EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr."

Transkript

1 Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening

2 INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE ROLLER SKOLEBESTYRELSEN Tilsyn Principper Budget Andre beføjelser ET EKSEMPEL SÅDAN FÅR SKOLEN ET PRINCIP Mobning og trivsel Fra princip til handling SKOLELEDEREN Ledelsesvilkår Administrativ ledelse Personaleledelse Pædagogisk ledelse SAMARBEJDETS BETYDNING FOLKESKOLELOVENS 44 OG EN GOD SKOLE

3 FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE ROLLER En god skole afhænger bl.a. af et godt samarbejde mellem skolebestyrelse og skoleleder. Derfor er det vigtigt, at begge parter ved, hvilke roller de skal udfylde. Disse roller er nærmere defineret i folkeskolelovens 44 og 45. Kort fortalt beskæftiger skolebestyrelsen sig med principperne for skolens drift, mens skolelederen træffer de konkrete beslutninger om, hvordan disse principper samt de overordnede retningslinier, der udstikkes nationalt og kommunalt føres ud i livet. Skolebestyrelsen består af repræsentanter for både elever, medarbejdere og forældre. Den er altså bestyrelse for hele skolen og er ikke bare et organ, der varetager forældrenes interesser. På samme måde er skolelederen leder for hele skolen. Det gode samarbejde mellem skolebestyrelsen og skolelederen bygger på erkendelsen af, at alle arbejder for samme sag, nemlig at skabe så god en skole som muligt. Begge parter må imidlertid også erkende, at de arbejder frem mod dette fælles mål ud fra forskellige forudsætninger. Forældrene i skolebestyrelsen er valgt som forældre altså som læg folk, og ikke som eksperter. Derfor kan og skal de ikke beskæftige sig med detaljer vedrørende skolens drift, men med de overordnede linier. Skolelederen har ansvaret for hele skolens virksomhed og må tage mange hensyn, men han/hun skal loyalt forsøge at føre bestyrelsens visioner ud i livet. Det indebærer bl.a., at drøftelserne i skolebestyrelsen ikke bør forsvinde i tekniske detaljer. Skal samarbejdet mellem skoleleder og skolebestyrelse blive godt, er det vigtigt at få skabt en fornuftig balance mellem den professionelle tilgang fra skolens ledelse og ansatte og den dynamik og de idéer, der bliver tilført fra forældre og elever! Erfaringen viser, at hvis parterne kender og respekterer hinandens kompetencer, vil det være en fordel at få flest mulige drøftelser og beslutninger lagt i skolebestyrelsen. EN GOD SKOLE 3

4 SKOLEBESTYRELSEN Folkeskoleloven giver skolebestyrelsen følgende beføj elser: Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen Skolebestyrelsen udformer principper for skolens drift Skolebestyrelsen godkender skolens budget Skolebestyrelsen godkender skolens undervisningsmidler Skolebestyrelsen godkender skolens ordensregler Skolebestyrelsen udtaler sig om ansættelse af lærere og ledere Skolebestyrelsen udarbejder forslag om skolens læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trinmål og slutmål Ved strukturændringer, fx indførelse af fælles skoleledelse/skolebestyrelse for flere skoler, kan skolebestyrelsen ved de berørte skoler udtale sig Det fremgår af dagsordenen for skolebestyrelses møderne, hvilke sager skolebestyrelsen beskæftiger sig med. Det er skolebestyrelsesformanden, der fastsætter dagsordenen, mens skolelederen som sekretær for skolebestyrelsen sørger for at udsende indkaldelse med dagsorden og bilag til medlemmerne. Tilsyn Skolebestyrelsens tilsynsforpligtelse gælder både skolens fysiske rammer inklusive en eventuel SFO, legeplads, sportsplads osv. og de aktiviteter, der foregår på skolen: undervisning, aktiviteter i SFO, leg i frikvarterer og pauser osv. Tilsynet foregår via skolelederen og ved at han/hun på skolebestyrelsens møder gør rede for tilstanden på de områder, bestyrelsen ønsker at beskæftige sig med, eller ved at skolelederen af egen drift orienterer skolebestyrelsen. 4 EN GOD SKOLE

5 Det kan fx være tilsynet med børnene i frikvartererne, engelskundervisningens afvikling, støjniveauet i SFO en eller et hvilket som helst andet emne, som vedrører de aktiviteter, der foregår på skolen, og skolens fysiske indretning. Desuden holder skolelederen skolebestyrelsen underrettet om de problemer, der måtte opstå på skolen, herunder eventuelle klager fra forældre. Skal det gode samarbejde etableres, er det vigtigt, at alle forhold i forbindelse med skolen kan drøftes frit i skolebestyrelsen. De tilstedeværende ved møderne er til gengæld forpligtet til ikke at lade fortrolige oplysninger gå videre til tredjemand. Det indebærer, at skolelederen er åben over for skolebestyrelsen og loyalt redegør for eventuelle problemer, ligesom bestyrelsen bør respektere ledelsens faglige suverænitet og derfor holde sig til de generelle aspekter i sagerne. Skolelederens orientering finder ofte sted på to planer over for formanden og over for skolebestyrelsen som helhed. Ved at holde tæt og god kontakt til formanden sikres, at denne får det optimale grundlag for at fungere som formand for skolebestyrelsen. Principper Skolebestyrelsens principper er ét af de vigtigste styringsredskaber, bestyrelsen har til sin rådighed. Et princip er en retningspil for den vej, skolen skal styres. Det skal være formuleret sådan, at skolelederen har nogle valgmuligheder, når han skal anvende princippet i praksis. Folkeskoleloven angiver en række områder, som skolebestyrelsen skal udarbejde principper for: Arbejdets fordeling mellem lærerne Skole/hjem-samarbejdet. Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Fællesarrangementer (lejrskoler, skolerejser mv.) SFO ens virksomhed Herudover kan skolebestyrelsen udarbejde principper for skolens øvrige virksomhed. Budget Skolens budget er et vigtigt styringsredskab for skolebestyrelsen. Budgettet skal udarbejdes inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt. Det betyder fx, at hvis kommunalbestyrelsen har opdelt bevillingen til skolen i puljer til lønninger, bygningsvedligeholdelse og driftsudgifter, kan skolebestyrelsen ikke flytte penge fra den ene pulje til den anden. På den anden side betyder det også, at hvis kommunalbestyrelsen har udlagt den fulde budgetkompetence til skolen (populært sagt: har givet skolen en pose penge), står det skolebestyrelsen frit for at flytte midler fra den en konto til en anden. Undervisningens organisering (fx timetal på hvert klassetrin, valg fag, specialundervisning, placering af eleverne i klasser) EN GOD SKOLE 5

6 Det er skolelederens opgave at udarbejde forslag til budget ud fra de vedtagne principper og gøre skolebestyrelsen opmærksom på, hvilke ønsker, der eventuelt ikke lader sig føre ud i livet på grund af regler og overenskomster. Andre beføjelser Godkendelse af undervisningsmidler foregår på forskellig måde på skolerne, men normalt uddelegerer skolebestyrelsen dette til fx faglærerne, men under stadigt tilsyn af bestyrelsen. Ordensregler fastsættes af skolebestyrelsen, normalt efter udtalelse fra Pædagogisk Råd og Elevrådet. Det er kommunalbestyrelsen, der ansætter skolens lærere og ledere, men skolebestyrelsens udtaleret betyder, at den i de allerfleste kommuner har et stort ord at skulle have sagt ved ansættelser. Endelig kan skolebestyrelsen fremsende forslag til kommunalbestyrelsen i forbindelse med formuleringen af skolens læseplan og beskrivelser af udviklingen i undervisningen. Normalt vil udarbejdelsen af læseplanforslag og forslag til beskrivelser af undervisningen være et fælles projekt, som både Pædagogisk Råd, Elevrådet, skoleledelsen og skolebestyrelsen tager del i. I dette tilfælde kan man fx beslutte at spare på lønningskontoen (dvs. skære på antallet af lærertimer) og i stedet bruge pengene på fx undervisningsmidler, skolemøbler, lejrskoler eller skole/hjem-samarbejde. Under alle omstændigheder skal budgettet udarbejdes under hensyntagen til gældende regler og overenskomster. Fx begrænser aftaler om lærernes arbejdstid skolebestyrelsens (og skolelederens) muligheder for at omprioritere i budgettet. 6 EN GOD SKOLE

7 SÅDAN FÅR SKOLEN ET PRINCIP Dette er et eksempel på, hvordan skolebestyrelsen og skolelederen kan arbejde sammen: Mobning og trivsel På Lillekøbing Skole drøfter man i skolebestyrelsen de undersøgelser, der viser at hvert fjerde barn bliver mobbet i løbet af sin skoletid. Flere medlemmer af bestyrelsen mener ikke, mobning er et stort problem på skolen. Under drøftelsen er de to elevrepræsentanter, Jannie fra 8. klasse og elevrådsformanden Christian fra 9., mere aktive end sædvanligt. De kan fortælle om flere eksempler på mobning på skolen. Under indtryk af dette enes skolebestyrelsen om at undersøge sagen nærmere, og om at skolen bør optrappe sit arbejde for at hindre mobning. På det næste skolebestyrelsesmøde har formanden sat sagen på dagsordenen. Han har bedt skolelederen om et mundtligt oplæg, som støttes af et papir til skolebestyrelsen med hovedpunkterne. Herefter drøfter skolebestyrelsen sagen, og det viser sig, at der er nogenlunde enighed om de store linier, men i nogle detaljer er der uenighed mellem de enkelte medlemmer. Drøftelsen munder ud i en beslutning om at nedsætte et udvalg, som skal udarbejde et konkret forslag til et princip for skolens arbejde for at fremme trivslen på skolen og hindre mobning. Forældrerepræsentanten Georg Hansen har flere gange forsøgt at rejse en debat om elevernes trivsel, da hans interesse for dette emne var én af hans grunde til at gå ind i skolebestyrelsesarbejdet. Han melder sig til udvalget. Efter nogen tøven meddeler også Lisbeth Knudsen og Jonna Henriksen, begge forældrerepræsentanter, at de gerne vil gå ind i udvalget. Skoleleder Henrik Ottesen træder også ind i udvalget, og personalerepræsentanterne meddeler, at de vil bede Pædagogisk Råd om at udpege en lærer til at deltage i udvalgsarbejdet. Endelig meddeler elevrådsformanden Christian, at Elevrådet gerne vil stille med et medlem til udvalget. Skolebestyrelsen beslutter, at Georg Hansen skal være tovholder i udvalget, og at han løbende skal EKSEMPEL EN GOD SKOLE 7

8 EKSEMPEL aflægge rapport om, hvordan det går med arbejdet. Pædagogisk Råd udpeger kontaktlæreren Birgit Justesen til at være medlem af udvalget, og i de kommende måneder arbejder udvalget med udkastet til princippet. På det første møde enes man hurtigt om, at der er brug for mere viden om mobningens omfang på skolen, og udvalget foreslår derfor skolebestyrelsen, at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om dette på skolen. Det tilslutter skolebestyrelsen sig, og på det næste møde i udvalget drøfter man, hvordan undersøgelsen skal udformes. Udvalget beder Birgit Justesen om at forestå undersøgelsen, og efter et par måneder kan hun fremlægge resultatet af undersøgelsen for skolebestyrelsen. Det viser sig, at mobningen har et noget større omfang, end de fleste havde ventet. Og alle er enige om, at udformningen af et princip for bekæmpelse af mobning og en handlingsplan til fremme af trivsel på skolen nu skal have høj prioritet. Kort tid efter mødes udvalget igen, og man drøfter forskellige tiltag, som kan hindre mobning. Efter mødet laver skoleleder Henrik Ottesen et første udkast til princip, som han sender til Georg Hansen og til Elevrådet. De kommer med forskellige bemærkninger til forslaget. Henrik Ottesen retter forslaget til, så det tager hensyn til nogle af bemærkningerne. De øvrige sender han med ud til udvalget, da han indkalder til det næste møde. Skoleleder Henrik Ottesen og tovholder Georg Hansen har hele tiden holdt hinanden underrettet pr. mail og telefon om udviklingen i sagen. Og på hvert skolebestyrelsesmøde giver Georg Hansen en kort redegørelse for, hvor langt udvalget er i sit arbejde. Da udvalget er færdigt med sit udkast 8 EN GOD SKOLE

9 På det næste møde i skolebestyrelsen er udkastet til princip er sendt ud med dagsordenen, og det tager ikke lang tid for bestyrelsen at godkende dette som gældende princip med en enkelt lille rettelse, som var foreslået af Pædagogisk Råd. Fra princip til handling Afgørende er nu at få omsat de gode intentioner til handling. Skoleleder Henrik Ottesen drøfter først med medarbejderne, hvordan princippet bedst kan opfyldes, og han udarbejder en handleplan, der senere forelægges skolebestyrelsen til orientering. Handleplanen for god trivsel på skolen indeholder først og fremmest nogle adfærdsregler, som sikrer, at trivselen på skolen har gode kår, og det positive er omdrejningspunktet i relationer mellem eleverne. Den kan fx lyde således: På Lillekøbing Skole forventes det af alle, der benytter den, at de bidrager til god trivsel og et godt fællesskab ved: at gøre den til et godt sted, som det er værd at passe på! For at det lykkes, er det bl.a. nødvendigt, at alle gør deres for at: Vi passer på hinanden Vi er rolige i timerne Vi leger sammen i frikvartererne Vi gør os umage med at møde til tiden For at fremme virkeliggørelsen af handleplan for hele skolen, får skoleledelsen i alle teamsamtaler en status på klassernes trivsel. Desuden udarbejdes der med baggrund i arbejdet i de enkelte klasser en samlet status en gang om året til fremlæggelse i Pædagogisk Råd og herefter til orientering til skolebestyrelsen, der på den baggrund tager stilling til den fortsatte handleplan for trivsel hvert år. EKSEMPEL Sikre en god omgangstone Respektere andres forskelligheder Holde skolen pæn og ryddelig Holde skolen summende Overholde de anvisninger, som skolens ansatte giver Deltage aktivt i det fortsatte arbejde med at fremme den gode trivsel Herunder er det så meningen, at hver klasse noterer deres egen samværsaftale/trivselsplan, så man fx i 3. a aftaler, at: Vi er søde ved hinanden Vi hjælper hinanden EN GOD SKOLE 9

10 Skolelederen tager initia - tiv til, at der laves en handleplan for arbejdet med at skabe størst mulig trivsel i den enkelte klasse ved, at alle klasselærere/elever drøfter: Hvad er en god kammerat? Hvordan sikrer vi et godt miljø i klassen? Og hvilken opgave har den enkelte elev/ lærer/pædagog i den sammenhæng? Drøftelserne finder sted tidligt på skoleåret. Klasselæreren sammenskriver konklusionen, så den kan inddrages i forældrenes drøftelse på klassens første forældremøde. På forældremødet kan følgende drøftes: Hvad er en god kammerat? Hvordan sikrer vi et godt miljø i klassen? Hvilken opgave har den enkelte elev/lærer/ pædagog i den sammenhæng? Hvilken opgave har de enkelte forældre og den samlede forældregruppe for at støtte op om arbejdet med god trivsel? Og hvad gør vi, hvis et barn ikke trives? Herefter præsenteres forældrene for klassens konklusion til sammenligning og drøftelse af forældrenes og klassens holdninger. Og klasselæreren sammenskriver forældremødets konklusion til brug for det videre arbejde. Det er vigtigt at pointere over for eleverne og forældrene, at ansvaret ligger hos den enkelte. Det er derfor først og fremmest et spørgsmål om, hvad man selv kan gøre for at fremme den gode trivsel! På denne facon sikres, at trivsel bliver et fælles anliggende. Til sidst tages en afsluttende samtale i klassen, hvor eleverne har mulighed for at forholde sig til forældrenes holdninger. Og på grundlag af disse og tidligere drøftelser udarbejder klassen så sin egen plan for god trivsel. Denne plan revideres en gang om året indtil videre efter ovenstående opskrift. 10 EN GOD SKOLE

11 SKOLELEDEREN Oftest ledes en skole af et ledelsesteam, hvor ledelsesopgaverne er uddelegeret, men det er skolelederen, der har det endelige ansvar. I folkeskoleloven tildeles skolelederen bl.a. følgende beføjelser: Skolelederen er administrativ og pædagogisk leder af skolen Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte Skolelederen er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen Skolelederen udarbejder forslag til skolebestyrelsen til principper og til skolens budget Skolelederen træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever Ledelsesvilkår Skolelederen er skolens øverste leder og har ansvar for skolens daglige drift. Skolelederen varetager således den administrative, personalemæssige og pædagogiske ledelse af hele skolens virksomhed. Det er skolelederen, der træffer alle konkrete afgørelser vedrørende undervisningens tilrettelæggelse, og hvad angår skolens elever fx hvilke elever der skal gå i hvilke klasser eller disciplinære afgørelser over for elever, som har forbrudt sig mod skolens regler mm. Skolelederen er ansat af kommunalbestyrelsen og er dennes repræsentant på stedet. Samtidig er skolelederen ansvarlig over for skolebestyrelsen og skal sørge for, at dens beslutninger efterleves i skolens daglige liv. Både skoleleder (og skolebestyrelse) er underlagt nationale og lokale bestemmelser for styring og drift af folkeskolen, og alle afgørelser skal holde sig inden for disse rammer. Det gælder naturligvis rammerne i folkeskoleloven, herunder fastsættelsen af det årlige minimumstimetal for undervisningen mm. Skolelederen er også bundet af rammer, som ikke indgår i lovgivningen, fx aftaler om lærernes arbejdstid eller aftaler indgået i samarbejdsudvalg og lign. Desuden kan kommunalbestyrelsen fx beslutte et undervisningstimetal, der ligger højere end folkeskolelovens generelle bestemmelser, eller EN GOD SKOLE 11

12 fastlægge rammer for skolens budget, som også forpligter skoleleder og skolebestyrelse. Administrativ ledelse Skolelederens administrative opgaver omfatter bl.a. ansvaret for: Ressourcestyring både tid og penge Lønsumsstyring Skoleårets planlægning Bygninger og inventar Serviceopgaver Skolens egen administration Desuden har skolelederen ansvar for skolens budget og regnskab. Skolelederen fremlægger i skolebestyrelsen et forslag til budget med baggrund i bestyrelsens principper og løbende drøftelser. Godkendelsen af kommende års budget er skolebestyrelsens kompetence. Skolebestyrelsens indflydelse begrænser sig til råderummet, der er tilbage, når en række bundne udgifter som bestemt i de centrale og kommunale lønaftaler på lærerområdet, øvrige lønudgifter, lys, vand, varme, forsikringer mv. er budgetlagt. For at skolebestyrelsen får indsigt i, hvordan det vedtagne budget fungerer i hverdagen på skolen, kan det aftales, at skolelederen fremlægger økonomirapporter i bestyrelsen. Ligeledes fremlægger skolelederen årets regnskabsafslutning i skolebestyrelsen og indstiller samtidig, hvad et evt. overskud skal anvendes til, eller hvordan et evt. underskud skal dækkes ind i næste års budget. Personaleledelse Skolelederen er personaleleder og skal sørge for, at der hersker et godt arbejdsmiljø på skolen. Som personaleleder leder og fordeler han/hun arbejdet mellem skolens lærere og andet pædagogisk personale, SFO-personalet og det teknisk-administrative personale. Personaleledelse omfatter også: forvaltning af aftaler og overenskomster, forhandling af ny løn, udviklings- og teamsamtaler, sikring af arbejdsmiljø, deltagelse i møder i Pædagogisk Råd, MED-udvalg og sikkerhedsgruppe samt ansættelse af nyt personale. Ved ansættelse af lærere og ledere har skolebestyrelsen som nævnt udtaleret og -pligt. Skolebestyrelsen kan vælge at nedsætte et ansættelsesudvalg, hvor skolelederen eller en repræsentant for ledelsen (i tilfælde af ansættelse af ny skoleleder) samt forældre og medarbejdere er repræsenteret. Ansættelsesudvalgets indstilling behandles i skolebestyrelsen, som udtaler sig om forslaget til ansættelse, hvilket meddeles kommunen. Opstår der konflikter på skolen mellem fx lærere og forældre eller elever, har skolelederen ansvar for 12 EN GOD SKOLE

13 at løse dem, så der findes en løsning, som så vidt muligt alle parter kan leve med. Skolebestyrelsen har ingen mulighed for at gribe ind i konkrete sager, men kan bede skolelederen redegøre for, hvordan han/hun agter at løse/har løst konflikten, og der kan eventuelt udarbejdes principper for, hvordan lignende konflikter løses i fremtiden. Som pædagogisk leder bliver skolelederen rådgivet af Pædagogisk Råd og af Elevrådet, men disse har udelukkende rådgivende status. Pædagogisk ledelse Pædagogik og pædagogisk ledelse er alfa og omega for, om skolen af alle parter opleves som værende attraktiv og i god udvikling. I folkeskoleloven er hovedområderne for den pædagogiske ledelsesopgave beskrevet. Den omfatter for skolelederen bl.a. følgende: Skoleudvikling for hele skolens virksomhed også SFO Omsætning af teori til praksis Inspiration og motivation af medarbejderne Gennemførelse af teamsamtaler og udviklingssamtaler Dokumentation og evaluering Kontakt til Elevrådet om bl.a. undervisnings miljøet og sikkerhedsarbejdet Herudover stiller de forventninger, der er til skolen i dag om samarbejde i lærerteams og/eller pædagogteams samt med forvaltningen, lokalsamfund mv. krav til skolelederen om at kunne håndtere og lede relationer. Ansvaret for, at de mange interpersonelle relationer, der er på og omkring en skole, fungerer og lykkes er skoleledelsens og i sidste instans skolelederens. Netop her er det gode samarbejde i skolebestyrelsen en værdifuld støtte. Og når skolelederen fastlægger den pædagogiske linie, afspejler dette de principper, som skolebestyrelsen har udarbejdet. EN GOD SKOLE 13

14 SAMARBEJDETS BETYDNING Det gode samarbejde, baseret på tillid og en god kommunikation mellem skolebestyrelse og skoleledere og blandt skolens interessenter i øvrigt betyder, at man i fællesskab kan nå langt. Det gode samarbejde er synonymt med den gode skole. Skolelederen har en betydningsfuld opgave i form af at give oprigtig information om alle relevante forhold til skolebestyrelsen. På samme måde løses skolebestyrelsens opgave med at føre tilsyn med skolens virksomhed bedst ved at gå i konstruktiv dialog. Både skolebestyrelse og skoleleder har ansvar for det gode og fremadrettede samarbejde. Da skolen er en kompleks størrelse, betyder det, at man bør fokusere på fælles mål og værdier frem for på modsætninger og uenigheder. Når ovenstående iagttages, og alle kender og respekterer»spillereglerne«, bliver arbejdet i skolebestyrelsen til gavn og glæde for de børn, vi holder skole for! 14 EN GOD SKOLE

15 FOLKESKOLELOVENS 44 OG Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. 40, og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed. Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 2) samarbejdet mellem skole og hjem, 3) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 4) arbejdets fordeling mellem lærerne, 5) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. og 6) skolefritidsordningens virksomhed Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget. Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler. Stk. 5. Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning i henhold til 3, stk. 5, og fastsætter principper herfor. Stk. 6. Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte aktiviteter i henhold til 3, stk. 6, og fastsætter principper herfor. Stk. 7. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere, jf. 40, stk. 2, nr. 2. Stk. 8. Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner og beskrivelser, jf. 40, stk. 3. Skolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det om - fang, det overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Stk. 9. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Skolebestyrelsen skal afgive ud talelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. Stk. 10. Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Skolebestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter mø det underskrives af de med-lemmer, der har deltaget i mødet. Dagsordenen og beslutningsprotokollen er med de begrænsninger, der følger af lov-givningens regler om tavshedspligt, tilgængelig for kommunens borgere. Stk. 11. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. Stk. 12. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen, jf. stk. 11. Skolens leder 45. Ved hver selvstændig skole ansættes en leder. Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever. Stk. 3. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen om skolens læseplaner og beskrivleser, jf. 44, stk. 8, forslag vedrørende principper for skolens virksomhed m.v., jf. 44, stk. 2, og forslag til skolens budget, jf. 44, stk. 3, inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer, jf. 40, stk. 2, nr. 1. Stk. 4. Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. Stk. 5. Skolens leder inddrager skolens elever, gennem elevrådet, hvor et sådant forefindes, i spørgsmål vedrørende elevernes sikkerhed og sundhed. EN GOD SKOLE 15

16 Skole og Samfund afholder kurser for skolebestyrelser og har udgivet en række publikationer med bl.a. vejledning og indføring i skolebestyrelsens arbejde. Se eller kontakt organisationen på tlf Danmarks Skolelederforening tilbyder vejledning og kurser for skoleledere i skoleudvikling, og hvordan man skaber grundlag for det gode samarbejde i bl.a. skolebestyrelsen. Se eller kontakt foreningen på tlf EN GOD SKOLE FOTOS: FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE PÅ SORTEDAMSKOLEN I KØBENHAVN FOTOGRAF: SØREN HARTVIG LAYOUT OG TRYK: ELBO GRAFISK A/S Danmarks Skolelederforening

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn Din skole Dit valg Revideret den 08.12.2009-1 - Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 4 Skolebestyrelsen har indflydelse... 5 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 5 Skolebestyrelsens sammensætning... 6 Hvem kan vælges hvem

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014

Skolebestyrelsesvalg 2014 Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold: Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse....4 Skolebestyrelsens arbejdsområder:... 4 Skolebestyrelsens sammensætning... 5 Hvem

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse. Dato 12. juni 2013. 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 12. juni 2013 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning 18.15 Mødestart 21.00 Møde slut Afdelingen i Mern Mødeleder/klummeskribent Henning Larsen Fraværende

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Trivselserklæring for Carolineskolen

Trivselserklæring for Carolineskolen Trivselserklæring for Carolineskolen Vedtaget i bestyrelsen nov. 2008 På Carolineskolen mener vi at alle mennesker er noget særligt og har en særlig værdi. Alle børn og voksne på Carolineskolen har krav

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Østskolen. Godkendt med tilføjelse af punkt Godkendelse af Østskolen afd. Rollo trafikpolitik som nyt pkt. 85.

Østskolen. Godkendt med tilføjelse af punkt Godkendelse af Østskolen afd. Rollo trafikpolitik som nyt pkt. 85. Kommende møder: 3.2.2015 (Afd. Karise), 11.3.2015 (Afd. Hylleholt), 9.4.2015 (Afd. Rollo), 10/11.4.2015 seminar, 12.5.2015 (Afd. Karise), 11.6.2015 (Afd. Hylleholt) Mødedato: 12.1.2015. kl. 19-21.30 Sted:

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere