Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE"

Transkript

1 Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

2 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune

3 Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Skanderborg Kommune... 7 Fokusområder i handlingsplan Fokusområde 1: Information som et forebyggende element i den kommunale rottebekæmpelse... 9 Fokusområde 2: Forebyggelse af rotter i det rekreative landskab Fokusområde 3: Øget viden om resistens og mere hensigtsmæssig brug af gift Fokusområde 4: Vi lader rotterne blive nede i kloakken Sammenfatning og tidsplan... 14

4 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune

5 Side 5 Indledning rotter og handlingsplan Formålet med handleplanen er at sikre en effektiv og målrettet forebyggelse og bekæmpelse af rotter, således at kommunen leverer en god service til borgerne, og ressourcerne på området anvendes bedst muligt. Handleplanen beskriver hvilke særlige indsatser, der er planlagt på rottebekæmpelsesområdet og hvilket serviceniveau Skanderborg Kommune arbejder på at levere. Danmark har haft en rottelov siden 1907 og tanken var dengang, at rotterne skulle udryddes, fordi rotter kan overføre en lang række sygdomme til mennesker og vores husdyr. Nogle gange lykkes det at udrydde rotter lokalt, men rotten har vist sig at være umulig at udrydde. En grund til, at rotter er svære at komme til livs, er, at de i høj grad trives i vores nærhed. Man kan sige om rotter, at der er det antal rotter, som vi giver plads til. Det er os selv - uden at vi måske er klar over det - der sørger for, at rotten kan finde skjulesteder og mad. Skanderborg Kommune er ansvarlig for en effektiv rottebekæmpelse overalt i kommunen. Den kommunale rottebekæmpelse kan, i mange tilfælde, udrydde rotterne lokalt og andre steder hjælpe til at holde bestanden af rotter nede. Da det er os selv, der giver rotter mulighed for at slå sig ned i vores omgivelser, er det også os selv, der langt hen ad vejen kan forhindre rotter i at slå sig ned. Derfor giver det mening, at vi i Skanderborg Kommune, foruden at ville levere en effektiv rottebekæmpelse, har fokus på en generel forebyggende indsats fra både kommunen og kommunens borgere. Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse, og at handlingsplanen skal revideres minimum hvert tredje år. Handlingsplan er den anden handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Skanderborg Kommune.

6 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Organisering og økonomi Rottebekæmpelsen er en kommunal opgave og i Skanderborg Kommune er selve den praktiske udførelse af rottebekæmpelsen udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Den daglige administration, kontrol og håndhævelse inden for området varetages af kommunens eget administrative personale. Selve den administrative del af rottebekæmpelsen varetages af Natur og Miljø og rummer en række forskellige opgaver. Skanderborg Kommune er den håndhævende myndighed i sager, hvor der er behov for indgriben. Det er kommunen der udfører det lovpligtige tilsyn med bekæmpelsen og sikrer, at bekæmpelsen sker i overensstemmelse med lovgivningen, Natur- og Miljøstyrelsens retningslinjer og de kontraktmæssige krav, der er fastsat er i gældende bekæmpelsesaftale. Som grundejer i Skanderborg Kommune betaler man for den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten, hvor der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien. Beløbet dækker udgifter til det private bekæmpelsesfirma samt de tilknyttede administrative opgaver. Området skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i gebyret det efterfølgende år. Som borger eller virksomhed skal man således ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug for hjælp til bekæmpelse af rotter på sin ejendom. I 2016 udgør gebyret pr. husstand 0, af ejendomsværdien - det vil sige for en ejendomsværdi på 1 mio. kr. var gebyret på 24,51 kr. Kommunen skal have den kommunale rottebekæmpelse i udbud ved udgangen af Med de øgede lovgivningsmæssige bekæmpelseskrav, der stilles til rottebekæmpelsen, samt Skanderborg Kommunes ønske om at kunne yde en god og effektiv rottebekæmpelse, er der en forventning om en stor stigning i rottegebyret fra FAKTA Rottegebyret Rottegebyret opgøres som en promillesats af ejendomsværdien Rottegebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse Får man rotter og derfor har brug hjælp til at få dem bekæmpet, så har man allerede betalt for ydelsen og skal ikke betale yderligere Rottegebyret dækker ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader forårsaget af rotter og diverse rottesikring.

7 Side 7 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Skanderborg Kommune Rottebekæmpelsesopgaven skal sendes i udbud ultimo 2016 og der vil derfor træde en ny aftale i kraft med virkning fra 1. januar 2017, hvor der vil komme øget fokus på en rottebekæmpelse af høj kvalitet. En borger, der har fået rotter, vil i Skanderborg Kommune fremover kunne forvente: At der senest 8 dage efter en anmeldelse om forekomst af rotter foretages tilsynsbesøg af en bekæmper, At der i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser, på institutioner og på fødevarevirksomheder foretages tilsynsbesøg af en bekæmper samme dag eller senest næste hverdag, At bekæmperen finder årsagen til rotteforekomsten og dermed kan rådgive borgeren om fremtidige forebyggende tiltag, At den enkelte borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet da dette erfaringsmæssigt er med til at give tryghed, At den enkelte borger føler sig godt informeret om egne muligheder for at forebygge mod rotter, og At al rottebekæmpelse med gift foretages under hensynstagen til miljøet og lovgivningen. Skanderborg Kommune vil løbende tilse at disse servicemål for rottebekæmpelsen overholdes. Og Skanderborg Kommune vil med jævne mellemrum måle på borgeres tilfredshed med den kommunale rottebekæmpelse og iværksatte det nødvendige som følge af målingerne på borgernes tilfredshed.

8 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Fokusområder i handlingsplan Handlingsplanen skal ses som et supplement til den kommunale rottebekæmpelse, som Skanderborg Kommune med et kommende udbud vil sikre lever op til lovgivningens krav - og fokus på at yde kommunens borgere god og effektiv service. Skanderborg Kommune har for at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter udpeget nogle fokusområder: Fokusområde 1: Information som et forebyggende element i den kommunale rottebekæmpelse Skanderborg Kommune vil i højere grad inddrage kommunens borgere som aktive medspillere i kampen mod rotterne. Fokusområde 3: Øget viden om resistens og mere hensigtsmæssig brug af gift med dette område vil der blive fokuseret på en miljørigtig anvendelse af gift. Der vil blive undersøgt om den konkrete brug af de anvendte gifte har indflydelse på udbredelsen af resistens over for rottegift i Skanderborg Kommune. Fokusområde 4: Vi lader rotterne blive nede i kloakken her vil der blive fokuseret på udbedring af de private og offentlige kloakker, og sikre, at rotterne bliver nede i kloakkerne. Fokusområde 2: Forebyggelse af rotter i det rekreative landskab her vil Skanderborg Kommune undersøge muligheder for med diverse forebyggende tiltag at reducere rotteforekomsten omkring kommunens mange søer og vandløb.

9 Side 9 Fokusområde 1 Information som et forebyggende element i den kommunale rottebekæmpelse Det kan være en ubehagelig oplevelse at få rotter. I mange tilfælde kan den enkelte borger, langt hen ad vejen, gøre meget for at undgå rotter, når blot man er opmærksom på, hvad der tiltrækker rotter, og hvad der kan gøres for at undgå dem. Kommunens borgere vil derfor, når de står i den uheldige situation at have fået rotter blive mødt med råd og vejledning af kommunens bekæmpelsesfirma om forebyggelse af rotter. Nedenstående figur er baseret på de rotteanmeldelser fra 2015 i Skanderborg Kommune, hvor årsager til rotteforekomsten er identificeret. I 66 % af sagerne er problemet relateret til noget, man som borger relativt nemt kan gøre noget ved: hønse- og dyrehold, fuglefodring, utætte affaldsstativer eller hensætning af spiseligt affald, usikrede bygninger med for eksempel huller i sokkel, utætte døre eller andet. Derfor vil Skanderborg Kommune have særligt fokus på, at kommunens borgere får råd og vejledning om: Dyre- og hønsehold uden rotter Fuglefodring uden rotter Hvordan man rottesikrer sin bolig Generel renholdelse Vedligeholdelse af egne kloakker Årsager til rotteanmeldelser i Skanderborg Kommune 2015: Dyre- og hønsehold 32% Fuglefodring 11% Manglende bygningssikring 20% Defekte afløbsinstallationer 4% Kloakdefekter 30% Affald 3% Når Kommunen informerer og vejleder borgerne om rotter, så sker det typisk ved den direkte kontakt mellem bekæmperen og borgeren, men først når skaden er sket. Skanderborg Kommune ønsker også at nå ud med information og vejledning til borgere, som endnu ikke har haft den ubehagelige oplevelse at få rotter på ejendommen. Formålet med information og vejledning skal være: at skabe tryghed for borgerne og erhvervslivet i forhold til rotter, at gøre den enkelte borger opmærksom på egen rolle i forhold til rotter og dermed øge den frivillige forebyggelse, og at reducere antallet af rotteanmeldelser.

10 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Opgaven med information og vejledning bliver en vigtig del af den kommende aftale med rottebekæmpelsesfirmaet fra 2017, idet bekæmperen er kommunens forlængede arm overfor borgerne. Skanderborg Kommune ønsker i den kommende handlingsplanperiode at arbejde med at lave målrettet information og vejledning til kommunens borgere. Nogle af de virkemidler som kommunen vil benytte er: Lokalaviserne og de lokale radiostationer, Facebook, og bruge kommunes hjemmeside til at markedsfører kampagner og information til borgerne. FAKTA Gode råd til undgå rotter hos private Affaldsstativer skal sikres mod rotter og har affaldscontainer bundprop, skal denne altid være monteret. Efterlad ikke spiseligt affald frit tilgængeligt på jorden. Undgå rod på ejendommen rod giver gode skjule steder for rotterne. Sørg for intakte ventilationsriste i sokkel og mur. Vinduer og døre skal slutte tæt Undgå åbenstående kældervinduer eller sørg for at sikre vinduet med net (maskevidde < 2 cm). Kloakledninger skal være tætte. Undgå tæt vegetation, materialer etc. tæt op ad husmure og bygninger. Sikre hønsegårde, kaninbure mv. mod rotter i højden og i dybden. Fuglefodring skal kun ske i begrænset omfang. Kom ikke forarbejdede madvarer i kompost beholderen. Tjek samlebrønde med jævne mellemrum - grus eller jord i bunden tyder på en defekt og huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud. Sørg for at faldstammeudluftning er forsynet med vakuumventil og evt. metalnet. Afløbsriste skal være hele og skruet fast. Sørg for at ydermure, sokler og tage er tætte og intakte - rotter har kun brug for åbninger/sprækker over 2 cm.

11 Side 11 Fokusområde 2 Forebyggelse af rotter i det rekreative landskab Skanderborg Kommune er rig på søer og vandløb med masser af rekreativ aktivitet, men desværre, er det ikke kun os mennesker, der tiltrækkes af vandet. Den kommunale rottebekæmpelse kan her have gavn af hjælp fra andre interessegrupper, når det gælder forebyggelsen af rotter. Vi ser muligheder for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i det rekreative landskab som et Kommune 3.0 projekt. Sø- og vandløbsbredder er yndede og foretrukne levesteder for rotterne, især når der forekommer en eller anden form for menneskelig aktivitet i nærområdet. Ofte ser vi ikke rotterne, da de kan udnytte den ofte tætte vegetation til at bevæge sig rundt i det skjulte. Med den gældende bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og nye retningslinjer fra Miljøstyrelsen om anvendelsen af gift til rottebekæmpelse er der introduceret nogle tiltag med henblik på bl.a. at mindske risikoen for sekundærforgiftning af de rovfugle og rovpattedyr, som har rotter og mus på menuen. For eksempel må der i dag kun anvendes gift i og omkring bygninger. Dette begrænser effektiv bekæmpelse af den relativ hyppige forekomst af rotter omkring vores søer, vandløb, parker og andre rekreative arealer. Der er derfor behov for at finde egnede alternative bekæmpelsesløsninger, og gerne kombineret med forebyggende elementer. Skanderborg Kommune vil undersøge, i hvilket omfang en effektiv bekæmpelse er påvirket af de nye stramninger og arbejde på løsninger til alternativ bekæmpelse og forebyggelse af rotter disse steder. En af de metoder, der tænkes anvendt og undersøgt til brug for direkte bekæmpelse, kunne være et udvidet brug af diverse former for fælder. Med hensyn til forebyggelse vil kommunen afprøve forskellige muligheder, eksempelvis: Vegetationspleje i områder med tilbagevendende forekomst af rotter for at mindske omfanget af skjul og tilholdssteder. Tiltrækning af særligt de stedfaste rovfugle og ugler - særligt med henblik på tiltrækning af rovfugle og ugler til udvalgte områder ved opstilling af egnede rovfuglepinde eller siddepladser. Optimering af affaldskapacitet lokalt på naturpladserne og strandene med særligt fokus på rottesikre beholdere, eventuelt kombineret med registrering af rotteaktivitet og fældefangst. Lejlighedsvis og målrettet information med henblik på ændring af uhensigtsmæssig adfærd på private såvel som offentlige arealer - eksempelvis ved overfyldte vildtfoderpladser og på steder, hvor der sker en overfodring af fugle ved vores søer og i parker. FAKTA Rottegift Der findes forskellige typer af rottegifte. Der anvendes som udgangspunkt den mildeste form for gift af hensyn til miljøet. Alle rottegifte er antikoagulanter dvs. blødningsforstyrrende, og rotten dør derfor af indre blødninger. Rotten dør først 4 til 6 dage efter, at den har spist en dødelig dosis af giften. Der anvendes ikke antikoagulanter til bekæmpelse af rotter i beboelse, fordi rotterne kan lægge sig til at dø på utilgængelige steder med voldsomme lugtgener til følge. Gift må ikke udleveres til borgeren.

12 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Fokusområde 3 Øget viden om resistens og mere hensigtsmæssig brug af gift Skanderborg Kommune er rig på søer og vandløb med masser af rekreativ aktivitet, men desværre, er det ikke kun os mennesker, der tiltrækkes af vandet. Den kommunale rottebekæmpelse kan her have gavn af hjælp fra andre interessegrupper, når det gælder forebyggelsen af rotter. Vi ser muligheder for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i det rekreative landskab som et Kommune 3.0 projekt. Sø- og vandløbsbredder er yndede og foretrukne levesteder for rotterne, især når der forekommer en eller anden form for menneskelig aktivitet i nærområdet. Ofte ser vi ikke rotterne, da de kan udnytte den ofte tætte vegetation til at bevæge sig rundt i det skjulte. Med den gældende bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og nye retningslinjer fra Miljøstyrelsen om anvendelsen af gift til rottebekæmpelse er der introduceret nogle tiltag med henblik på bl.a. at mindske risikoen for sekundærforgiftning af de rovfugle og rovpattedyr, som har rotter og mus på menuen. Vegetationspleje i områder med tilbagevendende forekomst af rotter for at mindske omfanget af skjul og tilholdssteder. Tiltrækning af særligt de stedfaste rovfugle og ugler - særligt med henblik på tiltrækning af rovfugle og ugler til udvalgte områder ved opstilling af egnede rovfuglepinde eller siddepladser. Optimering af affaldskapacitet lokalt på naturpladserne og strandene med særligt fokus på rottesikre beholdere, eventuelt kombineret med registrering af rotteaktivitet og fældefangst. Lejlighedsvis og målrettet information med henblik på ændring af uhensigtsmæssig adfærd på private såvel som offentlige arealer - eksempelvis ved overfyldte vildtfoderpladser og på steder, hvor der sker en overfodring af fugle ved vores søer og i parker. For eksempel må der i dag kun anvendes gift i og omkring bygninger. Dette begrænser effektiv bekæmpelse af den relativ hyppige forekomst af rotter omkring vores søer, vandløb, parker og andre rekreative arealer. Der er derfor behov for at finde egnede alternative bekæmpelsesløsninger, og gerne kombineret med forebyggende elementer. Skanderborg Kommune vil undersøge, i hvilket omfang en effektiv bekæmpelse er påvirket af de nye stramninger og arbejde på løsninger til alternativ bekæmpelse og forebyggelse af rotter disse steder. En af de metoder, der tænkes anvendt og undersøgt til brug for direkte bekæmpelse, kunne være et udvidet brug af diverse former for fælder. Med hensyn til forebyggelse vil kommunen afprøve forskellige muligheder, eksempelvis: FAKTA Rottegift Der findes forskellige typer af rottegifte. Der anvendes som udgangspunkt den mildeste form for gift af hensyn til miljøet. Alle rottegifte er antikoagulanter dvs. blødningsforstyrrende, og rotten dør derfor af indre blødninger. Rotten dør først 4 til 6 dage efter, at den har spist en dødelig dosis af giften. Der anvendes ikke antikoagulanter til bekæmpelse af rotter i beboelse, fordi rotterne kan lægge sig til at dø på utilgængelige steder med voldsomme lugtgener til følge. Gift må ikke udleveres til borgeren.

13 Side 13 Fokusområde 4 Vi lader rotterne blive nede i kloakken Rotter findes i kloakkerne og det sker, at rotterne kommer ud af kloakken og trænger ind i boliger. Bekæmpelse af kloakrotter kunne synes at være en god løsning, men oftest er resultatet af en kloakrottebekæmpelse beskedent og effekten ofte meget kortvarig. Kommunerne er ikke forpligtiget til at bekæmpe rotterne i kloakken og så længe en kloak er intakt kan rotterne, som udgangspunkt, ikke komme ud. For at sikre hurtig udbedring af de defekte kloakker, som for eksesmpel opdages i forbindelse med en rotteanmeldelse, vil følgende være vigtig for hurtig udbedring: 1. At rottebekæmperen hurtigt med røgprøve får påvist evt. kloakdefekter, 2. At der gives henstilling til borgeren om at udbedre kloakken af autoriseret kloakmester inden for en nærmere fastsat tidsfrist, 3. At der følges op på den enkelte sag og evt. anvendelse af påbud i det omfang det skulle være nødvendigt, og 4. At der følges op med kontrolbesøg. Rotteanmeldelser forårsaget af defekte afløbsinstallationer og kloakker, på den private eller offentlige ledningsdel, udgør en stor andel (minimum 30 % af anmeldelserne) i Skanderborg Kommune. Det betyder, at der mange steder er behov for at få udbedret kloakken, så rotterne kan holdes inde i kloakken. Det er den enkelte grundejer, som selv skal sikre at egne ledninger og brønde er intakte. Mange grundejere ved ikke, at de har denne forpligtigelse og derfor vil Skanderborg Kommune bl.a. med information gøre kommunens borgere opmærksomme på deres forpligtigelse se fokusområde 1 information som forebyggende element i den kommunale rottebekæmpelse. FAKTA Kloakrotter I byzone udgør rotteanmeldelser forårsaget af kloakrotter en betydelig andel Rotterne lever fortrinsvist inde på den private ledningsdel Den bedste forebyggelse mod indtrængning af kloakrotter er at have en intakt ledning Det er den enkelte grundejer, som selv skal sikre sin egen kloakledning Da det er intakte kloakker, der er den bedste sikring mod at kloakrotter, vil Skanderborg Kommune, foruden øget fokus på information, satse på god og effektiv bekæmpelses- og sagsbehandlingspraksis i forbindelse med rotteanmeldelser forårsaget af kloakrotter.

14 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Sammenfatning og tidsplan Denne rottehandlingsplan gælder for årene 2016 til og med Resultatet af brugerundersøgelsen på rottebekæmpelsesområdet i efteråret 2015 indgår i planen med øget fokus på service og information. Ultimo 2016 udsendes rottesbekæmpelsen i Skanderborg Kommune i udbud med virkning fra den 1. januar 2017 for den nye kontraktperiode. Første måling på borgertiltredshed med rottebekæmplesen vil blive iværksat ultimo Denne måling skal bruges til den første evaluering af rottebekæmpelsesfirmaets indsats. Og anden måling af brugertilfredsheden, vil blive foretaget i 2018 og resultatet heraf skal bruges som et vigtigt grundlag for udarbejdelsen en ny rottehandlingsplan ultimo det kunne eksempelvis informationsmateriale med Sådan undgår du rotter.. eller information målrettet ex. Rotter og private hønsehold, Rotter og kompostbeholdere eller Rotterog (u)tætte kloakker eller tilsvarende. I 2017 vil der sammen med ekstern rådgiver blive iværksat en undersøgelse af resistens blandt rotter i forhold til de anvendte gifte. Resultatet af undersøgelsen skal bruges til eventuelle justeringer i rottebekæmpelsen. Og endelig, vil der i løbet af 2017 og 2018 blive iværksat forsøg med biologisk rottebekæmpelse ved hjælp af rovfugle ved søer, strande og primitive overnatnings- og naturpladser. I løbet af 2017 og 2018 vil Skanderborg Kommune efter dialog med rottebekæmperen og oplysninger fra den løbende indsamlede rottestatistik - udarbejde forskellige former for målrettet informationsmaterialer til borgerne

15

16

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune

Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning - rotter og handlingsplan...3 Organisering og økonomi...4 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer 2016 Status rotter, april 2016 manglende ressourcer cks Hvidovre Kommune/Vej- og Parkafdelingen 08-04-2016 Indhold Resume... 2 1.0 Antal årlige rotteanmeldelser... 3 2.0 Nye krav fra Naturstyrelsen...

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du 2017 Vi hjælper dig Gladsaxe Kommune står klar til at hjælpe dig, hvis du har problemer med rotter i dit hus, din lejlighed eller på din ejendom. Kommunens rottefænger

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

ROTTER PÅ DIN EjENDOm

ROTTER PÅ DIN EjENDOm ROTTER PÅ DIN ejendom UNDGÅ ROTTER I HAVEN Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden. Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde

Læs mere

Notat. ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:

Notat. ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Notat FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Jeg har anmeldt rotter indendørs, hvad sker der nu? Når du anmelder

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ODENSE KOMMUNE 2013-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning Den udkast

AC Heiberg Rådgivning Den udkast 1 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Titel: Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Hovedforfattere: Peter Weile Torben F. Jensen

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Gladsaxe kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012 Plan-, Bygge- og Miljøcenter NOTAT Sagsbehandler: LON Journal-nummer: 201200592 Dato: 2. august 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - April 2012 Plan-, Bygge- og Miljøcenter

Læs mere

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation

Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Kontraktaftalebilag A Kravspecifikation Den Kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Kontraktaftalebilag A side 1 af 13 1 OPGAVENS OMFANG... 4 2 GENERELLE KRAV TIL KONTRAKTHAVEREN OG DEN UDFØRTE

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere