ÅRSRAPPORT Adventskoncert i Søby Kirke, december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. Adventskoncert i Søby Kirke, december 2011"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 Adventskoncert i Søby Kirke, december Årsrapport 2011

2 Indledning Formålet med denne rapport er at give et samlet billede af, hvordan kalenderåret 2011 er forløbet i Favrskov Musikskole. Rapporten er udarbejdet af musikskolelederen og indeholder dels en status over det økonomiske resultat, dels et resumé af musikskolens aktiviteter. Der er desuden indeholdt en skematisk oversigt over elevstatistikker, samt en arrangementsoversigt. Det er hensigten at udarbejdelse af en sådan rapport skal være årligt tilbagevendende, med henblik på at kunne fungere som arbejdsredskab for personale, bestyrelse, forvaltning og fagudvalg. Mette Sandahl Musikskoleleder Fastelavnskoncert på Hadsten Skole for de yngste, februar 2011 Bestyrelsesformandens beretning Favrskov Musikskole er en vigtig del af det kulturelle liv i Favrskov Kommune - både i forhold til den enkelte elevs musikalske udvikling, og når det gælder diverse arrangementer rundt om i kommunen, hvor elever og lærere viser hvad de kan. Favrskov Musikskole er således præget af et højt aktivitetsniveau med mange forskellige tilbud til soloelever, små instrumentalhold og egentlig holdundervisning det kræver engagement og energi, så tak til alle musikskolens lærere og administrationen for indsatsen i I 2011 er der blevet arbejdet med at få fastlagt en udviklingsplan for Favrskov Musikskole. Som et led i dette arbejdet deltog bestyrelsen den 23/ i en fælles udviklingsdag med musikskolens personale og ledelse. Her oplevede vi både et stort engagement og en sund skepsis i forhold til de forandringer arbejdet med udviklingsplanen har skabt og fortsat vil skabe. I 2012 vil der blive arbejdet på at omsætte tanker og ideer til konkrete tiltag, som kan sikre en fortsat positiv udvikling af Favrskov Musikskole - vi glæder os i bestyrelsen til både at følge og deltage i denne udviklingsproces. Efter en række år med økonomiske udfordringer er bestyrelsen meget glade for, at det er lykkes musikskolens leder at få økonomien under kontrol. Der tegner således til at blive et lille overskud i regnskabet for Med en tillægsbevilling fra byrådet i 2010 blev musikskolens akkumulerede underskud fra de første turbulente år efter kommunesammenlægningen nedbragt, så der kun blev overført et underskud til 2011 svarende til 5% af musikskolens nettobudget dette har i høj grad medvirket til at skabe ro og stabilitet i musikskolens drift i Årsrapport 2011

3 Fra næste sæson 2012/2013 har byrådet bevilget midler til en mindre driftsudvidelse, så ventelisterne kan nedbringes med ca. 25 soloelever det er meget positivt, så tak for det. Der er dog fortsat mange børn og unge der forgæves venter på en plads i musikskolen bestyrelsen ser det som en vigtig opgave at arbejde med ideer og tiltag, der kan nedbringe disse ventelister. Bestyrelsen ser positivt på det øgede samarbejde mellem Favrskov Musikskole og andre kulturelle aktører, som for eksempel Kulturring Østjylland og billedskolerne. Dette samarbejde betyder, at vi er med til at tilbyde kulturelle oplevelser og aktiviteter til flere børn og unge. Det er bestyrelsens ønske fortsat at styrke og udbygge det kulturelle samarbejde, som Favrskov Musikskole indgår i. Med etablering af Favrskov Musikskoles Venner har musikskolen fået en værdifuld samarbejdspartner, der allerede har ydet praktisk hjælp til arrangementer i Bestyrelsen vil gerne sige tak for initiativet og opfordre samtidig flere interesserede til at støtte foreningen se Bestyrelsen er også glade for samarbejdet med Helle og Dominique Moralez, der står bag Moralez-legatet. Legatet blev uddelt første gang i 2011 til 3 af musikskolens elever se mere på I januar 2011 valgte Kenneth Fredgaard at stoppe som formand for Favrskov Musikskole. Bestyrelsen vil gerne takke Kenneth for hans store indsats som musikskolens første formand i en periode præget af kommunesammenlægning og en række økonomiske udfordringer. Søren Riisager valgte ligeledes at stoppe som forældrerepræsentant i januar 2011, og der skal også lyde en stor tak til Søren for hans store indsats gennem mange år i bestyrelsen. Aksel Halkjær Lund er valgt som ny formand og Aage Strandgaard er valgt som ny forældrerepræsentant. Aksel Halkjær Lund Formand for Favrskov Musikskoles bestyrelse Bestyrelse og personale i arbejde med musikskolens udviklingsplan, Årsrapport 2011

4 Aktiviteter 2011 Administration Året 2011 har været et spændende og udfordrende for administrationen, da vi i løbet af dette år har integreret et helt nyt elevadministrationssystem. Det internetbaserede Speed Admin afløste det tidligere Damus, og allerede fra 1. januar 2011 arbejdede vi udelukkende i det nye system. Med opstart midt i en sæson fik vi mulighed for at lære systemet at kende, inden vi igangsatte tilmeldingsfasen og kunne planlægge en hel ny sæson i systemet. Konvertering og omstilling til brugen af det nye system er gået over al forventning, og vi har med Speed Admin fået os et fremtidssikret og fleksibelt værktøj til glæde for både administration, lærere og elever i musikskolen. Musikskolens nye hjemmeside gik i luften i marts måned, med et mere farverigt og inspirerende look end tidligere. Den elektroniske fag-tilmelding kunne dermed fra den 1.april foregå via en helt ny platform. Hjemmesiden danner i kombination med Speed Admin s elev-login en mulighed for at give forældre og elever adgang til en fælles database - kaldet Min Musikskole. På sigt er det meningen, at størstedelen af al kommunikation og information mellem lærer og elev/forældre skal foregå elektronisk via Speed Admin og hjemmesiden. Alle brugere har taget godt imod den nye brugerflade, og via et højt informationsniveau, som vi løbende vil videreudvikle, er vi kommet godt i gang med en ny og nemmere hverdag for både administration, lærere og elever/forældre. Favrskov Kommune har i løbet af 2011 taget et nyt økonomi-/regnskabssystem (Opus) i brug. Dette har betydet mange nye arbejdsgange for musikskolens administration og ledelse. Vi har mødt nye brugerflader til håndtering af regnskabs-/budgetlægning, bogføring, løn- og fraværsindberetning. Her ved afslutningen af året går det støt fremad med at lære de nye funktionaliteter at kende. Skraldespandsjam på personalets startdag, august Personaleforhold I 2011 har vi gennemført en fysisk APV, og samtidig fulgt løbende op på den trivselsmåling og psykiske APV, som blev gennemført i slutningen af Det har givet god sammenhæng mellem målingerne, at de har ligget relativt tæt på hinanden. Det generelle billede af målingerne viser, at vi har en velfungerende arbejdsplads. Personalet trives rigtig godt, i forhold til indflydelse på eget arbejde og samarbejde med kolleger og ledelse, mens der er ønsker om forbedring af det fysiske arbejdsmiljø, samt flere tilbud om efteruddannelse. I løbet af 2011 har vi videreført arbejdet med at etablere lærersamarbejde i faggrupper med henblik på at styrke den faglige sparring i en hverdag, hvor lærerne i høj grad arbejder alene. Erfaringerne indtil nu er, at lærerne generelt er glade for muligheden for at tale sammen om forskellige faglige og pædagogiske emner, 4 Årsrapport 2011

5 men at det for nogen grupper har været sværere at finde tid til at mødes end andre. De faggrupper, som har fået struktureret møder, har været meget glade for resultatet, og vurderingen er, at det er værd at arbejde videre med initiativet. Uddannelse og kurser For at fastholde og udbygge musikskolens høje faglige niveau og øvrige virke investeres der løbende i efteruddannelse af personalet. Der er en stor interesse hos de ansatte for at få mulighed for at opkvalificere sig løbende og som en konsekvens af det aktuelle arbejde med en udviklingsplan for musikskolen, forventer vi at kunne tilbyde efteruddannelse endnu mere målrettet i de kommende år. I 2011 har 3 lærere deltaget i klaverworkshop med professor Anne Øland, Det Jyske Musikkonservatorium 1 lærer deltaget i konferencen Musik er det bedste i verden Rytmisk Musikkonservatorium, København alle ansatte deltaget i fælles introkursus til F.M. Alexanderteknik med henblik på at skærpe fokus på en hensigtsmæssig kropsholdning i arbejdssituationer. 3 lærere deltaget i opfølgningsdag på uddannelse i Music Mind Games i 2010 musikskolelederen gennemført arbejdsmiljøuddannelsen den administrative medarbejder deltaget i kursus i Survey Exact elektroniske brugerundersøgelser musikskolens MED-udvalg deltaget i konference for MED-udvalg på musikskoler i Region Midt med overskriften Musikskolernes sociale kapital musikskolelederen været på lederkonference i foreningen Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) musikskolens tillidsrepræsentant gennemført kursus hos Dansk Musikpædagogisk Forening for TR. Sommerbrunch for lærere og administration, juni 2011 Udvikling Musikskolens tilbud til kommunens børn og unge er i stadig udvikling for at sikre kvaliteten. Udviklingen foregår på mange planer, lige fra den enkelte lærer, som tager nye metoder eller værktøjer i brug, til større strategiske indsatser. I 2011 har musikskolen igangsat en proces med udarbejdelsen af en udviklingsplan, der skal sætte retning på udviklingen af musikskolen i de kommende år. Udviklingsplanen indeholder 4 konkrete indsatsområder, som vil blive behandlet yderligere i 2012: 5 Årsrapport 2011

6 1. Udarbejdelse og formidling af fælles vision og målsætninger for Favrskov Musikskole 2. Fremtidig organisering af musikskolens undervisning 3. Koncerter, orkestre og projekter 4. Talentudvikling Indenfor de sidste 2 år har lærerne i stadigt stigende grad benyttet sig af mulighederne for lejlighedsvis omlægning af den ordinære undervisning til workshops og tværfaglige projekter, ofte i forbindelse med koncerter. I løbet af 2011 har vi således set samarbejdsprojekter for eksempelvis sangere og kor, for strygere og vores akustiske orkester Favrskov Unplugged, et gigantisk guitarorkester med elever fra alle egne af kommunen, sammenspil for 17 klaverelever, foruden vores fast tilbagevendende nissestrygerorkester med pianist og nisse-børne- og ungdomskor og meget mere. I sæson har vi igangsat 2 forsøg med begynder-instrumentalundervisning på hold for henh. guitar og slagtøj med henblik på at undersøge mulighederne for alternative undervisningsformer til vores yngste instrumentalelever. Forsøgene er nogle af de initiativer, der umiddelbart lader sig realisere som en del musikskolens udviklingsplan, og de vil blive evalueret primo Favrskov Musikskole har i perioden deltaget aktivt i den regionale kulturaftale, Kulturring Østjylland. Musikskolen har sammen de øvrige musikskoler i Kulturring Østjyllands 6 kommuner taget initiativ til forsøg med kulturskolevirksomhed. Dette har betydet lokale samarbejder på kryds og tværs, i Favrskov i særdeleshed med kommunens Billedskoler. Et af resultaterne er en række billeder fra undervisningsforløbet Street Art og Skrammelmusik, som udsmykker tunnelen under Hinnerup Kulturhus til glæde for de forbipasserende. Kulturskoleprojektet afsluttedes med en stor konference i april 2011 med overskriften Kultur på Tværs hertil og meget længere. Samtidig blev der udarbejdet en video, som dokumentation på forløbet. Videoen kan ses på Det er vores forhåbning at erfaringerne fra det hidtidige samarbejde kan tages med videre ind i en evt. kommende Kulturaftale, som påtænkes at løbe fra Billeder fra kulturskoleforsøget Streetart og Skrammelmusik udsmykker tunnelen under banen ved Hinnerup Station 6 Årsrapport 2011

7 Samarbejde Favrskov Musikskoles virke er i høj grad præget af samarbejde med andre institutioner, både i og udenfor kommunen, og det er en målsætning i at udbygge vores rolle som kulturelt ressourcecenter og samarbejdspartner i de kommende år. Som decentral institution er samarbejdet med folkeskoler og SFO er i Favrskov Kommune en vigtig forudsætning for den daglige afvikling af undervisningen. Musikskolen og folkeskoler deler lokaler og elever, og musikskolens undervisning er et væsentligt supplement til undervisningen i folkeskolen. Musikskolen har i 2011 udarbejdet en folder med nyttig og praktisk information omkring samarbejdet, henvendt til folkeskolerne. Folderen blev præsenteret på møde med skolelederne i april måned. Kommunens kulturhuse og billedskolerne er andre vigtige sparringspartnere. Der har siden kommunalreformen været et godt samarbejde mellem ovennævnte, et samarbejde som vi i de kommende år gerne vil styrke. Dels gennem en tættere overordnet koordinering, dels et tættere samarbejde om arrangementer mellem institutionerne, samt i forhold til at undersøge muligheden for at udvikle nye initiativer sammen. Favrskov Musikskoles Venner har været en uvurderlig støtte, og en konstruktiv samarbejdspartner i det forgangne år. Foruden den vigtige praktiske hjælp ved koncerter og arrangementer, har venskabsforeningen påtaget sig forvaltningen af det nystiftede Moralez-legat, som blev uddelt for første i gang i Legatet er blevet til på initiativ af ægteparret Helle og Dominique Moralez, som begge er sangere, og som med legatet ønsker at hjælpe børn og unge i Favrskov Kommune til at dygtiggøre sig indenfor musik og/ eller sang. Sommerkoncert På Skovvangskolen i Hammel, juni 2011 så er der basguitar! Instrumenter Der er løbende behov for at vedligeholde og udvide musikskolens instrumentbank. Størstedelen af instrumenterne befinder sig på kommunens skoler, hvilket medfører en relativt stor slitage har vi fokuseret på at få struktur på klaverstemningen, som er en stor og fast tilbagevendende udgiftspost. Der er i årets løb indkøbt instrumenter og tilbehør, som længe har været ønsket, bl.a. i forbindelse med lærernes besvarelse af APV i foråret. I forbindelse med opstart af to nye begynderhold, er der bl.a. indkøbt junior-guitarer og slagtøjs-øveplader, instrumenter til forskoleområdet, foruden en violin og 3 violinbuer. Desuden er musikskolens mobile lydanlæg blevet opgraderet med bl.a. mikrofoner. Endelig er der investeret i skolelicens for 5 brugere til nodeprogrammet Guitar Pro til brug i lærernes forberedelse. 7 Årsrapport 2011

8 Elevstatistikker Fra 2011 vil vi årligt føre systematisk statistik over udviklingen i elever i Favrskov Musikskole, til brug for den løbende tilrettelæggelse af undervisningstilbuddene. Aktive elever Efter en større organisationstilpasning i 2009, hvor antallet af elever blev justeret i forhold til budgettet, har det samlede elevtal i musikskolen de seneste sæsoner ligget omkring 700 elever. Et fald i antallet af hold-elever (børnehold og forskolehold) har dog i begyndelsen af sæson betydet et fald i det samlede elevantal til ca Solo-undervisning Instr. Små hold Hold-undervisning /09 09/10 10/11 11/12 Elever på venteliste Favrskov Musikskole har til sæson oplevet mindre interesse for børneog forskolehold, hvilket har medført et fald i antal venteliste-elever til disse hold, hvilket kan henføres til, at vi nu oplyser undervisningsstedet mere præcist, således at elever ikke skriver sig på venteliste i byer, hvor vi ikke har undervisning.. På instrumentdelen er søgningen til små instrumentalhold øget. En forklaring på sidstnævnte kan være de generelle samfundskonjunkturer, kombineret med de takststigninger på undervisning, som trådte i kraft pr. 1. august Solo-undervisning Instr. Små hold Hold-undervisning /09 09/10 10/11 11/12 8 Årsrapport 2011

9 Elevfordeling i sæson Nedenstående graf viser fordelingen af eleverne på instrumentalfag, inklusiv holdinstrument i sæson Aktive elever, instrument (angivet i %) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 4% 13% 3% 13% 5% 42% 9% 2% 7% 4% Fordelingen af elever på venteliste til instrumentalundervisning ses herunder 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Venteliste-elever, instrument (angivet i %) 27% 28% 18% 10% 7% 4% 2% 1% 0,4% 3% Musikskolen har, i forbindelse med vedtagelse af det kommunale budget for , fået bevilget en budgetudvidelse på kr. årligt (2011-niveau) til nedbringelse af ventelisten. 9 Årsrapport 2011

10 Geografisk fordeling af elever i sæson De aktive elever er primært bosiddende i Hadsten-, Hinnerup- og Hammel-området, med en procentvis fordeling, der tegner Hadsten og Hinnerup som de to største geografiske undervisningsområder. Noget tilsvarende gør sig gældende for ventelisterne. TILMELDTE Område Antal elever Procent HADSTEN % HINNERUP % HAMMEL % ULSTRUP 34 5% I alt % VENTELISTER Område Antal elever Procent HADSTEN % HINNERUP % HAMMEL 52 17% ULSTRUP 16 5% I alt % Favrskov Unplugged, musikskolens akustiske orkester 10 Årsrapport 2011

11 Undervisningstilbud i sæson Instrumental-undervisning Børnemusikskolen Akustisk guitar Børnerytmik 1-2 år (3) Bas Børnerytmik 3-5 år (3) Klaver Musikraketten (10) Sang Instrumentalkarrusellen (2) Saxofon Trommer/Slagtøj Tværfløjte/Blokfløjte Kor, orkestre og sammenspil Violin Børnekor Elguitar Ungdomskor Keyboard Favrskov Unplugged Sammenspil, Hadsten (5) Sammenspil, Hammel (2) Begynderhold Instrumental Akustisk guitar (1) Slagtøj (1) Rock Chok på Hadsten Skole, marts Årsrapport 2011

12 Oversigt over afholdte arrangementer i 2011 DATO BEGIVENHED 14. januar Nytårskur Middag og festligt samvær for musikskolens ansatte 19. januar 20. januar 28. januar 7. februar 27. februar Nytårskoncert Hinnerup Kulturhus Uhresalen dannede ramme om en stemningsfuld indledning på det nye år, hvor der blev budt på akustisk og gennemarbejdet repertoire. Music Mind Games-møde Skanderborg Kulturskole Opfølgning på kursus i efteråret 2010, arrangeret af Skanderborg Kulturskole. 3 undervisere fra Favrskov Musikskole deltog i kurset. Personalemøde Matinékoncert Haldum Hinnerup-skolen Johannes B. Jørgensens, Anna Christina Nielsens og Lars Ginges elever optrådte for venner og familie. Fastelavnskoncert Musikraketelever fra skolerne i Hadstenområdet optrådte for familie og venner. 11. marts 3. april 5. april 5. april 27. april 30. april 6. maj 10. maj 13. maj Rock Chok Hadsten Skole Den årlige Rockfestival for musikskolens sammenspilshold. Ca. 50 elever og deres lærere mødtes og tilbragte eftermiddag og aften sammen. Eftermiddagen blev brugt på øvning, styling, at lytte og givet gode råd. Efter fællesspisning gik selve koncerten i luften kl hvert hold spillede en rigtig koncert af ½ times varighed for hinanden, venner og forældre. Arrangementet afvikles i samarbejde med Favrskov Musikskoles Venner. Kirkekoncert - Vissing Kirke Akustisk Mini koncertturné med deltagelse af elever fra hele musikskolen. Musik for bl.a. strygere, klaver, fløjter og Musikskolens akustiske orkester Favrskov Unplugged. Personalemøde Kirkekoncert Voldum Kirke Gentagelse af koncerten i Vissing Cafékoncert Skovvangskolen i Hammel Elever hos Linn Kruse, Peter Eskildsen og Flemming Agerkvist optrådte for familie og venner. Matiné - Skovvangskolen i Hammel Elever hos Vibeke Graff Skou, Trine Jensen-Gadegaard og Anna Christina Nielsen optrådte for familie og venner Konferencen Musik er det bedste i verden Rytmisk Musikkonservatorium, Kbh. 1 underviser fra Favrskov Musikskole deltog i konferencen Skolekoncerter Skovvangskolen og Søndervangskolen i Hammel Lokale musikskoleelever spiller koncerter for deres kammerater i klasse. Fotoramakoncert Fotorama, Hammel 3 x 45 minutters koncert med musikskolens sammenspilshold for alle skoleelever i 6-9.klasse i Hammelområdet. 12 Årsrapport 2011

13 24. maj 27.maj 6.-9.juni juni 14. juni 17. juni 20. juni 23. august 2. september 23. september 3. oktober Klaveraften Hadsten Skole Diane Mouritsens klaverelever optrådte for venner og familie Sommerkoncert for de yngste Hadsten Skole Karruselelever, samt elever på Musikrakethold optrådte for familie og venner. Sommerkoncerter Hammel, Ulstrup, Hinnerup, Hadsten Som det er tradition satte musikskolen punktum for sæsonen med 4 store sommerkoncerter, hvor elever fra alle dele af kommunen og på alle typer instrumenter optrådte. Trommeworkshop- Hinnerup og Hammel Mikkel Ibs elever rundede sæsonen af med sammenspil på kryds og tværs. Klaveraften Hadsten Skole Elisabetta Eliseos elever optrådte for familie og venner. Personalemøde & sommerbrunch Sommer-matiné Haldum Hinnerupskolen Lars Ginges elever optrådte for familie og venner Startdag sæson Fælles inspirationsdag forud for sæsonstart med møde, oplæg, debat og den store sammenskuds-frokost Klaverworkshop om pædagogik Skanderborg Kulturskole. Workshop med Anne Øland, professor ved Det Jyske Musikkonservatorium. 3 klaverlærere fra Favrskov Musikskole deltog. Udviklingsdag Sløjfen, Hadsten Lærere, administration, ledelse, bestyrelse, samt repræsentanter fra forvaltning og det politiske niveau drøftede fortid, nutid og fremtid for Favrskov Musikskole. Debatten blev ledet af Ulrik Lange, Cubion og drøftelserne dannede baggrund for udarbejdelse af en udviklingsplan for musikskolen. Personalemøde 27. oktober Spil Dansk-dag Haldum Hinnerup-skolen genlød af danske toner, da klaverelever hos Peter Eskildsen, Elisabetta Eliseo optrådte for familie og venner. På Hadsten Skole var der sammenspil for violin, guitar, klaver, fløjte, elguitar, sang, trommer og bas. Elever hos Carsten Honoré, Morten Sejersen, Ebbe Husted Nielsen, Diane Mouritsen spillede sammen på kryds og tværs. 22. november 26. november 27. november Skolekoncerter Hadsten Skole Lokale musikskoleelever spillede 2 x 45 minutters koncert for deres kammerater i 0.-5 klasse. Julebazar Kulturhus Inside Favrskov Musikskole er fast tilbagevende musikalsk julestemning i foyeren. Elever hos Peter Eskildsen, Vibeke Graff Skou, Trine Jensen-Gadegaard og Carsten Honoré spillede for de besøgende. Julemarked Sløjfen Musikskolen spillede traditionen tro julen ind for gæsterne ved årets julemarked. Elever hos Morten Sejersen, Diane Mouritsen, Trine Jensen-Gadegaard og Ebbe Husted Nielsen medvirkede. 13 Årsrapport 2011

14 11.december 14. december 17. december Adventskoncert Søby Kirke Musikskolens akustiske orkester, Favrskov Unplugged m. gæstedirigent Bo Hulgaard, Bo Hulgaards samt Anna Christina Nielsens elever medvirkede. Julekoncert Ulstrup Skole Flemming Skovgaard Agerkvists og Thorbjørn Lunds elever optrådte for familie og venner. Nisseorkester-turné Hammel og Ulstrup Musikskolens strygere, samt børnekor og ungdomskor drog på den årlige turné rundt for at spille og synge julen ind for de handlende i Temacentret i Hammel og Dagli Brugsen i Ulstrup. Turnéen blev arrangeret i samarbejde med de lokale handelstandsforeninger. 19. december Julematiné, Haldum-Hinnerupskolen Lars Ginges elever spillede både sammen og for hinanden, samt for familie og venner Juletoner for klaver og violin, Julemarked i Sløjfen Årsrapport 2011

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Invitation til. Musikskolens Musikuge

Invitation til. Musikskolens Musikuge Invitation til Musikskolens Musikuge Uge 9 2014 1 Velkommen til Musikugen Musikskolen omlægger i uge 9 al den almindelige undervisning og tilbyder i stedet andre spændende, anderledes og alternative undervisningstilbud.

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

Virksomhedsplan Kultur og Fritid

Virksomhedsplan Kultur og Fritid Virksomhedsplan Kultur og Fritid Kulturskolen JANUAR 2010 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Kulturskolen Gribskov Skolegade 43 3200 Helsinge Tlf. 72496087 www.gribskov.dk

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

MUSIKSKOLE I UDVIKLING

MUSIKSKOLE I UDVIKLING MUSIKSKOLE I UDVIKLING Hvis der er nogle, der ved ordet musikskole får et billede på nethinden af lille Peter, der spiller på blokfløjte foran et publikum af stolte forældre og bedsteforældre, der smiler

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2008/09 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Musikskolen glæder sig...... til at få nye medspillere Den 18. februar startede Odder Musikskole undervisningen i splinternye

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg Skole 31. august 2015 Kære elever og forældre. Velkommen til det nye skoleår Skolereformens år 2. Så er vi for alvor i gang med det nye skoleår, som samtidig markerer, at vi tager hul på skolereformens

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 14 august 2015.

Nyhedsbrev Nr. 14 august 2015. Nyhedsbrev Nr. 14 august 2015. Velkommen til sæson 2015-2016- Vi håber, at I alle har haft en dejlig sommer. Musikskolen er klar til undervisning fra d. 24. august (soloundervisning) og fra d. 7. september

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel. Dato: 5. februar 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Musikskolen for Voksne

Musikskolen for Voksne Musikskolen for Voksne Sæson 2015-2016 Tlf. 20 21 70 84 www.musikskolenforvoksne.odderweb.dk INSTRUMENTALUNDERVISNING Tidspunkt aftales ved tilmelding Klaver Marianne Eriksen Tlf. 2021 7084 Mail: pianistinden@gmail.com

Læs mere

Frederikssund Musikskole sæson 07-08

Frederikssund Musikskole sæson 07-08 Frederikssund Musikskole sæson 07-08 babymusik musikalsk legestue forskolehold korsang solosang istrumentalundervisning orkestre sammenspil nodelære musik mellem ørerne tilmeldingsfrist 9. maj V e l k

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen. Skoleåret 2013-2014. GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2013-2014 GRATIS tilbud til musiklærere i kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer DEL AF KULTURAFTALEN 2011-2014

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole.

Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole. Nyhedsbrev Nr. 12 september 2014. Hej! Så er undervisningen i gang igen på Faaborg Midtfyn Musikskole. Det er en fornøjelse at byde jer velkommen til en ny sæson med musikalske oplevelser. Instrumentalundervisningen

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK 1. Institutionsdata 1.1. Spørgeskemaet er udfyldt af (angiv navn(e). På steder med flere kor kan det være en fordel at lade de forskellige dirigenter udfylde

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 22. april 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som sit overordnede formål,

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere