Fagbeskrivelse Jura og EJ STO CJ 2013 STO CMJ 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelse Jura og EJ STO CJ 2013 STO CMJ 2013"

Transkript

1 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO CJ 2013 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Kandidatuddannelse 9. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter udbud af valgfag for efteråret 2014 OPDATERET 24. APRIL 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Udbudte valgfag efteråret Kursusfag inden for det offentligretlige modul Ansættelsesret, 10 ECTS Socialret Børn og unges retsstilling, 10 ECTS Kursusfag inden for det strafferetlige modul Videregående strafferet, 10 ECTS Kursusfag inden for det formueretlige modul Erhvervserstatningsret, 10 ECTS Kontraktudarbejdelse, 10 ECTS Pengeinstitutjura, 10 ECTS Forsikringsret, 10 ECTS Virksomhedsoverdragelse, 10 ECTS Udbudsret, 10 ECTS IT-ret (10 ECTS) Kursusfag inden for det skatteretlige modul EU-skatteret, 10 ECTS * Moms, 10 ECTS * Andre fag udbydes af Cand.merc.økonomistyring Økonomistyring i den offentlige sektor 5 ECTS Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring 5 ECTS 28 I fag markeret med * indgår erhvervsøkonomiske elementer. 1

3 1. Udbudte valgfag efteråret Kursusfag inden for det offentligretlige modul Ansættelsesret, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Ansættelsesret Employment Law Det formueretlige modul Studielektor/Ph.d.-stipendiat Karina Hedegaard Hansen Bjørn Holtze Den studerende skal opnå viden om: Ansættelsesretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Den ansættelsesretlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine evner til at kvalificere aftaler og tvister. Ansættelsesretlig argumentation og aftalefortolkning, herunder aftalerettens samspil med obligationsrettens almindelige del. De centrale dele af ansættelsesretten, herunder navnlig ansættelsessituationen (herunder helbredsoplysningsloven, lov om ansættelsesbeviser, forskelsbehandlingsloven, lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier), lønmodtagerens forpligtelser under ansættelsen, tidsbegrænsede ansættelser, ferielovens hovedprincipper, lønmodtagerens rettigheder og forpligtelser ved sygdom, væsentlige stillingsændringer, almindelige opsigelsesregler, urimelige opsigelser, øvrige begrænsninger i arbejdsgiverens opsigelsesadgang, ligebehandlingslovens regler om afskedigelse på grund af graviditet og barsel, konkurrencebegrænsninger under ansættelse (herunder konkurrence-, kunde- og jobklausuler), bortvisning/ophævelse, virksomhedsoverdragelsesloven og internationalt lovvalg i ansættelsesretlige forhold. Pensum i faget er: Lars Svenning Andersen, Mette Klingsten, Mads Krarup, Lars Lindencrone og Peter Bjarke Vejby: Funktionærret, 4. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: anvende ansættelsesrettens begreber og terminologi, anvende ansættelsesrettens retskilder, herunder retspraksis fra danske domstole og EU-Domstolen, identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i ansættelsesretlig terminologi, og forebygge ansættelsesretlige tvister gennem udarbejdelse af hensigtsmæssige ansættelsesretlige kontrakter. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: anvende juridisk metode på ansættelsesretlige spørgsmål, kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for ansættelsesretten, 2

4 formulere sig klart og velstruktureret om ansættelsesretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi, kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse, og kunne selvstændigt udarbejde og rådgive om ansættelsesaftaler. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer Forberedelse (Forelæsning) = 87 timer Eksamensforberedelse = 153 timer I alt = 270 timer 3

5 Socialret Børn og unges retsstilling, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: Socialret Børn og unges retsstilling Social Law Ingen Det offentligretlige modul Lektor Trine Schultz Lektor John Klausen, Lektor Trine Schultz og Lektor Nina von Hielmcrone Den studerende skal opnå viden om: Det sociale områdes retskilder, nationalt og internationalt. Socialrettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber. Myndighedsstruktur, organisering og styring. Børns rettigheder. Kommunale myndigheders tilsyns- og rådgivningspligt. Myndigheders og privates underretningspligt vedrørende børn. Undersøgelse og oplysning af sager om børn og unge. Frivillige og tvangsmæssige indgreb i hjemmet og uden for hjemmet. Børns og forældres rettigheder i de særlige procesregler for børnesager, herunder reglerne for advokatbistand. Krav til anbringelsen, herunder kommunens pligter under anbringelsen. Barnets ret til samvær under anbringelsen, herunder overvåget samvær, telefon- og brevkontrol. Magtanvendelse i forhold til anbragte børn. Unge lovovertrædere. Hjemgivelse. Efterværn. Handicaprelaterede ydelser til børn og unge. Pensum i faget er: Jon Andersen: Socialforvaltningsret, 5. udg., Nyt Juridisk Forlag, 2013 (uddrag). Materialesamling (vil blive lagt på moodle). Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for reglerne vedrørende børn og unge i socialretten, redegøre for de relevante faktuelle og retlige spørgsmål inden for faget, analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde, identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål, redegøre for de retlige konsekvenser af en lovovertrædelse, og redegøre for håndhævelse. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Der udarbejdes synopsis, som vil være udgangspunkt for den mundtlige eksamen. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for socialretten med udgangspunkt i børne- og ungeområdet, 4

6 kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget på et videnskabeligt grundlag, kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for socialretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, og kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer Forberedelse (forelæsning) = 165 timer Eksamensforberedelse (+ synopsis) = 75 timer I alt = 270 timer 5

7 1.2. Kursusfag inden for det strafferetlige modul Videregående strafferet, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Videregående strafferet Advanced Criminal Law Ingen Det strafferetlige modul Lars Bo Langsted Lars Bo Langsted Den studerende skal opnå viden om: Udvalgte bestemmelser fra straffelovens specielle del, herunder bedrageri, databedrageri, mandatsvig, skyldnersvig og bestikkelse. Reglerne om konfiskation, som vil indgå som et centralt element. Selskabsledelsens strafferetlige ansvar, herunder kursmanipulation og insider handel. Menneskerettighedernes stigende betydning inden for strafferetten. Pensum i faget er: Aktuelt materiale i form af betænkninger, lovforslag, domme og henvisninger til trykt retspraksis. Lægges løbende på moodle. Diverse artikler og uddrag fra bøger vedrørende de enkelte elementer. Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for fagets begreber og terminologi, redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis, anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, redegøre for gældende ret inden for fagets område, og redegøre for sammenhænge og forskelle inden for fagets område. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for det danske og til dels det internationale retsområde, på et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget, kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for strafferetten og straffeprocessen med både fagfæller, ikkespecialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, og selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer 6

8 Forberedelse (forelæsning) Eksamensforberedelse I alt = 170 timer = 70 timer = 270 timer 7

9 1.3. Kursusfag inden for det formueretlige modul Erhvervserstatningsret, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Erhvervserstatningsret Commercial Tort Law Ingen Det formueretlige modul Lars Bo Langsted Søren Bergenser og Christian Norup Hostrup Den studerende skal opnå viden om: Culpareglens udvikling i den moderne erstatningsret. Det objektive ansvar og forsikringers betydning for erstatningsretten. Sondringen mellem kontrakts- og deliktsansvar. Professionsansvar generelt. Advokatansvar. Ejendomsmægleransvar. Revisoransvar. Pengeinstitutters ansvar. Entreprenøranser. Byggesagkyndiges ansvar. Forsikringsmægleres ansvar. Bestyrelsesansvar. Produktansvar generelt. Sondringen mellem mangelsansvar og produktansvar. Ansvarsbegrænsninger i forhold til produktansvaret. Mellemhandlerhæftelse for produktskader. Systemskader og udviklingsskader. Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pensum i faget er: Vibe Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Materialesamling. Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for indholdet af og forholdet mellem erstatningsreglerne i og uden for kontrakt generelt, identificere relevante erstatningsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale, identificere konkrete problemstillinger i en erstatningsretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt, analysere komplekse erstatningsretlige problemstillinger i lyset af sondringen mellem kontraktansvar og deliktansvar, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter, og formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en 8

10 struktureret og sammenhængende måde. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for det danske retsområde, på et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget, og kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for erhvervserstatningsretten med både fagfæller, ikkespecialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer Forberedelse (forelæsning) = 165 timer Eksamensforberedelse = 75 timer I alt = 270 timer 9

11 Kontraktudarbejdelse, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: Kontraktudarbejdelse Contract Drafting and Formation Det formueretlige modul Lektor Ulla Steen Ekstern lektor Jørgen Nielsen Den studerende skal opnå viden om: Kontraktlige begreber, metodiske problemer herom samt den praktiske anvendelse heraf Den kontraktretlige terminologi og argumentation Kontrakten i retssystemet Kontraktens fremtræden og opbygning Indledende bestemmelser i en kontrakt Generelle bestemmelser Krav til ydelsen Betingelser og forbehold Garantier Særlige bestemmelser i kontrakten Registrering og kontrol Undladelsespligter efter kontrakten Vederlag, betaling og rente Medkontrahentens sikring Misligholdelse af kontrakten Kontraktens ophør Lovvalgs-, voldgifts- og værnetingsklausuler Kontraktens form og sprog Pensum i faget er: Erik Werlauff: kontrakter, 3. udg., 2013, Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ad hoc supplement andet relevant materiale, herunder kontraktparadigmer Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: Korrekt anvendelse og begreber og terminologi på kontraktrettens område Redegøre for metodiske problemstillinger, som knytter sig til kontrakten Diskutere fordele og ulemper ved opbygning og indhold i kontrakter Kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en individuel mundtlig eksamen Undervisningen omfatter 30 undervisningstimer, afviklet som 10 lektioner á 3 timer. I fagafviklingen indgår case-orienteret gruppearbejde med forskellige kontrakttyper. Introduktion til cases, samt gruppefremlæggelse vil foregå som led i undervisningen, mens gruppearbejde forventes afviklet uden for undervisningen. 10

12 Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: Anvende retskilder og juridisk metode på praktiske kontraktretlige spørgsmål Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor praktisk kontraktret Formulere sig klart og velstruktureret mundtligt og skriftligt om praktisk kontraktretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer Forberedelse (undervisning pensum) = 90 timer Caseorienteret arbejde + forberedelse = 100 timer af fremlæggelse Eksamensforberedelse = 50 timer I alt = 270 timer 11

13 Pengeinstitutjura, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Pengeinstitutjura Bank Law Ingen Det formueretlige modul Professor Anders Ørgaard Jacob Dalsgaard-Hansen Den studerende skal opnå viden om: Pengeinstitutjura som juridisk disciplin. Pengeinstitutjuraens aktører. Regulering af pengeinstitutter. Pengeinstitutvirksomhed. Forsvarlig drift af et pengeinstitut. Tilsyn med pengeinstitutter. Klager over pengeinstitutter. Hvidvaskreglerne. Forskellige aftaleretlig forhold. Pengeforpligtelsen. Misligholdelse i pengeinstitutforhold. Ophør af aftaler med pengeinstitutter, herunder opsigelse, modregning i forskellige kontotyper, eftergivelse, forældelse og slutafregning. God skik. Indlån og indskydergaranti. Udlån, forbrugerkredit og erhvervslivets låntagning. Betalingsformidling, herunder lov om betalingstjenester, hæftelses- og ansvarsregler og checkbetalinger. Kaution for banklån, herunder regulering af kaution, indgåelse af kautionsaftaler, oplysningsforpligtelsen, ophør og indfrielse og regres. Bankgarantier. Støtteerklæringer. Værdipapirhandel. Finansiel rådgivning. Pensum i faget er: Camilla Hørby Jensen (red.), Nis Jul Clausen, Nina Dietz Legind og Hans Viggo Godsk Pedersen: Bankjura udvalgte emner, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: korrekt anvende begreber og terminologi på pengeinstitutjuraens område, korrekt identificere og kvalificere institutter og aktører, Forstå relevant praksis fra Pengeinstitutankenævn og domstole, og anvende retskilder og juridisk metode i pengeinstitutjura. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 12

14 Den studerende skal samlet opnå kompetence til på selvstændig vis at: kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for pengeinstitutområdet, Formulere sig klart og velstruktureret om pengeinstitutjuridiske spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi, og kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne af reglerne. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer Forberedelse (forelæsning) = 129 timer Eksamensforberedelse = 111 timer I alt = 270 timer 13

15 Forsikringsret, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: Forsikringsret Insurance Law Ingen Det formueretlige modul Lektor Carsten Munk-Hansen Lektor Carsten Munk-Hansen Den studerende skal opnå viden om: Den forsikringsretlige regulering af forsikringsaftaler, herunder gennem lovregler, EUretlig regulering og uskrevne retsregler, samt uddrag af den retlige regulering af forsikringsvirksomhed. Forsikringsaftaler i retlig belysning, herunder agreed documents, fremherskende adhæsionskontrakter og individuelle kontrakter, forsikringsretlige fortolkningshensyn og forsikringsrettens ligheder og forskelle fra den almindelige obligationsret. Forsikringsrettens begreber og terminologi og de særlige retlige hensyn, disse betinger. De retsvidenskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. De relevante retskilder og forsikringsrettens metodiske virksomhed. Pensum i faget er: Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, 9. udg., Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for forsikringsrettens regler og anvendelse, begreber og terminologi, redegøre for forsikringsrettens retsvidenskabelige problemstillinger, analysere retskildemateriale og retsreglerne i forsikringsretten, identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål, afgøre de retlige konsekvenser af en overtrædelse af principper, redegøre for håndhævelsen, herunder for institutioner til håndhævelse, af forsikringsretlige regler, og afgøre og vurdere retlige spørgsmål inden for forsikringsretten. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: kyndigt formidle forskningsbaseret viden og demonstrere færdigheder, omtalt ovenfor, under anvendelse af præcis terminologi over for såvel retskyndige inden for forsikringsområdet og over for andre, redegøre for den praktiske udøvelse af forsikringsretten, og identificere og formulere retsvidenskabelige problemstillinger inden for dansk privatretlig og offentligretlig regulering af forsikringsaftalers indgåelse, anvendelse og ophør, samt på et retsvidenskabeligt grundlag opstille løsninger herpå. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer 14

16 Forberedelse (forelæsning) Eksamensforberedelse (+ synopsis) I alt = 205 timer = 35 timer = 270 timer 15

17 Virksomhedsoverdragelse, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: Virksomhedsoverdragelse Mergers and Acpuisition Det formueretlige modul med juridiske aspekter Thomas Rønfeldt Søren Ehlert Den studerende skal opnå viden om: Virksomhedsoverdragelser, herunder intro, forløb, aktørerne og auktion. Overdragelsesmåder, herunder aktie, aktie, alternativer (fusioner, joint ventures, delsalg og MBO) og overdragelse af insolvente/nødlidende virksomheder. Overdragelsesdokumenter, herunder fortrolighedsaftale/non Disclosure Agreement, eksklusivitetsaftaler, hensigtserklæringer/letter of intent, ovoerdragelsesaftaler/share Purchase Agreements og øvrige væsentlige aftaler. Strategiske overvejelser, herunder ledelsesmæssige begrundelser for køb, driftsmæssige aspekter og risiko og risikoafdækning. Implementering og organisationsformer. Værdiansættelse. Regnskabsmæssige forhold. Mangler, herunder miljøforhold: mangler ctr. garantier, købers undersøgelse/due diligence, miljømæssig undersøgelse og planlov/miljølov. Skattemæssige konsekvenser/problemstillinger, herunder værdiansættelse ctr. skattemyndighederne, løbende ydelser som vederlag, beskatning af aktier ctr. aktiver, moms og tinglysnings- og registreringsafgift. Børsretlige aspekter, herunder optagelse/afnotering, pligtmæssige overtagelsestilbud og oplysningsforpligtelser. Konkurrenceretlige aspekter, herunder fusionskontrol (EU- og DK-regler). Finansiering og tvistløsning, herunder egenkapital ctr. fremmedkapital (gearing) og finansieringskilder og Covernants. Selvfinansiering. Pensum i faget er: Johannus Egholm Hansen, Christian Lundgren og Michael Nørremark: Køb og salg af virksomheder, 4. udg., Nyt Juridisk Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for fagets begreber og terminologi, redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis, anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, redegøre for gældende ret, og overordnet kunne forklare de økonomiske elementer i faget. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 16

18 Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi, kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, dette fakta giver anledning til inden for fagets område, kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger inden for fagets område og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer Forberedelse (forelæsning) = 203 timer Eksamensforberedelse (+ synopsis) = 37 timer I alt = 270 timer 17

19 Udbudsret, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Administrativ kode: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Udbudsret Public Procurement Law Jura- og erhvervsjurauddannelsen Det offentligretlige- og det formueretlige modul (+fast ejendom) Lektor, Louise Faber Advokat, Anne Bergholt Sommer Den studerende skal opnå viden om: Hovedprincipperne for udbud og afgrænsning mellem de forskellige udbudsregler Udbudsdirektivernes formål og anvendelsesområde, herunder begrebet ordregivende myndighed. Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Forhandlingsforbuddet. Udelukkelse og udvælgelse / prækvalifikation af tilbudsgivere. Tilbudsevaluering, herunder tildelingskriterier og underkriterier. Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt. Ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale hensyn og miljøhensyn. Aflysning af udbudsproceduren uden kontraktsindgåelse. Håndhævelse af udbudsreglerne og sanktionerne ved overtrædelse heraf. Pensum i faget er: Sune Troels Poulsen, Peter Stig Jakobsen og Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg: EUudbudsretten, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Uddrag af Michael Steinicke og Lise Groesmeyer: EU's udbudsdirektiver med kommentarer, 2. udg Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for fagets begreber, procedureregler og terminologi, redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis, herunder navnlig afgørelser afsagt af EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud, redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, og redegøre for gældende ret. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en mundtlig eksamen. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi, kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, dette fakta giver anledning til inden for udbudsretten, kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger 18

20 inden for udbudsretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer Forberedelse Eksamensforberedelse I alt = 30 timer = 203 timer = 37 timer = 270 timer Karrieremuligheder: De EU udbudsretlige regler gælder for offentlige indkøb og giver anledning til en stort antal tvister, der behandles ved klagenævnet for udbud, nationale domstole og EF-domstolen. Overtrædelse af udbudsreglerne har vidtrækkende konsekvenser for de offentlige myndigheder, og der er derfor i øjeblikket stor efterspørgsel på jurister med kompetencer indenfor dette retsområde. Alle større offentligmyndigheder ansætter således jurister med speciale indenfor emnet. I Nordjylland er dette navnlig Regionen, kommunerne og Forsvarstjenesten i Hjørring. Derudover involverer ethvert udbud også en række af private tilbudsgivere, der også har brug for juridisk ekspertise. Dette er typisk større virksomheder, der afgiver tilbud til det offentlige, som selv ansætter jurister, eller som konsulterer jurister, advokater m.v. med forstand på denne lovgivning. 19

21 IT-ret (10 ECTS) Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: IT-ret IT Law Det formueretlige modul Professor Søren Sandfeld Jakobsen Søren Sandfeld Jakobsen Den studerende skal i faget IT-ret opnå viden om: IT-retlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Den IT-retlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine evner til at kvalificere de forskellige typer af rettigheder indenfor IT-retten. IT-retlig argumentation. Indgående kendskab til og forståelse for fagets hovedområder: o De relevante IT-retlige kilder, herunder nationale og EU-retlige regler, IT-retlig praksis fra administrative organer, danske domstole, EU-Domstolen og andre internationale administrative organer samt domstole o E-handel, herunder digital markedsføring, aftaleindgåelse og betaling o IT-kontraktret o IT-ophavsret, herunder beskyttelse af software og databaser mv. o Kendetegnsbeskyttelse o Persondatabeskyttelse o Ansvarsspørgsmål, herunder formidleransvar o Internationale spørgsmål Pensum i faget er: Henrik Udsen: IT-ret, Ex Tuto Publishing 2013, Diverse IT-standardkonktrakter (udleveres ifm. undervisningen) Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i at: kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor IT-retten. anvende den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til IT-retten. anvende IT-retlige begreber og terminologi korrekt. anvende relevant IT-retlig praksis fra administrative organer, danske domstole og EU-Domstolen, afgørelser fra andre internationale administrative organer samt domstole. kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: Undervisningsform: Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 30 undervisningstimer, der afvikles som en kombination af forelæsninger og workshops, hvor de studerende selv arbejder mere aktivt med de forskellige emner, herunder fremlægger domme og cases. 20

22 Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Konfrontationstimer = 30 timer Forberedelsestimer = 60 timer Timer til forberedelse af workshops Timer til forberedelse af eksamen = 90 timer = 90 timer I alt = 270 timer 21

23 1.4. Kursusfag inden for det skatteretlige modul EU-skatteret, 10 ECTS * Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: EU-skatteret EU Tax Law Ingen Det Skatteretlige modul Lektor Thomas Rønfeldt Lektor Thomas Rønfeldt Den studerende skal opnå viden om: Problemstillingerne, samspillet og de retskildemæssige problemer inden for EUskatteretten, herunder særligt EU-rettens betydning for skatteyderens rettigheder og pligter ved grænseoverskridende arbejde. De gennemførte direktiver på de direkte skatters område, herunder moder- /datterselskabsdirektivet og fusionsskattedirektivet, rente- og royaltydirektivet og EUvoldgiftskonventionen. SE-selskabet. De grundlæggende økonomiske frihedsrettigheder i EU-traktaten, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed, kapitalens frie bevægelighed, etableringsretten og tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Statsstøttereglerne. EU-domstolens betydning for medlemsstaternes mulighed for indretningen af nationale værnsregler på området for direkte beskatning. Skattely og skatteplanlægning i EU-retten. Misbrug og andre legitime hensyn. Forholdet mellem national skatteret, EU-skatteretten og dobbeltbeskatningsoverenskomster. Pensum i faget er: Thomas Rønfeldt: Europæisk skatteret I Misbrug og andre legitime hensyn, 1. udg., Karnov Group, Thomas Rønfeldt: Skatteværn og EU-frihed, 1. udg., Djøf Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: korrekt anvende EU-skatterettens begreber og terminologi, kende til relevant EU-skatteretlig praksis, kunne identificere og prioritere mellem de relevante retskilder, f.eks. forholdet mellem intern ret og EU-skatteretten, kunne fortolke EU-skatteretlige retskilder, argumentere for løsning af de identificerede problemstillinger, kunne vurdere, hvorledes en forsvarlig skatteplanlægning skal foretages, kunne vurdere, hvilke nationale værnsregler der vil kunne bestå, og kunne identificere, vurdere og løse EU-skatteretlige problemstillinger.- Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig projekteksamen. 22

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Bachelor- og Kandidatuddannelse 6., 8. og 9. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura

Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura Fagbeskrivelse Valgfag 9. Semester 2011 Jura og erhvervsjura -----OOOO----- Fagene udbydes i henhold til Cand.merc.jur. - studieordning 2010 og Cand. jur. - studieordning 2010 -----OOOO----- Aalborg Universitet

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Bachelor- og Kandidatuddannelse 6. og 8. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum.

Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid og rum. Jura Studieleder: Lektor, cand.jur. & ph.d. Annette Kronborg. Opfattelsen af hvad ret er og hvilke elementer af et retssystem, der er centrale, har varieret igennem historien og har været bundet af tid

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER

UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER KL-Huset den 12. august 2015 Specialistadvokat Martin Stæhr KONKURSER JURAEN side 2 FOKUSPUNKTER Hvad kan man udbudsretligt gøre for at minimere risikoen for konkurser?

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Aktuelle seminarer 2013/2014 Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Efter sidste års succes med en samlet række af kontraktseminarer har Rønne & Lundgren besluttet at gentage en samlet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter

Modernisering av EUregelverket. offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter Modernisering av EUregelverket for offentlige anskaffelser og konsesjonskontrakter NHO s Anskaffelseskonferanse 2014 10. juni 2014 Oslo Claudio Romanini GD Det Indre Marked og Tjenesteydelser Kontor C3:

Læs mere

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så?

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Jesper Fabricius Advokat, partner Dansk Forening For Udbudsret (DFFU) 23. maj 2013 Annullation af tildelingsbeslutningen Det følger af Kontroldirektiv

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj 7. marts 2014 1 Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj Christian Lunding, udbudsdirektør, SKI Anja Piening, chef for afdelingen for jura og CSR, SKI 7. marts 2014 2 Jura som forretningsunderstøttende

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden

Arbejds- og. Ansættelsesret. Vær opdateret på. Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Fyld din juridiske værktøjskasse, så du hurtigt har rette viden Vær opdateret på Arbejds- og Ansættelsesret karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 2 Find også kataloget, invitationer og programmer digitalt på www.kammerakademiet.dk. FORORD KAMMERAKADEMIET Velkommen til Kammerakademiet. Vi har samlet

Læs mere