ÅRSRAPPORT Adventskoncert i Søby Kirke, december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. Adventskoncert i Søby Kirke, december 2011"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 Adventskoncert i Søby Kirke, december Årsrapport 2011

2 Indledning Formålet med denne rapport er at give et samlet billede af, hvordan kalenderåret 2011 er forløbet i Favrskov Musikskole. Rapporten er udarbejdet af musikskolelederen og indeholder dels en status over det økonomiske resultat, dels et resumé af musikskolens aktiviteter. Der er desuden indeholdt en skematisk oversigt over elevstatistikker, samt en arrangementsoversigt. Det er hensigten at udarbejdelse af en sådan rapport skal være årligt tilbagevendende, med henblik på at kunne fungere som arbejdsredskab for personale, bestyrelse, forvaltning og fagudvalg. Mette Sandahl Musikskoleleder Fastelavnskoncert på Hadsten Skole for de yngste, februar 2011 Bestyrelsesformandens beretning Favrskov Musikskole er en vigtig del af det kulturelle liv i Favrskov Kommune - både i forhold til den enkelte elevs musikalske udvikling, og når det gælder diverse arrangementer rundt om i kommunen, hvor elever og lærere viser hvad de kan. Favrskov Musikskole er således præget af et højt aktivitetsniveau med mange forskellige tilbud til soloelever, små instrumentalhold og egentlig holdundervisning det kræver engagement og energi, så tak til alle musikskolens lærere og administrationen for indsatsen i I 2011 er der blevet arbejdet med at få fastlagt en udviklingsplan for Favrskov Musikskole. Som et led i dette arbejdet deltog bestyrelsen den 23/ i en fælles udviklingsdag med musikskolens personale og ledelse. Her oplevede vi både et stort engagement og en sund skepsis i forhold til de forandringer arbejdet med udviklingsplanen har skabt og fortsat vil skabe. I 2012 vil der blive arbejdet på at omsætte tanker og ideer til konkrete tiltag, som kan sikre en fortsat positiv udvikling af Favrskov Musikskole - vi glæder os i bestyrelsen til både at følge og deltage i denne udviklingsproces. Efter en række år med økonomiske udfordringer er bestyrelsen meget glade for, at det er lykkes musikskolens leder at få økonomien under kontrol. Der tegner således til at blive et lille overskud i regnskabet for Med en tillægsbevilling fra byrådet i 2010 blev musikskolens akkumulerede underskud fra de første turbulente år efter kommunesammenlægningen nedbragt, så der kun blev overført et underskud til 2011 svarende til 5% af musikskolens nettobudget dette har i høj grad medvirket til at skabe ro og stabilitet i musikskolens drift i Årsrapport 2011

3 Fra næste sæson 2012/2013 har byrådet bevilget midler til en mindre driftsudvidelse, så ventelisterne kan nedbringes med ca. 25 soloelever det er meget positivt, så tak for det. Der er dog fortsat mange børn og unge der forgæves venter på en plads i musikskolen bestyrelsen ser det som en vigtig opgave at arbejde med ideer og tiltag, der kan nedbringe disse ventelister. Bestyrelsen ser positivt på det øgede samarbejde mellem Favrskov Musikskole og andre kulturelle aktører, som for eksempel Kulturring Østjylland og billedskolerne. Dette samarbejde betyder, at vi er med til at tilbyde kulturelle oplevelser og aktiviteter til flere børn og unge. Det er bestyrelsens ønske fortsat at styrke og udbygge det kulturelle samarbejde, som Favrskov Musikskole indgår i. Med etablering af Favrskov Musikskoles Venner har musikskolen fået en værdifuld samarbejdspartner, der allerede har ydet praktisk hjælp til arrangementer i Bestyrelsen vil gerne sige tak for initiativet og opfordre samtidig flere interesserede til at støtte foreningen se Bestyrelsen er også glade for samarbejdet med Helle og Dominique Moralez, der står bag Moralez-legatet. Legatet blev uddelt første gang i 2011 til 3 af musikskolens elever se mere på I januar 2011 valgte Kenneth Fredgaard at stoppe som formand for Favrskov Musikskole. Bestyrelsen vil gerne takke Kenneth for hans store indsats som musikskolens første formand i en periode præget af kommunesammenlægning og en række økonomiske udfordringer. Søren Riisager valgte ligeledes at stoppe som forældrerepræsentant i januar 2011, og der skal også lyde en stor tak til Søren for hans store indsats gennem mange år i bestyrelsen. Aksel Halkjær Lund er valgt som ny formand og Aage Strandgaard er valgt som ny forældrerepræsentant. Aksel Halkjær Lund Formand for Favrskov Musikskoles bestyrelse Bestyrelse og personale i arbejde med musikskolens udviklingsplan, Årsrapport 2011

4 Aktiviteter 2011 Administration Året 2011 har været et spændende og udfordrende for administrationen, da vi i løbet af dette år har integreret et helt nyt elevadministrationssystem. Det internetbaserede Speed Admin afløste det tidligere Damus, og allerede fra 1. januar 2011 arbejdede vi udelukkende i det nye system. Med opstart midt i en sæson fik vi mulighed for at lære systemet at kende, inden vi igangsatte tilmeldingsfasen og kunne planlægge en hel ny sæson i systemet. Konvertering og omstilling til brugen af det nye system er gået over al forventning, og vi har med Speed Admin fået os et fremtidssikret og fleksibelt værktøj til glæde for både administration, lærere og elever i musikskolen. Musikskolens nye hjemmeside gik i luften i marts måned, med et mere farverigt og inspirerende look end tidligere. Den elektroniske fag-tilmelding kunne dermed fra den 1.april foregå via en helt ny platform. Hjemmesiden danner i kombination med Speed Admin s elev-login en mulighed for at give forældre og elever adgang til en fælles database - kaldet Min Musikskole. På sigt er det meningen, at størstedelen af al kommunikation og information mellem lærer og elev/forældre skal foregå elektronisk via Speed Admin og hjemmesiden. Alle brugere har taget godt imod den nye brugerflade, og via et højt informationsniveau, som vi løbende vil videreudvikle, er vi kommet godt i gang med en ny og nemmere hverdag for både administration, lærere og elever/forældre. Favrskov Kommune har i løbet af 2011 taget et nyt økonomi-/regnskabssystem (Opus) i brug. Dette har betydet mange nye arbejdsgange for musikskolens administration og ledelse. Vi har mødt nye brugerflader til håndtering af regnskabs-/budgetlægning, bogføring, løn- og fraværsindberetning. Her ved afslutningen af året går det støt fremad med at lære de nye funktionaliteter at kende. Skraldespandsjam på personalets startdag, august Personaleforhold I 2011 har vi gennemført en fysisk APV, og samtidig fulgt løbende op på den trivselsmåling og psykiske APV, som blev gennemført i slutningen af Det har givet god sammenhæng mellem målingerne, at de har ligget relativt tæt på hinanden. Det generelle billede af målingerne viser, at vi har en velfungerende arbejdsplads. Personalet trives rigtig godt, i forhold til indflydelse på eget arbejde og samarbejde med kolleger og ledelse, mens der er ønsker om forbedring af det fysiske arbejdsmiljø, samt flere tilbud om efteruddannelse. I løbet af 2011 har vi videreført arbejdet med at etablere lærersamarbejde i faggrupper med henblik på at styrke den faglige sparring i en hverdag, hvor lærerne i høj grad arbejder alene. Erfaringerne indtil nu er, at lærerne generelt er glade for muligheden for at tale sammen om forskellige faglige og pædagogiske emner, 4 Årsrapport 2011

5 men at det for nogen grupper har været sværere at finde tid til at mødes end andre. De faggrupper, som har fået struktureret møder, har været meget glade for resultatet, og vurderingen er, at det er værd at arbejde videre med initiativet. Uddannelse og kurser For at fastholde og udbygge musikskolens høje faglige niveau og øvrige virke investeres der løbende i efteruddannelse af personalet. Der er en stor interesse hos de ansatte for at få mulighed for at opkvalificere sig løbende og som en konsekvens af det aktuelle arbejde med en udviklingsplan for musikskolen, forventer vi at kunne tilbyde efteruddannelse endnu mere målrettet i de kommende år. I 2011 har 3 lærere deltaget i klaverworkshop med professor Anne Øland, Det Jyske Musikkonservatorium 1 lærer deltaget i konferencen Musik er det bedste i verden Rytmisk Musikkonservatorium, København alle ansatte deltaget i fælles introkursus til F.M. Alexanderteknik med henblik på at skærpe fokus på en hensigtsmæssig kropsholdning i arbejdssituationer. 3 lærere deltaget i opfølgningsdag på uddannelse i Music Mind Games i 2010 musikskolelederen gennemført arbejdsmiljøuddannelsen den administrative medarbejder deltaget i kursus i Survey Exact elektroniske brugerundersøgelser musikskolens MED-udvalg deltaget i konference for MED-udvalg på musikskoler i Region Midt med overskriften Musikskolernes sociale kapital musikskolelederen været på lederkonference i foreningen Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) musikskolens tillidsrepræsentant gennemført kursus hos Dansk Musikpædagogisk Forening for TR. Sommerbrunch for lærere og administration, juni 2011 Udvikling Musikskolens tilbud til kommunens børn og unge er i stadig udvikling for at sikre kvaliteten. Udviklingen foregår på mange planer, lige fra den enkelte lærer, som tager nye metoder eller værktøjer i brug, til større strategiske indsatser. I 2011 har musikskolen igangsat en proces med udarbejdelsen af en udviklingsplan, der skal sætte retning på udviklingen af musikskolen i de kommende år. Udviklingsplanen indeholder 4 konkrete indsatsområder, som vil blive behandlet yderligere i 2012: 5 Årsrapport 2011

6 1. Udarbejdelse og formidling af fælles vision og målsætninger for Favrskov Musikskole 2. Fremtidig organisering af musikskolens undervisning 3. Koncerter, orkestre og projekter 4. Talentudvikling Indenfor de sidste 2 år har lærerne i stadigt stigende grad benyttet sig af mulighederne for lejlighedsvis omlægning af den ordinære undervisning til workshops og tværfaglige projekter, ofte i forbindelse med koncerter. I løbet af 2011 har vi således set samarbejdsprojekter for eksempelvis sangere og kor, for strygere og vores akustiske orkester Favrskov Unplugged, et gigantisk guitarorkester med elever fra alle egne af kommunen, sammenspil for 17 klaverelever, foruden vores fast tilbagevendende nissestrygerorkester med pianist og nisse-børne- og ungdomskor og meget mere. I sæson har vi igangsat 2 forsøg med begynder-instrumentalundervisning på hold for henh. guitar og slagtøj med henblik på at undersøge mulighederne for alternative undervisningsformer til vores yngste instrumentalelever. Forsøgene er nogle af de initiativer, der umiddelbart lader sig realisere som en del musikskolens udviklingsplan, og de vil blive evalueret primo Favrskov Musikskole har i perioden deltaget aktivt i den regionale kulturaftale, Kulturring Østjylland. Musikskolen har sammen de øvrige musikskoler i Kulturring Østjyllands 6 kommuner taget initiativ til forsøg med kulturskolevirksomhed. Dette har betydet lokale samarbejder på kryds og tværs, i Favrskov i særdeleshed med kommunens Billedskoler. Et af resultaterne er en række billeder fra undervisningsforløbet Street Art og Skrammelmusik, som udsmykker tunnelen under Hinnerup Kulturhus til glæde for de forbipasserende. Kulturskoleprojektet afsluttedes med en stor konference i april 2011 med overskriften Kultur på Tværs hertil og meget længere. Samtidig blev der udarbejdet en video, som dokumentation på forløbet. Videoen kan ses på Det er vores forhåbning at erfaringerne fra det hidtidige samarbejde kan tages med videre ind i en evt. kommende Kulturaftale, som påtænkes at løbe fra Billeder fra kulturskoleforsøget Streetart og Skrammelmusik udsmykker tunnelen under banen ved Hinnerup Station 6 Årsrapport 2011

7 Samarbejde Favrskov Musikskoles virke er i høj grad præget af samarbejde med andre institutioner, både i og udenfor kommunen, og det er en målsætning i at udbygge vores rolle som kulturelt ressourcecenter og samarbejdspartner i de kommende år. Som decentral institution er samarbejdet med folkeskoler og SFO er i Favrskov Kommune en vigtig forudsætning for den daglige afvikling af undervisningen. Musikskolen og folkeskoler deler lokaler og elever, og musikskolens undervisning er et væsentligt supplement til undervisningen i folkeskolen. Musikskolen har i 2011 udarbejdet en folder med nyttig og praktisk information omkring samarbejdet, henvendt til folkeskolerne. Folderen blev præsenteret på møde med skolelederne i april måned. Kommunens kulturhuse og billedskolerne er andre vigtige sparringspartnere. Der har siden kommunalreformen været et godt samarbejde mellem ovennævnte, et samarbejde som vi i de kommende år gerne vil styrke. Dels gennem en tættere overordnet koordinering, dels et tættere samarbejde om arrangementer mellem institutionerne, samt i forhold til at undersøge muligheden for at udvikle nye initiativer sammen. Favrskov Musikskoles Venner har været en uvurderlig støtte, og en konstruktiv samarbejdspartner i det forgangne år. Foruden den vigtige praktiske hjælp ved koncerter og arrangementer, har venskabsforeningen påtaget sig forvaltningen af det nystiftede Moralez-legat, som blev uddelt for første i gang i Legatet er blevet til på initiativ af ægteparret Helle og Dominique Moralez, som begge er sangere, og som med legatet ønsker at hjælpe børn og unge i Favrskov Kommune til at dygtiggøre sig indenfor musik og/ eller sang. Sommerkoncert På Skovvangskolen i Hammel, juni 2011 så er der basguitar! Instrumenter Der er løbende behov for at vedligeholde og udvide musikskolens instrumentbank. Størstedelen af instrumenterne befinder sig på kommunens skoler, hvilket medfører en relativt stor slitage har vi fokuseret på at få struktur på klaverstemningen, som er en stor og fast tilbagevendende udgiftspost. Der er i årets løb indkøbt instrumenter og tilbehør, som længe har været ønsket, bl.a. i forbindelse med lærernes besvarelse af APV i foråret. I forbindelse med opstart af to nye begynderhold, er der bl.a. indkøbt junior-guitarer og slagtøjs-øveplader, instrumenter til forskoleområdet, foruden en violin og 3 violinbuer. Desuden er musikskolens mobile lydanlæg blevet opgraderet med bl.a. mikrofoner. Endelig er der investeret i skolelicens for 5 brugere til nodeprogrammet Guitar Pro til brug i lærernes forberedelse. 7 Årsrapport 2011

8 Elevstatistikker Fra 2011 vil vi årligt føre systematisk statistik over udviklingen i elever i Favrskov Musikskole, til brug for den løbende tilrettelæggelse af undervisningstilbuddene. Aktive elever Efter en større organisationstilpasning i 2009, hvor antallet af elever blev justeret i forhold til budgettet, har det samlede elevtal i musikskolen de seneste sæsoner ligget omkring 700 elever. Et fald i antallet af hold-elever (børnehold og forskolehold) har dog i begyndelsen af sæson betydet et fald i det samlede elevantal til ca Solo-undervisning Instr. Små hold Hold-undervisning /09 09/10 10/11 11/12 Elever på venteliste Favrskov Musikskole har til sæson oplevet mindre interesse for børneog forskolehold, hvilket har medført et fald i antal venteliste-elever til disse hold, hvilket kan henføres til, at vi nu oplyser undervisningsstedet mere præcist, således at elever ikke skriver sig på venteliste i byer, hvor vi ikke har undervisning.. På instrumentdelen er søgningen til små instrumentalhold øget. En forklaring på sidstnævnte kan være de generelle samfundskonjunkturer, kombineret med de takststigninger på undervisning, som trådte i kraft pr. 1. august Solo-undervisning Instr. Små hold Hold-undervisning /09 09/10 10/11 11/12 8 Årsrapport 2011

9 Elevfordeling i sæson Nedenstående graf viser fordelingen af eleverne på instrumentalfag, inklusiv holdinstrument i sæson Aktive elever, instrument (angivet i %) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 4% 13% 3% 13% 5% 42% 9% 2% 7% 4% Fordelingen af elever på venteliste til instrumentalundervisning ses herunder 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Venteliste-elever, instrument (angivet i %) 27% 28% 18% 10% 7% 4% 2% 1% 0,4% 3% Musikskolen har, i forbindelse med vedtagelse af det kommunale budget for , fået bevilget en budgetudvidelse på kr. årligt (2011-niveau) til nedbringelse af ventelisten. 9 Årsrapport 2011

10 Geografisk fordeling af elever i sæson De aktive elever er primært bosiddende i Hadsten-, Hinnerup- og Hammel-området, med en procentvis fordeling, der tegner Hadsten og Hinnerup som de to største geografiske undervisningsområder. Noget tilsvarende gør sig gældende for ventelisterne. TILMELDTE Område Antal elever Procent HADSTEN % HINNERUP % HAMMEL % ULSTRUP 34 5% I alt % VENTELISTER Område Antal elever Procent HADSTEN % HINNERUP % HAMMEL 52 17% ULSTRUP 16 5% I alt % Favrskov Unplugged, musikskolens akustiske orkester 10 Årsrapport 2011

11 Undervisningstilbud i sæson Instrumental-undervisning Børnemusikskolen Akustisk guitar Børnerytmik 1-2 år (3) Bas Børnerytmik 3-5 år (3) Klaver Musikraketten (10) Sang Instrumentalkarrusellen (2) Saxofon Trommer/Slagtøj Tværfløjte/Blokfløjte Kor, orkestre og sammenspil Violin Børnekor Elguitar Ungdomskor Keyboard Favrskov Unplugged Sammenspil, Hadsten (5) Sammenspil, Hammel (2) Begynderhold Instrumental Akustisk guitar (1) Slagtøj (1) Rock Chok på Hadsten Skole, marts Årsrapport 2011

12 Oversigt over afholdte arrangementer i 2011 DATO BEGIVENHED 14. januar Nytårskur Middag og festligt samvær for musikskolens ansatte 19. januar 20. januar 28. januar 7. februar 27. februar Nytårskoncert Hinnerup Kulturhus Uhresalen dannede ramme om en stemningsfuld indledning på det nye år, hvor der blev budt på akustisk og gennemarbejdet repertoire. Music Mind Games-møde Skanderborg Kulturskole Opfølgning på kursus i efteråret 2010, arrangeret af Skanderborg Kulturskole. 3 undervisere fra Favrskov Musikskole deltog i kurset. Personalemøde Matinékoncert Haldum Hinnerup-skolen Johannes B. Jørgensens, Anna Christina Nielsens og Lars Ginges elever optrådte for venner og familie. Fastelavnskoncert Musikraketelever fra skolerne i Hadstenområdet optrådte for familie og venner. 11. marts 3. april 5. april 5. april 27. april 30. april 6. maj 10. maj 13. maj Rock Chok Hadsten Skole Den årlige Rockfestival for musikskolens sammenspilshold. Ca. 50 elever og deres lærere mødtes og tilbragte eftermiddag og aften sammen. Eftermiddagen blev brugt på øvning, styling, at lytte og givet gode råd. Efter fællesspisning gik selve koncerten i luften kl hvert hold spillede en rigtig koncert af ½ times varighed for hinanden, venner og forældre. Arrangementet afvikles i samarbejde med Favrskov Musikskoles Venner. Kirkekoncert - Vissing Kirke Akustisk Mini koncertturné med deltagelse af elever fra hele musikskolen. Musik for bl.a. strygere, klaver, fløjter og Musikskolens akustiske orkester Favrskov Unplugged. Personalemøde Kirkekoncert Voldum Kirke Gentagelse af koncerten i Vissing Cafékoncert Skovvangskolen i Hammel Elever hos Linn Kruse, Peter Eskildsen og Flemming Agerkvist optrådte for familie og venner. Matiné - Skovvangskolen i Hammel Elever hos Vibeke Graff Skou, Trine Jensen-Gadegaard og Anna Christina Nielsen optrådte for familie og venner Konferencen Musik er det bedste i verden Rytmisk Musikkonservatorium, Kbh. 1 underviser fra Favrskov Musikskole deltog i konferencen Skolekoncerter Skovvangskolen og Søndervangskolen i Hammel Lokale musikskoleelever spiller koncerter for deres kammerater i klasse. Fotoramakoncert Fotorama, Hammel 3 x 45 minutters koncert med musikskolens sammenspilshold for alle skoleelever i 6-9.klasse i Hammelområdet. 12 Årsrapport 2011

13 24. maj 27.maj 6.-9.juni juni 14. juni 17. juni 20. juni 23. august 2. september 23. september 3. oktober Klaveraften Hadsten Skole Diane Mouritsens klaverelever optrådte for venner og familie Sommerkoncert for de yngste Hadsten Skole Karruselelever, samt elever på Musikrakethold optrådte for familie og venner. Sommerkoncerter Hammel, Ulstrup, Hinnerup, Hadsten Som det er tradition satte musikskolen punktum for sæsonen med 4 store sommerkoncerter, hvor elever fra alle dele af kommunen og på alle typer instrumenter optrådte. Trommeworkshop- Hinnerup og Hammel Mikkel Ibs elever rundede sæsonen af med sammenspil på kryds og tværs. Klaveraften Hadsten Skole Elisabetta Eliseos elever optrådte for familie og venner. Personalemøde & sommerbrunch Sommer-matiné Haldum Hinnerupskolen Lars Ginges elever optrådte for familie og venner Startdag sæson Fælles inspirationsdag forud for sæsonstart med møde, oplæg, debat og den store sammenskuds-frokost Klaverworkshop om pædagogik Skanderborg Kulturskole. Workshop med Anne Øland, professor ved Det Jyske Musikkonservatorium. 3 klaverlærere fra Favrskov Musikskole deltog. Udviklingsdag Sløjfen, Hadsten Lærere, administration, ledelse, bestyrelse, samt repræsentanter fra forvaltning og det politiske niveau drøftede fortid, nutid og fremtid for Favrskov Musikskole. Debatten blev ledet af Ulrik Lange, Cubion og drøftelserne dannede baggrund for udarbejdelse af en udviklingsplan for musikskolen. Personalemøde 27. oktober Spil Dansk-dag Haldum Hinnerup-skolen genlød af danske toner, da klaverelever hos Peter Eskildsen, Elisabetta Eliseo optrådte for familie og venner. På Hadsten Skole var der sammenspil for violin, guitar, klaver, fløjte, elguitar, sang, trommer og bas. Elever hos Carsten Honoré, Morten Sejersen, Ebbe Husted Nielsen, Diane Mouritsen spillede sammen på kryds og tværs. 22. november 26. november 27. november Skolekoncerter Hadsten Skole Lokale musikskoleelever spillede 2 x 45 minutters koncert for deres kammerater i 0.-5 klasse. Julebazar Kulturhus Inside Favrskov Musikskole er fast tilbagevende musikalsk julestemning i foyeren. Elever hos Peter Eskildsen, Vibeke Graff Skou, Trine Jensen-Gadegaard og Carsten Honoré spillede for de besøgende. Julemarked Sløjfen Musikskolen spillede traditionen tro julen ind for gæsterne ved årets julemarked. Elever hos Morten Sejersen, Diane Mouritsen, Trine Jensen-Gadegaard og Ebbe Husted Nielsen medvirkede. 13 Årsrapport 2011

14 11.december 14. december 17. december Adventskoncert Søby Kirke Musikskolens akustiske orkester, Favrskov Unplugged m. gæstedirigent Bo Hulgaard, Bo Hulgaards samt Anna Christina Nielsens elever medvirkede. Julekoncert Ulstrup Skole Flemming Skovgaard Agerkvists og Thorbjørn Lunds elever optrådte for familie og venner. Nisseorkester-turné Hammel og Ulstrup Musikskolens strygere, samt børnekor og ungdomskor drog på den årlige turné rundt for at spille og synge julen ind for de handlende i Temacentret i Hammel og Dagli Brugsen i Ulstrup. Turnéen blev arrangeret i samarbejde med de lokale handelstandsforeninger. 19. december Julematiné, Haldum-Hinnerupskolen Lars Ginges elever spillede både sammen og for hinanden, samt for familie og venner Juletoner for klaver og violin, Julemarked i Sløjfen Årsrapport 2011

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 1 INDHOLDSFORTEGNELSE US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Version 07.04.08. Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007

Version 07.04.08. Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007 Version 07.04.08 Fagområdet Plan og kultur årsberetning 2007 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

musikskolen i heldagsskolen tilbudsrapport pr. 23. april 2013

musikskolen i heldagsskolen tilbudsrapport pr. 23. april 2013 musikskolen i heldagsskolen tilbudsrapport pr. 23. april 2013 1 Skal Guldborgsund kommune blive den bedste udgave af sig selv, skal ungdomskulturen udvikles i forhold til en bæredygtig fremtid, og således

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2015

Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2015 Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 3 2.1 Navn og kontakt... 3 2.2 Musikskolen som institution... 3 2.3 Ledelsen...

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere