Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1."

Transkript

1 Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1. sal Der blev serveret kaffe og kage. 24. juni 2014 Dagsorden: 1. Velkomst (kl ) v./ Torsten Nielsen 2. Godkendelse af dagsorden (kl ) v./ Torsten Nielsen Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver - alle 13 kommuner i vandoplandet er inviterede 3. Orientering om Vandråd Randers Fjord (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 4. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl ) v./ Hanne Stadsgaard Jensen 1 Gudenåkomitéen næstformandskab og økonomi 5. Næstformandskab Gudenåkomitéen 2014 og 2015 (kl ) v./ Torsten Nielsen 6. Revideret budget for Gudenåkomitéen 2014 (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 7. GudenåSamarbejdets økonomi og opgaver i 2015 ( ) v./ Jørgen Jørgensen 8. Budgetforslag for Gudenåkomitéen 2015 (kl ) v./ Jørgen Jørgensen Pause (dagsordenen forsættes på næste side) Majbritt Kjeldahl Lassen Koordinator Gudenåkomitéen Direkte tlf.: Besøgsadresse Gudenåkomitéen Prinsens Allé Viborg Viborg Kommune Prinsens Allé Viborg

2 Sejladsområdet 9. Revideret budget 2014 for sejladsområdet (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 10. Det kommunale tidsforbrug på administration af sejladsområdet (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 11. Kanokoncessioner (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 12. Sejlads på Gudenåen oplysning og kontrol (kl ) v./ Jørgen Jørgensen GudenåSamarbejdet 13. GudenåSamarbejdet i 2014 (kl ) v./ Anni Nørskov Mørch Orienteringspunkter 14. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (kl ) v./ Jørgen Jørgensen Orientering om henvendelse om Gudenåen efter nedlæggelse af Tange Sø (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 16. Punkter til næste møde (kl ) v./ Torsten Nielsen 17. Eventuelt (kl ) v./ Torsten Nielsen

3 Bilagsoversigt Der er vedlagt i alt 12 bilag til denne dagsorden Bilag 1: Medlemmer af Vandråd Randers Fjord 18. marts 2014 Bilag 2: Retningslinjer for vandrådsarbejdet Randers Fjord Bilag 3: Referat fra 1. vandrådsmøde Bilag 4: Referat fra 2. vandrådsmøde Bilag 5: N-VOP pr.4. juni 2014 Bilag 6: Kortbilag til N-VOP pr.4. juni 2014 Bilag 7: Kommissorium for arbejdet med Vision Gudenåen_4.juni2012 Bilag 8: Uddrag fra kanoudbudsmaterialets bilag 2 og en kommunal koncessionskontrakt Bilag 9: Pressemeddelelse_Kontrol af de sejlende på Gudenåen Bilag 10: Orienteringbrev om udlejningsreglerne på Gudenåen Bilag 11: Referat_Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 30. april 2014 Bilag 12: Gudenåen - efter nedlæggelsen af Tange Sø - Del 1 3

4 Deltagerliste Politisk deltagelse Torsten Nielsen Kurt Andreassen Jens Szabo Lene Tingleff Jens Peter Hansen Ole Pilgaard Jarl Gorridsen Per Dalgaard Teknisk deltagelse Jørgen Jørgensen Jens Albert Hansen Hanne Stadsgaard Jensen Nels G. Markussen Morten H. Jespersen Keld Rasmussen Ann Ammitzbo Bjarke H. Jensen Anette Marqvardsen Majbritt Kjeldahl Lassen Anni Nørskov Mørch Organisation Viborg Kommune Favrskov Kommune Skanderborg Kommune Hedensted Kommune Randers Kommune Horsens Kommune Silkeborg Kommune Syddjurs Kommune Organisation Viborg Kommune Favrskov Kommune Viborg Kommune Randers Kommune Silkeborg Kommune Horsens Kommune Favrskov Kommune Hedensted Kommune Hedensted Kommune Gudenåkomitéens sekretariat Gudenåkomitéens sekretariat 4 Afbud Hans Brok-Brandi Hanne Wind-Larsen Keld Andersen Bent Mortensen Jesper Hahn-Pedersen Mogens Bjørn Nielsen Lotta Dybdahl Sandsgaard Peter Holm Steen Ravn Christensen Annette Holm Bonde Jens Meilvang Organisation Skanderborg Kommune Randers Kommune Vejle Kommune Odder Kommune Ikast-Brande Kommune Aarhus Kommune Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Vejle Kommune Norddjurs Kommune

5 Punkt 1. Velkomst Bogen Gudenåens kulturhistorie af Erik Hofmeister uddeles til Gudenåkomitéens medlemmer. Gudenåkomitéen samt hvad der ledte frem til dens dannelse, er beskrevet i kapitel 6. 5

6 Punkt 2. Godkendelse af dagsorden Indstilling Sekretariatet indstiller, at dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 4. juni 2014 godkendes Referat Jarl Gorridsen ønskede, at dagsordenspunkt 13 (GudenåSamarbejdet 2014) blev rykket frem, idet han ellers ikke kunne være tilstede under behandlingen. Ved at holde tidsplanen var det dog ikke nødvendigt at flytte punktet frem. 6

7 Punkt 3. Orientering om Vandråd Randers Fjord Tidligere behandling Gudenåkomitéen udpegede på mødet 21. februar 2014 Gudenåkomitéens sekretariat og dermed Viborg Kommune som sekretariat for vandrådet. Sekretariatet blev bemyndiget til, i samarbejde med oplandskommunerne, at vurdere hvilke af de indstillede organisationer og foreninger der blev medlem af vandrådet. Komitéen besluttede endvidere, at Gudenåkomitéens sekretariat i samarbejde med administrationen i oplandskommunerne koordinerer og tilrettelægger udarbejdelsen af udkast til indsatsplaner, ligesom Gudenåkomitéens formandskab og sekretariat faciliterer, at eventuelle prioriteringsmæssige dilemmaer løses. Det blev også besluttet, at sekretariatskommunens ressourceforbrug i forbindelse med vandrådsarbejdet og udarbejdelse af indsatsprogrammer finansieres af oplandskommunerne med udgangspunkt i en oplandsfordelingsnøgle. Baggrund Kommunerne har som noget nyt fået til opgave at udarbejde forslag til indsatsplaner for vandløbsindsatsen i 2. generation af vandplanerne, som skal gælde i I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplanerne kan der i følge Lov om vandplanlægning inddrages et vandråd bestående af foreninger og organisationer med interesse for beskyttelse og benyttelse af vand, hvis der er et ønske om det. Vandrådene oprettes på hovedvandopland-niveau. Dette er nu oprettet efter ønske fra en række organisationer, både lokale og landsdækkende. 7 Vandrådets sammensætning er vedlagt (bilag 1). Der indkom flere anmodninger om at blive medlem end de maksimalt 20 pladser Miljøministeriet har fastsat. Der blev derfor foretaget en prioritering efter retningslinjerne i bekendtgørelsen om vandråd. Vandrådet har ingen beslutningskompetence, men kan rådgive om indsatsen på et overordnet niveau. Rådgivningen sker på forskellige stadier i planlægningen. Vandrådet kan komme med mindretalsudtalelser, der vedlægges det endelige udkast. Det første møde blev afholdt den 26. marts. På dette møde blev den overordnede ramme for arbejdet ridset op, og der blev aftalt et sæt retningslinjer for vandrådets arbejde (vedlagt som bilag 2). Selvom deltagerne spænder vidt i interesser, var der en konstruktiv stemning blandt deltagerne. Chefen for Gudenåkomitéen sekretariat leder møderne. Der var ikke noget ønske om en politisk ledelse af møderne i vandrådet. På det andet møde den 24. april 2014 blev statens udmelding af rammer for indsatsplanlægningen, herunder virkemiddelkataloget og den økonomiske ramme, præsenteret for vandrådet. Den økonomiske ramme er meldt ud på oplandsniveau, og det er således op til de 13 kommuner i

8 Randers Fjord-oplandet at blive enige om fordelingen af midler. Indsatsen i den enkelte kommune skal godkendes i byrådene. Der foreligger nu et udkast til indsatsplan, som forelægges på det næste vandrådsmøde i juni. Der er udvalgt en række spærringer og vandløbsstrækninger, der er geografisk jævnt fordelt, og holder sig indenfor den økonomiske ramme som Miljøministeriet har meldt ud. Der er planlagt yderligere to vandrådsmøder, inden det endelige forslag til indsatsplan for Randers Fjord-oplandet skal sendes til Naturstyrelsen 7. oktober Vandrådet har endvidere ønsket et ekstra møde i form af besigtigelse af vandløbsstrækninger der er udpeget til indsats og allerede gennemførte restaureringer, og dette blev afholdt den 23. maj. Tidsplan og proces er tilrettelagt således at det så vidt muligt sikres at bidrag fra de forskellige aktører indgår på rette tid og sted. Hvis der skønnes at være behov for det, kan der afholdes endnu et vandrådsmøde. Bilag Bilag 1: Medlemmer af Vandråd Randers Fjord 18. marts 2014 Bilag 2: Retningslinjer for vandrådsarbejdet Randers Fjord Bilag 3: Referat fra 1. vandrådsmøde Bilag 4: Referat fra 2. vandrådsmøde Indstilling Sekretariatet indstiller, at 8 orienteringen tages til efterretning. Referat Indstillingen godkendt.

9 Punkt 4. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan Baggrund Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Randers Fjord består af de 7 kommuner i Gudenåkomitéen suppleret af Syddjurs, Norddjurs og Vejle kommune. De statslige vandplaner har i første planperiode udpeget hvor stor en reduktion af næringsstoftilførsel til søer og fjorde de enkelte oplande skal opnå, ligesom staten har udpeget hvilke virkemidler der skal anvendes og de økonomiske rammer for arbejdet. I hvert vandopland skal der udarbejdes VandOplandsPlaner (VOP er) for henholdsvis kvælstof- og fosforindsatsen (N-VOP og P-VOP) med projektlister, der løbende opdateres og indsendes til Naturstyrelsen. VOS en skal godkende VOP erne, når der sker ændringer. Naturstyrelsen har anmodet om at en opdateret N-VOP indsendes senest den 22. april 2014, med mindre der er indsendt en opdateret version for nylig, og der ikke siden er sket ændringer. Randers Kommune har i april været nødt til at opgive et projekt ved Rismølle Bæk på grund af lodsejermodstand. Der er derfor sket den ændring i VOPen, at Rismølle Bæk-projektet er skiftet ud med et projekt i Kollerup Enge i Favrskov Kommune. Dette projekt har tidligere været i VOPen, men blev taget ud i forbindelse med budgettilpasning i starten af Endvidere er projektet Vissing Enge i Favrskov Kommune afsluttet i maj måned, og N-VOP er opdateret for at afspejle dette. 9 Sekretariatets bemærkninger Ved sidste møde den 21. februar blev en revideret N-VOP godkendt. Den reviderede N-VOP er 22. april indsendt til Naturstyrelsen med forbehold for senere politisk godkendelse. Ved indsendelse af N-VOP i februar 2014 bemærkede sekretariatet, at reduktionsmålet for dette opland ikke umiddelbart kunne opnås med den nuværende økonomiske ramme, som blev reduceret med 11 mio. kr. i slutningen af Dette har Naturstyrelsen taget til efterretning. To af projekterne i N-VOPen afventer fortsat Naturstyrelsens afgørelse på om der vil ske for stort et fosfortab, inden der kan søges om realisering. Et af projekterne, Øster Alling vådenge i Norddjurs Kommune, som er stillet i bero, er under overvejelse til at deltage i et moniteringsprogram omkring fosfortab i vådområdeprojekter. Ved mødet den 21. februar blev en opdateret P-VOP også godkendt. Naturstyrelsen har siden rettet i standardskemaet, blandt andet på opfordring fra denne VOS, men der er ikke sket yderligere ændringer. Den reviderede N-VOP med kortbilag er vedlagt som hhv. bilag 5 og 6.

10 Bilag: Bilag 5: N-VOP pr. 4. juni Bilag 6: Kortbilag til N-VOP pr. 4. juni 2014 Indstilling Sekretariatet indstiller, at den reviderede N-VOP godkendes orienteringen tages til efterretning Referat Indstillingen godkendt. 10

11 Punkt 5. Næstformandskab Gudenåkomitéen 2014 og 2015 Baggrund Formandskabet i Gudenåkomitéen varetages på skift blandt de af Gudenåkomitéens medlemskommuner, der ønsker det. Kommunen med næstformandskabet er ifølge vedtægterne den kommune, der overtager formandskabet i den efterfølgende 2-årige periode. Gudenåkomitéens vedtægter fastslår, at næstformanden vælges på det første møde i Gudenåkomitéen i hver formandsperiode. Et valg af næstformand var ikke muligt på Gudenåkomitéens første møde 21. februar 2014, da spørgsmålet om et eventuelt næstformandskab fra Skanderborg Kommunes side først skulle behandles politisk på et møde efter Gudenåkomitéens første møde i indeværende periode. Sekretariatets bemærkninger Skanderborg Kommune ønsker ikke at varetage næstformandsposten i Gudenåkomitéen Følgende kommuner har tidligere varetaget formandsskabet: Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Favrskov Kommune, Viborg Kommune, Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomitéen vælger en næstformand for perioden Referat Indstillingen godkendt Randers Kommune varetager næstformandskabet Ole Pilgaard Andersen foreslog, at man i forbindelse med de kommende vedtægtsrevisioner overvejede at gøre formandskabet 4 året og at det evt. kunne følge en valgperiode. Ligeledes kunne et fast mødested være ønskeligt. Det blev på det grundlag besluttet at formandsperiodens længde, mulighed for permanent placering af Sekretariatet, mulighed for fast mødelokalitet for Gudenåkomiteens møder, mødeafholdelse drøftes som selvstændigt punkt på næstkommende Gudenåkomitémøde.

12 Punkt 6. Revideret budget for Gudenåkomitéen 2014 Baggrund Gudenåkomitéens regnskab 2013 viste, at der var et misforhold mellem de budgetterede og de reelle lønudgifter til medarbejderne i Gudenåkomitéens Sekretariat. Da budgettet for lønudgifterne til Gudenåkomitéens sekretariat 2014 (fremlagt til Gudenåkomitéens møde 7. juni 2013) er baseret på samme forudsætninger, som lå bag budgettet for 2013, præsenteres hermed et revideret budget Sekretariats bemærkninger Udgifterne til de af Gudenåkomitéen iværksatte aktiviteter afholdes af de deltagende kommuner efter en fordelingsnøgle, der svarer til den enkelte kommunes arealandel af det samlede opland (se tabel herunder). I 2014 er det samlede medlemsbidrag kr. Dertil kommer et overført beløb fra 2013 på kr., hvilket giver et samlet budget for Gudenåkomitéen er på kr. (oprundet til kr. i budgettet). Medlemsbidrag fordelingsnøgle efter opland (%) % Gudenåkomitéen* GudenåSamarbejdet** I alt Silkeborg Kommune Favrskov kommune Viborg Kommune Randers Kommune Skanderborg Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune Samlet medlemsbidrag * Bidraget til Gudenåkomitéen er 36.51% af det samlede bidrag ** Bidraget til GudenåSamarbejdet er 63.49% af det samlede bidrag I det reviderede budget er der sket følgende ændringer: Der antaget en ligelig fordeling mellem Gudenåkomité opgaver og sejladsopgaver for Sekretariatets koordinator. Lønningerne er fremskrevet fra 2013 til 2014 niveau Feriepenge/særlig feriegodtgørelse indgår ikke i lønningerne (betales af tidligere formandskommune)

13 Budgetposter Gudenåkomitéen 2014 Gudenåkomitéen GudenåSamarbejdet** I alt Lønudgifter koordinator* Lønudgifter projektleder* GudenåSamarbejdet inkl. evt. konference Mødeafholdelse Vedligeholdelse af hjemmesider Diverse I alt * = Lønningerne indeholder teknologileje samt 33% overhead. Lønudgiften til koordinatoren deles ligeligt mellem sejladsbudgettet og Gudenåkomitéens budget. ** = GudenåSamarbejdets detaljerede budget ses i tabel herunder For GudenåSamarbejdet er det reviderede budget (excl. lønudgifter) for 2014 uændret på i alt kr. (se tabel herunder), men posterne er omprioriteret. Posten til udarbejdelse af en selvstændig hjemmeside er nedprioriteret til fordel for GudenåKonferencen Konferencen er væsentlig for forankringen og kvalitetssikringen af Helhedsplanen hos det bredere netværk af interessenter. Udarbejdelse af en selvstændig hjemmeside forslås at afvente en beslutning om GudenåSamarbejdets fremtid, GudenåSamarbejdet kan i 2014 fortsat benytte sig af en underside på Gudenåkomitéens hjemmeside. Mødeafholdelse og diverseposten er opjusteret, mens studieturen foreløbig er aflyst. 13 Budgetposter GudenåSamarbejdet 2014 GudenåKonferencen Styregruppemøder Møder i arbejdsgrupper Foldere og andet materiale Hjemmeside 0 Diverse I alt GudenåSamarbejdet Indstilling Sekretariatet indstiller, at det reviderede budget for Gudenåkomitéen 2014 godkendes. Referat Indstillingen godkendt.

14 Punkt 7. GudenåSamarbejdets økonomi og opgaver i 2015 Kommisoriet for arbejdet med Gudenå Visionen Baggrunden og målene for arbejdet med Gudenå Visionen i GudenåSamarbejdet er beskrevet i bilagte kommisorium af 4. juni 2012 (bilag 7). Målet beskrives som: At skabe en helhedsplan for Gudenåen med udgangspunkt i Gudenåkomiteens vision for Gudenåen. Derudover beskrives den største opgave i listen over midler og indsatsområder til målopfyldelse, som at: Skabe et forum for det fremtidige samarbejde Gudenå Visionen, godkendt af Gudenåkomitéen 15. juni 2011, lyder Gudenåen - natur, oplevelser og kultur Mangfoldig natur Gudenåen og dens omgivelser er en guldgrube af mangfoldige naturtyper, som beriger landskab, mennesker og dyr. Vi vil bevare og udbygge de enestående naturværdier, så Gudenåen i al fremtid er et livgivende aktiv for området. 14 Naturens oplevelsescenter Gudenåen er naturens oplevelsescenter. Den ægte natur skaber de bedste oplevelser for de mange beboere og turister langs åen. Vi vil sikre, at benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd. Den levende kulturhistorie Gudenåen har gennem hundreder af år været livline for mennesker langs åen. Den byder på rige kulturværdier og historiske klenodier, som vi vil bevare, udvikle og markedsføre. Den levende kulturhistorie om Gudenåen skal være kendt i Danmark og i verden omkring. GudenåSamarbejdets fremtid GudenåSamarbejdet og arbejdet med Gudenå Helhedsplanen er af kommunerne i Gudenåkomitéen sikret sit andet projektår i Hvordan GudenåSamarbejdets fremtid skal se ud indholdsmæssigt, økonomisk og organisatorisk efter 31. december 2014 er ikke afklaret. For GudenåSamarbejdets ikke-kommunale medlemmer gælder, at VisitGudenaas mersalgsprojekt og projektet OplevGudenaa afsluttes i 2015, mens LAG-systemet omorganiseres med færre LAG er i Gudenåkommunerne fra 2015.

15 GudenåSamarbejdets mulige fremtidige opgaver Planer og strategi Udarbejde operationelle strategier, som Gudenå Helhedsplanen, og formidle disse, så Gudenåen som udviklingsområde indskrives i andre relevante strategier og udviklingsplaner, og så ressourcer hos relevante aktører om muligt allokeres til samarbejde om udvikling i GudenåLandet. Projekter og fundraising Igangsætte konkrete projekter i partnerskaber med lokale kræfter og relevante partnere, herunder private fonde og offentlige puljer. Facilitering og netværk Facilitere tværgående netværk og relevante lokale initiativer ved f.eks. at hjælpe med projektudvikling og fundraising. Koordinering af kommunale og ikke-kommunale indsatser langs Gudenåen. Den merværdi, som GudenåSamarbejdet potentielt kan tilføre hele GudenåLandet, er langsigtet og fokuseret udvikling. Udvikling af natur- og kulturoplevelser med kvalitet uden et snævert fokus på kommunegrænser, myndighedsbehandling, driftsopgaver eller kortsigtede kommercielle interesser. En udvikling, der gør Gudenåkommunerne til attraktive bosætningskommuner og en velbesøgt destination. 15 Sekretariatets bemærkninger Budgetforslag GudenåSamarbejdet 2015 Lønudgifter projektleder * Konsulentudgifter Studietur Mødeafholdelse Foldere og andet materiale Ny hjemmeside (inkl. fotos og medieovervågning) Diverse Udgifter i alt * Lønning indeholder teknologileje + 33% overhead

16 Medlemsbidrag fordelingsnøgle efter opland % GudenåSamarbejdet Silkeborg Kommune Favrskov kommune Viborg Kommune Randers Kommune Skanderborg Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune I alt Sekretariatet indstiller til dette møde 22. maj 2014 ikke et konkret forslag til GudenåSamarbejdets fremtidige organiseringsform. Det forventes imidlertid, at den fremtidige organisering besluttes i 2014, og at 2015 skal ses som et etableringsår for en ny permanent organisering. Sekretariatet foreslår, at der skabes mulighed for, at GudenåSamarbejdet i 2015 kan starte implementering af Helhedsplanen ved at igangsætte konkrete projekter, herunder indhentning af ekstern medfinansiering. For at tilgodese mulighederne for start og etablering af en ny organisation og fundraising til og igangsætning af projekter fra Helhedsplanen er budget 2015 udvidet i forhold til Posten Konsulentudgifter skal således give mulighed for at hyre en projektkonsulent til at igangsætte konkrete projekter samt dække behov for f.eks. juridisk bistand til etablering af en ny organisering af GudenåSamarbejdet. 16 I lønudgiften til projektlederen er indregnet fremskrivning af løn og den medregning af feriepenge for 2015 og 2016, der følger af sekretariatets flytning mellem formandskommuner og dermed ansættelsesforhold. Lønudgiften inkluderer desuden overhead og teknologileje. Øvrige poster er fremskrevet i forhold til prisudviklingen og der er tilføjet en post til udvikling af en ny hjemmeside, herunder et abonnement på en medieovervågningstjeneste til styrkelse af den interne og eksterne kommunikation. Det foreslås, at kommunerne søger bidraget til GudenåSamarbejdets bredspektrede udviklingsarbejde dækket fra andre områder end Teknik og Miljø-budgetterne. Bilag Bilag 7: Kommissorium for arbejdet med Vision Gudenåen_4.juni2012

17 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomitéen tilkendegiver, at GudenåSamarbejdet skal fortsætte sin møderække og sit sekretariatsarbejde i 2015 med det mål at etablere en mere permanent organisering af GudenåSamarbejdet i løbet af året. Sekretariatet til Gudenåkomitéens 3. møde i september 2014 fremlægger modeller for en fremtidig organisering af GudenåSamarbejdet. Budgetforslaget for GudenåSamarbejdet for 2015 godkendes med forbehold for budgetlægningen i de enkelte kommuner. Referat Indstillingen godkendt. Derudover blev følgende justeringer af budgettets tekst besluttet: posten hjemmeside rettes til det mere rummelige Digital kommunikation posten konsulentudgifter præciseres til projektansættelse/ konsulent, da det er et ønske, at viden, der oparbejdes i forbindelse med projekter så vidt muligt holdes internt i sekretariatet/ kommunerne. Gudenåkomitéen besluttede at sekretariatet til støtte for kommunernes budgetforhandlinger udarbejder et supplerende notat, der kortfattet redegør for formålet med GudenåSamarbejdet og det øgede budget for Notatet er udsendt pr. 5. juni 2014 og bilagt referatet. 17

18 Punkt 8. Budgetforslag for Gudenåkomitéen 2015 Baggrund Gudenåkomitéens budgetforslag 2015 præsenteres herunder. Sekretariatets bemærkninger Som konsekvens af, at Gudenåkomitéens Sekretariat flytter fysisk med formandskommunen, er Sekretariatets lønninger lavere det første år i en formandsperiode end det efterfølgende. Dette skyldes, at den tidligere formandskommune betaler Sekretariatets feriepenge i 2014, mens nuværende formandskommune betaler feriepenge i 2015 samt udbetaler optjente feriepenge for De øgede lønudgifter i 2015 medfører et øget medlemsbidrag, hvis Sekretariatets nuværende aktiviteter skal finansieres. Derudover fordrer det øgede engagement i GudenåSamarbejdet, som beskrevet i punkt 7, yderligere budgetforøgelse. Tabellerne herunder viser budgetforslag 2015 for hhv. Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet samt medlemsbidrag 2015 (fordelingsnøgle efter opland) for Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet Budgetforslag Gudenåkomitéen 2015 Lønudgifter koordinator* Studietur Mødeafholdelse Vedligeholdelse af hjemmesider Diverse Udgifter i alt * Lønning indeholder teknologileje + 33% overhead. Lønudgiften til koordinatoren deles ligeligt mellem sejladsbudgettet og Gudenåkomitéens budget. Budgetforslag GudenåSamarbejdet 2015 Lønudgifter projektleder * Konsulentudgifter Studietur Mødeafholdelse Foldere og andet materiale Ny hjemmeside (inkl. fotos og medieovervågningstjeneste) Diverse Udgifter i alt * Lønning indeholder teknologileje + 33% overhead Beskrivelse af de enkelte udgiftsposter ses i punkt 7

19 Medlemsbidrag fordelingsnøgle efter opland % Gudenåkomitéen GudenåSamarbejdet I alt 2015 I alt 2014 Silkeborg Kommune Favrskov kommune Viborg Kommune Randers Kommune Skanderborg Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune I alt Indstilling Sekretariatet indstiller, at budgetforslaget for Gudenåkomitéen 2015 godkendes under forbehold for budgetlægningen i de enkelte kommuner. Referat Indstillingen godkendt. 19

20 Punkt 9. Revideret budget 2014 for sejladsområdet Baggrund Regnskabet for sejladsområdet 2013 viste, at der var et misforhold mellem de budgetterede og reelle lønudgifter til medarbejderne i Gudenåkomitéens Sekretariat. Da budgettet for lønudgifterne til Gudenåkomitéens sekretariat 2014 (fremlagt til Gudenåkomitéens møde 7. juni 2013) er baseret på samme forudsætninger, som lå bag budgettet for 2013, præsenteres som for Gudenåkomitéen (punkt 6) et revideret budget for sejladsområdet Sekretariats bemærkninger Det samlede budget for sejladsområdet er på kr. Beløbet dækker over et overført beløb fra 2013 på kr. samt indtægter fra motorbådsregistrering og koncessionsgebyrer på kr. I det reviderede budget er det overførte beløb øremærket nye hjemmesider. I det reviderede budget er der sket følgende ændringer: Der antaget en ligelig fordeling mellem Gudenåkomité-opgaver og sejladsopgaver for Sekretariatets koordinator Lønningerne er fremskrevet fra til 2014-niveau Feriepenge/særlig feriegodtgørelse indgår ikke i lønningerne (betales af tidligere formandskommune) kr. henlægges til dækning af koordinatorens øgede lønudgifter i I 2015 dækker nuværende formandskommune udgifter til fulde feriepenge/særlig feriegodtgørelse. Nuværende formandskommune udbetaler endvidere fulde feriepenge/særlig feriegodtgørelse ifm. Sekretariatets flytning til ny formandskommune. I 2015 kan arbejdet med det kommende kanoudbud medføre, at mere end 50% af koordinatorens lønudgifter skal dækkes af indtægterne på sejladsområdet end i Midler er afsat hertil. Der er ikke planlagt udbetaling til medlemskommunerne i 2014 til dækning af administration af sejladsområdet 20 Revideret budget for sejladsområdet 2014 Udgifter Indtægter Lønudgift koordinator * Lønudgifter - kommunale medarbejdere 0 Nye IT systemer og hjemmesider IT konsulent (nuværende IT løsning) Grafisk konsulent (kortfolder og tryk) GIS konsulent (digitalt kort) Årlig udgift til betalingsmodul Mødeafholdelse Henlægning til øgede lønudgifter i Økonomikonsulent Silkeborg Diverse** Overførte uforbrugte midler fra Gebyr på bådregistrering Gebyr på udlejningskoncessioner I alt

21 *lønudgiften indeholder teknologileje, samt 33% overhead. Lønudgiften til koordinatoren deles ligeligt mellem sejladsbudgettet og Gudenåkomitéens budget. ** Diverse posten skal dække eksempelvis rådgivning, juridisk bistand og andre uforudsete udgifter. Indstilling Sekretariatet indstiller, at det reviderede budget for sejladsområde 2014 godkendes Referat Indstillingen godkendt. Det blev besluttet, at sejladsregisteret skal drøftes på næstkommende Gudenåkomitémøde. 21

22 Punkt 10. Det kommunale tidsforbrug på administration af sejladsområdet Baggrund I 2013 førte de kommunale medarbejdere i Gudenåkomitéens medlemskommuner, som arbejdede med administration af sejladsbekendtgørelsen, timeregnskab over den tid, de bruger på opgaver på sejladsområdet. Opgaverne er opgaver, som følger direkte af sejladsbekendtgørelsen og bekendtgørelsens bestemmelser, f.eks. meddelelse af fartøjskoncessioner, bådregistrering, drift af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, kontrol af sejlende og udlejere. Indtægterne fra motorbådregistreringer/gæstesejladser samt fartøjskoncessioner kan anvendes til at dække kommunernes tidsforbrug til opgaver, som følger af sejladsbekendtgørelsen. Formålet med tidsregistreringen var derfor at dokumentere de timer, de enkelte kommuner har anvendt på opgaverne, og på den baggrund at kunne fakturere timerne til Gudenåkomitéen var det første år, hvor dette var muligt, og da Gudenåkomitéens faste udgifter (sekretariatet, konsulentbistand, materialer, mødeafholdelse osv.) blev prioriteret, var det usikkert, hvor mange midler der kunne tilgå kommunerne Sekretariatets bemærkninger Det samlede kommunale tidsforbrug på sejladsområdet fremgår af nedestående tabel. Anvendes en standardtimepris for alle medarbejdere på 500 kr.pr. time (inkl. overhead og teknologileje), beløber omkostningerne ved kommunernes sagsbehandling sig til knap kr. Timeforbrug Timer Pris Randers Kommune 65, Viborg Kommune Favrskov Kommune 115, Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune 268, Horsens Kommune 229, Hedensted Kommune Efter Gudenåkomitéens faste udgifter var betalt i 2013, var der kr. tilbage til finansiering af udvikling af ny hjemmeside. Sejladsområdet var dermed underfinancieret med i størrelsesordenen kr. i Sejladsområdet financieres p.t. fra følgende kilder: a) Motorbådssejlende 30 kr. for gæstesejlende, 200 kr. pr. år. for hjemmehørende fartøjer (forventet indtægt i 2015: kr.) b) Kanokoncesioner 300 kr. pr. koncession (forventet indtægt i 2015: )

23 Såfremt administrationen af sejladsordningen skal financierers fuldt af indtægterne på sejladsområdet, er der umiddelbart nedenstående muligheder for at øge indtægterne: a) Hæve og ensrette priserne for gæstesejlende med og uden motor b) Hæve prisen for hjemmehørende motorbådssejlende c) Indføre gebyr for kanosejlende med hjemmehørende fartøjer på hele Gudenåen d) Sætte prisen for en kanokoncession op Indstilling Sekretariatet indstiller at, Sekretariatet undersøger mulighederne for en fuld finansiering af de kommunale udgifter, med indtægter fra motorbådsregistreringer, gæstesejladser samt fartøjskoncessioner Referat Gudenåkomitéen besluttede at Sekretariatet til næstkommende møde fremlægger flere scenarier for finansiering af de kommunale udgifter, der ikke nødvendigvis forudsætter fuld finansiering af alle kommunale omkostninger. Sekretariatet kan bl.a. inddrage i følgende forhold: 23 Belysning af kommunernes objektive forpligtigelser i henhold til bekendtgørelse nr. 416 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (17/4-2013). En harmonisering af taksterne, i det omfang, det er relevant. En opgørelse, der belyser Sekretariatets tidsforbrug med området (inkl. tid brugt på borgerservice)

24 Punkt 11. Kanokoncessioner Baggrund Kanosejlads på Gudenåen med udlejningskanoer kræver, at udlejeren har koncession til udlejningen. Retten til at drive udlejningsvirksomhed har indtil 2013 været forbeholdt ca. 20 allerede eksisterende udlejere, hvorfor nye virksomheder kun i mindre omfang har haft mulighed for at etablere sig. Gudenåkomitéen gennemførte derfor i 2012 et udbud af kanokoncessioner, med virkning fra Sekretariatets bemærkninger Som beskrevet i udbudsmaterialets hoveddokument, udbød Gudenåkomitéen på vegne af de 7 medlemskommuner kanokoncessionerne. Koncessionerne var opdelt i 2 puljer: 260 koncessioner tilhørte en pulje til strækningen Tørring - Ry Klostermølle (Gudenåens strækning 1), 702 koncessioner tilhørte en pulje til strækningen Mossø - Randers (Gudenåens strækning 2). Ikke alle koncessionerne på strækning 2 blev tildelt i forbindelse med udbuddet. Gudenåkomitéen havde det overordnede overblik over koncessionstildelingen og styrede økonomien i forbindelse hermed. Koncessionskontrakter og 3 dispensationer blev lavet af de kommuner, hvori ansøger til koncessionerne var erhvervsdrivende. Dette skyldes, at Gudenåkomitéen ikke er en juridisk enhed med ret til at indgå juridisk bindende aftaler. Efter udbuddet er der opstået situationer, der kræver en præcisering af, hvordan koncessionstildeling i tiden mellem 2 udbud administreres. I en situation, hvor en campingplads med tildelte koncessioner eksempelvis skal sælges, kan koncessionerne ikke sælges med. Koncessionerne kan kun overgå til anden/andre efter skriftlig aftale med udbyder. Udbyder er i begge dokumenter beskrevet som kommunen (jf. udbudsmaterialets bilag 2, 25 og koncessionskontrakternes 18 se bilag 8). 24 Sekretariatets vurdering Denne situation er uhensigtsmæssig, idét Gudenåkomitéen ifølge udbudsmaterialet er udbyder af koncessionerne på kommunernes vegne. Gudenåkomitéen ikke alene udbyder koncessionerne, men koordinerer og administrer ordningen om udlejningskoncessioner til langturssejlads på vegne af de 7 medlemskommuner. Dette er beskrevet i 1, stk. 2 i de på Gudenåkomitéens hjemmeside offentligt gjorte regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet. Gudenåkomitéen anbefaler, at ubenyttede koncessioner efter en slagssituation ikke kan tildeles af kommunerne til nye ejere. I stedet falder de tilbage til/placeres hos Gudenåkomitéen til den pulje, de stammer fra. Herfra kan der efter annoncering ansøges i indeværende koncessionsperiode, og de samme objektive kriterier fra udbuddet anvendes Bilag Bilag 8: Uddrag fra kanoudbudsmaterialets bilag 2 og en kommunal koncessionskontrakt

25 Indstilling Sekretariatet indstiller at, at ubrugte koncessioner falder tilbage til en pulje, hvorfra de kan søges i koncessionsperioden det annonceres, at der er ledige koncessioner at søge med en fastsat tidsfrist de objektive udvælgelseskriterier fra udbuddet anvendes ved ansøgninger om koncessioner i indeværende koncessionsperiode. Referat Punktet udskydes, med henblik på en yderligere juridisk afklaring. 25

26 12. Sejlads på Gudenåen oplysning og kontrol Baggrund I 2012 og 2013 har der udgået informationsmateriale om sejlads på Gudenåen fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Der er tale om hhv. pressemeddelelser om sejladskontrollen i Gudenåsystemet (bilag 9) og et orienteringsbrev til foreninger o.l. om reglerne for udlejning af fartøjer på Gudenåen (bilag 10). Orienteringsbrevet er efterspurgt af kanoudlejerene på Gudenåen, der på møder i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har givet udtryk for, at de oplever ulovlig udlejning som et stort problem. Pressemeddelesen hjælper til at sætte fokus på problemerne med fart og manglende registrering af motorbåde på Gudenåen, som registreres både i forbindelse med sejladskontrollerne og indrapporteres af Brugerrådets medlemmer. Sekretariatets bemærkninger I 2014 skal den samme type informationsmateriale offentliggøres, og orienteringsbrevet påtænkes i lighed med tidligere år udsendt til foreninger og andre mulige aktører på Gudenåen. Brugerrådet er udelukkende er et rådgivende organ og kan dermed ikke agere og oplyse som myndighed. Sekretariatet foreslår derfor at afsenderen ændres fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen til Gudenåkomitéen, repræsenteret af dennes Formand. Såvel orienteringsbrev som pressemeddelelse skal for at være effektfuld offentliggøres i starten af sejladssæsonen 2014; dvs. helst inden 1. juni Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomitéen, repræsenteret af Formanden, er afsender på orienteringsbrevet om reglerne for udlejning af fartøjer på Gudenåen samt pressemeddelelsen om sejladskontrollen i Orienteringsbrevet lægges på hjemmesiden Bilag Bilag 9: Pressemeddelelse_Kontrol af de sejlende på Gudenåen Bilag 10: Orienteringbrev om udlejningsreglerne på Gudenåen Referat Indstillingen godkendt

27 Punkt 13. GudenåSamarbejdet 2014 Opgaver i GudenåSamarbejdet i 2014 Hovedtemaerne for 2014 Gudenå Helhedsplanen, herunder GudenåKortet og GudenåKonferencen 2014 Fremtidig organisering af GudenåSamarbejdet, herunder formidling og forankring af GudenåSamarbejdet i kommunerne Gudenå Helhedsplanen Et udkast til Gudenå Helhedsplanen kommer på dagsordenen til GudenåSamarbejdets næste møder i 2014 med det formål at have en version klar til politisk behandling i løbet af GudenåKonferencen Gudenåkomitéen ønskede efter den velbesøgte GudenåKonference i 2013 med VisitGudenaa, OplevGudenaa og Gudenåkomitéen som værter at gentage succesen med en tværgående GudenåKonference i Konferencen er prioriteret i GudenåSamarbejdets budget for 2014 (se punkt 6) med kr. Før planlægningen, der forventes igen at kunne foregå i et samarbejde med VisitGudenaa og OplevGudenaa, bliver mere konkret, ønsker sekretariatet at afklare Gudenåkomitéens forventninger til den næstkommende GudenåKonference. Den næstkommende GudenåKonferencen kan afholdes efter to forskellige skabeloner - En "åben, lokal workshop" i efteråret 2014, hvor et udkast til Gudenå Helhedsplanen behandles og høres i netværket af Gudenå-interessenter, suppleret med inspirationsoplæg. - En større konference i løbet af 2015, hvor den færdige og politisk behandlede Gudenå Helhedsplan præsenteres og sættes i en national og international sammenhæng. 27 Hvis Gudenåkomitéen ønsker en større konference i 2015, vil Helhedsplanen blive kvalificeret og komme i "høring" hos flest mulige repræsentanter for netværket af Gudenå-interessenter gennem en række fokusgruppemøder mm. ved Sekretariatet. Fremtidig organisering Jf. Punkt 3 har Gudenåkomitéen 21. februar 2014 godkendt en tidplan med mulige aktiviteter, der i 2014 skal forankre GudenåSamarbejdets i kommunerne og afklare GudenåSamarbejdets fremtidige organisering. I regi af GudenåSamarbejdet udarbejdes Gudenå Helhedsplanen i løbet af Samtidig afklares GudenåSamarbejdets fremtidige organisering i regi af Gudenåkomitéen. Møderne i de to fora samt den planlagte GudenåKonference 2014, 23. oktober (bemærk ændret dato) er tilrettelagt således, at møderne falder på skift, så der løbende kan kommunikeres mellem de to fora både i form af orienteringer, anbefalinger og behandling af punkter.

28 Anbefalinger fra GudenåSamarbejdet i Gudenåkomitéen GudenåSamarbejdet afholdt sit første møde i 2014 den 28. marts, hvor det blandt andet blev drøftet, hvilken organiseringsform og opgaveportefølge GudenåSamarbejdet fremadrettet bør have. GudenåSamarbejdet anbefaler, at Gudenåkomitéen i sin beslutning om GudenåSamarbejdets fremtidige organisering tager udgangspunkt i Helhedsplanen. Gudenå Helhedsplanen vil lægge op til en opgaveportefølge og en formålsbeskrivelse, som organisering og finansiering kan tilrettelægges ud fra. Gudenå Helhedsplanen betragtes som nøglen til den videre udvikling af GudenåSamarbejdet. GudenåSamarbejdet anbefaler Gudenåkomitéen at overveje følgende destinationer for dets forventede studietur i 2015: Klarelven, Sverige; de (nord) tyske floder; de engelske floder; medlemmer af Inland Waterways. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning den næstkommende GudenåKonference afholdes, så vidt muligt i samarbejde med VisitGudenaa og OplevGudenaa, med det fokus at indhente inspiration og "høringssvar" til kvalificering af Gudenå Helhedsplanen i efteråret Referat Indstillingen godkendt Forventningerne til den kommende konference blev afklaret. Det ønskes, at den næstkommende GudenåKonference har karakter af en åben lokal workshop, der fokuserer på at indhente inspiration og "høringssvar" til kvalificering af Gudenå Helhedsplanen. Konferencen skal vidt muligt arrangeres i samarbejde med VisitGudenaa og OplevGudenaa. Det blev pointeret, at byrådene er vigtige interessenter, som konferencen også skal adressere.

29 14. Orientering fra Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Baggrund Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen har 30. april afholdt sit første af 2 møder i Da Brugerrådet er rådgivende overfor kommunerne og Gudenåkomitéen vedr. administration af bekendtgørelsen, orienteres herunder om mødet. Referatet fra mødet kan ses som bilag 11. Sekretariatets bemærkninger Mødet i Brugerrådet var det første, hvor Viborg kommune havde formandsskabet. Dagsordenen til Brugerrådsmøder før en sejladssæson er sædvanligvis ikke så fyldig som efter en sejladssæson, idet aktiviteten på vandet i vinterhalvåret er lav. Der blev på mødet efterlyst en fyldigere dagsorden, hvilket dog kræver, at Brugerrådets medlemmer fremsender forslag til dagsordenspunkter. Mødets fokus var primært orientering: orientering om tidshorisonten på Brugerrådets vedtægtsrevisioner (herunder optagelse af nye medlemmer), orientering om den kommende sæsons sejladskontrol og orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan. Derudover blev Sekretariatets udkast til nyt orienteringsbrev, som kanoudlejerne på sidste Brugerrådsmøde var blevet stillet i udsigt debatteret. Indstilling Sekretariatet indstiller, at 29 orienteringen tages til efterretning. Bilag Bilag 11: Referat_Møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen 30. april 2014 Referat Indstillingen godkendt.

30 Punkt 15. Orientering om henvendelse om Gudenåen efter nedlæggelse af Tange Sø Baggrund Gudenåkomitéens Sekretariat har 16 marts 2014 i lighed med en række andre kommuner modtaget en henvendelse fra Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø. Foreningen har med henvisning til den forestående næste vandplanperiode fremsendte rapporten Gudenåen - efter nedlæggelsen af Tange Sø - Del 1" (bilag 12), der ifølge foreningen dokumenterer fordele ved at nedlægge Tange Sø. Sekretariatets bemærkninger Spørgsmålet om Tange Søs fremtid har tidligere været behandlet i Gudenåkomitéen og har som følge heraf været behandlet i de enkelte kommuner med vandopland til Randers Fjord. I et høringssvar fra Gudenåkomitéen til Naturstyrelsen 5. april 2011 om vandplan for Randers Fjord ses følgende passage om Tange Sø: 7. Tange Sø Spørgsmålet om faunapassagen i Tange Sø er udskudt til næste vandplanperiode. - Det anbefales, at der træffes afgørelse i spørgsmålet om faunapassagen ved Tange Sø snarest muligt, så de fremtidige forhold er klarlagt, når den nuværende koncession for Gudenåcentralen udløber i Det anbefales, at Tange Sø skal bevares i en form, der sikrer de rekreative interesser for flest mulige af borgerne omkring søen herunder specielt borgerne i Ans og Tange by. - Derudover anbefaler Favrskov, Randers, Odder, Århus, Syddjurs, Skanderborg, Hedensted, Ikast- Brande, Norddjurs og Horsens kommuner, at mest mulig af Gudenåens nuværende vandføring kan afleveres til et bredt omløb uden om Tange Sø, således at der både sikres den bedst mulige vandkvalitet i Tange Sø samt fri passage for alle fiskearter og de bedst mulige gyde-, opvækst- og overlevelsesforhold for laksefisk. Målet herved er at få en så stor levedygtig (selvreproducerende) laksefiskebestand i Gudenåen som muligt. 30 Det er Staten, der ifølge Lov om vandplanlægning (Lov nr af 26. december 2013) skal fastlægge mål og indsatsbehov for den kommunale vandplanindsats i den kommende vandplanperiode. Kommunens opgave i vandplanen er at fastlægge en indsatsplan ud fra de udmeldte mål og indsatsbehov. Det er således Staten, der til 2. eller 3. vandplanperiode skal beslutte de fremtidige forhold ved Gudenåens passage ved Tange Sø. Bilag: Bilag 12: Gudenåen - efter nedlæggelsen af Tange Sø - Del 1

31 Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning Referat Indstillingen godkendt. 31

32 Punkt 16. Punkter til næste møde Forslag til emner til næste møde i Gudenåkomitéen 12. september 2014: Orientering om Vandråd Randers Fjord VOS kort orientering: Bl.a. drøftelse af, om projekter fortsat skal igangsættes set i lyset af at de skal være gennemført inden udgangen af 2015 Orientering fra kommunerne om budgetforhandlinger Orientering fra GudenåSamarbejdet, herunder GudenåKonferencen 2014 Fremtidig organisering af GudenåSamarbejdet VOP Budgetforslag for sejladsområdet 2015 Vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen Status på de nye hjemmesider Studietur 2015 (datoer, sted, emne mm.) 32 Yderligere punkter ønsket på Gudenåkomitéens møde 4. juni 2014: Forholdende omkring og skrukturen omkring Gudenåkomitéen Sejladsregisteret Laks og vandstanden i Gudenåen Sejladsområdet forpligtigelser og forretning Kanokoncessioner

33 Punkt 17. Eventuelt Kommunerne orienterer gensidigt om Gudenårelaterede projekter. Referat Keld Rasmussen fortalte om møde 17/ vedr. Vestbirk Kraftværks fremtid. Ann Ammitzbo oplyste om Kolibri Film, der vil lave en dokumentarfilm om naturfænomenet Gudeåen. Sekretariatet har 4. juni 2014 rundsendt filmselskabets kontaktoplysninger pr. mail til deltagerne i Gudenåkomitéens møde. 33

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25)

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) GudenåSamarbejdet Styregruppemøde 27. juni 2014 3. juli 2014 Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 kl. 9.00-12.00 inklusive frokost DAGSORDEN: Kl.9.00: MORGENBRØD 1. Velkommen v. Torsten

Læs mere

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Den 5. oktober 2010 Til medlemmer af Gudenåkomitéen Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Mødet blev afholdt på Fladbro Kro. Deltagere: Se bilag 1. Velkomst og præsentation af deltagerne

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Den 10. januar 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 26. september 2014 Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 6. marts 2015 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale Multisalen Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 16. marts 2015 Dagsorden:

Læs mere

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1 GudenåSamarbejdet 25. november 2014 Styregruppemøde 21. november 2014 Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, kl. 9-14 inkl. frokost og rundvisning i udstillingen OplevGudenaa på AQUA

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden:

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013 Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Anne Neergaard (kl. 09:00) 2. Godkendelse af referat og dagsorden v/ Anne Neergaard

Læs mere

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 5. december 2014 kl. 09.00 15.00 Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By. Mødelokale Vinkælderen Der blev serveret morgenkaffe og let julefrokost 12. december

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 8. maj 2015 kl Vissing Enge samt Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten.

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 8. maj 2015 kl Vissing Enge samt Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten. Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 8. maj 2015 kl. 9.00 13.00 Vissing Enge samt Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten. Mødelokale 2 Der blev serveret morgenmad og en let frokostanretning 12. maj

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 5. juni 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 1. Velkomst v/ Charlotte Green 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær.

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. 9. august 2013 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 7. juni 2013 Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. Dagsorden: 1.

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 10. marts 2017 kl Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. Mødet holdes i sal 2

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 10. marts 2017 kl Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. Mødet holdes i sal 2 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 10. marts 2017 kl. 09.00 13.30 Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. Mødet holdes i sal 2 Der var forplejning til mødet 14. marts 2017 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale M5 Der vil blive serveret en let frokostanretning 18. september 2015

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 3. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 12.06.2014 Varighed:

Læs mere

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch 30. april 2014 kl. 15.00 17.00,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen 2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen Orientering om status

Læs mere

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014

VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord. Tirsdag d. 5. august 2014 VOS og Vandrådsmøde Ringkøbing Fjord Tirsdag d. 5. august 2014 Dagsorden 1. Velkomst v. Ole Kamp 2. Baggrund for arbejdet med vandløbsindsatser i 2. generation vandplaner. 3. Vandrådets arbejde og anbefalinger

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet 1 Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet I medfør af 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. xxx af xx.xx.2016 om

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

3. Konstituering af Gudenåkomitéen for (kl ) v./ Jens Peter Hansen

3. Konstituering af Gudenåkomitéen for (kl ) v./ Jens Peter Hansen Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. marts 2016 kl. 09.00 12.00 Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Mødelokale C226 Der blev serveret let morgenmad og frokost til mødet 7. marts 2016 Dagsorden:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158.

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal

Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj 2010, kl. 9-13, Oluf Palmes Alle 15, Århus, mødelokale K8, 1. sal Til regionernes kontaktpersoner for Specialpsykologuddannelsen! " 12. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra møde vedr. specialpsykologuddannelsen den 11. maj

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors

Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 1. juni 2012, 10.00 13.30. 13.30 15.00 Særskilt møde om kompensationsopdræt af muslinger Sted Dansk Skaldyrcenter, Øroddevej 80, 7900 Nykøbing Mors Sekretariat:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. februar 2009 /METGRE Åbent referat af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Mødedeltagere: Region

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 12. september 2014, 10.00 13.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening

Jens Lund, Centralforeningen for Limfjorden Albert Steen-Hansen, Dansk Ornitologisk Forening Hans Kieldsen, Dansk Skovforening Referat Forum Vandråd for Limfjorden Tid 14.april 2014, 16.00 19.00 Sted Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet

Grundvandsrådet. 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF. Deltagere: Gæster: Afbud: Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet 6. februar 2008 Kl. 16:00 i Mødelokale, TF Deltagere: Grundvandsrådet Bo Jensen, Byrådet, Formand for Grundvandsrådet Benny Christensen, Byrådet Arne Hastrup Larsen, Danmarks Naturfredningsforening Hans-Kurt

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted Morsø Kommune. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers BEK nr 111 af 26/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 749 af 21/06/2007 Lovgivning som forskriften

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl. 15.35 15.45) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres

5. Evaluering af sejladskontrol 2013 v./ Hanne Wind-Larsen (kl. 15.35 15.45) Resultaterne af sejladskontrollen i 2013 præsenteres 12. november 2013 kl. 15.00 17.00, Byrådssalen,. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Ann Ammitzbo (kl. 15.00 15:05) Velkommen til Majbritt Kjeldahl Lassen, der erstatter Maibritt Langfeldt Sørensen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere