Rottehandlingsplan. for Bornholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rottehandlingsplan. for Bornholm"

Transkript

1 Rottehandlingsplan for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017

2 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan Indledning... 3 Organisering af rottebekæmpelse... 3 Status for rottebekæmpelsen... 4 Borgernes muligheder for at anmelde rotter... 4 Rottespærrer ved kommunale ejendomme... 5 Kampagnebesøg i landzone og landbrugsejendomme i byzone... 5 Bekæmpelse af rotter på foderpladser... 5 Udgifter til bekæmpelse af rotter... 6 Opfølgning på handlingsplan Udbedring af defekte kloakker:... 6 Hovedkloakkerne:... 6 De private stikledninger:... 6 Information til borger og virksomheder... 6 Deltagelse i erfa grupper... 7 Årsrapport... 7 Vildtfodring... 7 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 8 Indsatsområder Målrettet kloakbekæmpelse Monitering af rotteaktivitet og bekæmpelse i åbent land Gennemgang af kommunale institutioner Fokus på ubeboede huse og grunde Fokus på hønsehold, fodring af fugle samt anden tilgængelig føde i haven Vejledning og information om forebyggelse af rotters forekomst

3 Kolofon: Bornholms Regionskommune; Marts 2017 Udarbejdet af: Teknik og Miljø Layout og tryk: Teknik og Miljø Journalnummer: P Sagsbehandler: Hanne-Jytte Vejdiksen Kortbilag: Geodatastyrelsen 2

4 Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune Rottehandlingsplan Indledning Det fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, at kommunerne skal udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Handlingsplanen skal være offentligt tilgængelig og den skal revideres hvert tredje år. Handlingsplanen skal indeholde: Overordnede mål for rottebekæmpelsen, Oversigt over tildelte ressourcer, Målbare succéskriterier og Konkrete tiltag til opnåelse af de beskrevne mål. Bornholms Regionskommune har udarbejdet handlingsplanen for og den afløser den hidtidige handlingsplan for årene I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder: ejendomme i landzone ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder fødevarevirksomheder kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke(fedtblokke med korn) og rottespærrer) havnearealer kommunale genbrugsstationer lossepladser og deponier vildtfodringspladser Bornholms Regionskommune har en samlet størrelse på 587 kvadratkilometer og består af ca. 21 byområder, 380 virksomheder og 211 registrerede landbrug spredt på øen. Der er ca indbyggere i kommunen. Øen har en kyststrækning på 158 kilometer og er landets mest skovrige, med Danmarks tredjestørste skov, Almindingen, midt på øen. Organisering af rottebekæmpelse Den administrative del af rottebekæmpelsen varetages af Center for Teknik og Miljø. Den administritive del rummer en række forskellige opgaver, bl.a. det lovpligtige tilsyn med at bekæmpelsen sker i overensstemmelse med lovgivningen og den indgåede bekæmpelsesaftale. Derudover følges op på en række enkeltsager i relation til forekomst af rotter, defekte kloakker og uhygiejniske forhold. Der er afsat 0,33 administrativt årsværk, som er finansieret via brugerbetaling til bla. at realisere handlingsplanen, sagsbehandling samt den daglige kontakt med rottefængerne. 3

5 Det er en styrke for Bornholms Regionskommune, at det er de kommunale rottefængere, der foretager de daglige tilsyn, da koordinering med den administrative medarbejder styrkes og al tilgængelig viden kan opsamles og anvendes. Der bliver ophængt giftblokke i kloaknettet til bekæmpelse af kloakrotter i samarbejde med, Bornholms Energi og Forsyningsselskab. Teknik og Miljø bistår med røgprøver til lokalisering af kloakdefekter, typisk ved private ejendomme, hvor der er rotter. Status for rottebekæmpelsen Siden kommunesammenlægningen i 2003 har Bornholms Regionskommune målrettet søgt en velfungerende og ensrettet bekæmpelse på hele øen. Det har bevirket et fald i anmeldelserne indtil kommunen i 2010 overgik til digital anmeldelse, hvor antallet af anmeldelser blev fordoblet. I 2015 steg rotteanmeldelserne til over anmeldelser pr. år Tab. 1. Udvikling i antallet af ejendomme, som har anmeldt rotter i byen(blå søjler) og antallet af anmeldte rotter i landzone(røde søjler), gennemført de enkelte år. By land Stigningen i rotteanmeldelser ses dog ifølge Naturstyrelsen i hele landet. De væsentligste årsager til rotteanmeldelser er gamle kloakledninger på både den private og offentlige del, hvor brud og sammenfald giver rotterne adgang til kloaksystemet og boliger, gode leve- og yngle steder i det åbne land samt i private haver, hvor fuglefodring og hønsehold, ofte betyder lettere adgang til føde. Borgernes muligheder for at anmelde rotter Der kan foretages rotteanmeldelse døgnet rundt via kommunens hjemmeside, samt ved telefontid to gange om ugen. Borgere, der anmelder rotter, får besøg af rottefængeren inden for 8 dagen efter anmeldelse. Ved anmeldelse om rotter i beboelse eller på institutioner, fødevarevirksomheder og lignende, rykker kommunen ud inden for 24 timer. Med denne service sikrer vi, at der hurtigt bliver taget hånd om rotteproblemet. Bornholms Regionskommunes registrering af ejendomme med rotteanmeldelser og gennemførte tilsynsbesøg viser en generel stigning gennem de seneste år. 4

6 Ingen rotter Rottetilhold Strejfer Tab. 2. Antallet af anmeldelser, hvor det aktuelt er rotter/ ikke rotter kommunen køre efter. En væsentlig faktor for den stigende udvikling i antallet af tilsynsbesøg skal især findes i reglerne om at kommunen skal anvende svageste gift. (BORFOBAR 5). Når der anvendes en svag gift, kræver bekæmpelsen derfor oftere tilsyn for at tilse og fylde giftdepoterne op. Samtidigt skal der løbende efterses for døde rotter for at reducere den risiko, som forgiftede rotter kan udgøre for miljøet, hvor f.eks. rovfugle og rovpattedyr kan være udsat for en sekundær forgiftningseffekt. Rottespærrer ved kommunale ejendomme Bornholms Regionskommune nærmer sig afslutningen af projektet med montering af rottespærrer i kloakbrønde ved kommunale ejendomme. Der er indbygget rottespærrer på ca. 32 adresser, mens 13 mangler og 7 adresser skal undersøges nærmere. En rottespærre er en slags mekanisk lukkeventil, som monteres i skelbrønde og hindrer rotter i at vandre ud i sidegrenene i den enkelte kloakbrønd. Kampagnebesøg i landzone og landbrugsejendomme i byzone Tidligere skulle alle ejendomme i landzone have besøg to gange årligt. Det er med den seneste bekendtgørelse ændret til hvert andet år. I modsætning til tidligere bliver der nu primært fokuseret på de ejendomme, hvor der anmeldes rotter (model rød/grøn). Her bliver der fulgt op på bekæmpelsen med bl.a. ekstra tilsyn for at sikre, at disse ejendomme fortsat er fri for rotter. Så frem for at besøge alle ejendomme to gange årligt, er fokus nu rettet på de ejendomme i landzone, som lejlighedsvis har rotteforekomst. Bekæmpelse af rotter på foderpladser Rotter på foderpladser, er en stor udfordring for bekæmpelsen, fordi rotterne her har god mulighed for at bo skjult og har fri adgang til det korn der er lagt ud til vildtet. Bornholms Regionskommune har tidligere haft fokus på at bekæmpe rotter disse steder. Men de nye krav til brug af gift ved bekæmpelse af rotter bevirker imidlertid, at der langt de fleste steder ikke er de samme muligheder for at udføre denne form for bekæmpelse. 5

7 Udgifter til bekæmpelse af rotter Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø har i perioden 2013 til 2015 haft et stigende forbrug fra 3.2 mio. til ca. 3,8 mio. kr. på rottebekæmpelsen. Derudover kommer Center for Ejendomme og drifts udgifter til indbygning af rottespærrer i kloakbrønde ved kommunale ejendomme på ca kr. Med de vurderinger Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har foretaget i relation til betydningen af reglerne om anvendelse af de mildeste gifttyper, vil antallet af det gennemsnitlige besøg pr. anmeldelse fordobles. Holder denne vurdering, vil det aflede et yderligere øget udgiftsniveau for rottebekæmpelsen. Der gøres en stor indsats for at drive rottebekæmpelsen meget effektivt. Samtidig er indsatsen samlet set tilrettelagt med henblik på netop at opfylde minimumskravene i retningslinjerne for den kommunale rottebekæmpelse, der er fastsat af Svana(Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen). Herved holdes omkostningerne på et så lavt niveau som muligt. Opfølgning på handlingsplan Udbedring af defekte kloakker: Bornholms Regionskommune og Bornholms Energi og Forsyning har afholdt møder minimum 2 gange om året vedr. udbedring af defekte kloakker. Der er lavet aftaler om inden for, hvilke områder der skal iværksættes bekæmpelse og reparationer på kloaknettet. Hovedkloakkerne: Der er mange strækninger på den offentlige hovedkloak der er gamle og udslidt, hvilket eksempelvis har betydet brud på kloakken. Bornholms Energi og Forsyning foretager ca reparationer på stikog hoveledninger hvert år. Samtidig med, at der bliver renoveret og saneret 2-4 km hoved- og stikledning. Bornholms Regionskommune og Bornholms Energi og Forsyning(BEOF) arbejder sammen om at indtænke rottesikring, reperation og senering af kloakkerne. De private stikledninger: De private stikledninger er nok et af de steder hvor der har været størst udfordringer, da der er mange fejl, mangler og skader på disse stikledninger. Dette faktum sammenholdt med at borgerne ikke ved hvad der skal gøres har betydet at den kommunale rottefænger bruger rigtig meget tid på vejledning om sikring af private stikledninger og hvordan borgerne skal få lavet TV-inspektion, samt håndtering af selve kontakten til borgerens egen forsikring. Information til borger og virksomheder I henhold til 9 i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, annoncerer Bornholms Regionskommune 2 gange årligt i dagblade samt på kommunens hjemmeside for, at give kommunens borgere og virksomheder fornøden orientering om at konstaterede forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen. 6

8 Deltagelse i erfa grupper Målet for Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø i den seneste rottehandlingsplan var at deltage i erfagrupper med henblik på at sikre indblik i den viden og de erfaringer om rottebekæmpelse der findes. Bornholms Regionskommune har været med til at etablere erfa-netværk i hele Danmark i tæt samarbejde med Svana og Miljøstyrelsen. Årsrapport I 2014/2015 indførte Naturstyrelsen databasen Rottehullet, der er sat op til at trække afsluttede anmeldelse i de kommunale databaser. Det betyder at kommunen fremover har færre oplysninger der skal indberettes fx økonomi, antal rottespærre samt både kommunens og sikringsfirmaernes giftforbrug. Vildtfodring Kommunen har ikke et fuldt overblik over hvor og hvor mange foderpladser der er på Bornholm. Men i forbindelse med anmeldelser er der blevet registreret en del. Udfordringen med bekæmpelse af rotter ved vildtfoderpladser er ganske store, da man fra Miljøstyrelsen har indført en 10meter regel. Det vil sige at der ikke må bekæmpes med gift mere end 10 meter fra ejendommen. Vildtfoderpladserne ligger ofte i tilknytning til natur og landbrugsarealer, og dermed oftest længere væk end 10 m fra en ejendoms bygninger. Bornholms Regionskommune er derfor gået sammen med 5 sjællandske kommuner for at se på giftfri bekæmpelse i åbent land. Eksempel på vildtfodrings plads. 7

9 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Den overordnede målsætning for Bornholms Regionskommune er at levere en effektiv rottebekæmpelse. En effektiv rottebekæmpelse består dels af selve bekæmpelsen, hvor de rotter, der har givet anledning til en anmeldelse, bliver fjernet, og dels af fejlfinding, information og rådgivning, der medvirker til, at problemet ikke opstår. For at understøtte det overordnede mål for den kommunale rottebekæmpelse har Bornholms Regionskommune(BRK) opstillet følgende delmål: 1. At kloakkerne er i god stand, så rotterne ikke forlader kloakkerne og søger op på overfladen. 2. At der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne. 3. At borgerne oplever tryghed i forhold til bekæmpelse, idet borgerne ved, hvad de skal gøre, hvis de observerer rotter samt at borgerne oplever at problemerne bliver løst. 4. At BRK har et overblik over rottebelastningen, som gør det muligt at iværksætte særlige tiltag efter behov. 5. At BRK reducerer rottebestanden i kloakkerne med de mest effektive bekæmpelsesmetoder. 6. At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst De første fem delmål er videreført fra handlingsplanen for , mens delmålet om øget fokus på information og vejledning ses som et nødvendigt supplement til de øvrige for at yde en effektiv rottebekæmpelse. Indsatsområder Til at understøtte de ovenstående målsætninger er der udvalgt følgende indsatsområder: 1. Målrettet kloakrottebekæmpelse. 2. Overvågning af rotteaktivitet og bekæmpelse af rotter i åbent land 3. Gennemgang af kommunale institutioner i forhold til rottesikring af bygninger. 4. Fokus på tomme grunde og huse i forhold til rotters levemuligheder. 5. Vejledning omkring hønsehold, fodring af fugle samt anden tilgængelig føde i haven. 6. Vejledning og information om forebyggelse af rotters forekomst 8

10 1. Målrettet kloakbekæmpelse For at forebygge kloakrotters adgang til overfladen fra defekte kloakledninger, foretages målrettet kloakrottebekæmpelse i områder med mange rotteanmeldelser. Kloakrottebekæmpelse er ikke en varig løsning, men kloakrottebekæmpelse er et nyttigt redskab forud for udbedring af kloakbrud og sikring af det private og offentlige ledningsnet. Ved større renoveringsarbejde i kloakken kan der opstår gener, når rotterne presses ud i de private ledningsdele på grund af ledningsrenovering. Disse gener kan forebygges ved forudgående bekæmpelse af rotter i kloakken. Bornholms Regionskommune og Bornholms Energi og Forsyning råder over 21 Wise Traps samt 8 elektroniske Good Natur fælder. Med disse fælder foretages en målrettet kloakrottebekæmpelse i mindre områder uden brug af eller med minimalt brug af gift. Bornholms Regionskommune og Bornholms Energi og Forsyning udfører i samarbejde kloakrottebekæmpelse: I områder plaget af kloakrotter. Her vil kloakrottebekæmpelsen blive fulgt op med krav om ledningsrenovering på den private og/eller offentlige ledningsdel, hvis der konstateres brud på kloakken På kommunale institutioner hvor der er opsat rottespærrer, ryddes kloaknettet bag rottespærren for rotter ved hjælp af Wisetraps forud for planlagt ledningsrenovering på den offentlige ledningsdel Aktiviteter/handlinger Bornholms Regionskommune vil i samarbejde med Bornholms Energi og Forsyning foretage systematisk kloakrottebekæmpelse forud for større ledningsrenoveringer i den offentlige del af kloakken. Bornholms Energi og Forsyningen informerer i den forbindelse Bornholms Regionskommune inden planlagte strømpeforinger af kloakledninger. På baggrund af de registrerede rotteproblemer vurderes, om der lokalt er behov for kloakrottebekæmpelse. Hvis der er mange anmeldelser koncentreret i et område, hvor kilden ikke umiddelbart kan forklares eller der er uforholdsmæssigt mange anmeldelser af rotter indendørs i et område, kan dette indikere, at der er defekter på kloaksystemet. Bornholms Regionskommune vil i samarbejde med Bornholms Energi og Forsyning fortsat udføre områdebekæmpelse i kloakken, hvor grundejere eller boligselskaber ønsker at sikre deres kloaksystem med rotte-spærrer. Understøttede målsætninger At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Bornholms Regionskommune. At mindske muligheden for at rotter i kloakken har mulighed for at skabe problemer over jorden. Forventede resultater Færre anmeldelser relaterede til defekte kloakker, i de områder hvor bekæmpelsen foretages. Succeskriterier Nedgang i antal rotteanmeldelser i områder, hvor der foretages kloakrottebekæmpelse. 9

11 2. Monitering af rotteaktivitet og bekæmpelse i åbent land Bornholms Regionskommune har store udfordringer med bekæmpelse af rotter i det åbne land, da øen bla. har mange skove, vandløb, ca km kommunelandevej samt mange majsmarker. Uden brug af gift der hvor rotterne er, vil rotteaktiviteten blive større og dermed også vanskeligere at bekæmpe. Anvendelse af godkendte antikoagulanter udover 10 meter fra bygninger mv. kan dog komme på tale i særlige tilfælde, hvor problemerne med rotter i og ved bygninger, i transportmidler eller kloakker skyldes forekomster af rotter i andre områder længere væk, som fungerer som kildeområder. Det kan fx være i gadekær i landsbyer eller på lokaliteter i havneområder eller ved lossepladser, gylletanke mv., hvor kildeområderne ligger mere end 10 meter fra bygninger. På baggrund af overnævnte kan Bornholms Regionskommune se nogle udfordringer med rottebekæmpelsen da antallet af anmeldelser og besøg er stigende. Aktiviteter/handlinger Bornholms Regionskommune vil gennemføre en kortlægning af rotteaktiviteten og herefter vurdere rotteaktivitetens betydning for nærområderne. Der vil blive igangsat bekæmpelse og forebyggende tiltag, i det omfang det findes nødvendig på baggrund af undersøgelsen. Understøttede målsætninger At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Bornholms Regionskommune ved: Udarbejde information om fx slåning af brakmarker og u dyrkede arealer. Udarbejde information vedr. majsmarker/ pløjning af majsmarker/ høst af majs til modenhed. Udarbejde information vedr. oprydning omkring kvægbrug. Udarbejde information vedr. vildtfodring. Forventede resultater At begrænse rotterne levemuligheder i det åbne land. Succeskriterier At der kommer færre anmeldelser og besøg i åbent land. 10

12 3. Gennemgang af kommunale institutioner Som et led i forebyggelse af rotter har Bornholms Regionskommune, Center for Ejendom og Drift opsat rottespærrer på kommunale institutioner. I forlængelse heraf vil kommunen gennemgå institutionerne for at kortlægge, om institutionerne i øvrigt er sikret mod rotter. Det er vanskeligt at sikre bygninger fuldstændigt mod rotter. En gennemgang kan imidlertid være med til at identificere adgangsveje, som defekte sokkeludluftninger eller lignende, som let kan udbedres. Gennemgangen skal munde ud i en oversigt for hver institution, der beskriver tiltag, der kan gøres for at sikre institutionen yderligere mod rotter. Aktiviteter/handlinger Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø vil i samarbejde med Center for Ejendomme og Drift foretage en gennemgang af kommunalt ejede institutioner, skoler og plejehjem med henblik på at identificere adgangsveje for rotter. Understøttede målsætninger At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst. Forventede resultater At rotters mulighed for at få adgang til kommunale institutioner indendørs forebygges bedst muligt. Succeskriterier Gennemgangen identificerer adgangsveje og resulterer i en oversigt over mulig rottesikring. 11

13 4. Fokus på ubeboede huse og grunde Ubeboede huse og grunde betyder, at kloakkerne er tørre og dermed indbyder rotter til ophold. Der vil være større risiko for, at de gnaver sig ud af kloakken disse steder, fordi stikledningerne er tørre. Samtidig betyder den manglende aktivitet i bygningerne, at toiletter og vandlåse står tørre og dermed bliver mulige at forcere for rotterne. Problemet kan forebygges ved information til grundejere, der så kan sikre deres kloakinstallationer. Ubeboede huse og grunde udgør også et problem, da vegetationen ofte ikke holdes nede. Dermed bliver de attraktive for rotter både som fødekilde og opholdssted. Vegetationen gør det samtidig vanskeligt at bekæmpe med traditionelle giftdepoter, der er mest effektive når rotterne kan bruge dem som et midlertidigt skjulested, mens de bevæger sig omkring. Aktiviteter/handlinger Bornholms Regionskommune vil føre tilsyn med ubeboede huse og grunde, hvor disse udgør et problem i forhold til forekomst af rotter og rottebekæmpelse. Formålet med at føre tilsyn er at vejlede grundejere og dermed forebygge forekomst af rotter. Understøttede målsætninger At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Bornholms Regionskommune. At nedbringe giftforbruget i Bornholms Regionskommune. At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst. Forventede resultater Et fald i antallet af rotteanmeldelser fra naboer omkring ubeboede huse og grunde. Succeskriterier Et fald i antallet af rotteanmeldelser fra naboer omkring ubeboede huse og grunde. 12

14 5. Fokus på hønsehold, fodring af fugle samt anden tilgængelig føde i haven Fjerkræ- og kaninhold i haven tiltrækker rotter. Rotterne kan lugte dyrefoder, og hvis ikke burene er sikret, udgør foderet en glimrende fødekilde for rotterne. Samtidig kan særligt hønsegård og hønsehus give mulighed for, at rotter kan finde et sted at bygge rede. Rotter kan passere et hul på størrelse med en to-krone, så hønsenet i sig selv er ikke nogen barriere for en voksen rotte, der simpelthen kan gå direkte gennem maskerne. Det er også vigtigt, at der ikke er sprækker eller huller, der giver adgang for rotter. Bornholms Regionskommune vil vejlede omkring sikring af bure og hønsegårde, dels i forbindelse med rottebekæmpelsen og dels ved at gøre opmærksom på de informationer, der ligger på kommunens hjemmeside. Aktiviteter/handlinger Vores rottefænger vil vejlede omkring sikring af fjerkræ- og kaninhold i forbindelse med den almindelige bekæmpelse. Bliver vejledningen ikke fulgt op, orienterer rottefængeren Bornholms Regionskommune, så der kan føres tilsyn med, at fjerkræ- og kaninholdet bliver sikret, for at forebygge forekomst af rotter. Understøttede målsætninger At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Bornholms Regionskommune At nedbringe giftforbruget i Bornholms Regionskommune At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst At bidrage med information om fordring af fugle At bidrage med information om kompost/ kompostbeholder. Forventede resultater Et fald i antallet af rotteanmeldelser fra naboer omkring fjerkræ- og kaninhold Succeskriterier Et fald i antallet af rotteanmeldelser fra naboer omkring fjerkræ- og kaninhold 13

15 6. Vejledning og information om forebyggelse af rotters forekomst Bornholms Regionskommune skal informere borgere og virksomheder om forekomst af rotter skal anmeldelse til kommunen. Det er derfor vigtigt at budskabet udbredes så forståeligt som muligt og så bredt som muligt. De kommunale rottefængere, giver en god og let forståelig vejledning samt information til borgerne/ virksomhederne for at bidrage til positive løsninger af rotteproblemer. Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø vil i kommende handlingsplan periode arbejde med et årshjul for en bred kommunikationsindsats om borgeres og virksomhedes pligt til at sikre og renholde deres ejendom; f.eks ved opmærksomhed på kloaksystemets tilstand samt at sørge for, at der ikke skabes tilhold for rotter pga. adgang til madvarer eller madaffald ( fx kompost, nedfaldsfrugt og fuglefoder). 14

16

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

ROTTER PÅ DIN EjENDOm

ROTTER PÅ DIN EjENDOm ROTTER PÅ DIN ejendom UNDGÅ ROTTER I HAVEN Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden. Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ODENSE KOMMUNE 2013-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Gladsaxe kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning Den udkast

AC Heiberg Rådgivning Den udkast 1 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder...

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

Notat. ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:

Notat. ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Notat FAQ i forbindelse med rottebekæmpelse ROTTER INDENDØRS (i byområder) i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Jeg har anmeldt rotter indendørs, hvad sker der nu? Når du anmelder

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere