Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter"

Transkript

1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016

2 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og sprækker på over 2 cm Rotter kan gennemgnave alt materiale, som er blødere end jern Rotter kan løfte en vægt op til ca. 1,2 kg, derfor bør afløbsriste altid være fastgjorte Rotter graver typisk ned til en dybde på ca. 60 cm Rotter hopper ca. 75 cm op lodret Rotter er gode til at klatre op af ru vægge, træer, faldstammer etc. Rotter skal bruge skjulesteder og mad for at slå sig ned Vi, mennesker, er gode til at opfylde rottens livskrav Hønsehold tiltrækker oftest rotter Fuglefodring kan tiltrække rotter Siden 1. januar 2013 har det været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse, og at den skal revideres minimum hvert tredje år. Dette er Viborg Kommunes anden handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Danmark har haft en rottelov siden Tanken var dengang, at rotterne skulle udryddes, fordi rotter kan overføre en lang række sygdomme til os mennesker og vores husdyr. Vi har dog siden erkendt, at rotter ikke kan udryddes. De trives rigtigt godt i menneskers nærhed, fordi vi ubevidst sørger for, at vores omgivelser byder på skjulesteder og mad til rotten. Med den kommunale rottebekæmpelse kan Viborg Kommune i mange tilfælde få rotterne udryddet lokalt og andre steder holde bestanden af rotter nede. Da det oftest er os selv, der giver rotter mulighed for at slå sig ned i vores omgivelser, er det også os selv, der langt hen ad vejen kan forhindre, at det sker. Viborg Kommune ønsker med denne handlingsplan at synliggøre den kommunale rottebekæmpelse samt hvad kommunen og kommunens borgere kan gøre for at forebygge mod rotter. 2

3 Den kommunale rottebekæmpelse Servicemål Rottebekæmpelsen er en kommunal opgave, og i Viborg Kommune er selve den praktiske udførelse af den udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Den daglige administration, kontrol og håndhævelse inden for området bliver varetaget af kommunens eget administrative personale i Teknik og Miljø. Selve den administrative del af rottebekæmpelsen rummer en række forskellige opgaver. Viborg Kommune er den håndhævende myndighed i sager, hvor der er behov for indgriben. Det er kommunen der udfører det lovpligtige tilsyn med bekæmpelsen, og som sikrer, at bekæmpelsen sker i overensstemmelse med lovgivningen, Natur- og Miljøstyrelsens retningslinjer samt de kontraktmæssige krav, der er fastsat i den gældende bekæmpelsesaftale. Viborg Kommune ønsker at sikre kommunens borgere en god og effektiv rottebekæmpelse. I 2014 blev der forhandlet en ny kontrakt (med start 1. januar 2015), hvor der er øget fokus på en rottebekæmpelse af høj kvalitet. Det betyder at, hvis en borger i Viborg Kommune oplever at få rotter, kan borgeren forvente: At vi reagerer hurtigt på en anmeldelse. Er rotten i beboelser eller på fødevarevirksomheder, rykker bekæmperen ud samme dag eller senest dagen efter. Alle andre anmeldelser får besøg af rottebekæmperen senest 4 hverdage efter anmeldelsen At bekæmperen forsøger at finde årsagen eller årsagerne til rotteforekomsten og på den baggrund rådgiver borgeren om fremtidige forebyggende tiltag At den enkelte borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet da det giver tryghed At al rottebekæmpelse med gift foretages under hensynstagende til miljøet og lovgivningen Viborg Kommune vil jævnligt tilse at disse servicemål for rottebekæmpelsen bliver overholdt. 3

4 Gode råd Gode råd til renholdelse og sikring er f.eks.: Affaldsstativer er sikret mod rotter har affaldscontainer bundprop, skal denne altid være monteret Der må ikke efterlades spiseligt affald Undgå rod på ejendommen Undgå tæt vegetation, materiale etc. op ad husmuren/bygninger Hønsegårde, kaninbure m.v. skal være rottesikret i højden og i dybden Fuglefodring i begrænset omfang Ingen forarbejdet madvare i kompostbeholderen Ydremure, sokler og tage skal være intakte, rotter har kun brug for åbningen/sprækker på ca. 2 cm. Intakte ventilationsriste i sokkel og mur Vinduer og døre skal slutte tæt Undgå åbenstående kældervinduer eller sikre vinduet med net (maskevidde <2 cm) Kloak og afløb skal være tætte Tjek samlebrønde med jævne mellemrum. Grus eller jord i bunden tyder på en defekt Huller i jorden uden opgravet jord, eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud Faldstammeudluftning skal være forsynet med vakuumventil Tagnedløb skal udmunde under rist eller dæksel Afløbsriste skal være hele og fastskruede 4

5 Målsætninger Viborg Kommune ønsker med handlingsplan at fokusere på forebyggelse og bekæmpelse af rotter under størst mulig hensynstagen til miljøet samt at sikre kvaliteten af den daglige rottebekæmpelse. Målsætningerne for den kommunale rottebekæmpelse skal bl.a. afspejle indsatsen de kommende år. Målsætninger for den kommunale rottebekæmpelse i Viborg Kommune At gøre det sværere for rotterne at etablere sig i vores omgivelser At gøre det sværere for rotterne at komme ud af kloakken At anvende en miljøforsvarlig gift i den aktive rottebekæmpelse At gøre borgerne til aktive medspillere i forebyggelsen af rotteproblemer 5

6 Fokusområder Handlingsplanen og dens udvalgte fokusområder skal ses som et supplement til den eksisterende kommunale rottebekæmpelse. De fokusområder, som Viborg Kommune ønsker at give mere opmærksomhed, er udvalgt med henblik på bl.a. at understøtte målsætningerne for den kommunale rottebekæmpelse. Viborg Kommune har i denne handlingsplansperiode valgt at have et særligt fokus på følgende indsatsområder; (Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge af de enkelte fokusområder) Fokusområde 1: Tværfagligt samarbejde til gavn for forebyggelsen af rotter Her vil Viborg Kommune undersøge, inden for hvilke områder den kommunale rottebekæmpelse kan udvide samarbejdet med andre faglige kompetencer i den kommunale forvaltning. Fokusområde 2: Rotter i vores kloakker er en del af problemet Her fokuserer vi på udbedring af de private og offentlige kloakker for at sikre, at rotterne bliver nede i kloakken og med giftfri bekæmpelse reducere antallet af kloakrotter. Fokusområde 3: Øget viden om resistens og mere hensigtsmæssig brug af gift Med dette område fokuserer vi på en miljørigtig anvendelse af gift samt undersøger om brug af giften har indflydelse på udbredelsen af resistens over for rottegift i Viborg Kommune. Fokusområde 4: Brug af viden og formidling til at forebygge rotter Viborg Kommune vil i højere grad inddrage kommunens borgere som aktive medspillere i kampen mod rotterne 6

7 Fokusområde 1: Tværfagligt samarbejde til gavn for forebyggelsen af rotter Rotter færdes overalt i vores omgivelser, og der kan være mange årsager til deres tilstedeværelse. Men som udgangspunkt, hvis der er mad, skjulesteder og gerne vand, er der risiko for, at rotter kan etablere sig. Rotter findes f.eks. i vores offentlige parker, hvor de bor trygt og ofte uset i tæt vegetation. Mad er ofte tilgængelig i kraft af efterladte madrester etc. Med rottebekendtgørelsen og Miljøstyrelsens nye retningslinjer for anvendelsen af gift til bekæmpelse af rotter er der kommet nogle forbedringer for miljøet. Men der er også kommet nogle begrænsninger for vores mulighed for at bekæmpe rotter i det offentlige rum. Derfor kan der være behov for at tænke på forebyggelse af rotter, ikke kun i den kommunale rottebekæmpelse, men også i andre dele af den offentlige forvaltning. Viborg Kommune ønsker i den kommende planperiode at arbejde tværfagligt bredt og se på muligheder for at inddrage andre instanser. Sammen kan vi søge efter effektive måder til at forebygge mod rotter - især steder hvor bekæmpelsen i dag bliver besværliggjort med begrænsningerne i anvendelsen af giften. 7

8 Fakta I byzone udgør rotteanmeldelser forårsaget af kloakrotter en betydelig andel Rotterne lever fortrinsvist inde på den private ledningsdel Den bedste forebyggelse mod indtrængning af kloakrotter er at have en intakt ledning Det er den enkelte grundejer, som selv skal sikre sin egen kloakledning Fokusområde 2: Rotter i vores kloakker er en del af problemet Kommunerne er ikke forpligtiget til at bekæmpe rotterne i kloakken, og så længe en kloak er intakt kan rotterne, som udgangspunkt, ikke komme ud. Anmeldelser om rotter forårsaget af defekte kloakker på den private eller offentlige ledningsdel udgør en stor andel i byområderne i Viborg Kommune. Det betyder, at der mange steder er behov for at få udbedret kloakken, så rotterne bliver inde i kloakken. Ofte er resultatet af en bekæmpelse af kloakrotter beskedent og effekten som regel kortvarig. Alligevel kan en bekæmpelse i kloakken være til midlertidig gavn i rotteplagede områder. Blandt andet kan den mindske antallet af rotteanmeldelser, der typisk kommer i forbindelse med renovering af kloakker, på grund af de forstyrrelser renoveringen forårsager. 8

9 Tidligere brugte Viborg Kommune ca giftblokke om året i kloakkerne svarende til ca. 675 kg gift. Med sidste handlingsplan blev det besluttet at reducere giftforbruget. I stedet fokuserer vi på at anvende giftfrie metoder ved bekæmpelse af rotter i kloakken. Derfor købte kommunen i sidste planperiode 60 dræbende fælder (WiseTrap), som indtil videre bliver brugt i samarbejde med Energi Viborg A/S i særligt udvalgte områder i kommunen. Den daglige drift af fælderne varetager Energi Viborg A/S. Anvendelse af WiseTrap i kloakken Viborg Kommune vil fortsætte det gode samarbejde med Energi Viborg A/S og fremadrettet fokusere på bekæmpelse af kloakrotter: På steder eller i bydele med uforholdsmæssige mange anmeldelser om kloakrotter Forud for ledningsrenovering, da det erfaringsmæssigt kan øge anmeldelser om rotter i området Ved evt. at supplere de eksisterende fælder med brugen af giftfrie metoder, hvis de fortsat giver positive resultater Bliver en defekt kloak opdaget i forbindelse med en rotteanmeldelse, vil Viborg Kommune forsat have fokus på en hurtig udbedring af skaden. Det vil bl.a. ske ved, at der altid bliver fulgt op på den enkelte sag og evt. anvendelse af et påbud i det omfang det er nødvendigt. 9

10 Hvad er rottegift? Der finder forskellige typer af rottegifte Der anvendes som udgangspunkt den mildeste form for gift af hensyn til miljøet Alle rottegifte er antikoagulanter dvs. blødningsforstyrrende, rotten dør derfor af indre blødninger Rotten dør først 4-6 dage efter, at den har spist af giften Der anvendes ikke antikoagulanter til bekæmpelse af rotter i beboelse, fordi rotterne kan lægge sig til at dø på utilgængelige steder med voldsomme lugtgener til følge Giften må ikke udleveres til borgeren 10 Fokusområde 3: Øget viden om resistens og mere hensigtsmæssig brug af gift Når der bliver anvendt gift til bekæmpelse af rot-ter, er der en risiko for, at der kan opstå resistens, som typisk vil lede til anvendelse af stærkere gifte. I takt med, at der anvendes stærkere gifte, sker der en øget belastning af miljøet samt en øget risiko for utilsigtede forgiftninger af rovfugle og rovpattedyr (sekundære forgiftning). Viborg Kommune har et generelt ønske om at reducere giftforbruget, men erkender, at der er situationer, hvor en effektiv bekæmpelse kun opnås med anvendelse af gift. For at minimere risikoen for spredning af resistens og sekundære forgiftninger vil Viborg Kommune sikre, at anvendelse af gift i den kommunale bekæmpelse sker efter følgende retningslinjer: At der altid bliver foretaget en vurdering af, om gift er den optimale løsning på det pågældende rotteproblem At der altid anvendes den mildest mulige gift i den enkelte bekæmpelse At den udlagte gift sikres, så risikoen for utilsigtede forgiftninger minimeres At en giftbekæmpelse bliver fulgt nøje af bekæmperen med opfølgende besøg, så mængden og styrken af den anvendte gift bliver tilpasset behovet At al gift indsamles ved bekæmpelsens afslutning

11 Der er en meget lidt viden om forekomst af resistens i Viborg Kommune. I 2003 gennemførte Miljøstyrelsen og Statens Skadedyrlaboratorium en landsdækkende resistensundersøgelse, og her fandt man resistens flere steder. Viborg Kommune vil i de kommende år foretage supplerende resistensundersøgelser for at følge udviklingen. Kommunen vil derfor årligt foretage indsamling af rotter til undersøgelse for resistens. 11

12 Fokusområde 4: Brug af viden og formidling til at forebygge rotter Det er en ubehagelig oplevelse at få rotter. I mange tilfælde kan den enkelte borger selv gøre meget for at undgå rotter. Nøgleordet er forebyggelse. Viborg Kommune og kommunens bekæmpelsesfirma skal rådgive og vejlede borgerne til at forebygge bedre mod rotter. Men vi vil også gerne nå ud med information og vejledning til borgere, som endnu ikke har haft den ubehagelige oplevelse at få rotter på ejendommen. I Viborg Kommune vil der være fokus på at nå ud til kommunens borgere med information om, hvad og hvordan man bedst muligt sikrer sin ejendom mod rotteangreb. Er der mistanke eller tegn på rotter, skal det straks anmeldes til kommunen via kommunens hjemmeside Grundejer har pligt til at rottesikre og renholde sin ejendom Det der særligt kunne være behov for at informere og vejlede om er: Vedligeholdelse af egne kloakker Generel renholdelse og rottesikring Fuglefodring uden rotter Dyre- og hønsehold uden rotter Rottesikring af egen bolig Og formålet med information og vejledning er: At skabe tryghed for borgerne og erhvervslivet i forhold til rotter. At gøre den enkelte borger opmærksom på egen rolle i forhold til rotter og dermed øge den frivillige forebyggelse, så vi på sigt minimere risikoen for at få rotter. Viborg Kommune har ikke lagt sig fast på hvilke virkemidler, der skal anvendes. Men det kunne f.eks. være en bedre udnyttelse af kommunens egen hjemmeside samt brug af de lokale og sociale medier til at viderebringe viden og budskaber. 12

13 Finansiering af rottebekæmpelsen Rottegebyret Som grundejer i Viborg Kommune betaler man for den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskattebilletten, hvor der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien. Beløbet dækker udgifter til det private bekæmpelsesfirma samt de tilknyttede administrative opgaver. Området skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud bliver derfor indregnet i gebyret det efterfølgende år. Som borger eller virksomhed skal man derfor ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug for hjælp til at bekæmpe af rotter på sin ejendom. Rottegebyret opgøres som en promillesats af ejendomsværdien Rottegebyret dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse Får man rotter og derfor har brug for hjælp til at få dem bekæmpet, har man allerede betalt for ydelsen og skal ikke betale yderligere. Rottegebyret dækker ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader forårsaget af rotter og diverse. I 2014 udgjorde gebyret pr. husstand 0,023 af ejendomsværdien; det vil sige for en ejendomsværdi på 1 mio. kr. var gebyret på 23 kr. I 2016 er gebyret 0,052 af ejendomsværdien, svarende 52 kr. for en ejendom med en ejendomsværdi på 1 mio. kr. Stigningen i rottegebyret er bl.a. en følge af lovgivningsmæssige stramninger, øget krav til rottebekæmpelsen, anvendelse af gift og det øgede fokus på forebyggelse. 13

14 Udviklingen i antal rotteanmeldelser Det ville være nemt at bruge udviklingen i antallet af rotteanmeldelser som udgangspunkt for, hvor god man er til rottebekæmpelse. Dog viser erfaringen, at antallet af rotteanmeldelser kan variere gevaldigt fra år til år af årsager, som f.eks. vejrforhold. Særligt mangel på tydelige sæsonskift, især overgangen fra efterår til milde vintre, kan betyde en stigning i antallet af rotter og dermed i antallet af anmeldelserne. I Viborg Kommune har antallet af anmeldelser i perioden før 2010 ligget på ca anmeldelser årligt. I 2012 og 2013 oplevede Viborg Kommune en stor stigning i antallet af rotteanmeldelser (se i øvrigt figur). Udviklingen er på linje med udviklingen i en stor del af landets øvrige kommuner Rotteanmeldelser i Viborg Kommune pr. år Der er formentlig mange årsager til stigningen, og det er sandsynligvis ikke kun vejret, som er skyld i stigningen. Nogle af de mere oplagte årsager kunne bl.a. være, at det er blevet nemmere for borgerne at anmelde rotter. I Viborg Kommune kan borgerne anmelde rotter via kommunens hjemmeside hele døgnet. Desuden har der de senere år været større fokus på rotter i medierne, hvilket nok har øget folks generelle opmærksomhed. Viborg Kommune ser ikke de mange anmeldelser, som følge af f.eks. borgernes øgede opmærksomhed som et minus. Tværtimod, jo mere opmærksomhed, jo hurtigere kan kommunen slå til med effektiv bekæmpelse og forebygge. For 2015 er der atter konstateret en stigning i antallet af rotteanmeldelser i forhold til 2014, og skyldes sikkert en blanding af nogle af de ovenstående årsager; måske med de relative milde vintre de seneste to år som en væsentlig årsag. 14

15 Hvad nåede vi i Handlingsplan ? I den første handlingsplan var det Viborg Kommunes ønske bl.a. at se en nedgang i antallet af rotteanmeldelser. Men udviklingen gik dog i modsat retning, og er her i 2016 på linje med udviklingen i antallet af rotteanmeldelser i størstedelen af landets kommuner. Vi havde sat os et mål at reducere i den mængde gift der anvendes i rottebekæmpelsen. Dette har vi bl.a. gjort ved, at have fokus på den giftfrie bekæmpelse i kloakken. Den miljørigtige anvendelse af gift til bekæmpelse af rotter andre steder end i kloakken, vil der fortsat være fokus på i de kommende år. Af andre indsatser i handlingsplan kan særligt fremhæves: Indførelse af ny og forbedret digital administrativ platform Med indkøb af det digitale program RotteWeb har kommunen fået et system til håndtering af alle handlinger i forbindelse med en rotteanmeldelse. Lige fra borgerens mulighed for elektronisk at kun anmelde rotter døgnet rundt på kommunes hjemmeside til, at man kan følge bekæmpelsesforløbet i den enkelte sag Ændring af model for de lovpligtige tilsyn på ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone Tidligere skulle alle ejendomme i landzonen have besøg to gange årligt. Det blev med den nuværende bekendtgørelse ændret til hvert andet år. I modsætning til tidligere bliver der nu fokuseret på de ejendomme, hvor der anmeldes rotter, og her bliver der fulgt op på bekæmpelsen med bl.a. ekstra tilsyn for at sikre, at ejendommen fortsat er fri for rotter. Så fremfor at besøge alle ejendomme to gange årligt, er fokus nu rettet på de ca. 15 % af ejendommene i landzoner, som lejlighedsvis får rotter Der er opsat kloakrottespærrer på kloakledningerne på ca. 150 kommunale institutioner, for at beskytte dem mod indtrængning af kloakrotter. Det skete som følge af et lovkrav i den nye rottelovgivning. Opsætningen og finan-sieringen blev dækket af de kommunale ejendomme. I sidste planperiode er der indkøbt 60 fælder til at bekæmpelse af rotter i kloakken, som Viborg Kommune samarbejder med Energi Viborg A/S om. Indkøbet og brugen af disse fælder har medvirket til nedgangen i giftforbrug til bekæmpelse af kloakrotter. 15

16 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan 2013-2015 6 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2017 Status på bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rotteanmeldelser i Slagelse Kommune... 4 Anmeldelser på landsplan... 7 Årsager til stigninger

Læs mere

Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune

Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning - rotter og handlingsplan...3 Organisering og økonomi...4 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du

gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du gladsaxe.dk Undgå rotter sådan gør du 2017 Vi hjælper dig Gladsaxe Kommune står klar til at hjælpe dig, hvis du har problemer med rotter i dit hus, din lejlighed eller på din ejendom. Kommunens rottefænger

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Teknik og Miljø Høns i byen. Vejledning i hønsehold i boligområder

Teknik og Miljø Høns i byen. Vejledning i hønsehold i boligområder Teknik og Miljø 2017 Høns i byen Vejledning i hønsehold i boligområder Tilpas antallet af fjerkræ efter grundstørrelsen. Slagelse Kommune anbefaler højst 10 stk. fjerkræ, hvis du holder høns i et tætbeboet

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

ROTTER PÅ DIN EjENDOm

ROTTER PÅ DIN EjENDOm ROTTER PÅ DIN ejendom UNDGÅ ROTTER I HAVEN Den daglige rottebekæmpelse i København varetages af kommunens eget autoriserede personale i skadedyrsenheden. Det er en fælles opgave at forebygge og anmelde

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse

Handleplan for rottebekæmpelse Handleplan for rottebekæmpelse 2014 Indholdsfortegnelse 1 Lovgrundlag...3 2 Formål med handleplanen...3 3 Målsætning...3 4 Tildelte ressourcer...3 5 Indsatsområder...4 6 Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer

Status rotter, april 2016 manglende ressourcer 2016 Status rotter, april 2016 manglende ressourcer cks Hvidovre Kommune/Vej- og Parkafdelingen 08-04-2016 Indhold Resume... 2 1.0 Antal årlige rotteanmeldelser... 3 2.0 Nye krav fra Naturstyrelsen...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Opdateret 17.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere