OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER"

Transkript

1 OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

2 INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Bilaget angiver s krav til Prøveprogrammet, Prøver og Tests. Bilaget skal ikke udfyldes af en.

3 1. Indledning Struktur Oversigt over underbilag Prøveprogram Generelle retningslinjer for prøveprogrammet Risikobaseret tilgang Tidsplan Sikkerhed Prøver Fabriksprøven Platformsprøve Installationsprøven Systemacceptprøve Delleveranceprøve (Driftsprøve type 1) Overtagelsesprøve Driftsprøven (Driftsprøve type 2) Prøver og Tests Startkriterier, Prøver Startkriterier, Tests Slutkriterier, Test Slutkriterier, Prøver Prøve- og dokumentation Teststrategi Testcases Regressionscases Testdata Prøveplaner/Testplaner Prøverapport/Testrapport Fejlhåndtering Fejlhåndteringsproces Fejlkategorier for funktionelle Tests Dokumentations Brugervenligheds Godkendelse af en Prøve Værktøjer... 11

4 8.1. Testværktøj... 11

5 1.Indledning Bilaget angiver s krav til afprøvning af Løsningen og beskriver Prøveprogrammets Prøver, herunder sammenhængen til miljøer og typer. Formålet med afprøvninger er at sikre, at ens forpligtelser i forbindelse med Kontrakten er opfyldt, herunder de Servicemål, som er angivet i Bilag 7. Prøveprogrammets struktur skal gøre det muligt at planlægge detaljeret med de ressourcer, der indgår, herunder både personale og IT-udstyr. Samtidig skal Prøveprogrammets struktur til enhver tid understøtte fremdrift i det overordnede Program og gøre det muligt på et vilkårligt tidspunkt at dokumentere status og fremdrift i forhold til Prøveprogrammet. For at sikre den størst mulige fremdrift i det samlede Program er det nødvendigt, at der udarbejdes en dynamisk strategi. Teststrategien udarbejdes af en i samarbejde med og godkendes af inden afslutningen af Afklaringsfasen. Udarbejdelse og godkendelse sker som angivet i Bilag 4 og skal endvidere tage højde for beskrivelsen af ens metoder m.v. i Implementeringsstrategien, jf. Underbilag 1D. Teststrategiens elementer (Prøver og Test) kan, hvis det aftales mellem Parterne, afvikles i parallelle forløb. Dog kan en Prøve ikke godkendes, før den foregående Prøve er godkendt. ens omkostninger til prøver og s skal være indregnet i Leverancevederlaget Struktur Bilag 12 udgør rammerne for udarbejdelse af strategien og Prøveprogrammet i øvrigt. Dokumentet er struktureret omkring følgende Prøver, jf. Kontraktens punkt 8 samt Bilag 1: Fabriksprøve Platformsprøve Installationsprøve Systemacceptprøve Delleveranceprøve (Driftsprøve type 1) Overtagelsesprøven Driftsprøven (Driftsprøve type 2) Hver enkelt prøve er kendetegnet ved en række og aktiviteter, som afvikles i de miljøer, der er specificeret i nærværende Prøveprogram. Som led i udarbejdelsen af strategien kan der aftales ændringer (f.eks. supplerende s) i de enkelte Prøver. Sådanne ændringer håndteres som ændringsanmodninger, jf. Bilag 8. 2.Oversigt over underbilag Bilag 12 har ingen underbilag. 3.Prøveprogram Formålet med Prøveprogrammet er at kontrollere og verificere, at Løsningen er komplet, korrekt installeret og korrekt konfigureret, samt overholder aftalte svartider og øvrige Servicemål, jf. Bilag 7 samt, at alle krav i øvrigt er opfyldt i den aftalte kvalitet Generelle retningslinjer for Prøveprogrammet De generelle retningslinjer for Prøveprogrammet gælder for alle prøver, medmindre andet er specificeret for de enkelte prøver. 1

6 en har det overordnede ansvar for, at alle aktiviteter i Prøveprogrammet planlægges, igangsættes og afvikles til tiden. bidrager i det aftalte omfang til prøve- og aktiviteter. ens manager skal sammen med s manager forestå al planlægning, opfølgning, rapportering mv. omkring afviklingen af prøver. s deltagelse i aktiviteter skal fremgå af Bilag 1. en kan ikke kræve, at deltager i prøve- og aktiviteter udover det, der fremgår af Bilag 1. en skal være fysisk tilstede under de ttests, som gennemfører, medmindre andet er aftalt. En Prøve skal gennemføres under forhold, der i videst muligt omfang svarer til en normal driftssituation. Det påhviler en, at dokumentere at afvigelser mellem drift og det aktuelle miljø ikke er relevant for den aktuelle Test Risikobaseret tilgang Prøveafviklingen sker ud fra en risikobaseret tilgang således, at det sikres, at de steder hvor risikoen for Fejl er højest, også er de steder, der es tidligt i projektforløbet, og mere grundigt end de områder, der har mindre sandsynlighed for Fejl eller mindre konsekvens ved Fejl Tidsplan Det påhviler en at tilrettelægge Prøveprogrammet således, at tidsplanen jf. Bilag 1, overholdes. Hvis et afprøvningsforløb ikke kan godkendes, skal en levere en revideret tidsplan, jf. bestemmelserne i Bilag 1 og Kontrakten Sikkerhed Det påhviler en at tilrettelægge Prøveprogrammet således, at kravene i Bilag 14, overholdes, herunder krav til anonymisering af data. 4. Prøver 4.1. Fabriksprøven Fabriksprøven gennemføres af en som et led i egen kvalitetssikring af Programmel og programmeringsarbejde og omfatter en afprøvning af Løsningens funktionalitet i ens eget miljø uden tilslutning til s IT-miljø. Formålet med Fabriksprøven er at sikre, at den aftalte Løsning har en kvalitet, som kan give en berettiget forventning om, at Løsningen kan opfylde de kriterier, der er fastlagt i de efterfølgende Prøver. Det er således en forudsætning, at den samlede Løsning er kvalitetssikret hos en og således har bestået Fabriksprøven inden installation og afprøvning hos. Fabriksprøven skal sikre, at det øvrige Prøveprogram kan gennemføres uden unødige gentagelser, forsinkelser og brug af ressourcer under forløbet Platformsprøve Platformsprøven indeholder en gennemgang og Test af Driftsplatformen, således at det sikres, at platformen er klar til installation af Løsningen. Driftsplatformen skal overholde de specifikationer, en har beskrevet i besvarelsen af Bilag 6. Det nærmere forløb aftales mellem en og i Afklaringsfasen og indgår i Teststrategien. Det er ens ansvar, at der specificeres et sådant forløb Installationsprøven Formålet med installationsprøven er at afprøve, om Løsningen kan installeres, konfigureres og bringes til at fungere i et nyt miljø, herunder at eventuelle relevante data kan konverteres korrekt, før en ny type eller Prøve påbegyndes. Prøven gennemføres i s miljø. 2

7 Installationsprøven er endvidere en Test (generalprøve) af den drejebog for installation af Løsningen, som en udarbejder og leverer forud for Løsningens Idriftsættelse, herunder en verifikation af tidsangivelser på aktiviteterne i denne drejebog Systemacceptprøve Systemacceptprøven skal godtgøre, at alle Kontraktens krav er fuldt ud leveret og overholder det aftalte kvalitetsniveau, herunder om integrationer fungerer samt om data er korrekt konverteret og tilgængeligt i Løsningen. Systemacceptprøven inkluderer endvidere verifikation af, at al Dokumentation for Løsningen er leveret og godkendt. Endelig sker der under Systemacceptprøven en afprøvning af, om de processer og værktøjer, der er aftalt og operationaliseret mellem og en under aktiviteten overgang til forvaltning kan godkendes. Systemacceptprøven af Løsningen gennemføres i s miljø Delleveranceprøve (Driftsprøve type 1) Delleveranceprøven foregår i s Produktionsmiljø umiddelbart efter idriftsættelse på hver Sygehusenhed. Delleveranceprøven har bl.a. til formål at e, om Løsningen overholder de Servicemål, der er beskrevet i Kontraktens Bilag 5 og 7. Løsningen skal være i drift i minimum 30 dage under hver Delleveranceprøve, hvor Servicemålene skal have været opfyldt i en sammenhængende periode på 20 dage for, at Prøven bestås Overtagelsesprøve Overtagelsesprøven tilrettelægges som et review, hvor via statisk- afprøver, om alle krav til Leverancen er opfyldt, ved at gennemgå alle Testrapporterne fra Delleveranceprøverne samt eventuelle Handlingsplaner Driftsprøven (Driftsprøve type 2) Den afsluttende Driftsprøve foregår i s Produktionsmiljø efter Idriftsættelse på sidste Sygehusenhed. Driftsprøven har til formål at e om Løsningen overholder de Servicemål, der er beskrevet i Kontraktens Bilag 5 og 7 efter at Løsningen er rullet ud til alle s Sygehusenheder. Løsningen skal være i drift i minimum 30 dage under Driftsprøven, hvor Servicemålene skal have været opfyldt i en sammenhængende periode på 20 dage for at Prøven bestås. 5. Prøver og Tests Nedenstående Tabel 1 indeholder en oversigt over, hvilke Prøver, der som udgangspunkt indgår i Prøveprogrammet samt de Tests, de enkelte Prøver består af. En Test er således at betragte som et delelement af en Prøve. Tabellen angiver samtidig, hvem der er ansvarlig for de enkelte Prøver og Test, samt hvem der er udførende. Prøv e Fabriksprøve Testtyper Beskrivelse Ansvarlig Type System Kontrollere at ens Løsning er funktionsdygtig og har den forventede kvalitet Tester at alle funktioner beskrevet i kravspecifikationen er til stede, og fungerer efter hensigten. Funktionell e 3

8 Brugervenlig heds Konvertering Sikkerheds Platformsprøve Afprøver Løsningens brugervenlighed, jf. krav herom i hele Kontrakten. Brugervenli gheds Sikre at konvertering af data gennemføres korrekt. Funktionell e Tester at kravene til sikkerhed er opfyldt. Afprøver om Driftsplatformen er korrekt konfigureret og korrekt opsat, jf. specifikationerne angivet af en i Bilag 6. Platforms Indeholder en gennemgang og af om Driftsplatformen er korrekt konfigureret og korrekt opsat, jf. specifikationerne angivet af en. Installationsprøve Systemacceptprøve Forretningsvendte Test Bruger Integrations Statisk Tekniske Afprøver ved installation i et nyt miljø om Løsningen kan installeres og er i funktionsdygtig stand. Tester om et softwareprodukt kan installeres på et givet miljø. Funktionell e Tester grænseflader og integrationer til andre systemer. Funktionell e Sikrer at konvertering af data gennemføres korrekt. Kontrollerer om den aftalte funktionalitet og Dokumentation er leveret, og om Løsningen er korrekt installeret, konfigureret og overholder Servicemålene. Afprøver Løsningens brugervenlighed, jf. krav herom i hele Kontrakten. Tester funktioner, brugerrettigheder, grænseflader og integrationer til andre systemer. / / Installations Integrations Konverterings Funktionelle Brugervenligheds brugervenligheds Funktionelle Tester grænseflader og integrationer til andre systemer. Funktionelle Sikrer at konvertering af data gennemføres korrekt. Tester om den fremsendte Dokumentation opfylder kravene og fremgår af aktivitetsoversigten. Verificerer om alle krav i forhold til driftsafviklingen er på plads, herunder svartidsmålinger, Rapporter, Planer, Processer osv. / Konverterings Funktionelle Dokumentations Dokumentations og Review 4

9 Svartids Fail-over Genoprettels es Statisk Delleveranceprøve (Driftsprøve type 1) Drifts Statisk Overtagelsesprøve Statisk Driftsprøve (Driftsprøve type 2) Drifts Statisk Tester om Løsningen overholder de specificerede krav til svartider, jf. Bilag 7. Tester, hvor skalerbar Løsningen er. Tester, hvor stabil Løsningen er over længere tids belastning. Test af fail-over scenarier for at sikre at arbejdet i Løsningen kan fortsætte som forventet efter en fail-over er gennemført. Tester, hvor sikkert et softwareprodukt er i forhold til sikkerhedsmæssige trusler. Tester genoprettelsesproceduren efter et nedbrud, hvor der genindlæses en backup. Verificerer om alle krav i forhold til driftsafviklingen er på plads herunder Servicemål, rapporter, planer, processer osv. Delleveranceprøven har bl.a. til formål at e, om Løsningen overholder de Servicemål, der er beskrevet i Kontraktens Bilag 5 og 7. Afprøver Løsningen i en reel drift situation for at konstatere om Servicemål er overholdt i Drift. Verificerer om alle krav i forhold til driftsafviklingen er på plads herunder Servicemål, rapporter, planer, processer osv. Afvikles som et review af alle rapporter og handleplaner fra forudgående prøver og s. Formålet med driftsprøven (type 2) er at konstatere, at Løsningen opfylder Servicemålene, jf. Bilag 5 og 7 efter fuld udrulning til alle s sygehuse. Afprøver Løsningen i en reel drift situation for at konstatere om Servicemål er overholdt i Drift. Verificerer om alle krav i forhold til driftsafviklingen er på plads herunder Servicemål, rapporter, planer, processer osv. Tabel 1 - Oversigt over Prøver og deres Test / / / / Kunde e n Skalerbarheds Stabilitets Sikkerheds Dokumentations og Review Funktionelle Dokumentations og Review Dokumentations og Review en Funktionelle Dokumentations og Review 5

10 Andre typer, eksempelvis regressions vil være nødvendige i forbindelse med fejlrettelser og lignende mellem de enkelte Delleverancer Startkriterier, Prøver Før en pprøve kan startes, skal en udarbejde en prøveplan for den pågældende Prøve, som er godkendt af s Testmanager. Indholdet af prøveplanen skal stemme overens med afsnittet 6.2, Prøveplaner/Testplaner Startkriterier, Tests Nedenstående, er anført en række kriterier, der skal være opfyldt, før en Test under en Prøve kan afvikles. Der skal være udarbejdet en plan for Testen, der er godkendt af s Testmanager. Løsningen af Krav skal være reviewet og godkendt af hhv. og Kunde. Det betyder konkret, at: - Alle design af udvikling er afsluttet og reviewet. - Alle bare krav der indgår i Testen er registreret i værktøjet. - Alle krav i Testværktøjet er reviewet og godkendt af ens og s Testmanager. Der er udfærdiget cases således, at alle krav er dækket i overensstemmelse med den risikobaserede tilgang til Testen. Det aktuelle miljø for Testen er installeret med den aktuelle version af Løsningen og klar til Test. Det aktuelle miljø er tilført med de relevante data. De nødvendige Testressourcer er endvidere rettidigt booket og til rådighed Slutkriterier, Test En Test er afsluttet, men ikke godkendt, når nedenstående kriterier alle er opfyldt: Alle cases i alle tilhørende set er afviklet uden blokerende Fejl, og har en status. ens og s manager er enige om status på hver enkelt case. Der foreligger en rapport der er reviewet og godkendt af s manager. Testrapporten indeholder en liste over udestående Fejl og handlingsplaner for fejlretning Slutkriterier, Prøver En Prøve er afsluttet, når alle nedenstående kriterier er opfyldt: Forudgående Prøver er afsluttet og godkendt. Alle Tests i Prøven er afsluttet, jf. slutkriterierne som beskrevet ovenfor. Der foreligger en rapport over alle Tests i Prøven, der er godkendt af s manager. Der forligger en prøverapport over prøveforløbet, der er godkendt af s manager. Prøverapporten indeholder en liste over udestående Fejl samt Handlingsplaner for fejlretning. Når ovenstående er på plads, kan der efterfølgende tages stilling til, om Prøven er Godkendt eller Ikke Godkendt jf. afsnit 7.3 nedenfor. 6. Prøve- og dokumentation 6.1. Teststrategi Teststrategien beskriver endeligt, hvilke typer der indgår som en del af Prøveprogrammet og redegør for et overordnet, sammenhængende forløb. 6

11 Teststrategien beskriver hvilke metrikker, der anvendes for at afgøre om Prøver og Test er afviklet korrekt. Processer og værktøjer skal på en sammenhængende, effektiv og sikker måde håndtere Programmets Prøveprogram. Teststrategien beskriver de enkelte Prøver og Tests omfang, proces, tilgang, teknikker, kriterier, miljøer, data, værktøjer samt en beskrivelse af s deltagelse inkl. roller og ansvar Testcases en skal i samarbejde med i Afklaringsfasen udarbejde en proces for, hvorledes identificering, udarbejdelse og vedligeholdelse af cases kan foregå i samarbejde med således, at der tidligt i processen bliver enighed om, hvilke cases der skal til for, at Løsningen kvalitetssikres bedst muligt, herunder sikre, at processen hænger sammen med den risikobaserede tilgang. Der skal være sporbarhed mellem s krav til Løsningen og de cases, der bliver udarbejdet. Det er ens ansvar, at cases identificeres, udarbejdes og struktureres forud for de enkelte Prøver og Tests, dette skal foregå i samarbejde med s Testmanager. Alle cases skal forefindes i det valgte værktøj og skal til enhver tid være tilgængelig for både og en Regressionscases en skal udarbejde en proces for, hvorledes identificering, udarbejdelse og vedligeholdelse af regressionscases kan foregå i samarbejde med. Regressionscases skal afvikles i forbindelse fejlrettelser før hver Delleverance. Regressionsen skal kunne afvikles på alle s miljøer, undtagen driftsmiljøet. Regressionsen skal udarbejdes i samarbejde med, og skal være tilgængelig for til en hver tid. Regressionsen kan indeholde relevante cases fra andre typer, inklusiv cases til integrationer. en skal levere regressions cases til, som skal afvikles i forbindelse med enhver leverance, inklusiv leverancer i forbindelse med forvaltningen (Drift) Testdata en skal i samarbejde med udarbejde en proces for, hvorledes data, oprettes, vedligeholdes, reserveres og systematiseres. Testdata er en vigtig del af enhver Test, og der er derfor behov for, at der opretholdes og vedligeholdes en større mængde data i miljøerne, som skal dække simple data samt komplekst datasæt; som eksempelvis kan være flere forskellige patienter med mere eller mindre komplekse sygedomshistorik. Det er vigtigt, at data i videst mulig omfang indeholder samme kompleksitet som patientdata i produktionsmiljøet. For nogle Tests kan det være nødvendigt at e på komplette datasæt fra produktion. Derudover skal der tage højde for, at data kan reserveres, således andre ere ikke benytter sig af de samme data Prøveplaner/Testplaner For enhver Prøve og Test, der skal gennemføres, skal der udarbejdes en plan. Ansvarsfordelingen i forhold til udarbejdelse af Testplanen en angivet i Tabel 1 - Oversigt over Prøver og deres Test Processen for udarbejdelse af Testplaner og godkendelse heraf følger Processen for udarbejdelse og godkendelse af Dokumentation, jf. Bilag 4. En plan skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 7

12 Kort overordnet beskrivelse af Prøven/Testen og dens formål Prøvens/ens omfang og afgrænsning Operationel tidsplan for Prøven/Testen med angivelse af alle aktiviteter og milepæle (drejebog) Beskrivelse af dækning og risikovurdering Beskrivelse af hvordan der sikres sporbarhed mellem krav og cases Beskrivelse af data, herunder omfang og hvordan de frembringes Beskrivelse af hvilke set, der skal gennemføres med præcis reference til, hvor de forefindes. Testset og cases skal være dokumenteret i et styringsværktøj før en kan starte. Beskrivelse af det miljø Prøven/Testen skal udføres i Beskrivelse af eventuelle værktøjer og metoder, der anvendes. Beskrivelse af de metrikker, der anvendes. Beskrivelse af software, herunder versionsnummer og eventuelt hvilken anden software, der skal være til rådighed. Beskrivelse af hvordan Prøven/Testen gennemføres, inklusiv planlægning, afvikling og rapportering. Dokumentation, der udarbejdes som led i Prøven/Test. Personressourcer, herunder hvilke krav der er til s involvering. Start- og slut kriterier Godkendelseskriterier for Prøven/Testen 6.3. Prøverapport/Testrapport Der skal udarbejdes en rapport over forløbet af en Prøve, samt for forløbet af en Test, der på retvisende måde, dokumenterer Prøvens/Testens resultat. Rapporten skal være i fuldstændig overensstemmelse med de data, der er tilgængelige i værktøjet. Den ansvarlige for udarbejdelse af Prøverapporten/Testrapporten for henholdsvis en Prøve og en Test er den ansvarligefor den pågældende Prøve eller Test jf. Tabel 1. Prøverapporten/Testrapporten skal som minimum indeholde følgende: Dokumentation af at alle cases, eller Tests er gennemført samt resultatet deraf. Hvor mange Fejl, der er fundet i alt og i hvilken fejlkategori/status. Er start- og slut kriterierne opfyldt? Eventuelle afvigelser i forhold til Prøveplan/Testplan (inklusive tidspunkter og involverede personer). Prøve-/Testrapporten skal belyse konsekvenser i forhold til øvrige aktiviteter i Programmet. Prøverapporten/Testrapporten skal indeholder en liste over Fejl og Handlingsplaner for fejlretning Evt. øvrige relevante forhold, herunder om Testen har været afbrudt. Prøveraporten/Testrapporten skal indeholde en anbefaling om, hvorvidt Testen kan betragtes som afsluttet, herunder en handlingsplan for de Fejl, der eventuelt er fundet i forbindelse med Testen. Det er ens ansvar at udarbejde handlingsplanen for udestående Fejl, uanset om en er ansvarlig for den pågældende Prøve eller Test. Prøverapporten/Testrapporten skal godkendes af s Testmanager. 7. Fejlhåndtering 7.1.Fejlhåndteringsproces Til håndtering af Fejl, er der behov for en fejlhåndteringsproces, der sikrer, at Fejl håndteres på en effektiv måde. Tabellen herunder beskriver, hvordan en skal reagere på identificerede Fejl. Testperioden er den periode, der er afsat til selve gennemførelsen af en Prøve eller Test. 8

13 Kategori Kategori Reaktion ved alle typer Test 1 Kritisk Fejl Identificeres en sådan Fejl under en Prøve eller Test, kan vælge at afbryde Prøven/Testen. Hvis ikke vælger at afbryde Prøven/Testen skal en uden ugrundet ophold udbedre den eller de kritiske Fejl. en skal endvidere levere bindende planer til for, hvorledes den/de kritiske Fejl vil blive udbedret inden for -/prøveperioden. 2 Alvorlig Fejl Se ovenfor vedrørende kritiske Fejl. 3 Betydende Fejl 4 Mindre betydende Fejl Tabel 2 - Oversigt over Reaktioner ved fejl en skal uden ugrundet ophold udbedre den eller de betydende Fejl. Hvis en ikke er i stand til at udbedre den/de betydende Fejl inden for inden for perioden dog maksimalt 5 Arbejdsdage, skal en levere bindende planer til, for hvorledes den/de betydende Fejl vil blive udbedret. en skal levere bindende planer til, der beskriver hvorledes alle Mindre betydende Fejl udbedres Fejlkategorier for funktionelle Tests Kategori Beskrivelse K1 Kritisk Fejl Fejl, der medfører, at væsentlige arbejdsprocesser ikke er mulige at gennemføre, ej heller ved ændringer i arbejdsprocessen, eller væsentlige dele af Løsningen er utilgængelig, og omgåelse er ikke mulig. K2 Alvorlig Fejl Fejl, der medfører, at væsentlige arbejdsprocesser kan gennemføres, men kun med væsentlige ændringer i arbejdsgangen eller omgåelse. K3 Betydende Fejl Fejl, der resulterer i, at mindre væsentlige arbejdsprocesser ikke kan gennemføres eller kun kan gennemføres ved ændringer i arbejdsgangen eller omgåelse. K4 Mindre betydende Fejl Fejl, der ikke hindrer arbejdsprocessen i at kunne gennemføres normalt, eventuelt med mindre ændringer i arbejdsprocessen for at omgå Fejlen. Tabel 3 - Fejlkategori for funktionelle Tests 9

14 7.2.1.Dokumentations Kategori Betegnelse Fejlkategorier ved statiske Tests: Gælder kun for Dokumentations 1 Kritisk Fejl Dokumentet indeholder Fejl som bevirker, at dokumentet ikke lever op til Kontraktens krav eller til efterfølgende dokumenterede afklaringer. Eller dokumentet indeholder Fejl eller unøjagtigheder, som gør læsningen og forståelsen af dokumentet meget svær eller umulig. 2 Alvorlig Fejl Dokumentet indeholder beskrivelser som er inkonsistente med andre beskrivelser i samme eller andre dokumenter, eller dokumentet indeholder væsentlige Fejl eller formuleringer, som gør det vanskeligt at forstå for den modtagergruppe, dokumentet er tiltænkt. 3 Betydende Fejl Indholdet har behov for uddybning eller præcisering, eller der er andre Fejl, som hverken er kritiske eller væsentlige. 4 Mindre betydende Fejl Tabel 4 - Fejlkategori for Dokumentations Brugervenligheds Der er mindre Fejl i dokumentet, f.eks. stavefejl, grammatiske fejl eller andre fejl, som ikke hindrer læsning af dokumentet, men som alligevel forstyrrer øjet, der læser. Kategori. Betegnelse Fejlkategorier ved Brugervenligheds 1 Kritisk Fejl Problem af så alvorlig karakter, at det kan risikere at påvirke s troværdighed og/eller patientsikkerheden. Det er svært eller direkte umuligt at gennemføre opgaven eller fortsætte brugen af brugergrænsefladen på en meningsfyldt måde. Brugeren må eksempelvis have hjælp fra andre for at komme videre. Til denne kategori hører også situationer, hvor brugeren synes, at Løsningen forlanger unødvendige oplysninger eller handlinger. 2 Alvorlig Fejl Problem, der er så forstyrrende for brugen af Løsningen, at brugerfejl er uundgåelige samt brugeren benytter uforholdsmæssigt lang tid på at løse en opgave. 3 Betydende Fejl Problem, der er forstyrrende for brugen af Løsningen og indebærer, at brugeren benytter længere tid på at løse en opgave. 4 Mindre betydende Fejl Tabel 5 - Fejlkategori for Brugervenligheds 7.3. Godkendelse af en Prøve Observationer, der ikke har større betydning for brugervenligheden, men som dog generer det generelle indtryk af brugergrænsefladen. En Prøve er godkendt, når godkendelseskriterierne fastsat i dette afsnit er opfyldt. skal senest 10 Arbejdsdage efter at have modtaget rapport med prøveresultatet skriftligt meddele en, om kategoriseringen af Fejl kan godkendes, samt om Prøven er bestået eller ikke bestået med angivelse af Fejl i en mangelliste. En Prøve er bestået, når godkendelseskriterierne er opfyldt. Prøven anses under alle omstændigheder for bestået, hvis ikke inden for 10 Arbejdsdage efter modtagelse af rapport med prøveresultatet har fremsat indsigelser mod prøverapporten. En Prøve er bestået, når Løsningen lever op til følgende krav: 10

15 Der forefindes ikke flere Fejl end specificeret herunder. Antallet af Fejl i en Prøve er summen af alle åbne Fejl i Prøvens tilhørende Tests: 8. Værktøjer 8.1. Testværktøj - 0 Fejl i kategori 1-0 Fejl i kategori 2-5 Fejl i kategori 3-30 Fejl i kategori 4 en skal benytte et værktøj til planlægning, gennemførelse, styring, sporbarhed og dokumentation af forløbet, herunder oprettelse og styring af fejlrapporter i forbindelse med gennemførelsen. Alle s medarbejdere skal have fuld adgang til værktøjet, således kan benytte værktøjet til at gennemføre de Prøver og Tests, som er ansvarlig for. Ved værktøj forstås software som eksempelvis HP ALM eller tilsvarende. Testværktøjer skal understøtte ens beskrivelse af sine prøvemetoder m.v. i Implementeringskonceptet, jf. Underbilag 3B. 11

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 [Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale Dato: 02-05-2012 Bilag 14 Version: 1.0 Bilag 14 Prøver Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 1 Indledning... 6 2 Teststrategi for projektet... 7 2.1 Udarbejdelse af teststrategi...

Læs mere

Bilag 14: Prøver. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS)

Bilag 14: Prøver. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Bilag 14: Prøver Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold bilag 14 Prøver 14. Prøver... 3 14.1 Indledning... 3 14.2 Afprøvningsprogram

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Afprøvning. Bilag 6

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Afprøvning. Bilag 6 SOLRØD KOMMUNE ESDH Afprøvning Bilag 6 April 2007 Vejledning Leverandør skal kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af leverandørens metoder eller processer til intern test inden overgivelse

Læs mere

Vejledning: Side 2 af 36 Bilag 11

Vejledning: Side 2 af 36 Bilag 11 Bilag 11 Prøver Vejledning: Afprøvning af Leverancen sker ved en fabriksprøve, overtagelsesprøve og driftsprøve. Såfremt Leverancen er opdelt i delleverancer, gennemføres der tillige delleveranceprøver

Læs mere

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Indhold underbilag 14 B Oversigt over prøve- og testtyper 14 B Oversigt

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog

Udbud af RIPA-Syd. Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Udbud af RIPA-Syd til Underbilag 14.A - Definitioner og testtype katalog Underbilag 14.A Definitioner og testtypekatalog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. DEFINITIONER...4 2. TESTTYPE KATALOG...5 2.1

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

Bilag 14. Prøver. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 14. Prøver. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 14 Prøver Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 14 Prøver Side 1/25 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal gennemarbejdes af Tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt Uddannelsesudvalget L 101 - Bilag 3 Offentligt Bilag 11 - Prøver Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen 28. juni 2005 Connecting Business & Technology Devoteam Fischer

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces

Driftsleverandørens Driftsprøve. beskrivelse af formål og proces Driftsleverandørens Driftsprøve beskrivelse af formål og proces 16. april 2015 Den samlede dokumentation består af følgende dokumenter: Dokument Version Driftsdokumentation v 1.8 Dokumentationen vedligeholdes

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Kontraktbilag 05 Prøver og Dokumentation Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. OVERTAGELSESPRØVEN...3

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER

BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER BILAG 19 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS BOD OG INCITAMENTER INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag:

Læs mere

DataHub Bilag 14 - Prøver. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli Revideret bilag udsendt d. 24.

DataHub Bilag 14 - Prøver. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli Revideret bilag udsendt d. 24. DataHub Bilag 14 - Prøver 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 2.0 Revideret bilag udsendt d. 24. august 2010 26-06-2010 02-07-2010 DATE XRDA ADA NAME 20-08-2010 24-08-2010 DATE REV. DESCRIPTION

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Bilag D Kundens medvirken Leveringsaftale 1 vedr. R8.x

Bilag D Kundens medvirken Leveringsaftale 1 vedr. R8.x Bilag D Kundens medvirken Leveringsaftale 1 vedr. R8.x 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formål og indhold... 3 1.1 Kundens medvirken i forbindelse med Leveranceaftale 1.... 3 1.1.1 Kundens medvirken

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder

Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Bilag 8 Servicemål med forudsætninger samt målemetoder Side 1 af 5 Kontraktbilag 8 Servicemål, forudsætninger samt målemetoder Såfremt de tilbudte leverancer indeholder enheder, som i henseende til driftseffektivitet

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version

Bilag 6 Afprøvninger Version Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 6 2 INDLEDNING... 7 2.1 TERMINOLOGI... 7 2.2 TESTOMFANG... 7 2.3 TESTORGANISATION... 9 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 11 SERVICEMÅL (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen af bilaget

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune.

Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune. Version 1.3 Spørgsmål til udbudsmaterialet omsorgssystem til Holstebro, Lemvig, Skive, Struer og Varde Kommune. ID Spørgsmål Svar 1 Af bilag 2 kravspecifikation er der to krav-id, der er nummereret med

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version

Bilag 6 Afprøvninger Version Bilag 6 Afprøvninger Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 15-10-2009 0.1 LBA Første udkast 16-11-2009 0.2 GST Revideret udkast 18-12-2009 0.3 GST

Læs mere

Område dækket af servicepakke Vedligehold

Område dækket af servicepakke Vedligehold Område dækket af servicepakke Vedligehold Beskrivelse: Generelt Servicepakke Vedligehold er en del af programmelvedligeholdelsen, men beskrives herunder for at samle relevant information om serviceniveau.

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens deltagelse... 4 1.1 Liste over nødvendige medarbejdere fra Kunden... 4 1.2 Liste over kunderelaterede aktiviteter... 4 2. Andre forhold... 5 Side

Læs mere

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT OM UDVIKLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HJEMMESIDE MELLEM VISITDENMARK OG [LEVERANDØRENS NAVN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund, Formål og kontraktpart... 6 1.1 Baggrund... 6 1.2 Formål... 6

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

Kresten Bay-Larsen 13-11-2007. Hermed kommentarer til K02, sendt i høring:

Kresten Bay-Larsen 13-11-2007. Hermed kommentarer til K02, sendt i høring: Side 1 af 8 Kresten Bay-Larsen Emne: VS: Teknisk høring af K02 - standardkontrakt for længerevarende it-projekter docid: http://147.29.149.96/vtukoncp/dok330587 SJ: -1 Fra: Morten Hougaard [mailto:morten@prettygoodtesting.com]

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TIDSPLAN OG IMPLEMENTERINGSKONCEPT

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TIDSPLAN OG IMPLEMENTERINGSKONCEPT BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TIDSPLAN OG IMPLEMENTERINGSKONCEPT INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med

Læs mere

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Bilag 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Bilag 1 Tidsplan... 5 1. Indledning... 5 2. Frist for bevillingsmæssig

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

BILAG TIL STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 MED RETTELSER

BILAG TIL STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 MED RETTELSER BILAG TIL STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 MED RETTELSER INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1 Tidsplan... 4 1.1. Aktiviteter i forbindelse med kontraktens gennemførelse... 4 1.2. Ændring af tidsplanen...

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedr.: Testressourcer - udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud vedr.: Testressourcer - udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S j.nr.: 17-0172-000014 5. januar 2018 Spørgsmål og svar til udbud vedr.: Testressourcer - udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 206-425539 Nr. Henvisning til udbudsmaterialet 1. Underbilag 2A tabel 3 2. Underbilag

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Disclaimer: Nærværende dokument er udarbejdet på privat initiativ af advokat Jesper Langemark, Bird&Bird og advokat Claus F. Sørensen, DAHL. Der er tale om en forkortet og forenklet kontrakt i forhold

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER GODKENDELSESKRITERIER GODKENDELSESKRITERIER Indlægget drøfter med udgangspunkt i konkrete eksempler forskellige typer af godkendelseskriterier ved afprøvning i udviklings- og driftsaftaler og de overvejelser,

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 5 - Prøver og dokumentation INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven... 3 2.2 Gennemførelse af Overtagelsesprøven...

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere