kvaliteten i de samlede testaktiviteter. At testmanageren får mulighed for at rapportere teststatus objektivt og neutralt uden indblanding fra projektleder eller andre. Konkret betyder dette at ejendomsdataprogrammets testrapport af testmaneger fremsendes direkte til projektlederforum m.fl. uden en redigering fra trediemand. 5.2 Ressourcestyring I hele ejendomsdataprogrammets levetid vil der være behov for at samarbejde og stille ressourcer til rådighed for fælles testaktiviteter på ejendomsdataprogramniveau hhv. testaktiviteter i de enkelte projekter. Det konkrete behov fastlægges og aftales ifb. udarbejdelse af de enkelte testplaner, som har til opgave at sammenkoble testaktiviteter med kalender og de ressourcer, som skal gennemføre de enkelte aktiviteter. Behovet for ressourcer fra interessenter herunder kommuner og SKAT - fastlægges af den ansvarlige for den enkelte testplan, mens de konkrete aftaler søges løst gennem bilaterale aftaler hhv. gennem projektlederforum. Er det ikke muligt at løse udfordringerne på dette niveau, håndteres udfordringen på styregruppeniveau. 5.3 Test på ejendomsdataprogramniveau Testfase 1 Kvalitetssikring af specifikationer Kvalitetssikring af de enkelte specifikationer styres af projektsekretariatet, som udnævner én person til at styre disse kvalitetssikringer. Opgaven består i at identificere hvad der skal kvalitetssikres, sikre at disse produkter indleveres rettidigt samt i at planlægge, gennemførte og dokumentere de enkelte kvalitetssikringer af 22 - MBBL-REF:

19 Derudover skal der aftales ressourcer til brug for kvalitetssikringen i form af projektlederforum, andre projektdeltagere samt evt. inddragelse af eksterne personer. Ressourcetrækkes aftales og kordineres med projektlederforum Testfase 2 Test af systemer I ejendomsdataprogrammet er der behov for at gennemføre en række tværgående test af systemer primært i perioden fra at systemer meldes driftsklare af den enkelte aftalepartner til de idriftsættes. Denne tværgående test er både helt afgørende for ejendomsdataprogrammets succes og ressourcekrævende ikke mindst styringsmæssigt. Derfor tilknyttes der en fuldtids testmaneger til ejendomsdataprogrammet i denne periode reelt fra medio 2014 og fuldtids fra slutningen af Testmanegeren får ansvaret for at planlægge disse tværgående test herunder sikre udarbejdelse af testcases, fremskaffelse af testdata, overvåge gennemførelse af test og kommunikation af resultater til projektlederforum, styregruppe og andre interessenter Testfase 3 Paralleldrift Paralleldriftsfasen vil formentlig også kræve en fuldtids testmanager. Der er mange anvendere, som i denne periode skal omlægge og teste deres systemer, så opgaven med styring og planlægning af disse test skal ikke undervurderes. Det konkrete behov vurderes og aftales ifb. planlægningen af paralleldriftsfasen. 5.4 Test i de enkelte projekter I teststrategien her tages ikke stilling til hvorledes de enkelte projekter organiserer planlægning og styring af testfasen bortset fra at ejendomsdataprogrammet kræver at den fælles teststrategi efterleves samt at det enkelte projekt udarbejder en testplan. Selve styringen kan udføres af projektlederen, en testmanager eller en helt tredje person. Anbefalingen er at tilknytte en testmanager, således projektlederen kan koncentrere sig om alle de mange aktiviteter, som kræver styring af 22 - MBBL-REF:

20 6. Risikobaseret test Der er aldrig tid nok til test. Uanset hvor meget tid til test der afsættes, er det i praksis aldrig muligt at gennemføre en fuldt dækkende test, og det er heller ikke hensigtsmæssigt i forhold til tid og penge. Det betyder, at der er et reelt behov for at prioritere testindsatsen. Ved at benytte sig af en risikobaseret testtilgang, fokuseres og prioriteres testen i forhold til ejendomsdataprogrammets krav og situation, hvilket medfører en optimeret udnyttelse af ressourcerne. På ejendomsdataprogramniveau koncentreres testindsatsen på de områder, hvor der er de største risici, og hvor testen derfor kan gøre mest gavn. Et risikofyldt område kan være forretningsmæssigt eller teknisk (eksempelvis et område med stor kompleksitet). 6.1 Forretningskritiske områder Ejendomsvurdering og opkrævning af ejendomsskat. Testområde: Testindsats: Et yderst kritisk område er, hvis der ikke korrekt kan beregnes og opkræves ejendomsskatter - herunder ejendomsværdiskat ud fra datafordelerens udstilling af ejendomsdata. Arkitekturen foreskriver, at der løbende skal ske en opdatering af ESR ift. planlagte datamodelændringer, ligesom ESR løbende vil modtage ajourføringer fra grunddataregistrene via datafordeleren. Der afvikles parallel ejendomsvurdering og beregning baseret på data fra hhv. ESR og Datafordeleren. Disse beregninger m.m. sammenlignes maskinelt. Testen gennemføres under udviklingsforløbet på et udsnit af data udvalgte ejendomstyper, kommuner etc. I forbindelse med paralleldriften inden ESR endeligt nedlægges som beregningsgrundlag gennemføres en parallelberegning på samtlige ejendomme med maskinel sammenligning af udvalgte data. Nødvendige ESR data udstillet som grunddata. Testområde: Testindsats: En række forvaltningsopgaver ikke mindst de opgaver, som nye kommunale systemer til ejendomsskat, ejendomsbidrag og opkrævningsejendomme skal understøtte skal dækkes af grunddata udstillet via datafordeleren. Det er vigtigt at sikre, at de nødvendige data er til rådighed, således at evt. mangler ikke først opdages ifb. test af de nye kommunale systemer. KL/KOMBIT/Kommuner og SKAT inddrages aktivt i kravspecificering af grunddatasystemerne herunder i den afsluttende kvalitetssikring af 22 - MBBL-REF:

21 Tidlig registrering i de tre grundregistre og adresseregistret (GD2). Testområde: Testindsats: Arkitekturen foreskriver tidlig registrering i de forskellige registre i form af præmatrikel, bygninger/boliger under tilblivelse, tidlige adresser etc. Det er af afgørende betydning, at den tidlige registrering er rettidigt til stede for de anvenderne herunder de tre ejendomsdata grundregistre. I ejendomsdataprogrammet gennemføres en række test ift. denne tidlige registrering med fokus på de tværgående sammenhænge og afhængigheder. En del af disse test gennemføres som samtidighedstest netop for at få testet hvordan forekomsten af to eller flere aktiviteter inden for samme tidsinterval opnået enten ved at blande aktiviteterne eller ved samtidig eksekvering håndteres af systemerne som helhed. Entydig fælles identifikation af fast ejendom (BFE nummer) Testområde: Testindsats: Arkitekturen forskriver anvendelse af en fælles og entydig identifikation af al fast ejendom omfattende ejerlejligheder, bygning på fremmed grund samt samlet fast ejendom. Det er vigtigt at dette gennemføres i praksis, hvorfor der planlægges med test til sikring af dette. Projektmæssigt gennemføres en datavask proces, som skal være med til at sikre disse sammenhænge. En succesfuld datavask er helt afgørende for projektet. Derudover gennemføres i ejendomsdataprogrammet test på tværs af registrene baseret på stikprøver, optælling af registrerede ejendomme ift. typer, geografiske områder etc. Derudover gennemføres en række test til sikring af at man ikke kan slette noget i et register, såfremt dette får alvorlig betydning for andre registre. Interimløsning med ny Matrikel. Testområde: Testindsats: I forbindelse med milepæl 8 idriftsættes den nye matrikel uden nyt BBR og den nye ejerfortegnelse. I perioden frem til milepæl 9 foretages en række kopieringer til bl.a. ESR og OIS. Der er mange anvendere af ESR og OIS, hvorfor det er vigtigt at få testet, at disse kopieringer fungerer korrekt. I ejendomsdataprogrammet gennemføres en række test med henblik på at sikre, at disse kopieringer håndteres korrekt. ESR som anvender af ny ejerfortegnelse. Testområde: Testindsats: I forbindelse med milepæl 9 implementeres den nye ejerfortegnelse, hvor ejeroplysninger kopieres til ESR. ESR skal kunne vise disse oplysninger, men det må ikke være muligt at opdatere disse informationer i ESR. I ejendomsdataprogrammet gennemføres en række test, dels for at sikre ejeroplysninger kopieres korrekt til ESR, dels for at sikre at disse oplysninger er låst ift. opdatering. Der er både tale om test af engangskonvertering og af den løbende kopiering af opdateringer af 22 - MBBL-REF:

22 6.2 Teknisk kritiske områder Ny infrastruktur med anvendelse af Datafordeler Testområde: Testindsats: Datafordeleren introduceres som ny og ekstern infrastruktur. Ejendomsdataanvendere herunder de tre ejendomsdataregistre - skal fremover trække på services herfra. Det betyder, at ejendomsdata anvendere skal hente data fra et nyt sted, og dette kombineret med anvendelsen af ny infrastruktur og nye principper introducerer nogle nye problemstillinger som skal testes. Selve testen af Datafordeleren og tilhørende infrastruktur hører under det tilhørende ejendomsdataprogram (GD7). Men i forhold til anvendere bliver det behov for at teste reaktionsmønstre ift. ikke forventede situationer eksempelvis håndtering af at Datafordeleren ikke er tilgængelig. Informationer udstilles rettidigt i Datafordeleren. Testområde: Testindsats: Håndtering af hændelser Testområde: Testindsats: Det er på en række områder vigtigt, at opdateringer i et register umiddelbart er synlige hos andre, således at de kan anvendes derfra. Datafordeleren skal sikre rettidig udstilling af de opdaterede data. Selve testen af Datafordeleren og tilhørende performance hører under det tilhørende ejendomsdataprogram (GD7). I forhold til ejendomsdataprogrammet gennemføres en række anvendelsesscenarier for at sikre, at dette også i den praktiske anvendelse er tilfældet. Håndtering af hændelsesstyring er et område af særlig kritisk karakter, da det er et nyt paradigme for integration mellem grunddataregistre. I ejendomsdataprogrammet gennemføres en række test med fokus på at en hændelse i et system opfanges og anvendes i andre systemer. Testen omfatter således både generering af hændelser på baggrund af en opdatering og at en abonnent på denne hændelse reagerer korrekt på denne af 22 - MBBL-REF:

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Accepttest-specifikation Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Accepttest-specifikation Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring MBBL-REF: 201X-XXXX Version: 0.3.1 Status: Udkast Oprettet: 31-05-2015 Fil: Bilag 7 - Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring v0 3 1.docx Dokument

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic.

Der blev afholdt i alt 8 møder med følgende leverandører: KMD, EG, IBM, CGI, CSC, Netcompany, European Dynamics og Systematic. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystemet Teknisk dialogmøder med leverandører 1. Indledning I uge 51 2014 afholdt KOMBIT tekniske dialogmøder omkring det kommende udbud af

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale

Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Bilag 1: Beskrivelse af ydelsen (udkast) Konsulent Rammeaftale Der er udbudt følgende delaftaler: Delaftale 1: Digital forretningsstrategi Delaftale 2: It-strategi og governance Delaftale 3: It-konsulenter

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Udbud af RIPA-Syd til Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Underbilag 14.A Definitioner og testtypekatalog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. DEFINITIONER...4 2. TESTTYPE KATALOG...5 2.1

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 05-10-2014 Oprettet Jenan, GST 0.2 12-11-2014 Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST 0.3 14-11-2014 Første

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Projekt Samarbejdsplatform Vejledning til kommunalt review af udbudsmateriale Juni 2016 Input og forslag til kommunens lokale reviewproces Version 0.5 www.kombit.dk/samarbejdsplatformen Version 0.5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Version: 2.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 19-12-2016 Fil: Testplan - Snitflade- Integrations-

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere