Kapitel 4 ORDFORRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 4 ORDFORRÅDET"

Transkript

1 Kapitel 4 ORDFORRÅDET Indhold: 1 Hvor mange ord har vi? 2 Hvor kommer ordene fra? 3 Sammensætninger 4 Afledninger 5 Mere orddannelse 6 Opsamling 1 Hvor mange ord har vi? Hvor mange ord har dansk? Den Danske Ordbog, hvis første bind udkom i 2003, angiver et antal på ca opslag. Det er vanskeligt at angive nøjagtigt, for dels kommer der hele tiden nye ord til, og nogle ord kendes ikke af alle. Og dels er det ikke altid simpelt at bestemme hvad et ord er. Er fx god og bedre ét eller to ord? Og hvad med bedre eller pære i følgende ex.: Det har bedret sig. Nu er det bedre. En moden pære. En elektrisk pære. En pære fra en hest. Hvor mange ord har du? Der er ingen der kender alle ordbogens ord (bortset fra måske ordbogens redaktør). Opgave 1: Tag en god ordbog der angiver antallet af de ord den indeholder, og slå op på fem tilfældige sider. Tæl op hvor mange ord der er på disse sider, og hvor mange af dem du kender. Beregn procenten af ord du kender, og tag samme procent af ordbogens samlede antal. Så har du et omtrentligt mål for dit eget ordforråd. Giv læreren resultatet anonymt, så han eller hun kan udregne klassens gennemsnit. (Det skal ikke være en konkurrence det er de individuelle tal er for usikre til.) Du kan også regne ud hvor mange ord du har tilegnet dig om dagen siden du blev født (15 år = ca 5475 dage). Det samme kan læreren gøre med gennemsnittet. Aktivt og passivt ordforråd Det du lige har beregnet, er dit passive ordforråd, dvs det antal ord du kender når du ser dem. Det aktive ordforråd er det antal ord du faktisk selv bruger, men det er sværere at gøre op: Det kræver en samling af dine tekster og din tale gennem længere tid De utrolige muligheder Der er 28 bogstaver i det alfabet vi bruger på dansk (og endnu flere lyde). Hvis vi forestiller os at bogstaverne kan kombineres helt uden begrænsninger, men sætter en overgrænse på 10 bogstaver pr ord hvor mange ord kan vi så danne af de 28 bogstaver? Når der er 28 muligheder på første pladsen, og 28 på andenpladsen, osv, skal vi altså gange 28 med sig selv 10 gange for at få det samlede antal mulige ord, altså 28 i tiende potens. Det giver , altså knap 300 billioner ord. Fordeler vi dem på verdens ca 6000 forskellige sprog, får vi (knap 50 milliarder) forskellige ord pr sprog. Så mange ord er der ingen sprog der har. Det almindelige er nok mellem og , alt efter hvordan man tæller. 1

2 Så selvom vi må indrømme at det ikke er alle kombinationer der forekommer, er der rigeligt, uanset hvordan vi tæller. 2 Hvor kommer ordene fra? Nogle ord har været danske lige så længe som vi kan føre sproget tilbage (dvs til Vingetiden). De kaldes arveord. Hertil kommer så låneord, og dem er der langt flere af end man skulle tro. Arveordene er dels ord for helt almindelige ting, som hoved, øje, ben, fod. Lidt mere interessante er ord som far, mor, søster, bror, for de viser os noget om de oprindelige familieforhold derimod er svoger, fætter, kusine, onkel, tante, nevø, niece låneord (fra henholdsvis tysk og fransk find selv ud af hvilke). Så er der ord som ager, byg, hø, og ko, mælk, smør, får, spinde, væve vikingerne var ikke blot sørøvere, men også landbrugere. Ordenes historie er også kulturens historie. Arveordene fortæller os om de ældste tider. Låneordene fortæller om de mange påvirkninger Danmark har været ude for (se også kapitel 3 om sprogets udvikling). Låneord Kan vi undvære låneordene? Lad os se på en tekst: Fyrtøjet Der kom en Soldat marcherende hen ad Landevejen: een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved siden, for han havde været i Krigen, og nu skulde han hjem. Saa mødte han en gammel Heks paa Landevejen; hun var så ækel, hendes Underlæbe hang hende lige ned paa Brystet. Hun sagde: "God Aften, Soldat! hvor du har en pæn Sabel og et stort Tornister, du er en rigtig Soldat! Nu skal du faa saa mange Penge, du vil eje!" noget mere dansk end H.C.Andersen kan man vel ikke forestille sig? For at finde låneordene har man brug en ordbog med etymologi (oplysning om hvor ordene kommer fra). Ved arveord står der som regel 'fællesnordisk' eller 'oldnordisk' de nordiske sprog var ikke særlig forskellige for 1000 år siden. Opgave 2: Tag fx NuDansk Ordbog med Etymologi og undersøg hvilke af følgende ord der er låneord, og hvor vi har lånt dem. Eventyr, fyrtøj, soldat, marchere, ryg, sabel, krig, heks, ækel, læbe, bryst, aften, rigtig, penge. Ud over låneord har vi mange andre muligheder for at danne nye ord. Vi behøver ikke altid at låne. Vi kan danne sammensætninger (gymnasie-elev), afledninger (ud-dann-else), forkortelser (RAM, bil) og roddannelser. Skulle eller skulde? Hvis nogen har undret sig over hvorfor H. C. Andersen skriver skulde når det nu staves skulle, så er her forklaringen: de er den almindeligste endelse i datid (præteritum) på dansk, som i havde, lavede, printede. Og det var med den endelse man oprindelig stavede kunde, skulde, vilde. Men i 1948 besluttede Dansk Sprognævn at ændre nd og ld til nn og ll, dog kun i disse tre ord. Vi staver stadig ende, ikke enne, og melde, ikke melle, hvor det stumme d er oprindeligt. Men vi staver også andet, fuld, ind, tand, vild, selvom det stumme d her er historisk ukorrekt. Og der er mange andre steder hvor stavningen er i vild uoverensstemmelse med udtalen, fx havde (ikke hade) og sagde (ikke sah) og selvfølgelig (ikke sføli). 2

3 3 Sammensætninger Landevej, tekopper, møllehjul, Rundetårn og pengekiste er eksempler på sammensætninger, altså nye ord der er lavet af to gamle. Vi kan også have sammensætninger af mere end to ord, fx elevråds-forsamling, fod-bold-kamp, lektie-forberedelses-tid, folkeskole-lærer-løn. Sammen-sætning er en meget produktiv orddannelses-mekanisme. De fleste er nemme at gennemskue. Men nogle er så gamle at vi ikke mere bemærker sammensætningen. Fx fro-kost 'tidlig mad', vind-ue 'vind-øje', selv-følgelig, simpelt-hen, spørgs-mål. Sammensætninger er langt mere almindelige på nordisk og tysk end fx på engelsk og fransk (jf verdens-mand, man of the world, homme du monde). Sammensætninger af småord Når vi sætter småord sammen (som over-for, inden-om, bag-ved) er vi ofte i tvivl er de rigtige sammensætninger der skal staves i ét ord, eller skal de opfattes som to ord? Hovedreglen er at overfor (osv) skal staves i to ord når de står som præpositioner (forholdsord), men i ét ord når de står som adverbier (biord). Fx Over for huset ligger laden. (præposition) Vi bor lige overfor. (adverbium) Vi sad inden for hækken. (præposition) Vi sad indenfor i de bedste stole. (adverbium) Opgave 3: Hvilke af følgende skal i ét, og hvilke i to ord? Bilerne skal holde sig inden/for de dobbelte streger. Man må ikke overhale inden/om på motorvejen. Hvad skal man så gøre hvis man ikke kan komme uden/om? De der kører bag/ved, kan ikke se. Man kan så spørge sig selv om det er særlig vigtigt 4 Afledninger Også afledning er en form for orddannelse. Ord som an-tage, betro, inder-bane, fore-gå, over-frakke, til-lade er 'afledt' ved at der er føjet et præfiks (forstavelse) til en 'rod' (den tungeste del af ordet). Ord som bær-bar, dansk-er, dansk-hed, elektr-ificere, kør-sel, meld-ing, ven-lig, skriv-else er 'afledt' ved at der er føjet et suffiks (endelse) til roden. Og vi kan sagtens have både præ- og suf-fikser (og flere af hver) til samme rod, fx for-bind-ing, for-u-ren-ing, u-til-lade-lig (det er roden der er understreget). Også af-led-ning er en meget produkt-iv mekan-isme. Tag fx ordet føre det kan blive til bl.a.: ind-føre, op-føre, over-føre, til-føre, u-føre før-er, før-er-skab, før-lig-hed, før-ing Foruden: af-før-ing, ind-før-ing, ind-før-sel, ind-før-else, op-før-sel, opfør-else, og mange flere NB1: Ordet (en) fører ikke er det samme som (vi) fører det sidste er ikke afledt, men bøjet i nutid (præsens). Bøjning er ikke det samme som afledning. Det skal vi komme tilbage til i kapitel 7 om bøjning og ordklasser. NB2: Ord som indførsel, indførelse og indføring er ikke helt de samme. Det hedder indførsel af varer (='import') men en indføring i fysik (='introduktion), og kristendommens indførelse i Danmark. Og det til trods for at else og sel historisk er det samme suffiks. 3

4 De svære ord præ-fiks er en lille stump der bliver 'fikset' ('sat fast') foran (latin: prae-). Vi kender også præ- fra fx præparere 'forberede', jf også engelsk prepare. suf-fiks er en lille stump der bliver sat fast bagefter (latin: sub- 'efter, under'). Når det her hedder suffiks, er det fordi latinerne syntes at det var lettere at sige ff- end bf-. Vi kender sub- fra fx engelsk sub-marine 'undervandsbåd' og fra sub-sidier 'understøttelser'. Opgave 4: Prøv selv hvor mange ord du kan aflede af binde, skrive, sætte, trække. Ligesom ved sammensætningerne er der ord der er så gamle at vi ikke tænker over dem som afledninger, fx hæng-sel, brænding, vær-else, led-ning, gerning (af gøre). Og så findes der ord der er afledt for så længe siden at deres endelse ikke længere føles som suffiks. Fx verber som løs-ne og rød-me, og substantiver som høj-de, bred-de og tyng-de eller jag-t og skrif-t. Det er jo heller ikke let at se at fx stand kommer af stå og sagn kommer af sige. Sagn, udsagn og omsagn Ordet sagn er afledt af sige sagde sagt. Skiftet mellem sagt og sagn er det samme som vi har i fx skrevet skreven. Et sagn er altså oprindelig blot noget der er sagt. Afledninger af sagn bruges en del i beskrivelsen af sproget. Et udsagn er noget vi har udsagt, og et udsagnsord (latin: verbum) er det centrale ord i udsagnet; det er udsagnsordet der placerer udsagnet i nutid (præsens) eller datid (præteritum), jf forskellen mellem Så kommer jeg og Så kom jeg! Og et omsagnsled (latin: prædikativ) er et led der siger noget om grundleddet. Som i digtet Natten er så stille, luften er så klar. (Så stille er omsagnsled til natten, og så klar er omsagnsled til luften.) Ud over de danske fikser har vi også en række udenlandske, dels tyske, som be- og an-, og dels (og især) latinske, som inhuman, il-loyal (samme præfiks), eller form-at-ion (som ikke er det samme som formering). Også her kan vi være kreative. Fx har vi fra latin supervision 'opsyn'; af det har vi selv dannet supervisere 'at holde opsyn' hvis det var 'rigtigt' latin, skulle det hedde supervidere (af latin videre 'at se'). Men suffikset ere er godt nok latin, og det har vi også i snedker-ere, finger-ere, her tilføjet en dansk rod. Og af form (også latin) kan vi danne ikke alene forme, men også form-ere, form-at og form-at-ere. Det er for resten ikke altid let at bestemme om der er tale om en sammensætning eller en afledning Er fx abe-skøn, mega-ævl, kanon-smart eller super-tjekket det ene eller det andet? Heldigvis betyder det ikke noget for vores frejdige brug af orddannelser. De er bare meganyttige. 5 Mere orddannelse Selv når vi ser bort fra låneordene, har sproget (vi) altså utrolig store muligheder for at danne nye ord, ved sammensætning eller afledning. Men for at det ikke skal være løgn (og det skal det jo helst ikke), kan vi yderligere danne nye ord ved roddannelse og forkortelse. Roddannelse består i at vi tager et ord som fx frisk, der er et adjektiv (tillægsord) og bruger det som verbum (udsagnsord): vinden frisker op. Eller vi træffer en masse mennesker ved et træf. Faktisk samme mekanisme som afledning, blot uden præ- eller suffikser: vi nøjes med omdanne roden, eller rettere: at bøje den på en anden måde. Andre eksempler: strid stride, læs læsse, nys nyse. 4

5 Roddannelse er så almindeligt at selv små børn kan finde ud af mekanismen. Da min kollega fornylig var ved at overbevise sin fire-årige datter om at det var sengetid, sagde barnet: "Mor, lad være med at trælse mig!" [NB: træls er jysk for 'ubehagelig, besværlig'.] Også forkortelser er meget almindelige, fx SMS, DVD, men også fx bil, bus, krimi, der er skåret ned til enkelte stavelser af længere ord (automobil, omnibus, kriminalroman). Desuden findes akronymer (af græsk 'højnavne') hvor vi udtaler forkortelsens bogstaver som et nyt ord, fx Nato og Unesco. Og PISA-undersøgelserne har ikke noget med Pisa at gøre, men er akronym af Programme for International Student Assessment. Opgave 5: Hvilke forkortelser kender du fra din egen sprogbrug, fx fra SMS eller fra computersprog? Hvad er de forkortelser af? Opgave 6: Find sammensætninger og afledninger i følgende to tekstuddrag. Er der ord der kan vise roddannelse (fx op oppe sig)? 1 Vi vil gøre op med stive systemer, umyndiggørelse og ensretning. Vi tror på at mennesker er bedst til selv at vælge. Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vores vegne. [Anders Fogh Rasmussen 0201] 2 Der er sket et skred i, hvad der er normalt, i de synspunkter, der fremføres af yderligtgående politikere her i landet. [Mogens Lykketoft 0307] Til gengæld er det sjældent vi opfinder helt nye ord lydmalende ord som plask, bang og vov er nok de bedst kendte eksempler. Quiz Der går den historie om det engelske ord quiz at det er opfundet af en amerikaner, der havde væddet på at han kunne indføre et helt nyt ord i sproget. Han gik så rundt om natten og skrev quiz på mure og vægge og plankeværker; og næste morgen var ordet på alles læber. (Men der er også dem der mener at det kommer af det latinske ord quis, som betyder 'hvem' ) 6 Opsamling er ikke stillestående, men i konstant forandring. Nogle ord forsvinder hvor mange bruger fx i dag ord som hartad ('næsten') eller nederdrægtig ('modbydelig')? Eller ledvogter sådan én er der ikke brug for, efter at alle jernbaneoverskæringer er blevet automatiserede. Men det er de nye ord man især bemærker bærbare PCer og miljø-forurenings-bekæmpelses-foranstaltninger. Det er en del af sprogets iboende evne til fornyelse og kreativitet som er en forudsætning for at sproget kan fungere i en verden i stadig forandring. Låneord, sammensætninger, afledninger, roddannelse og forkortelse er en del af sprogets liv altså noget nutidigt. Men samtidig er det en del af forklaringen på at sproget forandrer sig sprogets historie og udvikling. PS: Hvor mange nye ord eller begreber har Du lært? 5

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster

Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER. Politiske tekster Kapitel 13 POLITISKE TEKSTER Indhold: 1 Vi behøver ikke eksperter... 2 Men hvad er en ekspert? 3 Og hvad med konteksten? 4 Den billige kritik 5 Generalisering 6 Et læserbrev 7 Hvordan generaliserer vi?

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kapitel 12 TALE OG SAMTALE. Tale og samtale

Kapitel 12 TALE OG SAMTALE. Tale og samtale Kapitel 12 TALE OG SAMTALE Indhold 1 Rigtigt eller forkert? 2 Hej, hvod n går det? 3 Sprog i virkeligheden 4 Er det okay at jeg fortæller? 5 Er det dig? 6 Talehandlinger 7 Om at synes, tro og vide 8 Nåmen,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Grineren og andre grineren ord. En grammatisk statusopgørelse

Grineren og andre grineren ord. En grammatisk statusopgørelse 2012/1 marts tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE En e-bog af Celia Schow Kapitel 1 ------------------------- Sådan blev jeg blogger I dette kapitel fortæller jeg, hvordan

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Indføring i dansk grammatik for folkeskolen

Indføring i dansk grammatik for folkeskolen Indføring i dansk grammatik for folkeskolen NAVN: Klasse: 7. - 9. klassetrin 1. udg. 07-04-2012, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER GRAMMATIK? 5 Vigtige

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Indholdsfortegnelse HVAD KAN JEG BRUGE DETTE HÆFTE TIL?... 3 SÅDAN BRUGER DU QR KODERNE... 4 CD-ORD, HVAD ER DET?... 5 CD-ORD

Læs mere

1992/2. juni. Svarpause. vokset en ny bunke frem, som vi så kan gå i gang med mellem telefonopringningerne.

1992/2. juni. Svarpause. vokset en ny bunke frem, som vi så kan gå i gang med mellem telefonopringningerne. 1992/2. juni Svarpause Spørgsmålene vælter ind til Sprognævnet. I de sidste par år har de ligget på ca. 11.000 om året, fordelt på ca. 10.000 spørgsmål i telefon og ca. 1000 i breve. Vi er glade for de

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak

Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 1 Udnyttelse af skriftens betydningsprincip en genvej til effektiv læsning og stavning Elisabeth Arnbak 2 Indholdsfortegnelse Skriftsproglige principper... 3 Hvad er et morfem?... 3 4 forskellige morfemer...4

Læs mere

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka En Introduktion Kære Golfer, Vi ved alle, at det ikke kun er din fysik og dit tekniske niveau, der bestemmer hvor langt du kan nå med din golf. Det handler i lige så høj grad om din evne til at spille

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært

b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært Præteritum (datid) Præteritum angiver det, der a) hører det forbigangne til: Jeg læste meget, da jeg var barn b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det

Læs mere