ÅRSRAPPORT Adventskoncert i Søby Kirke, december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. Adventskoncert i Søby Kirke, december 2011"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 Adventskoncert i Søby Kirke, december Årsrapport 2011

2 Indledning Formålet med denne rapport er at give et samlet billede af, hvordan kalenderåret 2011 er forløbet i Favrskov Musikskole. Rapporten er udarbejdet af musikskolelederen og indeholder dels en status over det økonomiske resultat, dels et resumé af musikskolens aktiviteter. Der er desuden indeholdt en skematisk oversigt over elevstatistikker, samt en arrangementsoversigt. Det er hensigten at udarbejdelse af en sådan rapport skal være årligt tilbagevendende, med henblik på at kunne fungere som arbejdsredskab for personale, bestyrelse, forvaltning og fagudvalg. Mette Sandahl Musikskoleleder Fastelavnskoncert på Hadsten Skole for de yngste, februar 2011 Bestyrelsesformandens beretning Favrskov Musikskole er en vigtig del af det kulturelle liv i Favrskov Kommune - både i forhold til den enkelte elevs musikalske udvikling, og når det gælder diverse arrangementer rundt om i kommunen, hvor elever og lærere viser hvad de kan. Favrskov Musikskole er således præget af et højt aktivitetsniveau med mange forskellige tilbud til soloelever, små instrumentalhold og egentlig holdundervisning det kræver engagement og energi, så tak til alle musikskolens lærere og administrationen for indsatsen i I 2011 er der blevet arbejdet med at få fastlagt en udviklingsplan for Favrskov Musikskole. Som et led i dette arbejdet deltog bestyrelsen den 23/ i en fælles udviklingsdag med musikskolens personale og ledelse. Her oplevede vi både et stort engagement og en sund skepsis i forhold til de forandringer arbejdet med udviklingsplanen har skabt og fortsat vil skabe. I 2012 vil der blive arbejdet på at omsætte tanker og ideer til konkrete tiltag, som kan sikre en fortsat positiv udvikling af Favrskov Musikskole - vi glæder os i bestyrelsen til både at følge og deltage i denne udviklingsproces. Efter en række år med økonomiske udfordringer er bestyrelsen meget glade for, at det er lykkes musikskolens leder at få økonomien under kontrol. Der tegner således til at blive et lille overskud i regnskabet for Med en tillægsbevilling fra byrådet i 2010 blev musikskolens akkumulerede underskud fra de første turbulente år efter kommunesammenlægningen nedbragt, så der kun blev overført et underskud til 2011 svarende til 5% af musikskolens nettobudget dette har i høj grad medvirket til at skabe ro og stabilitet i musikskolens drift i Årsrapport 2011

3 Fra næste sæson 2012/2013 har byrådet bevilget midler til en mindre driftsudvidelse, så ventelisterne kan nedbringes med ca. 25 soloelever det er meget positivt, så tak for det. Der er dog fortsat mange børn og unge der forgæves venter på en plads i musikskolen bestyrelsen ser det som en vigtig opgave at arbejde med ideer og tiltag, der kan nedbringe disse ventelister. Bestyrelsen ser positivt på det øgede samarbejde mellem Favrskov Musikskole og andre kulturelle aktører, som for eksempel Kulturring Østjylland og billedskolerne. Dette samarbejde betyder, at vi er med til at tilbyde kulturelle oplevelser og aktiviteter til flere børn og unge. Det er bestyrelsens ønske fortsat at styrke og udbygge det kulturelle samarbejde, som Favrskov Musikskole indgår i. Med etablering af Favrskov Musikskoles Venner har musikskolen fået en værdifuld samarbejdspartner, der allerede har ydet praktisk hjælp til arrangementer i Bestyrelsen vil gerne sige tak for initiativet og opfordre samtidig flere interesserede til at støtte foreningen se Bestyrelsen er også glade for samarbejdet med Helle og Dominique Moralez, der står bag Moralez-legatet. Legatet blev uddelt første gang i 2011 til 3 af musikskolens elever se mere på I januar 2011 valgte Kenneth Fredgaard at stoppe som formand for Favrskov Musikskole. Bestyrelsen vil gerne takke Kenneth for hans store indsats som musikskolens første formand i en periode præget af kommunesammenlægning og en række økonomiske udfordringer. Søren Riisager valgte ligeledes at stoppe som forældrerepræsentant i januar 2011, og der skal også lyde en stor tak til Søren for hans store indsats gennem mange år i bestyrelsen. Aksel Halkjær Lund er valgt som ny formand og Aage Strandgaard er valgt som ny forældrerepræsentant. Aksel Halkjær Lund Formand for Favrskov Musikskoles bestyrelse Bestyrelse og personale i arbejde med musikskolens udviklingsplan, Årsrapport 2011

4 Aktiviteter 2011 Administration Året 2011 har været et spændende og udfordrende for administrationen, da vi i løbet af dette år har integreret et helt nyt elevadministrationssystem. Det internetbaserede Speed Admin afløste det tidligere Damus, og allerede fra 1. januar 2011 arbejdede vi udelukkende i det nye system. Med opstart midt i en sæson fik vi mulighed for at lære systemet at kende, inden vi igangsatte tilmeldingsfasen og kunne planlægge en hel ny sæson i systemet. Konvertering og omstilling til brugen af det nye system er gået over al forventning, og vi har med Speed Admin fået os et fremtidssikret og fleksibelt værktøj til glæde for både administration, lærere og elever i musikskolen. Musikskolens nye hjemmeside gik i luften i marts måned, med et mere farverigt og inspirerende look end tidligere. Den elektroniske fag-tilmelding kunne dermed fra den 1.april foregå via en helt ny platform. Hjemmesiden danner i kombination med Speed Admin s elev-login en mulighed for at give forældre og elever adgang til en fælles database - kaldet Min Musikskole. På sigt er det meningen, at størstedelen af al kommunikation og information mellem lærer og elev/forældre skal foregå elektronisk via Speed Admin og hjemmesiden. Alle brugere har taget godt imod den nye brugerflade, og via et højt informationsniveau, som vi løbende vil videreudvikle, er vi kommet godt i gang med en ny og nemmere hverdag for både administration, lærere og elever/forældre. Favrskov Kommune har i løbet af 2011 taget et nyt økonomi-/regnskabssystem (Opus) i brug. Dette har betydet mange nye arbejdsgange for musikskolens administration og ledelse. Vi har mødt nye brugerflader til håndtering af regnskabs-/budgetlægning, bogføring, løn- og fraværsindberetning. Her ved afslutningen af året går det støt fremad med at lære de nye funktionaliteter at kende. Skraldespandsjam på personalets startdag, august Personaleforhold I 2011 har vi gennemført en fysisk APV, og samtidig fulgt løbende op på den trivselsmåling og psykiske APV, som blev gennemført i slutningen af Det har givet god sammenhæng mellem målingerne, at de har ligget relativt tæt på hinanden. Det generelle billede af målingerne viser, at vi har en velfungerende arbejdsplads. Personalet trives rigtig godt, i forhold til indflydelse på eget arbejde og samarbejde med kolleger og ledelse, mens der er ønsker om forbedring af det fysiske arbejdsmiljø, samt flere tilbud om efteruddannelse. I løbet af 2011 har vi videreført arbejdet med at etablere lærersamarbejde i faggrupper med henblik på at styrke den faglige sparring i en hverdag, hvor lærerne i høj grad arbejder alene. Erfaringerne indtil nu er, at lærerne generelt er glade for muligheden for at tale sammen om forskellige faglige og pædagogiske emner, 4 Årsrapport 2011

5 men at det for nogen grupper har været sværere at finde tid til at mødes end andre. De faggrupper, som har fået struktureret møder, har været meget glade for resultatet, og vurderingen er, at det er værd at arbejde videre med initiativet. Uddannelse og kurser For at fastholde og udbygge musikskolens høje faglige niveau og øvrige virke investeres der løbende i efteruddannelse af personalet. Der er en stor interesse hos de ansatte for at få mulighed for at opkvalificere sig løbende og som en konsekvens af det aktuelle arbejde med en udviklingsplan for musikskolen, forventer vi at kunne tilbyde efteruddannelse endnu mere målrettet i de kommende år. I 2011 har 3 lærere deltaget i klaverworkshop med professor Anne Øland, Det Jyske Musikkonservatorium 1 lærer deltaget i konferencen Musik er det bedste i verden Rytmisk Musikkonservatorium, København alle ansatte deltaget i fælles introkursus til F.M. Alexanderteknik med henblik på at skærpe fokus på en hensigtsmæssig kropsholdning i arbejdssituationer. 3 lærere deltaget i opfølgningsdag på uddannelse i Music Mind Games i 2010 musikskolelederen gennemført arbejdsmiljøuddannelsen den administrative medarbejder deltaget i kursus i Survey Exact elektroniske brugerundersøgelser musikskolens MED-udvalg deltaget i konference for MED-udvalg på musikskoler i Region Midt med overskriften Musikskolernes sociale kapital musikskolelederen været på lederkonference i foreningen Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) musikskolens tillidsrepræsentant gennemført kursus hos Dansk Musikpædagogisk Forening for TR. Sommerbrunch for lærere og administration, juni 2011 Udvikling Musikskolens tilbud til kommunens børn og unge er i stadig udvikling for at sikre kvaliteten. Udviklingen foregår på mange planer, lige fra den enkelte lærer, som tager nye metoder eller værktøjer i brug, til større strategiske indsatser. I 2011 har musikskolen igangsat en proces med udarbejdelsen af en udviklingsplan, der skal sætte retning på udviklingen af musikskolen i de kommende år. Udviklingsplanen indeholder 4 konkrete indsatsområder, som vil blive behandlet yderligere i 2012: 5 Årsrapport 2011

6 1. Udarbejdelse og formidling af fælles vision og målsætninger for Favrskov Musikskole 2. Fremtidig organisering af musikskolens undervisning 3. Koncerter, orkestre og projekter 4. Talentudvikling Indenfor de sidste 2 år har lærerne i stadigt stigende grad benyttet sig af mulighederne for lejlighedsvis omlægning af den ordinære undervisning til workshops og tværfaglige projekter, ofte i forbindelse med koncerter. I løbet af 2011 har vi således set samarbejdsprojekter for eksempelvis sangere og kor, for strygere og vores akustiske orkester Favrskov Unplugged, et gigantisk guitarorkester med elever fra alle egne af kommunen, sammenspil for 17 klaverelever, foruden vores fast tilbagevendende nissestrygerorkester med pianist og nisse-børne- og ungdomskor og meget mere. I sæson har vi igangsat 2 forsøg med begynder-instrumentalundervisning på hold for henh. guitar og slagtøj med henblik på at undersøge mulighederne for alternative undervisningsformer til vores yngste instrumentalelever. Forsøgene er nogle af de initiativer, der umiddelbart lader sig realisere som en del musikskolens udviklingsplan, og de vil blive evalueret primo Favrskov Musikskole har i perioden deltaget aktivt i den regionale kulturaftale, Kulturring Østjylland. Musikskolen har sammen de øvrige musikskoler i Kulturring Østjyllands 6 kommuner taget initiativ til forsøg med kulturskolevirksomhed. Dette har betydet lokale samarbejder på kryds og tværs, i Favrskov i særdeleshed med kommunens Billedskoler. Et af resultaterne er en række billeder fra undervisningsforløbet Street Art og Skrammelmusik, som udsmykker tunnelen under Hinnerup Kulturhus til glæde for de forbipasserende. Kulturskoleprojektet afsluttedes med en stor konference i april 2011 med overskriften Kultur på Tværs hertil og meget længere. Samtidig blev der udarbejdet en video, som dokumentation på forløbet. Videoen kan ses på Det er vores forhåbning at erfaringerne fra det hidtidige samarbejde kan tages med videre ind i en evt. kommende Kulturaftale, som påtænkes at løbe fra Billeder fra kulturskoleforsøget Streetart og Skrammelmusik udsmykker tunnelen under banen ved Hinnerup Station 6 Årsrapport 2011

7 Samarbejde Favrskov Musikskoles virke er i høj grad præget af samarbejde med andre institutioner, både i og udenfor kommunen, og det er en målsætning i at udbygge vores rolle som kulturelt ressourcecenter og samarbejdspartner i de kommende år. Som decentral institution er samarbejdet med folkeskoler og SFO er i Favrskov Kommune en vigtig forudsætning for den daglige afvikling af undervisningen. Musikskolen og folkeskoler deler lokaler og elever, og musikskolens undervisning er et væsentligt supplement til undervisningen i folkeskolen. Musikskolen har i 2011 udarbejdet en folder med nyttig og praktisk information omkring samarbejdet, henvendt til folkeskolerne. Folderen blev præsenteret på møde med skolelederne i april måned. Kommunens kulturhuse og billedskolerne er andre vigtige sparringspartnere. Der har siden kommunalreformen været et godt samarbejde mellem ovennævnte, et samarbejde som vi i de kommende år gerne vil styrke. Dels gennem en tættere overordnet koordinering, dels et tættere samarbejde om arrangementer mellem institutionerne, samt i forhold til at undersøge muligheden for at udvikle nye initiativer sammen. Favrskov Musikskoles Venner har været en uvurderlig støtte, og en konstruktiv samarbejdspartner i det forgangne år. Foruden den vigtige praktiske hjælp ved koncerter og arrangementer, har venskabsforeningen påtaget sig forvaltningen af det nystiftede Moralez-legat, som blev uddelt for første i gang i Legatet er blevet til på initiativ af ægteparret Helle og Dominique Moralez, som begge er sangere, og som med legatet ønsker at hjælpe børn og unge i Favrskov Kommune til at dygtiggøre sig indenfor musik og/ eller sang. Sommerkoncert På Skovvangskolen i Hammel, juni 2011 så er der basguitar! Instrumenter Der er løbende behov for at vedligeholde og udvide musikskolens instrumentbank. Størstedelen af instrumenterne befinder sig på kommunens skoler, hvilket medfører en relativt stor slitage har vi fokuseret på at få struktur på klaverstemningen, som er en stor og fast tilbagevendende udgiftspost. Der er i årets løb indkøbt instrumenter og tilbehør, som længe har været ønsket, bl.a. i forbindelse med lærernes besvarelse af APV i foråret. I forbindelse med opstart af to nye begynderhold, er der bl.a. indkøbt junior-guitarer og slagtøjs-øveplader, instrumenter til forskoleområdet, foruden en violin og 3 violinbuer. Desuden er musikskolens mobile lydanlæg blevet opgraderet med bl.a. mikrofoner. Endelig er der investeret i skolelicens for 5 brugere til nodeprogrammet Guitar Pro til brug i lærernes forberedelse. 7 Årsrapport 2011

8 Elevstatistikker Fra 2011 vil vi årligt føre systematisk statistik over udviklingen i elever i Favrskov Musikskole, til brug for den løbende tilrettelæggelse af undervisningstilbuddene. Aktive elever Efter en større organisationstilpasning i 2009, hvor antallet af elever blev justeret i forhold til budgettet, har det samlede elevtal i musikskolen de seneste sæsoner ligget omkring 700 elever. Et fald i antallet af hold-elever (børnehold og forskolehold) har dog i begyndelsen af sæson betydet et fald i det samlede elevantal til ca Solo-undervisning Instr. Små hold Hold-undervisning /09 09/10 10/11 11/12 Elever på venteliste Favrskov Musikskole har til sæson oplevet mindre interesse for børneog forskolehold, hvilket har medført et fald i antal venteliste-elever til disse hold, hvilket kan henføres til, at vi nu oplyser undervisningsstedet mere præcist, således at elever ikke skriver sig på venteliste i byer, hvor vi ikke har undervisning.. På instrumentdelen er søgningen til små instrumentalhold øget. En forklaring på sidstnævnte kan være de generelle samfundskonjunkturer, kombineret med de takststigninger på undervisning, som trådte i kraft pr. 1. august Solo-undervisning Instr. Små hold Hold-undervisning /09 09/10 10/11 11/12 8 Årsrapport 2011

9 Elevfordeling i sæson Nedenstående graf viser fordelingen af eleverne på instrumentalfag, inklusiv holdinstrument i sæson Aktive elever, instrument (angivet i %) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 4% 13% 3% 13% 5% 42% 9% 2% 7% 4% Fordelingen af elever på venteliste til instrumentalundervisning ses herunder 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Venteliste-elever, instrument (angivet i %) 27% 28% 18% 10% 7% 4% 2% 1% 0,4% 3% Musikskolen har, i forbindelse med vedtagelse af det kommunale budget for , fået bevilget en budgetudvidelse på kr. årligt (2011-niveau) til nedbringelse af ventelisten. 9 Årsrapport 2011

10 Geografisk fordeling af elever i sæson De aktive elever er primært bosiddende i Hadsten-, Hinnerup- og Hammel-området, med en procentvis fordeling, der tegner Hadsten og Hinnerup som de to største geografiske undervisningsområder. Noget tilsvarende gør sig gældende for ventelisterne. TILMELDTE Område Antal elever Procent HADSTEN % HINNERUP % HAMMEL % ULSTRUP 34 5% I alt % VENTELISTER Område Antal elever Procent HADSTEN % HINNERUP % HAMMEL 52 17% ULSTRUP 16 5% I alt % Favrskov Unplugged, musikskolens akustiske orkester 10 Årsrapport 2011

11 Undervisningstilbud i sæson Instrumental-undervisning Børnemusikskolen Akustisk guitar Børnerytmik 1-2 år (3) Bas Børnerytmik 3-5 år (3) Klaver Musikraketten (10) Sang Instrumentalkarrusellen (2) Saxofon Trommer/Slagtøj Tværfløjte/Blokfløjte Kor, orkestre og sammenspil Violin Børnekor Elguitar Ungdomskor Keyboard Favrskov Unplugged Sammenspil, Hadsten (5) Sammenspil, Hammel (2) Begynderhold Instrumental Akustisk guitar (1) Slagtøj (1) Rock Chok på Hadsten Skole, marts Årsrapport 2011

12 Oversigt over afholdte arrangementer i 2011 DATO BEGIVENHED 14. januar Nytårskur Middag og festligt samvær for musikskolens ansatte 19. januar 20. januar 28. januar 7. februar 27. februar Nytårskoncert Hinnerup Kulturhus Uhresalen dannede ramme om en stemningsfuld indledning på det nye år, hvor der blev budt på akustisk og gennemarbejdet repertoire. Music Mind Games-møde Skanderborg Kulturskole Opfølgning på kursus i efteråret 2010, arrangeret af Skanderborg Kulturskole. 3 undervisere fra Favrskov Musikskole deltog i kurset. Personalemøde Matinékoncert Haldum Hinnerup-skolen Johannes B. Jørgensens, Anna Christina Nielsens og Lars Ginges elever optrådte for venner og familie. Fastelavnskoncert Musikraketelever fra skolerne i Hadstenområdet optrådte for familie og venner. 11. marts 3. april 5. april 5. april 27. april 30. april 6. maj 10. maj 13. maj Rock Chok Hadsten Skole Den årlige Rockfestival for musikskolens sammenspilshold. Ca. 50 elever og deres lærere mødtes og tilbragte eftermiddag og aften sammen. Eftermiddagen blev brugt på øvning, styling, at lytte og givet gode råd. Efter fællesspisning gik selve koncerten i luften kl hvert hold spillede en rigtig koncert af ½ times varighed for hinanden, venner og forældre. Arrangementet afvikles i samarbejde med Favrskov Musikskoles Venner. Kirkekoncert - Vissing Kirke Akustisk Mini koncertturné med deltagelse af elever fra hele musikskolen. Musik for bl.a. strygere, klaver, fløjter og Musikskolens akustiske orkester Favrskov Unplugged. Personalemøde Kirkekoncert Voldum Kirke Gentagelse af koncerten i Vissing Cafékoncert Skovvangskolen i Hammel Elever hos Linn Kruse, Peter Eskildsen og Flemming Agerkvist optrådte for familie og venner. Matiné - Skovvangskolen i Hammel Elever hos Vibeke Graff Skou, Trine Jensen-Gadegaard og Anna Christina Nielsen optrådte for familie og venner Konferencen Musik er det bedste i verden Rytmisk Musikkonservatorium, Kbh. 1 underviser fra Favrskov Musikskole deltog i konferencen Skolekoncerter Skovvangskolen og Søndervangskolen i Hammel Lokale musikskoleelever spiller koncerter for deres kammerater i klasse. Fotoramakoncert Fotorama, Hammel 3 x 45 minutters koncert med musikskolens sammenspilshold for alle skoleelever i 6-9.klasse i Hammelområdet. 12 Årsrapport 2011

13 24. maj 27.maj 6.-9.juni juni 14. juni 17. juni 20. juni 23. august 2. september 23. september 3. oktober Klaveraften Hadsten Skole Diane Mouritsens klaverelever optrådte for venner og familie Sommerkoncert for de yngste Hadsten Skole Karruselelever, samt elever på Musikrakethold optrådte for familie og venner. Sommerkoncerter Hammel, Ulstrup, Hinnerup, Hadsten Som det er tradition satte musikskolen punktum for sæsonen med 4 store sommerkoncerter, hvor elever fra alle dele af kommunen og på alle typer instrumenter optrådte. Trommeworkshop- Hinnerup og Hammel Mikkel Ibs elever rundede sæsonen af med sammenspil på kryds og tværs. Klaveraften Hadsten Skole Elisabetta Eliseos elever optrådte for familie og venner. Personalemøde & sommerbrunch Sommer-matiné Haldum Hinnerupskolen Lars Ginges elever optrådte for familie og venner Startdag sæson Fælles inspirationsdag forud for sæsonstart med møde, oplæg, debat og den store sammenskuds-frokost Klaverworkshop om pædagogik Skanderborg Kulturskole. Workshop med Anne Øland, professor ved Det Jyske Musikkonservatorium. 3 klaverlærere fra Favrskov Musikskole deltog. Udviklingsdag Sløjfen, Hadsten Lærere, administration, ledelse, bestyrelse, samt repræsentanter fra forvaltning og det politiske niveau drøftede fortid, nutid og fremtid for Favrskov Musikskole. Debatten blev ledet af Ulrik Lange, Cubion og drøftelserne dannede baggrund for udarbejdelse af en udviklingsplan for musikskolen. Personalemøde 27. oktober Spil Dansk-dag Haldum Hinnerup-skolen genlød af danske toner, da klaverelever hos Peter Eskildsen, Elisabetta Eliseo optrådte for familie og venner. På Hadsten Skole var der sammenspil for violin, guitar, klaver, fløjte, elguitar, sang, trommer og bas. Elever hos Carsten Honoré, Morten Sejersen, Ebbe Husted Nielsen, Diane Mouritsen spillede sammen på kryds og tværs. 22. november 26. november 27. november Skolekoncerter Hadsten Skole Lokale musikskoleelever spillede 2 x 45 minutters koncert for deres kammerater i 0.-5 klasse. Julebazar Kulturhus Inside Favrskov Musikskole er fast tilbagevende musikalsk julestemning i foyeren. Elever hos Peter Eskildsen, Vibeke Graff Skou, Trine Jensen-Gadegaard og Carsten Honoré spillede for de besøgende. Julemarked Sløjfen Musikskolen spillede traditionen tro julen ind for gæsterne ved årets julemarked. Elever hos Morten Sejersen, Diane Mouritsen, Trine Jensen-Gadegaard og Ebbe Husted Nielsen medvirkede. 13 Årsrapport 2011

14 11.december 14. december 17. december Adventskoncert Søby Kirke Musikskolens akustiske orkester, Favrskov Unplugged m. gæstedirigent Bo Hulgaard, Bo Hulgaards samt Anna Christina Nielsens elever medvirkede. Julekoncert Ulstrup Skole Flemming Skovgaard Agerkvists og Thorbjørn Lunds elever optrådte for familie og venner. Nisseorkester-turné Hammel og Ulstrup Musikskolens strygere, samt børnekor og ungdomskor drog på den årlige turné rundt for at spille og synge julen ind for de handlende i Temacentret i Hammel og Dagli Brugsen i Ulstrup. Turnéen blev arrangeret i samarbejde med de lokale handelstandsforeninger. 19. december Julematiné, Haldum-Hinnerupskolen Lars Ginges elever spillede både sammen og for hinanden, samt for familie og venner Juletoner for klaver og violin, Julemarked i Sløjfen Årsrapport 2011

Indledning. 2 Årsrapport 2012 Favrskov Musikskole

Indledning. 2 Årsrapport 2012 Favrskov Musikskole Indledning Formålet med denne rapport er at give et samlet billede af, hvordan kalenderåret 2012 er forløbet i Favrskov Musikskole. Rapporten kan fungere som arbejdsredskab for personale, bestyrelse, forvaltning

Læs mere

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om musikskolens kommende arrangementer, om aktuelle Bazartilbud og om to Summer Camps.

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om musikskolens kommende arrangementer, om aktuelle Bazartilbud og om to Summer Camps. Sæson 2015/16 Volume 3 Nyhedsbrev Februar Indhold Vinterhilsen...1 Mød tre af underviserne...2 Vil du forandre noget?...3 Kommende arrangementer.4 Om Rock Chok...5 Nyt om sommerskole: MUSIC & ARTS i Sløjfen...5

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

Nyhedsbrev. Pas på ørerne derude! Indhold. Sæson 2015/16 Volume 2. Jule- og novemberhilsen...1. Mød tre undervisere...2. BAZAR - overblik på vej...

Nyhedsbrev. Pas på ørerne derude! Indhold. Sæson 2015/16 Volume 2. Jule- og novemberhilsen...1. Mød tre undervisere...2. BAZAR - overblik på vej... Sæson 2015/16 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Jul/Nytår Indhold Jule- og novemberhilsen...1 Mød tre undervisere...2 BAZAR - overblik på vej...3 Aktuelle BAZAR tilbud...3 Fremtidige lokaler...3

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 3

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 3 Kære elever og forældre, Foråret nærmer sig og her i musikskolen glæder vi os over at kunne byde på en buket med nyheder om de kommende måneder - men også om næste sæson 14/15, hvor vi har nye, spændende

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne!

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne! Kære elever og forældre, Her får du de seneste nyheder fra musikskolen. I denne udgave kan du læse om bl.a. Summer Camp i uge 27, Åbent Hus på lørdag, tilmelding til sæson 2014/15, datoer for sommerkoncerter

Læs mere

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO!

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO! Velkommen i Favrskov Musikskole FAVRSKOV MUSIKSKOLE vil gerne hjælpe dig med at vokse i musikken. Der er mange forskellige ting som kan hjælpe dig til, at du kan gro i musikskolen. Denne folder er en hjælp

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Musikskole 2009-2010

Musikskole 2009-2010 Musikskole 2009-2010 Velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og solofagstimerne og håber på mange hyggelige og musikalske timer i løbet af

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 Musikskole 2010-2011 Vi byder endnu engang alle hjertelig velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Kulturskole og KSE

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Kulturskole og KSE Dialogbaseret aftale mellem Viborg Kulturskole og KSE 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi Haderslev Kommunale Musikskoles strategi FORORD Du sidder nu med den nye strategi for Haderslev Kommunale Musikskole i hænderne. Det er en strategi, der har været længe undervejs, da vi i bestyrelsen har

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Tak for sæson Maj. Indhold. Sæson 2015/16 Volume 4. Tak for sæson Erfaringer fra Bazaren...2. Projekt Hej Nabo...

Nyhedsbrev. Tak for sæson Maj. Indhold. Sæson 2015/16 Volume 4. Tak for sæson Erfaringer fra Bazaren...2. Projekt Hej Nabo... Sæson 2015/16 Volume 4 Nyhedsbrev Maj Indhold Tak for sæson 2015-16...1 Erfaringer fra Bazaren...2 Projekt Hej Nabo...2 Musikskolen i folkeskolen...3 Den Jyske Opera i Sløjfen... 3 Kommende arrangementer.4

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Kulturskole Aftale 2012/13

Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Kulturskole Aftale 2012/13 Dialog- og aftalestyring Mariagerfjord Kulturskole Aftale 2012/13 Aftale for 2012/13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF KULTURSKOLEOMRÅDET... 3 MÅLSÆTNINGER OG INDSATSOMRÅDER 2012/13... 6 ÅRSHJUL...

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder.

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Rødovre Musikskoles undervisning foregår mange steder, og undervisningsstederne er jævnt fordelt rent geografisk og dækker størstedelen

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Idékatalog Randers Musikskole, september 2015 Randers Musikskole tilbyder et samarbejde med folkeskolerne om undervisning, som udvider skolernes musiske aktiviteter.

Læs mere

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens faglige og pædagogiske profil, og sikre udvikling og implementering af tiltag, der fremmer musikskolen? Så er

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Musikskole Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Økonomi 6. Gensidige aftaleforhold

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi 1 Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi Katalog over musikskolens tilbud om samarbejde i forbindelse med folkeskolereformen Den kommende folkeskolereform indebærer, at folkeskolerne og

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD Musik kræver ikke bare musikinstrumenter men også nogen, der har lært at spille på dem. Fra 1. januar 2007 er det er lovkrav, at alle kommuner har en musikskole.

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014 2 Aftalekontrakt 2013 og 2014 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad.

Konservatoriets kantine på 5. etage holder åbent fra kl. 13.00-15.00 og vil i dagens anledning servere familievenlig mad. Musik til livet Velkommen til en dag, hvor Aarhus Musikskole vil fylde Musikhuset Aarhus og Det Jyske Musikkonservatoriums lokaler med aktiviteter fra morgen til aften. Her er chancen for at høre musik

Læs mere

!! !! PRESSEMEDDELELSE JANUAR 2015. Blæsere puster liv ind i den understøttende undervisning Hvordan favner man nye begreber som Åben Skole og Understøttende Undervisning, som den nye Folkeskolereform

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Sokkelundlille Børnekulturhus Utterslev Skole Korsager

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

UNGE OG KULTURCENTER O P L Æ G T I L F O L K E S K O L E R E F O R M U D V A L G

UNGE OG KULTURCENTER O P L Æ G T I L F O L K E S K O L E R E F O R M U D V A L G UNGE OG KULTURCENTER O P L Æ G T I L F O L K E S K O L E R E F O R M U D V A L G UNGE OG KULTURCENTER I DAG lokaliseret på rådhuset med leder, klubleder, musikfaglig leder (vakant) samt 2 administrativ

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Forord Virksomhedsplan 2013 er en gennemgribende justering af Virksomhedsplan 2012.

Forord Virksomhedsplan 2013 er en gennemgribende justering af Virksomhedsplan 2012. Virksomhedsplan 2013 Forord Virksomhedsplan 2013 er en gennemgribende justering af Virksomhedsplan 2012. I det følgende beskrives både det daglige liv på Musikskolen, udvalgenes arbejde og drømmene om

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2017-2018 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2017-2018. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Årsrapport 2009 for Hundested børnehave

Årsrapport 2009 for Hundested børnehave Årsrapport 2009 for Side 1 af 6 1. Sammendrag har haft 4 resultatkrav, heraf er 2 indfriet og 2 ikke indfriet. Det ene resultatkrav der ikke er blevet indfriet er resultatkravet om kompetenceudvikling,

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Herning Musikskole UGE 46 - en anderledes musikuge 11. 15. november 2013 Husk at aflevere din tilmeldingsblanket senest den 25.

Herning Musikskole UGE 46 - en anderledes musikuge 11. 15. november 2013 Husk at aflevere din tilmeldingsblanket senest den 25. Herning Musikskole UGE 46 - en anderledes musikuge 11. 15. november 2013 Husk at aflevere din tilmeldingsblanket senest den 25. oktober Musik på kryds og tværs Kære musikskolelever Velkommen til en hel

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Kulturskolerne kommunalreform og fusioner Erfaringer fra Danmark

Kulturskolerne kommunalreform og fusioner Erfaringer fra Danmark Kulturskolerne kommunalreform og fusioner Erfaringer fra Danmark Oplæg på årsmødekonference i Norsk Kulturskoleråd, Hordaland, Bergen 13.03.15 Jan Jacobsen Kulturskoleleder, Aalborg Kulturskole Næstformand,

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen Årsrapport 2009 for Side 1 af 7 1. Sammendrag De fleste resultakrav er indfriet. Et enkelt er udsat, men arbejdet fortsætter i 2010. Sammenlægningen af på en matrikel har været et stort tema både før og

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk

Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk Sæson 08/09 Skanderborg Musikskole er kommunens tilbud til børn og unge, der gerne vil dygtiggøre sig indenfor musikken.

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016.

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Kære alle elever og forældre. Så nærmer foråret sig lige så stille, og det er igen tid til at tage stilling til, om I vil fortsætte med at gå til musik. Der er tilmelding

Læs mere

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning EVALUERING 2016 Skolens undervisningstilbud Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning Skolens daglige

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

giv dit barn en gave for livet

giv dit barn en gave for livet Spillelyst giv dit barn en gave for livet Musik er sundt for sjælen Alle ved hvad musik kan gøre ved os. Den kan gøre os glade, den kan få os til at gyse, den kan vække minder, den kan få os til at danse,

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere