Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk"

Transkript

1 Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1

2 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben Lavuk... 5 Lovgrundlag... 5 Fysiske rammer... 5 Klubbens pædagogik... 5 Samarbejde med forældre... 6 Betalingsprincipper... 7 Pædagogernes opgaver... 7 Liniernes kompetence... 8 Arbejdet med mål og fokuspunkter... 8 Linierne i fritidsklubben... 8 Friluftslinien... 8 Kunst & kultur Muteco Linie Kolonier Uddannelsesplan for ledelsen Lavuk som sikker arbejdsplads Sikkerhedsarbejdet i FUK Klubbens personale Personaleforeningen Sygefravær Samarbejde Alkohol og medarbejdere Alkohol og medlemmer Om Klubbens medlemmer Åbningstider Lukkedage Budget 2012 er os ikke i hænde Klubbens formål Klubråd og medindflydelse Kørsel Davblad & hjemmeside Kantinen/store køkken Betaling

3 Indledning Fritids- og ungdomsklubben Lavuk (herefter FUK) har revideret sin Virksomhedsplan gældende for perioden Virksomhedsplanen er en beskrivelse af klubben, personalet de unge som dagligt bruger klubben. Planen skal sikre kvalitetsudvikling i klubben og samtidigt give de pårørende og samarbejdspartnere en mulighed for at få en indsigt i vores indsatsområder og hvordan vi arbejder med disse. Planen er et resultat af et godt og progressivt samarbejde mellem medlemmer, medarbejdere, ledelse og Lavuks Bestyrelse Det er vores intention med denne plan at give dig mulighed for at være velinformeret om arbejdet i klubben og om hvor vi er på vej hen, i de kommende år. God læselyst Vi har ved udfærdigelsen af Virksomhedsplanen bl.a. forholdt os til: Dagtilbudsloven - oprettelsesgrundlaget Københavns Kommunes værdigrundlag Pædagogisk tilsyn BUF, Specialområdet Tekst med blåt er om medlemmer og de daglige ting Teksten i denne plan som står med sort er mere faktuelle oplysninger - 3 -

4 Præsentation af Lavuk Lavuk består af 4 institutioner, Fritids - og ungdomsklubben Lavuk, Voksenklubben Lavuk, Skolen på Borgervænget og Pibergården. Lavuks Bestyrelse Formand Lis Arrhenius (DHF) Øvrige forældre rep. Merete Hansen, Birgit Andersen Rep. fra DHF Sven Astrup Knudsen, Ledig plads VK Rep. fra LEV Danielle Prøschold Medarbejderrep. Nynne Ubbe Medlemsrep. Mathilde Faber Ledelsen deltager i alle Lavuks Bestyrelsesmøder uden stemmeret. På disse møder lægges de overordnede linier for klubbens drift. Referater kan rekvireres via bestyrelsens sekretær. Daglig ledelse i Lavuk Leder John Colerick Souschef Jørgen Gyhrs Ledelsen i Lavuk består af Lavuks Bestyrelse, leder, souschef og afdelingsledere. Leder og souschef indgår et fælles tæt samarbejde omkring den daglige ledelse af samtlige institutioner hørende til Lavuk. Lederen er fælles leder for samtlige institutioner hørende under Lavuk. Souschefen er lederens stedfortræder. Afdelingslederne varetager den daglige ledelse i de enkelte institutioner. Herunder et særligt økonomisk ansvar i forhold til det udmeldte budget. Links til Lavuks øvrige afdelinger Pibergården: Kamilla Going og Allan Henningsen Voksenklubben Lavuk: Peter Sannemann Skolen på Borgervænget Søren Hedegaard

5 Fritids og ungdomsklubben Lavuk I FUK varetages den daglige ledelse af Leder, souschef og afdelingsledere Afdelingslederne refererer til souschef og leder. Afdelingsleder Jesper Rosberg Afdelingsleder Bjarne Jacobsen Lovgrundlag FUK er en selvejende institution oprettet efter Fondslovgivningen. Den daglige drift er fastlagt i en driftsaftale med Københavns Kommunes Børne og ungdomsforvaltning, BUF. Fuk løser opgaver for andre kommuner via enkelt aftaler. Dette er beskrevet i driftsaften med BUF - København. Vedtægterne er godkendt i juni 2008 Lavuks Bestyrelse og er forelagt BUF. Kort om selvejende institutioner En selvejende institution er et foretagende, der er selvstændigt virkende, uden at nogen kan råde over den. En selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed, med rettigheder og forpligtelser. FUK er forpligtet overfor kommunerne via lovtekst og driftsaftaler. Fysiske rammer FUK har til huse i Borgervænget 19. København Ø. Bygningen er på ca kvm. Bygningerne er stillet til rådighed af KK. Huset er indrettet i et plan med næsten fuld kælder. Rummene er indrettet til forskellige aktiviteter, bl.a. værksteder, café og køkken. Der er indrettet handicap toiletter og elevator ned til kælderen Klubbens pædagogik I arbejdet med klubbens medlemmer kombineres sjov, humor og seriøsitet. Arbejdet med klubbens unge, kræver som med alle mennesker generelt; Etik, indsigt, forståelse og respekt. Gennem den daglige aktivitet og samvær, vejleder og guider pædagogerne medlemmerne til at opnå sociale kompetencer, så de kan indgå i relationer med klubbens andre medlemmer. Formålet er, at de unge senere i livet opnår så megen selvhjulpenhed, så de i voksenlivet selv kan skabe netværk med andre. For nogen vil den sociale interaktion dog altid byde på store vanskeligheder, som derfor altid skal formidles via pædagogisk hjælp

6 Det er vigtigt at finde en god balance imellem faste og nye aktiviteter, for på den måde at sikre, at tilbudene rammer den største gruppe unge! Nogle er til genkendelige trygge rammer, andre vil gerne noget nyt, og det er i dette spændingsfelt at klubben og de unge hele tiden skal udvikle sig. Det er vigtigt at klubben giver medlemmerne mulighed for at blive en del af en ungdomskultur som kommer til udtryk i det omgivende samfund. I bestræbelserne på dette er det vigtigt at klargøre over for medlemmerne, at gevinsten ved at give lidt af sig selv, ofte er stor og en god indgang til et kammeratskab. Medlemmerne skal for så vidt det er muligt have chancen for, frit at vælge rollemodeller blandt andre medlemmer. De skal have mulighed for at lære af egne erfaringer, udvikle selvværd, få succes, føle accept, opleve konflikter og plads til uenighed. Derigennem udvikles de sociale spilleregler. Udviklingshæmmede unge har ligesom andre unge, et stort behov for at være sammen, derfor er det vigtigt at vi hele tiden udvikler tilbudet så det passer til målgruppen. De skal også skærmes mod tiltrækning af uhensigtsmæssige subkulturer, hvor man risikerer at blive udnyttet. Der er i vores målgruppe mange som resten af livet skal have socialpædagogisk vejledning. Denne viden skal vi for så vidt muligt videregive til kommende tilbud som de unge skal videre til. Klubben skal anvende overskuelige rammer med tydeligt pædagogisk indhold. Vi har over mange år indhentet mange erfaringer, som vi parallelt med ny viden kanaliserer videre i samværet med de unge. Vi giver de unge den hjælp som vores ressourcer rækker til, og ansporer til et aktivt fritidsliv med et kvalitativt indhold. Viden og vejledning fra forældre, skole & øvrige ressource personer, er en stor hjælp i vores arbejde med Jeres børn. Det er derfor for os en naturlig del af vores handle rum, at inddrage disse kræfter, når de unge kommer på kant med værdier og rammer. Lavuk vil gerne være klubben, hvor de unge stadig kan mødes på kryds og tværs af mange skel i et spændende & udfordrende miljø. Derfor vil vi stadig vil være forkæmpere for: Rejser, skiløb, klatring, sejlads, kajak og kano og ridning! Samarbejde med forældre Forældresamarbejdet er en naturlig del af kommunikationen mellem hjem og klub. Klubben er dog de unges fristed hvor de gradvis skal udvikle og forberede sig til voksenlivet. Derfor er den tætte daglige kontakt, reduceret til det niveau, hvor medlemmer kun vanskeligt kan berette om deres hverdag. Linierne afholder meget gerne forældremøder, såfremt det efterspørges, eller såfremt det skønnes relevant af personalet. Formålet er at sikre dialog og kendskab til vores pædagogiske arbejdsmetoder & de unges trivsel i klubben og på linerne! - 6 -

7 Medarbejdere indgår i relevant samarbejde med samarbejdspartnere i kommunerne. Der er også ofte kontakt til sagsbehandlere, skoler, bosteder, de pædagogiske konsulenter og øvrige institutioner med hvem vi har snitflader. Vi har skrevet 4 politikker som har til formål at sikre en ensartet indgang, til løsning af opgaver og problemer vedrørende Kolonipolitik Lavuks sexualpolitik Pårørendepolitik Voldspolitik Betalingsprincipper Kontingent i følge kommunens takstblad. Derudover betales der for en del af de aktiviteter der deltages i. I samarbejde med IOF (Invalides Oplysningsforbund) tilbydes der i FUK fritidsundervisning. Til disse hold er tilknyttet en faglærer. Der betales et deltagergebyr halvårlig på 220 kr. (2011). I værkstederne betales der for de materialer der bruges, denne del udgør 50 % af det samlede beløb. Køkkenets priser ligger på kioskniveau. Aftensmad koster 35 kr. pr. gang. På kolonier betales den annoncerede pris. Koloni ture til udlandet, er primært rettet mod gruppen af medlemmer, som er over 18 år og har pension. De betaler som hovedregel den fulde pris. FUK betaler altid medhjælperudgiften på alle ture, med mindre medlemmet er optaget med klausul om støtteordning! I sådanne tilfælde skal betalingskommunen også betale udgifter forbundet med støtteordningen. Ved deltagelse i koncerter, teaterture, fodboldlandskampe osv. betales den fulde billetpris. Opkrævning af medlemskab, koloniophold, brug af materialer, køb i kantinen (hvis konto) fremsendes hver måned via en udspecificeret regning til medlemmet eller dennes forældre. Pædagogernes opgaver Pædagogernes opgave er at tilrettelægge det daglige udbud af aktiviteter. Forestå forældrekontakt. Deltage i nødvendige tværfaglige behandlingsmøder og statusmøder

8 Deltage i diverse tværgående udvalg: LSU rejseudvalg ansættelsesudvalg. Det er også pædagogernes opgave at afholde vejledningssamtaler med støttepædagoger, praktikanter og evt. personer som er i virksomhedspraktik. Liniernes kompetence Linierne har beslutnings kompetence indenfor den enkelte linie, har råderet og ansvar for et uddelt og aftalt budget. Undtaget herfra er ekstra anvendelse af løntimer, som skal aftales med souschef/afdelingsleder. Den daglige drift tilrettelægges på 4 månedlige liniemøder. Ud over disse 4 mindre møder er der 2 fællesmøder, et af pædagogisk karakter og et af informerende karakter. Problemstillinger som har tværgående interesse og har udspring i samarbejdet henvises til LSU eller det månedlige fællesmøde, som har delegerende og koordinerende kompetence. Souschef og afdelingsledere koordinerer og kontrollerer den daglige drift af linierne og refererer til leder. Arbejdet med mål og fokuspunkter Hver linie udarbejder, indenfor rammerne af Lavuks overordnede målsætning, nogle focuspunkter for det kommende halvår. Det beskrives hvilke pædagogiske principper og metoder man vil benytte for at arbejde med disse! Arbejdet evalueres/måles løbende, dog mindst 2 gange årligt. Linierne evalueres af nabolinien via interviews og måling af resultatet af fokuspunkter! Evalueringen superviseres af ledelsen som sluttelig godkender arbejdet gennem det sidste halve år. Referatet af evalueringen ligger som dokumentation for liniens arbejde, til brug for bestyrelse og samarbejdspartnere og kan rekvireres via ledelsen. Linierne i fritidsklubben Friluftslinien På Friluftslinien ønsker vi at komme så meget ud i naturen som muligt. Vi arbejder på at skabe en aktiv hverdag med fysiske aktiviteter. En hverdag med ro, hygge, sjov, udfordringer og dialog. Vi er udendørs flere gange om ugen på vores bålplads eller i skoven, men giver også vores medlemmer mulighed for andre aktiviteter så som hjemlig hygge, ridning, svømning, fodbold, hockey, teaterhold m.m

9 Vision Vi ønsker at give vores medlemmer et godt og aktivt ungdomsliv. Klubben skal være et fristed, hvor der er tid og rum til at indgå i gode kammeratskaber og lære sig selv bedre at kende. Vi ønsker at lære vores medlemmer at se muligheder frem for begrænsninger samt udvide deres horisont, ved at tilbyde dem et bredt udvalg af aktiviteter, tilpasset deres færdigheder - men samtidig udfordrende. Overordnede mål for Friluftslinien At medlemmerne bliver selvstændige individer At give vores medlemmer en tryg og aktiv hverdag At sikre den bedste udvikling for det enkelte medlem At styrke medlemmernes sociale kompetencer På Friluftslinien arbejder vi ud fra følgende hovedområder Natur og bevægelse På Friluftslinien har medlemmerne plads til at være sig selv, og nemmere ved at rumme hinanden i kraft af, at vi er så meget udendørs, hvilket også gør, at vi kun oplever få konflikter. Vi taler om naturen, hvordan man kan bruge den & passe på den, samt giver medlemmerne et indblik i de 4 årstider og deres forskellige funktioner. Vi oplever, at mange af vores medlemmer har glæde af, at der er højt til loftet, og plads til at bevæge sig. Vores ture i skoven er et optimalt sted at skabe relationer, samt lære de sociale spilleregler. Naturens rolige rammer og et differentieret aktivitetstilbud giver mulighed for, at den enkelte finder ro og udfordres både fysisk, socialt, motorisk og kreativt. Forældresamarbejde På Friluftslinien arbejder vi på at skabe en god dialog med hjemmet, for at skabe de bedste forudsætninger for en god udvikling for vores medlem. Vi er løbende i kontakt gennem kontaktbøger, telefon, mails og møder efter behov. Dagligdagen dokumenteres på Internettet med billeder og tekst, så vi herigennem er med til at hjælpe medlemmerne med at formidle/fortælle nuanceret om deres hverdag på Lavuk

10 Fokuspunkter for efteråret 2011 foråret 2012 Vi ønsker at skabe en harmonisk medlemsgruppe på Friluft, så vores nye og gamle medlemmer, har et tilhørsforhold til Friluftslinien og kan rumme hinanden samt indgå i relationer. Handling Hver dag når friluftsmedlemmerne kommer, samles vi om lidt frugt og brød i rolige omgivelser, hvor de fortæller om deres oplevelser, og lytter til hinandens fortællinger. Dette er med til at give dem en fællesskabsfølelse. Vi har fokus på fællesskabet, og hjælper de unge med konflikthåndtering, samt støtter dem i at mærke hvor deres grænser går. Evaluering Vi diskuterer løbende hvordan vi kan forbedre vilkårene for gruppen og evaluerer gruppen hvert halve år. Fokuspunkt Vi ønsker at gøre vores medlemmer mere selvstændige, så de selv kan gøre sig klar til de forskellige aktiviteter. Handling Vi forbereder medlemmerne på dagens indhold, samt guider dem til, hvad der skal klares inden aktiviteten. Vi opfordrer dem til at bede medarbejderne om hjælp hvis de har brug for det. Evaluering Vi evaluerer dagligt og ugentligt på vores pædagogiske liniemøder og er ekstra opmærksomme på de medlemmer der har svært ved at klare tingene selv, samt hvilke pædagogiske tiltag vi skal sætte ind med. Kunst & kultur På kunst og kultur er vi sammen om aktiviteter, der tager afsæt i medlemmernes interesser inden for overskriften: Kunst & kultur. Det betyder i praksis at vi beskæftiger os med traditionelle kreative områder som billedkunst, syning, madlavning, film, musik, dans, sport og kulturelle indslag ude i byen. Liniens målsætning er: At styrke medlemmernes sociale kompetence. At give medlemmerne en klarere opfattelse af egen identitet

11 At medlemmerne bliver i stand til at træffe egne valg. At medlemmerne er aktivt medbestemmende. At give medlemmerne en positiv oplevelse og styrke deres selvværd. At skabe nogle stabile rammer, hvor medlemmerne kan føle sig trygge. At sikre den daglige personlige kontakt. At udnytte de udviklingsprocesser og udtryksformer som ligger i det kreative arbejde. Liniens arbejde I dagligdagen vægtes det sociale samvær højt, da det er her medlemmerne oplever en samhørighed med deres kammerater. De får mulighed for at spejle sig i andre og dermed opnå en klarere opfattelse af egen identitet. I valget af aktiviteter tager vi udgangspunkt i det enkelte medlems interesser og ressourcer, og støtter dem i at træffe egne valg. Dette gøres for at give medlemmerne en positiv oplevelse og styrke deres selvværd. Desuden er medlemmerne tilknyttet faste aktiviteter ugen igennem, hvilket gør hverdagen mere overskuelig. På linien arbejder vi bl.a. med det kreative arbejde for at udnytte de udviklingsprocesser og udtryksformer som ligger heri.. Medlemmerne får rig mulighed for at bruge deres fantasi, og styrke finmotorikken. Vi lægger vægt på, at arbejdsprocessen er lige så vigtig som resultatet. På nogle hold laver vi månedsoversigter til medlemmerne og deres forældre, så de ved hvad der skal ske på de forskellige aktiviteter. På andre hold planlægger vi fra dag til dag. For at sikre medlemmernes indflydelse på dagligdagens aktiviteter, evaluerer vi på alle aktiviteter inden sommerferien hvert år. Her får medlemmerne mulighed for at ønske nye aktiviteter, og komme med forslag til ændringer på eksisterende hold. Derudover kan medlemmerne løbende skifte aktivitet, hvis det er ønsket, såfremt det er muligt. Ligeledes kan de løbende komme med input til holdene. Fokuspunkter for kunst og kultur Størstedelen af vores medlemsgruppe skal på et tidspunkt flytte i bofællesskab eller egen lejlighed, og kan derfor have behov for at tilegne sig helt grundlæggende færdigheder i forbindelse med at klare sig i egen lejlighed, eller i det offentlige rum

12 Fokuspunkt 1, 2 & 3 1. at lære medlemmerne selvstændigt for så vidt muligt, at klare sig i egen lejlighed 2. at lære medlemmerne selvstændigt at begå sig i det offentlige rum! 3. At benytte fotodokumentation. Handling Vi vil inddrage medlemmerne således at de selv tager del i opgaverne under liniens aktiviteter. På madholdet vil vi søge at have fokus på det at kunne samarbejde om at få maden færdig til tiden, samt at rydde op efter sig selv. Vi vil benytte os af bus og tog, der kører os til cafeer og udstillinger eller andre spændende steder. Her får medlemmerne mulighed for at komme ud blandt andre mennesker, og være samlet i en mindre gruppe, end på Lavuk. Her lærer medlemmerne lidt om de sociale spilleregler, og får også mulighed for selv at prøve at bestille og betale på cafeer. Billeder bruges til at kommunikere mellem linien, forældre og skole. Hver dag på liniens sum vil kameraet blive uddelt til en medarbejder, som har ansvaret for at der bliver taget billeder af medlemmerne på den pågældende aktivitet. Hver mandag udvælges de bedste billeder, som vi printer ud hænger op på vores tavle. Når billederne skiftes ud, bliver de gamle billeder givet til de medlemmer der er på billederne, så de kan tage dem med hjem. Muteco Vi på Muteco ser os selv som klubben i klubben, fordi vi som den eneste linje på Lavuk er en åben linje, der dagligt er åbent for alle huset medlemmer. Muteco tilbyder de unge et livligt ungdomsmiljø som rummer alt lige fra musik og computer til café ture og løbe/svømmehold. På Muteco mener vi, at det er vigtigt at vores unge får de samme muligheder for at udfolde sig i et sundt og inspirerende ungdomsliv, som man ser i andre klubber. Derfor tager vi udgangspunkt i de unges interesser og de ting der optager dem! Fra ung til voksen På Muteco arbejder vi på at ruste vores unge til det voksenliv der venter dem. Derfor har vi skabt nogle rammer på linjen, hvor der er plads til at være ung. Det er nærliggende at begreber som pubertet, identitet og erkendelsen af handicap er noget der kan fylde meget hos medlemmerne i teenageårene. Derfor tager vi løbende samtaler med dem, hvis vi kan se der behov for det. For vi ved at pubertets årene kan være svære at komme igennem. Vi oplever ofte at vores unge

13 er optaget af emner som det at flytte hjemmefra, handicaperkendelse, kærester, kærlighed, voksenlivet, arbejde o.s.v. og det er her at vi som det pædagogiske personale kan gå ind og støtte dem og rådgive dem i situationer som kan føles rigtige svære. Etik & vision For os medarbejder på Muteco er det vigtigt at medlemmerne skal være med til at skabe rammerne for deres klub liv De skal være idémagerne og medarbejderne skal i samarbejde med medlemmerne hjælpe de unge til at realiserer deres visioner for Lavuk, så de får mulighed for at sætte deres personlige præg på deres Lavuk. Fokuspunkter At arbejde med Facebook og Youtube Det at være DJ i Lavuk Handling - Sociale medier skaber sociale relationer På Muteco er der fokus på de digitale - og sociale medier. Vi har introduceret Facebook og Youtube! Vi kan af erfaring se, at disse typer medier er med til at støtte dem i sociale relationer og at vores unge bruger dem til at komme i kontakt med gamle som nye venner. Derfor vælger vi sammen med de unge at udforske denne platform. En sidegevinst er samtidig at opnå færdigheder i brugen af en pc! Handling på at blive DJ i Lavuk Musik er noget der optager mange af vores unge, og når det kommer til musik, ser vi os selv som meget privilegeret. Vi har vores helt eget veludrustede musiklokale, samt mange musikalsk anlagte medarbejdere, der kan imødekomme og udfordre de unges lyst til musisk udfoldelse. For tiden er det at være DJ, til en af vores fredagsfester på Lavuk, det som optager de unge meget. Derfor lærer vi dem at bruge det nødvendige musik udstyr, samt at have et øje for hvilken musik som kammeraterne vil høre, og hvilken musik der holder gang i dansegulvet. Dreamteam Udviklingsplan 2011 Dreamteam er en linie, som henvender sig til medlemmer der har mange ressourcer, men som har problemer med at relatere sig til Lavuks øvrige medlemmer. De har en stor glæde ved ungdomslivet og de mange tilbud som Lavuk tilbyder, men de kan have vanskeligt ved indgå i sociale relationer og samtidig respektere andre medlemmer, som typisk kan være dårligere stillet end dem selv

14 Kendetegnet for Dream teams unge mennesker er, at de oftest er meget styret af deres impulser, hvilket i nogle situationer medfører konflikter og grænseoverskridende handlinger imellem dem og de andre medlemmer eller medarbejdere. Overordnet målsætning På linien arbejder vi meget med fokus på hver enkelt og deres ønsker for hverdagen i klubben, hvori medbestemmelse for os er en vigtig faktor i arbejdet med klubbens unge. Ydermere lægger vi vægt på, at de unge på denne linie bliver selvstændiggjort til, at kunne færdes i klubben uden tæt pædagogisk støtte, og samtidig bliver modnet til livet efter Lavuk. Et af vores overordnede mål for de unge på linien er, både at gøre dem bevidste om deres adfærd, men også at hjælpe dem til at håndtere deres impulsivitet og derigennem hjælpe dem til at mindske deres udad reagerende adfærd. Liniens struktur Da vi i denne gruppe arbejder meget med og omkring de unge, kræver dette et tæt pædagogisk forløb, hvor vi på linien har valgt at udarbejde en handleplan omkring hver enkelt. Denne handleplan skal bruges løbende som et målbart pædagogisk redskab, som samtidig hjælper til at holde fokus på den udvikling vi ser hos den enkelte. Handleplanen bliver udarbejdet én gang om året og er udarbejdet sammen med den enkelte, deres forældre og i samarbejde med skolen. Efterfølgende vil handleplanen blive del- evalueret hvert kvartal, med fokus på hvad der skal arbejdes videre med, og hvilke mål der er nået. I det daglige vil hverdagen være præget af en synlig struktur, hvor vi ved hjælp af billeder og boardmaker skemaer vil hjælpe de unge til at overskue, hvad dagen vil indeholde, samt hvilke pædagoger de skal være sammen med. Ved at gøre deres dage mere overskuelige, giver dette også de unge muligheden, for både individuelt, men også i gruppen, at opnå succes og anerkendelse. Dette anser vi for nogle vigtige faktorer for de unges videre færden i såvel klubben, som i deres generelle ungdomsliv. Aktiviteterne på linien vil være på baggrund af de unges ønsker, samtidig med at vi tager udgangspunkt i, at de så vidt det er muligt bør deltage på eksisterende hold for at udvikle de unges sociale færdigheder og samtidig skabe relationer til klubbens andre medlemmer. De unge mennesker i denne gruppe har brug for succeshistorier og anerkendelse af, at de også kan andet end at ende i konflikter. Derfor har vi som et led i deres handleplaner udarbejdet små missioner som de, f.eks. over en måned, skal arbejde på at blive bedre til. En mission kunne for eksempel være, at det ikke er ok, at kramme alle de mennesker man møder på sin vej, eller at de i den næste måned skal være bevidst om måden de taler til andre medlemmer og medarbejder på. For

15 at de unge skal føle, at det kan have en betydning for dem, at udføre disse missioner vil der efter hver måneds missioner blive afsluttet med en events, som de unge selv har været med til at vælge. F.eks. fest i ungdomsklubben, koncerter, en Tivoli tur, bowling osv. Fokuspunkt Succes oplevelser for den enkelte og for hele gruppen, så vi får opbygget deres selvværd og troen på, at de kan andet end at ende i konflikter. Handling Det vil vi opnå ved at tilbyde de unge muligheden for, at deltage i arrangementer ud af huset, såsom koncerter, events og lignende. Samtidig med at det styrker deres oplevelse af at være en del af en generel ungdomskultur. Fokuspunkt Styrke deres kompetencer, herunder gør dem bevidste om deres egen fysiske formåen, således at denne erkendelse skaber en øget rummelighed overfor andre medlemmer og deres handicap. Handling Ved at have fokus på den unges allerede nuværende sportsaktiviteter i huset, samtidig med at vi vil udvikle nogle særlige fysiske aktiviteter målrettet denne gruppe unge. Handling Dette kunne f.eks. være ved en ugentlig dag i motionscenter, hvor hver enkelt for udarbejdet deres eget individuelle træningsskema. Fokuspunkt Hjælpe dem til at indgå i sociale relationer med såvel medlemmer som medarbejdere. Handling Via løbende samtaler, både i situationerne og perspektiverende, at anvende social stories som redskab til at anskueliggøre sociale normer og spilleregler. Fokuspunkt Styrke dem i, at færdes i klubben uden pædagogisk støtte

16 Handling Ved at strukturere deres dag i klubben, via boardmaker skemaer, samt ved hjælp af små individuelle samtaler først og sidst på dagen, hvor vi fastholder konkrete aftaler, og følger op på disse. Fokuspunkt Introducerer dem til ungdomsklubben og derigennem ungdomslivet. Handling Hvert enkelt medlem vil langsomt blive introduceret til ungdomsklubben ved følge af en af liniens pædagoger, med henblik på selv at kunne færdes på egen hånd. Ydermere vil de blive introduceret til ungdomslivet via de ugentlige turer og events ud af huset. Fokuspunkt Missioner for hver enkelt en mindre individuel opgave, som den unge skal løse, med henblik på at styrke deres kompetencer, selvværd og sociale relationer. Handling Hver enkelt mission vil være mellem to uger til en måneds varighed, hvor der dagligt vil blive fulgt op på missionen, samtidig med at der i slutningen af ugen vil være en opfølgning og justeringer af selve missionen. Evaluering af fokuspunkter og handling Handleplan for hvert enkelt medlem, ud fra den enkeltes ønsker/behov og i samarbejde med forældre og skole. Ydermere vil vi gøre brug af psykologer i forbindelse med det pædagogiske arbejde omkring den enkelte. Tæt samarbejde mellem forældre, skole og klub, for at kunne følge op på de unges evt. ændrede adfærd. Linien fører dagligt logbog over de enkelte medlemmer, så vi derigennem dagligt kan reflektere over hvilke pædagogiske metoder og tiltag der virker. Linie 1 Linien rummer de unge i Fritidsklubben der har et særligt behov for pædagogisk støtte og tæt kontakt for at få dagen til at fungere. Dagen bærer præg af at vi er sammen med medlemmerne lige fra de stiger af bussen til de bliver hentet af bussen igen. På aktiviteten følges medlemmet af en pædagog fra Linie 1, for bedst muligt at kunne støtte og motivere medlemmet i at deltage

17 Aktiviteterne foregår både ude på de andre linier i huset, men også i Linie 1 s eget lokale, hvor der er mulighed for film, computer, afslapning, kreativ aktivitet og fis og ballade. For at skabe struktur og overblik over ugen, laver vi et personligt boardmaker skema, hvorpå dagens aktiviteter visualiseres. Dette er med til at skabe forståelse og øge selvstændighed i kommunikation og adfærd. Vi benytter daglig tale og tegn til tale. Vi øver den dialog der bygger på gensidig kontakt, hvor der spørges og svares og afventes svar fra anden person. Der øves i at udtrykke følelser og behov og i at aflæse andres følelser. Der ud over støtter vi medlemmerne i at udtrykke og sætte egne grænser, samt at forstå og respektere andres grænser. I konflikt-situationer skabes forståelse for handling og konsekvens. Vi arbejder for at medlemmerne kan forstå, overskue og overholde en aftale. Aftalen består af passende udfordringer i forhold til selvstændighed, færden på egen hånd i klubben. Aftalen omfatter desuden praktiske gøremål som er med til at øge medlemmets selvhjulpenhed. Medlemmets ønsker og behov skal sikres i dagligdagen for at sikre bedst mulig trivsel. Medindflydelsen sker allerede ved selve mødet på visitationen og i samråd med forældre hvor der findes passende aktiviteter. Overordnet målsætning At styrke medlemmernes sociale relationer og integrere medlemmerne i aktiviteterne i Fritidsklubben, således at de over tid kan klare sig i huset Lavuk uden særlig støtte. Delmål At styrke og udvikle det enkelte medlems egne kommunikationsmuligheder At øge medlemmets selvhjulpenhed At styrke medlemmets koncentration og opmærksomhed i både aktivitet og sociale situationer Det vægtes at medlemmerne har medansvar samt indflydelse på indholdet i aktiviteten og på hvilke aktiviteter de deltager i At sikre kontinuitet omkring det enkeltes medlems udvikling ved løbende evaluering At skabe godt samarbejde til forældre/bosted, skole samt socialrådgiver

18 Pædagogisk metode Linien arbejder med en fast struktur med daglige rutiner med henblik på at øge medlemmernes selvhjulpenhed. Der arbejdes især med forudsigelighed, gentagelser og verbal støtte for at skabe større tryghed og dermed større udviklings muligheder. Linie 1 s medlemmer deltager på aktivitetstilbuddene på Muteco, Kunst og Kultur og Friluftslinien og derved sker integrationen i Lavuk. Aktiviteten vælges efter hvert enkelt medlems interesse, formåen og behov. Forudsætningen for at kunne begå sig er at kunne kommunikere hensigtsmæssigt og ligeledes forstå de sociale spilleregler. Kommunikationen foregår i tæt samarbejde med pædagogen. Dermed skabes rammer for dialogen, som åbner vejen til venskaber. Pædagogiske notater På det ugentlige liniemøde sikrer vi fokus på medlemmets trivsel og udvikling. Dette med henblik på at afdække kompetencer som social adfærd, samspil, emotionel udvikling, sproglig og motorisk udfoldelse for derigennem at styrke selvværd og selvtillid. Derudover laver vi en detaljeret beskrivelse af medlemmets daglige rutiner i særligt skema. Dette skal sikre at strukturen i dagligdagen gennemføres som den plejer, når der er fravær blandt det faste personale. Samarbejde med forældre/bosted, skole/arbejde og socialrådgiver Dialogen med forældre sker dagligt i kontaktbogen og løbende på telefon efter behov. Opstarten på Linie 1 opfølges med et individuelt forældremøde. Derudover afholdes der møder efter behov, til sommerfesten, andre fælles arrangementer, ved skolernes årlige konferencer. Fokus punkter Struktur/forudsigelighed for den enkelte Kommunikation med henblik på selvstændighed Kolonier Der er hvert år mulighed for at deltage på koloni. En koloni varer typisk en uge og kan foregå i såvel indland som udland. Kolonier planlægges i samarbejde med klubråd & Rejseudvalg. Vi tilstræber at alle får mulighed for at deltage på mindst en tur. Turene tilrettelægges så alle har økonomi til at komme på tur. Tidspunkter for tilmelding og betaling udsendes med Davbladet. Klubbens gennemsnitlige koloniaktivitet er; 2 kolonier om vinteren og 4 i sommerhalvåret

19 Lavuk s Bestyrelse har besluttet at der for koloniture i Danmark, skal betales en pris som er billigere end til kostniveauet. Dette gælder dog ikke temature (ridelejr). For de som ikke har råd til at deltage, er der mulighed for at søge tilskud via kommunens sagsbehandler. I Lavuks Budget arbejdes der med en gennemsnitlig belastningsgrad på 3.36, hvilket svarer til at en medarbejder skal kunne afvikle en betryggende hverdag for 3,36 de unge på almindelige hverdage i klubben. På koloni hvor opgaverne er mange flere, er denne gennemsnitlige belastning på 2,5. Skrider denne belastningsfaktor yderligere vil der på sigt ikke kunne afvikles kolonier. Årsager som kan medføre afvisning i kolonideltagelse er Voldsomme adfærdsforstyrrelser Søvnløshed/forstyrrende natlig adfærd Medlemmet deltagelser på turen af egen fri vilje Plejebehov af sygeplejemæssig karakter! Det er ikke alle medlemmer der er klar til at være væk hjemmefra. Det kan f.eks. være for forbundet med stor angst, ikke at være i vante omgivelser. Der kan også være tale om døgnrytmer der er så forstyrrende for gruppen, og at den unge med sin adfærd trækker alt for store ressourcer på de tilgængelige normeringer. I sådanne tilfælde hjemsendes den unge eller afvises inden turstart. At man afvises det ene år udelukker ikke deltagelse et andet år.uddannelsesplan for ledelsen Ledelsen i Lavuk skal være klædt på til at løse de mangesidede opgaver Lavuk skal løse. Vi ønsker en god, tryg og attraktiv arbejdsplads og ikke mindst et godt og kvalitativt tilbud til medlemmerne. Derfor skal ledelsen i Lavuk stadig søge udvikling via lederuddannelse, kurser og anden undervisning. Det er Lederens opgave at tilse at disse krav opfyldes. Lavuk som sikker arbejdsplads Alle medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljøgruppens virke og pligtige til at samarbejde om vores fælles arbejdsmiljø. Dette indebærer bl.a. at alle skal udfylde en APV (arbejdspladsvurdering) mindst hvert 3. år. APV skal bruges som et aktivt værktøj der udvikler og bevarer et godt arbejdsmiljø. Lavuk skal være en god, tryg og sikker arbejdsplads hvor arbejdsmiljøet prioriteres højt

20 Sikkerhedsarbejdet i FUK Sikkerhedsarbejdet i Lavuk tager sit udgangspunkt i arbejdsmiljøloven Sikkerhedsarbejdet er organiseret i klubbens Arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøgruppen består af følgende 3 personer, souschef, og 2 valgte medarbejdere Klubbens personale Personaleledelse Vi i ledelsen tror på, at vi får engagerede medarbejdere, når de har indflydelse på egen arbejdssituation. Vi tror på, at hvis dagens indhold er interessant for medarbejderne - så overføres entusiasme til vores medlemmer. Vi tror også, at eksemplets magt er godt. Det smitter når medarbejderne glædes i arbejdet. Helt formelt benytter vi som ledelse følgende metoder i vores arbejde med medarbejderne og udviklingen af deres kompetencer! TUS (team udviklingssamtaler) Personalemøder Pædagogiske dage Supervision Internater Pædagogerne Hovedparten af FUK s faste personale har en pædagogisk uddannelse. Ud over det faste personale er der tilknyttet faglærere, støttepædagoger og timelønnede medarbejdere, som medbringer et frisk pust fra andre læreanstalter og faggrupper. Mange af de fastansatte pædagoger er videreuddannet indenfor områder med speciel viden om medlemmernes funktionsnedsættelser og specielle diagnoser. Det er Lavuks mål løbende at opdatere vores medarbejderes uddannelse i form af både kortere og længere varende uddannelser inden for pædagogiske og administrative områder. Det pædagogiske personale suppleres af andre faggrupper, dels i klubbens kantine og dels i administrationen

Voksenklubben. Lavuk. Udviklingsplan 2012-2014

Voksenklubben. Lavuk. Udviklingsplan 2012-2014 Voksenklubben Lavuk Udviklingsplan 2012-2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Præsentation af Voksenklubben og målgruppen.. 5 Institutionsformål... 5 Institutionsbeskrivelse... 5 Medlemmer... 6 Personale

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2008 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 175 medlemmer

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Virksomhedsplan Årsplan 2010

Virksomhedsplan Årsplan 2010 Virksomhedsplan Årsplan 2010 Forord...3 Fakta oplysninger om udflytterbørnehaven Kattingeværk...3 Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen i det pædagogiske arbejde og institutionens pædagogiske

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Årsplan 2004 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse).

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse). PRÆSENTATION. Denne virksomhedsplan er den første, der er udarbejdet inden for rammerne af den nye virksomhedsplanskabelon, som er udfærdiget til brug for institutionerne i Faxe Kommune. Materialet dækker

Læs mere