Nu ved vi det: Beskyttende mødre havde ret 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu ved vi det: Beskyttende mødre havde ret 1"

Transkript

1 1 Nu ved vi det: Beskyttende mødre havde ret 1 Af Barry Goldstein (Se bemærkninger ang. oversættelsen fra engelsk til dansk sidst i dokumentet.) Mødre, der forsøger at beskytte deres børn, har igennem flere år klaget over et utroværdigt retssystem, som tildeler voldelige og på anden måde grænseoverskridende 2 fædre forældremyndighed og samvær. Domstolene har afvist kritikken med den begrundelse, at der er tale om partsindlæg fra personer, der er utilfredse med udfaldet af deres egne retssager. Imidlertid bekræfter en ny bog, der er baseret på tværfaglig forskning nu, at tusindvis af børn er tvunget til at leve med voldelige og på anden måde grænseoverskridende fædre som følge af de urigtige afgørelser, der træffes i retssystemet. Bogen Domestic Violence, Abuse and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues (2010), der er redigeret af Mo Therese Hannah og Barry Goldstein, indeholder mere end 25 bidrag alle skrevet af ledende amerikanske og canadiske eksperter, der har erfaring med vold i hjemmet og i nære relationer. Blandt forfatterne er dommere, advokater, psykiatere, psykologer, sociologer, journalister, socialrådgivere m.fl. Selvom forfatterne kommer fra forskellige fagområder og har forskellige erfaringer, er der bred enighed om, at retssystemets manglende opmærksomhed på og anvendelse af nyere forskning er en af de medvirkende årsager til, at børn udsættes for risici, og at gældende lovgivning, der har til formål at forebygge sådanne situationer, ikke lever op til dette i praksis. Den nuværende juridiske praksis ved anklage om vold i nære familierelationer er udviklet for mere end tredive år siden, da der endnu ikke forelå egentlig forskning indenfor området. Retssystemet har baseret praksis på mere generelle formodninger, for eksempel en udbredt myte om at den form for vold skyldtes psykisk sygdom, stofmisbrug eller den forurettede parts opførsel. Man forudsatte, at vold alene var af fysisk karakter, og at det ikke berørte børnene, med mindre de selv blev udsat for volden direkte. De antagelser, der ligger til grund for den eksisterende praksis, har vist sig at være forkerte, men systemet fortsætter ikke desto mindre med at arbejde 1 Originaltitel Confirmed: Protective Mothers were Right af 9. maj Ordet abuse = misbruge er i artiklen efter nøje overvejelse oversat med termerne voldelig eller anden grænseoverskridende adfærd (o.a.).

2 2 ud fra et usagligt og forældet grundlag, som er uden hold i virkeligheden. Endnu mere problematisk er det dog, at de professionelle aktører i systemet efter at have lyttet til fejlagtig information i mere end tredive år, i så høj grad har integreret disse myter og stereotyper i deres tænkemåder. Det betyder, at ny forskningsbaseret viden ofte bliver negligeret, fordi indholdet afviger væsentligt fra det, beslutningstagerne har hørt gentaget gennem hele deres professionelle virke. Ved at samle den foreliggende forskning i én publikation, vil bogen forhåbentlig føre til, at systemet revurderer praksis. Heldigvis afsluttes langt de fleste sager mere eller mindre fredeligt. Problemet er de 3,8 procent af sagerne 3, der ender i retten eller ved familiedomstolen, og som ofte får vidtrækkende konsekvenser. Domstolene betegner disse sager som høj konflikt -sager, hvilket de bogstaveligt talt også er; 90 procent af disse sager involverer potentielt voldelige og på anden måde grænseoverskridende fædre, hvilket er grunden til, at de ikke kan løses i mindelighed. Radikale mandegrupper har udviklet en usædvanlig udspekuleret taktik, hvorefter den voldelige part opfordres til at gå efter børnene for derved at presse moderen til at komme tilbage og ad den vej straffe hende for at forlade ham og undgå at skulle betale børnebidrag. Dette resulterer i, at retssystemet gentagne gange behandler sager, hvor en far, som havde sparsom kontakt med børnene inden bruddet, pludselig ansøger om forældremyndighed eller samvær. Men retssystemet har været for langsommeligt til at gennemskue denne taktik og til at forholde sig til den. Moderen er typisk den primære omsorgsperson. Hun vil som regel klage over faderens voldelige eller på anden måde grænseoverskridende adfærd, og han svarer igen ved at fremføre, at hun forhindrer ham i at se børnene. Ved en primær omsorgsperson forstår vi i denne sammenhæng den forælder, der overvejende har taget sig af barnet i dets første leveår. Hvis barnet adskilles fra sin primære omsorgsperson, vil barnet senere have øget selvmordsrisiko, risiko for at lide af depressioner, lavt selvværd og personlighedsforstyrrelser. 4 Børn, der oplever vold fra nære personer, har større sandsynlighed for at udvikle adfærdsforstyrrelser, når de bliver ældre, og dette vil påvirke deres udvikling. På den anden side er det normalt selv i kernefamilier, at forældre 3 Bemærk, at alle talangivelser i artiklen stammer fra USA og Canada. 4 Der er ingen reference til disse oplysninger.

3 3 omtaler hinanden negativt, og der er ingen forskning, som påviser, at dette skader børn på lang sigt. Imidlertid er det fortsat mødrene, der tager sig af børnene i vores ikkeligestillede samfund. Så påstanden om primær tilknytning er stort set altid sand, og benægtes sjældent af faderen. Trods den gængse opfattelse, afgiver kvinder sjældent falske anmeldelser om vold. I forældremyndighedssager er omkring 98 procent af mødrenes beskyldninger om vold korrekte. Modsat er der 16 gange større sandsynlighed for, at fædre fremsætter falske anklager under forældremyndighedssager end mødre. Dette skyldes ikke, at kvinder er mere ærlige end mænd, men snarere at de fleste fædre i forældremyndighedssager udnytter børnene til at kontrollere deres tidligere partner. Tilsyneladende er de af den opfattelse, at de er berettigede til at bruge enhver taktik for at opnå forældremyndighed og samvær. Som en følge heraf, er beskyldninger om fremmedgørelse imellem børn og fædre sjældent sande. Mødrenes anklager har med andre ord flest konsekvenser for børnene og er med større sandsynlighed troværdige. Alligevel lægger domstolene større vægt på fædrenes beskyldninger, der sandsynligvis er falske og oftest uden betydning for børnene. Bogen kan anvendes af mødre og deres advokater til at påpege mange af de hyppigt forekommende fejl, der begås i forældremyndigheds- og samværssager. Et af de helt store problemer er, at domstolene sætter deres lid til fagfolk (psykiatere, psykologer, socialrådgivere og andre med indsigt i psykologiske forhold o.a.), som ikke nødvendigvis har en særlig forståelse for eller indsigt i problemstillingerne omkring vold i hjemmet. Årsagen til den tillid, som dommerne, har til de sagkyndige, kan forklares med den gængse formodning om, at vold i nære relationer skyldes psykisk sygdom eller misbrug. Men fagfolkene har sjældent dybtgående indsigt i nyere forskning og støtter sig derfor ofte til de gamle myter og antagelser. Selvom fagetikken kræver, at psykologer og psykiatere søger rådgivning, hvis de mangler ekspertise i en given sag, så ignorerer børnesagkyndige jævnligt dette krav ved at foregive, at de besidder den fornødne ekspertise, selv om de måske blot har et par timers træning som baggrund. Børnesagkyndige bruger ofte psykologiske test for virke mere videnskabelige end der er belæg for. Disse test er udviklet til en helt anden

4 4 gruppe end forældre i en forældremyndighedssag og samværssager. Når advokater, der repræsenterer mødre, forklarer retten eller statsforvaltningen, at de fleste voldsmænd er tilbøjelige til at være manipulerende, og at mødre sjældent kommer med falske anklager, er svaret, at retten bedømmer denne sag, og ikke kan sætte sin lid til statistik. I bedste fald er de psykologiske test korrekte i procent af tilfældene. Men hvad nu, hvis moderen er blandt de procent, hvor resultatet ikke er entydigt? Vi ved, at faktorer som vold i de nære relationer og det pres, der er forbundet med en forældremyndighedssag, kan forvrænge resultaterne væsentligt. Yderligere er mange af disse test biased, for så vidt angår køn, og for eksempel bedømmes kvinders, men ikke mænds, svar på samme spørgsmål negativt. De børnesagkyndige, der bedømmer testresultaterne, informerer sjældent domstolene om dette, og de fleste advokater ved ikke nok om disse forhold til at gøre opmærksom på problemet. Et væsentligt problem, som ikke får den opmærksomhed det burde, er, at dommere, og de børnesagkyndige, gentagne gange overser voldsaspektet i sagen, fordi de ikke ved, hvad de skal være opmærksomme på. Mike Brigner, der selv er dommer, beskriver i sit bidrag til bogen, hvordan han har undervist kollegaer i emnet vold i nære relationer. De spørger ham ofte, hvad man skal stille op med kvinder, der ikke taler sandt. Når han spørger dommerne, hvad de mener med det spørgsmål, nævner de kvinder, der vender tilbage til den voldelige partner eller ansøger om tilhold men som ikke følger op på det eller ikke kan fremlægge hverken politirapport eller lægejournal efter et påstået overfald. Sandheden er, at kvinder, der har været udsat for vold i hjemmet, ofte undlader at handle af hensyn til deres egen sikkerhed eller af andre lige så gode grunde; men så længe uvidende fagfolk bruger dette som argument for at tilbagevise anklager om vold, har de ikke en chance for at få styr på tingene. Et andet område, hvor der hyppigt opstår fejl og misforståelser er i de situationer, hvor dommere, advokater eller børnesagkyndige overværer faderens samvær med børnene. Hvis børnene ikke udviser frygt, så er fagfolkene overbevist om, at anklagerne om vold må være falske. Børnene har imidlertid indset, at deres far aldrig vil skade dem, mens der er andre tilstede og slet ikke nogen han gerne vil gøre indtryk på og børnene ved, at de risikerer at blive straffet, hvis de viser, at de er bange. Fagpersoner, der på den ene side afviser reelle anklager på baggrund af oplysninger, der ikke kan

5 5 bruges som bevis, er på den anden side tilbøjelige til alene at kigge efter tegn på fysisk vold og overse voldsmandens mange andre taktikker, der demonstrerer den form for kontrol og tvang, som han udøver. Den fejlslagne praksis giver domstolene begrænsede muligheder for at erkende en fars voldelige adfærd. Imidlertid er der andre problemer. De børnesagkyndige benytter de manglende tegn eller beviser på vold som argument for at sygeliggøre moderen. Hun betegnes ofte som uligevægtig eller paranoid, fordi hun er beretter om noget, de ikke har set. Dette forhold alene eller formodningen om, at hun bevidst forsøger at blande sig i faderens forhold til børnene, resulterer i ekstreme beslutninger fra retssystemets side, hvor moren tilkendes overvåget eller slet intet samvær med børnene som følge af domstolenes fejlagtige opfattelse. Joan Zorza påpeger i et af bogens kapitler omhandlende gengældelse og manipulation, at man set i lyset af, hvor ofte domstolene ikke anerkender vold i hjemmet, burde undlade at straffe mødre, der fortsat fastholder deres klager om vold, selv efter at domstolene har afvist dem. Denne anbefaling kan benyttes til at anmode retten om at lempe på afgørelser med vidtrækkende konsekvenser, når der ikke foreligger bevis for, at moderen er utroværdig. Nogle instanser, som varetager børns rettigheder, har deltaget i projekter, hvor de samarbejdede med lokale initiativer vedr. forebyggelse af vold i hjemmet. De uddanner hinanden, og i sager med mulig vold i hjemmet konsulterer sagsbehandlere fra førstnævnte instans en advokat med speciale i vold i hjemmet. Projektet hjælper dem til at opdage og reagere mere hensigtsmæssigt i denne type af sager. Denne fremgangsmåde må betragtes som best practice og burde overføres til forældremyndighedssager. I forældremyndighedssager er domstolene særlig henholdende med at reagere på anklager om seksuelt misbrug. En tredjedel af pigerne og en sjettedel af drengene vil omkring 18-årsalderen have oplevet seksuelt misbrug. Det er den generelle opfattelse, at voldtægt og seksuelt misbrug oftest udøves af fremmede, men sandheden er, at det i 83 procent af tilfældene drejer sig om en person, de kender, ofte faderen. Domstolene ønsker ikke at anerkende, at en far kan handle så groft over for sine egne børn, ikke mindst, hvis han i øvrigt fremtræder som en god samfundsborger. Det betyder, at den anklagede

6 6 får forældremyndigheden i en meget høj procentdel af anklager om seksuelt misbrug. Et af problemerne er, at det er vanskeligt at bevise seksuelt misbrug af børn. Ofte er der ingen fysiske beviser, og slet ikke hvis overgrebet ikke afsløres umiddelbart. Yngre børn har måske ikke de nødvendige sproglige færdigheder til at beskrive, hvad de har været udsat for, og ældre børn er måske blevet truet til at tie eller kan ikke overskue at én person, de elsker, skal få problemer. Kun få af de sagkyndige, domstolene støtter sig til, har ekspertise i seksuelt misbrug af børn. Hvad skal en mor gøre, hvis et barns opførsel tyder på seksuelt misbrug? Hvis hun ikke gør noget, sætter hun sit barns ve og vel på spil; hvis hun på den anden side igangsætter en efterforskning, risikerer hun at miste forældremyndigheden. Der findes talrige sager, hvor et barn reagerer voldsomt, fordi faren har overskredet barnets grænser, eksempelvis ved at sove sammen med barnet. Faderen behøver ikke at have berørt barnet på en upassende måde, og problemet kunne let løses ved at foreslå ham at ændre sin adfærd. Herefter kunne man trygt lade faderen fortsætte med normalt samvær, og på denne måde ville situationen være tilfredsstillende for alle parter. I stedet forudsætter domstolene og ukvalificerede sagkyndige, at moderen bevidst fremsætter falske anklager, og fjerner derfor barnet fra sin primære omsorgsperson og fratager barnet et forhold til hende. Bogen beskæftiger sig også med det såkaldte forældrefremmedgørelsessyndrom (Parental Alienation Syndrome = PAS), som er en af de vægtigste grunde til, at domstolene træffer forkerte afgørelser i så mange sager. Paul Fink, tidligere formand i American Psychiatric Association, har skrevet et kapitel om PAS, og Nancy Erickson, advokat, professor og efterfølgende uddannet psykolog, beskriver i sit kapitel i bogen, hvordan man rejser tvivl om falske anklager om PAS. Richard Gardner har udtænkt begrebet PAS på baggrund af personlige overbevisninger. Han giver i flere tilfælde udtryk for, at seksuelle forhold mellem børn og voksne er i orden. Man genfinder flere citater af ham i det pågældende kapitel, og man kan forelægge disse for dommerne i sager om seksuelt misbrug. De vil sandsynligvis ikke bryde sig om at blive associeret med den citerede form for adfærd.

7 7 PAS har intet videnskabeligt grundlag, og begrebet anerkendes ikke af nogen respekterede professionelle organisationer. Metoden er baseret på myten om, at de fleste anklager om vold og overgreb er falske. Psykologer har mistet deres autorisation ved at henvise til PAS, fordi de reelt diagnosticerer noget ikke-eksisterende. I takt med at PAS er blevet miskrediteret, er voldsmændene og deres fortalere begyndt at bruge andre navne for PAS, så som forældrefremmedgørelse eller bare fremmedgørelse. Idéen er, at bruge PAS under et andet navn for at sandsynliggøre, at beskyldninger om vold er usande, eller at retfærdiggøre, at den anklagede skal have forældremyndigheden og overvåget eller slet intet samvær med børnene til den beskyttende mor. Garland Waller bidrager med et kapitel om mediernes manglende dækning af problemerne i forbindelse med forældremyndighedssager. Hun beskriver det afgørende vendepunkt, hvor borgerne er så velinformerede, at de ikke længere vil tolerere hyppige fejlagtige afgørelser, der udsætter børn for fare. Det er håbet, at denne bog vil bringe os tættere på dette punkt, og at de mennesker, hvis mål det er at standse uretfærdighederne i vores retssystem, vil overveje at bistå med nogle af de følgende tiltag for at hjælpe os med at nå det målet. 1. Gør domstolene/statsforvaltningen i dit område opmærksom på bogen. Man kan finde yderligere information på Tilskynd disse myndigheder til at anvende den forskning, der ligger til grund for bogen, til at uddanne dommere og børnesagkyndige, og til at ændre den praksis, som forskningen viser ikke fungerer for børn. 2. Tilskynd lokale medier til at dække problemerne i retssystemet ved at gøre dem bekendt med bogen, for derved at få dem til at forstå, hvilken skade domstolene/statsforvaltningerne ved deres afgørelser påfører børn. Hvis du ønsker opmærksomhed om din sag, kan du bruge bogen til at beskrive sammenhængen og det nationale problem, og derefter bruge din egen sag til at illustrere, hvad der skete i en konkret sag. I tilfælde af vold i de nære relationer kan bogens informationer videreformidles til journalisterne. 3. Foreslå skoler og uddannelsesinstitutioner i lokalområdet, at bogen indgår i undervisningen, og at der oprettes forskningsbaserede projekter om

8 8 domstolenes og statsforvaltningernes praksis i forældremyndigheds- og samværssager baseret på forskningen. 4. Anmod biblioteker om at indkøbe bogen. Dette vil være en særlig hjælp for de mødre, der står overfor en sag om forældremyndighed og samvær, og som ikke selv har råd til at anskaffe et eksemplar af bogen. 5. Referer til bogen i forbindelse med de juridiske sager også ved anke. Brug forskningen til at imødegå ukvalificerede børnerådgivere og andre professionelle; inddrag eksperter, der har kendskab til forskningsresultaterne, og som inddrager dem. 6. Brug bogen til at informere politikere om problemerne ved domstolene/statsforvaltningerne. Foreslå høringer og forslag til lovændringer, der beskytter børn og forebygger vold. Der vil inden længe blive offentliggjort et lovforslag baseret på de forskningsresultater, der præsenteres i bogen. 7. Opbyg et samarbejde med organisationer, hvis interesseområde er at forebygge vold i de nære relationer, kvindegrupper og alle andre, der fatter sympati for formålet. 8. Find selv på forslag. Vi skal ikke tolerere et system, der fortsat bringer børn i fare, fordi det nuværende system og de professionelle ikke evner at benytte tilgængelig, nyere forskning. Litteratur Hannah, Mo Therese & Barry Goldstein (2010). Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: legal Strategies and Policy Issues. Civic Research Institute: Kingston, 710 sider. Civic Research Institute P.O. Box 585, Kingston, NJ Tel: Fax: Artiklen er oversat fra engelsk. Der er tale om en tilpasset oversættelse af teksten således at den kan forstås i en dansk kontekst. Retssystemerne i USA og Canada er forskellige fra det danske, men de underliggende forhold som bogen gør op med, er et globalt problem iht. Oversætternes vurdering.

9 9 Artiklen er oversat og bearbejdet af en tværfaglig gruppe bestående af blandt andre Louise Heaf og Dorte Ipsen. Den er således på visse punkter tillempet en dansk forståelsesramme, hvor det er skønnet hensigtsmæssigt.

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Europarådet Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Lige rettigheder for begge forældre og samme informering Afskaffelse af forskelle i lovgivningen i forhold til familieformer og ægteskabelig

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Fakta om samvær Reflection Juni 2009

Fakta om samvær Reflection Juni 2009 Fakta om samvær Samvær Udviklingen i antallet af ægteskabssager ved domstolene, samværsafgørelser i statsamterne, afgørelser i separationssager i statsamterne samt antallet af skilsmisser og vielser. År

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Dårlig opførsel. Hvad er det - og hvordan håndteres det?

Dårlig opførsel. Hvad er det - og hvordan håndteres det? Dårlig opførsel Hvad er det - og hvordan håndteres det? Er det relevant? Jeg kender alene i år til: En sag vedr. en sejlers dårlige opførsel To sager vedr. forældres dårlige opførsel Og har yderligere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Det er en fin og gennemført opdeling i bogen med de samme spørgsmål der behandles: Hvorfor forebygge? Opsporing og Motivation Indsatser

Det er en fin og gennemført opdeling i bogen med de samme spørgsmål der behandles: Hvorfor forebygge? Opsporing og Motivation Indsatser 4. december 2014 11/030104 LPED Høringsskema Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Når du kommenterer på håndbogen vil vi bede dig være særligt opmærksom på følgende spørgsmål i relation til det fagområde

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog SKOLE Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Kommuners ansvar i sager om børn

Kommuners ansvar i sager om børn Kommuners ansvar i sager om børn Aarhus, den 3. november 2016 2 Program Forældelse af erstatningskrav mod det offentlige i sager om omsorgssvigt af børn Dom: Forældelse af erstatningskrav ved uberettiget

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Til social-, børne- og integrationsminister Manu Sareen

Til social-, børne- og integrationsminister Manu Sareen Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 264 Offentligt Til social-, børne- og integrationsminister Manu Sareen 1. I to sager fra hhv. 2010 og 2012 er mødre blevet fængslet af fogedretten for at nægte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R

U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R U D K A S T E T I S K E R E T N I N G S L I N I E R F O R F R I K I R K E P R Æ S T E R 1 Nedenstående etiske retningslinier skal tjene til vejledning for præster i kirker der er tilsluttet FrikirkeNet

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Nærværende notat skal forud for DKR s knivkampagne 2012-13 præsentere den foreliggende viden om knive i nattelivet. For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Der er mange overvejelser og beslutninger af metodisk, etisk og juridisk art i forbindelse med planlægning og gennemførsel af projekter, hvor børn og unge

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Gruppen: Forældre til anbragte børn - Oplæg til FT

Gruppen: Forældre til anbragte børn - Oplæg til FT Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 215 Offentligt Gruppen: Forældre til anbragte børn - Oplæg til FT Før anbringelse: Ved forældres oplevelser af at have et mindre behov for støtte af forebyggende

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening.

I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening. I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening. Formålet med børnesamtalen I forældreansvarssager er det vigtigste

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Case 2. Line og Mette

Case 2. Line og Mette Del 1 Hanne er lærer på Tjørnevejsskolen i X-købing kommune. I hendes 3. klasse har hun for et par måneder siden fået en ny pige, som hun er bekymret for. Pigen Line virker lettere forsømt og lidt kuet

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Doktorleg i børnehaven Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Hvorfor beskæftige sig med doktorleg: Småbørns sunde, naturlige seksuelle udvikling skal understøttes Daginstitutioner, PPR, sundhedsplejersker

Læs mere

BØRN OG UNGES SIGNALER

BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER Dette kapitel handler om de tegn og signaler hos børn, unge og forældre, du som fagperson kan være opmærksom på, hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over indklagede. København, den 16. december 2013 Sagsnr. 2012-1088/SAF/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede moderen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere