Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk"

Transkript

1 Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1

2 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben Lavuk... 5 Lovgrundlag... 5 Fysiske rammer... 5 Klubbens pædagogik... 5 Samarbejde med forældre... 6 Betalingsprincipper... 7 Pædagogernes opgaver... 7 Liniernes kompetence... 8 Arbejdet med mål og fokuspunkter... 8 Linierne i fritidsklubben... 8 Friluftslinien... 8 Kunst & kultur Muteco Linie Kolonier Uddannelsesplan for ledelsen Lavuk som sikker arbejdsplads Sikkerhedsarbejdet i FUK Klubbens personale Personaleforeningen Sygefravær Samarbejde Alkohol og medarbejdere Alkohol og medlemmer Om Klubbens medlemmer Åbningstider Lukkedage Budget 2012 er os ikke i hænde Klubbens formål Klubråd og medindflydelse Kørsel Davblad & hjemmeside Kantinen/store køkken Betaling

3 Indledning Fritids- og ungdomsklubben Lavuk (herefter FUK) har revideret sin Virksomhedsplan gældende for perioden Virksomhedsplanen er en beskrivelse af klubben, personalet de unge som dagligt bruger klubben. Planen skal sikre kvalitetsudvikling i klubben og samtidigt give de pårørende og samarbejdspartnere en mulighed for at få en indsigt i vores indsatsområder og hvordan vi arbejder med disse. Planen er et resultat af et godt og progressivt samarbejde mellem medlemmer, medarbejdere, ledelse og Lavuks Bestyrelse Det er vores intention med denne plan at give dig mulighed for at være velinformeret om arbejdet i klubben og om hvor vi er på vej hen, i de kommende år. God læselyst Vi har ved udfærdigelsen af Virksomhedsplanen bl.a. forholdt os til: Dagtilbudsloven - oprettelsesgrundlaget Københavns Kommunes værdigrundlag Pædagogisk tilsyn BUF, Specialområdet Tekst med blåt er om medlemmer og de daglige ting Teksten i denne plan som står med sort er mere faktuelle oplysninger - 3 -

4 Præsentation af Lavuk Lavuk består af 4 institutioner, Fritids - og ungdomsklubben Lavuk, Voksenklubben Lavuk, Skolen på Borgervænget og Pibergården. Lavuks Bestyrelse Formand Lis Arrhenius (DHF) Øvrige forældre rep. Merete Hansen, Birgit Andersen Rep. fra DHF Sven Astrup Knudsen, Ledig plads VK Rep. fra LEV Danielle Prøschold Medarbejderrep. Nynne Ubbe Medlemsrep. Mathilde Faber Ledelsen deltager i alle Lavuks Bestyrelsesmøder uden stemmeret. På disse møder lægges de overordnede linier for klubbens drift. Referater kan rekvireres via bestyrelsens sekretær. Daglig ledelse i Lavuk Leder John Colerick Souschef Jørgen Gyhrs Ledelsen i Lavuk består af Lavuks Bestyrelse, leder, souschef og afdelingsledere. Leder og souschef indgår et fælles tæt samarbejde omkring den daglige ledelse af samtlige institutioner hørende til Lavuk. Lederen er fælles leder for samtlige institutioner hørende under Lavuk. Souschefen er lederens stedfortræder. Afdelingslederne varetager den daglige ledelse i de enkelte institutioner. Herunder et særligt økonomisk ansvar i forhold til det udmeldte budget. Links til Lavuks øvrige afdelinger Pibergården: Kamilla Going og Allan Henningsen Voksenklubben Lavuk: Peter Sannemann Skolen på Borgervænget Søren Hedegaard

5 Fritids og ungdomsklubben Lavuk I FUK varetages den daglige ledelse af Leder, souschef og afdelingsledere Afdelingslederne refererer til souschef og leder. Afdelingsleder Jesper Rosberg Afdelingsleder Bjarne Jacobsen Lovgrundlag FUK er en selvejende institution oprettet efter Fondslovgivningen. Den daglige drift er fastlagt i en driftsaftale med Københavns Kommunes Børne og ungdomsforvaltning, BUF. Fuk løser opgaver for andre kommuner via enkelt aftaler. Dette er beskrevet i driftsaften med BUF - København. Vedtægterne er godkendt i juni 2008 Lavuks Bestyrelse og er forelagt BUF. Kort om selvejende institutioner En selvejende institution er et foretagende, der er selvstændigt virkende, uden at nogen kan råde over den. En selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed, med rettigheder og forpligtelser. FUK er forpligtet overfor kommunerne via lovtekst og driftsaftaler. Fysiske rammer FUK har til huse i Borgervænget 19. København Ø. Bygningen er på ca kvm. Bygningerne er stillet til rådighed af KK. Huset er indrettet i et plan med næsten fuld kælder. Rummene er indrettet til forskellige aktiviteter, bl.a. værksteder, café og køkken. Der er indrettet handicap toiletter og elevator ned til kælderen Klubbens pædagogik I arbejdet med klubbens medlemmer kombineres sjov, humor og seriøsitet. Arbejdet med klubbens unge, kræver som med alle mennesker generelt; Etik, indsigt, forståelse og respekt. Gennem den daglige aktivitet og samvær, vejleder og guider pædagogerne medlemmerne til at opnå sociale kompetencer, så de kan indgå i relationer med klubbens andre medlemmer. Formålet er, at de unge senere i livet opnår så megen selvhjulpenhed, så de i voksenlivet selv kan skabe netværk med andre. For nogen vil den sociale interaktion dog altid byde på store vanskeligheder, som derfor altid skal formidles via pædagogisk hjælp

6 Det er vigtigt at finde en god balance imellem faste og nye aktiviteter, for på den måde at sikre, at tilbudene rammer den største gruppe unge! Nogle er til genkendelige trygge rammer, andre vil gerne noget nyt, og det er i dette spændingsfelt at klubben og de unge hele tiden skal udvikle sig. Det er vigtigt at klubben giver medlemmerne mulighed for at blive en del af en ungdomskultur som kommer til udtryk i det omgivende samfund. I bestræbelserne på dette er det vigtigt at klargøre over for medlemmerne, at gevinsten ved at give lidt af sig selv, ofte er stor og en god indgang til et kammeratskab. Medlemmerne skal for så vidt det er muligt have chancen for, frit at vælge rollemodeller blandt andre medlemmer. De skal have mulighed for at lære af egne erfaringer, udvikle selvværd, få succes, føle accept, opleve konflikter og plads til uenighed. Derigennem udvikles de sociale spilleregler. Udviklingshæmmede unge har ligesom andre unge, et stort behov for at være sammen, derfor er det vigtigt at vi hele tiden udvikler tilbudet så det passer til målgruppen. De skal også skærmes mod tiltrækning af uhensigtsmæssige subkulturer, hvor man risikerer at blive udnyttet. Der er i vores målgruppe mange som resten af livet skal have socialpædagogisk vejledning. Denne viden skal vi for så vidt muligt videregive til kommende tilbud som de unge skal videre til. Klubben skal anvende overskuelige rammer med tydeligt pædagogisk indhold. Vi har over mange år indhentet mange erfaringer, som vi parallelt med ny viden kanaliserer videre i samværet med de unge. Vi giver de unge den hjælp som vores ressourcer rækker til, og ansporer til et aktivt fritidsliv med et kvalitativt indhold. Viden og vejledning fra forældre, skole & øvrige ressource personer, er en stor hjælp i vores arbejde med Jeres børn. Det er derfor for os en naturlig del af vores handle rum, at inddrage disse kræfter, når de unge kommer på kant med værdier og rammer. Lavuk vil gerne være klubben, hvor de unge stadig kan mødes på kryds og tværs af mange skel i et spændende & udfordrende miljø. Derfor vil vi stadig vil være forkæmpere for: Rejser, skiløb, klatring, sejlads, kajak og kano og ridning! Samarbejde med forældre Forældresamarbejdet er en naturlig del af kommunikationen mellem hjem og klub. Klubben er dog de unges fristed hvor de gradvis skal udvikle og forberede sig til voksenlivet. Derfor er den tætte daglige kontakt, reduceret til det niveau, hvor medlemmer kun vanskeligt kan berette om deres hverdag. Linierne afholder meget gerne forældremøder, såfremt det efterspørges, eller såfremt det skønnes relevant af personalet. Formålet er at sikre dialog og kendskab til vores pædagogiske arbejdsmetoder & de unges trivsel i klubben og på linerne! - 6 -

7 Medarbejdere indgår i relevant samarbejde med samarbejdspartnere i kommunerne. Der er også ofte kontakt til sagsbehandlere, skoler, bosteder, de pædagogiske konsulenter og øvrige institutioner med hvem vi har snitflader. Vi har skrevet 4 politikker som har til formål at sikre en ensartet indgang, til løsning af opgaver og problemer vedrørende Kolonipolitik Lavuks sexualpolitik Pårørendepolitik Voldspolitik Betalingsprincipper Kontingent i følge kommunens takstblad. Derudover betales der for en del af de aktiviteter der deltages i. I samarbejde med IOF (Invalides Oplysningsforbund) tilbydes der i FUK fritidsundervisning. Til disse hold er tilknyttet en faglærer. Der betales et deltagergebyr halvårlig på 220 kr. (2011). I værkstederne betales der for de materialer der bruges, denne del udgør 50 % af det samlede beløb. Køkkenets priser ligger på kioskniveau. Aftensmad koster 35 kr. pr. gang. På kolonier betales den annoncerede pris. Koloni ture til udlandet, er primært rettet mod gruppen af medlemmer, som er over 18 år og har pension. De betaler som hovedregel den fulde pris. FUK betaler altid medhjælperudgiften på alle ture, med mindre medlemmet er optaget med klausul om støtteordning! I sådanne tilfælde skal betalingskommunen også betale udgifter forbundet med støtteordningen. Ved deltagelse i koncerter, teaterture, fodboldlandskampe osv. betales den fulde billetpris. Opkrævning af medlemskab, koloniophold, brug af materialer, køb i kantinen (hvis konto) fremsendes hver måned via en udspecificeret regning til medlemmet eller dennes forældre. Pædagogernes opgaver Pædagogernes opgave er at tilrettelægge det daglige udbud af aktiviteter. Forestå forældrekontakt. Deltage i nødvendige tværfaglige behandlingsmøder og statusmøder

8 Deltage i diverse tværgående udvalg: LSU rejseudvalg ansættelsesudvalg. Det er også pædagogernes opgave at afholde vejledningssamtaler med støttepædagoger, praktikanter og evt. personer som er i virksomhedspraktik. Liniernes kompetence Linierne har beslutnings kompetence indenfor den enkelte linie, har råderet og ansvar for et uddelt og aftalt budget. Undtaget herfra er ekstra anvendelse af løntimer, som skal aftales med souschef/afdelingsleder. Den daglige drift tilrettelægges på 4 månedlige liniemøder. Ud over disse 4 mindre møder er der 2 fællesmøder, et af pædagogisk karakter og et af informerende karakter. Problemstillinger som har tværgående interesse og har udspring i samarbejdet henvises til LSU eller det månedlige fællesmøde, som har delegerende og koordinerende kompetence. Souschef og afdelingsledere koordinerer og kontrollerer den daglige drift af linierne og refererer til leder. Arbejdet med mål og fokuspunkter Hver linie udarbejder, indenfor rammerne af Lavuks overordnede målsætning, nogle focuspunkter for det kommende halvår. Det beskrives hvilke pædagogiske principper og metoder man vil benytte for at arbejde med disse! Arbejdet evalueres/måles løbende, dog mindst 2 gange årligt. Linierne evalueres af nabolinien via interviews og måling af resultatet af fokuspunkter! Evalueringen superviseres af ledelsen som sluttelig godkender arbejdet gennem det sidste halve år. Referatet af evalueringen ligger som dokumentation for liniens arbejde, til brug for bestyrelse og samarbejdspartnere og kan rekvireres via ledelsen. Linierne i fritidsklubben Friluftslinien På Friluftslinien ønsker vi at komme så meget ud i naturen som muligt. Vi arbejder på at skabe en aktiv hverdag med fysiske aktiviteter. En hverdag med ro, hygge, sjov, udfordringer og dialog. Vi er udendørs flere gange om ugen på vores bålplads eller i skoven, men giver også vores medlemmer mulighed for andre aktiviteter så som hjemlig hygge, ridning, svømning, fodbold, hockey, teaterhold m.m

9 Vision Vi ønsker at give vores medlemmer et godt og aktivt ungdomsliv. Klubben skal være et fristed, hvor der er tid og rum til at indgå i gode kammeratskaber og lære sig selv bedre at kende. Vi ønsker at lære vores medlemmer at se muligheder frem for begrænsninger samt udvide deres horisont, ved at tilbyde dem et bredt udvalg af aktiviteter, tilpasset deres færdigheder - men samtidig udfordrende. Overordnede mål for Friluftslinien At medlemmerne bliver selvstændige individer At give vores medlemmer en tryg og aktiv hverdag At sikre den bedste udvikling for det enkelte medlem At styrke medlemmernes sociale kompetencer På Friluftslinien arbejder vi ud fra følgende hovedområder Natur og bevægelse På Friluftslinien har medlemmerne plads til at være sig selv, og nemmere ved at rumme hinanden i kraft af, at vi er så meget udendørs, hvilket også gør, at vi kun oplever få konflikter. Vi taler om naturen, hvordan man kan bruge den & passe på den, samt giver medlemmerne et indblik i de 4 årstider og deres forskellige funktioner. Vi oplever, at mange af vores medlemmer har glæde af, at der er højt til loftet, og plads til at bevæge sig. Vores ture i skoven er et optimalt sted at skabe relationer, samt lære de sociale spilleregler. Naturens rolige rammer og et differentieret aktivitetstilbud giver mulighed for, at den enkelte finder ro og udfordres både fysisk, socialt, motorisk og kreativt. Forældresamarbejde På Friluftslinien arbejder vi på at skabe en god dialog med hjemmet, for at skabe de bedste forudsætninger for en god udvikling for vores medlem. Vi er løbende i kontakt gennem kontaktbøger, telefon, mails og møder efter behov. Dagligdagen dokumenteres på Internettet med billeder og tekst, så vi herigennem er med til at hjælpe medlemmerne med at formidle/fortælle nuanceret om deres hverdag på Lavuk

10 Fokuspunkter for efteråret 2011 foråret 2012 Vi ønsker at skabe en harmonisk medlemsgruppe på Friluft, så vores nye og gamle medlemmer, har et tilhørsforhold til Friluftslinien og kan rumme hinanden samt indgå i relationer. Handling Hver dag når friluftsmedlemmerne kommer, samles vi om lidt frugt og brød i rolige omgivelser, hvor de fortæller om deres oplevelser, og lytter til hinandens fortællinger. Dette er med til at give dem en fællesskabsfølelse. Vi har fokus på fællesskabet, og hjælper de unge med konflikthåndtering, samt støtter dem i at mærke hvor deres grænser går. Evaluering Vi diskuterer løbende hvordan vi kan forbedre vilkårene for gruppen og evaluerer gruppen hvert halve år. Fokuspunkt Vi ønsker at gøre vores medlemmer mere selvstændige, så de selv kan gøre sig klar til de forskellige aktiviteter. Handling Vi forbereder medlemmerne på dagens indhold, samt guider dem til, hvad der skal klares inden aktiviteten. Vi opfordrer dem til at bede medarbejderne om hjælp hvis de har brug for det. Evaluering Vi evaluerer dagligt og ugentligt på vores pædagogiske liniemøder og er ekstra opmærksomme på de medlemmer der har svært ved at klare tingene selv, samt hvilke pædagogiske tiltag vi skal sætte ind med. Kunst & kultur På kunst og kultur er vi sammen om aktiviteter, der tager afsæt i medlemmernes interesser inden for overskriften: Kunst & kultur. Det betyder i praksis at vi beskæftiger os med traditionelle kreative områder som billedkunst, syning, madlavning, film, musik, dans, sport og kulturelle indslag ude i byen. Liniens målsætning er: At styrke medlemmernes sociale kompetence. At give medlemmerne en klarere opfattelse af egen identitet

11 At medlemmerne bliver i stand til at træffe egne valg. At medlemmerne er aktivt medbestemmende. At give medlemmerne en positiv oplevelse og styrke deres selvværd. At skabe nogle stabile rammer, hvor medlemmerne kan føle sig trygge. At sikre den daglige personlige kontakt. At udnytte de udviklingsprocesser og udtryksformer som ligger i det kreative arbejde. Liniens arbejde I dagligdagen vægtes det sociale samvær højt, da det er her medlemmerne oplever en samhørighed med deres kammerater. De får mulighed for at spejle sig i andre og dermed opnå en klarere opfattelse af egen identitet. I valget af aktiviteter tager vi udgangspunkt i det enkelte medlems interesser og ressourcer, og støtter dem i at træffe egne valg. Dette gøres for at give medlemmerne en positiv oplevelse og styrke deres selvværd. Desuden er medlemmerne tilknyttet faste aktiviteter ugen igennem, hvilket gør hverdagen mere overskuelig. På linien arbejder vi bl.a. med det kreative arbejde for at udnytte de udviklingsprocesser og udtryksformer som ligger heri.. Medlemmerne får rig mulighed for at bruge deres fantasi, og styrke finmotorikken. Vi lægger vægt på, at arbejdsprocessen er lige så vigtig som resultatet. På nogle hold laver vi månedsoversigter til medlemmerne og deres forældre, så de ved hvad der skal ske på de forskellige aktiviteter. På andre hold planlægger vi fra dag til dag. For at sikre medlemmernes indflydelse på dagligdagens aktiviteter, evaluerer vi på alle aktiviteter inden sommerferien hvert år. Her får medlemmerne mulighed for at ønske nye aktiviteter, og komme med forslag til ændringer på eksisterende hold. Derudover kan medlemmerne løbende skifte aktivitet, hvis det er ønsket, såfremt det er muligt. Ligeledes kan de løbende komme med input til holdene. Fokuspunkter for kunst og kultur Størstedelen af vores medlemsgruppe skal på et tidspunkt flytte i bofællesskab eller egen lejlighed, og kan derfor have behov for at tilegne sig helt grundlæggende færdigheder i forbindelse med at klare sig i egen lejlighed, eller i det offentlige rum

12 Fokuspunkt 1, 2 & 3 1. at lære medlemmerne selvstændigt for så vidt muligt, at klare sig i egen lejlighed 2. at lære medlemmerne selvstændigt at begå sig i det offentlige rum! 3. At benytte fotodokumentation. Handling Vi vil inddrage medlemmerne således at de selv tager del i opgaverne under liniens aktiviteter. På madholdet vil vi søge at have fokus på det at kunne samarbejde om at få maden færdig til tiden, samt at rydde op efter sig selv. Vi vil benytte os af bus og tog, der kører os til cafeer og udstillinger eller andre spændende steder. Her får medlemmerne mulighed for at komme ud blandt andre mennesker, og være samlet i en mindre gruppe, end på Lavuk. Her lærer medlemmerne lidt om de sociale spilleregler, og får også mulighed for selv at prøve at bestille og betale på cafeer. Billeder bruges til at kommunikere mellem linien, forældre og skole. Hver dag på liniens sum vil kameraet blive uddelt til en medarbejder, som har ansvaret for at der bliver taget billeder af medlemmerne på den pågældende aktivitet. Hver mandag udvælges de bedste billeder, som vi printer ud hænger op på vores tavle. Når billederne skiftes ud, bliver de gamle billeder givet til de medlemmer der er på billederne, så de kan tage dem med hjem. Muteco Vi på Muteco ser os selv som klubben i klubben, fordi vi som den eneste linje på Lavuk er en åben linje, der dagligt er åbent for alle huset medlemmer. Muteco tilbyder de unge et livligt ungdomsmiljø som rummer alt lige fra musik og computer til café ture og løbe/svømmehold. På Muteco mener vi, at det er vigtigt at vores unge får de samme muligheder for at udfolde sig i et sundt og inspirerende ungdomsliv, som man ser i andre klubber. Derfor tager vi udgangspunkt i de unges interesser og de ting der optager dem! Fra ung til voksen På Muteco arbejder vi på at ruste vores unge til det voksenliv der venter dem. Derfor har vi skabt nogle rammer på linjen, hvor der er plads til at være ung. Det er nærliggende at begreber som pubertet, identitet og erkendelsen af handicap er noget der kan fylde meget hos medlemmerne i teenageårene. Derfor tager vi løbende samtaler med dem, hvis vi kan se der behov for det. For vi ved at pubertets årene kan være svære at komme igennem. Vi oplever ofte at vores unge

13 er optaget af emner som det at flytte hjemmefra, handicaperkendelse, kærester, kærlighed, voksenlivet, arbejde o.s.v. og det er her at vi som det pædagogiske personale kan gå ind og støtte dem og rådgive dem i situationer som kan føles rigtige svære. Etik & vision For os medarbejder på Muteco er det vigtigt at medlemmerne skal være med til at skabe rammerne for deres klub liv De skal være idémagerne og medarbejderne skal i samarbejde med medlemmerne hjælpe de unge til at realiserer deres visioner for Lavuk, så de får mulighed for at sætte deres personlige præg på deres Lavuk. Fokuspunkter At arbejde med Facebook og Youtube Det at være DJ i Lavuk Handling - Sociale medier skaber sociale relationer På Muteco er der fokus på de digitale - og sociale medier. Vi har introduceret Facebook og Youtube! Vi kan af erfaring se, at disse typer medier er med til at støtte dem i sociale relationer og at vores unge bruger dem til at komme i kontakt med gamle som nye venner. Derfor vælger vi sammen med de unge at udforske denne platform. En sidegevinst er samtidig at opnå færdigheder i brugen af en pc! Handling på at blive DJ i Lavuk Musik er noget der optager mange af vores unge, og når det kommer til musik, ser vi os selv som meget privilegeret. Vi har vores helt eget veludrustede musiklokale, samt mange musikalsk anlagte medarbejdere, der kan imødekomme og udfordre de unges lyst til musisk udfoldelse. For tiden er det at være DJ, til en af vores fredagsfester på Lavuk, det som optager de unge meget. Derfor lærer vi dem at bruge det nødvendige musik udstyr, samt at have et øje for hvilken musik som kammeraterne vil høre, og hvilken musik der holder gang i dansegulvet. Dreamteam Udviklingsplan 2011 Dreamteam er en linie, som henvender sig til medlemmer der har mange ressourcer, men som har problemer med at relatere sig til Lavuks øvrige medlemmer. De har en stor glæde ved ungdomslivet og de mange tilbud som Lavuk tilbyder, men de kan have vanskeligt ved indgå i sociale relationer og samtidig respektere andre medlemmer, som typisk kan være dårligere stillet end dem selv

14 Kendetegnet for Dream teams unge mennesker er, at de oftest er meget styret af deres impulser, hvilket i nogle situationer medfører konflikter og grænseoverskridende handlinger imellem dem og de andre medlemmer eller medarbejdere. Overordnet målsætning På linien arbejder vi meget med fokus på hver enkelt og deres ønsker for hverdagen i klubben, hvori medbestemmelse for os er en vigtig faktor i arbejdet med klubbens unge. Ydermere lægger vi vægt på, at de unge på denne linie bliver selvstændiggjort til, at kunne færdes i klubben uden tæt pædagogisk støtte, og samtidig bliver modnet til livet efter Lavuk. Et af vores overordnede mål for de unge på linien er, både at gøre dem bevidste om deres adfærd, men også at hjælpe dem til at håndtere deres impulsivitet og derigennem hjælpe dem til at mindske deres udad reagerende adfærd. Liniens struktur Da vi i denne gruppe arbejder meget med og omkring de unge, kræver dette et tæt pædagogisk forløb, hvor vi på linien har valgt at udarbejde en handleplan omkring hver enkelt. Denne handleplan skal bruges løbende som et målbart pædagogisk redskab, som samtidig hjælper til at holde fokus på den udvikling vi ser hos den enkelte. Handleplanen bliver udarbejdet én gang om året og er udarbejdet sammen med den enkelte, deres forældre og i samarbejde med skolen. Efterfølgende vil handleplanen blive del- evalueret hvert kvartal, med fokus på hvad der skal arbejdes videre med, og hvilke mål der er nået. I det daglige vil hverdagen være præget af en synlig struktur, hvor vi ved hjælp af billeder og boardmaker skemaer vil hjælpe de unge til at overskue, hvad dagen vil indeholde, samt hvilke pædagoger de skal være sammen med. Ved at gøre deres dage mere overskuelige, giver dette også de unge muligheden, for både individuelt, men også i gruppen, at opnå succes og anerkendelse. Dette anser vi for nogle vigtige faktorer for de unges videre færden i såvel klubben, som i deres generelle ungdomsliv. Aktiviteterne på linien vil være på baggrund af de unges ønsker, samtidig med at vi tager udgangspunkt i, at de så vidt det er muligt bør deltage på eksisterende hold for at udvikle de unges sociale færdigheder og samtidig skabe relationer til klubbens andre medlemmer. De unge mennesker i denne gruppe har brug for succeshistorier og anerkendelse af, at de også kan andet end at ende i konflikter. Derfor har vi som et led i deres handleplaner udarbejdet små missioner som de, f.eks. over en måned, skal arbejde på at blive bedre til. En mission kunne for eksempel være, at det ikke er ok, at kramme alle de mennesker man møder på sin vej, eller at de i den næste måned skal være bevidst om måden de taler til andre medlemmer og medarbejder på. For

15 at de unge skal føle, at det kan have en betydning for dem, at udføre disse missioner vil der efter hver måneds missioner blive afsluttet med en events, som de unge selv har været med til at vælge. F.eks. fest i ungdomsklubben, koncerter, en Tivoli tur, bowling osv. Fokuspunkt Succes oplevelser for den enkelte og for hele gruppen, så vi får opbygget deres selvværd og troen på, at de kan andet end at ende i konflikter. Handling Det vil vi opnå ved at tilbyde de unge muligheden for, at deltage i arrangementer ud af huset, såsom koncerter, events og lignende. Samtidig med at det styrker deres oplevelse af at være en del af en generel ungdomskultur. Fokuspunkt Styrke deres kompetencer, herunder gør dem bevidste om deres egen fysiske formåen, således at denne erkendelse skaber en øget rummelighed overfor andre medlemmer og deres handicap. Handling Ved at have fokus på den unges allerede nuværende sportsaktiviteter i huset, samtidig med at vi vil udvikle nogle særlige fysiske aktiviteter målrettet denne gruppe unge. Handling Dette kunne f.eks. være ved en ugentlig dag i motionscenter, hvor hver enkelt for udarbejdet deres eget individuelle træningsskema. Fokuspunkt Hjælpe dem til at indgå i sociale relationer med såvel medlemmer som medarbejdere. Handling Via løbende samtaler, både i situationerne og perspektiverende, at anvende social stories som redskab til at anskueliggøre sociale normer og spilleregler. Fokuspunkt Styrke dem i, at færdes i klubben uden pædagogisk støtte

16 Handling Ved at strukturere deres dag i klubben, via boardmaker skemaer, samt ved hjælp af små individuelle samtaler først og sidst på dagen, hvor vi fastholder konkrete aftaler, og følger op på disse. Fokuspunkt Introducerer dem til ungdomsklubben og derigennem ungdomslivet. Handling Hvert enkelt medlem vil langsomt blive introduceret til ungdomsklubben ved følge af en af liniens pædagoger, med henblik på selv at kunne færdes på egen hånd. Ydermere vil de blive introduceret til ungdomslivet via de ugentlige turer og events ud af huset. Fokuspunkt Missioner for hver enkelt en mindre individuel opgave, som den unge skal løse, med henblik på at styrke deres kompetencer, selvværd og sociale relationer. Handling Hver enkelt mission vil være mellem to uger til en måneds varighed, hvor der dagligt vil blive fulgt op på missionen, samtidig med at der i slutningen af ugen vil være en opfølgning og justeringer af selve missionen. Evaluering af fokuspunkter og handling Handleplan for hvert enkelt medlem, ud fra den enkeltes ønsker/behov og i samarbejde med forældre og skole. Ydermere vil vi gøre brug af psykologer i forbindelse med det pædagogiske arbejde omkring den enkelte. Tæt samarbejde mellem forældre, skole og klub, for at kunne følge op på de unges evt. ændrede adfærd. Linien fører dagligt logbog over de enkelte medlemmer, så vi derigennem dagligt kan reflektere over hvilke pædagogiske metoder og tiltag der virker. Linie 1 Linien rummer de unge i Fritidsklubben der har et særligt behov for pædagogisk støtte og tæt kontakt for at få dagen til at fungere. Dagen bærer præg af at vi er sammen med medlemmerne lige fra de stiger af bussen til de bliver hentet af bussen igen. På aktiviteten følges medlemmet af en pædagog fra Linie 1, for bedst muligt at kunne støtte og motivere medlemmet i at deltage

17 Aktiviteterne foregår både ude på de andre linier i huset, men også i Linie 1 s eget lokale, hvor der er mulighed for film, computer, afslapning, kreativ aktivitet og fis og ballade. For at skabe struktur og overblik over ugen, laver vi et personligt boardmaker skema, hvorpå dagens aktiviteter visualiseres. Dette er med til at skabe forståelse og øge selvstændighed i kommunikation og adfærd. Vi benytter daglig tale og tegn til tale. Vi øver den dialog der bygger på gensidig kontakt, hvor der spørges og svares og afventes svar fra anden person. Der øves i at udtrykke følelser og behov og i at aflæse andres følelser. Der ud over støtter vi medlemmerne i at udtrykke og sætte egne grænser, samt at forstå og respektere andres grænser. I konflikt-situationer skabes forståelse for handling og konsekvens. Vi arbejder for at medlemmerne kan forstå, overskue og overholde en aftale. Aftalen består af passende udfordringer i forhold til selvstændighed, færden på egen hånd i klubben. Aftalen omfatter desuden praktiske gøremål som er med til at øge medlemmets selvhjulpenhed. Medlemmets ønsker og behov skal sikres i dagligdagen for at sikre bedst mulig trivsel. Medindflydelsen sker allerede ved selve mødet på visitationen og i samråd med forældre hvor der findes passende aktiviteter. Overordnet målsætning At styrke medlemmernes sociale relationer og integrere medlemmerne i aktiviteterne i Fritidsklubben, således at de over tid kan klare sig i huset Lavuk uden særlig støtte. Delmål At styrke og udvikle det enkelte medlems egne kommunikationsmuligheder At øge medlemmets selvhjulpenhed At styrke medlemmets koncentration og opmærksomhed i både aktivitet og sociale situationer Det vægtes at medlemmerne har medansvar samt indflydelse på indholdet i aktiviteten og på hvilke aktiviteter de deltager i At sikre kontinuitet omkring det enkeltes medlems udvikling ved løbende evaluering At skabe godt samarbejde til forældre/bosted, skole samt socialrådgiver

18 Pædagogisk metode Linien arbejder med en fast struktur med daglige rutiner med henblik på at øge medlemmernes selvhjulpenhed. Der arbejdes især med forudsigelighed, gentagelser og verbal støtte for at skabe større tryghed og dermed større udviklings muligheder. Linie 1 s medlemmer deltager på aktivitetstilbuddene på Muteco, Kunst og Kultur og Friluftslinien og derved sker integrationen i Lavuk. Aktiviteten vælges efter hvert enkelt medlems interesse, formåen og behov. Forudsætningen for at kunne begå sig er at kunne kommunikere hensigtsmæssigt og ligeledes forstå de sociale spilleregler. Kommunikationen foregår i tæt samarbejde med pædagogen. Dermed skabes rammer for dialogen, som åbner vejen til venskaber. Pædagogiske notater På det ugentlige liniemøde sikrer vi fokus på medlemmets trivsel og udvikling. Dette med henblik på at afdække kompetencer som social adfærd, samspil, emotionel udvikling, sproglig og motorisk udfoldelse for derigennem at styrke selvværd og selvtillid. Derudover laver vi en detaljeret beskrivelse af medlemmets daglige rutiner i særligt skema. Dette skal sikre at strukturen i dagligdagen gennemføres som den plejer, når der er fravær blandt det faste personale. Samarbejde med forældre/bosted, skole/arbejde og socialrådgiver Dialogen med forældre sker dagligt i kontaktbogen og løbende på telefon efter behov. Opstarten på Linie 1 opfølges med et individuelt forældremøde. Derudover afholdes der møder efter behov, til sommerfesten, andre fælles arrangementer, ved skolernes årlige konferencer. Fokus punkter Struktur/forudsigelighed for den enkelte Kommunikation med henblik på selvstændighed Kolonier Der er hvert år mulighed for at deltage på koloni. En koloni varer typisk en uge og kan foregå i såvel indland som udland. Kolonier planlægges i samarbejde med klubråd & Rejseudvalg. Vi tilstræber at alle får mulighed for at deltage på mindst en tur. Turene tilrettelægges så alle har økonomi til at komme på tur. Tidspunkter for tilmelding og betaling udsendes med Davbladet. Klubbens gennemsnitlige koloniaktivitet er; 2 kolonier om vinteren og 4 i sommerhalvåret

19 Lavuk s Bestyrelse har besluttet at der for koloniture i Danmark, skal betales en pris som er billigere end til kostniveauet. Dette gælder dog ikke temature (ridelejr). For de som ikke har råd til at deltage, er der mulighed for at søge tilskud via kommunens sagsbehandler. I Lavuks Budget arbejdes der med en gennemsnitlig belastningsgrad på 3.36, hvilket svarer til at en medarbejder skal kunne afvikle en betryggende hverdag for 3,36 de unge på almindelige hverdage i klubben. På koloni hvor opgaverne er mange flere, er denne gennemsnitlige belastning på 2,5. Skrider denne belastningsfaktor yderligere vil der på sigt ikke kunne afvikles kolonier. Årsager som kan medføre afvisning i kolonideltagelse er Voldsomme adfærdsforstyrrelser Søvnløshed/forstyrrende natlig adfærd Medlemmet deltagelser på turen af egen fri vilje Plejebehov af sygeplejemæssig karakter! Det er ikke alle medlemmer der er klar til at være væk hjemmefra. Det kan f.eks. være for forbundet med stor angst, ikke at være i vante omgivelser. Der kan også være tale om døgnrytmer der er så forstyrrende for gruppen, og at den unge med sin adfærd trækker alt for store ressourcer på de tilgængelige normeringer. I sådanne tilfælde hjemsendes den unge eller afvises inden turstart. At man afvises det ene år udelukker ikke deltagelse et andet år.uddannelsesplan for ledelsen Ledelsen i Lavuk skal være klædt på til at løse de mangesidede opgaver Lavuk skal løse. Vi ønsker en god, tryg og attraktiv arbejdsplads og ikke mindst et godt og kvalitativt tilbud til medlemmerne. Derfor skal ledelsen i Lavuk stadig søge udvikling via lederuddannelse, kurser og anden undervisning. Det er Lederens opgave at tilse at disse krav opfyldes. Lavuk som sikker arbejdsplads Alle medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljøgruppens virke og pligtige til at samarbejde om vores fælles arbejdsmiljø. Dette indebærer bl.a. at alle skal udfylde en APV (arbejdspladsvurdering) mindst hvert 3. år. APV skal bruges som et aktivt værktøj der udvikler og bevarer et godt arbejdsmiljø. Lavuk skal være en god, tryg og sikker arbejdsplads hvor arbejdsmiljøet prioriteres højt

20 Sikkerhedsarbejdet i FUK Sikkerhedsarbejdet i Lavuk tager sit udgangspunkt i arbejdsmiljøloven Sikkerhedsarbejdet er organiseret i klubbens Arbejdsmiljøgruppe. Arbejdsmiljøgruppen består af følgende 3 personer, souschef, og 2 valgte medarbejdere Klubbens personale Personaleledelse Vi i ledelsen tror på, at vi får engagerede medarbejdere, når de har indflydelse på egen arbejdssituation. Vi tror på, at hvis dagens indhold er interessant for medarbejderne - så overføres entusiasme til vores medlemmer. Vi tror også, at eksemplets magt er godt. Det smitter når medarbejderne glædes i arbejdet. Helt formelt benytter vi som ledelse følgende metoder i vores arbejde med medarbejderne og udviklingen af deres kompetencer! TUS (team udviklingssamtaler) Personalemøder Pædagogiske dage Supervision Internater Pædagogerne Hovedparten af FUK s faste personale har en pædagogisk uddannelse. Ud over det faste personale er der tilknyttet faglærere, støttepædagoger og timelønnede medarbejdere, som medbringer et frisk pust fra andre læreanstalter og faggrupper. Mange af de fastansatte pædagoger er videreuddannet indenfor områder med speciel viden om medlemmernes funktionsnedsættelser og specielle diagnoser. Det er Lavuks mål løbende at opdatere vores medarbejderes uddannelse i form af både kortere og længere varende uddannelser inden for pædagogiske og administrative områder. Det pædagogiske personale suppleres af andre faggrupper, dels i klubbens kantine og dels i administrationen

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Åbningstid : Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Fritidsklub Mandag & Tirsdag 11.30-20. Onsdag, torsdag & fredag 11.30-17. Skole- fri & feriedage 10-17. Juniorklub Onsdag kl. 17.30-22. Kontingent : 458,-

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

31. årgang nr. 8 2014 Oktober. Tillykke med de 32 år i Borgervænget ønskes Fritids-og ungdomsklubben Lavuk - kom og vær med til festen på fredag

31. årgang nr. 8 2014 Oktober. Tillykke med de 32 år i Borgervænget ønskes Fritids-og ungdomsklubben Lavuk - kom og vær med til festen på fredag 31. årgang nr. 8 2014 Oktober Tillykke med de 32 år i Borgervænget ønskes Fritids-og ungdomsklubben Lavuk - kom og vær med til festen på fredag Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere