Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune"

Transkript

1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

2 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale rottebekæmpelse... 3 Resultater opnået i Holbæk Kommune i sidste planperiode Fokusområder i handlingsplan Udviklingen i antal af rotteanmeldelser... 5 Kommunens borgere betaler til den kommunale rottebekæmpelse... 5 Den kommunale rottebekæmpelse bliver dyrere... 6 Vi lader rotterne blive nede i kloakken... 6 Forebyggelse med aktiv deltagelse af/fra kommunens borgere... 6 Rottebekæmpelsen og samarbejdet med andre afdelinger i kommunen... 8 Dialog og samarbejde med de private sikringsordninger... 9 Øget viden om resistens og mere hensigtsmæssig brug af gift

3 Effektiv rottebekæmpelse Målet for den kommunale rottebekæmpelse r i Holbæk Kommune Dette er den anden handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune. Kommunerne er forpligtiget til at udarbejde en ny handlingsplan hvert tredje år, ifølge bekendtgørelsen. Med handlingsplanen er det Holbæk Kommunes ønske, fortsat at sikre en effektiv rottebekæmpelse med fokus på forebyggelse og målrettet bekæmpelse. Vi skal bekæmpe rotter, da rotter kan være bærer af en lang række sygdomme. Sygdomme som de kan overføre til mennesker og husdyr. Foruden at være smittespredere kan rotter forårsage store ødelæggelser på private og offentlige ejendomme og kloakker. De kan med deres urin og ekskrementer forurene store mængder af fødevarer, og det er derfor vigtigt, når borgere står i den uheldige situation at have observeret rotter på deres ejendom, at de kan blive mødt med hurtig, kompetent og effektiv bekæmpelse. Rotter kan komme igennem åbninger og sprækker på over 2 cm Rotter kan gennemgnave alt materiale som er blødere end jern Rotter kan løfte op til 1,2 kg, derfor bør afløbsriste altid være fastgjorte Rotter graver typisk ned til en dybde på ca. 60 cm Rotter kan hoppe op til 75 cm lodret op Rotter er gode til at klatre op af ru vægge, træer, faldstammer etc. Rotter skal have tørre reddepladser, mad og væske, for at overleve Mennesker er gode til at opfylde rottens livskrav I Holbæk Kommune er rottebekæmpelsen udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. De varetager alt vedrørende den praktiske udførelse af bekæmpelsen. Den administrative del af rottebekæmpelsen varetages af kommunen og rummer en række forskellige opgaver. Kommunen er den håndhævende myndighed i de sager, hvor der er behov for at gribe ind. Kommunen udfører de lovpligtige tilsyn med bekæmpelsen for at sikre, at bekæmpelsen sker i overensstemmelse med lovgivningen, Natur- og Miljøstyrelsens retningslinjer og de kontraktmæssige krav, der er fastsat er i bekæmpelsesaftalen. Servicemål for den praktiske del af den kommunale rottebekæmpelse Holbæk kommune har fokus på at sikre kommunens borgere, en effektiv rottebekæmpelse af høj kvalitet. Hvis en borger i Holbæk Kommune oplever at få rotter, kan borger forvente: At der reageres hurtigt på en anmeldelse er rotten i beboelsen, vil bekæmperen rykke ud samme dag eller senest dagen efter. At forekomsten af rotter hurtigt ophører på ejendommen At bekæmperen finder årsagen til rotteforekomsten og dermed kan rådgive borgeren om fremtidige forebyggende tiltag At den enkelte borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet, da det erfaringsmæssigt er med til at give tryghed 3

4 At al rottebekæmpelse med gift foretages under hensynstagen til miljøet og lovgivningen Resultater opnået i Holbæk Kommune i sidste planperiode Kommunen har indført et nyt web-baseret program/system til håndtering af den praktiske og administrative del af rottebekæmpelsen. Der er blevet nedsat rottespærrer i kloakkerne på 66 kommunale institutioner med henblik på at beskytte institutionerne for indtrængning af kloakrotter. Der er etableret et samarbejdsforum med FORS (tidligere Holbæk Forsyning) særligt vedr. gensidig underretning ved konstaterede defekter på henholdsvis private og offentlige ledninger. Der er indarbejdet en god praksis i forbindelse med anmeldelser med konstaterede kloakdefekter, hvor ejeren hurtigt får klarlagt, hvilke defekter der skal repareres på kloakken. Fokusområder i handlingsplan Handlingsplanen skal ses som et supplement til den allerede eksisterende kommunale rottebekæmpelse, som lever op til lovgivningens krav. Med handlingsplanen ønsker vi i Holbæk Kommune at fastholde den positive udvikling, der har fundet sted i den kommunale rottebekæmpelse under sidste planperiode. Vi ønsker fortsat at have et øget fokus på målrettet forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Vi har for at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter udpeget nogle fokusområder, som skal understøtte kommunens mål for den kommunale rottebekæmpelse. Der arbejdes på at rotterne forbliver i kloakkerne Forebyggelse med aktiv deltagelse af kommunens borgere Rottebekæmpelse og samarbejde med andre afdelinger i kommunen Dialog og samarbejde med de private rottebekæmpere (sikringsordninger) Øget viden om resistens og hensigtsmæssig brug af gift Bidrage til fortsat udvikling af bekæmpelsesmetoder på landsplan Implementering af en app-løsning til anmeldelsessystemet Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge af de enkelte fokusområder Udviklingen i antal af rotteanmeldelser Ofte bliver der set på udviklingen i antallet af rotteanmeldelser, når der måles på kvaliteten af rottebekæmpelsen. En nedgang i antallet tages ofte som udtryk for, at man har gjort det godt. Erfaringen viser dog, at antallet af rotteanmeldelser kan variere gevaldigt fra år til år i positiv eller negativ retning (se figuren nedenfor). Der er formentlig flere årsager til variationen, men der er ingen tvivl om, at de vejrlige forhold har stor betydning for antallet af rotteanmeldelser og at det altså ikke alene er et resultat af bekæmpelsens kvalitet. Er der mangel på tydelige sæsonskift, særligt overgangen fra efterår til en mild vinter, kan det betyde en mærkbar stigning i antallet af rotter og dermed i antallet af anmeldelser. I Holbæk Kommune benytter vi derfor ikke antallet af rotteanmeldelser som et mål for vores succes. Vi vil i stedet bestræbe os på at give borgerne en god og effektiv rottebekæmpelse. Vi måler og følger op på kvaliteten af bekæmpelsen ud fra en række servicemål, som vi har opstillet for den kommunale rottebekæmpelse. 4

5 På trods af at anmeldelserne varierer fra år til år, er der dog en mindre stigning af rotter set over en årrække. Denne stigning kan skyldes, at borgerne er blevet bedre til at anmelde rotter. Det kan også skyldes flere anmeldelser, hvor defekte private kloakledninger, er årsag til rotteforekomsten. Antal anmeldelser pr. år År Ovenstående diagram illustrerer en variation af anmeldelser på rotter pr. år i perioden år Alle kommunens borgere betaler til den kommunale rottebekæmpelse Udgifterne til den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune er gebyrfinansieret og opkræves over de kommunale forbrugsafgifter. I år 2016 vil gebyret udgøre 0,034 af ejendomsværdien, hvilket betyder at en ejendom til en værdi af 1 mio. kr. årligt betaler 34 kr. Rottegebyret dækker alle udgifterne i forbindelse med bekæmpelsen. For kommunens borgere betyder det, at, får de rotter så bekæmper kommunen rotterne uden ekstra omkostninger. Borger skal dog selv betale for de udgifter som rotteforekomsten har forårsaget dvs. skader på egen kloak, ejendom og fremtidig sikring. Rottegebyret opgøres som en promillesats af ejendomsværdien og opkræves via forbrugsafgifterne Rottegebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse Rottegebyret dækker ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader forårsaget af rotter og diverse rottesikring Man har som grundejer pligt til at anmelde forekomst af rotter 5

6 Den kommunale rottebekæmpelse bliver dyrere Holbæk Kommune skal i september 2016 udbyde den kommunale rottebekæmpelse igen. Siden sidste udbud er der kommet en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 1904) samt stramninger i brugen af gift til bekæmpelse af rotter. Det forventes derfor at den nye bekendtgørelse og de nye stramninger vil medvirke til, at prisen for den kommunale bekæmpelse vil stige betydeligt. Om fok f okusområderne Vi lader rotterne r blive nede i kloakkek loakken I byerne lever størstedelen af rotterne i kloakkerne. Når rotter kommer ud af kloakken, er det et tegn på, at kloakledningen er defekt ét eller flere steder. Hvis kloakkerne er tætte og ledningsejere sikrer egne afløbsinstallationer, så vil vi have et effektivt system, som kan holde rotterne inde. Der er ingen forpligtigelse til at bekæmpe rotterne, så længe de forbliver i kloakken. På trods af det, kan bekæmpelse af rotter i kloakkerne formentlig være med til at øge levetiden for kloakledningerne, idet vi med bekæmpelse forsøger at minimere deres antal, som leder til færre rotter på overfladen. Hos FORS (tidligere Holbæk Forsyning) foretager man bekæmpelse af rotter i den offentlige kloak med gift og anvendelse af dræbende fælder, som placeres nede i kloakken for at reducere antallet af rotter. Kommunen har fokus på at den kommunale rottebekæmpelse, hurtigt får identificeret eventuelle kloakdefekter og at ledningsejer hurtigst muligt får udbedret den defekte ledning. Kommunen har fået indarbejdet en god administrativ praksis, som fører til, at langt de fleste kloakdefekter udbedres indenfor kort tid. Da netop anmeldelserne på rotter pga. defekte kloakker er stigende, fortsætter vi derfor med at have fokus på denne praksis, da det er med til at rotterne forbliver i kloakkerne og holde kloakkerne tætte. Vi har i dag et samarbejde med FORS, som omfatter gensidig underretning om problemer med rotter i den offentlige og/eller private ledningsdel. I den kommende plan periode ønsker vi at udvide dette samarbejde med FORS og undersøge i hvilket omfang samarbejdet kan udvides. Samarbejdet er medvirkende til at minimere de skader der forårsages af rotter. Så længe rotter bliver nede i kloakken er de ikke et problem for den kommunale rottebekæmpelse I byzone udgør rotteanmeldelser forårsaget af kloakrotter en betydelig andel af rotteanmeldelserne Rotterne lever fortrinsvist inde på den private ledningsdel Den bedste forebyggelse mod indtrængning af kloakrotter er at have en intakt ledning Det er den enkelte ledningsejer, der selv skal sikre egen kloakledning Forebyggelse med aktiv deltagelse af/fra kommunens borgere Det kan være en ubehagelig oplevelse at have rotter i og omkring sin bolig, men den enkelte borger kan langt hen ad vejen sikre sig imod denne oplevelse. Nøgleordet er forebyggelse. En borger der anmelder rotter, vil af kommunen og kommunens bekæmpelsesfirma blive vejledt i rottesikring og udbedring af forhold, som ellers på sigt ville kunne skabe tilhold for rotter. 6

7 Holbæk Kommune ønsker at nå ud med information og vejledning til borgerne, ikke blot til de som har oplevet problemet, men også til de, som endnu ikke har haft den ubehagelige oplevelse at få rotter på deres ejendom. Der kan informeres, rådgives og vejledes om; Hvorfor og hvordan vedligeholder man egne kloakker Nødvendig renholdelse på ejendommen Fuglefodring uden rotter Dyre- og hønsehold uden rotter Hvordan rottesikrer man sin bolig bedst Formålet med information, rådgivning og vejledning er; At skabe tryghed for borgerne i forhold til rotter At gøre den enkelte borger opmærksom på egen rolle i forhold til rotter og dermed øge den frivillige forebyggelse Når Kommunen informerer, rådgiver og vejleder borgerne om rotter, så sker det typisk ved den direkte kontakt mellem bekæmperen og borgeren, men først når skaden er sket. Til generel information om rottebekæmpelse benytter vi os af kommunens hjemmeside, men her vil det oftest være borgere, der allerede har problemet tæt på, der opsøger denne information. Hvordan informationen skal formidles ligger ikke fast, men vi har gjort os tanker om: Brug af de lokale medier og evt. sociale medier Bedre udnyttelse af den kommunale hjemmeside Udarbejdelse af digitale flyers Gode råd til renholdelse og sikring er f.eks.: Affaldsstativer skal sikres mod rotter har affaldscontainer bundprop, skal denne altid være monteret Pas på med at efterlade spiseligt affald på arealer udendørs Undgå tæt vegetation, materialer etc. op ad husmure/bygninger Hønsegårde, kaninbure mv. skal være rottesikre, i top og bund Fuglefodring skal kun ske i begrænset omfang Ingen forarbejdede madvarer i kompostbeholderen Ydermure, sokler og tage skal være intakte, rotter har kun brug for åbninger/sprækker over 2 cm for at komme ind Intakte ventilationsriste i sokkel og mur Undgå åbenstående kældervinduer eller sørg for sikring af vinduer med net (maskevidde < 2 cm) Kloak og afløb skal være tætte Tjek samlebrønde med jævne mellemrum: Grus eller jord i bunden tyder på en defekt Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud Faldstammeudluftning skal være forsynet med vakuumventil og evt. metalnet Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel 7

8 Rottebekæmpelsen og samarbejdet med andre afdelinger i kommunen De fleste sager med anmeldt rotteforekomst løses ved en effektiv bekæmpelse. I det omfang der er behov for det, vil der blive vejledt om hvilke forebyggende elementer, der skal til for at reducere risikoen for et nyt rottetilhold. Nogle gange kan Kommunen og bekæmpelsesfirmaet stå over for en forekomst af rotter, hvor rotterne kun er en del af problemet, og hvor nogle af de tilknyttede problemer ikke kan løses af den kommunale rottebekæmpelse, hverken praktisk eller administrativt. Der kan være tale om situationer, hvor der er behov for andre faglige kompetencer, som i samarbejde med bekæmpelsen kan løse problemerne. Det kan være, når der er tale om rotter ved forladte ejendomme, hos borgere med sociale problemer, hvor borgers egen indsats ikke er mulig i forhold til bekæmpelsen. Den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune har berøring med flere forskellige faglige instanser i og udenfor kommunens regi, som alle har stor betydning for hvor effektivt og godt bekæmpelsen og forebyggelsen lykkes. Vores rottebekæmperes sociale kompetencer har stor betydning, for et godt samarbejde. Et stort rottetilhold udgør en alvorlig sundhedsmæssig risiko for de mennesker, som umiddelbart har problemet tæt på sig. Her kan der opstå spørgsmål vedr. borgerens sikkerhed, pleje, genhusning osv. De beslutninger, som skal træffes foruden den egentlige bekæmpelse, ligger ofte ikke inden for rottebekæmpelsens kompetencer og derfor er samarbejdet med andre faggrupper i og udenfor kommunen vigtig. Vi har nogle gange været i dialog og samarbejde med Holbæk Kommunes akutteam. De har hjulpet til i forhold til dialog med borgere og inddragelse af andre afdelinger i kommunen, der er nødvendige for en løsning af problemet med rotter. Der er flere gode erfaringer med sådanne gnidningsfrie forløb, hvor dette tværfaglige samarbejde har været til gavn for de involverede borgere og deres ejendom, tillige med rottebekæmpelsen gensidig tilbagemelding af rotteforekomst, sikringsordninger og ulovlig opbevaring af gifte gensidig tilbagemelding, rottesikring af affaldscontainer, korrekt dimensionering Landbrug og Erhverv Affald og Genbrug Ved forebyggende tiltag, kommer omkring og kan efterse for rotteaktivitet. Gensidig tilbagemelding Vej og Park Den kommunale rottebekæmpelse Ejendomme og byg Miljø samarbejde vedr. sikring af kommunale ejendomme krav i forbindelse med nedrivning og nybyg gensidig tilbagemelding koordinering af tiltag gensidig tilbagemelding af rotteforekomst og sociale problemer Sociale myndigheder f.eks. koordineredeindsats steder med sikringsordninger Bekæmpelses firma(er) Embeds lægen særligt i forbindelsemed rotter på institutioner FORS (Forsyningen) bekæmpelse i kloakkerne, udbedring af kloakker, gensidig tilbagemelding Ovenover vises de elementer og samarbejdspartere, som kan være involveret i en effektiv rottebekæmpelse 8

9 Dialog og samarbejde med de private sikringsordninger En privat sikringsordning er frivillige ordninger, som bekæmpelsesfirmaer kan indgå med typisk virksomheder eller private borgere. En stor del af virksomhederne er typisk tilknyttet fødevarebranchen/industrien. Formålet med en privat sikringsordning er primært at forebygge mod indtrængning af rotter på en pågældende virksomhed eller ejendom. En sikringsordning er med til at reducere risikoen for, at en virksomhed må lukke midlertidig, som følge af problemer med rotter (og/eller mus). I modsætning til kommunens råderum over for den enkelte borger og virksomheder, kan bekæmpelsesfirmaerne i højere grad tilbyde forebyggelse før rotterne kommer. Det er til en hver tid kommunen, der er ansvarlig for rottebekæmpelsen, så derfor er alle private bekæmpelsesfirmaer forpligtet til at anmelde igangsættelse eller ophør af en privat sikringsordning til kommunen, samt forekomst af rotter og hvilken gift, der anvendes i den/de private sikringsordninger. De private bekæmpelsesfirmaer har med en sikringsordning således overtaget forpligtigelsen til at bekæmpe rotter og vejlede om forebyggende tiltag hos den enkelte borger. Det er Kommunen, der har pligt til at sikre, at lovgivningen overholdes i de private sikringsordninger. Her tænkes der især på anmeldelsespligten i forbindelse med oprettelse og ophør af sikringsordninger, anmeldelsespligten ved forekomst af rotter, at giften anvendes i henhold til rottebekendtgørelsens resistensstrategi og retningslinjerne for giftmidlernes anvendelse. De erfaringer, som kommunen har gjort sig, mht. anmeldelsespligten og giftanvendelse er medvirkende til, at kommunen ønsker at have fokus på; Hvor der indgås sikringsordninger Foretage kontrol med at lovgivningen overholdes i sikringsordninger Søge positiv dialog med de enkelte bekæmpelsesfirmaer. Øget viden om resistens og mere hensigtsmæssig brug af gift Når der anvendes gift til bekæmpelse af rotter, er der en risiko for, at der kan opstå resistens, som typisk vil lede til anvendelse af stærkere gifte. I takt med at der anvendes stærkere gifte, vil der ske en øget belastning af miljøet samt en øget risiko for utilsigtede forgiftninger af rovfugle og rovpattedyr (sekundære forgiftninger). Holbæk Kommune har et generelt ønske om at reducere giftforbruget, men erkender, at der er situationer hvor en effektiv bekæmpelse af rotter kun opnås med anvendelse af gift. For at minimere risikoen for spredning af resistens og sekundære forgiftninger vil Holbæk Kommune sikre, at anvendelse af gift i den kommunale bekæmpelse sker efter følgende retningslinjer: At der altid foretages en vurdering af, om gift er den optimale løsning på det pågældende rotteproblem At der altid anvendes den mildest mulige gift i den enkelte bekæmpelse At den udlagte gift sikres, så risikoen for utilsigtede forgiftninger minimeres At en giftbekæmpelse nøje følges af bekæmperen med opfølgende besøg, så mængden og styrken af den anvendte gift kan tilpasses bekæmpelsesbehovet At der aldrig udleveres gift til borgeren At alt gift indsamles ved bekæmpelsens afslutning Der er meget lidt viden om forekomst af resistens i Holbæk Kommune, men i 2005 deltog kommunen i en landsdækkende resistensundersøgelse, gennemført af Miljøstyrelsen og Statens Skadedyrlaboratorium, og enkelte steder i kommunen blev der fundet resistens. 9

10 Vi vil i de kommende år foretage supplerende resistensundersøgelser for at følge udviklingen med hensyn til resistens og hvilken betydning anvendelsen af den svageste gift, vil have på niveauet af resistens. Hvad er rottegift? Der findes forskellige typer af rottegifte Der anvendes som udgangspunkt den mildeste form for gift af hensyn til miljøet Alle rottegifte er antikoagulanter dvs. blødningsforstyrrende, og rotten dør derfor af indre blødninger Rotten dør først 4 til 6 dage efter, at den har spist af giften Der anvendes ikke antikoagulanter til bekæmpelse af rotter i beboelse, fordi rotterne kan lægge sig til at dø på utilgængelige steder med voldsomme lugtgener til følge Gift må ikke udleveres til privatpersoner Implementering af app-løsning til rotteanmeldelsessystemet Det er planen at implementer en app-løsning, hvor borgerne let kan anmelde rotter. Denne app planlægges integreret med den applicerede Giv et praj, som kommunen allerede har implementeret, så borgerne nemt kan sende et praj til kommunen, hvor de oplever huller i vejen, vand på kørebanerne, bjørneklo m.v. Dette vil borgerne dermed også have mulighed for, når de observere rotter. 10

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune

Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning - rotter og handlingsplan...3 Organisering og økonomi...4 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du 2017 Vi hjælper dig Gladsaxe Kommune står klar til at hjælpe dig, hvis du har problemer med rotter i dit hus, din lejlighed eller på din ejendom. Kommunens rottefænger

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ODENSE KOMMUNE 2013-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

ROTTER PÅ DIN EjENDOm

ROTTER PÅ DIN EjENDOm ROTTER PÅ DIN ejendom UNDGÅ ROTTER I HAVEN Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden. Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning Den udkast

AC Heiberg Rådgivning Den udkast 1 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder...

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Titel: Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Hovedforfattere: Peter Weile Torben F. Jensen

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Titel: Emneord: Resume: URL: Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark Rotter, rottebekæmpelse, rotteforebyggelse,

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 302 Offentligt Folketingets Miljøudvalg Christiansborg 1240 København K Pesticider og Genteknologi J.nr. 001-12649 17. marts 2015 Folketingets

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere