Servicegruppemøde. Søndag den 31. August Tid: søndag den 31. August 2014 kl Sted: Ringsted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted."

Transkript

1 SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 31. August 2014 kl Sted: Ringsted. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens- arbejde Almindelige forkortelser: SG: SGM: SGR: SU: WSO: ABC: Dagsorden: Servicegruppe Servicegruppemøde Servicegrupperepræsentant Serviceudvalg World Service Organization (VerdensServiceOrganisationen) Annual Business Conference (Den Årlige Forretningskonference) 1) Velkomst ved oplæsning af ACA s formålsparagraf og sindsrobøn. 2) Valg af mødeleder, ordstyrer, referent, suppleant til referent (Husk, at referatet skal ud senest 14 dage efter SGM,). Mødeleder: Majbrit M. Referent: Joan C. Suppleant:?. 3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt Nyt fra ACA- grupperne (kort). Stemmeberettigede: Joan Ringsted, 8-15 til møde, ca 2 nykommere, Alle serviceposter besatte. Frigioff, Davids kirken, 30+ til møde, 1-3 nykommere, Alle serviceposter besatte. Lars, Søndagsgruppen i Odense, til møde, 0-3 nykommere, Alle serviceposter besatte. Positive møder, god Stemning. Neel, Købner Kirken på Amager, 2-10 til møde, Ny gruppe. Serviceposterne besatte i øjeblikket kun to der deler serviceposterne. Lone, Holbækgruppen Onsdag, til møde, 0-2 nykommere. Gruppe i udv. bl. a. meditation hver anden onsdag Serviceposterne besat. Majbrit, Svendborg fredag til møde. 1-2 nykommere Alle Serviceposter besat. Jesper GH, FU. Kontakt udvalget. Svend, Aalborg onsdagsgruppen, til møde, 1-3 Nykommere Man er ved at starte en ny gruppe om søndagen Alle serviceposter besat. 4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet inkl. 2 pauser. Dagsorden godkendt. Side 1 af 6

2 5) Godkendelse af referat fra sidste SGM. Referatet blev godkendt. 6) Status fra kasserer/økonomiudvalg samt de øvrige SU. Statuspunkt. a) Kasserer / økonomiudvalg kr pt på kontoen. Det er forsøgt at få fat på en kas- serer ved flere lejligheder. Jesper GH har fuldmagt til kontoen, men er ikke længere kasserer. b) Oversættelsesudvalget. Intet nyt da der endnu ikke er valgt et udvalg, dog Pippi og Re- né vil gerne vælges. Jesper MP modtager gerne rettelser til rød bog c) Hjemmesiden Hans Henrik deltager ikke ved dette møde d) Mødeliste ansvarlig igen HH e) Bogsalg har fået en stor ordre fra Norge. f) Kontakt udv. Jesper GH, Anja H får 0-5 mails om ugen, almindelige spørgsmål om hvor- dan man går til møde osv. g) Mødekoordinering Stevnstræf 13-15/6: Stor succes med kontakter til Nye der opdager at de også er ACAer. Aalborg sep AA landsmøde, hvor Joan og Peter er Rep for ACA. h) WSO Det går rigtig godt med det internationale Samarbejde. Der er siden sidst mellem 4-6 lande, der er færdige med deres oversættelse af Rød Bog, heriblandt Japansk og Ara- bisk. Der arbejdes på oversættelse i Holland. Endvidere en spansk version, der dækker de sydamerikanske lande og Spanien, da der er stor variation i det spanske sprog af- hængig af hvor i verden det er. ABC 2014 vedtog at tilføje Sociale Medier under vores 11. tradition. Men dette bringes videre til ABC 2015 da man ikke bare kan ændre vore traditioner. i) brev genudsendt vedr. Facebook: Danmark har ikke noget med Facebook at gøre. 7) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkt. a) Oversættelseudvalget René og Pippi stiller op, er valgt ind som oversættelse udvalg. b) Der mangler en kasserer i ACA DK. Endnu ikke nogen der har meldt sig. AAs model kan ikke overføres til ACA, det er næsten umuligt at gennemføre en foreningskonto. Da det kræver en bestyrelse osv. Vedtaget, at dem der har penge til gode kan få dem, dette med SGMs godken- delse d.d. c) Transportudgifter vedtaget: billigste offentlige transport eller 2,10 pr. km. d) WSO fjerner møder, hvor der er klaget over at vore traditioner og principper ikke bliver over- holdt for at beskytte vore nykommere. FU udformer et brev, der går afsted til de to grupper der er omtalt, dette sendes til godkendelse i servicegruppen, og derefter ud til grupperne. I sidste ende fjernes disse møder fra mødelisten for at beskytte vore nykommere. e) Beslutning om genoptrykning af den Grønne Bog. Principbeslutning om at genoptrykke Grøn Bog, koster ca 6500 kr. Henrik fra Bogsalg. Beslutning vedtaget. f) Købnerkirken har fremsat 4 forslag. 1. Det foreslås, at dokumentet Servicegruppens arbejde medbringes ved alle servicegruppemø- der, så mødelederen i påkomne tilfælde kan slå efter og få oplyst, hvad SG har besluttet om et aktuelt emne eller punkt. Se danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens- arbejde Side 2 af 6

3 Samt at det jf s. 3 i procedurevejledningen opdateres efter mødet, af referenten. Dokumentet Servicegruppens arbejde er servicegruppens procedurevejledning, som danner grundlaget for arbejdet i servicegruppen. Dokumentet er baseret på beslutninger, som SG har truf- fet i årenes løb. Erfaringer fra bl.a viser, at servicegruppen ikke kan arbejde effektivt, hvis Servicegruppens arbejde ikke bruges i praksis. Det foreslås at det er den god idé fra SGM 2. Det foreslås at gøre en forøget indsats for at få SG's medlemmer til at bruge Yahoo- gruppen aca- sg- dk - f.eks. ved at opfordre alle SG- medlemmer til at melde sig ind i gruppen. Yahoo- gruppen rummer bl.a. servicegruppens arkiv, hvor alle relevante dokumenter ligger og skal lægges deriblandt Servicegruppens arbejde. Desuden er det et forum, hvor hvert SG- medlem kan kommunikere med de andre. For at blive medlem skal man blot følge vejledningen på ACA s hjemmeside. danmark.dk/servicegruppen/vejledning- til- yahoo- gruppen VI opfordrer til at bruge Yahoo gruppen, hvis der er et behov. 3. Ang. valg til serviceudvalg o.lign: Det foreslås, at man ikke kan opstille eller stemme på med- lemmer, som enten er ens sponsor eller sponsee. Sammenblanding af personlige interesser med fællesskabets interesser er uheldig. Beundring for éns sponsor eller medafhængighed på éns sponsee kan føre til uhensigtsmæssige beslutninger. Vi må have tillid til, at de mennesker der får en servicepost, tager en servicepost fordi de er kvalifi- ceret og ikke på baggrund af personlige interesser. 4. Det foreslås, at skemaet "nyt fra grupperne" lægges mere tilgængeligt på hjemmesiden. F.eks. som særskilt dokument under "servicegruppen". Der er mange ting der skal være styr på i forbindelse med at opstarte nyt møde. Det vil lette nye møder i at melde tilbage til Servicegruppen, med relevante informationer, hvis skemaet hertil er mere tilgængeligt. Pt er det svært at finde skemaet, da det ikke er oplagt, hvor man skal lede. Skemaet ligger i forvejen to steder på vores hjemmeside, under dagsordenen og under referater. 8. Eventuelt Lars vil starte nyt møde i Kolding, men leder efter retningslinier for, om man skal have trinnene, for at kunne starte et møde op. Det ligger ikke noget krav om at man skal have taget trinnene for at kunne starte et møde. Jesper opfordrer til, at folk melder sig til servicegruppens liste som værende servicegruppe repræ- sentant, for at man i dette rum kan søge råd og vejledning fra de ældre gruppe repræsentanter. 9. Fastsættelse af sted til næste SGM 30 nov. i Jylland, 22. februar i København (Neel, Købnerkir- ken) 10. Evaluering: Joan; det har været et godt møde, med nye input Fridiof; Det har været et godt møde Side 3 af 6

4 Lars: Godt for min egen helbredelse, fået givet slip i min kontrol, fantastisk at være sammen med jer. Neel; 1. møde, jeg skal øve mig i at være tålmodig Lone; fantastisk at være til møde, det har givet mig ret meget, jeg får meget med hjem. Majbrit; godt at være til møde Jesper; konstruktivt møde, i er søde, det er jo sukker for min Hjerne Svend; godt møde, nogle gode diskussioner Peter; været et godt møde, det er her jeg lærer, at der er en helt anden vej end dysfunktionen 11. Afslutning og sindsrobønnen Kommentarer eller vedtagelse ved SGM er skrevet med blå. Henvisninger med rødt. /Dott T. Jobbeskrivelse for mødelederen ved SGM Mødelederens opgave er at lede SGM på en sådan måde, at alle punkter bliver behandlet grundigt og fornuftigt, samtidig med at servicegruppen så vidt muligt når dagsordenen igennem. 1. Mødelederen skal være SGR eller SU- medlem; man skal have deltaget i 2 SGM, før man kan være mødeleder. 2. Mødelederen holder øje med tiden og sikrer, at tidsplanen bliver overholdt. Det er normalt ikke hensigtsmæssigt at bede deltagerne om at forlænge mødet, da nogle kan have aftaler om fx hjemtransport. 3. Mødelederen minder om nødvendigt deltagerne om, at der ikke kan træffes beslutninger under pkt. 6 (status fra udvalgene). Mødelederen kan om nødvendigt henstille til, at der ik- ke startes diskussioner under dette punkt, men kun stilles opklarende spørgsmål. Hvis et statuspunkt resulterer i nye ideer og forslag, kan mødelederen foreslå, at disse tages op i FU eller sættes på næste SGM- dagsorden. I den forbindelse kan mødelederen evt. bede forslagsstilleren udarbejde et beslutningsforslag. 4. Under pkt. 7 bør mødelederen forholde sig neutralt til de indkomne forslag. Mødelederen læser forslaget og spørger, om forslagsstilleren eller en anden vil give et kortfattet oplæg. Dernæst spørger mødelederen gruppen, om nogen vil sekundere forslaget. Der kan være en kort runde med diskussion af forslaget, hvorefter mødelederen opfordrer gruppen til at vedtage eller forkaste forslaget. 5. Mødelederens opgave er at støtte gruppen i så vidt muligt at nå til en konsensus om de stil- lede forslag. Mødelederen kan sige: Jeg fornemmer, at gruppen støtter forslaget, eller Det forekommer mig, at gruppen ikke kan nå til enighed, så jeg foreslår, at forslaget forka- stes, eller at punktet udskydes til næste møde. Side 4 af 6

5 6. I visse tilfælde kan mødelederen foreslå afstemning. Punkter af stor betydning for fælles- skabet bør dog afgøres ved overvejende enstemmighed. 7. Hvis et forslag ikke kan samle overvejende enstemmighed, kan mødelederen foreslå, at punktet udsættes til næste SGM. Gruppen bør ikke spilde tiden med endeløse diskussioner, hvor nogle deltagere prøver at overbevise andre om, at de tager fejl, og de selv har ret. 8. Mødelederen kan standse diskussioner, der kører i ring. Mødelederen kan evt. henstille til, at hver deltager kun fremsætter sine synspunkter én gang. 9. Mødelederen hjælper referenten ved at give denne den fornødne tid til at referere korrekt. 10. Efter hvert punkt beder mødelederen referenten oplæse, hvad der er ført til referat. Skulle dette give anledning til kommentarer, søger mødelederen gruppens konsensus om ordly- den i referatet. 11. Mødelederen minder om nødvendigt deltagerne om tværsnak- reglerne. 12. Mødelederen kan minde deltagerne om de Tolv Traditioner, specielt Første og Anden Tra- dition. Mødelederen kan bede gruppens Højere Magt om at være til stede under diskussio- nen. Jobbeskrivelse for referenten ved SGM Referentens opgave er at nedfælde, hvad der bliver besluttet på SGM, så ACA- fællesskabet kan følge de vedtagne beslutninger. 1. Referatet skal blot være et beslutningsreferat. Hvis gruppen ønsker det, kan en diskussion refereres kortfattet. Pkt. 10 (evaluering) refereres nøjagtigt og kortfattet. 2. Referatet skal tage udgangspunkt i dagsordenen. 3. Man kan skrive referatet på computer ved at åbne dagsordenen og indføje beslutningerne ved hvert punkt evt. med en anden farve el.lign. (sekretæren eller referenten medbringer dagsordenen som Word- dokument). 4. Alternativt kan man skrive referatet på papir, idet man følger dagsordenens punkter og no- terer beslutningerne under Ad 1 osv. 5. Der kan ikke træffes beslutninger vedrørende sager, som ikke er på dagsordenen. 6. Efter hvert punkt eller underpunkt skal referenten læse, hvad han eller hun har ført til refe- rat. 7. Deltagerne i SGM har lov til at begære ændringer i formuleringerne. 8. Den endelige ordlyd bør være et resultat af gruppesamvittigheden ifølge Anden Tradition. 9. Enten referent eller referent- suppleant er fra kommunikationsudvalget og tjekker, at refe- ratet er letlæseligt. 10. Referatet sendes ud senest 14 dage efter SGM evt. af en referat- udsender i samarbejde med referenten. Side 5 af 6

6 11. Referatet udsendes pr. e- mail via postlisten fra mødelisteudvalget. Desuden lægges det i Servicegruppens arkiv. En anonymiseret udgave af referatet sendes til webmaster, som lægger det på hjemmesiden. 12. Hvis der er vedtaget punkter, som kræver, at SG s procedurevejledning skal opdateres, gør sekretæren dette, når referatet er blevet godkendt på næste SGM. Side 6 af 6

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13

C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13 1. SINDSROBØN ------------------------------------------------------------------------------- 3 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER------------------------------------------------------------------ 3 3. PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM

Maj 2011. midtjylland REGIONS NYT. fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM Maj 2011 midtjylland REGIONS NYT fra aa er til aa er GRATIS BLAD. TAG MED HJEM SEKRETARIATET. Anonyme Alkoholikere, Postboks 320, 8700 Horsens Telefon: 20 93 92 85 Kontonr. hattepenge: 1551-0000912646

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 David Levy byder velkommen og orienterer om, at Helle Rosenlund og Jan Rosenlund er syge og er derfor ikke tilstede. Årsnåle uddeles, hvorefter

Læs mere

ABC 2015 Urafstemning for Voksne Børn af Alkoholikere. ABC Den årlige forretningskonference 2015. Urafstemning

ABC 2015 Urafstemning for Voksne Børn af Alkoholikere. ABC Den årlige forretningskonference 2015. Urafstemning ABC Den årlige forretningskonference 2015 Urafstemning Vis venligst stemmesedlen til din gruppe, og afhold en gruppesamvittighedsafstemning om hvert af forslagene. Disse sider indeholder de foreslåede

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere