Vejledning til prøverne i faget tysk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til prøverne i faget tysk"

Transkript

1 Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75

2 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse Faglige områder Prøverne Prøvernes enkelte dele Den skriftlige prøve Receptive kompetencer Lyttefærdighed Læsefærdighed Produktive kompetencer Sprog og sprogbrug Skriftlig fremstilling Før prøven Skriveprocessen Anvendelse af it Længde Procedure for prøvens afholdelse Ordbøger og grammatiske oversigter Information til eleven Praktiske forhold vedr. prøven Vurdering og karaktergivning Evalueringsskema skriftlig sprogfærdighed Vejledende karakterbeskrivelser til FP9 skriftlig tysk Censorordning Den mundtlige prøve Tekstopgivelser Normalside Forløbet af den mundtlige prøve Disposition for det selvvalgte emne Forberedelse af det selvvalgte emne Prøven er individuel Samarbejdet mellem lærer og censor Lærerens rolle Samtalen Eksempel på prøveoplæg/spørgsmål Side 2 af 75

3 Prøveoplægget Lodtrækning Vurdering og karaktergivning Vejledende karakterbeskrivelser Evalueringsskema til mundtlig sprogfærdighed Information til eleven Information til censor Censors opgave Vejledning til prøverne i faget tysk i 10. klasse Faglige områder Prøverne Prøvernes enkelte dele Den mundtlige prøve Prøvegrundlaget Den mundtlige prøves dele Tekstopgivelserne Normalside Prøven Dispositionen Eksempel på en disposition Forberedelse af prøven Prøven er individuel Lærerens rolle Redegørelse Samtale Lodtrækning Information til eleven Censors opgave Information til censor Vurdering og karaktergivning Det selvvalgte emne Samtalen Vurderingskriterier Vejledende karakterbeskrivelser Evalueringsskema til mundtlig sprogfærdighed FP10 mundtlig tysk Den skriftlige prøve Prøvegrundlaget Side 3 af 75

4 3.2. At arbejde med skriftlighed Skriveprocessen Den skriftlige prøves dele Sprog og sprogbrug Skriftlig fremstilling Anvendelse af it Længde Prøven Procedure for prøvens afholdelse Ordbøger og grammatiske oversigter Vurderingen Sprog og sprogbrug Skriftlig fremstilling Der gives en karakter Elementer, der kan indgå i helhedsvurderingen Evalueringsskema til skriftlig sprogfærdighed FP Bekendtgørelser Folkeskolens prøve Prøvefag til udtræk Frivillige prøvefag (valgfag) Folkeskolens 10.-klasseprøver Side 4 af 75

5 Indledning Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng, der er mellem prøvebekendtgørelsen og folkeskolens formål, fagformålet, de centrale kundskabsog færdighedsområder, slutmål og den vejledende læseplan. Ifølge folkeskolelovens 18, stk. 4, skal lærer og elev løbende samarbejde om fastlæggelse af målene for elevens arbejde, og undervisningsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærer og elever. Denne paragraf skal naturligvis ses i lyset af såvel den overordnede formålsbestemmelse samt formålet for faget tysk, de centrale kundskabs- og færdighedsområder og trin- og slutmål. Kravene i faget tysk, som de er beskrevet i Fælles Mål og prøvebekendtgørelsen er grundlaget for tilrettelæggelsen af prøverne i tysk. Ifølge folkeskolelovens 18, stk. 3, skal undervisningens indhold fastlægges således, at kravene ved prøverne i de enkelte fag kan opfyldes. Eleverne skal inden prøven orienteres om prøvekravene og vurderingskriterierne, og om hvordan prøvernes enkelte dele foregår. Side 5 af 75

6 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse Side 6 af 75

7 1.1. Faglige områder Tyskundervisningen er i de centrale kundskabs- og færdighedsområder i slutmål og trinmål beskrevet ud fra fire områder Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur- og samfundsforhold. Disse fire områder er indarbejdet i reglerne for prøverne, og både den skriftlige og den mundtlige prøve indeholder samlet set udvalgte elementer af alle fire områder. Den mundtlige og den skriftlige prøve i tysk er først og fremmest prøver i kommunikative færdigheder. Eleven prøves i både receptive og produktive færdigheder. Færdighedsområderne er elevens forudsætning for at klare prøverne og for i praksis at vise, at hun/han har tilegnet sig viden og bevidsthed om områderne. 9. klasses indhold er afledt af slutmål, trinmål og læseplan for 9. klassetrin Prøverne Prøverne har som mål, at de skal afdække, hvor langt eleven er nået i sine færdigheder inden for specifikt udvalgte slutmål, hvor eleven bedømmes efter mål og krav. Målene for undervisningen skal leve op til de eksisterende bindende trin- og slutmål, der følger bekendtgørelsen for Fælles Mål Der prøves i kombinerede funktionelle færdigheder. Der er tale om prøver, der afspejler elevens henholdsvis receptive og produktive færdigheder. Prøven er en sprogprøve, der tester, hvad eleverne kan udtrykke og forstå på fremmedsproget. Pejlemærker for dette arbejde er at finde i den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages), som er en anerkendt rammebeskrivelse af niveauer inden for de forskellige sproglige kompetencer, hvor der angives, hvilket niveau den enkelte elev er nået til. Grundskolen har i faget tysk hovedansvaret for, at eleverne mindst når de mål, der er beskrevet i niveauerne A1-A2 (Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog). Disse kompetencebeskrivelser anvendes som pejlemærker i test- og prøvearbejdet i flere europæiske lande. Et tilgængeligt eksempel herpå er den netbaserede sprogtest, Dialang (http://www.dialang.org), der tilbyder selvscorende sprogtest på 14 forskellige sprog. I udarbejdelsen af prøveformer for fremmedsprogene i Danmark har referencerammen været en vigtig inspirationskilde. Hernæst har udviklingsarbejderne i fremmedsprog igennem en årrække bidraget med vigtige oplysninger til prøvearbejdet. Det vil tage tid og kræve en årelang, målrettet indsats at tilpasse de nationale sprogprøver til CEFR. Prøverne skal ses som et første skridt i retning af at udvikle et koncept, hvor færdighedsområderne opdeles og afprøves mere systematisk, end det hidtil er sket. Ud over at prøverne sætter fokus på de vigtigste af slutmålene, der er opstillet for faget tysk, sigter de også på, at der opnås en positiv tilbagevirkende effekt på undervisningen, især hvad angår fordybelsen i de tyskfaglige kerneområder. Side 7 af 75

8 1.3. Prøvernes enkelte dele Skriftlig prøve (udtræksprøve i tilbudsfag, frivillig prøve i valgfag) Prøven består af en centralt stillet opgave til testning af: a) receptive kompetencer (lytteforståelse: ca. 20 minutter, læseforståelse: ca.40 minutter); i alt 1 time b) produktive skriftlige kompetencer (opgave i sprog og sprogbrug samt skriftlig fremstilling); i alt 2 timer. Mundtlig prøve (udtræksprøve i tilbudsfag, frivillig prøve i valgfag) Prøven består af en decentralt stillet opgave til testning af mundtlige, produktive færdigheder: a) redegørelse (cirka 5 minutter) b) interaktion/samtale (cirka 8 minutter). Prøverne indeholder opgaver af forskellig karakter, hvilket giver eleven mulighed for at vise sin viden på mange forskellige måder. Eleverne skal både lytte, læse, skrive og tale, herunder både redegøre for kendt stof og indgå i en spontan samtale. Prøvematerialet er varieret med hensyn til teksttyper, stemmer og temaer. Ligeledes indgår varierede svarformer i opgaverne til læsning, lytning, sprog og sprogbrug. Der anvendes multiple choice, som er en fælles betegnelse for en række opgavetyper, hvor eleven skal vælge det rigtige svar blandt flere mulige. Side 8 af 75

9 2. Den skriftlige prøve Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen opgavekommission for tysk producerer et prøveoplæg bestående af 2 hæfter: Hæfte 1 bestående af lytte- og læsetekst, der i niveau og omfang svarer til prøvebekendtgørelsens krav med et indhold, som det skønnes, alle elever kan forholde sig til. Der vil være et antal opgaver i tilknytning til lytte- og læseteksterne, som afprøver elevernes lytte- og læsefærdigheder. Det tilstræbes, at der så vidt muligt skabes autentiske kommunikationssituationer via korte tekster og opgavetyper. Kultur- og samfundsforhold indarbejdes i teksttyperne. Hæfte 2 bestående af et antal opgaver i sprog- og sprogbrug og én opgave i skriftlig fremstilling. Prøven afholdes samtidig over hele landet. Sættet rettes af faglæreren og det ministerielle censorkorps. Opgaverne i lytning, læsning og sprog og sprogbrug rettes efter en nøjere fastlagt rettenøgle Receptive kompetencer Hæfte 1 af den skriftlige prøve består af: En opgave i lytte- og læsefærdighed: varighed én time Ved prøven i lytte- og læsefærdigheder må der ikke anvendes hjælpemidler Lyttefærdighed Slutmål ifølge Fælles Mål 2009: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om centrale og nære emner vælge relevante lyttestrategier. Elementer i prøven i lyttefærdighed. Eleven skal: lytte for at forstå hovedindhold lytte efter specifik information uddrage ræsonnementer. Lytteprøven varer ca. 20 minutter, lige så lang tid som den medfølgende cd, der afspilles én gang. Hver lydsekvens er indspillet to gange, og der er indlagt pause til besvarelse. Alle instruktioner til opgaverne er på tysk i et enkelt sprog, og det fremgår tydeligt, hvad eleven skal besvare. Følgende teksttyper kan forekomme: Side 9 af 75

10 Teksttype Opgavetype Opgavens fokus A korte sekvenser, fx kort multiple lytte efter hovedindhold reportage, kortere matching interview, radioklip, lytte efter specifik information i monologer etc. kortere tekster B en længere tekst, fx multiple lytte efter hovedindhold interview eller dialog choice lytte efter specifik information i længere tekster C uddrage ræsonnementer Flere korte tekster Multiple Lytte efter hovedindhold matching Multiple choice er en fælles betegnelse for en række opgavetyper, hvor eleven skal vælge det rigtige svar blandt flere mulige. Pointen er, at eleverne ikke selv skal producere svar. Multiple matching er en opgavetype, hvor eleven skal matche en overskrift med korte lyttesekvenser. Teksttype A Teksttype A består af kortere lyttesekvenser med tilhørende multiple matching spørgsmål. Eleverne lytter til teksten og besvarer multiple matching spørgsmålene, der tester deres evne til enten at lytte efter hovedindhold eller efter specifik information. Det kan for eksempel være nyhedsindslag som radioreportager eller korte interviews, beskeder på telefonsvarer, meddelelser over højttaler, reklameindslag i radioen, etc. Teksttype B Teksttype B kan fx være et længere interview eller en længere dialog. Eleverne besvarer multiple choice spørgsmål, der tester deres færdigheder i både at lytte efter hovedindhold og specifik information samt at uddrage ræsonnementer. Teksttype C Teksttype C kan fx være korte lyttesekvenser, hvor en enkelt person eller flere forskellige personer udtaler sig om samme tema. Eleven skal kombinere lyttesekvens og overskrift. Det gælder om at lytte efter hovedindholdet. Side 10 af 75

11 Læsefærdighed Slutmål ifølge Fælles Mål 2009: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer i forskellige typer skrevet tekst inden for centrale og nære emner vælge relevante læsestrategier. uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster Læsetesten varer ca. 40 minutter og består af forskellige dele, hvor én eller flere af nedenstående teksttyper og opgavetyper kan indgå i prøven. Alle instruktioner til opgaverne er på tysk i et enkelt sprog, og det fremgår tydeligt, hvad eleven skal besvare. Teksttype Opgavetype Opgavens fokus A En længere tekst Multiple choice Læse for at forstå hovedindhold Læse for at uddrage specifik information Læse for at kunne ræsonnere sig til svære ord i teksten ud fra sammenhængen B Korte sætninger og vendinger, som fx beskeder, s, instruktioner, anvisninger eller lignende Multiple choice Multiple matching Læse for at forstå hovedindholdet i korte beskeder C Korte tekster Multiple matching Læse for at forstå hovedindhold i en sammenhængende tekst Teksttype A Denne teksttype er en længere tekst på ca. 1 normalside. Et eksempel kunne være en artikel eller et brev, hvor eleven læser for at uddrage specifik information, læse efter hovedindhold og vise færdighed i at slutte sig til svære ord ud fra konteksten. Teksttype B Denne teksttype kan for eksempel bestå af meget korte tekster i form af beskeder, skilte, s, postkort, instruktioner, annoncer etc. Teksterne præsenteres i layoutet form (fx opslag på opslagstavle, , sms, besked på skærm på togstation, skilte m.m.). Et eksempel kunne være, at eleven skal vælge en overskrift, der passer til en kort besked. Der Side 11 af 75

12 er en overskrift for meget. Her testes læsning efter hovedindhold Teksttype C Denne teksttype kan fx bestå af kortere tekster i form af personbeskrivelser o.l. Et eksempel kunne være, at eleverne læser en tekst, som er opdelt i afsnit, og bliver præsenteret for forskellige overskrifter, resuméer ol. Eleverne skal nu finde en overskrift til hvert af afsnittene. En af overskrifterne passer ikke til nogen af afsnittene. Denne type tester læsning efter hovedindhold og kræver til tider nærlæsning. 2.2 Produktive kompetencer Hæfte 2 af den skriftlige prøve består af En opgave i sprog og sprogbrug samt en opgave i skriftlig fremstilling, varighed i alt to timer. Ved prøven i sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling må der anvendes hjælpemidler Sprog og sprogbrug Slutmål ifølge Fælles Mål 2009: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende grundlæggende sprogbrugsregler, så kommunikationen lykkes anvende ordbøger, grammatiske oversigter, stave- og grammatikkontrol Ifølge slutmål for faget tysk efter 9.-klassetrin hører anvendelse af centrale sprogbrugsregler i tysk til grundskolens hovedansvarsområde. Opgaven i sprog og sprogbrug vil omfatte opgaver, hvor eleven skal vise sin viden inden for centrale grammatiske områder, for eksempel sætningens grundstruktur, de vigtigste sætningstyper og ordforråd. Hensigten er ikke, at eleverne lærer grammatiske regler udenad, men at de tilegner sig en funktionel grammatik til støtte for de kommunikative kompetencer. Elevernes leksikalske kompetence er afgørende for, at kommunikationen lykkes. Opgavetyperne i sprog og sprogbrug kan derfor eksempelvis være korrekt indsættelse af betydningsbærende ord. Opgaven kan være udformet som multiple choice. Opgavetyper, der viser elevernes evne til at anvende funktionel grammatisk viden, kan eksempelvis være kontekstbaserede ordbogsopslag/ordforrådsopgaver Et par eksempler: Ordbogsopslag: Meine Mutter hat sich ein neues Kleid gekauft. (i går) Multiple choice Ich meine Schwester ziemlich anstrengend. Side 12 af 75

13 finden finde findest - findet Det anbefales, at eleven anvender cirka en halv time til løsningen af opgaven i sprog og sprogbrug Skriftlig fremstilling Slutmål ifølge Fælles Mål 2009: Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer i forskellige typer skrevet tekst inden for centrale og nære emner udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig med et grundlæggende ordforråd inden for centrale og nære emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende grundlæggende sprogbrugs og retstavningsregler, så kommunikationen lykkes. Sprogtilegnelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at vælge relevante læsestrategier anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stave- og grammatikkontrol vælge relevante skrivestrategier herunder anvendelsen af viden om skriveprocessens faser. Kultur- og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende en grundlæggende viden om geografi og historie, levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur Side 13 af 75

14 vise forståelse for andres levevis og deres kulturer Prøveoplægget til den fri skriftlige fremstilling kan variere. Der indgår såvel tekst som billeder i oplægget. Besvarelsen skal opfylde opgaveformuleringens krav. Besvarelsen kan, afhængigt af oplægget, udformes for eksempel som fortælling, debatindlæg eller brev, hvor indhold og stil er tilpasset situationen. Oplæggets tekst og billeder skal indgå i besvarelsen i overensstemmelse med opgaveformuleringen. Eleven skal i overensstemmelse med opgaven anvende et centralt ordforråd og kunne udtrykke sig forståeligt og hensigtsmæssigt i en sammenhængende skriftlig fremstilling, hvor stilen søges afpasset i forhold til situation eller modtager. Afhængigt af oplægget forventes eleven at kunne udtrykke holdninger, erfaringer, viden, følelser og eventuelt fantasi i sin besvarelse. Besvarelsen skal udformes i skriftsprog med dets særlige karakteristika. Talesprog accepteres, når det optræder i direkte tale. Fejlagtig sprogbrug forringer sprogets brugsværdi: Jo flere fejl der forekommer samtidig, des lettere opstår der sproglige misforståelser. Kravet om, at eleven skal kunne udtrykke sig i en sammenhængende skriftlig form indebærer, at eleven anvender et centralt ordforråd samt udviser en rimelig sikkerhed i anvendelse af den funktionelle, basale grammatik. Ved et centralt ordforråd forstås betydningsbærende ord inden for nære emner og områder, der er undervist i ifølge bindende trinmål og tilhørende målbeskrivelser for undervisningen. Elevens besvarelse skal omfangsmæssigt være af en sådan længde, at opgaven er besvaret nogenlunde fyldigt i forhold til de halvanden time, eleven har til rådighed. Antal ord vil fremgå af prøveoplægget Før prøven At lære og at bruge tysk er sammensatte processer, hvor de enkelte kundskabs- og færdighedsområder er indbyrdes afhængige. Derfor bør de integreres i de enkelte undervisningsforløb og herved støtte hinanden. Arbejdet med de skriftlige kompetencer er derfor en naturlig del af undervisningen fra klasse. I de centrale kundskabs- og færdighedsområder er det med hensyn til det skriftlige formuleret, at eleverne skal: udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog arbejde med grammatikker, ordbøger og andre opslagsværker arbejde med forskellige medier, herunder elektroniske, blandt andet til tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation. Det skriftlige arbejde skal integreres i undervisningen helt fra 1. forløb i 7. klasse. Det er vigtigt, at eleverne i tyskundervisningen får mulighed for at samle mange slags skriveerfaringer, og at læreren undervejs i hele forløbet hjælper eleverne med at udvikle deres skrivekompetencer. Ikke mindst herved styrkes elevernes interesse for skriveprocesser og skriveprodukter. Det er af stor betydning, at eleven modtager konstruktiv feedback på sine produkter både hvad angår form og indhold Side 14 af 75

15 Inden prøven skal eleverne gøres bekendt med de regler for prøven, der fremgår af prøvebekendtgørelsen. Inden den egentlige prøve bør de desuden have stiftet bekendtskab med prøveformen i praksis, for eksempel ved at have afprøvet et opgavesæt i undervisningen eller gennemført en terminsprøve Skriveprocessen I den kreative skriveproces indgår de samme faser som i anden procesorienteret skrivning: brainstorm, mindmap, udkast, redigering og færdigt produkt. Ved en prøve i skriftlig fremstilling er det naturligvis produktet, der er afgørende, da det er bestemmende for den endelige vurdering. Gennem arbejdet med skriveprocessen bliver eleverne imidlertid bevidste om, hvordan de bedst kommer frem til et godt produkt. Disse veje kan meget vel være meget forskellige fra elev til elev. Det er vigtigt, at eleverne gennem undervisningen lærer at udnytte skrivetiden mest hensigtsmæssigt. Derfor skal de blandt andet gøre erfaringer med skriveprocessens faser: 1. En indledende planlægningsfase: Forskellige brainstormingsteknikker benyttes. 2. En nedskrivningsfase: Der skrives løs uden for mange ophold og uden specielt fokus på stavning, grammatik og ordvalg. Der er i langt højere grad fokus på en flydende og sammenhængende formulering. 3. En bearbejdningsfase: Her tages hjælpemidlerne ordbøger, grammatiske oversigter samt stave- og grammatikkontrol i anvendelse. 4. En gennemskrivningsfase: Den endelige korrektur laves. Det er især vigtigt at lade eleven gøre erfaringer med, at det virkelig er en god investering at bruge god tid på den indledende fase. Eleven skal bruge tid på at studere oplæggene godt og grundigt for at kunne vælge kvalificeret. Derefter skriver eleven nøgleord, ideer og sætninger ned og sætter teksten op, sådan at opbygningen fremstår logisk og hænger naturligt sammen. Herefter kan eleven begynde på den første kladde/gennemskrivning. Det er vigtigt, at eleverne udnytter den tid, de har til rådighed og sikrer sig, at de har rettet teksten helt igennem Anvendelse af it It skal integreres i tyskundervisningen, hvor det naturligt kan fremme arbejdet med fagets forskellige områder. En naturlig forudsætning for, at eleven kan have glæde af tekstbehandling ved prøven, er, at han eller hun har en så tilstrækkelig færdighed og øvelse i at anvende computeren, at brugen af den ikke får negativ indflydelse på præstationen. Eleverne skal derfor lære, at en grundig og kritisk gennemlæsning af opgaven er en forudsætning for et godt resultat. Desuden skal de være bevidste om, at stave - og grammatikkontrollen har begrænsninger og dermed kan være en falsk ven. Eleven afgør selv, hvilke ark som skal afleveres til bedømmelse og godkender med sin underskrift på første side sin aflevering. Side 15 af 75

16 De elektroniske hjælpemidler, som må benyttes ved prøven, kan fra og med skoleåret 2011/2012 være internetbaserede. Det bør i god tid forud for prøven besluttes, hvilke hjælpemidler der kan benyttes ved prøven, og eleverne skal gøres bekendt hermed. På skoler, som giver eleverne adgang til internetbaserede hjælpemidler, bør det ligeledes på forhånd afklares, hvilke internetadresser der må anvendes og hvor link, som må benyttes ved prøven, er placeret på de enkelte computere. Det skal fremhæves, at udover adgang til tekstbehandling og grammatik- og stavekontrol, omfatter adgang til elektroniske hjælpemidler, herunder internetbaserede hjælpemidler, alene ordbøger og grammatiske oversigter, som disse er beskrevet i denne vejlednings afsnit Eleverne må ved prøven således ikke benytte andre materialer eller værktøjer, herunder tekster og billeder fra internettet eller tekst, lyd eller billedfiler på computere Adgangen til internettet kan foregå på computere, tablets eller smartphones. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen informerer eleverne grundigt om såvel reglerne for adgang til hjælpemidler via internettet som konsekvenserne af snyd under prøverne. Adgangen til internettet forudsætter, at skolelederen gennem tilsyn og itforanstaltninger sikrer, at eleverne ikke overtræder reglerne. Skolens leder kan beslutte at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde jævnfør prøvebekendtgørelsens 11, stk. 2. Det er ved brug af elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger, vigtigt at være opmærksom på, at eleverne ved nedbrud af deres computer kan få adgang til en trykt ordbog. Skolen skal indrette prøvelokalet, så eleverne kan arbejde optimalt, uanset om de anvender computer eller skriver i hånden under hele prøven Længde Det forventes, at elevens besvarelse i omfang er en sammenhængende tekst på cirka ord. Denne omfangsbegrænsning er indført for at motivere eleverne til også at bruge tid på arbejdet med sprogfærdigheden. Hvis eleven skriver på computer, opfordres eleven til at sætte antal ord på det færdige dokument Procedure for prøvens afholdelse Før prøvens begyndelse uddeles besvarelsesark, herunder eventuelle hjælpeark, der skal være forsynet med oplysningsrubrik til skolens navn, elevens navn, nummer, klasse/hold og fag samt felter til at anføre nummer på ark, det samlede antal ark og elevens og den tilsynsførendes signatur. Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Eleven nummererer disse ark, og det samlede antal ark angives på hvert ark. Eleven underskriver sin besvarelse. Den tilsynsførende skal sikre sig, at alle rubrikker på arkene med besvarelser er korrekt udfyldt. Den tilsynsførende attesterer ved sin signatur, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse, at antallet af ark svarer til det, der er Side 16 af 75

17 anført i felterne, samt at det er kontrolleret, at arkene er fortløbende nummererede. Ikkeafleverede besvarelsesark forbliver i lokalet, indtil prøven er afsluttet. Eleven skal huske at underskrive den endelige besvarelse, hvis eleven har skrevet på computer Ordbøger og grammatiske oversigter Ved prøven i lytte- og læsefærdigheder må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved prøven i sprog og sprogbrug og den friere skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger. Eleven må ved prøven anvende alle slags ordbøger inklusive elektroniske, for eksempel dansk/tysk-, tysk/dansk- og tysk/tysk-ordbøger. Tosprogede elever må anvende ordbøger på deres modersmål. Ordbøgerne bør være af nyere dato og af et vist omfang, så eleven ikke kommer i den situation, at der er centrale ord eller udtryk, som ikke kan slås op. Ved grammatiske oversigter forstås en grammatik, som indeholder oversigter, eksempler og forklaringer af grammatiske områder. Den grammatiske oversigt må gerne være lærer- /elevproduceret. Grammatikken må ikke have form af en daglig øvebog, hvori der forekommer længere tekststykker eller udfyldningsopgaver. Der må advares mod grammatiske oversigter, hvor omfanget er uoverskueligt i prøvesituationen. Kun grammatiske oversigter, som eleven er vant til at arbejde med og derfor let kan finde rundt i, kan forventes at blive udnyttet hensigtsmæssigt ved prøven Information til eleven Eleverne skal inden prøven orienteres om prøvekravene, vurderingskriterierne, grundlaget for karaktergivningen, og om hvordan prøvernes enkelte dele foregår. Eleverne bør have kendskab til prøveformen og prøvesættets udformning. Alle elever i 9. klasse bør have afprøvet et prøvesæt i løbet af det 9. skoleår Praktiske forhold vedr. prøven Til besvarelsen af opgaven af den skriftlige prøve gives der 3 timer. Prøven aflægges i ét eller flere lokaler, hvor der er tilvejebragt gode afspilningsforhold. Instruksen om afspilningen medfølger opgaverne. Instruksen om afspilningen fremgår af hæftet Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver, som sendes sammen med opgaven. Prøvens dele: lytning læsning Side 17 af 75

18 sprog og sprogbrug skriftlig fremstilling Besvarelsen af de tre første dele af prøven udfærdiges i hånden på et opgaveark. Den fjerde og sidste del (den kortere skriftlige fremstilling) kan enten udføres i hånden eller på computer. Hvis ikke prøvelokalet/prøvelokalerne kan indrettes, så elevgruppen kan gennemføre hele prøven i det samme lokale, er det tilladt at indlægge en kort pause, så eleverne eventuelt kan flytte fra et lokale med bordplads til et sted med computere. Dette kan skønnes nødvendigt, hvis ikke der er arbejdsplads ved computerne til at skrive i hånden ved prøvens første del (hæfte 1). I den første time ved lytte- og læsetesten er ingen hjælpemidler tilladt. Det vil sige, at eventuelle computere skal være på standby, og at ordbøger ikke må anvendes. Den skriftlige prøve udsendes til skolerne i god tid inden prøven og åbnes på prøvedagen. I de sidste to timer under prøven i sprog og sprogbrug og ved den friere skriftlige opgave må der ved brug af computer anvendes grammatiske oversigter, tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol samt elektroniske ordbøger eller ordbøger i papirudgave. Der må ikke være adgang til internettet, og eleverne må ikke hente tekster eller billeder fra andre mapper og filer på computeren. Det er dog muligt at benytte elektroniske ordbøger (fx onlineordbøger), hvis skolen kan sikre, at der er en isoleret adgang til disse materialer. Det er ved brug af elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger, en forudsætning, at eleverne ved nedbrud af deres computer har adgang til en trykt ordbog. De fleste elever skriver på computer. Computeren giver eleverne mulighed for at redigere hurtigt og præcist i deres tekst, og det er denne skrivesituation, de fleste elever vil komme til at opleve på videregående uddannelser og i fremtidige job. Det anbefales derfor, at alle elever anvender computeren både i det daglige arbejde og i prøvesituationen. Skolen skal indrette prøvelokalet, så eleverne kan arbejde optimalt, uanset om de anvender computer eller skriver i hånden under hele prøven. Hvis eleven skriver i hånden, skal han eller hun være opmærksom på tiden. Der er cirka halvanden time til denne del af prøven Vurdering og karaktergivning Faglæreren og det ministerielle censorkorps retter både lytte- og læsetesten, opgaven i sprog og sprogbrug og den skriftlige fremstilling. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve i tysk. Denne karakter sammensættes af 4 delkarakterer, som vægtes således: lytning: 25% læsning: 25% sprog og sprogbrug: 15% skriftlig fremstilling: 35% Del 1-3 rettes ud fra en rettenøgle, hvor hvert rigtigt løst item giver ét point. Det samlede pointtal vægtes for hver delprøve til en karakter, der sammen med karakteren Side 18 af 75

19 for den skriftlige fremstilling (del 4) udregnes til én samlet karakter. Efter afholdelsen af prøven lægges et facitark på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen hjemmeside (www.uvm.dk/fp) og umiddelbart efter forcensuren lægges der samme sted en omsætningstabel, som viser, hvordan et antal korrekt løste items omsættes til en karakter. Prøverne i tysk er først og fremmest prøver i kommunikative færdigheder. I prøven er det derfor væsentligt at fokusere på det positive, som eleven kan, frem for det, eleven ikke kan. Sproget skal kunne bruges i en kommunikativ sammenhæng og skal anvendes til kommunikation, snarere end det skal opfattes som et system, hvor der er fokus på fejl og høje korrekthedskrav. I den skriftlige prøve i 9. klasse prøves eleven særskilt i viden om sprog og sprogbrug, men denne afprøvning sker inden for en kommunikativ ramme. Formålet er ikke, at eleverne mekanisk lærer grammatiske regler udenad, men at de tilegner sig en funktionel grammatik for at kunne kommunikere så optimalt som muligt. I folkeskolen er det vigtigt at huske på, at elevens sprog er et intersprog, det vil sige et sprog, der er på vej med hensyn til sproglig korrekthed. Eksempelvis vil mange indfødte sprogbrugere også begå kongruens- og stavefejl. De forstyrrer måske, men er ikke ødelæggende for forståelsen. Vi skal ikke ignorere de fejl, eleverne laver, men vurdere, om det er fejl, der forstyrrer kommunikationen. Sagt med andre ord skal grammatiksynet passe til sprogsynet. I vurderingen er det vigtigt at medtage såvel positive som negative sider af besvarelsen i skriftlig fremstilling. Det er fx positivt, hvis eleven benytter sig af de vendinger og det ordforråd, som prøveoplægget forærer. Direkte afskrivning af dele af tekstoplægget vil dog ikke blive vægtet positivt. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en helhedsbedømmelse, hvor ordforråd, sproglig kunnen, genre og indhold vægtes som en helhed. Karakteren gives på baggrund af denne helhedsbedømmelse, som sker ud fra en vurdering af kvaliteter og mangler i besvarelsen. For at få et overblik over elevpræstationen kan det være hensigtsmæssigt at anvende et evalueringsskema, hvor det positive og det negative noteres for den enkelte elev. Notaterne er samtidig velegnede som udgangspunkt for eventuelle drøftelser mellem censorerne om karakterfastsættelsen. Det samme hjælpeskema kan i øvrigt anvendes ved evaluering af skriftligt arbejde i den daglige undervisning. På den måde kan eleven blive opmærksom på, hvilke områder der skal arbejdes mere med. De fire centrale kundskabs- og færdighedsområder, nemlig kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold, er brugt som overskrifter i evalueringsskemaet. Sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse er i denne sammenhæng ikke brugt som videnskategorier, men de er elevens forudsætning for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt, og ved prøven skal eleven vise, at han eller hun er i stand til at anvende dem i praksis. Der gives ikke karakter for orden, men ulæselig skrift får naturligvis indflydelse på vurderingen, hvis den hæmmer eller umuliggør forståelsen. Form og indhold er tæt knyttet sammen i opgaven i skriftlig fremstilling, og bedømmelsen af besvarelsen skal derfor ske ud fra en helhedsvurdering, hvori de fire CKF-områder indgår. Efter at prøven er afholdt, kan Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, udsende en speciel rettevejledning om forhold i opgavesættet, der kræver særlig hensyntagen ved vurderingen af besvarelserne. Karaktergivningen skal ske på grundlag af de faglige krav og mål, der er opstillet for den enkelte prøve (absolut karaktergivning). Side 19 af 75

20 Evalueringsskema skriftlig sprogfærdighed For overskuelighedens skyld kan det lette arbejdet at benytte dette skema. Skemaet udfyldes under bedømmelsen af elevbesvarelsen af de to censorer og danner udgangspunkt for vurderingen af den skriftlige fremstilling. Benyt eventuelt muligheden for at angive, hvor i området eleven befinder sig, ved at sætte en streg enten mod venstre, midt for eller mod højre. Eksempelvis vil en streg til højre i det fremragende område betyde, at karakteren er nærmest karakteren 10. Man kan sige, at de to lodrette linjer mellem fremragende/godt og godt/tilstrækkeligt svarer til henholdsvis karaktererne 10 og 4. På denne måde vil man få en profil af elevens præstation. Side 20 af 75

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Vejledning til prøverne i tysk 6 1. Indledning 7 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse FSA 8 1.1. Faglige

Læs mere

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

5. Den skriftlige prøve i 9. klasse

5. Den skriftlige prøve i 9. klasse 5. Den skriftlige prøve i 9. klasse Den skriftlige prøve indeholder opgaver inden for: 1. lytning 2. læsning 3. sprog og sprogbrug 4. skriftlig fremstilling. Til besvarelsen af opgaven i skriftlig engelsk

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget engelsk

Vejledning til prøverne i faget engelsk Vejledning til prøverne i faget engelsk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk... 6 9. klasse... 6 1. Faglige områder... 7 2. Prøverne...

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Prøven er enkelfaglig, men denne vejledning gælder for alle tre fag. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer Censorvejledning Maj/juni 2013 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold februar 2013 Indhold Forord... 3 Formål... 3 Baggrundsmaterialer... 3 Indstilling som statslig beskikket censor...

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2015 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold Februar 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer som følge af folkeskolereformen... 6 1.1 Nyt

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat 1 Bilag 1a Dansk: den obligatoriske optagelsesprøve Prøvegrundlag: en tekst af max 1 normalsides omfang. Teksttyperne kan være prosa, lyrik eller sagprosa. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013 Klassen: 7 elever. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Bogsystemet First Choice for

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Prøver Evaluering - Undervisning

Prøver Evaluering - Undervisning Prøver Evaluering - Undervisning Tysk Maj- juni 2010 v/ fagkonsulent Lore Rørvig Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Indhold Indledning

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget hjemkundskab

Vejledning til prøven i valgfaget hjemkundskab Vejledning til prøven i valgfaget hjemkundskab Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test April 2014 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven 6 Generelt 7 Prøveform

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Fransk begyndersprog A stx

Fransk begyndersprog A stx Lærerens hæfte Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2014-2016 Fransk begyndersprog A stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper Januar 2015 1 Indhold Forord til lærerens hæfte 3 En kort

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Beskrivelse af prøven 2. Rammer for prøven 3. Vurderingskriterier 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere