Studieordning i Byggeri & Business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning i Byggeri & Business"

Transkript

1 Studieordning i Byggeri & Business Erhvervsakademiuddannelsen som Byggekoordinator Byggeri & Business Byggekoordinatoruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest Februar 2014

2 Indhold 1.0 Studieordning Uddannelsen reguleres af følgende love og regler Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens formål og struktur Byggekoordinatorens jobfunktioner Adgang Undervisnings- og arbejdsformer Studieaktivitet Prøver og eksaminer Læringsmål for hele uddannelsen Oligatorisk fællesdel Læringsmål for faget Kommunikation Læringsmål for faget Byggejura Læringsmål for faget Virksomhedsdrift Læringsmål for faget Planlægning og processer Mål for læringsudbytte for 2. semester Læringsmål for faget Kommunikation Læringsmål for faget Management Læringsmål for faget Ressourcestyring / Fagtilsyn Mål for læringsudbytte for 3.semester Læringsmål for det valgfrie uddannelseselement Virksomhed Læringsmål for valgfrie uddannelseselement Entreprise Læringsmål for valgfrie uddannelseselement Bæredygtighed Mål for læringsudbytte for 4.semester Læringsmål for praktik Afgangsprojekt

3 1.0 Studieordning Nærværende studieordning for Byggekoordinatoruddannelsen er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Uddannelsen er normeret til i alt 120 ECTS. 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler Erhvervsakademiloven: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: nr. 636 af 29. juni 2009 Bekendtgørelse om kvalitetssikring af erhvervsrettet videregående uddannelse nr af 1. oktober Adgangsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 106 af 9. februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser Eksamensbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Karakterbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Åben Uddannelse: Lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, som ændret senest ved 77 i lov nr. 562 af 6. juni Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens navn er Erhvervsakademiuddannelse i Byggeri og Business, Byggekoordinator. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen Byggekoordinator AK. På engelsk skal anvendes betegnelsen Academy Profession Degree Programme in Construction and Business, Construction Coordinator. 3

4 1.3 Uddannelsens formål og struktur Formålet med erhvervsakademiuddannelsen som byggekoordinator er at højne uddannelsesniveauet og deraf produktiviteten, kvaliteten og den økonomiske vækst i byggeog anlægsbranchen. Dimittenden skal varetage arbejdet med at koordinere byggeprocesser og udføre praksisnær ledelse i bygge- og anlægsprojekter ved at koordinere, facilitere og styre samarbejdet mellem aktører i en byggesag samt planlægge og varetage logistikken. Uddannelsen består af følgende elementer: Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 60 ECTS, der er fælles for alle studerende Valgfag, der hver har et omfang af 30 ECTS-point. vælger specialeretning: A. Virksomhed B. Entreprise C. Bæredygtighed Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point Afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point Uddannelsens struktur i skemaform 1.4 Byggekoordinatorens jobfunktioner Den toårige erhvervsakademiuddannelse retter sig specielt mod en styrkelse inden for byggeog anlægsbranchen af koordination og praksisnær ledelse. Byggekoordinatoren vil udgøre et led mellem projektleder og sjakbajs med fokus på udførelse og optimering af byggeprocesser. Byggekoordinatoren vil assistere projektleder på større byggesager og kunne fungere som projektleder med selvstændigt ansvar på mindre byggesager. Byggekoordinatoren vil udøve en mellemfunktion på byggepladsen, hvor byggekoordinatoren vil skabe sammenhæng og kobling mellem medarbejdere med teoretiske uddannelser og medarbejdere med erhvervsfaglig baggrund. 4

5 Kort beskrivelse af væsentlige jobfunktioner: planlægge, koordinere og være ansvarlig for logistik professionalisere indsatsen omkring aftalegrundlag, kvalitetssikring og dokumentation professionalisere kommunikationen koordinere, facilitere og styre digital udveksling mellem aktører lette projektleder i forhold til koordinering og praktisk ledelse arbejde med produktivitet, kvalitetssikring og innovation styring af byggesager implementere nye og mere effektive tiltag medtænke skærpede energikrav og øget regulering af byggeriet anvende relevante IT-værktøjer i forhold til arbejdsopgaver anvende proces- og ressourcestyring styre erfaringsopsamling 1.5 Adgang Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse indenfor bygge- og anlæg samt andre relevante EUD forløb giver adgang til erhvervsakademiuddannelsen som Byggekoordinator. 1.6 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen organiseres således, at den studerende stifter bekendtskab med forskellige undervisnings- og arbejdsformer for derigennem at udvikle selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse. Der lægges vægt på, at den enkelte studerende er aktiv under studiet, og tager et medansvar for kontinuerligt at opnå læring. Undervisningen er tilrettelagt i semesterforløb, hvor hvert semester har selvstændige overordnede kvalifikationsmål, der sikrer en kontinuitet i indlæringen. Der varieres mellem forelæsning, tværfaglige projekter, klasseundervisning og problemorienterede opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. Denne varierende arbejds- og undervisningsform giver den studerende mulighed for faglig fordybelse, refleksion og selvstændigt arbejde samtidig med, at samarbejdsevne og evne til at se sammenhænge understøttes. Uddannelsen tilrettelægges som en kombination af teori og praksis. Dele af undervisningen kan tilrettelægges som virksomhedsbesøg. 5

6 1.7 Studieaktivitet skal tage personligt ansvar for sin uddannelse samt for egen faglig og personlig udvikling, gennem deltagelse i undervisningsforløb i samarbejde med andre studerende. Det er den studerendes eget ansvar at være studieaktiv, hvilket er nødvendigt for at være indskrevet på studiet. For at den studerende kan indstilles til eksamen, kræves der deltagelse i de planlagte undervisnings- og projektforløb og aflevering samt godkendelse af de stillede skriftlige arbejder samt deltagelse i de mundtlige overhøringer, der er planlagt på uddannelsen. Med skriftlige arbejder menes: Projekter, rapporter, obligatoriske opgaver, bundne forudsætninger m.m. De skriftlige arbejder afleveres i den af underviserens forlangte standard og omfang og til de fastsatte tidspunkter. Formålet er at sikre, at fagenes læringsmål opfyldes, for fag og fagmoduler, som der ikke eksamineres særskilt i. Tvivl om hvorvidt en studerende kan indstilles til eksamen afgøres af institutionens ledelse. 1.8 Prøver og eksaminer Punktet er under udarbejdelse. 2.0 Læringsmål for hele uddannelsen skal i løbet af Erhvervsakademiuddannelsen som Byggekoordinator have tilegnet sig følgende læringsmål: Viden og forståelse : Skal have udviklingsbaseret viden om innovation, logistik og procesoptimering i forbindelse med fx en fagentreprise og/eller andre entrepriseformer Skal have forståelse for hvordan kommunikationen foregår i virksomheden samt hvilken praksis der anvendes ved formaliserede kontakter og skriftlig kommunikation mellem implicerede parter i en byggesag : Skal kunne anvende centrale digitale værktøjer Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i forbindelse med at koordinere en 6

7 byggeproces samt opstille og vælge innovative løsningsmuligheder ved hjælp af centrale metoder og værktøjer Skal kunne formidle praksisnære, byggefaglige problemstillinger og løsningsmuligheder såvel skriftligt som mundtligt til samarbejdspartnere ved hjælp af relevante medier på tværs af faggrupper samt faglige, kulturelle og sproglige barrierer Skal kunne forstå og vurdere byggesagsforløbet og problemstillinger i et aktuelt byggeri samt opstille og vælge løsningsmuligheder for at skabe rum for koordinering og fordeling af ressourcer herunder mandskab, materiel og materialer. Skal desuden kunne vurdere risici og konsekvenser ved de forventede byggeprocesser Skal kunne formidle og blandt samarbejdsparterne i en byggesag kunne promovere forbedringer af et eller flere områder ved hjælp af innovative tiltag : Skal kunne håndtere et udbudsmateriale, herunder foretage tværfaglig granskning, afgive tilbud på grundlag af en entreprenørkalkulation og deltage i processen med at indhente tilbud fra underentreprenører og leverandører/producenter. Skal kunne håndtere udarbejdelse af relevante kontrakter i en byggesag, herunder kunne håndtere det gældende Bygningsreglement Skal kunne håndtere byggeriprocessen og Byggekoordinatorens rolle i de forskellige entreprise- og samarbejdsformer Skal kunne håndtere kommunikationen i byggeriet Skal ved hjælp af projektmaterialet kunne deltage i en byggesag i forhold til at planlægge en tids- og ressourcestyring, hvor der tages højde for relevante påvirkninger Skal kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet Oligatorisk fællesdel Fordeling af ECTS point for 1. semester (30 ECTS): Kommunikation 10 ECTS virksomhedsdrift 5 ECTS Planlægning og Processer 10 ECTS Byggejura 5 ECTS Semesteret fungerer som en introduktion til bygge- og anlægsbranchen. Det er et krav at semesteret bliver opdelt således, at 50 % af ECTS-pointene anvendes erhvervsorienteret. I praksis tænkes dette gjort ved hjælp af praksisbaserede cases, der skal sikre viden om et byggesagsforløb den såkaldte røde tråd. 7

8 2.0.2 Læringsmål for faget Kommunikation 10 ECTS skal kunne formidle praksisnære problemstillinger på tværs af faggrupper samt opstille og vælge faglige løsningsmuligheder. Desuden skal den studerende kunne håndtere kommunikation. Dette bliver afprøvet i praksis i samarbejde med en virksomhed. Herunder: Målgruppeorienteret kommunikation, mundtlig, skriftlig og digitalt Vurdere og formidle praksisnære byggefaglige problemstillinger i rapportform Viden Skal have viden om centralt anvendte kommunikationsmetoder Skal have viden om kommunikation i et globaliseret samfund Skal kunne vurdere erhvervets kommunikative problemstillinger tværfagligt, interkulturelt i forhold til forskellige nationaliteter og personlighedstyper Skal kunne vurdere og vælge relevant viden for bygge- og anlægsbranchen i analyse og formidling af praksisnære problemstillinger i rapportform Skal kunne anvende centrale metoder og værktøjer i forbindelse med målgruppeorienteret kommunikation indenfor branchen, eksempelvis byggeriets parter samt teamkommunikation Skal kunne anvende et præcist og nuanceret sprog Skal kunne anvende webbaseret kommunikationsformer Skal kunne deltage professionelt og konstruktivt i tværkulturel kommunikation Skal kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i tilknytning til erhvervet Læringsmål for faget Byggejura 5 ECTS skal kunne forstå det overordnede indhold af udbudsmateriale. Den 8

9 studerende skal tillige kunne forstå fagentrepriseformen samt tværfagligt samarbejde med byggesagens øvrige parter. Herunder: - Udbudsmateriale - Entrepriseformer og forløb - Indgåelse af aftaler Viden og forståelse Skal have viden om Danske Ark og FRI s ydelsesbeskrivelser Skal kunne forstå det overordnede indhold af et udbudsmateriale og kunne forstå fagområdets anvendelse af gældende almindelige betingelse (fx AB 92) i relation til indholdet af casens udbudsmateriale Skal kunne vurdere andre entrepriseformer end fagentreprise Skal kunne anvende centrale metoder og værktøjer til at udarbejde byggesagens organisationsdiagram på grundlag af de forskellige entrepriseformer, herunder kende fordele og ulemper ved de forskellige entrepriseformer samt kunne fastlægge ansvarsfordelingen imellem den projekterende og den udførende Skal kunne formidle juridiske problemstillinger til samarbejdspartnere Skal kunne vurdere byggesangens aktuelle aftaler i forhold til gældende regler Skal kunne håndtere byggesagens aktuelle aftaler Skal kunne tilegne sig ny viden omkring byggesagens organisation og kunne tilegne sig færdigheder til at agere i den digitale byggeproces Læringsmål for faget Virksomhedsdrift 5 ECTS skal have en overordnet forståelse for, hvordan en virksomhed fungerer økonomisk, organisatorisk samt markedsmæssigt. Viden og forståelse 9

10 Skal have viden om væsentlige sammenhænge mellem byggesagen, virksomheden og omverdenen Skal have udviklingsbaseret viden om de organisatoriske forhold og virksomhedstyper inden for branchen Skal kunne forstå væsentlige styringsmekanismer i en virksomhed og en byggesag Skal have viden om centrale økonomiske begreber og deres betydning såsom likviditet, dækningsbidrag, risiko, kapacitetsomkostninger, variable omkostninger samt efterkalkulation Skal kunne anvende projektarbejdsform i praksis Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber i forbindelse med videndeling, læring og samarbejde i forbindelse med studiet Skal kunne udarbejde en simpel SWOT analyse til identifikation af virksomhedens situation og herved skabe overblik over en virksomheds profil Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger til samarbejdspartnere Skal kunne udarbejde en økonomisk vurdering af en byggesag med fordeling af omkostninger på materialer, lønninger, dækningsbidrag, samt risici Skal kunne vurdere væsentligste succeskriterier i en byggeproces Skal kunne håndtere virksomhedsfaglige hensyn herunder identificere de væsentligste succeskriterier og risici for en entreprenør i en byggeproces Skal kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til virksomhedsdrift Læringsmål for faget Planlægning og processer 10 ECTS skal kunne analysere og vurdere samspillet mellem faggrupperne i projekter i bygge- og anlægsbranchen. Herunder: - Personlig planlægning - Byggesagsforløb - Ansvarsfordeling 10

11 Viden Skal have viden om planlægning og styring af arbejdet imellem faggrupperne i de forskellige entrepriseformer Skal kunne forstå det overordnede indhold af et udbudsmateriale og principperne samt vigtigheden af teknisk granskning af udbudsmaterialet Skal i forbindelse med sin granskning have forståelse for byggepladsforholdenes betydning for realisering af entrepriseydelsen Skal kunne forstå et byggesagsforløb fra udbud til afleveringsforretning Skal have grundlæggende forståelse for de forskellige entrepriseformer og deres organisation med fokus på fagentreprenørens rolle i en byggesag. Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til personlig planlægning og styring Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber i forhold til at arbejde procesorienteret med planlægningsværktøjer og udarbejdelse af tidsplaner Skal kunne formidle problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til samspillet mellem faggrupper Skal kunne deltage i et tværfagligt samarbejde med byggesagens øvrige parter med en professionel tilgang Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet i casens entrepriseformer, samt kunne fastlægge ansvarsfordelingen imellem den projekterende og den udførende. Skal kunne håndtere relevante dele af gældende bygningsreglement Skal kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til planlægning 11

12 2.1 Mål for læringsudbytte for 2. semester Fordeling af ECTS point for 2. semester (30 ECTS) Kommunikation 5 ECTS Management 10 ECTS Ressourcestyring / fagtilsyn 15 ECTS Læringsmål for faget Kommunikation 5 ECTS skal kunne deltage i praksisnær kommunikation om en fagentreprise samt andre projekter i bygge- og anlægsbranchen med en professionel tilgang. Herunder: - Teknisk fælleseje - Innovativ og tværkulturel kommunikation - Kommunikationsmetoder Viden Skal have indsigt i og kunne forstå kommunikative problemstillinger med fokus på tilrettelæggelse, formidling og konsekvens i uformelle såvel som i formelle virksomhedsrelaterede sammenhænge i bygge- og anlægsbranchen Skal kunne søge, anvende og vurdere teknisk fælleseje, rapporter og andet materiale af relevans for branchen Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder præcist såvel skriftligt som mundtligt til byggesagens parter ved hjælp af relevante medier Skal kunne kommunikere med medarbejdere på tværs af faglige, kulturelle og sproglige barrierer Skal kunne deltage i løsning af praksisnære problemstillinger i et tværfagligt samarbejde Skal kunne håndtere kommunikationen med medarbejdere på tværs af faglige, kulturelle og sproglige barrierer Skal kunne håndtere den skriftlige, mundtlige og webbaserede kommunikation mellem byggesagens parter om gennemførelsen af bygge- og anlægsopgaver 12

13 Skal kunne deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til kommunikationen, herunder konflikthåndtering, mødeteknik, spørgeteknik, argumentationsteknik Skal kunne håndtere kommunikationen, indgå i samarbejdsformer der styrker innovation, produktivitet og kvalitet i byggeriet i såvel formel som uformel sammenhæng Skal kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence indenfor kommunikation Læringsmål for faget Management 10 ECTS skal kunne agere med en helhedsforståelse som byggekoordinator og samtidig kunne beherske centrale konkrete managementmetoder og -værktøjer til bl.a. likviditetsbudgettering, årsregnskab, egen prioritering af tid og praktisk forhandling. Viden Skal have viden om administrative og ledelsesmæssige rutiner Skal have udviklingsbaseret viden om arbejdsmarkedets organisering, ansattes- og virksomhedens pligter, rettigheder og praksis Skal have udviklingsbaseret viden om forhandlingsmetoder Skal kunne forstå faktorer bag medarbejdermotivation/trivsel Skal kunne forstå hvordan medarbejderens forskellige livssituation kan påvirke arbejdsindsatsen. Skal kunne anvende centrale metoder og værktøjer til at gennemføre arbejdsrelaterede forhandlinger Skal kunne anvende centrale metoder og værktøjer til at styre egne arbejdsopgaver, økonomi, likviditetsbudget og tid via digitale værktøjer. Desuden skal resultatet kunne formidles til samarbejdspartnere Skal kunne anvende centrale metoder og værktøjer til at udarbejde et enkelt årsregnskab for en mindre entreprenørvirksomhed Skal kunne anvende centrale metoder og værktøjer til at udarbejde praksisnær interessentanalyse Skal kunne anvende centrale metoder og værktøjer til at udarbejde en risikoanalyse 13

14 Skal kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til faget Læringsmål for faget Ressourcestyring / Fagtilsyn 15 ECTS skal kunne granske og forstå et udbudsmateriale. Desuden skal den studerende kunne planlægge en fagentreprise og projekter i bygge- og anlægsbranchen samt kunne opstille og vælge praksisnære løsningsmuligheder i forbindelse med planlægning og ressourceforbrug. Herunder: - Digitale værktøjer - Logistik - Procesoptimering - Procesopdelt ressourceforbrug - Ledelsesværktøjer - Byggeregnskaber - Bæredygtighed Viden Skal have udviklingsorienteret viden om erhvervets anvendelse af relevante digitale værktøjer Skal kunne forstå praksis og centralt anvendt teori og metode om rollen som byggekoordinator for en fagentreprise Skal have viden om central teori og metode i forhold til innovation, logistik og procesoptimering i forbindelse med produktionsplanlægning af en fagentreprises ydelser/delydelser Skal have forståelse for betydningen af en velstruktureret erfaringsopsamling Skal kunne anvende centrale digitale planlægningsværktøjer og efter behov kunne udarbejde tids- og bemandingsplaner, samt kunne følge op på disse i forhold til procesopdelt ressourceforbrug Skal kunne anvende centrale metoder og værktøjer til at planlægge produktion af en fagentreprise, herunder kunne opstille forslag til procesopdelt ressourceforbrug til de udførende 14

15 Skal kunne anvende centrale metoder og værktøjer til at føre løbende byggeregnskab med tilhørende likviditetsstyring herunder styring af indkøb og akkorder Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i forbindelse med at mobilisere og styre fagentreprisen i byggeprocessen samt opstille og vælge løsningsmuligheder ved hjælp af moderne ledelsesværktøjer samt formidle disse Skal kunne håndtere et udbudsmateriale på en fagentreprise, herunder foretage tværfaglig granskning, afgive tilbud på grundlag af en entreprenørkalkulation indeholdende indhentede tilbud fra underentreprenører, leverandører og producenter herunder digitalt Skal kunne håndtere samarbejdet imellem bygherre, rådgivere, udførende fag/- underentreprenører, egne håndværkere, leverandører og producenter om gennemførelsen af bygge- og anlægsopgaver Skal kunne deltage i en udbudsproces med en professionel tilgang Skal kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet 2.2 Mål for læringsudbytte for 3.semester I 3. semester vælger den studerende en specialeretning i form af valgfrit uddannelseselement, som den studerende undervises i - og selv fordyber sig i. Her kan vælges mellem følgende tre moduler: Virksomhed Entreprise Bæredygtighed Herunder opstilles de læringsmål som det forventes, at de studerende ved afslutningen af 3. semester, kan udfylde for de valgte emner. Hvert speciale omfatter 30 ECTS Læringsmål for det valgfrie uddannelseselement Virksomhed 30 ECTS skal kunne forstå og agere forretningsmæssigt i en byggevirksomhed, herunder kunne optimere virksomhedens processer og arbejdsgange, udarbejde strategier og markedsføringsplaner, afgive simple tilbud og igangsætte, styre og afslutte små entrepriser. Viden og forståelse Skal have udviklingsbaseret viden om kundesegmentering og kundegrundlag 15

16 Skal have udviklingsbaseret viden om salg og kundepleje Skal have udviklingsbaseret viden om digitale medier i markedsføringen Skal have viden om virksomhedsøkonomi Skal have viden om de centrale elementer i udbud og tilbudsgivning Skal kunne forstå optimering af produktion og processtyring indenfor moderne produktions og proces filosofier Skal kunne forstå logistik og kommunikationens betydning for en virksomheds drift og udvikling Skal kunne forstå virksomhedens værdikæde Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til at udarbejde forretningsplaner Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber i forhold til markedsføring Skal kunne anvende digitale medier til markedsføring innovativt Skal kunne anvende praksisnære metoder i forhold til mersalg Skal kunne håndtere enkel tilbudsgivning under hensynstagen til gældende lovgivning Skal kunne håndtere en lille virksomheds markedsføring og kundepleje Skal kunne skabe mersalg i virksomheden Skal kunne håndtere optimering af en virksomheds værdikæde Skal kunne håndtere den mindre virksomheds interne og eksterne kommunikation Skal kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet 16

17 2.2.2 Læringsmål for valgfrie uddannelseselement Entreprise 30 ECTS skal kunne håndtere problemstillinger inden for relevant lovgivning i forhold til en fagentreprise eller andre projekter inden for bygge- og anlægsbranchen. skal introduceres til entrepriseledelse og de udfordringer entreprenører har under udførelse af byggearbejde. Viden Skal have udviklingsorienteret viden om entrepriseformer Skal kunne forstå centrale produktionsmetoder og hjælpemidler Skal have viden om entrepriseledelse og tilsyn med byggeplads Skal have viden om tilbudsberegning og produktionsplanlægning Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode i forhold til kvalitetssikring, kvalitetsstyring, kvalitetsomkostninger af byggepladser Skal have viden om regler vedr. tilbudsindhentning Skal have viden om byggepladsydelser Skal have viden om central anvendt teori og metode i forhold til plan for sikkerhed og sundhed Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til tilbudskalkulation og økonomistyring Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til beregning af tilbud, materialer, arbejdsløn, materiel og dækningsbidrag Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til at udfylde tilbudslister Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til planlægning af tid og ressourcer samt opfølgning af tidsplaner Skal kunne vurdere kritisk vej i tidsplaner ved brug af forskellige planlægningsværktøjer Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til at udarbejde procesdiagrammer 17

18 Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger i forhold til entreprise Skal kunne håndtere tilbudsgivning Skal kunne håndtere styring af produktion Skal kunne håndtere kvalitetssikring Skal kunne håndtere tilbud fra underentreprenører og leverandører/producenter Skal kunne håndtere en udbudsproces juridisk korrekt Skal kunne håndtere en entreprisekontrakt Skal kunne deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring afgivelse af tilbud Skal kunne håndtere uforudsete hændelser under udførelsen Skal kunne håndtere byggeriets aflevering samt situationer der opstår, når entreprisen afleveres for sent og/eller med mangler Skal kunne agere i forbindelse med afholdelse af syn- og skøn Skal kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til entreprise Læringsmål for valgfrie uddannelseselement Bæredygtighed 30 ECTS skal kunne omsætte det projekterende leds beskrivelser af bæredygtighed til den praktiske udførelse af byggeriet. Herunder skal den studerende vide, hvordan isolering skal udføres korrekt, hvordan kuldebroer undgås samt, hvordan nedrevne materialer skal behandles, så de kan genbruges, affaldshåndtering, etc. Desuden skal den studerende kunne deltage i en certificeringsproces samt formidle dokumentation til byggeriets parter. Viden Skal have viden om anvendelse af certificeringssystemer til bedømmelse af bæredygtighed (iflg. SBI) Skal have udviklingsbaseret viden om anvendelse af Integreret Design Proces (IDP), samt kunne overføre det til praksis. Skal forstå byggekoordinators egen funktion og ansvar i forbindelse med certificeringen 18

19 af bygningers bæredygtighed Skal have viden om anvendelse af beregningsprogram til beregning af bygningers energiforbrug ved nybyggeri og renovering Skal kunne forstå energiberegninger Skal have viden om og opfylde de stillede krav og forudsætninger i energiberegningen Skal kunne forstå byggeriets krav til tæthed Skal kunne vurdere og vælge materialer, transport af materialer og affaldshåndtering Skal kunne anvende centrale metoder og værktøjer for at opfylde byggeriets krav til tæthed Skal kunne anvende centrale beregningsprogrammer til beregning af bygningers energiforbrug ved nybyggeri og renovering Skal kunne anvende centrale metoder og værktøjer i forbindelse med miljøbeskyttelse under byggeprocessen Skal kunne dokumentere de udførte arbejder og derved opfylde kravene i energiberegninger Skal kunne anvende centrale værktøjer og metoder i forhold til at opfylde forudsætninger for energiberegninger Skal kunne dokumentere de udførte bygningskonstruktioner Skal kunne indsamle og videreformidle dokumentation til byggeriets parter ved nybyggeri og renovering Skal kunne deltage i IDP med en professionel tilgang Skal kunne håndtere de opgaver der knytter sig til byggekoordinators funktioner, herunder kommunikationsformer og videndeling Skal kunne deltage i certificeringsprocessen samt indsamle og videreformidle dokumentation til byggeriets parter Skal kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence indenfor bæredygtighed 19

20 2.3 Mål for læringsudbytte for 4.semester 30 ECTS-point Semesteret opdeles i to tidsmæssigt lige lange forløb. Det første forløb gennemføres med et praktisk afsæt i en virksomhed, som kan relatere sit virke til de emner som uddannelsen indbefatter. opholder sig under praktikopholdet overvejende i virksomheden og skal indgå som en medarbejder i den valgte virksomhed i Danmark eller i udlandet. I det andet forløb udføres et afgangsprojekt, hvor den studerende, med baggrund i de gennemløbne undervisningsforløb, skal kunne dokumentere sin forståelse af praksis og de centralt anvendte teorier og metoder. Projektet udføres med baggrund i praksisnære situationer, som er registreret eller kunne tænkes at forekomme i forbindelse med byggepladseller byggeprojektrelateret udførelse. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en konkret og selvvalgt opgave inden for uddannelsens område. For hvert af de to gennemførte og beståede forløb, praktik og afgangsprojekt, tildeles 15 ECTS points Læringsmål for praktik 15 ECTS Formålet med praktikforløbet er at skabe fordybelse samt uddrage praksisnære erfaringer. Under det praktiske ophold i virksomheden indsamles viden og erfaringer sideløbende med det daglige arbejde. Dette kombineret med den teoretiske viden erhvervet gennem studiet kan anvendes i det fremtidige afgangsprojekt. Viden Skal kunne forstå og anvende central teori og metode inden for innovation i forhold til den virksomhed, hvor den aktuelle praktik udføres Skal kunne forstå den konkrete virksomheds organisationsmæssige, økonomiske, samfunds- og arbejdsmæssige forhold Skal have viden om det praktiske arbejde, som jobbet indebærer, i den konkrete virksomhed Skal kunne forstå struktur i en aktuel virksomhed eller byggeplads i forhold til uddannelsens specialemoduler. Skal kunne vurdere problemstillinger i et aktuelt byggeri i en sådan grad, at der skabes 20

21 overblik over sagens ressourcer ift. mandskab, materiel og materialer samt vurdere risici og konsekvenser ved de forventede byggeprocesser Skal være i stand til at anvende den tillærte teori og derved i praksis kunne formidle praksisnære problemstillinger mellem f.eks. ledelse og håndværkere samt mellem byggeledelse og bygherre Skal kunne gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde til gavn for både praktikstedet og den studerende Skal i samarbejde med byggeledelsen kunne opstille kriterier for en optimal styring af tids- og materialeforbrug i forbindelse med en aktuel byggesag Skal kunne opstille og formidle alternative muligheder for løsning af aktuelle tids- eller ressourcemæssige problemer ved en aktuel byggesag Skal kunne justere en byggesags forud planlagte aktiviteter Skal kunne kommunikere med medarbejdere og samarbejdspartnere med en professionel tilgang Skal vise at der kan håndteres pludselig opståede situationer, hvor der i løsningen kræves inddragelse og instruktion af flere faggrupper Skal i praksis kunne sammenkæde problematikker og iværksætte handlinger i forhold hertil ved udvalgte emner fra uddannelsens kerneområder kommunikation, innovation, tids- og ressourcestyring, ledelse og byggejura Skal i praksis vise at man kan håndtere koordination og instruktion af håndværkere med såvel traditionelle som nyere tilgange Skal for en aktuel underentreprenør ved hjælp af projektmaterialet kunne håndtere en byggesag i forhold til at planlægge en tids- og ressourcestyring, hvor der tages højde for relevante påvirkninger Skal kunne håndtere praksisnære modeller for en optimal innovationsproces for et aktuelt byggeri eller anlæg Skal være i stand til, med en professionel tilgang at håndtere og inddrage praksisnære problemstillinger i verserende og tværfaglige byggesager, så problemer både kan forudsiges og løses i forbindelse med bygge- og projekteringsmøder Skal have kompetence i at håndtere og registrere eventuelle uhensigtsmæssigheder i den eksisterende måde hvorpå kommunikationen i forbindelse med virksomheden foregår, samt fremkomme med velbegrundede ændringsforslag 21

22 2.3.2 Afgangsprojekt 15 ECTS skal med baggrund i de gennemløbne undervisningsforløb, kunne dokumentere sin forståelse af praksis og de centralt anvendte teorier og metoder. Projektet udføres med baggrund i praksisnære situationer som er registreret eller kunne tænkes at forekomme i forbindelse med byggeplads- eller byggeprojektrelateret udførelse. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en konkret og selvvalgt opgave inden for uddannelsens område i en igangværende byggesag. Med afgangsprojektet kan den studerende tone sin uddannelse indenfor de rammer, hvori uddannelsen er foregået. 22

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Byggekoordinator. (Byggeri og Business) August 2014

Byggekoordinator. (Byggeri og Business) August 2014 Byggekoordinator AK (Byggeri og Business) August 2014 Revision af 26.02.2015 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2. Overgangsordninger... 4 2. Optagelse på uddannelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer... 2

Læs mere

Studieordning Fællesdel. Byggekoordinator. AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator

Studieordning Fællesdel. Byggekoordinator. AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Studieordning 2016 Fællesdel Byggekoordinator AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret September 2016 Indhold Fælles del 1. Studieordningens rammer... 2 1.1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for byggekoordinatoruddannelsen. Gældende for studiestart efterår 2016

Studieordning for byggekoordinatoruddannelsen. Gældende for studiestart efterår 2016 Byggekoordinatoruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebaelt August 2016 Studieordning 2016 for byggekoordinatoruddannelsen Gældende for studiestart efterår 2016 Revision af 25.08.2016 Indhold Fælles

Læs mere

Studieordning Byggekoordinator. Erhvervsakademi MidtVest

Studieordning Byggekoordinator. Erhvervsakademi MidtVest Studieordning 2015-2016 Byggekoordinator Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2 DK-7400 Herning Tlf. +45 96275700 E: eamv@eamv.dk www.eamv.dk Valdemar Poulsen Vej 4 DK-7500 Holstebro Tlf. +45 96275700

Læs mere

Byggekoordinator. Studieordning

Byggekoordinator. Studieordning Byggekoordinator Studieordning KEA efterår 2016 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 5 1.2. Overgangsordninger 5 1.3. Læsevejledning 5 2. Optagelse på uddannelsen 5

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN FAGKONFERANSE OM FAGSKOLEUTDANNING - 16. NOVEMBER 2012 ERFARINGER FRA KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI STUDIE- OG KVALITETSCHEF MIRIAM SKJALM LISSNER MISL@KEA.DK KORT

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Att: Quality. Sendt pr. mail: kea@kea.dkk lis@kea.dk. AK) 1 Rådet. relevans og. Med venlig. hilsen. Christian Thune Næstformand

Att: Quality. Sendt pr. mail: kea@kea.dkk lis@kea.dk. AK) 1 Rådet. relevans og. Med venlig. hilsen. Christian Thune Næstformand Københavns Erhvervsakademi Att: Quality Manager Lis Schapiro Sendt pr. mail: kea@kea.dkk lis@kea.dk Positiv akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelsee i Byggeri og o Business (Byggekoordinator AK)

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN)

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN) STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA University College Nordjylland (UCN) Gældende for studiestart august 2014 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA TUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA Institution VIA University College Gældende fra studiestart august 2015 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015 STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktørr PBA Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved Gældende for studiestart januar 2015 Formål med studieordningen Fra

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING for AU i byggekoordination. Revideret

STUDIEORDNING for AU i byggekoordination. Revideret AU i Byggekoordination Med udbydende institutioner STUDIEORDNING for AU i byggekoordination Revideret 01.07.2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i byggekoordination Akkrediteringsrådet

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For Ramme for studieordninger For BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Gåhjemmøde om Akademiuddannelse i Ernæring, ErhvervsAkademi Sjælland Campus Roskilde, torsdag den 26. september, klokken 14-16 i den Store Foredragssal: Gåhjemmøde

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN Et eksempel til inspiration Grith Bech-Nielsen, arkitekt MAA, PhD, specialkonsulent VIA University College, Horsens DISPOSITION Bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Professionsretningen Udførelse

Professionsretningen Udførelse Valgdel: Prfessinsretningen Udførelse Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i Udførelse er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For Ramme for studieordninger For BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Semesterbeskrivelse 5. BK

Semesterbeskrivelse 5. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 5. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01.

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01. Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 VALGFAGSKATALOG Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK Revision 20.01.2014 VALGFAGSPLAN Valgfrie emner er studieaktiviteter, som

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Sygepleje og Bioanalyse Vision UCSJ Sundhed og Social skaber fremragende

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship PBA i Innovation og Entrepreneurship Studieordning Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i Innovation Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Ernæring og Rehabilitering Vision UCSJ Sundhed og Social skaber

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere