Fagbeskrivelse Jura og EJ STO CJ 2013 STO CMJ 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelse Jura og EJ STO CJ 2013 STO CMJ 2013"

Transkript

1 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO CJ 2013 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Kandidatuddannelse 9. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter udbud af valgfag for efteråret 2014 OPDATERET 24. APRIL 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Udbudte valgfag efteråret Kursusfag inden for det offentligretlige modul Ansættelsesret, 10 ECTS Socialret Børn og unges retsstilling, 10 ECTS Kursusfag inden for det strafferetlige modul Videregående strafferet, 10 ECTS Kursusfag inden for det formueretlige modul Erhvervserstatningsret, 10 ECTS Kontraktudarbejdelse, 10 ECTS Pengeinstitutjura, 10 ECTS Forsikringsret, 10 ECTS Virksomhedsoverdragelse, 10 ECTS Udbudsret, 10 ECTS IT-ret (10 ECTS) Kursusfag inden for det skatteretlige modul EU-skatteret, 10 ECTS * Moms, 10 ECTS * Andre fag udbydes af Cand.merc.økonomistyring Økonomistyring i den offentlige sektor 5 ECTS Budgetlægningsdesign og incitamentsbaseret styring 5 ECTS 28 I fag markeret med * indgår erhvervsøkonomiske elementer. 1

3 1. Udbudte valgfag efteråret Kursusfag inden for det offentligretlige modul Ansættelsesret, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Ansættelsesret Employment Law Det formueretlige modul Studielektor/Ph.d.-stipendiat Karina Hedegaard Hansen Bjørn Holtze Den studerende skal opnå viden om: Ansættelsesretlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Den ansættelsesretlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine evner til at kvalificere aftaler og tvister. Ansættelsesretlig argumentation og aftalefortolkning, herunder aftalerettens samspil med obligationsrettens almindelige del. De centrale dele af ansættelsesretten, herunder navnlig ansættelsessituationen (herunder helbredsoplysningsloven, lov om ansættelsesbeviser, forskelsbehandlingsloven, lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier), lønmodtagerens forpligtelser under ansættelsen, tidsbegrænsede ansættelser, ferielovens hovedprincipper, lønmodtagerens rettigheder og forpligtelser ved sygdom, væsentlige stillingsændringer, almindelige opsigelsesregler, urimelige opsigelser, øvrige begrænsninger i arbejdsgiverens opsigelsesadgang, ligebehandlingslovens regler om afskedigelse på grund af graviditet og barsel, konkurrencebegrænsninger under ansættelse (herunder konkurrence-, kunde- og jobklausuler), bortvisning/ophævelse, virksomhedsoverdragelsesloven og internationalt lovvalg i ansættelsesretlige forhold. Pensum i faget er: Lars Svenning Andersen, Mette Klingsten, Mads Krarup, Lars Lindencrone og Peter Bjarke Vejby: Funktionærret, 4. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: anvende ansættelsesrettens begreber og terminologi, anvende ansættelsesrettens retskilder, herunder retspraksis fra danske domstole og EU-Domstolen, identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i ansættelsesretlig terminologi, og forebygge ansættelsesretlige tvister gennem udarbejdelse af hensigtsmæssige ansættelsesretlige kontrakter. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: anvende juridisk metode på ansættelsesretlige spørgsmål, kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for ansættelsesretten, 2

4 formulere sig klart og velstruktureret om ansættelsesretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi, kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse, og kunne selvstændigt udarbejde og rådgive om ansættelsesaftaler. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer Forberedelse (Forelæsning) = 87 timer Eksamensforberedelse = 153 timer I alt = 270 timer 3

5 Socialret Børn og unges retsstilling, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: Socialret Børn og unges retsstilling Social Law Ingen Det offentligretlige modul Lektor Trine Schultz Lektor John Klausen, Lektor Trine Schultz og Lektor Nina von Hielmcrone Den studerende skal opnå viden om: Det sociale områdes retskilder, nationalt og internationalt. Socialrettens systematik, hovedprincipper og grundlæggende begreber. Myndighedsstruktur, organisering og styring. Børns rettigheder. Kommunale myndigheders tilsyns- og rådgivningspligt. Myndigheders og privates underretningspligt vedrørende børn. Undersøgelse og oplysning af sager om børn og unge. Frivillige og tvangsmæssige indgreb i hjemmet og uden for hjemmet. Børns og forældres rettigheder i de særlige procesregler for børnesager, herunder reglerne for advokatbistand. Krav til anbringelsen, herunder kommunens pligter under anbringelsen. Barnets ret til samvær under anbringelsen, herunder overvåget samvær, telefon- og brevkontrol. Magtanvendelse i forhold til anbragte børn. Unge lovovertrædere. Hjemgivelse. Efterværn. Handicaprelaterede ydelser til børn og unge. Pensum i faget er: Jon Andersen: Socialforvaltningsret, 5. udg., Nyt Juridisk Forlag, 2013 (uddrag). Materialesamling (vil blive lagt på moodle). Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for reglerne vedrørende børn og unge i socialretten, redegøre for de relevante faktuelle og retlige spørgsmål inden for faget, analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde, identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål, redegøre for de retlige konsekvenser af en lovovertrædelse, og redegøre for håndhævelse. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Der udarbejdes synopsis, som vil være udgangspunkt for den mundtlige eksamen. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for socialretten med udgangspunkt i børne- og ungeområdet, 4

6 kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget på et videnskabeligt grundlag, kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for socialretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, og kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer Forberedelse (forelæsning) = 165 timer Eksamensforberedelse (+ synopsis) = 75 timer I alt = 270 timer 5

7 1.2. Kursusfag inden for det strafferetlige modul Videregående strafferet, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Videregående strafferet Advanced Criminal Law Ingen Det strafferetlige modul Lars Bo Langsted Lars Bo Langsted Den studerende skal opnå viden om: Udvalgte bestemmelser fra straffelovens specielle del, herunder bedrageri, databedrageri, mandatsvig, skyldnersvig og bestikkelse. Reglerne om konfiskation, som vil indgå som et centralt element. Selskabsledelsens strafferetlige ansvar, herunder kursmanipulation og insider handel. Menneskerettighedernes stigende betydning inden for strafferetten. Pensum i faget er: Aktuelt materiale i form af betænkninger, lovforslag, domme og henvisninger til trykt retspraksis. Lægges løbende på moodle. Diverse artikler og uddrag fra bøger vedrørende de enkelte elementer. Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for fagets begreber og terminologi, redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis, anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, redegøre for gældende ret inden for fagets område, og redegøre for sammenhænge og forskelle inden for fagets område. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for det danske og til dels det internationale retsområde, på et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget, kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for strafferetten og straffeprocessen med både fagfæller, ikkespecialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, og selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer 6

8 Forberedelse (forelæsning) Eksamensforberedelse I alt = 170 timer = 70 timer = 270 timer 7

9 1.3. Kursusfag inden for det formueretlige modul Erhvervserstatningsret, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Erhvervserstatningsret Commercial Tort Law Ingen Det formueretlige modul Lars Bo Langsted Søren Bergenser og Christian Norup Hostrup Den studerende skal opnå viden om: Culpareglens udvikling i den moderne erstatningsret. Det objektive ansvar og forsikringers betydning for erstatningsretten. Sondringen mellem kontrakts- og deliktsansvar. Professionsansvar generelt. Advokatansvar. Ejendomsmægleransvar. Revisoransvar. Pengeinstitutters ansvar. Entreprenøranser. Byggesagkyndiges ansvar. Forsikringsmægleres ansvar. Bestyrelsesansvar. Produktansvar generelt. Sondringen mellem mangelsansvar og produktansvar. Ansvarsbegrænsninger i forhold til produktansvaret. Mellemhandlerhæftelse for produktskader. Systemskader og udviklingsskader. Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pensum i faget er: Vibe Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Materialesamling. Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for indholdet af og forholdet mellem erstatningsreglerne i og uden for kontrakt generelt, identificere relevante erstatningsretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale, identificere konkrete problemstillinger i en erstatningsretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt, analysere komplekse erstatningsretlige problemstillinger i lyset af sondringen mellem kontraktansvar og deliktansvar, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter, og formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en 8

10 struktureret og sammenhængende måde. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for det danske retsområde, på et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget, og kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for erhvervserstatningsretten med både fagfæller, ikkespecialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer Forberedelse (forelæsning) = 165 timer Eksamensforberedelse = 75 timer I alt = 270 timer 9

11 Kontraktudarbejdelse, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: Kontraktudarbejdelse Contract Drafting and Formation Det formueretlige modul Lektor Ulla Steen Ekstern lektor Jørgen Nielsen Den studerende skal opnå viden om: Kontraktlige begreber, metodiske problemer herom samt den praktiske anvendelse heraf Den kontraktretlige terminologi og argumentation Kontrakten i retssystemet Kontraktens fremtræden og opbygning Indledende bestemmelser i en kontrakt Generelle bestemmelser Krav til ydelsen Betingelser og forbehold Garantier Særlige bestemmelser i kontrakten Registrering og kontrol Undladelsespligter efter kontrakten Vederlag, betaling og rente Medkontrahentens sikring Misligholdelse af kontrakten Kontraktens ophør Lovvalgs-, voldgifts- og værnetingsklausuler Kontraktens form og sprog Pensum i faget er: Erik Werlauff: kontrakter, 3. udg., 2013, Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ad hoc supplement andet relevant materiale, herunder kontraktparadigmer Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: Korrekt anvendelse og begreber og terminologi på kontraktrettens område Redegøre for metodiske problemstillinger, som knytter sig til kontrakten Diskutere fordele og ulemper ved opbygning og indhold i kontrakter Kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en individuel mundtlig eksamen Undervisningen omfatter 30 undervisningstimer, afviklet som 10 lektioner á 3 timer. I fagafviklingen indgår case-orienteret gruppearbejde med forskellige kontrakttyper. Introduktion til cases, samt gruppefremlæggelse vil foregå som led i undervisningen, mens gruppearbejde forventes afviklet uden for undervisningen. 10

12 Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: Anvende retskilder og juridisk metode på praktiske kontraktretlige spørgsmål Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor praktisk kontraktret Formulere sig klart og velstruktureret mundtligt og skriftligt om praktisk kontraktretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer Forberedelse (undervisning pensum) = 90 timer Caseorienteret arbejde + forberedelse = 100 timer af fremlæggelse Eksamensforberedelse = 50 timer I alt = 270 timer 11

13 Pengeinstitutjura, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Pengeinstitutjura Bank Law Ingen Det formueretlige modul Professor Anders Ørgaard Jacob Dalsgaard-Hansen Den studerende skal opnå viden om: Pengeinstitutjura som juridisk disciplin. Pengeinstitutjuraens aktører. Regulering af pengeinstitutter. Pengeinstitutvirksomhed. Forsvarlig drift af et pengeinstitut. Tilsyn med pengeinstitutter. Klager over pengeinstitutter. Hvidvaskreglerne. Forskellige aftaleretlig forhold. Pengeforpligtelsen. Misligholdelse i pengeinstitutforhold. Ophør af aftaler med pengeinstitutter, herunder opsigelse, modregning i forskellige kontotyper, eftergivelse, forældelse og slutafregning. God skik. Indlån og indskydergaranti. Udlån, forbrugerkredit og erhvervslivets låntagning. Betalingsformidling, herunder lov om betalingstjenester, hæftelses- og ansvarsregler og checkbetalinger. Kaution for banklån, herunder regulering af kaution, indgåelse af kautionsaftaler, oplysningsforpligtelsen, ophør og indfrielse og regres. Bankgarantier. Støtteerklæringer. Værdipapirhandel. Finansiel rådgivning. Pensum i faget er: Camilla Hørby Jensen (red.), Nis Jul Clausen, Nina Dietz Legind og Hans Viggo Godsk Pedersen: Bankjura udvalgte emner, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: korrekt anvende begreber og terminologi på pengeinstitutjuraens område, korrekt identificere og kvalificere institutter og aktører, Forstå relevant praksis fra Pengeinstitutankenævn og domstole, og anvende retskilder og juridisk metode i pengeinstitutjura. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 12

14 Den studerende skal samlet opnå kompetence til på selvstændig vis at: kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for pengeinstitutområdet, Formulere sig klart og velstruktureret om pengeinstitutjuridiske spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi, og kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne af reglerne. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer Forberedelse (forelæsning) = 129 timer Eksamensforberedelse = 111 timer I alt = 270 timer 13

15 Forsikringsret, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: Forsikringsret Insurance Law Ingen Det formueretlige modul Lektor Carsten Munk-Hansen Lektor Carsten Munk-Hansen Den studerende skal opnå viden om: Den forsikringsretlige regulering af forsikringsaftaler, herunder gennem lovregler, EUretlig regulering og uskrevne retsregler, samt uddrag af den retlige regulering af forsikringsvirksomhed. Forsikringsaftaler i retlig belysning, herunder agreed documents, fremherskende adhæsionskontrakter og individuelle kontrakter, forsikringsretlige fortolkningshensyn og forsikringsrettens ligheder og forskelle fra den almindelige obligationsret. Forsikringsrettens begreber og terminologi og de særlige retlige hensyn, disse betinger. De retsvidenskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget. De relevante retskilder og forsikringsrettens metodiske virksomhed. Pensum i faget er: Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, 9. udg., Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for forsikringsrettens regler og anvendelse, begreber og terminologi, redegøre for forsikringsrettens retsvidenskabelige problemstillinger, analysere retskildemateriale og retsreglerne i forsikringsretten, identificere og afgøre processuelle og materielle spørgsmål, afgøre de retlige konsekvenser af en overtrædelse af principper, redegøre for håndhævelsen, herunder for institutioner til håndhævelse, af forsikringsretlige regler, og afgøre og vurdere retlige spørgsmål inden for forsikringsretten. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: kyndigt formidle forskningsbaseret viden og demonstrere færdigheder, omtalt ovenfor, under anvendelse af præcis terminologi over for såvel retskyndige inden for forsikringsområdet og over for andre, redegøre for den praktiske udøvelse af forsikringsretten, og identificere og formulere retsvidenskabelige problemstillinger inden for dansk privatretlig og offentligretlig regulering af forsikringsaftalers indgåelse, anvendelse og ophør, samt på et retsvidenskabeligt grundlag opstille løsninger herpå. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer 14

16 Forberedelse (forelæsning) Eksamensforberedelse (+ synopsis) I alt = 205 timer = 35 timer = 270 timer 15

17 Virksomhedsoverdragelse, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: Virksomhedsoverdragelse Mergers and Acpuisition Det formueretlige modul med juridiske aspekter Thomas Rønfeldt Søren Ehlert Den studerende skal opnå viden om: Virksomhedsoverdragelser, herunder intro, forløb, aktørerne og auktion. Overdragelsesmåder, herunder aktie, aktie, alternativer (fusioner, joint ventures, delsalg og MBO) og overdragelse af insolvente/nødlidende virksomheder. Overdragelsesdokumenter, herunder fortrolighedsaftale/non Disclosure Agreement, eksklusivitetsaftaler, hensigtserklæringer/letter of intent, ovoerdragelsesaftaler/share Purchase Agreements og øvrige væsentlige aftaler. Strategiske overvejelser, herunder ledelsesmæssige begrundelser for køb, driftsmæssige aspekter og risiko og risikoafdækning. Implementering og organisationsformer. Værdiansættelse. Regnskabsmæssige forhold. Mangler, herunder miljøforhold: mangler ctr. garantier, købers undersøgelse/due diligence, miljømæssig undersøgelse og planlov/miljølov. Skattemæssige konsekvenser/problemstillinger, herunder værdiansættelse ctr. skattemyndighederne, løbende ydelser som vederlag, beskatning af aktier ctr. aktiver, moms og tinglysnings- og registreringsafgift. Børsretlige aspekter, herunder optagelse/afnotering, pligtmæssige overtagelsestilbud og oplysningsforpligtelser. Konkurrenceretlige aspekter, herunder fusionskontrol (EU- og DK-regler). Finansiering og tvistløsning, herunder egenkapital ctr. fremmedkapital (gearing) og finansieringskilder og Covernants. Selvfinansiering. Pensum i faget er: Johannus Egholm Hansen, Christian Lundgren og Michael Nørremark: Køb og salg af virksomheder, 4. udg., Nyt Juridisk Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for fagets begreber og terminologi, redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis, anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, redegøre for gældende ret, og overordnet kunne forklare de økonomiske elementer i faget. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. 16

18 Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi, kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, dette fakta giver anledning til inden for fagets område, kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger inden for fagets område og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer = 30 timer Forberedelse (forelæsning) = 203 timer Eksamensforberedelse (+ synopsis) = 37 timer I alt = 270 timer 17

19 Udbudsret, 10 ECTS Fagets navn: Fagets engelske navn: Administrativ kode: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: Udbudsret Public Procurement Law Jura- og erhvervsjurauddannelsen Det offentligretlige- og det formueretlige modul (+fast ejendom) Lektor, Louise Faber Advokat, Anne Bergholt Sommer Den studerende skal opnå viden om: Hovedprincipperne for udbud og afgrænsning mellem de forskellige udbudsregler Udbudsdirektivernes formål og anvendelsesområde, herunder begrebet ordregivende myndighed. Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet. Forhandlingsforbuddet. Udelukkelse og udvælgelse / prækvalifikation af tilbudsgivere. Tilbudsevaluering, herunder tildelingskriterier og underkriterier. Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt. Ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale hensyn og miljøhensyn. Aflysning af udbudsproceduren uden kontraktsindgåelse. Håndhævelse af udbudsreglerne og sanktionerne ved overtrædelse heraf. Pensum i faget er: Sune Troels Poulsen, Peter Stig Jakobsen og Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg: EUudbudsretten, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Uddrag af Michael Steinicke og Lise Groesmeyer: EU's udbudsdirektiver med kommentarer, 2. udg Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: redegøre for fagets begreber, procedureregler og terminologi, redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis, herunder navnlig afgørelser afsagt af EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud, redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget, anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, og redegøre for gældende ret. Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en mundtlig eksamen. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi, kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, dette fakta giver anledning til inden for udbudsretten, kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret, og anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger 18

20 inden for udbudsretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger. Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Forelæsninger, 10 x 3 timer Forberedelse Eksamensforberedelse I alt = 30 timer = 203 timer = 37 timer = 270 timer Karrieremuligheder: De EU udbudsretlige regler gælder for offentlige indkøb og giver anledning til en stort antal tvister, der behandles ved klagenævnet for udbud, nationale domstole og EF-domstolen. Overtrædelse af udbudsreglerne har vidtrækkende konsekvenser for de offentlige myndigheder, og der er derfor i øjeblikket stor efterspørgsel på jurister med kompetencer indenfor dette retsområde. Alle større offentligmyndigheder ansætter således jurister med speciale indenfor emnet. I Nordjylland er dette navnlig Regionen, kommunerne og Forsvarstjenesten i Hjørring. Derudover involverer ethvert udbud også en række af private tilbudsgivere, der også har brug for juridisk ekspertise. Dette er typisk større virksomheder, der afgiver tilbud til det offentlige, som selv ansætter jurister, eller som konsulterer jurister, advokater m.v. med forstand på denne lovgivning. 19

21 IT-ret (10 ECTS) Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Undervisere: IT-ret IT Law Det formueretlige modul Professor Søren Sandfeld Jakobsen Søren Sandfeld Jakobsen Den studerende skal i faget IT-ret opnå viden om: IT-retlige begreber og videnskabelige problemstillinger. Den IT-retlige terminologi, således at den studerende kan videreudvikle sine evner til at kvalificere de forskellige typer af rettigheder indenfor IT-retten. IT-retlig argumentation. Indgående kendskab til og forståelse for fagets hovedområder: o De relevante IT-retlige kilder, herunder nationale og EU-retlige regler, IT-retlig praksis fra administrative organer, danske domstole, EU-Domstolen og andre internationale administrative organer samt domstole o E-handel, herunder digital markedsføring, aftaleindgåelse og betaling o IT-kontraktret o IT-ophavsret, herunder beskyttelse af software og databaser mv. o Kendetegnsbeskyttelse o Persondatabeskyttelse o Ansvarsspørgsmål, herunder formidleransvar o Internationale spørgsmål Pensum i faget er: Henrik Udsen: IT-ret, Ex Tuto Publishing 2013, Diverse IT-standardkonktrakter (udleveres ifm. undervisningen) Undervisningen tilrettelægges således, at den studerende opnår færdighed i at: kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor IT-retten. anvende den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til IT-retten. anvende IT-retlige begreber og terminologi korrekt. anvende relevant IT-retlig praksis fra administrative organer, danske domstole og EU-Domstolen, afgørelser fra andre internationale administrative organer samt domstole. kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig eksamen. Den studerende skal samlet opnå kompetence til på videnskabelig vis at: Undervisningsform: Undervisningen er placeret på uddannelsens 9. semester og omfatter cirka 30 undervisningstimer, der afvikles som en kombination af forelæsninger og workshops, hvor de studerende selv arbejder mere aktivt med de forskellige emner, herunder fremlægger domme og cases. 20

22 Fagets estimerede tidsforbrug (ECTS-deklaration): Konfrontationstimer = 30 timer Forberedelsestimer = 60 timer Timer til forberedelse af workshops Timer til forberedelse af eksamen = 90 timer = 90 timer I alt = 270 timer 21

23 1.4. Kursusfag inden for det skatteretlige modul EU-skatteret, 10 ECTS * Fagets navn: Fagets engelske navn: Samlæsning: Fagets modultilknytning: Fagansvarlig: Underviser: EU-skatteret EU Tax Law Ingen Det Skatteretlige modul Lektor Thomas Rønfeldt Lektor Thomas Rønfeldt Den studerende skal opnå viden om: Problemstillingerne, samspillet og de retskildemæssige problemer inden for EUskatteretten, herunder særligt EU-rettens betydning for skatteyderens rettigheder og pligter ved grænseoverskridende arbejde. De gennemførte direktiver på de direkte skatters område, herunder moder- /datterselskabsdirektivet og fusionsskattedirektivet, rente- og royaltydirektivet og EUvoldgiftskonventionen. SE-selskabet. De grundlæggende økonomiske frihedsrettigheder i EU-traktaten, herunder arbejdskraftens frie bevægelighed, kapitalens frie bevægelighed, etableringsretten og tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Statsstøttereglerne. EU-domstolens betydning for medlemsstaternes mulighed for indretningen af nationale værnsregler på området for direkte beskatning. Skattely og skatteplanlægning i EU-retten. Misbrug og andre legitime hensyn. Forholdet mellem national skatteret, EU-skatteretten og dobbeltbeskatningsoverenskomster. Pensum i faget er: Thomas Rønfeldt: Europæisk skatteret I Misbrug og andre legitime hensyn, 1. udg., Karnov Group, Thomas Rønfeldt: Skatteværn og EU-frihed, 1. udg., Djøf Forlag, Undervisningen tilrettelægges så den studerende gennem anvendelse af den juridiske metode opnår færdigheder i at: korrekt anvende EU-skatterettens begreber og terminologi, kende til relevant EU-skatteretlig praksis, kunne identificere og prioritere mellem de relevante retskilder, f.eks. forholdet mellem intern ret og EU-skatteretten, kunne fortolke EU-skatteretlige retskilder, argumentere for løsning af de identificerede problemstillinger, kunne vurdere, hvorledes en forsvarlig skatteplanlægning skal foretages, kunne vurdere, hvilke nationale værnsregler der vil kunne bestå, og kunne identificere, vurdere og løse EU-skatteretlige problemstillinger.- Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en ekstern mundtlig projekteksamen. 22

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO BA-jur 2013 Den Juridiske Bacheloruddannelse 1. 2. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende semestre: 1.

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO CMJ 2013 Den Erhvervsjuridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse semester- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Bachelor- og Kandidatuddannelse 6., 8. og 9. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Fagbeskrivelse Jura og EJ STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Den Juridiske og Erhvervsjuridiske Bachelor- og Kandidatuddannelse 6. og 8. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver

Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver Erstatning for overtrædelse af EU s udbudsdirektiver Steen Treumer Institutleder, professor, Ph.D., Juridisk Institut, Dansk Forening for Udbudsret, 14. November 2007 1. Introduktion Erstatningsbeføjelsens

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer SDU, Samfundsvidenskab MPM/årgang 2013 3. semester 24. juni 2014 Læseplan Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Underviser: Professor Terkel Christiansen Målgruppe: Valgfag til studerende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS)

FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS) FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende Tidspunkt fremgår af Timeplanen. Kurset er et frivilligt, gratis tilbud til studerende, der

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS)

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende pr. hold Tid og sted Tidspunkterne for henholdsvis hold 1 og hold 2 fremgår

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

STO HA-jur Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse semester NOTAT. Opdateret den 18. februar 2014

STO HA-jur Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse semester NOTAT. Opdateret den 18. februar 2014 Fagbeskrivelser - Erhvervsjura STO HA-jur 2013 Den Erhvervsjuridiske Bacheloruddannelse 1. 2. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Internt regnskab. 5 ECTS Fagansvarlig: Thomas Borup Kristensen

Internt regnskab. 5 ECTS Fagansvarlig: Thomas Borup Kristensen Internt regnskab 5 ECTS Fagansvarlig: Thomas Borup Kristensen NB: foreløbig lektionsoversigt og foreløbig litteraturliste (ændringer kan forekomme og vil informeres om via Moodle) Placering 1. semester

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 10/11. Hog10hhx3h3g

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 10/11. Hog10hhx3h3g Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHX, Herning Erhvervsret

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014 Erhvervsjura Semesterbeskrivelse 8. semester 2014 Opdateret d. 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016, sommer Handelsgymnasium Rønde, Videndjurs HHX Erhvervsret

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER 1) Udbudsret Når kommunerne foretager indkøb, skal de anvende de særlige procedureregler i udbudsdirektivet eller de danske udbudsregler i tilbudsloven. Der kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2011-12 Grenaa Handelsgymnasium HHX Erhvervsret C Anne

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 08/09 Grenaa Handelsskole HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Familier, børn og unge og socialt arbejde

Familier, børn og unge og socialt arbejde Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 3.3.3. Jura (14. januar 2013) Modultema Semester Årgang/Hold Familier, børn og unge og socialt arbejde 2. semester SOC 2012

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmo- dulbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatud- dannelse NOTAT

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmo- dulbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatud- dannelse NOTAT Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse semester- og fagmodulbeskrivelser

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 OBS! Konferencen afholdes kort efter lovforslaget er fremsat/ vedtaget. 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO BA-jur 2009 STO CJ 2013 STO HA-jur 2010 STO CMJ 2013 7. semester (Cand.Jur.) og 9. semester (Cand.Jur. og Cand.Merc.Jur.)

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet 2. semester HA Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: erhvervsøkonomisk studienævn Studieordning:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret C Lotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Grenaa HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret C Lotte

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010

Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010 Undervisningsplan: Efterårssemestret 2010 3. semester: Retlig regulering Undervisere: Nina von Hielmcrone og Trine Schultz Kære SOC2009 Vi har i alt 15 undervisningsgange i efterårssemestret og her følger

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 14/15 Institution IBC Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervsret

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet 3. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse 3. semester Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for

Læs mere

Juridiske kandidatvalgfag

Juridiske kandidatvalgfag Fagansvar Fagnr. Fagtitel CJ CMJ NB! F15 E15 F16 E16 F17 E17 Studienævn By ECTS Timer Bemærkninger Kristina Maria Siig nyt Artikelskrivning x x X X X X X X Jura Odense 10 Vejl. Del af talentudviklingsprogam

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO BA-jur 2009 Den Juridiske Bacheloruddannelse 3. 6. semester NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende semestre: 3.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Semesterskema for valgfag på 6. og 8. semester - Jura/EJ - Foråret 2015

Semesterskema for valgfag på 6. og 8. semester - Jura/EJ - Foråret 2015 Semesterskema for valgfag på 6. og 8. semester - Jura/EJ - Foråret 2015 SENEST REVIDERET DEN 6. JANUAR 2015 FOR = Forbrugerret v/ Marie Jull Sørensen 7 workshops á 5½ time + 1½ time klyngevejledning (mangler

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura)

Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura) Oversigt over underviseres forskningsmæssige tilknytning F14 (Uddannelser under Studienævn for jura) BA Jura Formueret Lone Hansen (I) Forfatningsret Pernille Boy Koch (I) EU-ret Frederik Waage (I), Peter

Læs mere

Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse 30 min eksaminisation).

Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse 30 min eksaminisation). 1 Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervsret - niveau C Hold Hh3c Lærer Anders Smedegaard Jensen Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

IBC Middelfart Fredericia, Mosegårdvej 1, 7000 Fredericia

IBC Middelfart Fredericia, Mosegårdvej 1, 7000 Fredericia Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15, eksamenstermin juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Middelfart Fredericia,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2010-11 Grenaa Handelsskole HHX Erhvervsret C Anne Lind

Læs mere

Evaluering 6. semester foråret 2012

Evaluering 6. semester foråret 2012 Evaluering 6. semester foråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 6. semester: Evaluering af Valgfag: Finansielle markeder Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Aktuel udbudsret. Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret Karsten Hagel-Sørensen (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktuel udbudsret K. Hagel-Sørensen (red.) Aktuel udbudsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 K. Hagel-Sørensen (red.)

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni11 Campus Vejle HHX Erhvervsret C Kirsten Stürup

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Retlig regulering - FO3

Retlig regulering - FO3 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering - FO3

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Grenaa HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 4. semester 2014 Opdateret d. 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser...

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere