REFERAT. Teknik- og Miljøudvalget. Tirsdag den 28. august 2007 kl i mødelokale Sct. Michael i Slangerup. Mødedeltagere: Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Teknik- og Miljøudvalget. Tirsdag den 28. august 2007 kl i mødelokale Sct. Michael i Slangerup. Mødedeltagere: Fraværende:"

Transkript

1 REFERAT Tirsdag den 28. august 2007 kl i mødelokale Sct. Michael i Slangerup Mødedeltagere: Morten Skovgaard, Jens Ross Andersen, Kenneth Jensen Mads Bondo Dydensborg, Torben Pettersson. Fraværende: Jens Ross Andersen Mødet slut: 16.45

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Sag nr. 103 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2007 Sag nr. 104 Drøftelse af budget Sag nr. 105 Byggemodning af erhvervsområde vest i Slangerup, bevillingsansøgning til projektering af kloakanlæg Sag nr. 106 Bemyndigelse af Natur og Miljø til at udarbejde udtalelser med vurderinger og anbefalinger til Fredningsnævnet Sag nr. 107 Hovedgaden 155, Jægerspris, Landzonesag Sag nr. 108 Kvinderupvej 1C, landzonesag Sag nr. 109 Slangerup Overdrev 8, Landzonesag Sag nr. 110 Dispensation fra Planlovens 35 til bolig over 250 m 2 i landzone Sag nr. 111 Råstofplan for Region Hovedstaden Sag nr. 112 Tæthedsprøvning af nybyggeri Sag nr. 113 Meddelelser. 2

3 Sag nr. 103 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2007 Journal nr.: Sag fra: Direktøren for Erhverv og Teknik Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget- og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. juli for s samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt på en række bevillinger på funktion 3 niveau. Den samlede bevilling vedrører kun serviceudgifter. Serviceudgifterne er opdelt på henholdsvis brugerfinansierede- og skattefinansierede udgifter. Pr. 31. juli fordeler forbruget sig som følger: Område (Tal i ts. kroner) Skattefinansierede udgifter Brugerfinansierede udgifter Bevilling Forbrug pr. 31. juli Forbrug i % ,82 % ,34% Ved et jævnt forbrug over hele året, måtte forbrugsprocenten pr. 31. juli udgøre 58%. For en mere detaljeret forbrugsrapport henvises til forbrugsrapporter pr. 31. juli 2007 (bilag 1 og 2). Fagområdet og Budget og Analyse s gennemgang af udvalgets samlede budgetramme, har givet anledning til følgende tillægsbevillingsansøgninger: 1. Tekniske tillægsbevillinger: Omfatter tillægsbevillinger, som udelukkende skyldes den fortsatte nedbrydning af budget Ændringerne foretages på tværs af udvalgene og giver samlet 0, og påvirker derfor ikke kassen. Nr. Budgetområde (F3 niveau) Tillægsbevilling i ts. kr. Samlet tekniske tillægsbevillinger 0 Total 0 2. Egentlige tillægsbevillinger: Omfatter egentlige tillægsbevillinger, som skyldes ændrede budgetforudsætninger. 3

4 Nr. Budgetområde (F3 niveau) Tillægsbevilling i tusinde kr Total 110 For detaljerede oplysninger henvises til bilag 3, egentlige tillægsbevillinger. Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 31. juli har resulteret i følgende: Tekniske tillægsbevillinger for i alt 0 kr., som dog modsvares af en tilsvarende indtægt/udgift andetsteds i budgettet, hvorfor nettovirkningen på kassen er 0,-. Egentlige tillægsbevillinger på kr., som forudsættes finansieret af kassen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: 1. Forbrugsrapport pr. 31. juli 2007 brugerfinansieret område. 2. Forbrugsrapport pr. 31. juli 2007 skattefinansieret område. 3. Egentlige tillægsbevillinger 4. Forbrugsrapport pr. 31. juli 2007 brugerfinansieret område, bruttofiseret 5. Forbrugsrapport pr. 31. juli 2007 skattefinansieret område, bruttofiseret. Indstilling: Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler at indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet: 1. at tillægsbevillingerne godkendes endeligt. Beslutninger: den 28. august 2007, sag nr. 103: Anbefales. 4

5 Sag nr. 104 Drøftelse af budget Journal nr.: S00 / Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Budgetchefen Lov om kommunernes styrelse kap. V Økonomiudvalget vedtog den 24. april 2007 rammer og proces for udarbejdelsen af budget Iflg. de vedtagne retningslinjer, skulle alle udvalg komme med forslag til servicejusteringer svarende til 3,5% af servicedriftsudgifterne. Disse forslag skulle herefter drøftes på Byrådets budgetseminar den august, som i skrivende stund ikke er afholdt. Herefter giver retningslinjerne mulighed for, at udvalgene drøfter budgetsituationen endnu en gang, inden Økonomiudvalget den 11. september udarbejder budgetforslag til 1. behandling. Sagen fremsendes derfor til udvalget med henblik på drøftelse af budgetsituationen og det fortsatte budgetarbejde. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budgetarbejdet har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet det indgår i det samlede budgetgrundlag for Bilag: Indstilling: Budgetchefen indstiller til : 1. at budgetsituationen drøftes. Beslutninger: den 28. august 2007, sag nr. 104: Udvalget anbefaler: At der indarbejdes en nettobesparelse på vedligeholdelse og pleje af veje og grønne områder på netto 1,24 mio. kr. At der indarbejdes en forøgelse af udgifterne til vejvedligeholdelse med i 2009, stigende til kr. i At der indarbejdes en besparelse på at reducere vedligeholdelsen af visse grønne områder til en gang græsslåning pr. år svarende til kr. At der gives mulighed for at Materielgården leasingfinancierer maskinanskaffelser i 2008 og 2009 svarende til finansiering af maskinhal og ombygning af mandskabsfaciliteter for at kunne realisere strukturændringer på materielgårdene. At der indarbejdes en besparelse på kr. i forbindelse med ændret grødeskæringsfrekvens og vedligeholdelsespraksis på visse kommunale vandløb. 5

6 Øvrige besparelsesforslag oversendes uden anbefaling til videre drøftelse i den videre budgetbehandling. Med hensyn til forsyningsområdet anbefales det at afdelingen, med udgangspunkt i de fremlagte oplæg, til brug for den videre budgetproces udarbejder forslag til takster for forsyningsområdet. Med hensyn til markedsprøvning, beslutter udvalget, at der arbejdes videre med at gennemføre markedsprøvning inden for rammerne af det der er beskrevet i afdelingens oplæg til udvalgets møde d. 14. august. 6

7 Sag nr. 105 Journal nr.: Byggemodning af erhvervsområde vest i Slangerup, bevillingsansøgning til projektering af kloakanlæg G01/hlaur Sag fra: - Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og Vandforsyningsloven m.v. Lokalplan for erhvervsområde vest i Slangerup forventes endeligt godkendt af Frederikssund Byråd den 28. august Området omfatter 10,1 ha., og er beliggende umiddelbart vest for Slangerup. Da der er mangel på erhvervsgrunde i Frederikssund Kommune anbefales det at byggemodningen af arealet igangsættes. Byggemodningen skal finansieringsmæssigt deles ud på jordforsyning og kloakforsyning. Parallelt med at nærværende sag vedr. kloakforsyning behandles af behandles en tilsvarende sag vedr. byggemodning (jordforsyning) af Planlægnings- og Udviklingsudvalget. Forvaltningen har indhentet tilbud på projektering og tilsyn f.s.v.a. kloakarbejder. I projekteringsfasen kommer endvidere udgifter til udarbejdelse af digitalt kortgrundlag samt udførelse af geotekniske undersøgelser. Endvidere skal der foretages arkæologiske undersøgelser og miljøundersøgelser. Der er udarbejdet økonomisk overslag som ligger i sagen. I sagen ligger endvidere tilbud på rådgivning samt tilbud på udførelse af arkæologiske undersøgelser. På baggrund af det økonomiske overslag ansøges der nu om en bevilling på kr til projektering mv. Bevillingsansøgning til selve anlægsarbejdet søges efter afholdt licitation ultimo Anlægsarbejdet forventes opstartet primo Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Der søges om en bevilling til udgift på kr finansieret af afsat beløb på investeringsoversigten. Beløbet søges frigivet for projekt nr Diverse byggemodninger, kloak. Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. Ingen Direktøren for Erhverv og Teknik anbefaler at indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: 1. At projektering af kloakanlæg i forbindelse med byggemodning af erhvervsområde vest i Slangerup igangsættes 2. At der ydes en anlægsbevilling på udgift kr til projektet, som finansieres af det på investeringsoversigten 2007 afsatte rådighedsbeløb på kr for projektnummer

8 Beslutninger: den 28. august 2007, sag nr. 105: Anbefales. 8

9 Sag nr. 106 Bemyndigelse af Natur og Miljø til at udarbejde udtalelser med vurderinger og anbefalinger til Fredningsnævnet Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Direktørområdet for Teknik og Miljø, Natur og Miljø. hwagn. Myndighedsbeføjelsen i Naturbeskyttelseslovens 73 stk Kommunen er tilsynsmyndighed for fredninger Forretningsorden for Fredningsnævn, der foreskriver, at parter skal have mulighed for at udtale sig om dispensation fra fredninger. Dispensationer kan gives af Fredningsnævnet med hjemmel i Naturbeskyttelseslovens 50. Med strukturreformen er kommunen blevet tilsynsmyndighed for fredninger. Hertil skal kommunen ifølge Forretningsorden for Fredningsnævn høres forud for, at Nævnet træffer afgørelser om dispensation. Det er Fredningsnævnet der er myndighed, og træffer den endelige afgørelse. Fredningsnævnet har på nyligt møde anmodet om, at høringssvar forsynes med fyldige oplysninger om lokale forhold af relevans for afgørelserne. Hertil ønskes eventuelle oplysninger om naturbeskyttelseslovens øvrige begrænsninger på ejendommen samt beskyttelsesinteresserne fra Regionplanen, der nu er ophøjet til Landsplandirektiv. Kommune- og lokalplanforhold kan også indgå. Fredningsnævnet ønsker også oplysninger om Natura-2000 forhold. Natura 2000 områder er internationale beskyttelsesområder, udpeget ifølge EU s habitatdirektivs, internationale Naturtyper. Kommunen som vægtig høringspart. Med strukturreformen er amtets kompetence til udtalelse til Fredningsnævnet overført til kommunerne. Kommunerne blev før reformen også hørt, men er med amternes nedlæggelse den vægtigste høringspart. Miljøcenter Roskilde er i dag Teknisk Sekretariat for Fredningsnævnet, men skal ikke udarbejde egentlige udtalelser med anbefalinger i forbindelse med dispensationsansøgninger. Fredningernes beskaffenhed. Landskabsfredninger og kirkefredninger har i bred forstand til formål at bevare landskabet status quo fra fredningstidspunktet. Fredningerne er sket ifølge deklarerede kendelser om rådighedsindskrænkninger. Ejeren har i modsætning til Naturbeskyttelseslovens byggelinie- og beskyttelseszonebestemmelser fået udbetalt erstatning herfor. Rådighedsindskrænkningerne fremgår af fredningskendelsernes bestemmelser. Retningslinier: Afdelingen for Natur, teknik og Miljø bemyndiges til at fremsende udtalelser til fredningsnævnet for Nordsjælland. 9

10 Udtalelserne/anbefalingerne udarbejdes på baggrund af en granskning og tolkning af de omhandlede fredningskendelser, hvortil en analyse af de naturhistoriske (herunder Natura 2000 forhold), landskabelige og kulturhistoriske værdier, der påvirkes af det ansøgte tiltag. orienteres om udtalelserne ved henvisning til de pågældende sager. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger Bilag: 1. Delegationsnotat Indstilling: Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at : 1. bemyndiger afdelingen for Natur og Teknik til at udtale sig til Fredningsnævnet i overensstemmelse med retningslinierne i delegationsnotatet. 2. at en gang årligt orienteres om afgivne udtalelser. Beslutninger: den 28. august 2007, sag nr. 106: Godkendt. 10

11 Sag nr. 107 Journal nr.: Sag fra: Hovedgaden 155, Jægerspris, Landzonesag pipse Natur, Teknik og Miljø Lovgrundlag: Planlovens 35 Sagsfremstilling: Ejeren af Hovedgaden 155, Jægerspris søger om tilladelse til at nedrive eksisterende parcelhus af meget ringe tilstand, samt opføre et nyt parcelhus. Ejendommen er beliggende i landzone og umiddelbart ned til Roskilde Fjord. Strandbyggelinien ligger i skellet mod fjorden. Det nye hus ønskes nu opført i 1 etage uden tagetage samt med en vinkelbygning, i alt ca. 127 m 2. Desuden opføres huset lidt længere væk fra Hovedgaden, og får således en lavere beliggenhed, idet terrænet skråner væk fra vej og ud mod fjorden. Ansøgningen med det første materiale har været i høring hos naboer og genboer, som har svaret at: 1. det er en forskønnelse af området 2. bygningen ikke ønskes placeret nærmere vandkanten end nabohuset for ikke at tage udsigten 3. man ønsker oplysning om bygningen placeres på eksisterende sokkel, samt om sokkelhøjden er den samme. 4. der ikke ønskes anvendt glaserede eller lignende tagsten. Miljøcenteret i Roskilde har ingen bemærkninger til byggeriet. ad. 2. med baggrund i grundens udformning kan der kun opføres et hus der er m langt parallelt med Hovedgaden, og for at få en rimelig størrelse på huset opføres der en vinkelbygning. ad. 3. huset er som nævnt ovenfor flyttet til en anden og lavere placering på ejendommen. ad. 4. det anbefales, at der ikke kan anvendes reflekterende samt at der ikke kan etableres tagetage af hensyn til naboer og genboer. Det skal bemærkes, at genboernes ejendomme generelt er placeret i et højere niveau end ansøgers. Økonomi: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger Bilag: 1. Kortbilag. 11

12 Indstilling: Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller overfor at: 1. Der meddeles landzonetilladelse på vilkår af, at a. der ikke etableres udnyttelig tagetage. b. der ikke anvendes reflekterende tagmateriale. Beslutninger: den 28. august 2007, sag nr. 107: Godkendt. 12

13 Sag nr. 108 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Kvinderupvej 1C, landzonesag pipse Byggesektionen Natur, Teknik og Miljø Planloven De forrige ejere af Kvinderupvej 1 C fik den 1. december 2003 landzonetilladelse til indretning af yderligere en ca. 225 m 2 bolig på ejendommen. Tilladelsen er endnu ikke blevet udnyttet, idet ombygningsarbejdet stadig pågår, og de nye ejere ansøger om forlængelse af dispensationen i yderligere 3 år. Ansøgningen har været i høring hos beboere i Kvinderup og der ses ikke modtaget indsigelser mod det ansøgte. Med baggrund i, at ingen af de hørte beboere havde bemærkninger, samt at det mere end 8 mdr. siden landzonetilladelsen udløb anbefales, at der meddeles en ny landzonetilladelse. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Ingen Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger Ingen Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller overfor at: 1. Der meddeles landzonetilladelse til indretning af 225 m 2 bolig. Beslutninger: den 28. august 2007, sag nr. 108: Godkendt. 13

14 Sag nr. 109 Journal nr.: Sag fra: Slangerup Overdrev 8, Landzonesag pipse Natur, Teknik og Miljø Lovgrundlag: Planlovens 35 Sagsfremstilling: Arkitekt Carsten Thykier søger for ejeren af Slangerup Overdrev 8 om tilladelse til at opføre en tilbygning 58 m 2 med mulighed for indretning af tagetage 38 m 2. Ejendommens samlede areal bliver således 284 m 2, og det er derfor nødvendig med en landzonetilladelse. Sagen har været sendt i nabohøring, og der er ikke modtaget kommentarer. Det indstilles, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte. Økonomi: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger Bilag: 1. Kortbilag. Indstilling: Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller overfor at: 1. der meddeles landzonetilladelse til opførelse af 58 m 2 tilbygning med mulighed for indretning af 38 m 2 tagetage. Beslutninger: Teknik og Miljøudvalget den 28. august 2007, sag nr. 109: Godkendt. 14

15 Sag nr. 110 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Dispensation fra Planlovens 35 til bolig over 250 m 2 i landzone /hekry Direktørområdet for Erhverv og Teknik Planlovens 35, stk. 1 landzonebestemmelserne Ejerne af ejendommen Svanholm Alle 7, matr. nr. 1 v Svanholm Hovedgård, Krogstrup har søgt om tilladelse til at inddrage en nuværende driftsbygning til beboelse. Driftsbygningen, der har været brugt til garage, redskabsrum og udhus, er bygget sammen med den nuværende beboelse. Udvidelsen vil udvide ejendommen med 114 m 2 og øge ejendommens areal fra de nuværende 157 m 2 til 271 m 2. Det drejer sig om en ejendom på ca. 7,3 ha, hvor der er landbrugspligt. Idet boligen efter inddragelsen bliver større end 250 m 2, kræver byggeriet dispensation fra planlovens 35 stk. 1. Regionplan/Landsplandirektiv Ejendommen er beliggende i et område, der er udpeget som beskyttelsesområde for kultur pga. de kulturhistoriske værdier i området omkring Svanholm Gods. Området er ligeledes karakteriseret som et oplevelsesrigt landskab. Kommuneplan. Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammer for Gl. Jægerspris. Ifølge de generelle rammer skal det åbne land overvejende anvendes til jordbrugsformål med tilhørende bolig for de beskæftigede. Nabohøring. Ansøgningen har været sendt i nabohøring, der vil blive orienteret om dette på mødet. Vurdering. Ejendommen er beliggende i et område, der i regionplanen er udpeget som kulturmiljø for middelalder og udskiftningstid på grund af sit adelsgods og sine statshusmandsbrug. Beskyttelsesområdet, der omfatter Svanholm Gods jorder med husmandsudstykninger, er et karakteristisk godsområde med avlsbygninger, lader, alléer m.v. ( ) Landskabet midt i Horns Herred er som helhed åbent med områder, præget af godsernes store marker, alléer og skove mere end tilfældet er i det øvrige Nordsjælland. ( ) Området er karakteristisk godsområde og ret enestående som levende landbrug med et ikke-specialiseret og varieret økologisk afgrødevalg. Syd for Svanholm ligger en klynge "statshusmandsbrug" fra 1920'erne. Området er sårbart over for enhver ændring, der kan ødelægge de store linjer i landskabspræget. Driftsbygningen, der ønskes anvendt til beboelse, er allerede sammenbygget med beboelseshuset, og det er derfor kun ændringer som nye vinduer og døre, der vil være synlige udefra. Ejer ønsker i forbindelse 15

16 med byggeriet at sætte nye bondehusvinduer og døre med energiglas i. Endvidere tilføjes bl.a. 3 kvistvinduer. Der er tale om mindre ændringer, hvor anvendelsen af bondehusvinduer vurderes at være godt tilpasset til bygningen. På baggrund af dette vurderes det, at projektet ikke vil medføre en forringelse af det værdifulde og sårbare landskab omkring Svanholm. Landzonebestemmelsernes hovedformål er at modvirke byspredning i det åbne land og at friholde det åbne land til landbrugsformål. Det er dog ifølge Planlovens 37 tilladt at anvende bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, til f.eks. erhverv eller til en bolig. Der er derfor kun overskridelsen af de 250 m 2, der gør, at inddragelsen af sidebygningen kræver landzonetilladelse. Bestemmelsen om en øvre grænse for helårsboliger på 250 m 2 er sat for at tilgodese en hensigtsmæssig bebyggelsesudvikling. Meget store boliger kunne medføre ønske om udstykning til flere boliger eller omvendt problemer med at sælge ejendommen. Generelt gives der dog tilladelse til mindre overskridelser mellem m 2. Overskridelsen på 21 m 2 som i dette tilfælde må derfor vurderes at være af mindre betydning. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der kan gives landzonetilladelse til inddragelsen af sidebygningen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. Bilag: 1. Luftfoto med angivelse af tilbygningens placering 2. Facadetegning øst og vest projekt 3. Facadetegning nord og syd projekt 4. Facadetegning nord og syd eksisterende forhold 5. Facadetegning øst og vest eksisterende forhold. Indstilling: Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller overfor at: 1. der gives tilladelse til at anvende sidebygningen til beboelse, hvorved beboelsesarealet bliver over 250 m 2. Beslutninger: den 28. august 2007, sag nr. 110: Godkendt. 16

17 Sag nr. 111 Råstofplan for Region Hovedstaden Journal nr.: Captia: /benth KL: P17 Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Direktøren for Erhverv og Teknik Råstofloven og Planloven I forbindelse med strukturreformen er råstofplanlægningen der tidligere lå i amternes regionplan overgået til Regionerne. Region Hovedstaden har udsendt en skitse til Råstofplan Regionen ønsker at modtage kommentarer og forslag til Råstofplanen der skal behandles på regionens oktobermøde og kommentarerne skal være regionen i hænde senest 10. september. Regionens råstofplan er umiddelbart en videreførelse af de arealreservationer til råstofindvinding der er kendt fra Regionplan I Frederikssund kommune er der udlagt 2 regionale graveområder til indvinding af sand sten og grus, ét i Kyndby og ét mellem Slangerup og Frederikssund. Disse to graveområder har været udlagt siden Hovedstadsrådets Råstofplan fra Graveområderne er siden hen reduceret i omfang med de arealer der er blevet udgravet og med de arealer der ligger i kildepladszone og værdifulde landskaber. Region Hovedstaden ønsker gode ideer til den kommende råstofplan. Råstofplanen dækker ikke hele det oprindelige HUR område da Roskilde amt er blevet en del af Region Sjælland. Graveområderne i Frederikssund kommune dækker behovet for råstoffer i nærområdet mens graveområderne i Roskilde og Vestsjælland dækker behov for råstoffer af høj kvalitet på hele Sjælland. Råstofgravene i Frederikssund giver trafikale gener da de betjenes af mindre kommunale veje der går gennem byer. Sagen forelægges både samt Plan- og Udviklingsudvalget. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. Bilag: 1. Indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan Kort over graveområderne. 17

18 Indstilling: Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller overfor : 1. At det anbefales at region Hovedstaden viderefører de arealreservationer der er i Regioplan 2005 indtil der udarbejdes en samlet råstofplan for hele Sjælland, da Sjælland fungerer som et sammenhængende marked. 2. At det anbefales Region Hovedstaden at der arbejdes for at de miljømæssige gener minimeres og her skal der lægges særlig vægt på de trafikale gener i mindre bysamfund. 3. At det anbefales Region Hovedstaden at de råstofressourcer der er under grundvand i de nuværende graveområder kortlægges. 4. At det anbefales at de udlagte graveområder tilpasses så der ikke er sammenfald med kildepladszoner, samt at udgravede arealer udtages af graveområderne. Beslutninger: den 28. august 2007, sag nr. 111: Godkendt. 18

19 Sag nr. 112 Tæthedsprøvning af nybyggeri Journal nr.: Sag fra: Natur, Teknik og Miljø Lovgrundlag: Byggeloven, Bygningsreglement for småhuse afsnit og Bygningsreglement BR 95 kapitel 1.4. stk. 5 Sagsfremstilling: 1. januar 2006 trådte tillæg til bygningsreglementerne i kraft, med skærpede krav til bygningers energiforbrug. Dette sker som en del af Danmarks handlingsplan for at overholde Kyotoaftalen. Der har i Danmark traditionelt været fokus på energibesparelser i form af bedre og mere isolering. Hvis man sammenligner Danmark med vores nabolande og Nordeuropa har det vist sig at der har været for lidt fokus på byggeriets tæthed. Ved undersøgelser har det vist sig at utilsigtede utætheder udgør en væsentlig del af bygningens energiforbrug. Derfor er der i det nye bygningsreglement indført krav til tætheden af bygningen. Som en tommelfingerregel vil 1/3 af energiforbruget gå til varmetab gennem vinduer og døre, 1/3 gennem vægge og lofter og 1/3 gennem utætheder i bygningen. Utæthederne findes som regel i samlinger mellem de enkelte bygningsdele. Der er i udenlandske undersøgelser vist at der typisk spares % på varmeregningen ved at gøre bygningen tæt. I bygningsreglementet er der åbnet op for at kommunen i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse kan kræve tæthedsprøvning af bygningen. Der vil kun kunne stilles krav om tæthedsprøvning i forbindelse med nybyggeri (ikke ved til- og ombygning og sommerhuse). Kommunen har ikke hjemmel til efter tilsyn at kræve tæthedsprøvning. Kravet skal således meddeles på forhånd i byggetilladelsen. For bygherren vil krav om tæthedsprøvning betyde, at han kan være sikker på at huset ved indflytning lever op til bygningsreglementets krav om tæthed. Derved vil bygherren kunne undgå en uventet efterregning på varmeforbruget, undgå trækgener, har mindre risiko for skimmelsvampevækst og lign. Ligeledes vil en tæthedsprøvning også kunne afsløre visse former for byggesjusk. For entreprenøren vil det have den fordel at han ikke på et senere tidspunkt opdager at en stor mængde huse er udført forkert. Dette kan være en bekostelig affære at udbedre efterfølgende. Havde byggefejlen været opdaget efter det første hus kunne byggeteknikken have været ændret ved de efterfølgende huse. En trykprøvning vil typisk koste ca kr. ex. moms. Bevilling: Ingen 19

20 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Analyse- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. Ingen Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller overfor : 1. At udvalget giver Byggesektionen bemyndigelse til at stille krav om trykprøvning i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse. Beslutninger: den 28. august 2007, sag nr. 112: Godkendt. 20

21 Sag nr. 113 Meddelelser Miljøcenter Roskilde påbud om lovliggørelse (2 bilag vedlagt) Klager vedrørende afgørelser efter fortidsmindebeskyttelsesbestemmelsen i Naturbeskyttelseslovens 18 (2 bilag vedlagt). Dispensation til byggeri i fortidsmindebeskyttelseszonen (2 bilag). 21

22 Underskriftsblad. Morten Skovgaard Kenneth Jensen Mads Bondo Dydensborg Torben Pettersson Jens Ross Andersen 22

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag den 30. august 2007 kl i mødelokale F5 på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende:

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag den 30. august 2007 kl i mødelokale F5 på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende: REFERAT Torsdag den 30. august 2007 kl. 16.30 i mødelokale F5 på Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Tina Tving Stauning, Jesper Thorup, Ole Søbæk, Carsten Cederholm, Fraværende:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår: at den eksisterende bebyggelses nedrives og fjernes fra ejendommen matr. nr. 50a korning By, Korning.

Tilladelsen gives på følgende vilkår: at den eksisterende bebyggelses nedrives og fjernes fra ejendommen matr. nr. 50a korning By, Korning. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Danmarks Naturfredningsforening Lene Stegemejer Masnedøgade 20 Dir: +4579755683 2100 København Ø Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.02-P19-92- 15

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Historik Landzonesagen var på Udvalget for Teknik d , hvor udvalget besluttede at udsætte sagen.

Historik Landzonesagen var på Udvalget for Teknik d , hvor udvalget besluttede at udsætte sagen. Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-51- 15 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 15.4.2016 Indstillingsnotat Overskrift Landzonesag på Ørumvej 80, 8721 Daugård. Beslutningstema Udvalget for Teknik skal tage

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten.

Det ansøgte byggeri bliver opført med murede og vandskurede vægge malet hvide. Taget tækkes med mat-glaserede tagsten. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-165-17 10.10.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Luftfoto af ansøgte beliggenhed. Eksisterende bygninger er fjernet og det ansøgte er markeret med gult. Tjørnevej Uldum T:

Luftfoto af ansøgte beliggenhed. Eksisterende bygninger er fjernet og det ansøgte er markeret med gult. Tjørnevej Uldum T: Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-9-17 8.5.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lise Dandanell Hornækvej 306 3080 Tikøb Sendt til ejer d.d. via e-mail Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jannie Schultz Tlf: +4579755605 Mob: e-mail: Byg@Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-34-16 12.5.2016 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til Udnyttelse af resterende

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4

Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej Asnæs. Sendt digitalt. Den 15. juli Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Niels-Erik Winther Jørgensen Stenbjergvej 8 4550 Asnæs Sendt digitalt Den 15. juli 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 1-5 N/4 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 18-01-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Bent Petersen Esbjergvej 82 By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Landzonetilladelse til et udhus

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 6. november 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten 28-05-2013 13/8309 Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en udhus/hestestald på ejendommen matr.nr. 79 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl der ligger på Bojskovvej

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Landzonetilladelse Agrovi Industrivænget 22 3400 Hillerød Ridebane, maskinhus og lade ved Søgårdsvej 1, 3550 Slangerup Vi giver hermed landzonetilladelse til at flytte ridebanen på 20 x 40 m og til at

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget. Tirsdag den 26. juni kl i Byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget. Tirsdag den 26. juni kl i Byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Tirsdag den 26. juni kl. 17.45 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 95 Iller, Broager, der ligger på Slotsvej 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Vi giver landzonetilladelse til udvidelse af badeværelse på dit sommerhus som ansøgt.

Vi giver landzonetilladelse til udvidelse af badeværelse på dit sommerhus som ansøgt. Finn Ole Frydensberg Polarvej 12 2900 Hellerup E-mail: aquilo@aquilo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg 31-10-2013 13/43936 Bostedet Kærlykke Kær Bygade 19 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til midlertidigt at opstille to pavilloner på ejendommen matr.nr. 295 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 19, 6400

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag 10. januar 2008 kl. 8.00. i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende:

REFERAT. Plan- og Udviklingsudvalget. Torsdag 10. januar 2008 kl. 8.00. i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Mødedeltagere: Fraværende: REFERAT Torsdag 10. januar 2008 kl. 8.00 i byrådssalen på Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Tina Tving Stauning, Jesper Thorup, Ole Søbæk, Carsten Cederholm, Fraværende: Mødet

Læs mere

Afslag på dispensationsansøgning. 1 of 6

Afslag på dispensationsansøgning. 1 of 6 1 of 6 Afleveringsattest 12-03-2014 Kaj Povlsen & Birgitte Walthersdorf Povlsen Sagsnr.: 14/411 Ellegårdsparken 33, Bredstrup Sagsbehandler: 7000 Fredericia Anders Pedersen Tlf.: 87 53 59 07 Afslag på

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 7. december 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 7. december 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. DNA Arkitekter Varde A/S Nordre Boulevard 88b 6800 Varde Att.: Jens Henrik Nielsen Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus Østergårdsvej 2c Kolding Kommune har den 15. september 2016 modtaget din ansøgning

Læs mere

Victor Boye Julebäk, Mail: victorjul@gmail.com. Landzonetilladelse til at nedrive og genopføre sommerhus og skur

Victor Boye Julebäk, Mail: victorjul@gmail.com. Landzonetilladelse til at nedrive og genopføre sommerhus og skur Victor Boye Julebäk, Mail: victorjul@gmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.10.2015 Sagsnr. 15/18406

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Allan Rosenberg Rasmussen Eltangvej 67D 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til udhus på Eltangvej 67D, 6000 Kolding Kolding Kommune har den 26. december 2016 modtaget din

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 6. september 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 6. september 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. september 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til at opføre et nyt vandværk

Læs mere

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06

Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 Ophævelse af lokalplan nr. 5.06 For et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og/eller stort transportbehov. 2 Offentlig høring Dette forslag til ophævelse

Læs mere

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa 20-10-2014 14/36452 Chresten Andreas Jørgensen Nørskov 15 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus og en garage på ejendommen matr.nr. 81 Iller, Broager, der ligger på Illervej 18,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

07-10-2013 13/31246. Eva Rosenørn og Peter Eskesen Fiskbækvej 37 6300 Gråsten

07-10-2013 13/31246. Eva Rosenørn og Peter Eskesen Fiskbækvej 37 6300 Gråsten 07-10-2013 13/31246 Eva Rosenørn og Peter Eskesen Fiskbækvej 37 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en ladebygning på 198 m² på ejendommen matr.nr. 92 Gråsten Gods, Gråsten- Adsbøl, der ligger

Læs mere

LMO BYG, Att. Lene Mygind Trigevej Hinnerup

LMO BYG, Att. Lene Mygind Trigevej Hinnerup LMO BYG, Att. Lene Mygind Trigevej 20 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus med anneks

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport på ejendommen matr.nr. 67 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på

Læs mere

Agrovi Industrivænget 22, 3400 Hillerød tlf

Agrovi Industrivænget 22, 3400 Hillerød tlf Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Hillerød den 6.2.2013 Vedr.: Gøngehusvej 217 Maltegård 2950 Vedbæk På vegne af ejeren af ovenstående ejendom, hr. Johan H. Faber og Henrik J. Faber, skal jeg hermed

Læs mere

Torben Andersen Strandalleen 1A, 3 sal nr Helsingør. Mail :

Torben Andersen Strandalleen 1A, 3 sal nr Helsingør. Mail : Torben Andersen Strandalleen 1A, 3 sal nr. 5. 3000 Helsingør. Mail : 1932ta@gmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17

Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej Årre. Sags nr Dok. nr /17 Heidi Refslund Jelstrup Norborg Skærbækvej 8 6818 Årre hih@ncc.dh Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Dato 4. april

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Placering af bygningerne. Lyseblå = oprindelig bolig. Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 )

Placering af bygningerne. Lyseblå = oprindelig bolig. Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 ) Placering af bygningerne Lyseblå = oprindelig bolig Grøn = udvidelse af bolig (2001 173 m 2 ) Gul = gammel stald som nu søges lovliggjort til boligareal (76m 2 ) Lilla = udhus (2001-180 m 2 ) Hvid = garage

Læs mere

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen:

Odder Kommune Byggeri har d. 31. marts 2016 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. tilbygning til fritidshus beliggende på ejendommen: Kim Stilling Andersen Edisonsvej 12 8260 Viby J Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende fritidshus

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 6. februar 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A) Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra mandag den 10. juli 2017 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra mandag den 10. juli 2017 på Rikke Hvidkjær Christianslund 110B 8300 Odder By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til anvendelsesændring fra stald til bolig på Binderup Strandvej 66, 6091 Bjert Kolding Kommune har

Læs mere

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 04. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00803 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms

Læs mere

Landzonetilladelse til helårsbeboelse i sommerhus i landzone

Landzonetilladelse til helårsbeboelse i sommerhus i landzone Anders Bjerre Petersen Nordre Strandvej 21B 3250 Gilleleje Sendt via e-mail d.d.: bjerrepost@gmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Udestuen og drivhuset ligger mellem den eksisterende bolig og garagebygningen, og vurderes derfor ikke at påvirke naboer og omgivelser yderligere.

Udestuen og drivhuset ligger mellem den eksisterende bolig og garagebygningen, og vurderes derfor ikke at påvirke naboer og omgivelser yderligere. Yahia Jørgensen Østkystvejen 24 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en udestue og et drivhus på ejendommen matr.nr. 95 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på Østkystvejen 24, 6440 Augustenborg

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg 10-03-2014 14/5309 Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at arealoverføre 1 ha fra matr.nr. 11 Brandsbøl, Havnbjerg og tillægge det matr.nr. 25 Brandsbøl, Havnbjerg

Læs mere

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed.

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed. Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Kit La Cour Bentzon og Jens Ole Andersen Tværgade 4 5500 Middelfart klc@estate.dk Jens.andersen@fredericia.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63

Landzonetilladelse. Allerød Kommune. Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 Allerød Kommune Thomas Guldberg Kirkeltevej 63 3450 Allerød Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Landzonetilladelse Matr. nr. 2as Børstingerød

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere