Lokal undervisningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Generelt for skolen... 2 Praktiske oplysninger... 2 Fastsættelse af den lokale undervisningsplan... 2 Formål med den lokale undervisningsplan... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer... 4 Eksamensregler... 4 Indgangen merkantil... 5 Praktiske oplysninger... 5 Didaktiske og metodiske overvejelser... 5 Profiler fleksibilitet og mange muligheder... 6 Grundfag... 6 Undervisningen... 6 Gennemførelses- og frafaldsstrategi Tiltag der fremmer motivationen for at gennemføre uddannelsen... 7 Kvalitet i undervisningen... 7 Velfungerende klasser og gennemførelse af uddannelse... 7 Attraktivt skolemiljø... 8 Talentudvikling Tiltag der følger op på fravær... 9 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Undervisningen i grundforløbet Valgfri undervisning Bedømmelsesplan Eksamensregler Læringsaktiviteter i profilerne HG-Business HG-Erhverv HG-Salg og Butik HG-Voksen HG-S for studenter HG-Flex

2 Generelt for skolen Praktiske oplysninger Skolens navn og adresse: Learnmark Horsens Strandpromenaden 4c 8700 Horsens Tlf Fastsættelse af den lokale undervisningsplan Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesvalg og revideres hvert år i august. Nærværende undervisningsplan er den gældende plan. Formål med den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan er skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted. Planen er udarbejdet med afsæt i praksis ud fra de lokale forhold, der har betydning for undervisningens gennemførelse. Denne undervisningsplan er opbygget i tre afsnit: Et skoleafsnit, hvor skolen beskriver forhold, der er ens for alle skolens EUD-uddannelser Et uddannelsesafsnit - merkantil, der beskriver de forskellige profiler på HG og undervisningen i grundfagene Et afsnit med beskrivelser af den konkrete undervisning i de forskellige profiler og i grundfagene. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Pædagogisk grundlag Learnmark Horsens lægger meget stor vægt på at indgå aktivt i forskellige lokale, nationale og internationale netværk. Målet er at styrke skolens udvikling, specielt inden for følgende områder: kvalitetsudvikling af undervisningen iværksætteri og innovation internationalisering partnerskab med erhvervslivet praksisnær undervisning IT-integration i undervisningen pædagogiske forsøgs- og udviklingsprojekter udvikling af fag- og uddannelsestilbud. 2

3 Skolens pædagogiske grundlag bygger på, at elevens personlige udvikling prioriteres højt, idet eleven såvel selvstændigt som i gruppesammenhænge skal løse personligt udviklende problemstillinger. Vores uddannelses- og læringstilbud tager udgangspunkt i, at elever og kursister er sociale og ansvarlige, og at alle har et personligt udviklingspotentiale. Dette pædagogiske grundlag afspejles i den pædagogik, eleverne møder på skolen. Undervisningen tilrettelægges i tæt samarbejde med virksomheder i lokalområdet og for hovedforløbets område med elevernes praktiksted, hvor kontakten begynder, når der er indgået uddannelsesaftale. Dermed sikrer vi en praksisnær undervisning. I undervisningen tager vi hensyn til elevens faglige udgangspunkt og tidligere praktiske erfaringer. Den individuelle tilrettelæggelse af eksamensplanerne tager udgangspunkt i vurderinger af den enkelte elevs kompetencer. Kvalitet Skolen har en samlet evalueringsplan, som er omdrejningspunktet for den løbende kvalitetsudviklingsproces. Læs evalueringsplanerne for de seneste år. På Learnmark Horsens gennemføres de faste undervisningsmiljøvurderinger (UMV) gennem koordinerede undersøgelser. Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør Hovedbekendtgørelsen (Erhvervsuddannelser) nr Skolebedømmelsen skal medvirke til at: klarlægge elevens viden om eget niveau udpege områder, som kræver forstærket indsats informere praktiksted og skolesystem inspirere eleven til yderligere læring Der rettes speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på elevernes vurdering af undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for undervisningen. På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling som undervisningen i det hele taget for kontinuerligt at fremme kvaliteten for eleven og dennes udbytte af undervisningen. 3

4 Skolebedømmelsesplanen består af tre dele: Den løbende evaluering Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakter) Eksamen (eksamenskarakter) Standpunktskarakterer udtrykker elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål for undervisningen på det tidspunkt, karakteren gives. Alle karakterer afgives i Elevplan. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan. Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder vurdering af elevens faglige og almene kompetencer. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for indsatser, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. Eksamensregler Eksamen er en formel afslutning på undervisningen, og den er styret af faste regler. Mødetidspunkt: eleven skal møde ved eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensstart. Prøvernes varighed er forskellig fra fag til fag og der henvises derfor til skolens hjemmeside, hvor varigheden fremgår under eksamensreglement. Sygdom: hvis eleven ikke på grund af sygdom kan møde til eksamen, eller hvis elever bliver syg under eksamen, skal eleven hurtigst muligt give besked til skolens kontor. For at få mulighed for at komme til en senere sygeeksamen skal eleven omgående aflevere en lægeerklæring. Karakter: ved bedømmelse af prøver til eksamen gives der karakter efter 7-trinsskalaen. En prøve er bestået, hvis karakteren er mindst 02. Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem censor og eksaminator. Hvis disse ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver hver en karakter. Karakteren 4

5 på prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmest laverer karakter. Klager: med hensyn til klager over og mangler ved eksamen samt klager over skolens afgørelser henvises til skolens eksamensreglement. Klager skal være indgivet til skolen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt eleven. Skolen vil herefter orientere om de gældende regler for klager. Omeksamen: der henvises til reglerne herfor på grund- og hovedforløb. Der henvises i øvrigt til skolens eksamensreglement for uddybning af ovennævnte. Indgangen merkantil Praktiske oplysninger Medarbejdere Afdelingens pædagogisk ansvarlige er afdelingschef Carsten Jakobsen Uddannelsesleder og studievejleder Lars Henrik Poulsen Til afdelingen er knyttet sekretær Ellen Vorgaard Praktikkonsulent Jørn Trust Undervisere, se evt. skolens hjemmeside søg på afdeling Learnmark Business Adresse Undervisningen finder sted på Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens. Didaktiske og metodiske overvejelser Generelt På grundforløbet har vi valgt at samle både elever og lærere i profilteam, som er bestemt af elevernes uddannelsesplaner. Et elevteam består af både 1. års- og 2. års klasser, hvor eleverne modtager undervisning i stamklasser. Vokseneleverne er samlet i et særligt team. For at gøre undervisningen virkelighedsnær indgår: praktiske temaprojekter casebaseret undervisning praktikophold i virksomheder, på 2. år, også i England virksomhedsbesøg anvendelse af gæstelærere fra erhvervslivet 5

6 Profiler fleksibilitet og mange muligheder Fleksibilitet er et nøgleord på HG. Elevernes uddannelse tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i deres kompetencer og uddannelsesønsker. Profilernes indhold og tilrettelæggelse tilbyder udfordringer til alle elever. Både de elever, der har brug for længere tid til at nå deres mål og de elever, der ønsker et højt fagligt indhold og tempo. I skoleåret kan eleverne ved uddannelsens begyndelse vælge mellem seks profiler/grundforløbspakker HG-Business HG-Flex HG-Erhverv HG-Salg og butik HG-Voksen HGS - for studenter Grundfag Eleverne kan afslutte deres grundfag på forskellige niveauer: F, E, D, C og B. For at kunne fortsætte på hovedforløbet, skal eleverne have opnået de niveauer/gærdehøjder, se link som den uddannelse, de ønsker at begynde på, kræver. Grundfagene er erhvervsøkonomi salg og service IT dansk engelsk samfundsfag 2. fremmedsprog (tysk). Vi tilrettelægger undervisningen, som eleverne skal leve op til for at kunne gå videre på hovedforløbet. Valgfag ligger i profilerne og afspejler profilernes kendetegn. Undervisningen Vi tager afsæt i elevernes forudsætninger ved at sammensætte eleverne i teams, som resulterer i profilerne. På grundforløbet har vi stor fokus på at målrette undervisningen til de forskellige elevgrupper. Arbejdet med dette kan ske i profilteam eller faggrupper. HG-Salg og Butik arbejder med projektet SIMU, og det nye butikskoncept/butikstorv, for at gøre 6

7 undervisningen mere virkelighedsnær, planlægger og afholder et stort modeshow og deltager i DM i Skills. Teamet omkring HG-Erhverv og HG-Flex arbejder løbende med, hvordan undervisningen kan målrettes klassernes elever, som typisk har brug for længere tid eller mere støtte til at gennemføre grundforløbet. Eleverne i HG-Erhverv er i virksomhedsforlagt undervisning en dag om ugen. Indholdet af undervisningen aftales individuelt mellem elev og virksomhed, hvor eleven primært skal tilegne sig viden og erfaringer om branche- og virksomhedskultur. I HG-Business er eleverne med i Young Enterprise, hvor de blandt andet skal udvikle nye produkter, markedsføre dem og konkurrere med elever fra regionen. Fra alle teams kan elever på 2. år gennemføre en del af uddannelsen som en guide-uddannelse på guideskole i Spanien. Der vil også være tilbud om udveksling med elever fra udlandet eller praktikophold i en udenlandsk virksomhed. Gennemførelses- og frafaldsstrategi Fokus og indsatsområder overordnet beskrivelse af gennemførelseskonceptet Hovedfokus ligger på at tilbyde kvalitet i undervisningen, at skabe velfungerende klasser og at sikre en hurtig og effektiv indsats over for elever med fravær. Fokus understøttes af de forskellige hovedindsatsområder i skolens strategi omkring fastholdelse, skolemiljø, internationalisering, innovation og partnerskab med virksomheder. Skolens indsats for at fastholde eleverne i deres valgte uddannelse deles op i: 1.Tiltag der fremmer motivationen for at gennemføre uddannelsen Kvalitet i undervisningen Undervisningen evalueres løbende i klasserne på lærerens initiativ (ingen formkrav), hvor formålet er at sikre en løbende kvalitetsudviklingsproces gennem dialog med elever og lærere. Handling: Ledelsen foranlediger, at der gennemføres formelle undervisningsevalueringer og der følges op på disse af kvalitetschefen i tæt samarbejde med afdelingschefer HG og STEP 10: oktober og februar Brobygning: Hvert brobygningsforløb evalueres digitalt med kode til PC eller QR kode. Velfungerende klasser og gennemførelse af uddannelse En velfungerende klasse og den enkelte elevs trivsel er vigtige parametre, når det handler om at fastholde elever. Et miljø præget af indbyrdes respekt og en god arbejdsmoral, er vigtige for trivsel og fastholdelse, så derfor skal der løbende være fokus på elev trivsel og klassen som social enhed. 7

8 Klassens lærere har løbende dialog med klassens elever om skolens/fagets krav og forventninger til elevernes måde at gå i skole på og til deres adfærd/opførsel. Det er vigtigt, at der i klasserne er et fælles billede af, at der stilles både faglige og sociale krav til den enkelte elev og til klasserne. Handling: Teamet er ansvarligt for, at der foretages en vurdering af klassens trivsel og værdier. Vurderingen foretages sammen med eleverne og foregår ud fra nogle få, faste indikatorer. De lærere, der foretager klassevurderingen, har ansvar for, at det udfyldte klassevurderingsskema tilgår ledelsen og teamet. Ledelsen vurderer sammen med teamet, om der er behov for særlige tiltag sammen med klassen. Den klasseansvarlige i klasserne har ansvaret for løbende at vurdere trivslen hos den enkelte elev. Den klasseansvarlige orienterer faglærerne i klassen/teamet om evt. problemstillinger og drøfter i samarbejde handlemuligheder for at bedre trivslen. Teamet er ansvarlig for at diskutere de enkelte klassers trivsel og i fællesskab tage initiativ til at styrke den sociale enhed, som klassen udgør. På HG starter grundforløbet med et koncept omkring klasserumskultur og læring, hvor der sker en forventningsafstemning omkring fravær, omgangstone og konfliktløsning, opgaveløsning og samarbejde. Der er udarbejdet cases og små film som bruges i forbindelse med dette. Afsluttende udarbejdes en forventningskontrakt for klasserumskulturen. Attraktivt skolemiljø Learnmark Horsens skal være et sted, hvor de unge befinder sig godt, mens de gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi ønsker at sikre de unge trygge rammer for en eksperimenterende og dannende ungdomskultur. Vi ønsker en stor grad af elevinvolvering omkring uddannelse og skolemiljø. Handling: Eleverne skal hos alle ansatte opleve en lydhørhed og åbenhed overfor nye tiltag og andre måder at tænke på. Der er udpeget skolemiljøkonsulenter på hver uddannelse, som i samarbejde med eleverne iværksætter aktiviteter og tager initiativ til nye tiltag, der fremmer skolemiljøet. Både på den enkelte uddannelse, men også på tværs i organisationen. Talentudvikling Learnmark Horsens ønsker at rekruttere og udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt og får udviklet deres fulde potentiale. Vi har fortsat fokus på at inkludere unge med svage kompetencer, men der er også behov for at udfordre de stærke unge, så de oplever både personlig og faglig udvikling. Handling: Vi differentierer undervisningen både organisatorisk og pædagogisk samt tilbyder uddannelser/ valgfag/ aktiviteter, der udfordrer elevernes personlige, faglige, innovative, internationale eller håndværksmæssige kompetencer. 8

9 2.Tiltag der følger op på fravær Tilstedeværelse og studieaktivitet Eleverne skal deltage i undervisningen. Fravær betragtes som første skridt på vej mod frafald og derfor skal der handles hurtigt når en elev har fravær. Handling: Den klasseansvarlige kontakter straks eleven ved fravær, indgår aftaler med eleven og iværksætter nødvendige initiativer, så fraværet ophører. Den klasseansvarlige involverer evt. ledelsen. Ledelsen orienterer sig månedligt om elevfraværet og kontakter den klasseansvarlige, hvor det vurderes nødvendigt. Der samarbejdes omkring vejledning, mentor, elevcoach og andre funktoner, som kan medvirke til at øge gennemførsel. Psykologordning tilbydes når det skønnes nødvendigt efter aftale med vejleder/leder. Måltal for fastholdelse Der formuleres overordnede måltal for maksimalt frafald på HG. Måltallene angiver en kritisk grænse for antal udmeldte elever i afdelingerne i forhold til elevtallene 14 dage efter skolestart. Måltal er vanskelige at sætte. Derfor er måltallene i 2013/14 formuleret i dialog mellem de klasseansvarlige og uddannelseschefen. Dialogen har haft til formål at gøre måltallene så realistiske og ambitiøse som muligt. Måltallene udtrykker det bedste bud med en god indsats i løbet af skoleåret. Ved beregning af måltal indgår årsager til frafald ikke. Tilsvarende indgår nytilmeldte elever ikke i beregningen. Måltallene er således udtryk for maksimalt frafald uanset årsag og uden, at der foretages en modregning af nytilmeldte elever. I skolens handlingsplan for fastholdelse er måltallene på erhvervsuddannelserne i 2013/14: Grundforløb: 13 og Hovedforløb: 4 I nedenstående tabeller er det maksimale samlede frafald i afdelingerne fordelt på årgange/elevgrupper. Måltal HG: Måltallene er i år fastsat ud fra den enkelte kontaktlærers konkrete vurdering, og den kritiske grænse ses af nedenstående tabel Klasse/årgang Antal elever 1. tælledag Kritisk grænse for frafald HG (12%) HG (12%) HGV (12 %) HGS 49 6(12%) 9

10 I alt (12 %) Studieaktivitet på Learnmark Horsens HG Elevcoach - HG Beskrivelse af behovet for funktionen: Mange elever kan have brug for hjælp til at få løst eller lettet de udfordringer, der står i vejen for gennemførelse af HG uddannelsen på Learnmark Horsens. Det kan f.eks. dreje sig om boligproblemer, personlige problemer, problemer med misbrug og lignende. Det vurderes at tryghed og faste rammer, samt en tæt kontakt med en betydende voksen er vigtige parametre for fastholdelse af eleverne. Beskrivelse af ansvarsområder: Elevcoachen er ansvarlig for at være nærværende i forhold til eleverne. Det er vigtigt at udvikle og sikre et netværk til eleverne. Synlighed i hverdagen er afgørende, så elevcoachen er med til at sikre forbedring af elevens personlige og sociale problemer. Herunder at sikre livsduelighed i forhold til arbejdsmarkedet. Elevcoachen visiterer og afvikler mentortimer, samt igangsætter og organiserer afvikling af bevilligede SPS-timer. Det vil også være naturligt at elevcoachen i et omfang selv bidrager til afvikling af SPS-timer. Beskrivelsen af effektmål og forventninger Effekten af den udførte indsats måles dels i forhold til fastholdelse og dels i forhold til intern spørgeskema om elevcoachfunktionen. I det daglige arbejde med eleverne forventes det, at elevcoachen har fokus på sikring af erhvervsparathed. Erhvervskonsulenten skal have fokus på at spotte talentet hos den enkelte og tilgodese den dygtige elev. Effektmål Fastholdelse: Max. 10% af 1. og 2. års eleverne Elevtrivsel: I forbindelse med afviklingen af interne spørgeskemaer og elevtrivselsundersøgelser, skal det fremgå at min. 80 % af eleverne er tilfredse med elevcoachen funktionen. Forventninger: Det forventes at elevcoachen: Aktivt deltager i afvikling af SPS-timerne Er opsøgende i forhold til at skabe kontakt til eleverne Deltager i lærer- og teammøder efter behov Opbygger et relevant netværk af personer, der kan bidrage til at styrke elevens livsduelighed Udfærdiger relevant statistik til belysning af indsatsen Inddrager uddannelseslederen i det daglige arbejde Økonomi: 10

11 Elevcoachen noteres for følgende afregning i årsplanen, forhandlet for perioden august 2013 til august 2014: 300 AT Der tilstræbes 2 skemafri dage pr. uge, som en gennemsnitsbetragtning, hvor funktionen kan udfoldes. Dialog med ledelsen: Elevcoachen refererer organisatorisk til afdelingschefen. Erhvervskonsulent - HG Beskrivelse af behovet for funktionen: Det er vigtigt at der skabes et bindeled mellem erhvervslivet og eleverne allerede når eleverne starter på uddannelsen. Vi mangler en faglig identitet hos HG-eleverne. Beskrivelse af ansvarsområder: Erhvervskonsulenten skal vejlede eleverne i forhold til at arbejde målrettet mod en elevplads. Erhvervskonsulenten skal arbejde både internt og eksternt, og således have fokus på støtte og vejledning til den enkelte elev, samt være opsøgende i forhold til skabelsen af nye elevpladser i det lokale erhvervsliv. Beskrivelsen af effektmål og forventninger Effektmål At sikre opfyldelse af afdelingens måltal for elevpladser. Elevtrivsel: I forbindelse med afviklingen af elev trivsels undersøgelser, skal det fremgå at min. 80 % af eleverne er tilfredse med erhvervskonsulent funktionen. Ligeledes skal evalueringer i det lokale erhvervsliv godtgøre at funktionen fungerer. Forventninger: Det forventes at erhvervskonsulenten: Kontakter erhvervslivet i form at opsøgende arbejde med det formål at skaffe praktikpladser, primært som 1:1 løsninger Deltager og etablerer netværk som kan anvendes til at udbygge bestående PME aktiviteter Deltager i et tæt samarbejde med jobkonsulent Jørn Trust Indgår i kommende partnerskaber med erhvervslivet, herunder de kommende detailudvalg og kontorudvalg Kan medvirke til elevernes grundlæggende erhvervskompetencer Er i åben dialog med de klasseansvarlige og elevcoachen Udfærdiger relevant statistik til belysning af indsatsen Økonomi: Erhvervskonsulenten noteres for følgende afregning i årsplanen, forhandlet for perioden august 2013 til august 2014: 11

12 400 AT Der tilstræbes ugentlige skemafri dage, hvor funktionen kan udfoldes. Dialog med ledelsen: Erhvervskonsulenten refererer organisatorisk til afdelingschefen. Klasseansvarlig- HG Beskrivelse af behovet for funktionen: Et godt klasserumsmiljø er afgørende for fastholdelsen af eleverne. Vi vil gerne sikre at eleverne altid kan finde umiddelbare svar og vejledning af en betydende voksen, der er tæt på elevens dagligdag. En velfungerende relation mellem elev og den klasseansvarlige er ligeledes en afgørende faktor for sikring af trivsel og fastholdelse. For at skabe den gode relation mellem elev og den klasseansvarlige tilstræbes at alle elever i en klasse har samme klasseansvarlige gennem hele grundforløbet. Beskrivelse af ansvarsområder: Den klasseansvarlige har ansvar for en velfungerende dialog med eleven, så eleven bliver vejledt og støttet i et perspektiv hvor deres ønsker og muligheder fremmes, primært vedr. uddannelsesmål og planlægning. Den klasseansvarlige skal virke som bindeled til øvrige funktioner på skolen. Således skal den klasseansvarlige sørge for henvisning til vejledningsfunktioner og fastholdelses tiltag, her tænkes som udgangspunkt på elevcoachen og erhvervskonsulenten. Den klasseansvarlige udfærdiger månedlig relevant information om den aktuelle elevs tilstedeværelse i klassen. Beskrivelsen af effektmål og forventninger Effekten af den udførte indsats måles dels i forhold til fastholdelse og dels i forhold til intern spørgeskema om elevtrivsel. I det daglige arbejde forventes det, at KA har fokus på dannelse af eleven og sikring af livsduelighed. Effektmål Fastholdelse: Max. 10% af 1. og 2. års eleverne stopper på uddannelsen Elevtrivsel: I forbindelse med afviklingen af elev trivsels undersøgelser, skal fremgå at min. 80% af eleverne er tilfredse med klasserumsledelsen. Forventninger: Det forventes at den klasseansvarlige: Udvikler de ugentlige KA timer Udvikler og vedligeholder forpligtende tilstedeværelsestiltag Sikrer et godt klasserumsmiljø 12

13 Sikrer en god dialog med eleven Inddrager uddannelseslederen som sparringspartner Sikrer overdragelse af relevante informationer om eleven til elevcoachen og erhvervskonsulenten Holder sig ajour med elevernes tilstedeværelse Skaber kontakt til eleven umiddelbart efter uddannelsesstart Gennemgår og tydeliggør skolens tilstedeværelsesregler Fungerer som opsøgende og det koordinerende bindeled i samarbejdet med de betydende voksne som eleven kan møde under uddannelsen; herunder lærer, elevcoach, erhvervskonsulent, studievejleder og psykolog. Holder de nødvendige samtaler med eleven Indtænker klasse og profilskifte i forhold til fastholdelse Med udgangspunkt i skabeloner selv skriver, printer og afsender breve til eleverne Arkiverer korrespondancen via en fastlagt struktur Økonomi: Den klasseansvarlige noteres for følgende afregning i årsplanen, forhandlet for perioden august 2013 til august 2014: Pr. elev: HG Salg og butik: 3 AT HG Business: 3 AT HG Erhverv: 8 AT HG Voksen: 3 AT HG S: 0,3 AT Dialog med ledelsen: Den klasseansvarlige refererer organisatorisk til afdelingschefen. Fastholdelses procedure HG Kommunikation med eleverne Vi vil: Sikre at dialogen med eleverne foregår i en anderkendende tone Sikre en individuel behandling af vores forskellige elevgrupper Sikre fokus på at se mulighederne hos den enkelte elev. Håndtering af korrespondance med eleverne: Hver enkelt team har en mappe der står i administrationen. Den indeholder følgende: Faneark med klasseinddeling Hvert faneark indeholder: Klasseliste med plads til notater i skema: 13

14 Dato for afsendelse af mgl. tilstedeværelse (30 timer,50 timer,90 timer) Notering af adfærdsregulerende breve med kopi af brevet Korte notater, med relevans for fastholdelse Disse mapper skal være ajourført og anvendes selvfølgelig primært af alle involverede vejledere, men også af sekretær Ellen Vorgaard (EV). Breve til eleverne: 1. Standardbreve med manglende tilstedeværelse i 10% og 20% lektioner udskrives af den, der underskriver og kuverterer, for herefter af afleverer brevet til Else i receptionen. 2. Standardbreve med manglende tilstedeværelse i 30% lektioner udskrives af elevcoachen og uddannelseslederen. 3. Individuelle breve om adfærdsregulerende adfærd udskrives af den klasseansvarlige, der underskriver og kuverterer, for herefter at afleverer brevet i receptionen. 4. Breve til elever under 18 år udskrives 2 gange pr. semester af EV, disse breve udskrives én gang pr. semester. Klasseansvarlig: 1. Udskriver og underskriver standardbreve vedrørende manglende tilstedeværelse i 30 og 50 lektioner 2. Udskriver og underskriver individuelle breve vedrørende adfærd mv.. Elevcoach: 1. Udskriver og underskriver standardbrev vedrørende manglende tilstedeværelse i 90 lektioner, brevet underskrives også af uddannelseslederen. Registrering af fravær Læreren registrer fravær ved lektionens start Klasseansvarlig vil løbende orientere om elevernes tilstedeværelse (ugentlige KA-timer) Regler for opfølgning på fravær og studieaktivitet Advarsler og sanktioner: Vi arbejder i en anderkende dialog med eleverne og kommunikerer skriftligt med eleverne i forbindelse med manglende tilstedeværelse. Advarsel 1: 10% manglende tilstedeværelse Advarsel 2: 20% manglende tilstedeværelse Advarsel 3: 25% lektioners manglende tilstedeværelse (SU stoppes) Advarsel 4: 30% manglende tilstedeværelse 14

15 I forbindelse med adfærdsregulerende henvendelser til eleverne, kommunikerer det enkelte teams direkte med eleven. I forbindelse med denne kommunikation anvendes både skriftlig kommunikation samt SMS og Facebook, med udgangspunkt i at være der, hvor eleverne er. Forældre: Forældre til elever under 18 år modtager kopi af alle breve til eleven og orienteres 2 gange årligt skriftligt om elevens aktuelle status på manglende tilstedeværelse. Ledelsens fastholdelsesrolle: Elevernes tilstedeværelse kontrolleres løbende af uddannelseslederen. Hver måned ajourføres elevstatistikken med resultatet af alle fastholdelsesindsatserne. Statistikken er tilgængelige på HG- intranettet. Ledelsen betragtes som et fastholdelsesværktøj på lige fod med andre tiltag/funktioner, således har uddannelseslederen sin naturlige gang hos eleverne i de enkelte klasser. Uddannelseslederen vil indgå som en naturlig sparringspartner til sikring af den aftalte fastholdelsesmålsætning. Note: Manglende tilstedeværelse: sammenhæng med de foregående års regler: Pr. semester afvikles ca. 358 timer 30 lektioner = 8-10% fravær afhængig af semester 50 lektioner = 14-16% fravær afhængig af semester 90 lektioner = ca.25% fravær afhængig af semester Specialpædagogiske foranstaltninger og læsevejledning Elever med særlige behov tilbydes SPS-støtte og læsevejledning. Særlig pædagogisk støtte (SPS) bliver sat i værk, så hurtigt det er muligt, og meget gerne inden skolestart, hvis behovet er afdækket i forbindelse med orienteringsmøder eller visitation. Læsevejledning er en funktion, hvor der både tilbydes støtte til faglærerne og til eleverne. Støtten til eleverne kan være individuel og i små hold. HG: Bestyrelsens fastholdelsesplan til Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet kræver årlige fastholdelsesplan fra alle erhvervsuddannelsesinstitutioner med fokus på nogle indsatsområder, hvor der efterfølgende skal kunne rapporteres forbedringer. Planen for dette år kan ses i sin fulde længde på skolens hjemmeside: Indsatsområder 2013/2014: 15

16 Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag Audits og kvalitetsudvikling Klasserumskultur og læring Styrket differentiering IT og læring ny teknologi Talentspotting og udvikling Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel Brug af mobil portfolio som middel til styrke kobling mellem skole og praktik Lærere i praktik i virksomheder KLAR PARAT START - i samarbejde med Håndværk, industri og transport, Handel, kontor og butik HG, Bygholm Landbrugsskole og Social- og Sundhedsskolen Start på en erhvervsuddannelse ved januar-optag Der arbejdes målrettet på januar-optag hvis: - en elev i løbet af efteråret på STEP 10 af kontaktlærer og øvrige faglærere skønnes enten uddannelsesparat og/eller afklaret omkring uddannelsesvalg - en elev og forældre giver udtryk for et ønske om at starte på en erhvervsuddannelse til januar. Elastikordning i januar I fastholdelses øjemed etableres i januar i samarbejde mellem Step10 og den respektive erhvervsuddannelse en overgangordning - elastikordning. Det betyder, at der ca. en måned efter opstartsdatoen etableres et dialogmøde mellem elev, forældre, kontaktlærer Step10 og kontaktperson fra den respektive erhvervsuddannelse, med henblik på evaluering af opstartsperioden på uddannelsen med særlig fokus på en samlet vurdering af sandsynligheden for, at eleven gennemfører den påbegyndte erhvervsuddannelse. Konklusionen af mødet er enten: - at eleven fortsætter erhvervsuddannelsen og slippes af Step10 - at eleven slipper erhvervsuddannelsen og vender tilbage til Step10, med henblik på enten 10. klasseprøve og/eller yderligere uddannelsesafklaring Handleplan 16

17 Hvis en elev af kontaktlærere og faglærere ikke umiddelbart skønnes uddannelsesparat, drøftes dette i god tid inden tilmelding med kontaktpersonen fra den respektive erhvervsuddannelse med henblik på afklaring af uddannelsesparathedskriterierne for uddannelsen set i forhold til den pågældende elev. I tilfælde, hvor kontaktlæreren vurderer at have oplysninger ex. læse/stave vanskeligheder, diagnoser eller andet, som kunne have afgørende betydning for, om eleven gennemfører erhvervsuddannelsen, tager Step10 kontaktlæreren initiativ til et overdragelsesmøde mellem kontaktlærer fra Step10 og den respektive erhvervsuddannelse, i god tid inden eleven påbegynder erhvervsuddannelsen. NB: drejer det sig om en erhvervsuddannelse, der ligger udenfor Learnmarks regi, skal der indhentes forældretilladelse. Umiddelbart inden optagelsesdatoen på den respektive erhvervsuddannelse, hvor eleven forlader Step10 sørger kontaktlæreren fra Step10 for, at fastsætte en mødedato sidst i januar, først i februar mellem elev, forældre, kontaktlærer Step10 og kontakt person på uddannelsen. UU kan evt. inddrages, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Oversigt kontakt personer på erhvervsuddannelserne: Handel, kontor og butik HG: Lars Henrik Poulsen, direkte telefon: , Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger For at kunne tilrettelægge elevens individuelle uddannelsesplan er et grundigt kendskab til elevens kompetencer og forudsætninger nødvendigt. Vurderingen foregår på baggrund af fire tiltag: 1 Eleverne sender tilmeldingsblanket og uddannelsesplan til skolen senest 15. marts. Learnmark Horsens er i dialog med UU-Horsens-Hedensted om udfyldelsen af uddannelsesplanen, så den er så præcis, som mulig. 2 Eleverne indkaldes til introduktionsaftener om skolens forskellige profiler med henblik på valg af profil. Elever, der i deres ansøgning ikke har ønsket en specifik profil, indkaldes til en introduktionsaften for netop den profil, som skolens studievejleder i samarbejde med faglærere vurderer, passer til eleven. Vurderingen sker på baggrund af elevens ansøgningsskema, karakterer og uddannelsesplan. På introduktionsaftenen er der mulighed for individuel vejledning eller for at aftale et møde. De elever, der tilmelder sig efter introduktionsaftenerne tilbydes en personlig samtale. 3 I løbet af april måned indkaldes de elever, der kommer fra kommunens folkeskoler, til introduktion om uddannelsen og screening. Screeningen består af en test i elevernes regnefærdigheder, som ligger til grund for elevens begyndelsesniveau i grundfaget erhvervsøkonomi test i dansk, som bl.a. ligger til grund for elevens begyndelsesniveau i grundfaget dansk 17

18 en PAS-test, som er et pædagogisk analysesystem, der giver et godt billede af bl.a. elevernes læring. Denne introduktionsdag foregår i samarbejde med UU-Horsens-Hedensted og de andre erhvervsuddannelser i Horsens. 4 Ved skolestart indkaldes de elever, der ikke har været til introduktion om uddannelsen og screening. Ovenstående danner også grundlag for, om der skal søges specialpædagogisk støtte (SPS) i form af fx pc med programmer for ordblinde. Elever, der i tidligere skoleforløb har bestået niveauer i et eller flere fag, kan via den klasse ansvarlige søge om merit. Undervisningen i grundforløbet Undervisningen i grundforløbet er organiseret i profilteam, hvor eleverne i stamklasser modtager undervisning i grundfag, valgfag og profilfag, som fortrinsvist indeholder tværfaglig undervisning i fagområder, der knytter sig til profilen. Hver profil har et skemalagt udbud af fag og niveauer, så alle elever på stamholdet følges ad. Denne form er valgt, fordi vi vægter klassen som den samlende enhed, der kan være med til at dæmme op for fravær og frafald. Fordelingen og placeringen af grundfag og profiltimer besluttes ved skoleårets begyndelse og kan aflæses i skemaet typemodeller. Der er 20 ugers grundfagsmoduler og 16 ugers profilfag og 2 ugers eksamen. Typemodellerne udleveres til eleverne ved skoleårets begyndelse. Beskrivelser af læringsaktiviteter i profiltimerne kan læses under emnet undervisningsplaner på skolens hjemmeside: HG-Salg og butik klik her, HG-Business klik her, HG-Erhverv klik her, HG-Flex klik her, HG-Voksen klik her, HGS for studenter klik her 18

19 Valgfri undervisning Elever, der har behov for supplerende undervisning for at opnå grundforløbsbevis, har mulighed for at få undervisning og derefter gå til eksamen. Undervisningen kan afhængig af elevens behov foregå individuelt eller sammen med skolens elever i grundfagsmodulerne. Undervisningens længde og indhold aftales med koordinatoren på området. Bedømmelsesplan Bedømmelsen af eleverne består af tre dele Den løbende evaluering Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakter) Eksamen (eksamenskarakter). Grundfag Eleverne får en standpunktskarakter efter endt undervisning i fagene. Profiltimer Eleverne kan som afslutning på en læringsaktivitet i profiltimerne få en standpunktskarakter. Grundforløbsprojekt For at skolen kan godkende elevens opnåelse af de merkantile kompetencer, som retter sig mod elevens uddannelsesønske, skal eleven bestå det afsluttende grundforløbsprojekt. Bedømmelsen af de faglige kompetencer resulterer i en karakter efter 7-trins-skalaen. Eksamensregler Eksamen er en formel afslutning på undervisningen, og den er styret af faste regler. Mødetidspunkt: eleven skal møde ved eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensstart Prøvernes varighed er forskellig fra fag til fag og der henvises derfor til skolens hjemmeside, hvor varigheden fremgår under eksamensreglementet. Sygdom: hvis eleven ikke på grund af sygdom kan møde til eksamen, eller hvis elever bliver syg under eksamen, skal eleven hurtigst muligt give besked til skolens kontor. For at få mulighed for at komme til en senere sygeeksamen skal eleven omgående aflevere en lægeerklæring. Karakter: ved bedømmelse af prøver til eksamen gives der karakter efter 7-trinsskalaen. En prøve er bestået, hvis karakteren er mindst 02. Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem censor og eksaminator. Hvis disse ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver hver en karakter. Karakteren på prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt mellem 2 karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmest laverer karakter. Klager: med hensyn til klager over og mangler ved eksamen samt klager over skolens afgørelser henvises til bedømmelsesplanerne. Klager skal være indgivet til skolen inden 2 uger efter, at 19

20 karakteren på sædvanlig måde er meddelt eleven. Skolen vil herefter orientere om de gældende regler for klager. Omeksamen: der henvises til reglerne herfor på grund- og hovedforløb. Der henvises i øvrigt til skolens eksamensreglement for uddybning af ovennævnte. 20

21 Læringsaktiviteter i profilerne Her kan du læse om læringsaktiviteterne i de forskellige profiler. Fælles for alle profilerne er: Kompetencemål Uanset, hvilken profil du vælger, vil du evt. med supplerende undervisning kunne opnå alle fælles og særlige kompetencemål, som giver adgang til alle uddannelser efter grundforløbet. Undtaget er profilen HG-Erhverv, som primært retter sig mod de korte uddannelser. Læringsmiljø Læringsaktiviteten gennemføres som et projektforløb tilrettelagt af din lærer og dig selv og vil være en vekselvirkning mellem praktik- og studiemiljø afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov. Lærerrolle o Din lærer vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge din (og din gruppes) arbejde. Læreren vil give dig oplæg til de forskellige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen. Elevrolle o Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra den plan, du har fået udleveret og du er ansvarlig for, at overholde den. Eventuelle problemer skal du løse i samarbejde med fx din gruppe eller lærer. Elevens arbejdstid Din arbejdstid består af skemalagt undervisning, pauser og lektier. Evaluering Dine faglige og personlige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte læringselementer. Evalueringen kan enten være en rapport eller opgave med eller uden mundtlig fremlæggelse en mundtlig fremlæggelse en standpunktskarakter for gennemført læringsaktivitet, herunder din studieaktivitet Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en karakter efter 7-trins-skalaen. Ressourcer og rammer Profilens lærerteam varetager undervisningen Der er adgang til skolens computere og områder, der egner sig til gruppearbejde. 21

22 HG-Business Kort om profilen HG-Business er for dig, der efter to år vil have adgang til alle uddannelser, som HG giver adgang til. Med HG-Business får du også engelsk og erhvervsøkonomi på B-niveau. Det betyder, at du har adgang til akademiuddannelserne Markedsføringsøkonom og Finansøkonom. HG-Business er også andet end bøger og lektier. Du får blandt andet mulighed for at prøve meget af det, du har lært, når du skal arbejde med projekter og i praktik. Læringsaktiviteter Gennem arbejde med forskellige læringsaktiviteter opnår du de kompetencer, som du skal have, for at kunne fortsætte på hovedforløbet. De kompetencer du opnår, giver adgang til alle uddannelser, som HG giver adgang til. På hjemmesiden kan du læse om læringsaktiviteterne i HG-Business klik her 22

23 HG-Erhverv Kort om profilen I Erhvervprofilen er du én dag om ugen ude i en virksomhed, som du har valgt i samarbejde med skolen. Man kan være i den samme virksomhed hele året, eller man kan eventuelt skifte til en eller to andre i årets løb. Mål Målet med undervisningen i Erhverv er, at du kan se, hvordan det, du lærer om på handelsskolen, bliver brugt i praksis i virksomheden Målet er også, at du lærer at arbejde sammen med de andre ansatte, og at du oplever alle de mange arbejdsfunktioner, der hører med til at drive en virksomhed. Varighed De første uger efter du er startet på skolen, bruger vi til at finde din praktikvirksomhed. Men herefter vil du så én dag om ugen følge arbejdstiden i virksomheden. Kun i enkelte uger og i eksamenstiden er du på skolen hele tiden. Elevforudsætninger Du skal have lyst og vilje til at arbejde i virksomheden, både med de spændende opgaver, men også de helt almindelige rutineopgaver, der er i ethvert firma. Indhold Du vil opnå viden om dagligdagen i en virksomhed Du lærer at arbejde sammen med andre Du skal arbejde med det din chef aftaler med dig Du får kendskab til de forskellige arbejdsopgaver, der er i en virksomhed Du ser hvordan teorien i handelsskolen bliver omsat til praksis i virksomheden. På hjemmesiden kan du læse om læringsaktiviteterne i HG-Erhverv klik her 23

24 HG-Salg og Butik Kort om profilen HG-Salg og butik er for dig, der ønsker at blive fremtidens kreative medarbejder i den moderne detailhandel. En del af undervisningen foregår i samarbejde med den lokale detailhandel, hvor du fx vil lære om butiksindretning og salg. Der arbejdes også med anden form for praksisnær undervisning, hvor eleverne arbejder med dekoration og vareopsætning af en eks. en blomsterforretning og markedsføring af denne. Læringsaktiviteter Gennem arbejde med forskellige læringsaktiviteter opnår du de kompetencer, som du skal have, for at kunne fortsætte på hovedforløbet. De kompetencer du opnår, giver adgang til alle uddannelser, som HG giver adgang til. På hjemmesiden kan du læse om læringsaktiviteterne HG-Salg og butik klik her 24

25 HG-Voksen Kort om profilen Ønsker du at ruste dig optimalt, fagligt og personligt til dit fremtidige job og liv? Er du over 20 år? Har du lyst til at tage en uddannelse, som er specielt tilrettelagt for voksne? Så er HG-Voksen sikkert noget for dig. HG-Voksen lægger vægt på, at du fortsætter din personlige udvikling og styrker dine personlige kompetencer til gavn for dit arbejds-, samfunds- og privatliv du har lyst til at være i et team med jævnaldrende du tager et medansvar både for din egen uddannelse og for samarbejdet med dine medstuderende og undervisere du lærer noget, som du kan bruge uden for skolen Uddannelsen er tilrettelagt på tværs af profilerne Salg og Butik og Service og Turisme. Læringsaktiviteter Gennem arbejde med forskellige læringsaktiviteter opnår du de kompetencer, som du skal have, for at kunne fortsætte på hovedforløbet. De kompetencer du opnår, giver adgang til alle uddannelser, som HG giver adgang til. På hjemmesiden kan du læse om læringsaktiviteterne i HG-Voksen klik her. 25

26 HG-S for studenter Kort om profilen HGS er for dig, der allerede har afsluttet en almen studentereksamen (STX), HTX eller HF og som nu har fået lyst til at arbejde inden for enten butik, kontor, handel eller finans. Forløbet varer 12 uger er koncentreret og målrettet direkte rettet mod job i erhvervslivet har ingen gentagelser af fag, som du allerede har haft indeholder undervisning i de fag, du mangler. - og så er du klar til at blive elev i en spændende virksomhed med gode muligheder for udvikling og karriere! Undervisning og praktik Efter den teoretiske uddannelse på handelsskolen er du klar til at indgå en praktikaftale. Herefter fortsætter du din uddannelse med 2 år i en virksomhed vekslende med skoleophold på en handelsskole. Praktikperioden afsluttes med en fagprøve. Fag Du skal have undervisning i 3 fag: Erhvervsøkonomi Salg & Service IT. Derudover skal du bestå et afsluttende grundforløbsprojekt. Adgangskrav For at blive optaget på HGS skal du have afsluttet enten almen studentereksamen (STX), HTX eller HF. 26

27 HG-Flex HG-Flex er et forløb, hvor du får mulighed for at få HG-undervisning på mindre hold i en kortere eller længere periode. Du kan komme udefra, for at se om HG er noget for dig. Du kan også komme fra en af klasserne på HG for at få mulighed for at få særlig hjælp i en periode, før du vender tilbage til din klasse. Når du skifter fra en af de andre profiler på HG til HG-Flex skal du sammen med din kontaktlærer revidere din uddannelsesplan. Undervisningen / læringsaktiviteter Undervisningen i Flexklassen er på et skoleår delt mellem grundfagsundervisning og profilundervisning. Perioderne er samlet i små blokke, så du skifter mellem at have grundfagsundervisning og profilundervisning. Skoleåret er opdelt på følgende måde: Grundfagsundervisning udgør ca. 11 uger Profilundervisning udgør ca. 12 uger Når du har grundfagsundervisning bliver du undervist i dansk, erhvervsøkonomi, IT, salg & service, engelsk og samfundsfag. Profilundervisning tager udgangspunkt i projektarbejde med udgangspunkt i årets casevirksomhed. Hvis du er elev på HG-Flex i længere tid, får du mulighed for at afslutte forløbet med et grundforløbsbevis. Det betyder, at du enten kan afslutte grundfagene dansk, It og samfundsfag på niveau F med en karakter og et afsluttende projekt. eller dansk, It, erhvervsøkonomi, salg og service, samfundsfag og engelsk på niveau E. Målgruppe Du kan begynde på HG-Flex, hvis du fx kommer fra produktionsskoler jobcentre Sprogcentret Midt efter aftale med UU eller hvis du allerede er elev på HG og fx har problemer med fravær personlige, faglige og/eller sociale vanskeligheder det svært med at gå i skole. På hjemmesiden kan du læse om læringsaktiviteterne i HG-Flex klik her 27

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Fashion & Fitness side 6 HG Flex side 7 HG Business 1. år side

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger.

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger. Indholdsfortegnelse OnLine HGS... 2 Vigtige personer i forhold til din uddannelse... 3 Underviseren... 3 Kontaktpersoner i dagligdagen... 3 Uddannelses- og erhvervsvejledning samt LOP... 3 Uddannelses-

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog MERCANTEC håndbog Revideret August 2014 funktionen Målet med kontaktlærerfunktionen er, at læreren ved siden af de sædvanlige lærerroller skal være kontaktperson for elever, der har forskellige uddannelsesplaner

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik Revideret 19.11.2015, Louise Elmgaard Thiem, Uddannelsesleder SOSU-skolen, UCD efter drøftelse i Pædagogisk Råd Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik SOSU-skolens kvalitetspolitik

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Denne kvalitetsplan er udarbejdet i foråret 2010 og træder i kraft pr. 1. august 2010. Indsatsområder: At udvikle kvaliteten af skolens arbejde er selvfølgelig vigtigt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Praksis GRUNDUDDANNELSEN

Praksis GRUNDUDDANNELSEN Praksis GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan (LUP) for merkantile erhvervsuddannelser ved

Lokal undervisningsplan (LUP) for merkantile erhvervsuddannelser ved Lokal undervisningsplan (LUP) for merkantile erhvervsuddannelser ved 2013-14 Indhold 1. Generelt for skolen...3 1.1 Praktiske oplysninger...3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...3 1.3

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb General beskrivelse Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen 3 1.1 Praktiske oplysninger 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 3 1.3 Overordnet

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedshjælperuddannelserne mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Formål Retningslinjerne for samarbejdet mellem ansættende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere Handlingsplanen for HG Ballerup (niveau 2) er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handlingsplan for 2012 2013 (niveau 1), som har følgende overordnede indsatsområder: - Undervisningens kvalitet -

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere