Rådet tilsluttede sig, at mødet gennemførtes, men at beslutningerne på mødet formelt set først tiltrædes med godkendelse af referatet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet tilsluttede sig, at mødet gennemførtes, men at beslutningerne på mødet formelt set først tiltrædes med godkendelse af referatet."

Transkript

1 Formanden konstaterede, at 19 rådsmedlemmer og formanden var til stede, det vil sige under halvdelen af medlemmer. Rådet var derfor ikke var beslutningsdygtigt, jf. Forretningsordenen. Rådet tilsluttede sig, at mødet gennemførtes, men at beslutningerne på mødet formelt set først tiltrædes med godkendelse af referatet. 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsorden godkendes. Beslutning Dagsorden blev godkendt med den ændring, at punkterne 3.1, 3.2 og 3.3. drøftes under et. 2. Referat af møde den 19. marts 2012 Referat af RBR-møde den 19. marts er udsendt den 27. marts Der har ikke været indsigelser inden for den fastsatte tidsfrist. Referatet betragtes derfor som godkendt og kan underskrives. Beslutning Godkendt. 1/17

2 3. RBR s kontrakt med Beskæftigelsesministeren for Ministerens udmelding af mål for indsatsen i 2013 Indstilling: Til drøftelse Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire mål for indsatsen i Målene adskiller sig fra målene i 2012, jf. nedenfor. De fire mål er: 1. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Udmøntningen af målet er: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Målet fokuserer alene på antal unge, der starter på en uddannelse, og ikke generelt på unge, der forlader offentlig forsørgelse. Målet er derfor justeret ift. målet for Opgørelsesmetoden for målet er endnu ikke fastlagt. RBR har pba. Analyserapporten for 2013 indstillet, at ministeren udmeldte et mål på ungeområdet. Indstillingen er dermed i nogen udstrækning fulgt idet der er lagt vægt på, at unge skal i uddannelse. 2. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Udmøntningen af målet er: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Målet er ændret ift. 2012, så det nu alene ser på tilgangen af personer til førtidspension og ikke længere ledighedsydelse og fleksjob. Ændringen er i god tråd med indstillingen fra RBR, som ifm. indstillingen af mål for 2013 opfordrede til en sådan justering. 2/17

3 3. Mål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Udmøntningen af målet er: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Målet er nyt ift Opgørelsesmetoden for målet er endnu ikke fastlagt. RBR har pba. Analyserapporten for 2013 indstillet, at ministeren udmeldte et mål for arbejdskraftreserven (ledige med mere end 3 måneders ledighed). Derudover opfordrede RBR til, at jobcentrene lokalt udarbejder en strategi for, hvordan langtidsledige kommer i job. Indstillingen er dermed fulgt. 4. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Udmøntningen af målet er: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Målet er nyt ift Der skal ikke fastsættes et kvantitativt mål for virksomhedskontakten. Jobcentrene skal selv fastsætte et mål for indsatsen og fastlægge en strategi for det styrkede samarbejde med virksomhederne. Ministeren har valgt ikke at udmelde et særskilt mål for indsatsen for nydanskere. Bilag - Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Arbejdsmarkedsstyrelsens notat af 12. april Beslutning Se /17

4 3. RBR s kontrakt med Beskæftigelsesministeren for Regionale niveaumål for ministermålene i 2013 Indstilling: Til godkendelse Sekretariatet har kun udarbejdet forslag til niveaumål for mål 2 vedr. tilgangen af personer til førtidspension. Baggrunden er, at der endnu ikke foreligger data og opgørelsesmetode for ungemålet og langtidsledighedsmålet. Endelig skal der ikke fastlægges et niveaumål for samarbejdet med virksomhederne. Mål 2 vedr. tilgang til førtidspension Sekretariatet foreslår følgende vedr. tilgangen til førtidspension: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres det regionale mål er en tilgang på personer i december 2013 (rl. år) 1, svt. et fald på 18 pct. fra december 2011 til december Baggrunden for niveauforslaget er, at der fra december 2009 til december 2011 har været et fald i tilgangen på knap 18 pct. Dette niveau forventes fastholdt i de kommende år ikke mindst pba. af den kommende reform af førtidspension. Reformen indebærer bl.a., at unge under 40 år som udgangspunkt ikke kan komme på førtidspension. Mål 4 vedr. tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Målet for regionen vil her være en løbende opfølgning på jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Det vil ske i de løbende drøftelser med jobcentrene. Udgangspunktet vil bl.a. være de målinger, der ligger i Jobindsats.dk. Det gælder f.eks., hvor stor en andel arbejdssteder, der tilbyder ledige virksomhedspraktik, job med løntilskud el. 1 Rl. år (rullende år) december 2013 dækker over tilgangen i perioden fra januar 2013 december /17

5 Endelig vil regionen følge op på særlige initiativer målrettet regionens virksomheder, f.eks. særlige kampagner. Mål 1 vedr. flere unge i uddannelse og mål 3 vedr. bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet vil forelægge forslag til niveaumål for mål 1 og 3 til beslutning i Formandskabet, så snart der foreligger datagrundlag for disse. Bilag - Ingen Beslutning Se 3.3 5/17

6 3. RBR s kontrakt med Beskæftigelsesministeren Kontrakt Indhold i kontrakten Indstilling: Til godkendelse. Ministerens fire mål er omdrejningspunktet for RBR/BR s kontrakt med ministeren. Derudover danner udviklingen på arbejdsmarkedet rammen for jobcentrenes beskæftigelsesindsats. Den forventede udvikling på arbejdsmarkedet er derfor også en del af den regionale kontrakt. Den overordnede struktur i kontrakten er: 1. Situationen på arbejdsmarkedet 2. Udfordringer ift. de fire ministermål a. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse b. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension c. Mål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes d. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 3. Kontraktforhold Situationen på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet forventes fortsat at være under pres i 2012 med svagt stigende ledighed og faldende beskæftigelse. Udviklingen forventes dog at vende i 2013, hvor ledigheden skønnes at falde og beskæftigelsen at stige. Beskæftigelsen forventes at stige svagt inden for alle brancher, bortset fra landbrug (fald) og privat service (uændret). Rammerne for jobcentrenes arbejde forventes derfor at blive mere gunstige end i de seneste år. Hovedudfordringen for beskæftigelsesindsatsen er fortsat er at øge arbejdsudbuddet mhp. at modvirke følgerne af den demografiske udvikling. Samtidig skal indsatsen medvirke til, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen bør fortsat fokusere på at få personer på midlertidig overførselsindkomst hurtigst muligt i job og unge uden erhvervskompe- 6/17

7 tencegivende uddannelse i ordinær uddannelse. Herudover skal tilgangen til førtidspension begrænses mest muligt. Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Udfordringer: Knap unge på offentlig forsørgelse i december 2011 over halvdelen er kontanthjælpsmodtagere Antallet af ikke-jobklare og førtidspensionister er stigende Nydanskere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret og antallet er steget det seneste år mod et fald for personer med dansk oprindelse Dimittender har været hårdt ramt af krisen især unge med erhvervsuddannelse 70 pct. af alle unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse har ingen uddannelse 2/3 af de unge uden uddannelse, der var på offentlig forsørgelse i oktober 2009, var på offentlig forsørgelse 1½ år efter. Knap halvdelen var på offentlig forsørgelse i hele perioden. Stort frafald på uddannelserne Høj andel unge på offentlig forsørgelse i yderområderne Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Udfordringer: førtidspensionister i Østdanmark i december 2011, svt. 6 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder Mange nydanskere fra ikke-vestlige lande på førtidspension Tilgangen er faldet med over 10 pct. i det seneste år Tilgangen er faldet for alle aldersgrupper, bortset fra unge under 30 år Størstedelen af førtidspensionisterne kommer fra kontanthjælp eller sygedagpenge Psykiske lidelser danner baggrunden for halvdelen af alle nytilkendelser Høj andel i yderområderne Ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Udfordringer: Knap langtidsledige i Østdanmark i december 2011, svt. hver tredje ledig Antallet har været nogenlunde konstant i det seneste år Sammensætningen af langtidsledige har dog ændret sig (følger udviklingen i den generelle ledighed): 7/17

8 o Fald blandt mænd (særligt unge) og stigning blandt kvinder (særligt ældre) o Færre langtidsledige inden for Industri og Byggeri (mange mænd) o Flere langtidsledige i a-kasser der primært organiserer personer ansat i den offentlige sektor (mange kvinder) o Men fortsat flere langtidsledige inden for Industri og Byggeri end de offentlige a-kasser Stigning i antal langtidsledige jobklare kvinder på kontanthjælp på trods af et generelt fald i ledigheden for denne gruppe Relativ stor andel langtidsledige blandt nydanskere. Og gruppen har oplevet en stigning det seneste år mod et fald for personer med dansk oprindelse Ministermål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Udfordringer Kontakten med virksomhederne er en vigtig forudsætning for at få ledige tilbage i job eller virksomhedsrettet aktivering Virksomhedskontakten skal samtidig understøtte opfyldelse af de tre øvrige mål: o Ift. unge: Etablering af uddannelsesforløb og alternativt virksomhedspraktik, der kan medvirke til at afklare uddannelsesretning o Ift. FØP: Medvirke til at udsatte borgere får en chance i virksomhederne via virksomhedspraktik, arbejdsprøvning e.l. Medvirke til at fastholde sygemeldte på arbejdspladsen. Medvirke til at formidle viden om og dermed medvirke til øget anvendelse af de handicapkompenserende ordninger. o Ift. langtidsledige: Medvirke til at åbne dørene for denne gruppe via etablering af virksomhedspraktik, job med løntilskud, jobrotation eller voksenlærlingeaftaler. Regionale understøttende initiativer ift. de fire mål Beskæftigelsesregionen vil tage en række initiativer til at understøtte jobcentrenes arbejde med de fire mål, herunder: Understøtte samarbejde på tværs: o Mellem relevante aktører og jobcentrene mhp. en sammentænkt indsats for de enkelte målgrupper, f.eks. UU, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og psykiatrien o På tværs af forvaltningerne i kommunen mhp. en koordineret indsats for de enkelte målgrupper, herunder ko- 8/17

9 ordinering af beskæftigelsesindsatsen og den mere sociale indsats o Etablering af rehabiliteringsteams Understøtte jobcentrene i implementering af lokale initiativer samt formidle viden om disse, f.eks.: o Metodeudviklingsprojekter særligt ift. de svagere grupper og de unge o Kontrollerede forsøg o Brug for alle -initiativet for kontanthjælpsmodtagere i match 3 Formidle viden om og understøtte anvendelse af særlige initiativer og redskaber, der virker: o Trainee-forløb o Jobrotation o Mentorstøtte o Parallelindsats, herunder særligt fokus på etablering af virksomhedspraktik med uddannelsesperspektiv o Virksomhedsrettet aktivering Understøtte jobcentrenes indsats i særlige kampagner, f.eks.: o Voksenlærlingekampagner og øvrige kampagner rettet mod virksomhederne Fokus på anvendelse af særlige tiltag i virksomhedsindsatsen: o Én indgang for virksomhederne o Etablering af partnerskabsaftaler o Målretning af og opfølgning på offentlige løntilskudsjob Endelig vil regionen i den løbende dialog med jobcentrene sikre, at de har fokus på de fire mål, herunder drøfte indsats og resultater på de fire områder. Bilag - Kontrakt 2013, april Beslutning Samlet drøftelse af punkterne 3.1, 3.2. og 3.3: Kontrakt 2013 rettes til ud fra følgende bemærkninger og forslag til justeringer: 9/17

10 Generelle kommentarer - Rådet bør følge målopfyldelsen nøje, og der bør være et beredskab ift., hvad der gøres hvis målene ikke nås. Det skal være tydeligt hvad konsekvensen kan være. Desuden ønskede, at kontrakten følges op af en handlingsplan. Beskæftigelsesregionen gav tilsagn om, at rådet får en drøftelse af mål, indsatser og prioriteringer/ressourcer senere på året. Kontrakten indeholder en bruttoliste om initiativer og en prioritering mellem disse skal ske. En drøftelse der også skal kobles med vurderinger af, hvad der vil have den bedste effekt - Det tilføjes til regionale understøttende initiativer ift. de fire mål, at frikommunerne i regionen følges særligt. - Rådet drøftede herefter forudsætningerne om en svag stigning i beskæftigelsen i den offentlige sektor. Kommunegruppen, lønmodtagergruppen og DH finder ikke, at der er grundlag for at vurdere, at der vil komme en svag stigning i beskæftigelsen i kommuner og stat. Tværtimod tyder meget på, at der fortsat vil ske reduktion beskæftigelsen, især i kommuner. - De niveauer der fastlægges nu baserer sig på økonomi- og indenrigsministeriets prognoser og gælder et niveau i december Det er derfor vigtigt, at rådet igen i slutningen af 2012 forholder sig til hvordan udviklingen forventes at være. Eventuelle justeringer kan ske i december, men derefter bør man holde fast i målene, og i stedet for fokusere på den indsats, der skal til for at nå målene. - Endelig bør det skrives ind i kontrakten, at indsatsen skal basere sig på en individuel vurdering, og at Beskæftigelsesregionen understøtter jobcentrene i at tilrettelægge en individuel indsats Kommentarer til Kontrakten og de enkelte mål Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse - Enighed i rådet om, at der bør være særligt fokus på, hvor mange unge, der gennemfører en uddannelse det er ikke nok, at mange unge påbegynder en uddannelse. Der skal også være fokus på frafaldsprocenten 10/17

11 - Arbejdsgiversiden finder, at der er behov for en nuanceret debat om hvornår, og i hvilke tilfælde, der tilbydes uddannelse. Uddannelse skal ikke i alle tilfælde prioriteres over ordinært job. Målet burde have været mere generelt og fokuseret på en reduktion af unge på offentlig forsørgelse. - Kommunegruppen finder, at målet bør omfatte den del af målgruppen, som jobcentret har indflydelse på. Det vil sige, at man ikke blot bør tage hele ungegruppen og se, hvor stor en andel der starter på uddannelse. Man bør se på den del af målgruppen, der kommer i jobcentret. - Et enigt råd bakkede op om, at der ligeledes skal fokuseres på unge ledige med en uddannelse. Dette præciseres under mål 3 vedr. langtidsledighed. - FTF bemærkede, at trainee-ordningen bør nævnes. - Til pkt. 1 (første *) og pkt. 3 i boks på side 8 indføjes pointe med, at der er tale om en individuel indsats - Kommunegruppe foreslår, at løbende drøftelser med både jobcentre og det politiske niveau i kommunerne i pkt. 3 på side 8 ændres til løbende drøftelser med kommunerne. LO bemærkede, at det blot ikke må tolkes som, at der ikke skal være dialog med de lokale beskæftigelsesråd. Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension - Et enigt råd kvitterer for, at det nu kun er tilgang til FØP, der fokuseres på. Og ikke fleksjob og fleksjobvisiterede. - Kommunegruppen er i tvivl om grundlaget for at fastlægge et niveaumål om at begrænse tilgangen til FØP med 18 pct. frem til december Hvis det er under forudsætning af en kommende FØP-reform kan det muligvis lade sig gøre, men dette fremgår ikke klart. Det bør som minimum være en fodnote i kontrakten til dette mål, hvor der tages forbehold for konsekvenser af lovgivning, der endnu ikke kendes præcist. - DH efterspurgte fokus på de ca langtidsledige fleksjobvisiterede på landsplan. Hvordan undgår vi, at den gruppe glemmes? Beskæftigelsesregionen bemærkede, at selvom fleksjobvisiterede fra 2013 ikke indgår i målet indgår målgruppen i jobcentrenes al- 11/17

12 mindelige indsats. - LO efterlyste en bemærkning i kontrakten om, at Beskæftigelsesregionen vil understøtte samarbejde mellem jobcentre, virksomheder, praktiserende læger og den enkelte borger. Mål 3. Langtidsledighed skal bekæmpes - Et enigt råd bakker op om målet vedr. langtidsledigheden. - LO ønsker i boks på side 11 et afsnit tilføjet om indsatsen for dagpengemodtagere, der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden. - LO ønsker, o at det præciseres, at beskæftigelse er ordinær beskæftigelse. Dette rettes ind i boksen på side 12, pkt. 1, første * og pkt. 2, hvor der skrives ordinært job. o at det tilføjes, at Beskæftigelsesregionen understøtter jobcentrene i metodeudviklingsprojekter (udbygning af pkt. 4, side 12) o at der samles op på erfaringer blandt jobcentrene om, hvordan de mest effektive samtaler med de ledige afholdes. - FTF bemærkede, at man fsva. hensigten om fælles samtaler mellem jobcentre, a-kasser og ledige skal være opmærksom på, at nogle a-kasser er centraliserede. Beskæftigelsesregionen bemærkede, at hensigten er, at det gennemføres i de tilfælde, hvor det er relevant og praktisk muligt. Mål 4. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder - Kommunegruppen bemærkede, at der er behov for klarhed over, hvad jobcentrene bliver målt på, hvorfor indsatsmål på mål 4 bør undlades - Arbejdsgiversiden var enig heri og bemærkede, o at det er vigtigt, at jobcentrene er bevidste om, at mindre virksomheder efterspørger en anden service end store virksomheder, o at jobcentrene bør sætte fokus på de situationer, hvor en ledig udebliver fra en aftale med en virksomhed. 12/17

13 - DA og LO ønsker desuden, at Beskæftigelsesregionen som en understøttende aktivitet oversætter regionale analyser til lokale forhold. Fx virksomhedernes forventning til rekruttering i fremtiden. - LO ønsker regional understøtning af og fokus på jobcentrenes jobformidling og hvordan vi sikrer et bedre match mellem ledige og virksomhedernes efterspørgsel. Effektiv jobformidling er også midlet til at modvirke, at der hentes udenlandsk arbejdskraft til stillinger, hvor jobcentrene burde kunne formidle herboende arbejdskraft. 13/17

14 3.4. Den videre proces Indstilling: Til efterretning Den videre proces for regionens kontrakt for 2013 er angivet i nedenstående skema. Tidspunkt Medio april 20. april 23. april Ultimo april Ultimo april/ primo maj Foråret 2012 eller når datagrundlaget er tilgængeligt 22. maj / Ultimo aug. eller når datagrundlaget er tilgængeligt 18. juni / 24. sep. eller når datagrundlaget er tilgængeligt Primo 2013 Aktivitet Ministeren udmelder mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsespolitisk konference Ministermål 2013 og Analyserapport 2013 præsenteres. RBR-møde Kontrakten og forslag til niveaumål for ministermål 2 drøftes. Sekretariatet justerer udkast til kontrakt 2013 pba. drøftelserne på RBR-mødet. Udkast til kontrakt 2013 indsendes til AMS. Forslag til niveaumål for øvrige ministermål udarbejdes. Formandskabsmøde Forslag til niveaumål for øvrige ministermål drøftes. RBR-møde Forslag til niveaumål for øvrige ministermål forelægges. RBR-møde Behovet for justeringer af de regionale mål for 2013 pba. jobcentrenes beskæftigelsesplaner drøftes. Beslutning Rådet gav formandskabet bemyndigelse til at træffe beslutning om konkret niveaufastsættelse på målene, når opgørelsesmetoder og datagrundlag foreligger. Beslutningsgrundlag til formandskabet sendes i kopi til rådsmedlemmerne. 14/17

15 4. Eventuelt Kort drøftelse af beskæftigelsessystemets handlemuligheder i en situation, hvor der ikke er jobs til de ledige, herunder muligheden for en opkvalificeringsindsats over for de ledige. Næste møde afholdes mandag den 18. juni 2012, kl Leif Elken formand Preben Rasmussen Høj regionsdirektør 15/17

16 Ekstraordinært RBR-møde den 23. april 2012 Deltagere: Formand: Sekretær: Leif Elken Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj Landsorganisationen i Danmark (10 medlemmer) Hovedstaden: Afdelingsformand John Westhausen, 3F-Industri/Vestegnen Sjælland: Afdelingsformand Jørgen Erik Nielsen, 3F, Maribo Afdelingsformand Carsten Bloch Nielsen, HK-Sjælland Afdelingsformand Annette Elvensø, FOA-Midtsjælland Faglig sekretær Tom R. Thomsen, Metal Sydøstsjælland Formand Klaus Farnov, LO-Sydsjælland Funktionærernes- og Tjenestemændenes Fællesråd (2 medlemmer) Overlærer Per Struwe Christensen, Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Akademikernes Centralorganisation (2 medlemmer) - Dansk Arbejdsgiverforening (10 medlemmer) Personaledirektør Annette Kobberup, CO-RO Food A/D Projekt- og udviklingsleder Erling Malmqvist, Returplast Danmark A/S Entrepriseleder Flemming Kronsten, PerAarsleff A/S Salgsdirektør Benny Max, Kemp & Lauritzen A/S Adm. Direktør Ole Mortensen, Flight Centre A/S HR Partner Simon Rosenkrands, BR af København DSG Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgivere (2 medlemmer) Godsejer Carl F. Bruun, Esrumgaard Lederne (2 medlemmer) Hovedbestyrelsesmedlem Jan Lau Jensen, Staples Kommunekontaktrådet for Hovedstaden (5 medlemmer) Kommunalbestyrelsesmedlem Arly Eskildsen, Herlev Kommune Kommunekontaktrådet for Sjælland (5 medlemmer) Teknik- og miljøudvalgsformand Linda Nielsen, Sorø Kommune 16/17

17 1. viceborgmester Peter Jacobsen, Kalundborg Kommune Danske Handicaporganisationer (2 medlemmer) Mogens Rosenquist, Danske Handicaporganisationer Region Hovedstaden og Region Sjælland (2 medlemmer) - Observatører fra De regionale Vækstfora april /17

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til beslutning I henhold til Forretningsordenens 5, stk. 2 ledes det konstituerende møde af regionsdirektøren ind til valg af formand er gennemført. Efter en kort

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Halsnæs Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Køge. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Køge Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Kalundborg. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Kalundborg Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 april 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark

Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark Implementeringsplan 2013 Januar 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf.: 7222 3400. Email: brhs@ams.dk www.brhovedstadensjaelland.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK I Fokusområder og anbefalinger DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK I Fokusområder og anbefalinger DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK I 2015 DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af RBR-møde den 23. september 2013. Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af RBR-møde den 23. september 2013. Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsorden godkendes. Beslutning Formanden gav indledningsvist ordet til regionsdirektør Kasper Kyed, der stopper pr. 1. januar 2014 for at varetage opgaven

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk

Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Udfordringer på beskæftigelsesområdet - KKR Sjælland d. 7. november 2012 V. Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj, prh@ams.dk Dagsorden 1. Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats NOTAT 17. juli 2013 Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats J.nr. 2013-0005802 2. og 4. kt./kba, Rgr Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere