Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september Mødet afholdtes i Hammel, kl Dagsorden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden:"

Transkript

1 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013 Mødet afholdtes i Hammel, kl Dagsorden: 1. Velkomst v/ Anne Neergaard (kl. 09:00) 2. Godkendelse af referat og dagsorden v/ Anne Neergaard (kl. 09:05) 3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan v/ Jens Albert Hansen (kl. 09:10) 4. Orientering om afvist udbudsklage v. Ann Ammitzbo (kl. 09:45) 5. Orientering fra GudenåSamarbejdet og sekretariatet v/ Anni Nørskov Mørch (kl ) Pause (Kl ) 6. Fælles kommunikationsplan v. Anni Nørskov Mørch (kl ) 7. Gudenåkomitéens budget for 2014 v. Ann Ammitzbo (kl ) 8. Ophævelse af Tangeloven v. Anne Neergaard (kl ) 9. Drøftelse af emner til næste møde v. Anne Neergaard (kl ) 10. Eventuelt (kl ) BILAG: 1. Referat fra Gudenåkomitéens møde 7. juni VOS Randers Fjord følgebrev til NST vedr. kvælstofvådområder_30_08_13 3. Forslag til N-VOP_version 4.3 af

2 4. Opsamling GudenåSamarbejdets studietur til Naturturisme Sydfyn Evaluering af studietur og tanker om GudenåSamarbejdets fremtid 6. Fælles kommunikationsplan for VisitGudenaa, OplevGudenaa og Gudenåkomitéen_september Detaljeret budgetforslag for Gudenåkomitéens aktiviteter Lovforslag om ændring af Tangeloven_25. juni Henvendelse fra Gudenaacentralen til Gudenåkomitéen ang. høringsvar til lovforslag om ændring af Tangelov_2. sept Sportsfiskerforbundets høringssvar vedr. lovforslag om Gudenaacentralen_ Dansk Center for Vildlaks_Høringssvar til Tangeloven_5. september Favrskov Kommune_Høringssvar vedr. ophævelse af Tangeloven (NST ) 2

3 Punkt 1. Velkomst Anne Neergaard bød velkommen. Gudenåkomitéens nye koordinator, Majbritt Kjeldahl Lassen, deltog for første gang. Samlet deltagerliste: Politikere Anne Neergaard Jens Ravn Hans Okholm Jørgen Bruno Andersen Teknikere Ann Ammitzbo Majbritt Kjeldahl Lassen Anni Nørskov Mørch Jens Albert Hansen Hanne Wind Larsen Morten Horsfeldt Jespersen Hanne Stadsgaard Jensen Keld Rasmussen Bjarke H. Jensen Hans Brok-Brandi Afbud Hans Bang-Hansen Claus Leick Anette Marqvardsen Peter Sigtenbjerggaard Lars A. Clement Carsten Bech Steen Ravn Christensen Jens Meilvang Peter Holm Jørgen Jørgensen Favrskov Viborg Silkeborg Randers Favrskov Gudenåkomitéen Gudenåkomitéen Favrskov Randers Silkeborg Viborg Horsens Hedensted Skanderborg Horsens Skanderborg Hedensted Hedensted Favrskov Syddjurs Syddjurs Norddjurs Norddjurs Viborg 3

4 Punkt 2. Godkendelse af referat og dagsorden Referat og dagsorden blev godkendt. Bilag: 1: Referat fra Gudenåkomitéens møde 7. juni

5 Punkt 3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan Baggrund: Vandoplandsstyregruppen (VOS) for Vandplanen for Randers Fjord. VOS en har ansvaret for at indmelde projekter til vandoplandsplanen (VOP) for Randers Fjord og for at projekterne lever op til statens krav. Der skelnes mellem projekter til fosforfjernelse i søer (P-VOP) og projekter til fjernelse af kvælstof til Randers Fjord (N-VOP). Indhold/vurdering: P-VOP: Den Nationale Styregruppe har besluttet, at indsatsen kan køre videre, og at egnede projekter til fjernelse af fosfor til visse udpegede søer, nu kan søges realiseret af kommunerne. Staten er desuden ved at undersøge, om der er mulighed for at også køb/salg af projektjord kan indgå i fosforprojekterne, hvor det hidtil kun har været muligt at tilbyde lodsejerne et årligt driftstilskud i 20 år (aftale om 20-årig fastholdelse). Det er en ordning, der ikke har været videre populær hos en del af lodsejerne. Både Favrskov og Silkeborg kommuner afventer denne afklaring, før der søges om realiseringsgodkendelse og indledes forhandling med lodsejerne. I de resterende udpegede søer i vandoplandet til Randers Fjord er der ringe muligheder for at etablere fosforvådområder ud fra de gældende rammebetingelser. I den forbindelse arbejder Naturstyrelsen videre med overvejelser om anden form for fosforfjernelse eksempelvis fosforudfældningsbassiner. Kommunerne skal afvente statens arbejde hermed. Teknikergruppen vil senere udarbejde en ny P-VOP, der afspejler denne situation. N-VOP: Realiseringen af Vissing Enge påbegyndes ultimo august. Norddjurs, Silkeborg og Randers Kommuner har anmodet VOS om, at de 3 projekter Bode Enge, Gudenå Tvilum Bro Kongensbro samt Tjærby-Vestrup udtages af N-VOP på grund af lodsejermodstand eller negativ fosforvurdering (risiko for fosfortab fra projektet til vandmiljøet). Det fremgår af nye oplysninger fra Naturstyrelsen (infomail af 28. juni 2013), at den økonomiske og kvælstofmæssige andel til private projekter i det samlede VOP-regnskab for Randers Fjord nu ikke længere kan anvendes til kommunale projekter, idet den private ordning er lukket. Det betyder, at nøgletallene for VOP Randers Fjord nu er 77 ton kvælstof (tidligere 91 ton) og en samlet budgetramme på 66,3 millioner kr. (tidligere 77,8 mill. kr.). Dermed skal der alt andet lige findes færre egnede projekter i hovedvandsoplandet. Det er tilladt at overskride kvælstof- og budgetrammen i VOP en, hvis der er projekter hertil, men kun hvis staten finder og godkender overførsel af uforbrugte midler fra andre hovedvandsoplande. Teknikergruppen har screenet oplandet for de sidste potentielle kvælstof-vådområder, der tænkes at kunne realiseres indenfor de gældende vådområde- og lovgivningsmæssige rammer. Det har 5

6 resulteret i en ny venteliste, der præsenteres på mødet. Fra listen er udvalgt 4 nye projekter til indsættelse i VOP en, hvorved kvælstofkravet opfyldes med en positiv margin på 2 tons og den økonomiske ramme opfyldes med en positiv margin på 4 millioner kr. Projekterne er Rismølle Bæk Nord for Gimming (11,8 ton N Randers Kommune), Drostrup/Stobdrup Enge (12,1 ton N Favrskov Kommune) samt Enge ved Vejrumbro og Hjermind Sø (hhv. 4,3 og 3,5 ton begge Viborg Kommune). Naturstyrelsen har ved mail af 25. juli 2013 anmodet VOS erne om at fremsende opdateret N-VOP til brug for næste møde i den Nationale Styregruppe for vådområdeindsatsen. I mailen opfordrer styrelsen VOS om at indsende et følgebrev til VOP en, hvor VOS en forklarer særlige udfordringer i hovedvandoplandet i forhold til at overholde rammerne for indsatsen. På baggrund af dette og tilsvarende ønsker fra VOS Randers Fjord ved sidste møde i Gudenåkomiteen 7 juni 2012 har teknikergruppen udarbejdet et teknisk svar, der er vedhæftet som bilag 2. Bilag: 2. VOS Randers Fjord følgebrev til NST vedr kvælstofvådområder_30_08_13 3. Forslag til N-VOP_version 4.3 af Indstilling: Sekretariatet indstiller til VOS, at Ændringerne i N-VOP godkendes (Forslag til version 4.3 af 13/9-2013) Det tekniske følgebrev til Naturstyrelsen vedr. særlige udfordringer i hovedvandoplandet godkendes Referat: Jens Albert Hansen redegjorde for dagsordenspunktet og baggrunden herfor. Indstillingen godkendt. 6

7 Punkt 4. Orientering om afvist udbudsklage Baggrund: For at skåne naturen er antallet af udlejningskanoer på Gudenåen reguleret. Tilladelse til at drive udlejningsvirksomhed til langturssejlads udstedes af Gudenåkommunerne gennem Gudenåkomitéen. Retten til at drive udlejningsvirksomhed var tidligere forbeholdt allerede eksisterende udlejere, og nye virksomheder har kun i mindre omfang haft mulighed for at etablere sig. For at overholde servicedirektivets bestemmelser (kapitel III), som også fremgår af sejladsbekendtgørelsen sendte Gudenåkomitéen de ca koncessioner til langturssejlads i udbud i Efter udbuddets afgørelse og nye fireårige kontrakter er indgået mellem vinderne af udbuddet og Gudenåkommunerne, valgte udlejningsfirmaet Truust Camping Kanoudlejning på Hele Gudenåen 31. maj 2013 at fremsende en klage til Klagenævnet for Udbud. Vurdering/indhold: Trust Camping Silkeborg & Kanoudlejning på Hele Gudenåen anmodede Klagenævnet for Udbud om at konstatere, at Gudenåkomitéen havde tilsidesat de grundlæggende EU-retlige principper om henholdsvis ligebehandling og gennemsigtighed. I klagen blev der stillet krav om, at tildelingsbeslutningen skulle annulleres, idet klager mente, at tildelingen blev foretaget på et fejlagtigt grundlag. Ligeledes fremførte klager, at udbudsmaterialet var uklart og tilbudsvurderingen var uigennemsigtig og sket i strid med ligebehandlingsprincippet. Slutteligt anfægtede klager udbyders henvisning til, at koncessionskontrakterne omfattedes af servicedirektivet med deraf følgende krav om udbud. Klager mente, at udbudsdirektivet ikke finder anvendelse på koncessionskontrakter om tjenesteydelser som defineret i artikel 1, stk. 4, jf. artikel 17. Klagenævnet for Udbud besvarede klagen 4. juni 2013 med et krav om, at klagen skulle præciseres inden 18. juni 2013, da klagen ellers ville blive afvist. Klagerens advokat meddelte 21. juni 2013, at der ikke vil blive indgivet yderligere i anledning af klagen, og at han herefter går ud fra, at klagen afvises. 28. juni 2013 modtog Gudenåkomitéens formand Anne Neergaard besked fra Klagenævnet for Udbud om, at klagenævnet havde besluttet at afvise klagen, idet de af klageren nedlagte påstande var uegnede til at danne grundlag for sagens behandling. Økonomi: Ingen Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 7

8 Referat: Ann Ammitzbo redegjorde for dagsordenspunktet. Orienteringen blev taget til efterretning. 8

9 Punkt 5. Orientering fra GudenåSamarbejdet og sekretariatet Baggrund: I GudenåSamarbejdet samarbejder Gudenåkomitéen med LAG, VisitGudenaa og OplevGudenaa om en bæredygtig udvikling af natur- og kulturoplevelser i GudenåLandet, blandt andet gennem udarbejdelsen af en Gudenå Helhedsplan. Sekretariatet orienterer om StoreGudenaaDag 17. august 2013, arbejdet med Helhedsplanen samt GudenåSamarbejdets studietur til Naturturisme I/S på Sydfyn 10. juni Økonomiske forhold: StoreGudenaaDag 17. august 2013 Gudenåkomitéen var positiv over for ansøgningen fra OplevGudenaa om støtte til StoreGudenaaDag og henviste til de enkelte Gudenåkommuner, der alle støttede arrangementet. Helhedsplanen Arbejdet med Helhedsplanen udføres inden for rammerne af de poster, Gudenåkomitéen har afsat i sit budget til GudenåSamarbejdet. GudenåSamarbejdets studietur til Naturturisme I/S 10. juni 2013 Studieturen til Naturturisme I/S blev afholdt som budgetteret for cirka kr. fra posten til GudenåSamarbejdet i Gudenåkomitéens budget. Indhold/Vurdering: StoreGudenaaDag 17. august 2013 OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen afholdt StoreGudenaaDag 17. august 2013 for første gang. Arrangementet var det borgerinddragende element i OplevGudenaas fase 1-aftale med Nordea-fonden og blev markedsført bredt i GudenåLandet som Danmarks længste oplevelse. Over 70 forskellige arrangementer langs Gudenåen løb af stablen i løbet af dagen, og arrangementet fik god presseomtale. Helhedsplanen Arbejdet med Helhedsplanen foregår via en brugerinddragende metode i såvel Blå Stipartnerskabet, i Århus 2017 s Ruter og Spor-klynge samt i en kommende lystfiskerfokusgruppe. Målet er at samle en dynamisk og strategisk plan for, hvordan vi udnytter GudenåLandets natur og kulturhistorie til at gøre området til et mere attraktivt sted at bo og besøge. Helhedsplanen skal samle eksisterende viden i et nyt samlet Gudenåperspektiv og formulere nye visioner for udvalgte indsatsområder, som i første version hedder: stisystemer, kulturhistorie og lystfiskerturisme. 9

10 For at formidle GudenåSamarbejdets konkrete perspektiver for de enkelte kommuner, tilbydes alle 7 kommuners Byråd et oplæg på en halv time før et byrådsmøde i efteråret eller vinteren Sidste møde i GudenåSamarbejdet bestod i en studietur til Naturturisme I/S i og omkring Faaborg på Sydfyn. Formålet med turen var at hente inspiration til den fortsatte udvikling af GudenåSamarbejdet. Deltagerne blev modtaget af sekretariat, partnere og bestyrelsesmedlemmer, som fortalte om og viste eksempler på det sydfynske udviklingsarbejde. Naturturisme I/S er en tværkommunal udviklingsorganisation, ledet af en selvstændig bestyrelse og med eget sekretariat i Svendborg. Naturturisme I/S skal gøre Det Sydfynske Øhav mere attraktivt for turister og fastboende blandt andet gennem udvikling af rammerne for friluftsliv. Indholdsmæssigt har man i sin friluftsstrategi satset og fokuseret på udvalgte typer af friluftsaktiviteter, også før de er blevet alle mands eje (f.eks. havkajak). Og man har sikret, at strategien er bæredygtig ved at basere den på områdets styrker og ved fortsat at investere i naturens bevarelse og genopretning. Organisatorisk har de 4 kommuner, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø, organiseret sig i Naturturisme som et I/S, dvs. et interessentselskab eller et 60 selskab. Et I/S har ifølge Naturturisme I/S en række fordele: Ved at flytte beslutningskompetencen, der vedrører netop samarbejdets formål, til en selvstændig organisation, bliver organisationen handlekraftig sammenlignet med 4 forskellige kommuners tungere arbejdsgange. Et I/S har en større risikovillighed og større mulighed for at lære gennem eksperimenter, end 4 kommuner kan have, og kan samtidig holde et kontinuerligt fokus på udviklingsopgaven. Naturturisme I/S har en bestyrelse med blandt andre borgmestre, turistorganisationer og foreninger repræsenteret samt en administrativ følgegruppe med kommunale chefer. Det sikrer en tæt forbindelse til partnere og til kommunernes strategiske og udførende niveauer. Økonomisk set er Naturturisme I/S sikret en basisbevilling gennem et fast bidrag fra hver af de 4 kommuner på ca. 17 kr. pr. indbygger. Sekretariatet, der har en bemanding på 6-10 personer, fundraiser derudover til konkrete projekter. Kommunerne bidrager også til konkrete projekters drift. Et I/S er som kommuner momsfritaget. Bilag 4 er en opsamling på studieturen, og bilag 5 er en kort skriftlig evaluering fra deltagerne. 10

11 Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 4. Opsamling GudenåSamarbejdets studietur til Naturturisme Sydfyn Evaluering af studietur og tanker om GudenåSamarbejdets fremtid Referat: Anni Nørskov Mørch redegjorde for dagsordenspunktet. Der gøres opmærksom på, at Naturturisme I/S er et interessentselskab hvilket ikke er et 60 selskab, som det fremgår af udsendte dagsordensmateriale Forankringen af GudenåSamarbejdet i Gudenåkomitéen blev drøftet. Det blev besluttet, at sekretariatet til næste møde 13. december 2013 skal lave skitser til en eventuel mulig fremtidig selvstændig organisering af GudenåSamarbejdet i forlængelse af Gudenå visionen og med inspiration fra blandt andet Naturturisme I/S. Rækken af oplæg, som skal formidle GudenåSamarbejdets konkrete perspektiver for de enkelte kommuner, tilbydes kommunerne i foråret 2014, hvor de nye Byråd er tiltrådt. Orienteringen blev taget til efterretning. 11

12 Punkt 6. Fælles kommunikationsplan Baggrund: VisitSkanderborg gav i september 2012 et tilbud på udarbejdelse af en fælles kommunikationsplan for Gudenåkomitéen (og herunder arbejdet med visionen, som i dag er afløst af GudenåSamarbejdet), VisitGudenaa og OplevGudenaa. De tre parter indgik i et samarbejde om at udarbejde en fælles kommunikationsplan, der skal bidrage til koordineringen af kommunikationen mellem VisitGudenaa, OplevGudenaa og Gudenåkomitéen og de tre parters fælles interessenter. Økonomi: På Gudenåkomitéens møde 24. september 2012 besluttede komitéen at bevilge kr. til konsulentbistand fra VisitSkanderborg til udarbejdelsen af den fælles kommunikationsplan. Indhold/vurdering: Den fælles kommunikationsplan samler aftalerne om koordinering af kommunikationen mellem VisitGudenaa, OplevGudenaa og Gudenåkomiteen. Planen er også en værktøjskasse for de tre parters projektledere, idet den samler korte præsentationer af de tre parter til både til intern og ekstern brug, identifikation af de tre parters primære interessenter, begrebsafklaringer og anbefalinger af bl.a. kommunikationskanaler og redskaber. Denne samling af aftaler om koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen kan videreudvikles til en egentlig kommunikationsstrategi for GudenåSamarbejdet i forbindelse med arbejdet med Gudenå Helhedsplanen. Resume: Intern kommunikation mellem parterne foregår fortløbende på styregruppeniveau via gensidige orienteringer på møder. På projektlederniveau sker det gennem den løbende mødeaktivitet om konkrete projekter. Ekstern kommunikation koordineres mellem projektlederne, når det skønnes relevant. Fælles kommunikation, dvs. når alle parter er afsendere på fælles projekter, går gennem det konkrete projekts projektleder på baggrund af indledningsvise aftaler mellem parterne om projektet. Parterne respekterer hinandens stavemåde i navne med aa eller å i Gudenå. I fælles projekter følger man i udgangspunktet retstavningen og bruger å. Den fælles kommunikationsplan kommer også til godkendelse i OplevGudenaas styregruppe og VisitGudenaas bestyrelse. Bilag: 6. Fælles kommunikationsplan for VisitGudenaa, OplevGudenaa og Gudenåkomitéen_september 2013 Indstilling: 12

13 Sekretariatet indstiller, at den fælles kommunikationsplan godkendes. Referat Anni Nørskov Mørch redegjorde for dagsordenspunktet. Det blev bemærket, at den fælles kommunikationsplan skal virke for både at udnytte synergier mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen og tydeliggøre de tre parters forskellige identitet. Den fælles kommunikationsplans anbefaling om at benytte en medieovervågningstjeneste findes relevant for Gudenåkomitéen. Det blev besluttet, at sekretariatet skal undersøge, hvordan et abonnement kan tegnes, og hvad et abonnement vil koste. Den fælles kommikationsplan blev godkendt. 13

14 Punkt 7. Gudenåkomitéens budget for 2014 Baggrund: Under sidste møde 7. juni 2013 blev et forslag til budget for Gudenåkomitéen 2014 fremlagt. Indstillingen om, at forslaget til budget for 2014 skulle godkendes under forbehold for budgetlægning i de enkelte kommuner, blev godkendt. Sekretariatet udarbejdede efter mødet et detaljeret budgetforslag efter ønske fra komitéens medlemmer. Det detaljerede budgetforslag blev fremsendt med referatet fra sidste møde 7. juni 2013 og bilægges denne dagsorden til orientering (bilag 7). I det detaljerede budgetforslag er indholdet i de enkelte aktiviteter, vandmiljø, sejlads og GudenåSamarbejdet beskrevet, og kommunernes udgifter til de enkelte poster udspecificeret. Dette giver mulighed for, at udgifterne og ejerskabet til GudenåSamarbejdet kan bredes ud til andre dele af de kommunale budgetter end vandmiljø. Økonomi: Se bilag 7. Vurdering/indhold: Budgetforslaget fra Gudenåkomitéen giver mulighed for en ny fordeling af udgifterne mellem forvaltningerne i kommunerne. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 7. Detaljeret budgetforslag for Gudenåkomitéens aktiviteter 2014 Referat Ann Ammitzbo gennemgik Gudenåkomiteens budgetforslag for Forslaget til Gudenåkomitéens budget 2014 blev godkendt under forbehold for budgetlægningen i de enkelte kommuner. Orienteringen blev taget til efterretning. 14

15 Punkt 8. Ophævelsen af Tangeloven Baggrund: Se bilag 8. Vurdering/indhold: Efter ønske fra Gudenåkomitéens formand: Gensidig orientering om og drøftelse af de sendte høringssvar fra Gudenåkomitéens medlemskommuner, samt øvrige kendte høringssvar. Hvilke fordele og/eller ulemper vil den forslåede ophævelse af Tangeloven have for kommunerne og den sammenhængende indsats for rekreativ anvendelse og beskyttelse af natur og miljø i Gudenåens vandsystem. Er der brug for fremtidig fælles indsats? Indstilling: Sekretariatet indstiller, at punktet er til drøftelse Bilag: 8. Lovforslag om ændring af Tangeloven_25. juni Henvendelse fra Gudenaacentralen til Gudenåkomitéen ang. høringsvar til lovforslag om ændring af Tangelov_2. sept Sportsfiskerforbundets høringssvar vedr. lovforslag om Gudenaacentralen_ Dansk Center for Vildlaks_Høringssvar til Tangeloven_5. september Favrskov Kommune_Høringssvar vedr. ophævelse af Tangeloven (NST ) Referat: Punktet blev drøftet. Det blev bemærket, at høringsfristen var for kort til at få punktet på de enkelte byråd. Desuden beklagede formanden, at Staten ved lovforslaget undlader at komme med en samlet løsning på faunapassage, lystfiskeri samt bevarelse af Tange sø, museum og de kulturhistoriske anlæg. Komiteen har dog ikke kompetence til at komme med fælles politisk høringssvar. 15

16 Punkt 9. Drøftelse af emner til næste møde Forslag til emner til næste møde 13. december 2013 Komitéens sammensætning i næste byrådsperiode fra 2014 Næstformandsskabet i 2014 og 2015 GudenåSamarbejdet og forankringen i den nye komité og nye byråd VOP/VOS Nyt regulativ for Gudenåen Revision af vedtægter for Brugerrådet for Sejlads Revision af vedtægter Gudenåkomitéen Tangeloven og sejlads på Tange Sø Referat Morten Horsfeldt Jespersen foreslog høringssvar på vandplanerne (I og II) som punkt til mødet Punktet om GudenåSamarbejdets forankring forventes at tage en del tid til næste møde. Emnet nyt regulativ for Gudenåen er udskudt og forventes taget op på første møde i Gudenåkomitéen Til næste møde skal de nyvalgte komitémedlemmer inviteres med for at lave en vidensoverdragelse. 16

17 Punkt 10. Eventuelt Jens Albert Hansen orienterede om Randers, Viborg og Favrskovs samfinancierede undersøgelse af laks i Gudenåen. De enkelte kommuner orienterede om de Gudenårelaterede projekter, som lå på budgetterne for

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær.

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. 9. august 2013 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 7. juni 2013 Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. Dagsorden: 1.

Læs mere

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 5. juni 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 1. Velkomst v/ Charlotte Green 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Den 10. januar 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans

Læs mere

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Den 5. oktober 2010 Til medlemmer af Gudenåkomitéen Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Mødet blev afholdt på Fladbro Kro. Deltagere: Se bilag 1. Velkomst og præsentation af deltagerne

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25)

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) GudenåSamarbejdet Styregruppemøde 27. juni 2014 3. juli 2014 Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 kl. 9.00-12.00 inklusive frokost DAGSORDEN: Kl.9.00: MORGENBRØD 1. Velkommen v. Torsten

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale M5 Der vil blive serveret en let frokostanretning 18. september 2015

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Baggrund På Gudenåkomitéens møde, blev det besluttet, at Sekretariatet til indeværende møde skulle undersøger hvorvidt en godkendelsesmodel

Læs mere

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 26. september 2014 Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 6. marts 2015 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale Multisalen Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 16. marts 2015 Dagsorden:

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 5. december 2014 kl. 09.00 15.00 Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By. Mødelokale Vinkælderen Der blev serveret morgenkaffe og let julefrokost 12. december

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1 GudenåSamarbejdet 25. november 2014 Styregruppemøde 21. november 2014 Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, kl. 9-14 inkl. frokost og rundvisning i udstillingen OplevGudenaa på AQUA

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1.

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1. Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl. 15.00 18.00 Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1. sal Der blev serveret kaffe og kage. 24. juni 2014 Dagsorden: 1.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Referat af mødet i de politiske følgegrupper for vandoplandene 2.5 Smålandsfarvandet og 2.6 Østersøen d. 23. marts 2012

Referat af mødet i de politiske følgegrupper for vandoplandene 2.5 Smålandsfarvandet og 2.6 Østersøen d. 23. marts 2012 Til medlemmer, suppleanter m.fl. af de politiske følgegrupper for vandoplandene 2.5 Smålandsfarvandet og 2.6 Østersøen Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 25 00 www.vordingborg.dk

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat Referat Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse Dato: Tirsdag den 2. december 2008 Tidspunkt: kl. 13.30 15.30 Sted: Sekretariatet Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg. Følgegruppe: Anne-Lene

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015 Dansk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper i Roskilde Byråd Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015 Svar til Statsforvaltningen vedr. borgmester Joy Mogensens habilitet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.16. marts 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden fra bestyrelsesmødet tirsdag d.16.3.2010 kl. 15.30. Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4,

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen Brøgger

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158.

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet 1 Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet I medfør af 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. xxx af xx.xx.2016 om

Læs mere

Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus

Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 31. maj 2006, Kl. 15.00 Møde nr. 6 Mødelokale 1, Værløse Rådhus Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik, som havde meldt afbud. Berit Torm (V) formand Ulla Rasmussen

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Tidsplan 24. maj 2012 Annoncering af koncessionsaftalen 4. juni 2012 Frist for spørgsmål til spørgemødet 8. juni 2012 Spørgemøde

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021038 (Søren Holm Seerup, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. juli 2010 K E N D E L S E Dansk Flygtningehjælp (advokat Saskia Krüger Larsen, København) mod Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Referat åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:01 Mødested: Codanhus, mødelokale 3. sal

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa Dato : 12. januar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.30 Medlemmer Lars Møller (A) (Formand)

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Rettelser med rød skrift (seneste rettelser pr. 15.8.2012) Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Tidsplan 24. maj 2012 Annoncering af koncessionsaftalen 4. juni

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen

Tilladelse til udlejning af kanoer til langturssejlads på Gudenåen Ry Kanofart Kyhnsvej 20 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 8-5-2013 Sagsnr.: 13/9571 Sagsbehandler: Lars

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 18. september 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 18. september 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 18. september 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 19-13 Til orientering/efterretning 20-13 Regnskab for 2. kvartal 2013 21-13 Udbud af indkøb af renovationsbeholdere 22-13

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 8. maj 2015 kl Vissing Enge samt Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten.

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 8. maj 2015 kl Vissing Enge samt Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten. Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 8. maj 2015 kl. 9.00 13.00 Vissing Enge samt Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten. Mødelokale 2 Der blev serveret morgenmad og en let frokostanretning 12. maj

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 10. marts 2017 kl Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. Mødet holdes i sal 2

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 10. marts 2017 kl Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. Mødet holdes i sal 2 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 10. marts 2017 kl. 09.00 13.30 Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. Mødet holdes i sal 2 Der var forplejning til mødet 14. marts 2017 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet kl møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund

Referat fra bestyrelsesmødet kl møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Referat fra bestyrelsesmødet 08.09 2010 kl. 13-15 39. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Til stede: Jette Runchel, Albertslund (JR) Dorrit Christensen, Ballerup (DC) (AFBUD) Niels-Henrik

Læs mere

Udkast til. Forslag. til. Lov om ophævelse af. lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven)

Udkast til. Forslag. til. Lov om ophævelse af. lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) Naturstyrelsen J.nr. NST-400-00068 16. august 2013 Jura Udkast til Forslag til Lov om ophævelse af lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa (Tangeloven) Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa, jf.

Læs mere

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch 30. april 2014 kl. 15.00 17.00,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen 2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen Orientering om status

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416.

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416. Lovtidende A 2013 Udgivet den 30. april 2013 17. april 2013. Nr. 416. Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) I medfør

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet. Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent Erik Søgaard takker for valget som dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted Morsø Kommune. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere