Vejledning til prøverne i faget tysk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til prøverne i faget tysk"

Transkript

1 Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75

2 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse Faglige områder Prøverne Prøvernes enkelte dele Den skriftlige prøve Receptive kompetencer Lyttefærdighed Læsefærdighed Produktive kompetencer Sprog og sprogbrug Skriftlig fremstilling Før prøven Skriveprocessen Anvendelse af it Længde Procedure for prøvens afholdelse Ordbøger og grammatiske oversigter Information til eleven Praktiske forhold vedr. prøven Vurdering og karaktergivning Evalueringsskema skriftlig sprogfærdighed Vejledende karakterbeskrivelser til FP9 skriftlig tysk Censorordning Den mundtlige prøve Tekstopgivelser Normalside Forløbet af den mundtlige prøve Disposition for det selvvalgte emne Forberedelse af det selvvalgte emne Prøven er individuel Samarbejdet mellem lærer og censor Lærerens rolle Samtalen Eksempel på prøveoplæg/spørgsmål Side 2 af 75

3 Prøveoplægget Lodtrækning Vurdering og karaktergivning Vejledende karakterbeskrivelser Evalueringsskema til mundtlig sprogfærdighed Information til eleven Information til censor Censors opgave Vejledning til prøverne i faget tysk i 10. klasse Faglige områder Prøverne Prøvernes enkelte dele Den mundtlige prøve Prøvegrundlaget Den mundtlige prøves dele Tekstopgivelserne Normalside Prøven Dispositionen Eksempel på en disposition Forberedelse af prøven Prøven er individuel Lærerens rolle Redegørelse Samtale Lodtrækning Information til eleven Censors opgave Information til censor Vurdering og karaktergivning Det selvvalgte emne Samtalen Vurderingskriterier Vejledende karakterbeskrivelser Evalueringsskema til mundtlig sprogfærdighed FP10 mundtlig tysk Den skriftlige prøve Prøvegrundlaget Side 3 af 75

4 3.2. At arbejde med skriftlighed Skriveprocessen Den skriftlige prøves dele Sprog og sprogbrug Skriftlig fremstilling Anvendelse af it Længde Prøven Procedure for prøvens afholdelse Ordbøger og grammatiske oversigter Vurderingen Sprog og sprogbrug Skriftlig fremstilling Der gives en karakter Elementer, der kan indgå i helhedsvurderingen Evalueringsskema til skriftlig sprogfærdighed FP Bekendtgørelser Folkeskolens prøve Prøvefag til udtræk Frivillige prøvefag (valgfag) Folkeskolens 10.-klasseprøver Side 4 af 75

5 Indledning Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng, der er mellem prøvebekendtgørelsen og folkeskolens formål, fagformålet, de centrale kundskabsog færdighedsområder, slutmål og den vejledende læseplan. Ifølge folkeskolelovens 18, stk. 4, skal lærer og elev løbende samarbejde om fastlæggelse af målene for elevens arbejde, og undervisningsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærer og elever. Denne paragraf skal naturligvis ses i lyset af såvel den overordnede formålsbestemmelse samt formålet for faget tysk, de centrale kundskabs- og færdighedsområder og trin- og slutmål. Kravene i faget tysk, som de er beskrevet i Fælles Mål og prøvebekendtgørelsen er grundlaget for tilrettelæggelsen af prøverne i tysk. Ifølge folkeskolelovens 18, stk. 3, skal undervisningens indhold fastlægges således, at kravene ved prøverne i de enkelte fag kan opfyldes. Eleverne skal inden prøven orienteres om prøvekravene og vurderingskriterierne, og om hvordan prøvernes enkelte dele foregår. Side 5 af 75

6 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse Side 6 af 75

7 1.1. Faglige områder Tyskundervisningen er i de centrale kundskabs- og færdighedsområder i slutmål og trinmål beskrevet ud fra fire områder Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur- og samfundsforhold. Disse fire områder er indarbejdet i reglerne for prøverne, og både den skriftlige og den mundtlige prøve indeholder samlet set udvalgte elementer af alle fire områder. Den mundtlige og den skriftlige prøve i tysk er først og fremmest prøver i kommunikative færdigheder. Eleven prøves i både receptive og produktive færdigheder. Færdighedsområderne er elevens forudsætning for at klare prøverne og for i praksis at vise, at hun/han har tilegnet sig viden og bevidsthed om områderne. 9. klasses indhold er afledt af slutmål, trinmål og læseplan for 9. klassetrin Prøverne Prøverne har som mål, at de skal afdække, hvor langt eleven er nået i sine færdigheder inden for specifikt udvalgte slutmål, hvor eleven bedømmes efter mål og krav. Målene for undervisningen skal leve op til de eksisterende bindende trin- og slutmål, der følger bekendtgørelsen for Fælles Mål Der prøves i kombinerede funktionelle færdigheder. Der er tale om prøver, der afspejler elevens henholdsvis receptive og produktive færdigheder. Prøven er en sprogprøve, der tester, hvad eleverne kan udtrykke og forstå på fremmedsproget. Pejlemærker for dette arbejde er at finde i den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages), som er en anerkendt rammebeskrivelse af niveauer inden for de forskellige sproglige kompetencer, hvor der angives, hvilket niveau den enkelte elev er nået til. Grundskolen har i faget tysk hovedansvaret for, at eleverne mindst når de mål, der er beskrevet i niveauerne A1-A2 (Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog). Disse kompetencebeskrivelser anvendes som pejlemærker i test- og prøvearbejdet i flere europæiske lande. Et tilgængeligt eksempel herpå er den netbaserede sprogtest, Dialang (http://www.dialang.org), der tilbyder selvscorende sprogtest på 14 forskellige sprog. I udarbejdelsen af prøveformer for fremmedsprogene i Danmark har referencerammen været en vigtig inspirationskilde. Hernæst har udviklingsarbejderne i fremmedsprog igennem en årrække bidraget med vigtige oplysninger til prøvearbejdet. Det vil tage tid og kræve en årelang, målrettet indsats at tilpasse de nationale sprogprøver til CEFR. Prøverne skal ses som et første skridt i retning af at udvikle et koncept, hvor færdighedsområderne opdeles og afprøves mere systematisk, end det hidtil er sket. Ud over at prøverne sætter fokus på de vigtigste af slutmålene, der er opstillet for faget tysk, sigter de også på, at der opnås en positiv tilbagevirkende effekt på undervisningen, især hvad angår fordybelsen i de tyskfaglige kerneområder. Side 7 af 75

8 1.3. Prøvernes enkelte dele Skriftlig prøve (udtræksprøve i tilbudsfag, frivillig prøve i valgfag) Prøven består af en centralt stillet opgave til testning af: a) receptive kompetencer (lytteforståelse: ca. 20 minutter, læseforståelse: ca.40 minutter); i alt 1 time b) produktive skriftlige kompetencer (opgave i sprog og sprogbrug samt skriftlig fremstilling); i alt 2 timer. Mundtlig prøve (udtræksprøve i tilbudsfag, frivillig prøve i valgfag) Prøven består af en decentralt stillet opgave til testning af mundtlige, produktive færdigheder: a) redegørelse (cirka 5 minutter) b) interaktion/samtale (cirka 8 minutter). Prøverne indeholder opgaver af forskellig karakter, hvilket giver eleven mulighed for at vise sin viden på mange forskellige måder. Eleverne skal både lytte, læse, skrive og tale, herunder både redegøre for kendt stof og indgå i en spontan samtale. Prøvematerialet er varieret med hensyn til teksttyper, stemmer og temaer. Ligeledes indgår varierede svarformer i opgaverne til læsning, lytning, sprog og sprogbrug. Der anvendes multiple choice, som er en fælles betegnelse for en række opgavetyper, hvor eleven skal vælge det rigtige svar blandt flere mulige. Side 8 af 75

9 2. Den skriftlige prøve Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen opgavekommission for tysk producerer et prøveoplæg bestående af 2 hæfter: Hæfte 1 bestående af lytte- og læsetekst, der i niveau og omfang svarer til prøvebekendtgørelsens krav med et indhold, som det skønnes, alle elever kan forholde sig til. Der vil være et antal opgaver i tilknytning til lytte- og læseteksterne, som afprøver elevernes lytte- og læsefærdigheder. Det tilstræbes, at der så vidt muligt skabes autentiske kommunikationssituationer via korte tekster og opgavetyper. Kultur- og samfundsforhold indarbejdes i teksttyperne. Hæfte 2 bestående af et antal opgaver i sprog- og sprogbrug og én opgave i skriftlig fremstilling. Prøven afholdes samtidig over hele landet. Sættet rettes af faglæreren og det ministerielle censorkorps. Opgaverne i lytning, læsning og sprog og sprogbrug rettes efter en nøjere fastlagt rettenøgle Receptive kompetencer Hæfte 1 af den skriftlige prøve består af: En opgave i lytte- og læsefærdighed: varighed én time Ved prøven i lytte- og læsefærdigheder må der ikke anvendes hjælpemidler Lyttefærdighed Slutmål ifølge Fælles Mål 2009: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om centrale og nære emner vælge relevante lyttestrategier. Elementer i prøven i lyttefærdighed. Eleven skal: lytte for at forstå hovedindhold lytte efter specifik information uddrage ræsonnementer. Lytteprøven varer ca. 20 minutter, lige så lang tid som den medfølgende cd, der afspilles én gang. Hver lydsekvens er indspillet to gange, og der er indlagt pause til besvarelse. Alle instruktioner til opgaverne er på tysk i et enkelt sprog, og det fremgår tydeligt, hvad eleven skal besvare. Følgende teksttyper kan forekomme: Side 9 af 75

10 Teksttype Opgavetype Opgavens fokus A korte sekvenser, fx kort multiple lytte efter hovedindhold reportage, kortere matching interview, radioklip, lytte efter specifik information i monologer etc. kortere tekster B en længere tekst, fx multiple lytte efter hovedindhold interview eller dialog choice lytte efter specifik information i længere tekster C uddrage ræsonnementer Flere korte tekster Multiple Lytte efter hovedindhold matching Multiple choice er en fælles betegnelse for en række opgavetyper, hvor eleven skal vælge det rigtige svar blandt flere mulige. Pointen er, at eleverne ikke selv skal producere svar. Multiple matching er en opgavetype, hvor eleven skal matche en overskrift med korte lyttesekvenser. Teksttype A Teksttype A består af kortere lyttesekvenser med tilhørende multiple matching spørgsmål. Eleverne lytter til teksten og besvarer multiple matching spørgsmålene, der tester deres evne til enten at lytte efter hovedindhold eller efter specifik information. Det kan for eksempel være nyhedsindslag som radioreportager eller korte interviews, beskeder på telefonsvarer, meddelelser over højttaler, reklameindslag i radioen, etc. Teksttype B Teksttype B kan fx være et længere interview eller en længere dialog. Eleverne besvarer multiple choice spørgsmål, der tester deres færdigheder i både at lytte efter hovedindhold og specifik information samt at uddrage ræsonnementer. Teksttype C Teksttype C kan fx være korte lyttesekvenser, hvor en enkelt person eller flere forskellige personer udtaler sig om samme tema. Eleven skal kombinere lyttesekvens og overskrift. Det gælder om at lytte efter hovedindholdet. Side 10 af 75

11 Læsefærdighed Slutmål ifølge Fælles Mål 2009: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer i forskellige typer skrevet tekst inden for centrale og nære emner vælge relevante læsestrategier. uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster Læsetesten varer ca. 40 minutter og består af forskellige dele, hvor én eller flere af nedenstående teksttyper og opgavetyper kan indgå i prøven. Alle instruktioner til opgaverne er på tysk i et enkelt sprog, og det fremgår tydeligt, hvad eleven skal besvare. Teksttype Opgavetype Opgavens fokus A En længere tekst Multiple choice Læse for at forstå hovedindhold Læse for at uddrage specifik information Læse for at kunne ræsonnere sig til svære ord i teksten ud fra sammenhængen B Korte sætninger og vendinger, som fx beskeder, s, instruktioner, anvisninger eller lignende Multiple choice Multiple matching Læse for at forstå hovedindholdet i korte beskeder C Korte tekster Multiple matching Læse for at forstå hovedindhold i en sammenhængende tekst Teksttype A Denne teksttype er en længere tekst på ca. 1 normalside. Et eksempel kunne være en artikel eller et brev, hvor eleven læser for at uddrage specifik information, læse efter hovedindhold og vise færdighed i at slutte sig til svære ord ud fra konteksten. Teksttype B Denne teksttype kan for eksempel bestå af meget korte tekster i form af beskeder, skilte, s, postkort, instruktioner, annoncer etc. Teksterne præsenteres i layoutet form (fx opslag på opslagstavle, , sms, besked på skærm på togstation, skilte m.m.). Et eksempel kunne være, at eleven skal vælge en overskrift, der passer til en kort besked. Der Side 11 af 75

12 er en overskrift for meget. Her testes læsning efter hovedindhold Teksttype C Denne teksttype kan fx bestå af kortere tekster i form af personbeskrivelser o.l. Et eksempel kunne være, at eleverne læser en tekst, som er opdelt i afsnit, og bliver præsenteret for forskellige overskrifter, resuméer ol. Eleverne skal nu finde en overskrift til hvert af afsnittene. En af overskrifterne passer ikke til nogen af afsnittene. Denne type tester læsning efter hovedindhold og kræver til tider nærlæsning. 2.2 Produktive kompetencer Hæfte 2 af den skriftlige prøve består af En opgave i sprog og sprogbrug samt en opgave i skriftlig fremstilling, varighed i alt to timer. Ved prøven i sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling må der anvendes hjælpemidler Sprog og sprogbrug Slutmål ifølge Fælles Mål 2009: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende grundlæggende sprogbrugsregler, så kommunikationen lykkes anvende ordbøger, grammatiske oversigter, stave- og grammatikkontrol Ifølge slutmål for faget tysk efter 9.-klassetrin hører anvendelse af centrale sprogbrugsregler i tysk til grundskolens hovedansvarsområde. Opgaven i sprog og sprogbrug vil omfatte opgaver, hvor eleven skal vise sin viden inden for centrale grammatiske områder, for eksempel sætningens grundstruktur, de vigtigste sætningstyper og ordforråd. Hensigten er ikke, at eleverne lærer grammatiske regler udenad, men at de tilegner sig en funktionel grammatik til støtte for de kommunikative kompetencer. Elevernes leksikalske kompetence er afgørende for, at kommunikationen lykkes. Opgavetyperne i sprog og sprogbrug kan derfor eksempelvis være korrekt indsættelse af betydningsbærende ord. Opgaven kan være udformet som multiple choice. Opgavetyper, der viser elevernes evne til at anvende funktionel grammatisk viden, kan eksempelvis være kontekstbaserede ordbogsopslag/ordforrådsopgaver Et par eksempler: Ordbogsopslag: Meine Mutter hat sich ein neues Kleid gekauft. (i går) Multiple choice Ich meine Schwester ziemlich anstrengend. Side 12 af 75

13 finden finde findest - findet Det anbefales, at eleven anvender cirka en halv time til løsningen af opgaven i sprog og sprogbrug Skriftlig fremstilling Slutmål ifølge Fælles Mål 2009: Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer i forskellige typer skrevet tekst inden for centrale og nære emner udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig med et grundlæggende ordforråd inden for centrale og nære emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende grundlæggende sprogbrugs og retstavningsregler, så kommunikationen lykkes. Sprogtilegnelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at vælge relevante læsestrategier anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stave- og grammatikkontrol vælge relevante skrivestrategier herunder anvendelsen af viden om skriveprocessens faser. Kultur- og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende en grundlæggende viden om geografi og historie, levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur Side 13 af 75

14 vise forståelse for andres levevis og deres kulturer Prøveoplægget til den fri skriftlige fremstilling kan variere. Der indgår såvel tekst som billeder i oplægget. Besvarelsen skal opfylde opgaveformuleringens krav. Besvarelsen kan, afhængigt af oplægget, udformes for eksempel som fortælling, debatindlæg eller brev, hvor indhold og stil er tilpasset situationen. Oplæggets tekst og billeder skal indgå i besvarelsen i overensstemmelse med opgaveformuleringen. Eleven skal i overensstemmelse med opgaven anvende et centralt ordforråd og kunne udtrykke sig forståeligt og hensigtsmæssigt i en sammenhængende skriftlig fremstilling, hvor stilen søges afpasset i forhold til situation eller modtager. Afhængigt af oplægget forventes eleven at kunne udtrykke holdninger, erfaringer, viden, følelser og eventuelt fantasi i sin besvarelse. Besvarelsen skal udformes i skriftsprog med dets særlige karakteristika. Talesprog accepteres, når det optræder i direkte tale. Fejlagtig sprogbrug forringer sprogets brugsværdi: Jo flere fejl der forekommer samtidig, des lettere opstår der sproglige misforståelser. Kravet om, at eleven skal kunne udtrykke sig i en sammenhængende skriftlig form indebærer, at eleven anvender et centralt ordforråd samt udviser en rimelig sikkerhed i anvendelse af den funktionelle, basale grammatik. Ved et centralt ordforråd forstås betydningsbærende ord inden for nære emner og områder, der er undervist i ifølge bindende trinmål og tilhørende målbeskrivelser for undervisningen. Elevens besvarelse skal omfangsmæssigt være af en sådan længde, at opgaven er besvaret nogenlunde fyldigt i forhold til de halvanden time, eleven har til rådighed. Antal ord vil fremgå af prøveoplægget Før prøven At lære og at bruge tysk er sammensatte processer, hvor de enkelte kundskabs- og færdighedsområder er indbyrdes afhængige. Derfor bør de integreres i de enkelte undervisningsforløb og herved støtte hinanden. Arbejdet med de skriftlige kompetencer er derfor en naturlig del af undervisningen fra klasse. I de centrale kundskabs- og færdighedsområder er det med hensyn til det skriftlige formuleret, at eleverne skal: udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog arbejde med grammatikker, ordbøger og andre opslagsværker arbejde med forskellige medier, herunder elektroniske, blandt andet til tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation. Det skriftlige arbejde skal integreres i undervisningen helt fra 1. forløb i 7. klasse. Det er vigtigt, at eleverne i tyskundervisningen får mulighed for at samle mange slags skriveerfaringer, og at læreren undervejs i hele forløbet hjælper eleverne med at udvikle deres skrivekompetencer. Ikke mindst herved styrkes elevernes interesse for skriveprocesser og skriveprodukter. Det er af stor betydning, at eleven modtager konstruktiv feedback på sine produkter både hvad angår form og indhold Side 14 af 75

15 Inden prøven skal eleverne gøres bekendt med de regler for prøven, der fremgår af prøvebekendtgørelsen. Inden den egentlige prøve bør de desuden have stiftet bekendtskab med prøveformen i praksis, for eksempel ved at have afprøvet et opgavesæt i undervisningen eller gennemført en terminsprøve Skriveprocessen I den kreative skriveproces indgår de samme faser som i anden procesorienteret skrivning: brainstorm, mindmap, udkast, redigering og færdigt produkt. Ved en prøve i skriftlig fremstilling er det naturligvis produktet, der er afgørende, da det er bestemmende for den endelige vurdering. Gennem arbejdet med skriveprocessen bliver eleverne imidlertid bevidste om, hvordan de bedst kommer frem til et godt produkt. Disse veje kan meget vel være meget forskellige fra elev til elev. Det er vigtigt, at eleverne gennem undervisningen lærer at udnytte skrivetiden mest hensigtsmæssigt. Derfor skal de blandt andet gøre erfaringer med skriveprocessens faser: 1. En indledende planlægningsfase: Forskellige brainstormingsteknikker benyttes. 2. En nedskrivningsfase: Der skrives løs uden for mange ophold og uden specielt fokus på stavning, grammatik og ordvalg. Der er i langt højere grad fokus på en flydende og sammenhængende formulering. 3. En bearbejdningsfase: Her tages hjælpemidlerne ordbøger, grammatiske oversigter samt stave- og grammatikkontrol i anvendelse. 4. En gennemskrivningsfase: Den endelige korrektur laves. Det er især vigtigt at lade eleven gøre erfaringer med, at det virkelig er en god investering at bruge god tid på den indledende fase. Eleven skal bruge tid på at studere oplæggene godt og grundigt for at kunne vælge kvalificeret. Derefter skriver eleven nøgleord, ideer og sætninger ned og sætter teksten op, sådan at opbygningen fremstår logisk og hænger naturligt sammen. Herefter kan eleven begynde på den første kladde/gennemskrivning. Det er vigtigt, at eleverne udnytter den tid, de har til rådighed og sikrer sig, at de har rettet teksten helt igennem Anvendelse af it It skal integreres i tyskundervisningen, hvor det naturligt kan fremme arbejdet med fagets forskellige områder. En naturlig forudsætning for, at eleven kan have glæde af tekstbehandling ved prøven, er, at han eller hun har en så tilstrækkelig færdighed og øvelse i at anvende computeren, at brugen af den ikke får negativ indflydelse på præstationen. Eleverne skal derfor lære, at en grundig og kritisk gennemlæsning af opgaven er en forudsætning for et godt resultat. Desuden skal de være bevidste om, at stave - og grammatikkontrollen har begrænsninger og dermed kan være en falsk ven. Eleven afgør selv, hvilke ark som skal afleveres til bedømmelse og godkender med sin underskrift på første side sin aflevering. Side 15 af 75

16 De elektroniske hjælpemidler, som må benyttes ved prøven, kan fra og med skoleåret 2011/2012 være internetbaserede. Det bør i god tid forud for prøven besluttes, hvilke hjælpemidler der kan benyttes ved prøven, og eleverne skal gøres bekendt hermed. På skoler, som giver eleverne adgang til internetbaserede hjælpemidler, bør det ligeledes på forhånd afklares, hvilke internetadresser der må anvendes og hvor link, som må benyttes ved prøven, er placeret på de enkelte computere. Det skal fremhæves, at udover adgang til tekstbehandling og grammatik- og stavekontrol, omfatter adgang til elektroniske hjælpemidler, herunder internetbaserede hjælpemidler, alene ordbøger og grammatiske oversigter, som disse er beskrevet i denne vejlednings afsnit Eleverne må ved prøven således ikke benytte andre materialer eller værktøjer, herunder tekster og billeder fra internettet eller tekst, lyd eller billedfiler på computere Adgangen til internettet kan foregå på computere, tablets eller smartphones. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen informerer eleverne grundigt om såvel reglerne for adgang til hjælpemidler via internettet som konsekvenserne af snyd under prøverne. Adgangen til internettet forudsætter, at skolelederen gennem tilsyn og itforanstaltninger sikrer, at eleverne ikke overtræder reglerne. Skolens leder kan beslutte at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde jævnfør prøvebekendtgørelsens 11, stk. 2. Det er ved brug af elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger, vigtigt at være opmærksom på, at eleverne ved nedbrud af deres computer kan få adgang til en trykt ordbog. Skolen skal indrette prøvelokalet, så eleverne kan arbejde optimalt, uanset om de anvender computer eller skriver i hånden under hele prøven Længde Det forventes, at elevens besvarelse i omfang er en sammenhængende tekst på cirka ord. Denne omfangsbegrænsning er indført for at motivere eleverne til også at bruge tid på arbejdet med sprogfærdigheden. Hvis eleven skriver på computer, opfordres eleven til at sætte antal ord på det færdige dokument Procedure for prøvens afholdelse Før prøvens begyndelse uddeles besvarelsesark, herunder eventuelle hjælpeark, der skal være forsynet med oplysningsrubrik til skolens navn, elevens navn, nummer, klasse/hold og fag samt felter til at anføre nummer på ark, det samlede antal ark og elevens og den tilsynsførendes signatur. Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Eleven nummererer disse ark, og det samlede antal ark angives på hvert ark. Eleven underskriver sin besvarelse. Den tilsynsførende skal sikre sig, at alle rubrikker på arkene med besvarelser er korrekt udfyldt. Den tilsynsførende attesterer ved sin signatur, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse, at antallet af ark svarer til det, der er Side 16 af 75

17 anført i felterne, samt at det er kontrolleret, at arkene er fortløbende nummererede. Ikkeafleverede besvarelsesark forbliver i lokalet, indtil prøven er afsluttet. Eleven skal huske at underskrive den endelige besvarelse, hvis eleven har skrevet på computer Ordbøger og grammatiske oversigter Ved prøven i lytte- og læsefærdigheder må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved prøven i sprog og sprogbrug og den friere skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger. Eleven må ved prøven anvende alle slags ordbøger inklusive elektroniske, for eksempel dansk/tysk-, tysk/dansk- og tysk/tysk-ordbøger. Tosprogede elever må anvende ordbøger på deres modersmål. Ordbøgerne bør være af nyere dato og af et vist omfang, så eleven ikke kommer i den situation, at der er centrale ord eller udtryk, som ikke kan slås op. Ved grammatiske oversigter forstås en grammatik, som indeholder oversigter, eksempler og forklaringer af grammatiske områder. Den grammatiske oversigt må gerne være lærer- /elevproduceret. Grammatikken må ikke have form af en daglig øvebog, hvori der forekommer længere tekststykker eller udfyldningsopgaver. Der må advares mod grammatiske oversigter, hvor omfanget er uoverskueligt i prøvesituationen. Kun grammatiske oversigter, som eleven er vant til at arbejde med og derfor let kan finde rundt i, kan forventes at blive udnyttet hensigtsmæssigt ved prøven Information til eleven Eleverne skal inden prøven orienteres om prøvekravene, vurderingskriterierne, grundlaget for karaktergivningen, og om hvordan prøvernes enkelte dele foregår. Eleverne bør have kendskab til prøveformen og prøvesættets udformning. Alle elever i 9. klasse bør have afprøvet et prøvesæt i løbet af det 9. skoleår Praktiske forhold vedr. prøven Til besvarelsen af opgaven af den skriftlige prøve gives der 3 timer. Prøven aflægges i ét eller flere lokaler, hvor der er tilvejebragt gode afspilningsforhold. Instruksen om afspilningen medfølger opgaverne. Instruksen om afspilningen fremgår af hæftet Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver, som sendes sammen med opgaven. Prøvens dele: lytning læsning Side 17 af 75

18 sprog og sprogbrug skriftlig fremstilling Besvarelsen af de tre første dele af prøven udfærdiges i hånden på et opgaveark. Den fjerde og sidste del (den kortere skriftlige fremstilling) kan enten udføres i hånden eller på computer. Hvis ikke prøvelokalet/prøvelokalerne kan indrettes, så elevgruppen kan gennemføre hele prøven i det samme lokale, er det tilladt at indlægge en kort pause, så eleverne eventuelt kan flytte fra et lokale med bordplads til et sted med computere. Dette kan skønnes nødvendigt, hvis ikke der er arbejdsplads ved computerne til at skrive i hånden ved prøvens første del (hæfte 1). I den første time ved lytte- og læsetesten er ingen hjælpemidler tilladt. Det vil sige, at eventuelle computere skal være på standby, og at ordbøger ikke må anvendes. Den skriftlige prøve udsendes til skolerne i god tid inden prøven og åbnes på prøvedagen. I de sidste to timer under prøven i sprog og sprogbrug og ved den friere skriftlige opgave må der ved brug af computer anvendes grammatiske oversigter, tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol samt elektroniske ordbøger eller ordbøger i papirudgave. Der må ikke være adgang til internettet, og eleverne må ikke hente tekster eller billeder fra andre mapper og filer på computeren. Det er dog muligt at benytte elektroniske ordbøger (fx onlineordbøger), hvis skolen kan sikre, at der er en isoleret adgang til disse materialer. Det er ved brug af elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger, en forudsætning, at eleverne ved nedbrud af deres computer har adgang til en trykt ordbog. De fleste elever skriver på computer. Computeren giver eleverne mulighed for at redigere hurtigt og præcist i deres tekst, og det er denne skrivesituation, de fleste elever vil komme til at opleve på videregående uddannelser og i fremtidige job. Det anbefales derfor, at alle elever anvender computeren både i det daglige arbejde og i prøvesituationen. Skolen skal indrette prøvelokalet, så eleverne kan arbejde optimalt, uanset om de anvender computer eller skriver i hånden under hele prøven. Hvis eleven skriver i hånden, skal han eller hun være opmærksom på tiden. Der er cirka halvanden time til denne del af prøven Vurdering og karaktergivning Faglæreren og det ministerielle censorkorps retter både lytte- og læsetesten, opgaven i sprog og sprogbrug og den skriftlige fremstilling. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve i tysk. Denne karakter sammensættes af 4 delkarakterer, som vægtes således: lytning: 25% læsning: 25% sprog og sprogbrug: 15% skriftlig fremstilling: 35% Del 1-3 rettes ud fra en rettenøgle, hvor hvert rigtigt løst item giver ét point. Det samlede pointtal vægtes for hver delprøve til en karakter, der sammen med karakteren Side 18 af 75

19 for den skriftlige fremstilling (del 4) udregnes til én samlet karakter. Efter afholdelsen af prøven lægges et facitark på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen hjemmeside (www.uvm.dk/fp) og umiddelbart efter forcensuren lægges der samme sted en omsætningstabel, som viser, hvordan et antal korrekt løste items omsættes til en karakter. Prøverne i tysk er først og fremmest prøver i kommunikative færdigheder. I prøven er det derfor væsentligt at fokusere på det positive, som eleven kan, frem for det, eleven ikke kan. Sproget skal kunne bruges i en kommunikativ sammenhæng og skal anvendes til kommunikation, snarere end det skal opfattes som et system, hvor der er fokus på fejl og høje korrekthedskrav. I den skriftlige prøve i 9. klasse prøves eleven særskilt i viden om sprog og sprogbrug, men denne afprøvning sker inden for en kommunikativ ramme. Formålet er ikke, at eleverne mekanisk lærer grammatiske regler udenad, men at de tilegner sig en funktionel grammatik for at kunne kommunikere så optimalt som muligt. I folkeskolen er det vigtigt at huske på, at elevens sprog er et intersprog, det vil sige et sprog, der er på vej med hensyn til sproglig korrekthed. Eksempelvis vil mange indfødte sprogbrugere også begå kongruens- og stavefejl. De forstyrrer måske, men er ikke ødelæggende for forståelsen. Vi skal ikke ignorere de fejl, eleverne laver, men vurdere, om det er fejl, der forstyrrer kommunikationen. Sagt med andre ord skal grammatiksynet passe til sprogsynet. I vurderingen er det vigtigt at medtage såvel positive som negative sider af besvarelsen i skriftlig fremstilling. Det er fx positivt, hvis eleven benytter sig af de vendinger og det ordforråd, som prøveoplægget forærer. Direkte afskrivning af dele af tekstoplægget vil dog ikke blive vægtet positivt. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en helhedsbedømmelse, hvor ordforråd, sproglig kunnen, genre og indhold vægtes som en helhed. Karakteren gives på baggrund af denne helhedsbedømmelse, som sker ud fra en vurdering af kvaliteter og mangler i besvarelsen. For at få et overblik over elevpræstationen kan det være hensigtsmæssigt at anvende et evalueringsskema, hvor det positive og det negative noteres for den enkelte elev. Notaterne er samtidig velegnede som udgangspunkt for eventuelle drøftelser mellem censorerne om karakterfastsættelsen. Det samme hjælpeskema kan i øvrigt anvendes ved evaluering af skriftligt arbejde i den daglige undervisning. På den måde kan eleven blive opmærksom på, hvilke områder der skal arbejdes mere med. De fire centrale kundskabs- og færdighedsområder, nemlig kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold, er brugt som overskrifter i evalueringsskemaet. Sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse er i denne sammenhæng ikke brugt som videnskategorier, men de er elevens forudsætning for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt, og ved prøven skal eleven vise, at han eller hun er i stand til at anvende dem i praksis. Der gives ikke karakter for orden, men ulæselig skrift får naturligvis indflydelse på vurderingen, hvis den hæmmer eller umuliggør forståelsen. Form og indhold er tæt knyttet sammen i opgaven i skriftlig fremstilling, og bedømmelsen af besvarelsen skal derfor ske ud fra en helhedsvurdering, hvori de fire CKF-områder indgår. Efter at prøven er afholdt, kan Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, udsende en speciel rettevejledning om forhold i opgavesættet, der kræver særlig hensyntagen ved vurderingen af besvarelserne. Karaktergivningen skal ske på grundlag af de faglige krav og mål, der er opstillet for den enkelte prøve (absolut karaktergivning). Side 19 af 75

20 Evalueringsskema skriftlig sprogfærdighed For overskuelighedens skyld kan det lette arbejdet at benytte dette skema. Skemaet udfyldes under bedømmelsen af elevbesvarelsen af de to censorer og danner udgangspunkt for vurderingen af den skriftlige fremstilling. Benyt eventuelt muligheden for at angive, hvor i området eleven befinder sig, ved at sætte en streg enten mod venstre, midt for eller mod højre. Eksempelvis vil en streg til højre i det fremragende område betyde, at karakteren er nærmest karakteren 10. Man kan sige, at de to lodrette linjer mellem fremragende/godt og godt/tilstrækkeligt svarer til henholdsvis karaktererne 10 og 4. På denne måde vil man få en profil af elevens præstation. Side 20 af 75

Tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Beskrivelse af prøven 2. Rammer for prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning af

Læs mere

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Vejledning til prøverne i tysk 6 1. Indledning 7 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse FSA 8 1.1. Faglige

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fransk

Vejledning til prøverne i faget fransk Vejledning til prøverne i faget fransk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Vejledning til prøverne i fransk 6 1. Indledning 7 Vejledning til prøverne i faget fransk i 9. klasse, FSA 8 1.1.

Læs mere

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Indhold Indhold... 2 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Prøve 10. klasse i tysk UCV 2016 / 17

Prøve 10. klasse i tysk UCV 2016 / 17 Prøve 10. klasse i tysk UCV 2016 / 17 Slutmål efter 10. klassetrin Kommunikative færdigheder Eleven skal være i stand til at: deltage i samtaler om centrale og nære emner redegøre for hovedindholdet og

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Styrelsen for Undervisning Kvalitet, marts 2016 Indhold Indledning... 5 NYT FRA PRØVETERMINEN 2016:... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1.

Læs mere

3. Den skriftlige prøve

3. Den skriftlige prøve 3. Den skriftlige prøve Grundlaget for prøverne i skriftlig fremstilling er de fleste af slutmålene, der vedrører det at skrive fra CKF-områderne: Kommunikative færdigheder udtrykke sig skriftligt med

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk Bilag 1 Folkeskolens afgangsprøver Afsnit I Bundne prøvefag 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig, jf. pkt. 1.2-1.17, og mundtlig, jf. pkt. 1.18-1.33. 1.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en prøve i

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96.

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96. Den mundtlige prøve Ved prøveterminen 2009 blev engelsk udtrukket som mundtligt prøvefag på 8 skoler. Herudover har elever fra yderligere 10 skoler valgt at gå til den mundtlige prøve i engelsk. I alt

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Karakterer på 7-trinsskalaen

Karakterer på 7-trinsskalaen Om 7-trins-skalaen I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trins-skalaen. Den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4,

Læs mere

Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver

Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver Bundne prøver: Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver Dansk: skriftlig og mundtlig Matematik: Skriftlig Engelsk: Mundtlig Fysik/kemi: Praktisk/mundtlig Prøvefag til udtræk: Engelsk: Skriftlig

Læs mere

FORBEREDELSE TIL FSA OG FS10

FORBEREDELSE TIL FSA OG FS10 Hjørring, torsdag d. 19. januar 2012 FORBEREDELSE TIL FSA OG FS10 Mundtlige og skriftlige prøver Program Kl. 10 Præsentation: Emus fagredaktør kursisterne (+kaffe/te og boller) Prøvevejledningen Den mundtlige

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning og formål... 2

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning og formål... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning og formål... 2 Nyt for prøvetermin 2017... 2 Prøvegrundlag - Fælles mål... 3 Prøveform og prøveforløb: Mundtlig prøve... 3 Før prøven... 3 Tekstopgivelser

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget tysk 10. klasse

Vejledning til folkeskolens prøver i faget tysk 10. klasse Vejledning til folkeskolens prøver i faget tysk 10. klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2016 1 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Nyt for prøvetermin 2017... 2 Prøvegrundlag

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget tysk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2008 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr 307 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 011.28V.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Årsplan for 9.x Tysk

Årsplan for 9.x Tysk Årsplan for 9.x 2012-13 Tysk Måned Temaer Materialer Bemærkninger August Hvor andet ikke er anført er 33-35 teksterne i Du bist dran 3 Ferien/Reisen Umfrage der Woche: Mein bester Urlaub, side 8+9 September

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Årsplan for 9.x Tysk

Årsplan for 9.x Tysk Årsplan for 9.x 2011-12 Tysk Måned Temaer Materialer Bemærkninger August Hvor andet ikke er anført er 33-35 teksterne i Du bist dran 3 Ferien/Reisen Umfrage der Woche: Mein bester Urlaub, side 8+9 September

Læs mere

Den mundtlige forsøgsprøve i 9. klasse

Den mundtlige forsøgsprøve i 9. klasse Forsøg med gruppeprøver i tysk Den mundtlige forsøgsprøve i 9. klasse Forsøget tager afsæt i de nuværende prøveformer, men indeholder elementer, som dels skal tilgodese gruppeprøveformen, dels tilgodese

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger).

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. ITinddragelse (ordbøger). Fag:Tysk 31-36 Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Engelsk. 3. fremmedsprog. Evaluering, orientering og vejledning

Engelsk. 3. fremmedsprog. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Engelsk og 3. fremmedsprog 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Mundtlig prøve

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

5. Den skriftlige prøve i 9. klasse

5. Den skriftlige prøve i 9. klasse 5. Den skriftlige prøve i 9. klasse Den skriftlige prøve indeholder opgaver inden for: 1. lytning 2. læsning 3. sprog og sprogbrug 4. skriftlig fremstilling. Til besvarelsen af opgaven i skriftlig engelsk

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse

7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse 7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i engelsk, tysk og

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Vejledning til skriftlig prøve i geografi

Vejledning til skriftlig prøve i geografi Vejledning til skriftlig prøve i geografi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål og krav... 4 Indhold... 4 Opgavetyper... 5 Vurdering af besvarelserne... 8 Bekendtgørelse...

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

5. Den mundtlige FS10-prøve i engelsk

5. Den mundtlige FS10-prøve i engelsk 5. Den mundtlige FS10-prøve i engelsk Prøven er todelt og består af en decentral opgave til testning af følgende mundtlige, produktive færdigheder: 1. Redegørelse for et selvvalgt emne med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Styrelsen for Undervisning Kvalitet, januar 2016 Vejledning til prøverne i faget tysk i 10. klasse 1.1. Faglige områder Tyskundervisningen er beskrevet ud fra de tre

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget fransk 10. klasse

Vejledning til folkeskolens prøver i faget fransk 10. klasse Vejledning til folkeskolens prøver i faget fransk 10. klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2016 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Nyt for prøvetermin 2017... 2 Prøvegrundlag

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse Læseplan for tilbudsfaget tysk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 Tværgående temaer It og medier 7 Innovation

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

6. Den mundtlige prøve i 9. klasse

6. Den mundtlige prøve i 9. klasse 6. Den mundtlige prøve i 9. klasse Prøven er todelt og består af en decentral opgave til testning af følgende mundtlige, produktive færdigheder: 1. Redegørelse for et selvvalgt emne (cirka 5 minutter).

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget engelsk

Vejledning til prøverne i faget engelsk Vejledning til prøverne i faget engelsk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk... 6 9. klasse... 6 1. Faglige områder... 7 2. Prøverne...

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2

Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Nyt for prøvetermin 2017... 2 Prøvegrundlag (Fælles mål)... 3 Prøveform og prøveforløb: Mundtlig prøve... 3 Før prøven... 3 Tekstopgivelser og temaer... 4

Læs mere

Vejledning til skriftlig prøve i biologi

Vejledning til skriftlig prøve i biologi Vejledning til skriftlig prøve i biologi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Mål og krav 5 Indhold 6 Opgavetyper 9 Vurdering af besvarelserne 10 Bekendtgørelse

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Terminsprøver og Afsluttende prøver Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2013 2014 Indholdsfortegnelse 2 Prøveoversigt FSA - 9. klasse... 3 Prøveoversigt FS10 10.klasse... 3 Terminsprøverne... 4 Folkeskolens

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2013 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00-12.30 D.13.maj

Læs mere