Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark"

Transkript

1 Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark Implementeringsplan 2013 Januar 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Forord Prioriterede tværgående aktiviteter i Særlige fokusområder og initativer Flere unge skal have en uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Styrket anvendelse af jobrotation /15

3 Forord Det Regionale Beskæftigelsesråd (Rådet) og Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland (Regionen) har indgået en kontrakt med beskæftigelsesministeren om beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i Som grundlag for kontrakten har beskæftigelsesministeren udmeldt fire mål for indsatsen i 2013: 1. Flere unge skal i uddannelse 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Målene skal primært opnås gennem indsatsen i de kommunale jobcentre, og Rådet og regionen vil i en løbende dialog med de politiske beslutningstagere, medarbejdere i jobcentrene samt andre relevante samarbejdsparter hjælpe jobcentrene med at nå de fire mål ved at fokusere på og formidle viden om, hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen. Rådet og regionen vil løbende følge udviklingen og om nødvendigt tage initiativer, der kan bringe indsatsen på rette kurs. Rådet er enig i, at beskæftigelsesministerens mål for 2013 afspejler de væsentligste udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark (Region Hovedstaden og Region Sjælland). Udfordringerne nu og på længere sigt kan samles i 3 hovedoverskrifter: At sikre at unge får en uddannelse, og at nyuddannede unge kommer ind på arbejdsmarkedet At de svageste grupper får den indsats, der skal til, for at de kommer tættere på arbejdsmarkedet. Forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen, og det er afgørende, at jobcentrene kender virksomhedernes behov. Samarbejdet med virksomhederne skal derfor styrkes i de kommende år. Denne implementeringsplan Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark beskriver, hvordan Rådet og Regionen vil prioritere den regionale indsats for at nå de beskæftigelsespolitiske mål for Implementeringsplanen kan naturligvis blive udbygget eller omprioriteret i løbet af 2013 som følge af nye politiske initiativer e.l., hvor der er behov for at iværksætte nye regionale understøttende aktiviteter. Peter Kay Mortensen Formand for Det regionale Beskæftigelsesråd Preben Rasmussen Høj Regionsdirektør 3/15

4 1. Prioriterede tværgående aktiviteter i 2013 Beskæftigelse handler om mange ting. For det første drejer det sig om rigtig mange mennesker nemlig alle i den arbejdsdygtige alder. Dernæst handler det om virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, og det handler om mennesker, der har eller kan tilegne sig de rette kompetencer og kvalifikationer. Beskæftigelsesområdet kan med andre ord ikke ses isoleret fra andre politikområder, som fx erhvervs-, uddannelses, social- og sundhedspolitikkerne. Derfor vil Rådet i 2013 lægge særlig vægt på at få etableret en god og konstruktiv dialog samt et tæt samarbejde med aktørerne i den regionale og lokale beskæftigelsespolitik og de tilgrænsende politikområder. Målet er at sætte de beskæftigelsesmæssige udfordringer på dagsordenen og i konstruktivt samspil drøfte fælles løsninger, der kan skabe de bedst mulige resultater af beskæftigelsesindsatsen. Konkret vil Rådet prioritere samarbejdet med kommunerne og de lokale beskæftigelsesråd samt opprioritere samarbejdet med de regionale vækstfora om at skabe sammenhæng mellem erhvervs- og beskæftigelsespolitik til gavn for arbejdsmarkedet i Østdanmark. Desuden vil Rådet prioritere samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne om at styrke uddannelsesmuligheder for unge og ledige og forebygge frafald på uddannelserne. Endelig vil Rådet skabe fokus på de aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet i Østdanmark gennem: En årlig beskæftigelsespolitisk konference for alle relevante aktører i Østdanmark Et årligt seminar om vejledningsindsatsen mhp. at skabe sammenhæng mellem uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark En årlig konference med fokus på en tværgående indsats for udsatte grupper på arbejdsmarkedet mhp. at skabe sammenhæng mellem den beskæftigelses-, sociale og sundhedspolitiske indsats Da den konkrete beskæftigelsesindsats primært sker i de kommunale jobcentre vil Rådet og regionen bidrage til kommunernes planlægning og gennemførelse af indsatsen ved løbende at stille relevante data om arbejdsmarkedsudviklingen til rådighed for kommunerne. Det sker bl.a. gennem en årlig analyserapport, som beskriver arbejdsmarkedsudviklingen, de kommende års udfordringer og resultaterne af den hidtidige indsats. Rapporten medvirker til prioritering af indsatsområder og analyser på beskæftigelsesområdet i det kommende år. Det sker også ved løbende belysning af udvikling i arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed og ved udarbejdelse af en halvårlig arbejdsmarkedsbalance, der giver viden om, hvor der er gode og mindre gode beskæftigelsesmuligheder i Østdanmark. 4/15

5 Rådet følger løbende op på resultaterne af beskæftigelsesindsatsen på tværs af regionens 44 jobcentre. Basis for Rådets opfølgning på jobcentrenes resultater er regionens løbende belysning af resultatudviklingen og dialog med de enkelte jobcentre i regionen. Regionen har i 2012 udarbejdet en ny strategi for dialogen med jobcentrene, som er baseret på følgende elementer: Løbende dialog mellem beskæftigelsesregionen og de enkelte jobcentre om udfordringer, resultater, formidling af viden om hvad der virker i indsatsen, støtte til implementering af nye indsatser og metodeudvikling mv. Et årligt strategimøde næste gang i foråret 2013 om udfordringer og mål forud for færdiggørelsen af kommunernes beskæftigelsesplaner for det kommende år Facilitering af møder mellem jobcentrene i geografiske netværk om fælles udfordringer og muligheder for tværgående samarbejde om opgaveløsningen Rådet vil vurdere udviklingen i resultaterne mellem jobcentre med ensartede rammebetingelser med henblik på at opsamle best practice i jobcentre med en god resultatudvikling og styrke understøtningen af jobcentre med en mindre positiv resultatudvikling. 2. Særlige fokusområder og initativer 2.1. Flere unge skal have en uddannelse Beskæftigelsesministeren har sat fokus på, at flere unge skal have en uddannelse, fordi uddannelse giver en mere varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig er uddannelse med til at sikre, at Danmark og danske virksomheder på lidt længere sigt har adgang til veluddannet arbejdskraft. Det regionale Beskæftigelsesråd i Hovedstaden & Sjælland er enig i ministerens fokus på de unge og har for 2013 fastsat følgende mål for indsatsen: Boks 1. Beskæftigelsesrådets mål for ungeindsatsen Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse målet er en uddannelsesgrad for unge i december 2013 på 28 pct., svarende til en stigning på 6 procentpoint fra december 2011 til december For at nå målet sætter Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland en række initiativer i gang inden for to fokusområder: For det første skal flere unge i Østdanmark påbegynde og gennemføre en uddannelse. 5/15

6 For det andet skal unge, der har gennemført en uddannelse, sikres en plads på arbejdsmarkedet. I forhold til de unge uden uddannelse kræver det, at kommunerne i Østdanmark har fokus på, at langt flere unge skal i uddannelse også eller måske særligt - i områder, hvor der ikke er tradition for at uddanne sig. Det kræver, at der er kommunalpolitisk fokus på uddannelsespolitikken, og det kræver en tæt kontakt mellem skolerne, UU-vejledningerne og jobcentrene. Endelig kræver det, at kommunerne støtter op om de unge, der er i fare for at droppe ud af en uddannelse, så de ikke falder fra eller ender som shopper mellem adskillige uddannelser. Boks 2 viser initiativerne, der skal sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. Boks 2. Initiativer, der skal sikre, at unge gennemfører en uddannelse Rådet orienterer borgmestrene i Beskæftigelsesregionen om initiativerne i regeringens ungepakke, og Rådets formandskab følger op på en række møder med de enkelte kommuners lokale beskæftigelsesudvalg, hvor fokus bl.a. vil være på den kommunale uddannelses- og efteruddannelsesindsats. Rådet gennemfører desuden ét temamøde med fokus på unge og uddannelse i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor de relevante aktører fra Kommunernes Kontaktråd og uddannelsesinstitutionerne inviteres. Repræsentanter fra Rådet gennemfører mindst ét besøg på alle VEU-centre i Østdanmark, hvor fokus vil være på initiativer, der kan sikre, at unge ikke falder fra uddannelserne. Herudover afholder Beskæftigelsesregionen temadage for alle jobcentrene om initiativerne i ungepakken, jf. finanslov Beskæftigelsesregionen afprøver i samarbejde med jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne særlige brobygningsforløb for kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden uddannelse, og som har sociale eller faglige udfordringer. Forløbene skal ruste de unge til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Beskæftigelsesregionen samarbejder med Arbejdsmarkedsstyrelsen og 5 jobcentre i regionen om at gennemføre et kontrolleret forsøg om mentorer til unge i match 2. Forsøget skal afprøve, om intensiv mentorstøtte medvirker til, at flere udsatte unge starter på en uddannelse. Resultaterne af forsøget vil blive videreformidlet til øvrige jobcentre mhp., at de kan indarbejde gode metoder i indsatsen. Endelig vil Beskæftigelsesregionen følge op på 7 igangsatte udviklingsprojekter, der skal afprøve nye metoder til, hvordan flere unge med uddannelsespålæg kan fastholdes i uddannelse. Projekterne fokuserer både på selve 6/15

7 uddannelsesvalget, start af uddannelse og efterfølgende fastholdelse i uddannelse. Erfaringerne fra disse projekter vil blive videreformidlet til de øvrige jobcentre i regionen. I gruppen af unge har de årige Østdanmarks højeste ledighed med godt 9 pct. Det Regionale Beskæftigelsesråd lægger derfor særlig vægt på initiativer, der kan bringe denne gruppe af unge i job eller uddannelse, jf. boks 3 Boks 3. Initiativer, der kan bringe unge mellem år, i job eller uddannelse særlige projekter for unge årige uden uddannelse. Formålet med projekterne er at udvikle nye metoder og arbejdsgange, der kan få de unge i uddannelse med henblik på, at denne viden kan spredes til alle jobcentre. særlige projekter for unge årige med uddannelse. Formålet med projekterne er at udvikle nye metoder og arbejdsgange, der kan få de unge i job med henblik på, at denne viden kan spredes til alle jobcentre. Beskæftigelsesregionen vil desuden medvirke i den landsdækkende koordination og opfølgning på trainee-aktiviteter, der foregår i samspil mellem jobcentrene, FTF og AC. Som led i den løbende dialog mellem Beskæftigelsesregionen og regionens jobcentre vil Beskæftigelsesregionen formidle ny viden om, hvad der virker i ungeindsatsen. Bl.a. vil regionen gennemføre mindst ét temamøde for jobcentrenes ansvarlige for ungeindsatsen. På mødet vil tillige blive inviteret relevante aktører på området, fx UU, uddannelsesinstitutioner, socialforvaltning m.v. Endelig vil Beskæftigelsesregionen udvikle data til jobcentrene om unges afgangsmønstre fra offentlig forsørgelse og unges flow mellem forsørgelse, job og uddannelse samt en analyse af effekten af uddannelsespålæg, herunder en analyse af de årige, der ikke er omfattet af uddannelsespålæg Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Beskæftigelsesministeren har sat fokus på, at ingen personer uden forudgående indsats parkeres på førtidspension. Det gavner hverken den enkelte borger, arbejdsudbuddet eller samfundsøkonomien. Ministeren gennemfører derfor også en omfattende reform af førtidspension og fleksjob, der skal medvirke til, at flest mulige sikres en plads på arbejdsmarkedet. Det regionale Beskæftigelsesråd i Hovedstaden & Sjælland er enig i ministerens fokus på, at udsatte grupper skal tættere på arbejdsmarkedet, og vil i 2013 arbejde for at opnå følgende mål for indsatsen: 7/15

8 Boks 4. Beskæftigelsesrådets mål for de udsatte grupper Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres målet er en tilgang på max forløb i december , svarende til et fald på 49,6 pct. fra december 2011 til december For at nå målet sætter Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland en række initiativer i gang inden for to fokusområder: For det første skal intentionerne i reformen gennemføres i praksis, så færre kommer på førtidspension For det andet skal udsatte grupper blandt kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere tilbydes en tidlig og forebyggende indsats, så de ikke bliver målgruppe for reformindsatsen I forhold til begge målgrupper kræver det, at kommunerne i Østdanmark har fokus på at yde en tværfaglig indsats med et klart beskæftigelses- eller uddannelsesperspektiv i et samarbejde mellem kommunernes enkelte forvaltninger og det regionale sundhedssystem, herunder muligheden for at anvende de handicapkompenserende ordninger. Det kræver, at der kommunalpolitisk er fokus på sammenhængen mellem de enkelte politikområder, og det kræver tæt kontakt mellem kommunernes forvaltninger, det regionale sundhedssystem og de praktiserende læger. Derudover kræver det tæt samarbejde med de lokale virksomheder, så de skaber plads til de udsatte grupper. Endelig kræver det i forhold til de unge tæt kontakt til skolerne og UU-vejledningerne, så udsatte unge får den nødvendige støtte til at starte på og blive fastholdt i uddannelse. Boks 5 viser initiativerne, der skal sikre, at færre kommer på førtidspension. Boks 5. Initiativer, der skal sikre, at færre kommer på førtidspension Rådet kontakter arbejdsgiverorganisationerne med henblik på et samarbejde om at få virksomhederne til at åbne dørene for de udsatte grupper, fx i form af virksomhedsaktivering eller fleksjob. Rådets formandskab følger op med et møde med de relevante arbejdsgiverorganisationer. Rådets formandskab sætter indsatsen for de udsatte grupper på dagsordenen på møder med de lokale beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesregionen understøtter kommunerne i indgåelse af aftaler med regionerne om sundhedskoordinatorer i relation til rehabiliteringsteams. Beskæftigelsesregionen understøtter kommunerne i etablering af rehabiliteringsteams. 1 * målt for rullende år, det vil sige seneste 12 måneder. 8/15

9 Beskæftigelsesregionen afholder temadage for teamledere med ansvar for indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3, hvor arbejdet med de konkrete aktiviteter i reformen drøftes. Beskæftigelsesregionen gennemfører i samarbejde med eksterne konsulenter og Arbejdsmarkedsstyrelsen en række opkvalificeringsaktiviteter, der skal klæde medarbejderne i kommunerne på til at gennemføre de konkrete indsatser i reformen. Det gælder bl.a. medarbejdere, der skal indgå i rehabiliteringsteams. Sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 er i særlig risiko for at komme på førtidspension. Det Regionale Beskæftigelsesråd lægger derfor særlig vægt på initiativer, der kan bringe disse grupper i job eller uddannelse, jf. boks 6. Samtidig lægger Rådet vægt på, at ledighedsydelsesmodtagere sikres et fleksjob. Boks 6. Initiativer, der kan bringe sygedagpenge-, kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere i job eller uddannelse særlige projekter for ikke-jobklare kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere med risiko for langvarige forløb. Formålet med projekterne er at udvikle nye metoder og arbejdsgange, der kan få disse grupper i job eller uddannelse med henblik på, at denne viden kan spredes til alle jobcentre. særlige projekter for ledighedsydelsesmodtagere, der kun kan arbejde få timer om ugen. Formålet med projekterne er at udvikle gode metoder til at få ledighedsydelsesmodtagerne i fleksjob. Denne viden skal spredes til alle jobcentre. Som led i den løbende dialog mellem Beskæftigelsesregionen og regionens jobcentre vil Beskæftigelsesregionen formidle ny viden om, hvad der virker i indsatsen for udsatte grupper. Bl.a. vil regionen videreformidle gode erfaringer fra de tidligere gennemførte projekter for kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 samt sygedagpengemodtagere Langtidsledigheden skal bekæmpes Beskæftigelsesministeren har sat fokus på, at længerevarende ledige skal have en aktiv indsats, der kan hjælpe dem tilbage i job. Samtidig skal ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige tilbydes en målrettet indsats tidligere i ledighedsforløbet. Det skal bl.a. sikre, at ledige dagpengemodtagere kommer i job eller uddannelse inden for den to-årige dagpengeperiode. Indsatsen kan bl.a. hente inspiration fra den akutindsats, som Beskæftigelsesministeren i samarbejde med bl.a. arbejdsmarkedets parter og KL har iværksat for ledige, der opbruger deres dagpengeret i løbet af 1. halvår /15

10 Det regionale Beskæftigelsesråd i Hovedstaden & Sjælland er enig i ministerens fokus på at bekæmpe langtidsledighed og har for 2013 fastsat følgende mål for indsatsen: Boks 7. Beskæftigelsesrådets mål for indsatsen for langtidsledige Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt målet er max langtidsledige i december 2013, svarende til et fald på 18 pct. fra december 2011 til december For at nå målet sætter Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland en række initiativer i gang inden for to fokusområder: For det første skal en effektiv gennemførelse af initiativerne i Akutpakken medvirke til, at ledige der er ved at opbruge retten til dagpengeretten, kommer i job eller uddannelse. Det gælder også initiativerne om et særligt uddannelsesløft for ledige, som mister dagpengeretten i første halvår 2013, jf. finansloven for For det andet skal ledige, der har særlig risiko for at blive langtidsledige, tilbydes en tidlig og målrettet indsats, så de kommer tilbage i job eller uddannelse. For begge grupper kræver en vellykket indsats, at kommunerne i Østdanmark har fokus på samarbejdet med a-kasserne, de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutionerne. Alle parter skal hjælpe til med at få de langtidsledige eller potentielt langtidsledige tilbage i job eller uddannelse - og det er vigtigt, at samarbejdet fortsætter efter Akut-pakkens ophør 1. juli Boks 8 viser initiativerne, der skal sikre, at intentionerne i akutindsatsen kan realiseres. Boks 8. Initiativer, der skal sikre, at intentionerne i akutindsatsen kan realiseres Rådet kontakter regionalformænd for arbejdsgiverorganisationerne med henblik på en drøftelse af, hvordan formålet med Akut-pakken og Akutjobordningen når frem til virksomhederne. Samtidig orienterer Rådet om den igangværende phoner-kampagne på området. Formålet er, at arbejdsgiverne aktivt medvirker til at få virksomhederne til at åbne dørene for de langtidsledige. Rådet sender kampagnemateriale til erhvervsrådene i Østdanmark med opfordring til idéer til, hvordan man i fællesskab kan øge kendskabet til og fremme Akut-pakkens redskaber hos virksomhederne og synliggøre jobåbningerne i virksomhederne. Rådet orienterer gennem et brev til borgmestrene kommunerne i Østdanmark om Rådets aktiviteter, baggrunden for Akut-pakken og de redskaber der ligger i den. Formandskabet følger op med at drøfte vigtigheden 10/15

11 af Akut-pakke indsatsen med de lokale beskæftigelsesråd i 1. kvartal Rådets kommunale repræsentanter vil også tage en drøftelse af Akutpakken i de to Kommunekontaktråd. Rådet informerer de fire VEU-centre om Akut-pakken og inviterer til dialog om, hvordan VEU-centrene kan understøtte indsatsen. Herudover vil Beskæftigelsesregionen rådgive jobcentrene om relevante redskaber til at understøtte dagpengemodtagere, der opbruger retten til dagpenge i løbet af 1. halvår 2013, og understøtte kontakt og samarbejde mellem jobcentre og skoler om den konkrete indsats. Beskæftigelsesregionen vil i den løbende dialog med jobcentrene understøtte arbejdet med akutindsatsen, herunder fastholde fokus på samarbejdet mellem jobcentrene og a-kasserne, så samarbejdet fortsætter efter akutindsatsens ophør 1. juli Det Regionale Beskæftigelsesråd lægger samtidig vægt på, at ledige, der er i risiko for langtidsledighed, tilbydes en tidlig og målrettet indsats, der kan bringe dem tilbage i job eller uddannelse, jf. boks 9. Boks 9. Initiativer, der kan bringe langtidsledige eller ledige med risiko for langtidsledighed tilbage i job eller uddannelse særlige projekter for langtidsledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere eller ledige med risiko for langtidsledighed tilbage i job eller uddannelse. Projekterne består af en tidlig indsats bestående af sammenhængende forløb, der kombinerer virksomhedsrettet aktivering med relevant opkvalificering. særlige projekter for ledige, der bevæger sig mellem sygedagpenge og a- dagpenge. Formålet med projekterne er at udvikle nye metoder og arbejdsgange, der fastholder de ledige i konkrete aktiviteter uanset ydelse med henblik på, at de efterfølgende kommer i job eller uddannelse. Beskæftigelsesregionen vil desuden følge op på 7 tidligere igangsatte udviklingsprojekter for langtidsledige dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere, der kombinerer virksomhedsrettet aktivering med relevant opkvalificering. 4 projekter er målrettet unge i regionens yderområder, der er ramt af strukturledighed, og 3 projekter er målrettet øvrige langtidsledige. Formålet med projekterne er at få de ledige i job eller uddannelse. Som led i den løbende dialog mellem Beskæftigelsesregionen og regionens jobcentre vil Beskæftigelsesregionen formidle ny viden om, hvad der virker i indsatsen for 11/15

12 langtidsledige. Bl.a. vil regionen udarbejde og præsenterer en desk research, der samler op på eksisterende viden om indsatsen for langtidsledige. Derudover vil Beskæftigelsesregionen opfordre jobcentrene til fremadrettet at bygge videre på erfaringer og samarbejdsrelationer fra akutindsatsen En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Beskæftigelsesministeren har sat fokus på, at kontakten og dialogen med de lokale virksomheder styrkes, fordi det er en forudsætning for, at ledige kommer i job eller virksomhedsrettet aktivering. Jobcentrene skal kende virksomhedernes behov, så de kan medvirke til, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, og øge mulighederne for aktivering og opkvalificering af de ledige i samarbejde med virksomhederne. Det regionale Beskæftigelsesråd i Hovedstaden & Sjælland er enig i ministerens fokus på styrket samarbejde med de lokale virksomheder og har for 2013 fastsat nedenstående overordnede mål for indsatsen. Jobcentrene sætter selv konkrete mål for, hvordan samarbejdet skal styrkes. Boks 10. Beskæftigelsesrådets mål for virksomhedsindsatsen Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland peger på følgende fokusområder, som omdrejningspunkter for en styrket virksomhedsindsats: For det første skal den styrkede kontakt medvirke til at sikre det rette match mellem de ledige og virksomhederne For det andet skal jobcentrenes kontakt øge mulighederne for at finde plads til ledige i ordinære job, jobrotation eller relevant aktivering For det tredje skal jobcentrenes kontakt medvirke til at virksomhederne i højere grad synliggør deres job En afgørende forudsætning for et godt samspil er, at virksomhederne sikres let adgang til jobcentrene, fx én indgang og hjælp til papirarbejdet. Derudover kræver en styrket virksomhedsindsats, at kommunerne styrker samarbejdet med erhvervsrådene og de lokale arbejdsgiverorganisationer og andre relevante netværk, så der herigennem skabes kontakt til de lokale virksomheder. Samtidig kræver det, at samspillet internt i kommunen mellem de udgående virksomhedskonsulenter og de lediges sagsbehandlere styrkes. Det skal sikre, at der sker den rette forventningsafstemning mellem virksomhedens behov og den lediges kvalifikationer. Boks 11 viser initiativerne, der skal sikre, at kontakten til virksomhederne styrkes. 12/15

13 Boks 11. Initiativer, der skal sikre, at kontakten til virksomhederne styrkes Rådet bidrager gennem repræsentation i og møder med vækstfora samt andre erhvervspolitiske fora til at sætte fokus på vigtigheden af et styrket samspil mellem erhvervs- og beskæftigelsespolitikken, herunder det konkrete samspil mellem virksomheder og jobcentre. Rådets medlemmer sætter bl.a. via deres eventuelle repræsentation i de lokale beskæftigelsesråd - virksomhedsindsatsen på dagsordenen i de lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsgiverrepræsentanterne i Rådet opfordrer deres baglande til at støtte op om et styrket samarbejde mellem virksomhederne og jobcentrene. Det indebærer bl.a. en opfordring til, at virksomhederne synliggør deres ledige job. Rådet og Beskæftigelsesregionen stiller relevante data til rådighed om udvikling i arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed og ved halvårlig udarbejdelse af arbejdsmarkedsbalance, der giver viden om udviklingen på arbejdsmarkedet i Østdanmark (herunder viden om gode og mindre gode beskæftigelsesmuligheder). Herudover udarbejder Rådet og Beskæftigelsesregionen lokale debatoplæg for 6 geografisk afgrænsede områder, der beskriver særlige lokale udfordringer på arbejdsmarkedet i de enkelte områder. Beskæftigelsesregionen afholder temadage for kommunernes teamledere med ansvar for virksomhedsindsatsen med henblik på erfaringsudveksling og drøftelse af mulighederne for at indgå tværkommunale samarbejder om virksomhedsindsatsen. Det skal samtidig medvirke til, at jobcentrene når ud til en bredere kreds af virksomheder herunder særligt de små og mellemstore virksomheder. Beskæftigelsesregionen iværksætter særlige aktiviteter, der skal hjælpe jobcentrene med at klæde virksomhederne på til at håndtere borgere, der skal i virksomhedsrettet aktivering som led i et ressourceforløb. En styrket virksomhedsindsats skal medvirke til, at den rette ledige kommer ud i rette virksomhed, og at virksomhedernes har let adgang til jobcentrene. Det Regionale Beskæftigelsesråd lægger derfor særlig vægt på initiativer, der kan opfylde disse to formål, jf. boks 12. Boks 12. Initiativer, der kan styrke matchningen mellem ledig og virksomhed samt sikre virksomhederne let adgang til jobcentrene særlige projekter, der skal sikre, at den rette ledige kommer ud i rette virksomhed (styrket matchning). Formålet med projekterne er at udvikle nye metoder og arbejdsgange, der kan styrke matchningen mellem den le- 13/15

14 dige og virksomheden med henblik på, at denne viden kan spredes til alle jobcentre. Projektet skal samtidig medvirke til generelt at styrke jobcentrenes jobformidling. særlige tværkommunale projekter om én indgang for virksomhederne. Formålet med projekterne er at udvikle nye metoder og arbejdsgange, der kan styrke det tværkommunale samarbejde og dermed lette virksomhedernes adgang til jobcentrene med henblik på, at denne viden kan spredes til alle jobcentre. Som led i den løbende dialog mellem Beskæftigelsesregionen og regionens jobcentre vil Beskæftigelsesregionen formidle ny viden om, hvad der virker i virksomhedsindsatsen. Samtidig vil regionen formidle viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, så jobcentrene har et godt udgangspunkt for mødet med virksomhederne Styrket anvendelse af jobrotation Det regionale Beskæftigelsesråd sætter i 2013 fokus på, at jobrotation i højere grad anvendes i beskæftigelsesindsatsen, da det er et godt redskab til at efteruddanne medarbejderne samtidig med, at ledige får mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Målet er, at 450 ledige (helårspersoner) deltager i jobrotation i Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland sætter en række initiativer i gang inden for to fokusområder: For det første skal der iværksættes flere jobrotationsprojekter i Østdanmark især i private virksomheder For det andet skal det tværkommunale samarbejde om etablering af jobrotation styrkes Iværksættelse af flere jobrotationsprojekter kræver samarbejde på tværs af en række aktører, fx kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomhederne og de faglige organisationer. Samtidig kræver det, at kommunerne især i forbindelse med større projekter - samarbejder på tværs, så det sikres, at der er nok ledige til at deltage i projekterne. Endelig kræver det, at kommunerne påtager sig det administrative arbejde i forbindelse med etableringen af jobrotation, så virksomhederne ikke lader sig bremse af dette. Boks 14 viser initiativerne, der skal sikre, at der iværksættes flere jobrotationsprojekter, og at samarbejdet på tværs af kommunerne styrkes. 14/15

15 Boks 14. Initiativer, der skal sikre, at der iværksættes flere jobrotationsprojekter, og at samarbejdet på tværs af kommuner styrkes De enkelte parter i Rådet kontakter deres respektive baglande med henblik på at drøfte jobrotation, herunder hvordan der kan etableres flere projekter. Som opfølgning kan der foretages besøg i konkrete virksomheder. Alle parter vil medvirke til at styrke indsatsen for flere jobrotationsprojekter. Rådsrepræsentanter, der sidder i bestyrelser for erhvervsskoler, opfordrer på bestyrelsesmøder skolen til at rette henvendelse til Beskæftigelsesregionen for et samarbejde om jobrotation. Rådet drøfter anvendelse af jobrotation på møder med de lokale beskæftigelsesråd. Herudover medvirker Beskæftigelsesregionen til at etablere jobrotation i landsdækkende virksomhedskæder, i kommunale forvaltninger og på statslige arbejdspladser. Dette sker bl.a. gennem deltagelse i virksomhedsnetværk og virksomhedsbesøg. Beskæftigelsesregionen udarbejder og markedsfører løbende informationsmateriale, der kan anvendes i jobcentrenes kontakt med virksomhederne. Beskæftigelsesregionen opfordrer kommunerne til at indgå tværkommunale samarbejder. Regionen har bl.a. stillet en medarbejder til rådighed for Hovedstadens Rotationsservice, som er et fælles sekretariat for 15 kommuner i Hovedstadsområdet. Beskæftigelsesregionen vil også understøtte tre jobrotationsnetværk i hhv. Sjællandsregionen (2 netværk) og i Nordsjælland (1 netværk) bl.a. mhp. at fremme det tværkommunale samarbejde om jobrotationsprojekter. Som led i den løbende dialog mellem Beskæftigelsesregionen og regionens jobcentre vil Beskæftigelsesregionen formidle ny viden om anvendelsen af jobrotation, og regionen vil løbende følge op på aktiviteter og effekter af jobrotation. 15/15

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

EN NY BEGYNDELSE en fælles indsats

EN NY BEGYNDELSE en fælles indsats EN NY BEGYNDELSE en fælles indsats KONTRAKT 2014-16 Indhold Forord 03 Beskæftigelsesministerens mål 04 1 Flere unge skal have en uddaelse 04 Regionale udfordringer 04 Regionale fokusområder 04 Anbefalinger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK I Fokusområder og anbefalinger DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK I Fokusområder og anbefalinger DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK I 2015 DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 10. Juni 2014 J.nr. : 2014-0020119/AHE Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 3. juni 2014 Mødedeltagere:

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Mission, Vision og Strategi. Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland

Mission, Vision og Strategi. Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Mission, Vision og Strategi Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland December 2012 1/9 Mission, Vision og strategi for arbejdet

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

BALANCE PÅ ARBEJDSMARKEDET IMPLEMENTERINGSPLAN

BALANCE PÅ ARBEJDSMARKEDET IMPLEMENTERINGSPLAN BALANCE PÅ ARBEJDSMARKEDET IMPLEMENTERINGSPLAN TID TIL HANDLING Det Regionale Beskæftigelsesråd for Midtjylland Kontrakt 2011-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Generelle regionale fokusområder i forhold

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune

Beskæftigelsesplan 2014 - Sorø. Sorø kommune Sorø kommune Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold Indledning... 3 Opbygning af planen... 4 Ministerens fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen

Læs mere

HOVEDSTADEN STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD. December Strategi- og udviklingsplan

HOVEDSTADEN STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD. December Strategi- og udviklingsplan Strategi- og udviklingsplan 2016-2018 December 2015 DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD HOVEDSTADEN STRATEGI- OG UDVIKLINGSPLAN 2016-2018 ARBEJDSMARKEDSKONTOR ØST 1 RAR HOVEDSTADEN Indhold Forord 3 1. Udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af RBR-møde den 23. september 2013. Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af RBR-møde den 23. september 2013. Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsorden godkendes. Beslutning Formanden gav indledningsvist ordet til regionsdirektør Kasper Kyed, der stopper pr. 1. januar 2014 for at varetage opgaven

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan Oktober 2013

Beskæftigelsesplan Oktober 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Oktober 2013 Indhold Indledning...3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014...4 Resultatmål for Rudersdal Kommune...5 Strategi og mål for indsatsen...6 Mål 1: Flere unge skal have

Læs mere