Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet MBBL-REF: Version: Status: Udkast Oprettet: 09. juni 2015 Fil:GD1 GD2 - Fælles teststrategi ver 1_5_1.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon oprettet med dertil hørende afsnit. S&D KH Justeret efter møde med sekretariatet 2.5. Beskrivelser uddybet og dokument klargjort til udsendelse til en første kommentering hos projektlederforum. S&D KH Opdateret efter møde 14.5 med JSK. S&D KH Beskrivelse af testobjekter og testtyper, testdata og værktøjer o, organisering. S&D KH Risikobaseret test kapitel 6. JSK/KSK QA af testplan samt anvendelse af stubbe og drivere tilføjet Kapitel 6 gennemskrevet. Dokumentet klargjort til behandling i projektlederforum Kommentarer fra Peter S. samt fra projektledermøde 17.6 indarbejdet. S&D KH S&D KH S&D KH Godkendt af Styregruppen MBBL ALE Fælles version baseret på test strategi GD1 og test strategi GD Opdatering på grundlag af kommentarer fra Morten (Kombit) og Lars (GST) Opdatering af kapitel 2, kapitel 3. Risici fra Adresseprogrammet tilføjet MBBL MMI MBBL MMI MBBL MMI Review i GD1/GD2-sekretariatet MBBL-PLL Review i GD1/GD2-sekretariatet MBBL_KE Review i GD1/GD2-sekretariatet MBBL PLL/KE Ny dokumentstruktur MBBL PLL/KE Gennemskrevet i ny struktur MBBL PLL/KE Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL AFGRÆNSNING af 15 - MBBL-REF:

3 1.3 LÆSEVEJLEDNING OVERORDNET TESTSTRATEGI HOVEDPRINCIPPER FOR TEST Tidlig kvalitetssikring af integrationer Snitfladetest Systemtest af integrationer mellem grunddataregistrene Test af de primære dataanvenderes adgang til og brug af grunddata FORUDSÆTNINGER FOR TEST DOKUMENTER OG VÆRKTØJER I KVALITETSSIKRINGEN Testdokumenter i det fælles testprojekt TESTAKTIVITETER Milpælsplaner og test TEST- OG KVALITETSSIKRINGSOBJEKTER KVALITETSSIKRINGSOBJEKTER TESTOBJEKTER ANSVARSFORDELING GD1/GD2 S FÆLLES TESTPROJEKT REGISTERPROJEKTERNE Systemansvar placeret hos de enkelte myndigheder ANSVARSFORDELING I FORHOLD TIL TESTTYPER Funktionelle krav Ikke-funktionelle krav TESTMILJØER OG TESTDATA TESTMILJØER STRATEGI FOR TESTDATA TESTVÆRKTØJER TESTRUTINER af 15 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Teststrategien har til formål at sikre, at der i ejendomsdataprogrammets (GD1) - og adresseprogrammets (GD2) levetid gennemføres test- og kvalitetssikringsaktiviteter, således at den samlede leverancer lever op til delprogrammernes forretningsmæssige målsætninger om effektiv registrering og effektivt genbrug af henholdsvis ejendomsdata og adresser. I forhold til ejendomsdata- og adresseprogrammet fastlægger den fælles teststrategi, hvad der skal kvalitetssikres og testes samt ansvaret herfor. Strategien sætter en forståelsesmæssig ramme for ejendomsdata- og adresseprogrammets test og kvalitetssikring og er bindeledet til den konkrete planlægning af de test- og kvalitetssikringsaktiviteter, der skal gennemføres i GD1 og GD Afgrænsning Ejendomsdataprogrammets registerprojekter: Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen afleverer, jf. den fælles implementeringsplan, produkter til det samlede ejendomsdataprogram. Tilsvarende afleverer adresseprogrammets registerprojekter: Danmarks Adresseregister (DAR), Register til Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) og Register til Danske Stednavne (DS), jf. den fælles implementeringsplan, produkter til det samlede adresseprogram. Teststrategien er udarbejdet i henhold til ejendomsdata- og adresseprogrammets målarkitektur herunder en forudsætning om at ejendoms- og adressedata kan og skal udstilles gennem den fællesoffentlige datafordeler. Det fælles GD1/GD2 testprojekt har ansvaret for de test- og kvalitetsaktiviteter, som vedrører de tværgående forretningsprocesser registerprojekterne imellem og mellem registerprojekterne og anvendere af grunddata. Test i forhold til de tværgående forretningsprocesser benævnes efterfølgende integrationstest og test i mod anvendere anvendertest. I de enkelte projekter vil der blive planlagt og gennemført test og kvalitetssikring i forhold til projektets leverancer, herunder ajourføringsservices og DAF-tjeneste. Ansvaret herfor ligger i det enkelte projekt. Test i forhold til ajourføringsservices og DAF-tjenester benævnes efterfølgende som snitfladetest. Det forudsættes at registerprojekterne anvender de samme test- og fejlrapporteringsværktøjer, som det fælles testprojekt, til planlægning og gennemførelse af snitfladetest. Bemærk, at selvom Datafordeleren er en central komponent i flere test scenarier er Datafordeleren ikke et testobjekt i denne strategi. 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overordnet teststrategi Indeholder en beskrivelse af hovedprincipper for test og kvalitetssikring, samt de væsentligste dokumenter ifb. planlægning og gennemførelse af test- og kvalitetssikrings aktiviteter. - 4 af 15 - MBBL-REF:

5 Kapitel 3 Test- og kvalitetssikringsobjekter Indeholder en beskrivelse af de enkelte testobjekter inkl. testkriterier samt en beskrivelse af de forskellige testtyper med en fordeling på hvilke af disse der testes ejendomsdata- og adresseprogrammet hhv. i de enkelte projekter. Kapitel 4 Ansvarsfordeling Indeholder en beskrivelse af fordeling af ansvaret mellem de forskellige aktører og mellem de forskellige projekter. Kapitel 5 - Testmiljøer og testdata Indeholder en beskrivelse af anvendelse af testmiljøer, strategi for brug af testdata samt et overblik over fælles testværktøjer. - 5 af 15 - MBBL-REF:

6 2. Overordnet teststrategi For at sikre at ejendomsdataprogrammet samlet set lever op til den overordnede målsætning om Effektiv ejendomsregistrering og effektiv genbrug af ejendomsdata og adresseprogrammet samlet set lever op til den overordnede målsætning om effektiv genbrug af adresser, stednavne og administrative inddelinger, er det nødvendigt at kvalitetssikre og teste de samlede leverancer fra begge delprogrammer. Dette omfatter både kvalitetssikring og test af sammenhænge mellem de enkelte grunddatasystemer og test ift. GD1/GD2 s anvendersystemer, eksempelvis GD1: kommunale og statslige ejendomsskattesystemer; GD2: person- og virksomhedsregistrering i CPR og CVR. Ansvaret for planlægning og gennemførelse af de tværgående test og kvalitetssikring er placeret i GD1/GD2 s fælles testprojekt. 2.1 Hovedprincipper for test Registerprojekternes tværgående konsistens og integrationer kvalitetssikres og testes på fire niveauer: 1. Tidlig kvalitetssikring af integrationer mellem grunddataregistrene og Datafordeleren: Testprojektet sikrer, at services og hændelsesbeskeder kvalitetssikres både forretningsmæssigt og teknisk på specifikationsniveau, dvs. inden udviklingsprocessen igangsættes. 2. Test af de enkelte snitflader: Det sikres at de enkelte services og hændelsesbeskeder (snitflader) mellem grunddataregistrene indbyrdes og mellem grunddataregistrene og Datafordeleren fungerer korrekt forretningsmæssigt og teknisk. 3. Systemtest af integrationer mellem grunddataregistrene: Der gennemføres end-toend test af service- og hændelsesimplementeringerne i sammenhæng med de forretningsprocesser, hvori de indgår. 4. Test af GD1/GD2 s primære dataanvenderes adgang til og brug af grunddata: Dataanvenderne får mulighed for at specificere og gennemføre test af egne forretningsprocesser, som anvender grunddata. Disse test faciliteres af GD1 og GD Tidlig kvalitetssikring af integrationer Formålet med tidlig kvalitetssikring er at få identificeret fejl og misforståelser så tæt på tidspunktet, hvor de opstår. Opstår en misforståelse tidligt i projektet, og den først opdages når systemet leveres, bliver omkostninger og tidsforbrug langt større, og med forhøjet risiko for at projektet såvel som programmet forsinkes. Derfor er tidlig kvalitetssikring af dokumenter og specifikationer prioriteret højt i ejendomsdata- og adresseprogrammerne. For at sikre at ejendomsdata- og adresseprogrammerne forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes skal hvert af GD1/GD2 s registerprojekter udarbejde forretningsmæssige beskrivelser af den planlagte løsning (løsningsarkitektur). Delprogrammerne sikrer, at registerprojekternes løsningsarkitekturer er konsistente indbyrdes og med delprogrammernes målarkitekturer. - 6 af 15 - MBBL-REF:

7 For at opnå en høj sikkerhed for at systemintegrationerne både forretningsmæssigt og teknisk opfylder kvalitetskravene kvalitetssikrer det fælles testprojekt registerprojekternes specifikationer af ajourføringsservices og de services og hændelsesbeskeder, der udstilles på Datafordeleren Snitfladetest Snitfladtesten omfatter test af de indbyrdes snitflader mellem to grunddataregistre eller mellem grunddataregisteret og Datafordeleren. Derudover skal det enkelte registers tjenester udviklet på datafordeleren testes. Dette gøres ved at udskifte de forskellige stubbe en-for-en for derigennem at sikre, at den enkelte snitflade også fungerer teknisk og forretningsmæssigt korrekt som live integration. Det påhviler det enkelte registerprojekt at teste og kvalitetssikre projektets leverancer af services og hændelser. Denne test og kvalitetssikring omfatter tillige funktionstest af de snitflader, hvorigennem grunddataregisteret udstiller services og hændelser via Datafordeleren samt registerets integrationer til andre løsninger (ajourføringsservices). Det fælles testprojekt medvirker i tilrettelæggelsen af snitfladetest mhp. at sikre der gennemføres test med de samme data, som seneres skal anvendes i de tværgående integrationstest Systemtest af integrationer mellem grunddataregistrene Tværgående systemtest af integrationer på tværs af GD1, GD2 og GD7 omfatter alle de forretningsmæssige scenarier, som registrene i GD1 og GD2 skal systemunderstøtte. Der etableres et testforløb for hver af de tværgående forretningsprocesser som involverer punktpunkt integration mellem to registre og/eller integration via Datafordelerens udstilling af hændelsesbeskeder og data. Disse processer er beskrevet i delprogrammernes målarkitektur. Det fælles testprojekt udarbejder detaljerede testplaner for integrationstest, som vil blive udført som end-to-end test for de samlede tværgående forretningsprocesser. Testprojektet har det overordnede testansvar og koordinerer udførelsen af integrationstest. Registerprojekterne har ansvaret for at udføre de dele af integrationstesten, som vedrører registeret Test af de primære dataanvenderes adgang til og brug af grunddata Grunddataprogrammets testmiljø og testdata stilles til rådighed for GD1 s og GD2 s primære dataanvendere for test af egne forretningsprocesser. De primære dataanvendere ift. GD1 er KL/Kombit (ejendomsskat og -bidrag), SKAT (ejendomsvurdering). GD2 s primære anvendere er: CPR, CVR, SKAT og Danmarks Statistik. Dataanvenderne udarbejder egne testscenarier for de forretningsprocesser, som skal testes. På baggrund af dataanvendernes indmeldinger om testønsker fastlægger testprojektet de overordnede rammer for disse anvendertest og faciliterer i samarbejde med registerprojekterne afviklingen af disse test. - 7 af 15 - MBBL-REF:

8 2.2 Forudsætninger for test En succesfuld test er afhængig af andre aktiviteter og begivenheder end selve testforløbet. Her er de vigtigste forudsætninger listet: 1. Projekter som deltager i integrationstest skal levere deres løsning som planlagt og med den aftalte kvalitet, herunder have gennemført en vellykket snitfladetest. Snitfladetesten skal være dokumentet efter det fælles testprojekts retningslinjer for test. Implementeringsplanerne er stramme og det er kritisk hvis blot et af registrene bliver forsinket med deres leverance. Det skyldes, at den samlede løsning er afhængig af, at relationerne mellem registrene er fuldt implementeret og manglende levering af blot et enkelte register vil umuliggøre, eller i bedste fald forsinke en eller flere tværgående test. 2. De enkelte projekter skal bidrage med de nødvendige testressourcer og aktivt medvirke i planlægningen og gennemførelsen af systemintegrationstestaktiviteter. Det er vigtigt at de enkelte projekter bidrager med både testmanager, som kender den tekniske løsning, og med tester, som har den nødvendige forretningsviden. 3. At testgrundlaget (testdata og testmiljøer) er etableret og er tilstrækkeligt for gennemførelse af de aftalte integrationstest. 2.3 Dokumenter og værktøjer i kvalitetssikringen Testdokumenter i det fælles testprojekt Under ejendomsdata- og adresseprogrammernes testprojekt arbejdes der som minimum med følgende dokumenter: GD1/GD2 teststrategi: Etablerer en fælles ramme for den konkrete planlægning af de test- og kvalitetssikringsaktiviteter, der skal gennemføres i GD1 og GD2. Hovedplan for test og kvalitetssikring Plan for test af tværgående GD1/GD2 systemintegrationer via Datafordeleren samt kvalitetssikring af specifikationer af tværgående tjenester (services og hændelser). Testprojektets krav til gennemførelse og dokumentation af snitfladetest beskrives. Planen beskriver på et overordnet niveau testaktiviteter både mht. ressourcebehov og tid. Desuden forholder den sig til behovene for testmiljøer og testdata. Skabeloner til kvalitetssikring af services og hændelser For at få en ensartet detaljeret forretningsmæssig specifikation af services og hændelser på tværs af registerprojekterne udvikles et fælles sæt skabeloner - én skabelon for hver servicetype (ajourføring, udstilling, hændelser og sammenstillede). Disse service- og hændelsesspecifikationer anvendes til at sikre dataanvenderenes (i første omgang registerprojekterne) forretningsmæssige behov er dækket. Desuden anvendes de forretningsmæssige specifikationer sammen med registerets udstillingsmodel som grundlag for udarbejdelsen af de korresponderende tekniske specifikationer, der indgår som bilag i registerets Dataleverancespecifikation ift. Datafordeleren - 8 af 15 - MBBL-REF:

9 Plan og metode for kvalitetssikring af Dataleverancespecifikationer (DLS) Testprojektet etablerer en plan for kvalitetssikring af registrenes Dataleverancespecifikationer. Testprojektet gennemfører i samarbejde med registerprojekterne og dataanvenderne skrivebordstest til at kvalitetssikre at forretningsmæssige og tekniske specifikationer overholder de beskrevne forretningsprocesser og anvenderbehov. Testprojektet udarbejder kvalitetssikringsrapporter til dokumentation for de gennemførte QA-aktiviteter. Testplaner: Delprogrammerne har, forud for godkendelse af snitflader på tværs af de forskellige løsninger, ansvaret for planlægning og gennemførelse af de tværgående test. For alle tværgående forretningsprocesser planlægges og dokumenteres tværgående testfaser i hver sin testplan, som indeholder en detailplanlægning af de enkelte test testcases - med specifikation af hvad der skal testes af hvem, hvornår, på grundlag af hvilke testdata, i hvilke miljøer etc. Et vigtigt element i disse planer er godkendelseskriterier ift. den enkelte test. Testrapport: Hver af de tværgående testfaser dokumenteres i en testrapport, som dokumenterer de gennemførte testscenarier og dertil hørende testresultater. Testrapporten omfatter en kvalitativ vurdering af hver enkelt testscenarium. 2.4 Testaktiviteter Milpælsplaner og test Testaktiviterne er opdelt i 3 faser (QA1: Kvalitetssikring af forretningsmæssige beskrivelser af udstillingsmodeller, services og hændelser, QA2: Kvalitetssikring af tekniske specifikationer af services og hændelser og TEST: Tværgående test af services og hændelser), som illustreret nedenfor Figur 1: Fase- og milepælsoversigt for tværgående test og kvalitetssikring. - 9 af 15 - MBBL-REF:

10 3. Test- og kvalitetssikringsobjekter 3.1 Kvalitetssikringsobjekter Testprojektet vil i samarbejde med registerprojekterne og de primære dataanvendere kvalitetssikre følgende: Løsningsarkitekturens bilag A vedr. servicebeskrivelser. Registerprojekternes servicebeskrivelser og deres indbyrdes sammenhænge hhv. sammenhæng til Delprogrammets målarkitektur. Udstillingsmodel. Det sikres at det enkelte registerprojekts udstillingsmodel understøtter GD1/GD2 s forretningsmæssige databehov. I regi af GD8 sikres at modellen overholder fælles modelregler. Forretningsmæssig specifikation af ajourføringsservice. Det sikres at registeropdateringer der udføres via ajourføringsservices indeholder de korrekt data samt at de for forretningsprocessens nødvendige grunddata er til rådighed for anvenderen. Forretningsmæssig specifikation af udstillingsservices. Sikring af at de nødvendige forretningsmæssige data udstilles som registerservices eller sammenstillede services på Datafordeleren. Forretningsmæssig hændelsesspecifikation. Sikring af at de nødvendige forretningsmæssige hændelsesbeskeder dannes/fordeles via Datafordeleren. Teknisk specifikation af ajourføringsservice. Sikring af at de tekniske specifikationer af ajourføringsservices funktionelt og datamæssigt er i overensstemmelse med anvenders/udstillers krav. Dataleverancespecifikationens bilag 2a servicespecifikation. Sikring af at de tekniske specifikationer af udstillingsservices, herunder sammenstillede services, opfylder de forretningsmæssige krav og sammenhængen til udstillingsmodellen Dataleverancespecifikationens bilag 2b hændelsesspecifikation. Sikring af at den tekniske hændelsesspecifikation opfylder de forretningsmæssige krav og sammenhængen til udstillingsmodellen. Sekvensdiagrammer for tværgående forretningsprocesser. Det sikres, at der er den nødvendige service- og hændelsesunderstøttelse i sekvensdiagrammerne af de tværgående forretningsprocesser, som er testobjekter i de tværgående GD1/GD2 test. 3.2 Testobjekter I regi af det fælles testprojekt gennemfører GD1 og GD2 fysiske test til at verificere at services og hændelser fungerer som beskrevet og indeholder de oplysninger, der fremgår af de tekniske specifikationer. GD1 s testobjekter omfatter otte tværgående forretningsprocesser. For hver proces udvælges i samarbejde med registerprojekterne og relevante interessenter et passende antal varianter. Dette skal sikre at testen omfatter de aspekter, som vurderes forretningskritiske for processen. Forretningsprocesserne er: - 10 af 15 - MBBL-REF:

11 1. Matrikulær forandring af samlet fast ejendom. Processen omfatter aktiviteter, der er forbundet med at gennemføre ændringer af matrikulære skel, herunder dannelse af nye bestemte faste ejendomme. Aktiviteterne indbefatter såvel kommunernes som matrikelmyndighedens sagsbehandling, registrering og godkendelse af de ansøgte matrikulære ændringer, herunder håndtering af de relevante registerdata og identifikationer. Det sikres, at den matrikulære forandring håndteres ift. BBR, Ejerfortegnelse og Tingbog. 2. Ejerlejlighedsopdeling og forandring. Processen omfatter aktiviteter, der er forbundet med at gennemføre ændringer af ejerlejligheder, herunder dannelse af nye ejerlejligheder ifb. en ejerlejlighedsopdeling. Aktiviteterne indbefatter såvel kommunernes som matrikelmyndighedens sagsbehandling, registrering og godkendelse af de ansøgte matrikulære ændringer, herunder håndtering af de relevante registerdata og identifikationer. Det sikres, at ejerlejlighedsopdeling/forandring håndteres ift. BBR, Ejerfortegnelse og Tingbog. 3. Oprettelse af bygning på fremmed grund (BPFG) via kommunen. Processen omfatter aktiviteter, der er forbundet med at oprette en BPFG i Matrikelregistret. Oprettelsen foretages af Kommunen via en ajourføringsservices stillet til rådighed af Matrikelregistret. 4. Stedfæstelse af BPFG. Processen forudsætter, at BPFG skal være oprettet i forvejen i Matrikelregistret om end Ejer ikke nødvendigvis kender til det tilhørende BFEnummer. Dette kan fx være tilfældet ved tidligere tinglyste BPFG, hvor ejendommen ikke har kunnet matchet med den tilsvarende BPFG i ESR på opstartstidspunktet. 5. Ejerskifte via Digital Tinglysning. Processen igangsættes ved at Ejer (eller en anmelder) retter henvendelse til Tinglysningsretten med anmodning om en tinglysning af adkomstforhold til en Bestemt fast ejendom. 6. Ejerskifte via kommunen. Processen omfatter aktiviteter, der er forbundet med at ajourføre et ejerskifte ift. Faktisk ejer i Ejerfortegnelsen. 7. Vedligeholdelse af Ejendomsadministrator. Processen igangsætte ved at Kommunen modtager en anmodning fra en Ejer, Skifteret eller Fogedret om en ajourføring af Ejendomsadministrator i Ejerfortegnelsen. GD2 s testobjekter omfatter [?] tværgående forretningsprocesser [GD2 udfylder her] - 11 af 15 - MBBL-REF:

12 4. Ansvarsfordeling 4.1 GD1/GD2 s fælles testprojekt Den daglige ledelse af fælles test- og kvalitetssikringsaktiviteter varetages af GD1/GD2 s fælles testprojekt: Aktør MBBL MBBL Rolle Projektleder Testmanager Projektlederens opgaver er: Lede og planlægge det fælles testprojekt i overensstemmelse med gældende hovedplan. Lede møderne i Testforum Deltage i møder GD1 s og GD2 s projektfora Levere statusrapporter, herunder risikovurderinger i om projektets fremdrift mv. til GD1/GD2 programsekretariatet Løbende vedligeholdelse af testprojektets hovedplan ift. GD1/GD2 s implementeringsplaner Testmanagerens opgaver er: Planlægge og gennemføre implementeringen af projektet i overensstemmelse med testprojektets hovedsplan. Bidrage med testfaglige kompetencer til Test- og Projektforum. Testmanagerens opgaver i samarbejde med registerprojekterne er: Design af test og valg af testdata på baggrund af de forretningsmæssige krav Specifikation af testcases med acceptkriterier Være drivkraft i afvikling af tværgående test og kvalitetssikring. 4.2 Registerprojekterne Ansvaret for at grunddatasystemer og andre systemtilpasninger fungerer korrekt ift. de aftalte rammer, godkendte specifikationer etc. ligger entydigt i det projekt, som har ansvaret for det pågældende system. Det påhviler det enkelte projekt at foretage den nødvendige test og kvalitetssikring i forhold til projektets leverancer, herunder grunddatasystemer og de hertil hørende brugerflader samt systemets integrationer til andre løsninger (ajourføringsservices/daf) af 15 - MBBL-REF:

13 4.2.1 Systemansvar placeret hos de enkelte myndigheder De enkelte projekter er selv ansvarlige for proces og metode ift. Planlægning og gennemførelse af projektets test og kvalitetssikring. Sandsynligvis har den enkelte myndighed og/eller det enkelte projekt sin egen teststrategi, som sammen med den fælles teststrategi sætter rammerne for den test, der skal gennemføres. Planlægning og gennemførelse af test kan med fordel følge samme model, som anvendes i GD1/GD2; men der er ikke krav herom. Der er dog krav om at registerprojekterne overfor testprojektet dokumenterer testresultaterne af de tjenester (services og hændelser) som skal indgå i de fælles integrationstest. Ligeledes er der krav om, at registerprojekterne anvender data og værktøjer fastsat af testprojektet til snitfladetesten. 4.3 Ansvarsfordeling i forhold til testtyper Test planlægges gennemført i forhold til forskellige testtyper på delprogramniveau og/eller på projektniveau. Det er ikke et krav, at alle testtyper anvendes i det enkelte projekt, men det er et krav, at projektet tager stilling til relevansen af de enkelte testtyper ift. projektet. Testtyper der fravælges skal tydeligt fremgå at projektets testplan. Tilsvarende kan projektet i sin testplan tilføje ekstra testtyper hvor dette vurderes relevant. Testtyperne relaterer sig til henholdsvis funktionelle og ikke funktionelle krav: Funktionelle krav Funktionalitet i grunddatasystem: Ansvaret for at teste funktionaliteten i det enkelte grunddatasystem ligger fuldt ud hos det projekt, som har ansvaret for det pågældende system. Funktionalitet ift. datafordeler: Specifikation af services og funktionstest af disse gennemføres af det enkelte projekt, som fuldt ud har ansvaret for disse services i samarbejde med Datafordelerprojektet. Delprogrammerne har et ansvar for at teste sammenhænge på tværs af de enkelte projekter at ejendomsdata- og adresseprogrammets services i sammenhæng lever op til ejendomsdata- og adresseprogrammets forretningsmæssige mål. Integrationer: Det enkelte projekt har ansvaret for test af de nære integrationer. Hermed menes interne integrationer og eksterne integrationer ift. læsning eller aflevering af informationer, dvs. snitfladetest. Projektet har ansvaret for at sikre at projektets integrationer herunder udstillede services syntaktisk er korrekte ift. specifikationer. Delprogrammerne har ansvaret for test af integrationer i et lidt bredere perspektiv til understøttelse af de forretningsmæssige mål. Konverteringer: Det enkelte projekt har ansvaret for test af konverteringer i relation til systemet eksempelvis konvertering fra gammel version til ny. Konvertering mellem systemer eks. flytning af ejeroplysninger fra ESR til Ejerfortegnelse testes af det modtagende system/projekt. Sammenligningstest: Ejendomsdata- og adresseprogrammet har ansvaret for at teste, at to forskellige løsninger leverer samme resultat, hvor dette er forventet eksempelvis at ESR og - 13 af 15 - MBBL-REF:

14 grunddatasystemerne leverer samme resultat, hvor dette er forventet. Det enkelte projekt har ansvaret for test af gammel og ny version ift. det enkelte system, hvor disse forventes at levere samme resultat - eksempelvis test af at BBR 2.0 leverer samme resultat som BBR 1.6, hvor dette er forventet. Samtidighedstest: Delprogrammerne har ansvaret for at stille krav til grunddataregistrenes replikeringsfrekvens ift. Datafordeleren. Der gennemføres samtidighedstest til dokumentation for at replikeringen fungerer forretningsmæssigt korrekt.disse test omfatte de forhold, hvor der inden for samme tidsinterval foretages opdateringer ift. samme objekt i to eller flere grunddataregistre Ikke-funktionelle krav Brugervenlighed, robusthed og performance: Det enkelte projekt har ansvaret for at teste systemet ift. brugervenlighed og robusthed. Det enkelte projekt har ligeledes ansvaret for at teste at systemerne lever op til den ønskede performance. Ift. services udstillet i Datafordeleren sker dette i et samarbejde med Datafordeler projektet (GD7). Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningens robusthed. Sikkerhed: Ejendomsdata- og dataprogrammet har ansvaret for at teste tværgående sikkerhed ift. Datafordeleren. Dette omfatter bl.a. test af at tildelte sikkerhedsroller fungerer som specificeret også i relation til sammenstillede services. Det enkelte projekt har ansvaret for test af sikkerhedskrav ift. adgang til funktioner og data herunder sikring af adgang til personhenførbare data. Omfatter både sikkerhed i selve løsningen og sikkerhed ift. de udstillede informationer i Datafordeleren. Driftstest, Dokumentation og Vedligeholdelsesegnethed: Det enkelte projekt har ansvaret for test af løsningen er installeret korrekt i produktion og virker den som forventet. Derudover har det enkelte projekt har ansvaret for kvalitetssikring af den tilhørende dokumentation og for test af løsningens vedligeholdelsesvenlighed af 15 - MBBL-REF:

15 5. Testmiljøer og testdata 5.1 Testmiljøer Udover hvad der er af behov for testmiljøer hos den enkelte leverandør, vil der på ejendomsdata- og adresseprogramniveau være behov for at etablere et logisk fælles testmiljø, hvor de enkelte Grunddataregistre/systemer har et miljø til test af integrationer til alle eksterne grænseflader. Testmiljøet skal indeholde alle relevante relationer og grænseflader. Grænseflademæssigt, skal der etableres miljøer, der fuldstændigt svarer til de kommende produktionsmiljøer. Dette skal ske af hensyn til delprogrammernes evne til at teste de om de forretningsmæssige mål kan opfyldes. Datafordelerprojektet stiller krav om at registerprojekterne udfærdiger en dataleverancespecifikation (DLS) for hvert testmiljø, som skal udstiller registerets data og tjenester. Da test af integrationerne i delprogrammerne inkluderer test af data og services på Datafordeleren, så skal setuppet og antallet af testmiljøer være planlagt forud for registerprojekternes udarbejdelse af DLS og indgåelse af dataleveranceaftale med Datafordeleren, således at det rigtige setup for testmiljøer implementeres på Datafordeleren. 5.2 Strategi for testdata Den vigtigste rolle for testdata er, at de er tilstrækkelige, på alle måder, til at kunne understøtte testen af de forretningsmæssige mål i delprogrammerne. Kortlægningen af de konkrete behov for testdata skal derfor ske på baggrund af de forretningsmæssige processer, der skal systemunderstøttes. I det omfang det er muligt, under hensyntagen til persondata- og anden lovgivning, at etablere testdata på baggrund af produktionsdata, vil dette blive foretrukket. 5.3 Testværktøjer Styregrupperne for GD1 og GD2 har besluttet at følgende værktøjer anvendes til styring af test og til fejlrapportering på delprogramniveau: 1. Test styring (testplaner, testcase, testrapporter) testlink ( ) 2. Fejlrapportering Her er valgt Jira ( Det er ligeledes besluttet at registerprojekterne anvender de nævnte værktøjer til test og fejlrapportering af snitflader. 5.4 Testrutiner Udover at planlægge de konkrete testplaner, så er der også behov for på delprogramniveau, at fastlægge spillereglerne i forbindelse med afviklingen af test. Da der er mange parter og mange systemer involveret i testafviklingen, skal der f.eks. være spilleregler for, hvordan fejlrettelser i grunddataregistrene eller datafordeleren implementeres, at testdata anvendes, så de ikke beskadiges osv af 15 - MBBL-REF:

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring MBBL-REF: 201X-XXXX Version: 0.3.1 Status: Udkast Oprettet: 31-05-2015 Fil: Bilag 7 - Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring v0 3 1.docx Dokument

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Version: 2.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 19-12-2016 Fil: Testplan - Snitflade- Integrations-

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 05-10-2014 Oprettet Jenan, GST 0.2 12-11-2014 Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST 0.3 14-11-2014 Første

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Modelafleveringsproces

Modelafleveringsproces Appendix - Informationsmodel og Datamodel Side: 1 Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Modelafleveringsproces Diagrammet beskriver de processer, der knytter sig til indlevering af en datamodel

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 15-10-2009 0.1 LBA Første udkast 16-11-2009 0.2 GST Revideret udkast 18-12-2009 0.3 GST

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 Grunddata set fra finanssektoren Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 2 Emner Finanssektoren Fokus på effektivitet Stor interesse i Grunddata Hvordan vi organiserer os Grunddata

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere