HELHEDSPLAN JYLLINGE IDRÆTS- OG KULTURBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELHEDSPLAN JYLLINGE IDRÆTS- OG KULTURBY"

Transkript

1 HELHEDSPLAN JYLLINGE IDRÆTS- OG KULTURBY FORSLAG TIL HELHEDSPLAN FOR HALOMRÅDET I JYLLINGE CORNELIUS + VÖGE APS, ATELIER FOR ARKITEKTUR HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 ROSKILDE E: T:

2 INTRO INTRO Denne helhedsplan baserer sig på Roskilde Kommunes ønsker at om komme med et forslag til udformning og disponering af Halområdet i Jyllinge Bymidte. Helhedsplanen skal vise hvordan området kan indrettes, så de forskellige ønsker tilgodeses, samt hvordan det kan sikres, at de genopførte haller kan indgå i en synergi med fremtidige byggerier til bibliotek/kulturskole. VISION OG PRINCIPPER Det er visionen, at halområdet skal udvikles til et dynamisk idræts-, kultur- og fritidscentrum, der giver liv og aktivitet i området. Nye faciliteter til bibliotek/kulturskole skal tænkes sammen med hallerne, så de forskellige institutioner kan være fælles om diverse faciliteter og cafe, således at der opnås størst mulig synergi. Her skal også være nye boliger, med små familier og seniorer som målgruppe. Friarealerne skal indrettes, så de indbyder til ophold, idræt og leg. I dag er der kun fodboldbaner på området. Til efterårssæsonen 2016 kan disse nedlægges, når de nyanlagte baner ved Spraglehøj tages i brug. Med genopbygningen af hallerne er der opstået en ny mulighed for at gentænke dele af hallernes udformning og orientering, så hallernes indgangs- og caféområde vender ud mod et nyt torv, der sammenbinder hallerne med fremtidige byggerier til bibliotek/kulturskole og udvidelse af hallerne. Derfor har Byrådet i januar 2015 vedtaget disse principper for udvikling af området: Hallerne, bibliotek/kulturskole skal orientere sig og åbne sig imod et fælles kultur- og idrætstorv evt. i form af fælles café og indgang. Hallerne, bibliotek skal udnytte synergieffekter og danne helhed. Friarealerne skal invitere til at tage ophold og til spontan leg og idræt for alle aldersgrupper. Der kan arbejdes for, at projektet realiseres sammen med opbygningen af den private hal. Boligerne skal placeres på områdets nordlige del, med passager og kig fra Lindbjergvej til området, og således danne overgang fra boligkvarter til idræts- og kulturcenter. 2 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

3 INTRO IDRÆTSSTRØGET Man skal føle sig velkommen PROCESSEN Klatrevæg Mulighed for udstilling I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen inviterede Roskilde Kommune til en workshop omkring udviklingen af området til et nyt samlingspunkt for byen, med aktiviteter og synergi mellem funktion og form. WORKSHOP FOR HALOMRÅDET Workshoppen foregik på Jyllinge Skole d. 23. april, hvor der var omkring 30 fremmødte. Formålet med workshoppen var at indsamle forslag/idéer til aktiviteter på det kommende idrætsstrøg og park i halområdet i Jyllinge. Input fra wokshoppen blev brugt til at udarbejde dette forslag til en helhedsplan for området, der viser den mulige udformning og disponering af halområdet i Jyllinge Bymidte, således at der opnås synergi med Jyllinge Hallerne og de eventuelle fremtidige byggerier (multihal og bibliotek/kulturskole). Visionen der blev præsenteret, var at halområdet skulle udvikles som et dynamisk idræts-, kultur- og fritidscentrum, der giver liv og aktiviteter i området. Den eventuelle fremtidige multihal og bibliotek/kulturskole tænkes sammen med Jyllinge Hallerne, så de forskellige institutioner kan have nogle fælles faciliteter såsom café og opholdsområder. Området skal også indeholde boliger med små familier og seniorer som målgruppe. Til workshoppen blev der diskuteret 3 emner: AKTIVITETER OG INDRETNING AF IDRÆTSSTRØGET/KULTURSTRØGET AKTIVITETER OG INDRETNING AF DEN NYE PARK OVERGANGE OG FORBINDELSER TIL OMRÅDET Deltagerne havde 15 min. til at snakke, skrive og tegne til hvert emne og til slut skulle hver deltager prioritetere idéerne. HØJEST PRIORITEDE AKTIVITETER De højest prioriterede aktiviteter er listet nedenfor. Flere af aktiviteterne gik igen i alle tre grupper : AKTIVITETSPARKEN Beachvolley Parkour Børnetrafikbane Fortsættelse af det eksisterende løbebånd Udendørs fitness Udendørs musiskerum / musiklegeplads Lige ankomst fra nord og syd Samlingssted for alle med storskærm Opfordre ældre og unge til samvær - sammen Amfiteater / Scene Grill Streetsport Klatrebane / forhindringsbane mod nord Struktur på området vha. træer og stier Torveplads Mulighed for udstilling af kulturskolens kunsthåndværk Petanque LAR / Vandleg Vandleg - ophold Legeplads til mindre børn Kuperet parkterræn Rum til ophold / afslapning Skulpture rundt i landskabet Indbyde til aktiviteter Venteområde til aktivering af de mindre børn Overdækket torv Bane til skate, løbehjul og rulleskøjter Fodboldbane Et fælles torv Legeplads til mindre børn / Børnetrafikbane Lige adgang fra nord og syd til Jyllingehallerne Amfi / teater / storskærm Høj klatrevæg på multihallens nord facade Brug skrænten mod nord aktivt som klatrehøj / forhindringsbane Skaterbane / parkour / rulleskøjter / streetsport / udendørs fitness Supercykelsti De bløde trafikanter væk fra Lindebjergvej Hastighedsnedsættelse på Møllevej og Lindebjergvej Sti til fjorden Bedre afsætning ved Jyllinge skole OVERGANGE OG FORBINDELSER Sikre overgange for den bløde trafik God adgang for gangbesværede Cykel-og sivestier gn. området Åbning fra Poplen, Lavendelhuset og Lindehuset 3 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

4 INTRO ET NYT SAMLINGSPUNKT FOR KULTUR OG IDRÆTSLIV I JYLLINGE I Roskilde Kommunes udviklingsprogram for Jyllinge fra marts 2013 er oplistet en række væsentlige styrende principper for byens udvikling. Udviklingsprogrammet skal sikre, at den udvikling der sker i Jyllinge Bymidte, bygger videre på Jyllinges eksisterende kvaliteter. Jyllinge Bymidte skal således være byens naturlige samlingspunkt, hvor man mødes på kryds og tværs, og hvorfra der er velfungerende forbindelser til Gulddysseskoven i øst og fjorden i vest. De eksisterende Jyllingehaller er placeret i Center- / Bymidtekvarteret, og Det Grønne Bånd er et naturligt og stærkt omdrejningspunkt for den fremtidige udvikling i Jyllinge By. Et sted der samler byen og dens byrumlige forløb. DEN GAMLE LANDSBY HALLERNE POPLEN BYMIDTE KVARTERET GULDDYSSESKOVEN En ny vision for Jyllingehallerne som et nyt Byens Hus - et centrum for kultur, bevægelse, idræt og fritid skal således støtte op om udviklingsprogrammet og skabe grobund for realiseringen af programmets intentioner for skabelse af et levende by-, kultur- og fritidsliv i Jyllinge. KIRKE SKOLE Genopbygningen og ombygningen af Jyllingehallen udføres indenfor den gældende lokalplan, men boligerne, nyt bibliotek og kulturskole samt udvidelse af hallen vil JYLLINGE CENTRET BYENS GRØNNE BÅND kræve en ny lokalplan. SPRAGLEHØJ 4 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

5 INTRO BYDELE, INDSATSOMRÅDER OG FORBINDELSER MØLLEVEJ SUPERCYKELSTIEN 6 5 PARCELHUSBYEN DEN GAMLE LANDSBY REKREATIVE OMRÅDER SPORTSSTIEN 8 til fjorden RÆKKEHUSE DEN FUNKTIONSOPDELTE BY PLANETVEJ BYENS ZONER Jyllinge er sammensat af flere forskellige bebyggelsestyper, der ikke naturligt har interageret med hinanden. Den gamle landsby ligger i Jyllinge vest mod fjorden. Den består af gamle huse, fiskerhytter, havnen, kirken og en fantastisk udsigt ud over fjorden. Der findes eksisterende sivestier til fjorden fra bymidten, der idag ikke rigtig bruges. Disse sivestier skal gøres tydelige i Jyllinge beboernes erindring og forløbet skal allerede starte ved Jyllinge Hallerne. Parcelhusbyen fylder rigtig meget i Jyllinge og består primært af etplans huse lukket inde bag en ligusterhæk. Den funktionsopdelte by består af Jyllinge skole, plejehjemmet og Jyllinge Centret. I dette område er der ikke boligbebyggelse, men består via sine funktioner. Det rekrative område er fokusområdet i helhedsplanen. Her er der idag store grønne områder der indtages af den nye aktivitetspark. 5 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG INDSATSOMRÅDER 1: Mødet mellem Planetvej, den nye supercykelsti og Sportsstien gøres flydende og sikker. 2: Bilerne ledes allerede væk fra Planetvej og ind på den p-plads syd i starten af området. På den måde sikres et uforstyrret og stort strøg. 3: En sti / løbebane etables til fjorden. 4: Det centrale kultur- og idrætsstrøg kommer til at indeholde både streetsport, siddetrapper, caféområde og et overdækket torv. 5: Ankomsten mod nord bliver et åbent område med klatrevæg, ophold og adgang til både haller og aktivitetsparken. Ved siden af området bliver et klatreområde på skrænten. 6: Den nye supercykelsti rammer området lige nord for Poplen. Krydset mellem supercykelstien og Møllevej udformes sikkert. 7: Til boligområderne laves indkørselsveje overfor de eksisterende villaveje, hvor der bliver parkering for beboerne. 8: Afsætningspladsen ved skolen gøres mere sikker. Sportsstien drejer første gang ind på området her og forbinder nord og syd. 9: Sportsstien drejer endnu engang ind på området og fører her til et område med udendørs fitness og forhindringsbane. FORBINDELSER SAMLER OMRÅDET Indsatspunkterne er en del af hovedgrebene i udformningen af helhedsplanen og også de naturlige måder at færdes og krydse området. Ovenfor ses den diagramatiske forbindelse af punkterne på området.

6 HELHEDSPLANEN STRUKTURERENDE ELEMENTER Helhedsplanen er struktureret af 3 bærende elementer, der angiver størrelser og placering af bygninger og grønne områder, samt angiver sammenhænge og forbindelser på tværs af området mellem bygninger: IDRÆTSSTRØGET AKTIVITETSPARKEN STIFORBINDELSERNE Idrætsstrøget samler alle de eksisterende og ombyggede bygninger, samt de fremtidige bygninger i en ny Kultur- og Idrætsby, i et levende og aktivt byrum, der fletter inde- og uderum sammen i hele komplekset. Aktivitetsparken er byens nye samlende grønne rum. Nye stiforbindelser på kryds og tværs binder området bedre sammen og sikrer nem adgang til alle naboområder. Stiforbindelserne underopdeler parken i zoner, der hver især kan programmeres med de aktiviteter som borgerne har ønsket. Forslag hertil fremgår under afsnittet om aktivitetsparken. 6 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

7 HELHEDSPLANEN ST RU K T U R, ST RØ G OG G RØ N N E O MR Å D E R POPLEN LAVENDELHUSET LINDEHUSET EVT. BYGGEFELT TIL FREMTIDIG NYE BOLIGER MULTIHAL FIRKLØVEREN EVT. FREMTIDIGT BYGGEFELT TIL BIBLIOTEK / KULTURSKOLE EKSI. BOLIGER JYLLINGE HALLERNE BIBLIOTEK KIRKEN KULTURSKOLE JYLLINGE SFO JYLLINGE SKOLE BYGNINGSSTRUKTUR KULTUR- OG IDRÆTSSTRØGET AKTIVITETSPARKEN - DET REKREATIVE RUM Diagrammet viser bygningsstrukturen i Jyllinge bymidte. Som beskrevet Kultur- og idrætsstrøget bliver bindeleddet mellem nord og syd for de Aktivitetsparken er delt ind i forskellige aktivitetszoner, hvor hver zone tidligere er området sammensat af forskellige bygningstypologier og gående. indeholder en eller flere aktiviteter. Zonerne er naturligt adskilt af super funktioner, De nye bygninger er markeret med sort og viser hvordan der Imellem de nye Jyllinge Haller og det eventuelle fremtidige nye bib- cykelstien og stierne der krydser området. blliver en kobling imellem eksisterende bygninger og nye via form og liotek / kulturskole bliver både et åbent og overdækket område, hvor Nogle af zonerne er tænkt som meget planlagte og formede, mens beliggenhed. der kan være udeservering, streetsport, ophold på trapper, marked- andre kun har enkelte elementer af plejede områder, hvor det omkring- dage, loppemarked, visning på storskærm og leg. liggende område er vildt græs. Aktivitetetszonerne er blandet med områderne til ophold og afslapning. Området er planlagt både for børn, unge, voksne og senioer, så den nye grønne bypark kan blive det samlende centrum i bymidten. 7 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

8 HELHEDSPLANEN SIGTELINIER, SOL, VIND OG OPHOLD SIGTELINIER SOL / VIND / OPHOLD Sammen med de andre formgivende elementer, er sigtelinierne i området med til at forme områdets udformning. Idag er området meget åbent, både på og omkring. Åbenheden og transparensen er vigtige elementer, men disse skal styres, så det giver ro og tryghed i den nye grønne bypark. Nogle af de eksisterende sigtelinier forstærkes, mod fjorden, fra skolen, fra nordsiden og fra de eksisterende villaveje. Åbenheden og transparensen bliver også et stærkt formgivende element i de nye bygninger, som f.eks kan rumme multihal og bibliotek / kulturskolen. I Jyllinge kommer vinden primært fra vest, og da området er meget fladt, skal der skabes nogle områder med læ og sol. Idrætsstrøget er primært orienteret mod syd og er afskærmet for vinden af Jyllingehallerne, så idrætstrøget derved bliver et godt sted til ophold. Aktivitetsområdet mod nord ved Poplen, Lavendelhuset og Lindehuset bliver også et læ- og opholsområde, da de nye bygninger mildner mod vinden og det ligger rigtigt i forhold til solens bane. Området mellem de nye boliger er beskyttet godt for vinden, men ligger stadig i passende afstand til hinanden, så de får god glæde af solen. 8 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

9 HELHEDSPLANEN TRAFIK P P HÅRD TRAFIK BLØD TRAFIK Vejene omkring området er meget trafikerede, især Møllevej mod nord og Lindebjergvej mod øst. Området mangler også nogle parkeringspladser. P-pladserne mod syd udvides. P-pladserne mod nord udvides efter behov. Ovenfor ses et forslag til vhordan de kan udviddes. Planetvej lukkes af lige ved starten af p-plads syd, så trafikken ledes væk fra strøget. Det betyder et roligt og stort kultur- og idrætsstrøg med mulighed for mange aktiviteter og ophold. Planetvej er idag en bred og lang transportvej med få oplevelser og opholdszoner. Vejen inddrages i områdets formgivning og der dannes opholdzoner og gode overgange for de bløde trafikanter. Lindebjergvej er også meget trafikeret, og i bunden er en stor afsætningsplads. Til - og frakørelsen hertil er utryg og farlig for de bløde trafikanter, så pladsen gøres mere sikker og de bløde trafikanter ledes ind over den nye grønne bypark. Der etables nye indfaldsvej til de nye boligområder overfor de eksisterende villaveje. så trafikken på Lindebjergvej ikke kompliceres yderligere. Den nye grønne aktivitetspark bliver et samlende centrum for Jyllinge bymidte. Området er også det naturlige sted for en kobling af nord og syd. Derfor kommer den nye supercykelsti til at gå langs Planetvej, tværs over området og nord på mod nordmarken. Langs de nye boliger bliver kommer en mindre cykel- og gåsti der også forbinder nord og syd. Sportsstien er idag en af de primær cykelfærdelsåre og det bliver den ved med at være. Den bliver nu gjort til en integreret del af de nye cykel- og gåruter på området. Idrætsstrøget kommet til at forbinde nord og syd for de gående. Under og ved siden af de primære stier (blå), kommer der et fletværk af mindre gå- og løbestier, der også forbinder området. 9 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

10 HELHEDSPLANEN SITUATIONSPLAN 1:1500 Den grønne aktivitetspark Boligområde: m2 P-plads nord 40 alm + 1 hc Afsætningsplads Udvidelse af p-plads nord efter behov 44 alm + 2 hc Supercykelsti boliger af 100 m2 (fodaftryk) m2 Fremtidigt byggefelt - evt. ny multihal (fodaftryk): Ankomst nord Cykelparkering - 24 pladser 1000 m2 Fremtidigt byggefelt - bibliotek / kulturskole (fodaftryk): 720 m2 Kultur / Idrætsstrøget: 2600 m2 P-plads nord: 2800 m2 P-Plads syd: 4700 m2 Bakker til leg, ophold, mindre amfiteater Naturlegeplads Stammeskov, klatreskov, sand, forhindingsbane Klatrevæg MULTIHAL Legepldas for børn - Leg, læring og motorisk udvikling - Udendørs fitness - Let tilgang fra institutionerne Grønt område til forskellige aftiviteter (Skolen, institutionerne, hallen og bibliotek/kulturskolen) SVØMMEHAL FREMTIDIG BYGGEFELT EVT. MULTIHAL Boliger til familier og seniorer boliger af 100 m2 (fodaftryk) Privat rum FREMTIDIG BYGGEFELT EVT. BIBLIOTEK / KULTURSKOLE Semioffentligt rum Offentligt rum Kultur- og idrætsstrøg JYLLINGERHALLERNE 7- mands fodboldbane / fælled Mulighed for at vende den Cykelparkering - 70 pladser Udlagt til udvidelse af p-plads syd 137 alm + 6 hc Afsætningspladser Bakke Ophold, leg, amfi Opholdszone Afslapning, fordybelse, ro. Supercykelsti Tennisbaner + klub Udendørs fitness Aktiviteter knyttet til skolen og børn Forhindringsbane Træningsstation til løbebanen Sportsstien bliver en nautlig del af områdets nye stisystem. Mere belysning og en tryggere sti 10

11 AKTIVITETSPARKEN AKTIVITETSPARKEN - BYENS NYE GRØNNE SAMLENDE RUM BLØD TRAFIK - NYE FORBINDELSER OG VISUELLE KIG SAMLER BYEN Aktivitetsparken er byens nye samlende grønne rum. Nye stiforbindelser på kryds og tværs binder området bedre sammen og sikrer nem adgang til alle naboområder. Stiforbindelserne underopdeler parken i zoner / felter, der hver især kan programmeres med forskellige karakterer og aktiviteter. FELTER FOR OPHOLD OG AKTIVITETER I kanten mod Poplen og daginstitutionerne på Lindebjergvej etableres eksempelvis lege- og aktivitetszoner, der kan anvendes af institutionens brugere og byens borgere. De eksisterende skråninger inddrages i aktiviteterne og den eksisterende beplantning tyndes ud så der skabes bedre kontakt på tværs. I området mod Jyllinge Skole etableres bevægelses- og fitnessaktiviteter, der kan anvendes som et forlænget udeområde for skolens børn og som en integreret del af løbeklubbens løbebånd, der strækker sig gennem byen ud mod Gulddysseskoven. Centralt i parken etableres en fælled der kan anvendes til boldbane for Jyllinge Skole, men også som samlingsplads ved udendørs filmfremvisning, teater og koncerter. Et fremtidigt amfiteater i tilknytning til fælleden bliver parkens opholdsmæssige omdrejningspunkt til såvel formelle som uformelle møder. Omkring det fremtidige bibliotek / kulturskole etableres mere rolige zoner til ophold, således at dets brugere kan have kig og kontakt til de grønne områder omkring. I umiddelbar tilknytning til bibliotek / kulturskolen er der både gårdhave / amfi, solterrasser, bakker til leg og ophold, der giver mulighed for smukke karakterfulde uderum, som kan integreres i oplevelsen af bibliotek / kulturskolen. HÅRD TRAFIK - BILERNE VÆK FRA GADEBILLEDET Biltrafikken er en meget dominerende del af bybilledet i Jyllinge idag. Den hidtidige planlægning har organiseret området så man kører helt hen til hovedindgangen af Jyllingehallen og den bløde trafik er i anden række. Helhedsplanen ønsker at ændre dette ved at flytte parkeringen væk fra Planetvej ind til de nye større parkeringsområder mod vest. Ligeledes giver den nordlige ankomst mulighed for at øge antallet af parkeringspladser mod at frigive noget af arealet omkring den nye nordlige indgang. 11 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

12 AKTIVITETSPARKEN REFERENCER AKTIVITETSPARKEN 12 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

13 KULTUR- OG IDRÆTSSTRØGET KULTUR- OG IDRÆTSSTRØGET - ET SAMLENDE BYRUM TIL OPHOLD OG AKTIVITETER Idrætsstrøget er Idræts- og Kulturbyens samlende og strukturerende element. Det er her man ankommer og det er her bygningernes mange aktiviteter forbindes og synliggøres. Idrætsstrøget markerer afslutningen af Planetvej og hæver sig med siddetrapper og plateauer i træ, beton, grus og græs op mod et stort indre torv i de nye bygninger. Strøget forbinder den sydlige og nordlige ankomst i et byrum, hvor inde- og udearealer flyder sammen. Idrætsstrøget indeholder dermed indvendige torve-, opholds- og aktivitetszoner til klatring, boldspil m.m., solterrasser med udeservering, amfiteater, samtidig med at det fungerer som ankomstrum for alle Kulturbyens tilbud og aktiviteter. SAMMENHÆNGEN MELLEM JYLLINGEHALLEN OG DET EVENTUELLE FREMTIDIGE BIBLIOTEK / KULTURSKOLE Strøget flyder ind i de nye ombyggede Jyllingehaller og vil danne et udadvendt indvendigt torv med café og servering overdækket med et let tag båret af tynde stålsøjler. En fremtidig ny let forbindelse i samme arkitektoniske sprog vil danne ny hovedindgang til hele Kultur- og Idrætsbyen og samle torvet så det griber ind i det fremtidige bibliotek / kulturskole. Det eventuelle fremtidige bibliotek / kulturskole bliver således en integreret del af hele komplekset. En åben udadvendt bygning hvor bogreoler, siddepladser og hyggekroge med kig til parken og gårdhaver kan blive en integreret del af strøgets liv. 13 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

14 AKSONOMETRI AF DE NYE JYLLINGEHALLER, DET OVERDÆKKEDE YDRE OG INDRE STRØG, OG DET NYE BIBLIOTEK / KULTURSKOLE MULTIHAL ADMINISTRETION / LILLE SAL GVK STORE SAL SVØMMEHAL GVK MØDELOKALER / KLUB CAFÉ INDRE STRØG GVK FREMTIDIG BYGGEFELT OVERDÆKKET STRØG koncerter / marked / teater LILLE AMFI udeservering TORVET P-PLADS SYD SIDDEKANTER UNDERVISNING/ MØDE FREMTIDIG BYGGEFELT EVT. BIBLIOTEK / KULTURSKOLE IDRÆTS- OG KULTURSTRØGET SUPERCYKELSTI 14 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

15 KULTUR- OG IDRÆTSSTRØGET KULTUR- OG IDRÆTSSTRØGET 1:500 GVK adm. / lille sal personaleindgang vareindlevering store sal indre gade parkering syd 137 alm + 6 hc GVK mødelokaler / klub café omklædning / depot multihal parkering nord 40 alm + 1 hc siddekanter mulighed for udvidelse af parkering nord 44 alm + 2 hc cykelparkering udeservering svømmehal grus IDRÆTS- OG KULTURSTRØGET skatekant TORVET mast / spots overdækning koncerter / loppemarked / etc. indvendigt strøg siddemøbel indgang nord klatrevæg 8,5 m beton fitnesstrapper grønne terrasser græs siddetrapper ophold atrium / lille amfi grus fremtidig byggefelt evt. ny multihal cykelparkering supercykelsti / gangsti fremtidig byggefelt evt. bibliotek / kulturskole fællesarrangementer / bibliotek / sport kuperet terræn evt. fremtidig klatrebane eller skateområde aktivitetsområde der frit kan benyttes af eks. multihallen, skolen og bibliotek / kulturskolen naturlegeplads 7 mandsbane som kan vendes / fælled stammeskov / klatrestammer 15 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

16 KULTUR- OG IDRÆTSSTRØGET PRINCIPSNIT 1:500 KULTUR- OG IDRÆTSSTRØGET Skatekant Fitness på siddelandskabet Overdækket udendørs torv Tagspilleflade Klatrevæg Klatreområde på skrænt p-plads syd svømmehal fjordtårn indgang nord p-plads nord jyllinge Hallerne torvet kultur- og idrætsstrøget vand / ophold / leg evt. bibliotek / kulturskole supercykelsti aktivitetsområde sti fodboldbane / fælled Halv transparent solafskærmning Siddetrapper / udeservering Overdækket strøg Ophold 16 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

17 NYE BYGNINGER NYE BYGNINGER - NYT BIBLIOTEK / NY KULTURSKOLE Jyllingehallerne har gennem årene været igennem mange om- og tilbygninger. Før branden fremstod komplekset sammensat, rodet og indadvendt som følge af de mange byggeprocesser gennem årene. Ved genopbygningen ombygges Jyllingehallen så fremtidige tilbygninger kan disponeres på en langt mere sammenhængende måde, både funktionelt, arkitektonisk og organisatorisk, som en samlet Kultur- og Idrætsby. DE NYE JYLLINGEHALLER - EN ÅBEN INVITERENDE BYGNING Et centralt element i ombygningen af Jyllingehallerne er, at de fremover vil være inviterende og åbne, når man kommer fra Planetvej. En ny let konstruktion der går helt ud til hjørnet af Planetvej og parkeringspladsen med en let afskærmning, definerer hele forområdet som et overdækket torv, der står ned på Idrætsstrøget. Dette torv er både et inde- og uderum og indeholder café, serveringsområder, siddetrapper og opholdsflader. I helhedsplanen er der også udlagt et byggefelt mod nord til en eventuel fremtidig multihal. Dette giver mulighed for at løfte indgangen mod nord med en ny hovedindgang og en ombygning af de eksisterende lukkede facader. BIBLIOTEK / KULTURSKOLE - SAMLET OMKRING TORVET Det eventuelt fremtidig bibliotek / kulturskole er udlagt som ét samlet volumen i helhedsplanen. Som en bygning der indskriver sig som en integreret del af Kultur- og Idætsbyen. En fremtidig ny let overdækning foran den eksisterende svømmehal vil danne ny hovedindgang til hele Kultur- og Idrætsbyen og samle Jyllingehallen og bibliotektet / kulturskolen omkring torvet. Deteventuelt fremtidige bibliotek tænkes således at afspejle arkitekturen fra Jyllingehallens indgangsområde og indvendige torv, så det på samme måde fremstår som en åben udadvendt bygning siddepladser, hyggekroge med kig til parken og gårdhaver bliver en integreret del af strøgets liv. 17 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

18 NYE BYGNINGER OPBYGNINGEN AF JYLLINGE HALLERNE Genopbygningen af Jyllingehallerne efter branden i 2014, er udarbejdet med udgangspunkt i en rationel bevaring af de eksisterende faciliteter, som ikke har været ramt af branden. Samtidig er det tilstræbt at samle, de eksisterende og nye faciliteter i ét nyt samlet bygningskompleks med én arkitektonisk, teknisk og funktionel sammenhæng. Målet er at give bedre udviklingsbetingelser for både eliteudøvere og især for breddeidrætten. Aktiviteter, oplevelser og sundhed på tværs i bedre fysiske rammer og i bygninger, der er udadvendte og inviterende; ét samlet kultur- og fritidshus i Jyllinge. Jyllingehallerne og de ombyggede bygninger vil således fremover være en del af et bygningskompleks, der samler de eksisterende, nye og fremtidige funktioner i en langsigtet løsning, der lader bygningerne blive en inviterende og åben by i byen - En Kultur- og Idrætsby centralt i Jyllinges grønne bymidte. De nye Jyllingehaller vil fremstå som en gruppering af beslægtede bygninger indeholdende kultur- og idrætsfaciliteter og hele bygningskomplekset vil afslutte det Grønne Bånd, der forbinder Jyllinges grønne områder helt ud til Gulddysseskoven. Herunder ses en visualisering fra projekteringen af den nye jyllingehal som foregår parallelt med udarbejdelsen af denne helhedsplan. Visualiseringen viser det indre torv med caféområde, ophold, indkig til store sal og mødelokaler. 18 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

19 DE NYE JYLLINGE HALLER OG DET NYE BIBLIOTEK / KULTURSTRØG SET FRA PLANETVEJ. IMELLEM DE TO BYGNINGER SES DET OVERDÆKKEDE YDRE OG INDRE KULTUR- OG IDRÆTSSTRØG 19 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

20 NYE BYGNINGER NYE BOLIGER - TIL FAMILIER OG SENIORER På den østlige del af området mod Lindebjergvej udlægges en del af området til boliger i 1-2 plan som tætlav bebyggelse med mindre private haver og fællesarealer. Boligerne kan bygges som en kombination af dobbelthuse, byhuse og rækkehuse med taghaver orienteret mod solen og med kig til de grønne områder. På den måde sikres en variation af beboersammensætning og boligtypologier. Udviklingen af dette område vil ske i en efterfølgende dialog med borgere, interessenter og investorer når lokalplanen udarbejdes og boligens typologier og udformning præciseres. 20 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

21 NYE BYGNINGER PRINCIPSNIT 1:500 OMRÅDETS NYE BYGNINGER OG BOLIGER I 2 ETAGER kultur- og idrætsstrøget vand / ophold / leg bibliotek / kulturskole supercykelsti aktivitetsområde sti fodboldbane / fælled 2 etager. Boliger til seniorer og mindre familier sti 2 etager. Boliger til seniorer og mindre familier Tilpasset til et-plans villaer mod Lindebjergvej Lindebjergvej Parcelhuskvarteret 21 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

22 NYE BYGNINGER PRINCIP OPSTALT 1:500 OMRÅDETS NYE BYGNINGER OG BOLIGER I 1-3 ETAGER referencer ligesom snit hallen vand / ophold / leg evt. bibliotek / kulturskole supercykelsti aktivitetsområde sti fodboldbane / fælled sti 1 etage. Boliger til seniorer og mindre familier vand / ophold / leg evt. bibliotek / kulturskole supercykelsti aktivitetsområde sti fodboldbane / fælled sti 2-3 etage. Boliger til seniorer og mindrez familier 22 JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

23 DEN EFTERFØLGENDE PROCES DEN EFTERFØLGENDE PROCES Helhedsplanen er baseret på procesplanen som er angivet i handleplan for Jyllinge Bymidte ,(se bilag). Området skal således udvikles i etaper takt med posterne på budgettet, som forventes at blive som angivet i handleplanen. Det er vigtigt at de enkelte etaper får et færdigt udtryk i tilfælde af at tidsplanen forskydes. Ligeledes skal hallen kunne fungere selvstændigt indtil de øvrige faciliteter kobles på. 3 ETAPE 1 Kultur- og idrætsby - Jyllingehallens genopbygning /ombygning indvies Idrætsstrøget, den sydlige del udføres Aktivitetsparken - delområderne som indebær fodboldbane, legeplads og udendørs fitness anlægges Supercykelsti anlægges 1 ETAPE 2 Boliger opføres 4 3 Aktivitetsparkens delområder, stiforbindelser, beplantning og yderligere aktiviteter anlægges ETAPE 3 Idrætsstrøget - den nordlige ankomst, udføres. Eventuel projektopstart for bibliotek / kulturskole Udvidelse af p-plads nord og p-plads syd, med baggrund i behovsanalyse ETAPE 4 Mulig projektopstart for ny multihal JYLLINGE BYMIDTE HELHEDSPLAN FORSLAG

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske 2014-2017. vedtaget Maj 2013

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske 2014-2017. vedtaget Maj 2013 JYLLINGE BYMIDTE Det skal der ske 2014-2017 vedtaget Maj 2013 Indhold Med Udviklingsprogram for jyllinge bymidte har borgere og aktører i Jyllinge sammen med Roskilde Byråd lagt en retning og rammerne

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

01. Basgangen Musicon

01. Basgangen Musicon 01. Basgangen Musicon Sagsnummer 211 29. januar 2014 Booklet Lavet af: COBE Trangravsvej 6 1436 Copenhagen K Denmark Basgangen 2 Index 1. Situationsplan 2. PRINCIPsnit 3. Visualiseringer 4. diagrammer

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske Maj 2013

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske Maj 2013 JYLLINGE BYMIDTE Det skal der ske 2014-2017 Maj 2013 Indhold Med Udviklingsprogram for jyllinge bymidte har borgere og aktører i Jyllinge sammen med Roskilde Byråd lagt en retning og rammerne for den videre

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

JYLLINGE. Det skal der ske maj 2015

JYLLINGE. Det skal der ske maj 2015 JYLLINGE Det skal der ske 2016-2019 maj 2015 Indhold Med Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte har borgere og aktører i Jyllinge sammen med Roskilde Byråd lagt en retning og rammerne for den videre udvikling

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

JYLLINGE. Det skal der ske november 2017

JYLLINGE. Det skal der ske november 2017 JYLLINGE Det skal der ske 2018-2021 november 2017 Indhold Side Forord 1 Hovedgrebene 2 Oversigtskort 3 Status - foråret 2017 4 Fjordkilen 8 Centerkvarteret 9 Landsbyen 10 Det Grønne Bånd 11 Trafik 12 Jyllinge

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

Kildegården - Indledende offentlig høring

Kildegården - Indledende offentlig høring Kildegården - Indledende offentlig høring Indkaldelse af idéer og forslag OPFORDRING TIL DEBAT Byrådet har besluttet, at Kildegårdsområdet skal udvikles til et nyt kraftcenter for forenings- og fritidslivet.

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

JYLLINGE. Det skal der ske FORSLAG. april 2016

JYLLINGE. Det skal der ske FORSLAG. april 2016 JYLLINGE Det skal der ske 2017-2020 FORSLAG april 2016 Indhold Side Forord 1 Hovedgrebene 2 Status - foråret 2015 3 De kommende 4 års prioriteringer 4 Fjordkilen 5 Centerkvarteret 6 Landsbyen 7 Det Grønne

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Tegninger. Indholdsfortegnelse

Tegninger. Indholdsfortegnelse Tegninger Dette er præsentationsmappen til projektet PULSEN. Den indeholder først en kort oversigt over designprocessen og herefter planer, opstalter og snit samt rumlige afbildninger og stemningsbilleder

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3. Salg på pris og projekt

UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3. Salg på pris og projekt UDBUD AF EJENDOMMEN HELLIGKORSVEJ 3 Salg på pris og projekt UDBUD AF HELLIGKORSVEJ 3 Roskilde Kommune udbyder ejendommen Helligkorsvej 3, beliggende på Kildegårdsarealet centralt i Roskilde By. Der skal

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. marts 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg Århus Kommune Planlægning og Byggeri

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN Borgermøde 12. november 2013 HVAD FIK VI UD AF BORGERMØDET DEN 28. AUGUST? Havn og udsigt / fyrtårn Bilfri promenade hele vejen langs vandkanten Adskillelse mellem færgehavn

Læs mere

PLAYSPOTS OTTERUP SKOLE GØRDING SKOLE ENGLYSTSKOLEN SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse

PLAYSPOTS OTTERUP SKOLE GØRDING SKOLE ENGLYSTSKOLEN SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse PLAYSPOTS...udendørs klasseværelser til bevægelse OTTERUP SKOLE GØRDING SKOLE ENGLYSTSKOLEN SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE idekatalog udarbejdet af: peter holst arkitektur & landskab, december 2010 gråsten

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

Landskabsplan for Fjordkilen Vest. Området Fjordkilen Vest

Landskabsplan for Fjordkilen Vest. Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk Landskabsplan for Fjordkilen Vest 18. august 2014 Området Fjordkilen

Læs mere

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Farum Midtpunkt åbner sig

Farum Midtpunkt åbner sig Renoverprisen: Indstilling af Farum Midtpunkt Farum Midtpunkt åbner sig Vi har altid været lidt af en lukket enklave, nu bliver vi åbnet udadtil til byen. - Niels, beboer på workshop i 2013. Rambøll og

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106 HELHEDSPLAN VELKOMMEN HELHEDSPLAN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus etager. Mod vest fremstår bygningen

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

Farum Midtpunkt åbner sig

Farum Midtpunkt åbner sig Renoverprisen: Indstilling af Farum Midtpunkt Farum Midtpunkt åbner sig Vi har altid været lidt af en lukket enklave, nu bliver vi åbnet udadtil til byen. - Niels, beboer på workshop i 2013. Rambøll og

Læs mere