Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds"

Transkript

1 xx. xx FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om misbrug Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds 1. Inatsisartutlovens område er behandling af misbrug. Loven fastlægger desuden de organisatoriske rammer for behandlingen. Stk. 2. I denne lov anvendes ordet misbrug om misbrug og afhængighed af alkohol, hash, andre euforiserende stoffer, ludomani og tilgrænsende misbrugsområder. Stk. 3. Misbrug opfattes i denne lov som et komplekst samfundsmæssigt problem, der skal behandles tværfagligt og tværsektorielt. 2. Personer, der er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og har fast bopæl her i landet, har ret til ydelser efter denne lov. Stk. 2. Personer der ikke har fast bopæl og ikke er tilmeldt folkeregistret, har, uanset bestemmelsen i stk. 1, ret til ydelser efter denne lov, hvis de har haft fast ophold i Grønland gennem en uafbrudt periode på mindst 6 måneder. Kapitel 2 Behandling af misbrug 3. Naalakkersuisut tilbyder vederlagsfri misbrugsbehandling. Stk. 2. Naalakkersuisut kan etablere tilbud om misbrugsbehandling i henhold til stk.1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller i et samarbejde med kommuner, andre offentlige myndigheder eller private udbydere. Stk. 3. Etableres der behandlingstilbud gennem aftaler med kommuner, andre offentlige myndigheder eller private udbydere, udarbejdes der en kontrakt. I kontrakten fastlægges blandt andet de konkrete ydelser, hvorledes ydelserne skal leveres og prisen for ydelserne. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for institutionernes oprettelse, anvendelse, indretning, ledelse og drift samt regler for det behandlingsmæssige arbejde i institutionen. 4. Behandlingstilbud kan omfatte: 1) Råd og vejledning til misbrugeren. 2) Udlevering af selvhjælpsmateriale og kort intervention. 3) Abstinensbehandling. 4) Farmakologisk behandling. 5) Terapeutiske behandlingsforløb af enkeltpersoner, par og familier. 6) Efterbehandlingstilbud 7) Etablering af selvhjælpsgrupper. 8) En kombination af en eller flere af ovennævnte tilbud. 9) Andre tilbud, der har til formål at behandle misbrug. FM 2017/xx 3 PN sagsnr. xx.xxxx

2 Stk. 2. Behandlingen kan foregå ambulant, som dagtilbud eller som døgntilbud. Stk. 3. En borger kan ikke gøre krav på en bestemt behandling, da behandlingstilbudene afhænger af de aktuelle behandlingsmuligheder og ressourcer. Stk. 4. Naalakkersuisut kan efter aftale med kommunerne fastsætte nærmere regler for behandlingstilbud til misbrugere under 18 år samt fastsætte nærmere regler for behandling af misbrugere med særlige behandlingsbehov. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for behandling indenfor de enkelte misbrugsområder, der er nævnt i 1, stk. 2. Kapitel 3. Den organisatoriske ramme for misbrugsbehandling Allorfik 6. Naalakkersuisut opretter Allorfik. Allorfik ligger organisatorisk under Departementet for Sundhed. Stk. 2. Allorfik ledes af en bestyrelse og en centerleder. Bestyrelsen 7. Naalakkersuisut nedsætter en bestyrelse for Allorfik. Bestyrelsen er tværsektorielt sammensat og udpeges for en 4-årig periode. Medlemmer kan genudpeges. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i hver kommune udpeger 1 medlem til bestyrelsen. Ved oprettelse af yderligere kommuner sikres paritet i bestyrelsesmedlemmernes antal. Naalakkersuisoq for følgende departementer udpeger 1 medlem til bestyrelsen: Departementet for Sundhed, Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen, Departementet for Finanser og Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Stk. 3. Medlemmet, udpeget af Naalakkersuisoq for Sundhed er født formand for bestyrelsen. Stk. 4. Naalakkersuisooq for Sundhed fastsætter vedtægter for bestyrelsen. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 8. Bestyrelsen for Allorfik afholder møder 4 årlige møder. 3 af disse møder kan afholdes over elektroniske medier. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 5 af de øvrige medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 9. Medlemmer af bestyrelsen, der må rejse fra deres bopæl for at deltage i bestyrelsens arbejde, ydes fri rejse og logi samt dagpenge efter de for tjenestemænd gældende regler. 4

3 Stk. 2. Til formanden for bestyrelsen ydes der et årligt beløb svarende til halvdelen af det omkostningstillæg, der udbetales til dækning af udgifter i forbindelse med hvervet som medlem af Inatsisartut, efter bestemmelser i den til enhver tid gældende lov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut. Bestyrelsens arbejdsområde 10. Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af Allorfik herunder, at Allorfik arbejder i overensstemmelse med rammerne i denne lov og i overensstemmelse med Naalakkersuisuts målsætninger på området. Stk. 2. Allorfik er sekretariat for bestyrelsen. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter Allorfiks årlige fokus og indsatsområder. 11. Bestyrelsen afgiver en årlig beretning til Naalakkersuisut. Stk. 2. Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Naalakkersuisut om forhold vedrørende Allorfik. Stk. 3. Bestyrelsen skal afgive udtalelse om spørgsmål som Naalakkersuisut forelægger den. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for bestyrelsens arbejde. Centerlederen 12. Efter indstilling fra bestyrelsen for Allorfik godkender Naalakkerssuisut ansættelse af centerlederen. Stk. 2. Centerlederen skal have en relevant uddannelse på masterniveau og have gennemført en af Allorfik udbudt uddannelse til misbrugsbehandler. Stk. 3. Centerlederen refererer til bestyrelsen. 13. Centerlederen varetager den daglige ledelse af Allorfik. Stk. 2. Centerlederen har ansvaret for ansættelse af personale i Allorfik. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for centerlederens arbejde. Allorfiks opgaver 14. Allorfik har følgende opgaver: 1) Koordinere den samlede indsats mod misbrug. 2) Ansvarlig for systematisk indsamling af data bl. a. til Den Nationale Misbrugsdatabase. 3) Monitorering og evaluering af misbrugsindsatsen. 4) Udvikle og planlægge uddannelsesaktiviteter og supervision indenfor området. 5) Ansvarlig for retningslinjer for visitering til behandling. 6) Ansvarlig for retningslinjer for førbehandling, efterbehandling og efterforløbsplaner. 7) Ansvarlig for information og formidling omkring misbrugsbehandling. 5

4 8) Tilsyn med behandlingstilbud, herunder private. 9) Udvikle misbrugsområdet herunder ved behov herfor at udvikle nye behandlingstilbud. 10) Samarbejde med forskningscentre og interesseorganisationer. 11) Ansvarlig for tværsektoriel koordinering og samarbejde samt medvirke til offentlig og private partnerskaber på misbrugsområdet. 12) Andre opgaver der har betydning for behandling af misbrug. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for Allorfiks område herunder arbejdsopgaverne nævnt i stk. 1 Allorfiit 15. Naalakkersuisut opretter et lokalt misbrugscenter (Allorfiit) i hver kommune. Stk. 2. De lokale Allorfiit motiverer til behandling samt behandler personer med et misbrug inden for rammer fastsat af Allorfik. Stk. 3. De i stk. 2 nævnte opgaver kan de lokale Allorfiit udføre i samarbejde med andre offentlige myndigheder eller med private udbydere. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om de lokale Allorfiits opgaver og geografiske placering. Misbrugsnøglepersoner 16. Misbrugsnøglepersoner er den primære indgangsport til viden om behandlingssystemet. Misbrugsnøglepersoner kan være sagsbehandlere, personale i familiecentre, ansatte i sundhedsvæsen, uddannelsesinstitutioner, skoler og i det private erhvervsliv. Stk. 2. Misbrugsnøglepersoner medvirker på egne arbejdspladser til forebyggelse af misbrug og motiverer til behandling. Der udarbejdes en aftale mellem Allorfik og misbrugsnøglepersonens arbejdsgiver om, at de udfører deres arbejde som misbrugsnøglepersoner og bevarer deres ansættelsesvilkår. Stk. 3. Misbrugsnøglepersoner understøttes og vejledes af de lokale Allorfiit. Stk. 4. Misbrugsnøglepersoner har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, de får kendskab til gennem deres arbejde som misbrugsnøglepersoner. Stk. 5. Misbrugsnøglepersoner skal have gennemgået en uddannelse, der udbydes af Allorfik, før de kan varetage funktionen som misbrugsnøglepersoner. Kapitel 4 Visitationsregler og tværsektorielt samarbejde Procedure ved visitation til behandling 17. Behandlingstilbud tilrettelægges i et samarbejde med den enkelte borger på baggrund af en konkret vurdering af dennes behov. 6

5 Stk. 2. Inden henvisning til behandling eller snarest herefter kortlægges misbrugerens samlede situation. Stk. 3. Viser kortlægningen, at der er behov for førbehandling i kommunalt regi, udarbejder kommunen en plan for de tiltag, der er en forudsætning for, at misbrugsbehandlingen får den tilsigtede virkning. Stk. 4. Viser kortlægningn, at der er behov for førbehandling i sundhedsvæsenets regi, udarbejder sundhedsmyndighederne en plan for de tiltag, der er en forudsætning for, at misbrugsbehandlingen får den tilsigtede virkning. Stk. 5. Tiltagene skal så vidt muligt iværksættes før behandling påbegyndes. Stk. 6. Kommunen udarbejder desuden en efterforløbsplan for de tiltag, der skal iværksættes efter behandlingens afslutning. Udarbejdelse af en efterforløbsplan er en forudsætning for at igangsætte misbrugsbehandlingen. 18. Ansøgning om behandling indgives til det lokale Allorfiit i pågældendes hjemkommune. For personer, bosat uden for den kommunale inddeling, indgives ansøgningen til Allorfik. Stk. 2. Allorfik har ansvaret for beslutningen om, hvilket behandlingstilbud misbrugeren tilbydes. Stk. 3. Beslutning om og valg af behandlingstilbud sker ud fra: 1) Behovet for behandling, ressourcer og behandlingsmuligheder. 2) Det mindst indgribende behandlingstilbud, der forventes at være virkningsfuld. 3) Så tæt på borgerens hjem som muligt. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere kriterier for at modtage misbrugsbehandling. Den tværsektorielle indsats 19. Tværsektoriel indsats skal være med til at sikre, at misbrugere kan forblive misbrugsfrie efter endt behandling og at trivsel hos børn fra familier med misbrug sikres særlig opmærksomhed. Stk. 2. Der underskrives samarbejdsaftaler mellem kommunerne og Allorfik om målsætninger for samarbejdet og ansvarsfordelingen. Stk. 3. Der underskrives samarbejdsaftaler mellem sundhedsmyndighederne og Allorfik om målsætninger for samarbejdet og ansvarsfordelingen. Stk. 4. Allorfik afholder halvårlige møder med henholdsvis kommunerne og sundhedsmyndighederne omkring samarbejdsaftalerne. 20. For at opnå det bedst mulige behandlingsforløb for misbrugeren etableres der et tværsektorielt samarbejde mellem de lokale Allorfiit, kommunerne og det lokale sundhedsvæsen. Stk. 2. Samarbejdet kan tillige omfatte arbejdsmarkedskontoret, familiecentrene og andre myndigheder eller private aktører, hvis tilstedeværelse har relevans for den enkelte misbruger. Stk. 3. De lokale Allorfiit er ansvarlige for indkaldelse til de tværsektorielle møder. 7

6 21. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for visitationsregler og for den tværsektorielle indsats herunder nærmere regler om samarbejdsaftaler. Kapitel 5 Behandling af alkoholmisbrug til gravide med mulighed for tilbageholdelse 22. Naalakkersuisut træffer afgørelse om, hvorvidt Allorfik kan tilbyde aftale om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse efter I forbindelse med tilbud om støtte til alkoholmisbrugere i form af døgnophold, kan Allorfik tilbyde en gravid alkoholmisbruger at indgå en behandlingsaftale om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tilbageholdelse efter denne bestemmelse og Stk. 2. Inden en behandling omfattet af stk. 1, indledes, skal Allorfik indgå en skriftlig behandlingsaftale med den gravide alkoholmisbruger om behandling med mulighed for tilbageholdelse. Stk. 3. En behandlingsaftale med mulighed for tilbageholdelse af den gravide alkoholmisbruger kan indgås for en periode af ikke over et halvt års varighed fra indgåelsen. Stk. 4. Den gravide alkoholmisbruger kan opsige en behandlingsaftale med mulighed for tilbageholdelse, når betingelserne for tilbageholdelse efter 24 ikke er opfyldt. Stk. 5. Allorfiks afslag på tilbud efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 24. Under en behandling omfattet af 23, kan tilbageholdelse ske, når der er en begrundet formodning om, at den gravide alkoholmisbruger vil afbryde den aftalte behandling, og det vil være uforsvarligt ikke at tilbageholde den pågældende, fordi 1) den gravide alkoholmisbruger frembyder nærliggende fare for at skade fostret, 2) udsigten til ophøret af misbruget eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet eller 3) den gravide alkoholmisbruger frembyder nærliggende og væsentlig fare for sig selv. Stk. 2. Tilbageholdelse kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger er utilstrækkelige. 25. Afgørelsen om tilbageholdelse træffes af behandlingsinstitutionens leder og kan meddeles mundtligt til den gravide alkoholmisbruger. Er afgørelsen meddelt mundtligt, skal der straks udarbejdes en skriftlig begrundelse for afgørelsen, som gives til den gravide alkoholmisbruger. Stk. 2. Lederens afgørelse skal forelægges for Allorfik, som senest 5 hverdage efter iværksættelsen af en tilbageholdelse afgør, om tilbageholdelsen skal opretholdes eller om den skal ophøre, såfremt den ikke allerede er ophørt. Den gravide alkoholmisbruge skal straks have meddelelse om Allorfiks afgørelse, som skal være skriftlig. Stk. 3. Tilbageholdelsen skal ophøre, når betingelserne i 24, stk. 1, ikke længere er til stede. Den enkelte tilbageholdelse kan højst vare 14 dage fra afgørelsen efter 24, stk. 1, og den samlede tilbageholdelsesperiode må ikke overstige 2 måneder inden for en periode på 6 måneder. 8

7 Stk. 4. Afgørelsen om ophør af tilbageholdelsen træffes af behandlingsinstitutionens leder og skal meddeles Allorfik. Den gravide alkoholmisbruger skal straks have meddelelse om ophøret af tilbageholdelsen. 26. Allorfik skal efter anmodning fra den gravide alkoholmisbruger indbringe en afgørelse om tilbageholdelse for retten efter reglerne i den grønlandske retsplejelov kapitel kapitel 28. Stk. 2. Den gravide alkoholmisbruger skal både i forbindelse med indgåelse af kontrakten, jf. 23, og i forbindelse med, at den pågældende får meddelelse om en afgørelse efter 24, stk. 1, vejledes om muligheden for at få afgørelsen indbragt for retten. 27. Isolation og fiksering er ikke tilladt i forbindelse med behandling for alkoholmisbrug efter Stk. 2. Fysisk magtanvendelse er tilladt i det omfang, det er nødvendigt for at forhindre den gravide alkoholmisbruger i at forlade behandlingsstedet og afværge, at den gravide alkoholmisbruger udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred. 28. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for tilbageholdelse og om indberetning. Kapitel 6 Indberetning, overvågning og evaluering af misbrugsområdet - Den Nationale Misbrugsdatabase 29. Naalakkersuisut opretter en national misbrugsdatabase, som har til formål at give et overblik over den samlede indsats på misbrugsområdet. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for misbrugsdatabasen herunder om indberetninger og indberetningssystemet, varetagelse af driften og indsamling af data. 30. Myndigheder, private behandlingsinstitutioner og private behandlere, der arbejder med behandling af misbrugere, skal ved behandlingens start og ved behandlingens afslutning indberette til Den Nationale Misbrugsdatabase. Stk. 2. Indberetningen skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, der udarbejdes af Allorfik. Stk 3. Kommunerne skal 3 og 12 måneder efter behandlingens afslutning indberette til den nationale misbrugsdatabase om effekten af behandlingen. Er en person fraflyttet kommunen, skal fraflytningskommunen videresende nødvendige sagsakter til tilflytningskommunen, der herefter forestår indberetningen. Stk. 4. De lokale Allorfiit skal 6 måneder efter behandlingens afslutning indberette til den nationale misbrugsdatabase om effekten af behandlingen. Kapitel 7 Uddannelse af ansatte på de lokale Allorfiit 9

8 31. Ansatte i de lokale Alorfiit skal have en bacheloruddannelse eller en højere uddannelse indenfor et relevant uddannelsesområde. Stk. 2. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at ansætte en person med en bacheloruddannelse eller med en højere uddannelse, kan der ansættes personer med en kortere uddannelse, hvis de har relevant arbejdserfaring og efteruddannelse inden for misbrugsbehandlingsområdet. Stk. 3. Alle, der arbejder med behandling på de lokale Allorfiit, skal have gennemført misbrugsbehandleruddannelsen, der udbydes af Allorfik. Allorfik kan godkende andre uddannelser på tilsvarende niveau. Kapitel 8 Tilsyn, klage og finansiering Tilsyn 32. Landslægeembedet fører tilsyn med misbrugsbehandling efter denne lov, jf. bestemmelserne i Inatsisartutlov om sundhedsvæsenets styrelse og organisation, samt sundhedsfaglige personer og psykologer og Selvstyrets bekendtgørelse om Landslægeembedets virke. Klageadgang 33. Klager over faktisk forvaltningsvirksomhed indbringes skriftligt for Allorfik. Stk. 2. Afgørelser, der er truffet af Allorfik i henhold til stk. 1, kan ved principielle spørgsmål indbringes for Departementet for Sundhed. 34. Afgørelser truffet af Allorfik om afslag på misbrugsbehandling kan påklages til Det sociale Ankenævn. Klagen skal være indgivet skriftligt til Det Sociale Ankenævn inden fire uger efter borgeren har modtaget af afgørelsen. Stk. 2. Det Sociale Ankenævns afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Finansiering 35. Udgifter til etablering og drift af Allorfik og de lokale Allorfiit afholdes af Grønlands Selvstyre. Stk. 2. Udgifter til behandling, for de borgere der er visiteret til behandling af Allorfik, afholdes af Grønlands Selvstyre. Stk. 3. Udgifter til transport og ophold for borgere, der af Allorfik er visiteret til behandling på landsdækkende dagtilbud, afholdes af Grønlands Selvstyre. Stk. 4. Udgifter til transport og ophold til behandlere, der efter aftale med Allorfik behandler borgere i byer, hvor der ikke ligger en lokal Allorfiit, afholdes af Grønlands Selvstyre. 10

9 Stk. 5. Udgifter til transport og ophold for borgere, der af Allorfik er visiteret til behandling i egen kommune, afholdes af kommunen. Stk. 6. Udgifter til førbehandling afholdes af kommunen eller af sundhedsmyndighederne, afhængig af, hvilket område førbehandlingen hører under. Stk. 7. Udgifter med tilknytning til efterforløbsplanen, afholdes af kommunen. Stk. 8. Udgifter til behandling, der har direkte forbindelse med behandlingsforløbet, afholdes af Grønlands Selvstyre. 36. Betalingskommune er den kommune, hvor pågældede er tilmeldt forkeregistret og har fast bopæl eller opholder sig, jf. bestemmelserne i 2. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser. Ikrafttrædelsesbestemmelser 37. Loven træder i kraft den 1. juli

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed. Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed. Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds xx.xx.2018 FM 2018/xxx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds 1. Denne inatsisartutlov finder anvendelse for behandling

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget xx. xx. 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Overordnet baggrund Der er ikke tidligere lavet et lovforslag, der regulerer behandlingen af misbrug i

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha...

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha... Side 1 af 9 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 18 af 11/02 2008 Status: Gældende Nr. 18 af 11. februar 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning om

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning Marcus Dalro og Claus Kleemann Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Baggrund Koalitionsaftalens målsætninger om uddannelsesniveau

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Borgeren eller dennes værge

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2012 om optagelse på den gymnasiale uddannelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2012 om optagelse på den gymnasiale uddannelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2012 om optagelse på den gymnasiale uddannelse I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8, stk. 3 og 4, 11, stk. 3 og 4 og 14 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november

Læs mere

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte i form af projekttilskud og driftstilskud. Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor 1. Navn. Klubbens navn er:... (herefter kaldet Klubben) 2. Formål. Klubbens formål er, at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser,

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Vejledning om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven

Vejledning om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven Vejledning om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling efter sundhedsloven Kapitel 1: Om vejledningen Indledning 1. Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af sundhedslovens 141 b-141

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Pressemøde den 31. maj 2016

Pressemøde den 31. maj 2016 Pressemøde den 31. maj 2016 Martha Lund Olsen Naalakkersuisoq for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen / Præsentation af ny lov og redegørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere