Ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelse i IT og kognition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelse i IT og kognition"

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET Ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelse i IT og kognition Computere og informationsteknologi indgår på flere og flere måder i vores hverdag. Derfor har virksomheder et stigende behov for medarbejdere, der både har tekniske kundskaber og en forståelse for menneskers kognitive formåen, dvs. vores evner til at kommunikere og interagere med vores fysiske omgivelser, computere og hinanden. Den planlagte kandidatuddannelse i IT og kognition søger at imødekomme dette behov. Motivationen uddybes i de to næste afsnit om aftagernes vurdering og den nye faglighed. IT og kognition aftagernes vurdering Med den nye IT-uddannelse IT og kognition vil Københavns Universitet uddanne kandidater, der både har tekniske kundskaber og en forståelse for menneskers kognitive formåen, dvs. vores evner til at kommunikere og interagere med vores fysiske omgivelser, computere og hinanden. I en aftagerhøring har KU således, ud over at høre vurderingen fra de store brancheforeninger og IT-virksomheder, fundet det relevant at inddrage virksomheder og organisationer, der arbejder inden for et kreativt felt. Aftagerne er bl.a. blevet bedt om at give deres vurdering af uddannelsens relevans og fremtidige beskæftigelsesmuligheder for kandidater, og der er kommet mange positive reaktioner på forslaget om en uddannelse i IT og kognition. Ny faglighed og udvikling Samspillet mellem IT og kognition er dialektisk. Kognitive teorier inspirerer udviklingen af software, men computermodeller af kognitiv formåen inspirerer også den teoretiske kognitionsvidenskab. I sidste ende gælder det om at udvikle teknologiske løsninger, der bedst understøtter og udnytter de menneskelige kognitive evner. Computermodeller er tit vigtige skridt i løsningen af de mange gåder, der knytter sig til menneskelig kognition, f.eks.: - Hvordan lærer vi sprog? - Hvordan genkender vi og repræsenterer objekter? - Hvordan løser vi matematiske problemer? IT og kognition er i virkeligheden et samspil mellem en lang række forskningsfelter: Kognitionspsykologien er naturligvis vigtig, fordi den giver indsigt i den psykologiske dimension af kognitionsvidenskab og formulerer forskningsspørgsmål, der kan studeres ad datamatisk eller eksperimentel vej. Logik er vigtig for det overordnede studie af et kognitivt fænomen, fordi logik bruges til at kortlægge fænomenets struktur og kompleksitet. Når den overordnede struktur først er fastlagt, kan datalogien identificere algoritmiske løsningsforslag. Sprogbehandling er et af de mest centrale områder indenfor kognitionsforskning, idet sproget er kernen i den menneskelige kognition, og lingvistik og sprogteknologi er derfor også centrale forskningsområder. I IT og kognition spiller alle disse områder sammen og inspirerer og understøtter hinanden.

2 Uddannelsens mål og kompetencebeskrivelse Igennem en kombination af tekniske fag og kognitionsfag skal kandidaterne bibringes en stor teoretisk og tværfaglig indsigt, der vil kvalificere dem både til at arbejde med udvikling af innovativ teknologi, og til at fungere i andre områder af arbejdsmarkedet (f.eks. medie- og finansverdenen, oplevelses- og læringsindustrien), hvor en avanceret informationsteknologi skal fungere på baggrund af en indtrængende forståelse af interessenters reaktionsmønstre og kommunikations- og interaktionsevner. Uddannelsen og dens kandidater vil herudover f.eks. kunne fungere som meget vigtige agenter i opbygningen af de forskningsmiljøer inden for kognitionsvidenskab, som bredt erkendes som nødvendige f.eks. i realiseringen af det ambitiøse forsknings- og udviklingsprogram, der efterlyses i Videnskabsministeriets rapport Teknologisk fremsyn om kognition og robotter (april 2006). Den succesfulde kandidat vil opnå en lang række egenskaber såsom: - evnen til at konstruere computermodeller, der forklarer eller simulerer kognitiv formåen, - evnen til kritisk at evaluere sådanne modeller, - evnen til at beskrive og forklare de vigtigste teoretiske tilgange til forståelsen af kognitive agenter (både naturlige og kunstige), - evnen til at udføre empiriske undersøgelser af menneskelig kognitiv formåen, - kendskab til datalogisk og kognitionsvidenskabelig metodologi, og - evnen til at formidle teori og forskningsresultater både i et fagspecifikt forum og til et alment publikum. Den studerende vil desuden styrkes i personlige kvaliteter som evnen til effektivt at deltage i et forskningsteam, udføre peerevaluering, kommunikere effektivt, og søge og anvende viden fra forskellige kilder. Adgangskrav Adgangskravet til kandidatuddannelsen er en (dansk eller udenlandsk) forskningsbaseret bacheloruddannelse, som opfylder flg. krav m.h.t. omfang og indhold: 1. uddannelsen skal være på mindst 180 ECTS point; 2. uddannelsen skal indeholde et bachelorprojekt/thesis på mindst 10 ECTS; 3. uddannelsen skal have et fagligt fokus og faglig progression (konstituerende fagelementer på mindst 90 ECTS point); 4. uddannelsen skal indeholde mindst 30 ECTS point fagelementer inden for området IT og kognition. Ansøgere, hvis bacheloruddannelse på ét eller flere af punkterne 1-4 ikke opfylder adgangskravet, henvises til at søge uddannelsen suppleret under deltidsuddannelse. Titel Kandidatuddannelsen skal give ret til betegnelsen cand.mag. i IT og kognition. På engelsk: Master of Arts in Information Technology and Cognition.

3 Struktur / kassogram (foreløbig skitse) I uddannelsens første år vælges kurser med en samlet vægt på 60 ECTS point blandt nedennævnte kurser: 1. år Kursus ECTS Indhold Kognitionsforskning I 7,5 Introduktionskursus Datalogi I 15 Basis programmeringskursus Almen lingvistik 7,5 Fokus på psyko- og kognitiv lingvistik Datalingvistik 7,5 Formel syntaks og semantik Kognitionspsykologi 15 Kognitionspsykologi I og II (fra BA i psykologi) Statistik 7,5 Redskabsfag, der begge skal understøtte i hvert fald både lingvistik og Eksperimentel metode 7,5 psykologi Sprogteknologi I 7,5 Introduktionskursus Logik og formel semantik 7,5 Redskabsfag, der understøtter modellering af viden og andre kognitive processer Uddannelsens andet år omfatter kurser med en samlet vægt på 30 ECTS point (valgt blandt nedennævnte kurser) og et kandidatspeciale på 30 ECTS point: 2. år Kursus ECTS Indhold Kognitionsforskning II 15 Teoretiske emner inden for kognitionsforskning Datalogi II 15 Nogle muligheder: inferens og planning, robotik, neural computing Sprogteknologi II 15 Nogle muligheder: machine learning, dialogsystemer, videnrepræsentation og ontologi Kandidatspeciale 30 Godkendelsen af den studerendes valg sker under hensyntagen til bacheloruddannelsens indhold af fagrelaterede fagelementer, jfr. ovenfor Adgangskrav, med henblik på at sikre bredde og sammenhæng i uddannelsen. Overordnet bygger kandidatuddannelsen i IT og Kognition ved KU på tre søjler : psykologi, datalogi og sprogteknologi/lingvistik. Uddannelsen fokuserer altså på de teknisk-kognitive aspekter af faget. De kognitive aspekter inkluderer kognitionsvidenskab, kognitionspsykologi og psykolingvistik; de tekniske inkluderer datalogi og sprogteknologi. Herudover undervises der i metodefag som logik, statistik og eksperimentelle metoder. I deres speciale vil de studerende kunne arbejde med emner inden for fx menneske-maskine interaktion, robotik eller kunstig intelligens. Arbejdsformen vil lægge vægt på aktiv deltagelse (bl.a. ved øvelsestimer og ved så ofte som muligt at lade de studerende præsentere selvstændigt arbejde for deres medstuderende). Det er hensigten, at de

4 studerende under studiet (f.eks. gennem praktik, projektorienterede forløb, kandidatspecialet) skal indgå i samarbejde med relevante virksomheder. Detaljerne i den her opstillede uddannelsesplan vil blive gennemarbejdet i samarbejde med et aftagerpanel med henblik på at sikre uddannelsens erhvervsrelevans og anvendelsesorientering. Tilsvarende uddannelser i Danmark og udlandet I Danmark findes ingen uddannelser i IT og kognition, i modsætning til, hvad der er tilfældet i de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med. Den her foreslåede kandidatuddannelse, der bygger på søjlerne psykologi, datalogi og sprogteknologi/lingvistik, er inspireret af to eksisterende og succesrige uddannelser, nemlig uddannelsen i Kognitionsvetenskap ved Linköping Universitet (LU) og uddannelsen i Cognitive Science/Artificial Intelligence ved School of Informatics, University of Edinburgh (UE). Disse uddannelsers erfaring og succes, både mht. søgning og kandidaternes beskæftigelse, er med til at motivere vores forslag. Kandidater i IT og kognition fra LU og UE får typisk arbejde inden for menneske-maskine interaktion, robotik, sikkerhedsspørgsmål, software- og systemudvikling, sprogteknologi og telekommunikation; konkrete eksempler på arbejdsopgaver er udvikling af intelligente grænseflader og multimediesystemer, mobilteknologi og kombinerede informationssøgnings- og sprogprocesseringsværktøjer. Kognitionsvetenskap på LU har en hjemmeside (http://www.kogvet.se), hvor studerende skriver, hvor de nu arbejder. Virksomheder inkluderer bl.a. 3, Eniro, Ericsson, IBM, Nokia, Saab, Siemens, Telia, Volvo og Xerox. Career Service ved UE undersøgte i januar 2004 beskæftigelse for studerende, der havde afsluttet BA i Artificial Intelligence i juli 2003: 0% var arbejdsløse, 41% læste videre og 41% var i ansættelse (18% var ikke til at få fat på). Virksomheder inkluderede bl.a. Cadence, Civil Service Fast Track, Ingenico Fortronic, Shell, VIS Entertainment, Credit Suisse, Citigroup, British Council and Coats Viyella. (kilde: Der er altså tale om en bred vifte af aftagere, fra IT og telekommunikation over finanssektoren til f.eks. bilindustrien. Medie- og reklameverdenen, oplevelses-, leg-, spil- og læringsindustrien kan også være relevante arbejdsområder. Uddannelsens forankring Uddannelsen vil blive udbudt af Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og vil rekvirere undervisning fra Center for Sprogteknologi (HUM), Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (HUM), Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (HUM), Institut for Psykologi (SAMF) og Datalogisk Institut (NAT). Basis for det studiemiljø, uddannelsen skal fungere i, vil være Center for Sprogteknologi. Et aktivt og attraktivt studiemiljø for IT og Kognition vil indgå naturligt i den nye Søndre Campus, som vil rumme både datalogi og de humanistiske fag.

5 Optagelseskapacitet Det er vores vurdering, at der til kandidatuddannelsen i IT og Kognition på Københavns Universitet skal optages 25 studerende om året. Til sammenligning kan anføres, at LU hvert år optager studerende i kognitionsvidenskab. I var antallet af ansøgere Ved Umeå Universitet optages 45 studerende, og der var i ansøgere. Ved Göteborg Universitet optages 28 studerende, og der var (i 2002) 158 ansøgere. Ved Högskolan i Skövde optages 20 studerende, og der var (i 2004) 68 ansøgere. Lignende tal findes i andre lande. Osnabrück Universität i Tyskland har f.eks. siden 2000 optaget kognitionsvidenskabsstuderende om året. Der er altså stor interesse for kognitionsvidenskab blandt studerende i udlandet. Forespørgsler blandt studerende på Københavns Universitet tyder på en lige så stor interesse herhjemme. Takstindplacering Uddannelsen foreslås indplaceret i heltidstakst 3 ( kr). Alle uddannelsens moduler både de, der direkte adresserer teoretisk IT, og de, der kombinerer en humanistisk/samfundsvidenskabelig teori med et anvendelsesorienteret IT-aspekt - er planlagt med henblik på stærk IT-understøttelse. Sprog Uddannelsen planlægges udbudt på engelsk således, at udenlandske studerende kan følge uddannelsen. Aftagerhøring Resumé af og bilag fra aftagerhøringen er vedlagt.

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015

Akkrediteringsperioden gælder til: 1. juli 2015 Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter.

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@ @adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi-

Læs mere

Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk

Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Århus C Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dkl au@au.dk Afslag på akkreditering og godkendelse

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY Indholdsfortegnelse 1 Bekendtgørelsesgrundlag... 4 2 Formål med EMBA uddannelsen... 4 3 Optagelse... 4 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 5 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS... 5 6

Læs mere

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser CENTER FOR IT INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET 21. december 2012 Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser Resumé Denne selvevaluering

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk

kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område i akvatisk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse inden for det civilingeniørvidenskabelige område

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Undervisningsministeriet Afdeling for erhvervsrettet voksenuddannelse Januar 2010 Indhold INDLEDNING...1

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere