Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS"

Transkript

1 Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 6. marts 2015 kl Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale Multisalen Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 16. marts 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (kl ) v./ Flemming Lund 2. Godkendelse af dagsorden (kl ) v./ Flemming Lund Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4 3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan (kl ) v./ Hanne Stadsgaard Jensen 4. Vandplan II (kl ) v./ Hanne Stadsgaard Jensen 1 Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet 5. Regnskab for Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet 2014 (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 6. GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 7. Sekretariatets placering (kl ) v./ Jørgen Jørgensen 8. Gudenå Helhedsplan til politisk behandling (kl ) v./ Gunhild Øeby Nielsen 9. Opfølgning på mødet med Tangeværket om ændret drift (kl ) v./ Ann Ammitzbo Majbritt Kjeldahl Lassen Koordinator Gudenåkomitéen Direkte tlf.: Besøgsadresse Gudenåkomitéen Prinsens Allé Viborg Viborg Kommune Prinsens Allé Viborg

2 Pause ( ) Sejlads 10. Regnskab for sejladsområdet 2014 (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 11. Orientering om sejladsbekendtgørelsen og bådregisteret (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 12. Orientering om priserne for sejlads på Gudenåen (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 13. Scenarier for finansiering af sejladsområdet (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen 14. Orientering om sejladshjemmesiden (kl ) v./ Majbritt Kjeldahl Lassen Faste punkter Punkter til næste møde (kl ) v./ Flemming Lund 16. Eventuelt (kl ) v./ Flemming Lund Frokost

3 Bilagsoversigt der er ialt 15 bilag vedlagt denne dagsorden Bilag 1: P-VOP version 3,1 af 22. december 2014 Bilag 2: Kortbilag til P-VOP version 3,1 Bilag 3: Brev af 22. januar fra Naturstyrelsen til Vandoplandsstyregruppen Bilag 4: Oversigt over N-projekter fra Naturstyrelsen Bilag 5: N-VOP version 5,2 af 22. januar 2015 Bilag 6: Endeligt regnskab for Gudenåkomitéen 2014 Bilag 7: Potentialevurdering af GudenåLandet_notat udarbejdet af Manto Bilag 8: Notat. Kommunale samarbejder om Gudenåen Bilag 9: Oversigt over projektideer og kommentarer fra den eksterne høring med forslag til handling Bilag 10: Mødeopsummering på møde mlm Gudenåkomitéens formandskab og Gudenåcentralen 24. november 2014 Bilag 11: Gudenaacentralens kommentar til rapporten Forundersøgelse Gudenåen ved Ulstrup udarbejdet af Rambøll Bilag 12: Notat om Rambølls rapport om Gudenåen 2014 CDWF Bilag 13: Endeligt regnskab for Sejladsområdet 2014 Bilag 14: Oversigt over fordeling af uforbrugte midler Bilag 15: Bekendtgørelse nr. 416 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (17/4-2013) Der er derudover følgende link til det endelige forslag til Gudenå Helhedsplan 2015, version 1: 3

4 Oversigt over møddeltagelse Politisk deltagelse Flemming Lund Lene Tingleff Kurt Andreassen Jens Szabo Jarl Gorridsen Ole Pilgaard Andersen Organisation Viborg Kommune Hedensted Kommune Favrskov Kommune Skanderborg Kommune Silkeborg Kommune Horsens Kommune Teknisk deltagelse Jørgen Jørgensen Hanne Stadsgaard Jensen Ann Ammitzbo Jens Albert Hansen Morten H. Jespersen Keld Rasmussen Bjarke H. Jensen Nels G. Markussen Hanne Wind-Larsen Hans-Erik Jensen Majbritt Kjeldahl Lassen Gunhild Øeby Nielsen Organisation Viborg Kommune Viborg Kommune Favrskov Kommune Favrskov Kommune Silkeborg Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune Randers Kommune Randers Kommune Norddjurs Kommune Gudenåkomitéens sekretariat Gudenåkomitéens sekretariat 4 Afbud Jens Peter Hansen Hans Brok-Brandi Per Dalgaard Per Nørmark Bent Mortensen Jesper Hahn-Pedersen Mogens Bjørn Nielsen Steen Ravn Christensen Alex Vejby Nielsen Keld Andersen Annette Holm Bonde Jens Meilvang Lotta Dybdahl Sandsgaard Anders Haugstrup Andersen Organisation Randers Kommune Skanderborg Kommune Syddjurs Kommune Hedensted Kommune Odder Kommune Ikast-Brande Kommune Aarhus Kommune Syddjurs Kommune Vejle Kommune Vejle Kommune Vejle Kommune Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Viborg Kommune

5 Punkt 1. Velkomst 5

6 Punkt 2. Godkendelse af dagsorden Indstilling Sekretariatet indstiller, at dagsordenen til Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015 godkendes Referat Indstillingen godkendt 6

7 Punkt 3. Kvælstof- og fosforvandoplandsplan Baggrund Vandoplandsstyregruppen (VOS) for vandopland 1.5 Randers Fjord består af de 7 kommuner i Gudenåkomitéen, suppleret af Syddjurs, Norddjurs og Vejle kommune. De statslige vandplaner for første planperiode ( ), der nu er endeligt vedtaget, udpeger hvor stor en reduktion af kvælstof og fosfor til søer og fjorde de enkelte oplande skal opnå i perioden. Virkemidler og den økonomiske ramme for arbejdet er fastsat af staten. Vandoplandene skal løbende udarbejde og tilpasse Vandoplandsplaner med projektlister for kommunernes arbejde med henholdsvis reduktion af kvælstof-belastningen af fjorde (N-VOP) og reduktion af fosfor-belastningen af søer (P-VOP). Hvis der tages projekter ud eller ind af VOP erne, skal det godkendes af VOS en. Sekretariatets bemærkninger N-VOP På mødet den 5. december 2014 blev en revideret N-VOP godkendt. Der er ikke siden sket ændringer i hvilke projekter der indgår i planen. På mødet den 5. december opfordrede Gudenåkomitéen kommunerne til at undersøge om der var muligheder for at indsætte yderligere projekter i planen. Ingen kommuner har ønsket at starte yderligere projekter. Finansieringen af projekterne sker via EU-midler, der søges via NaturErhvervstyrelsen. Indtil slutningen af 2014 var der mulighed for løbende at indsende ansøgninger om forundersøgelse og realisering. 22. januar 2015 blev det meldt ud i et informationsbrev, at der fremover vil være fastlagte ansøgningsrunder, og at projekternes startdatoer skal tilpasses disse frister. Informationsbrevet og oversigt over projekter fra Naturstyrelsen til Vandoplandsstyregruppen er vedlagt som bilag 3 og 4. De berørte kommuner (Favrskov, Syddjurs og Viborg) har også fået informationen tilsendt direkte. 7 N-VOPen blev 22. januar tilpasset i forhold til dette, og fremsendt til Naturstyrelsen, med forbehold for politisk godkendelse. Der blev samtidig foretaget mindre justeringer og tilføjet oplysninger som er fremkommet under forundersøgelserne. Version 5,2 er vedlagt som bilag 5, til godkendelse. 27. januar 2015 blev der afholdt workshop i KL mellem vandoplandenes administrative koordinatorer, blandt andet for afdække om der var basis for at flytte vådområdemidler fra nogle vandoplande til andre. Det var på forhånd meldt ud fra Randers Fjord, at der ikke umiddelbart var grundlag for at afgive eller modtage midler, selvom der ifølge den seneste N-VOP er et overskud på ca. 5 mio kr. På mødet blev det dog aftalt at Randers Fjord-oplandet kan afgive 1 mio af den samlede ramme på 60,3 mio, så midlerne kan anvendes af vandoplande hvor der er behov for at udvide den økonomiske ramme for at kunne gennemføre projekterne.

8 P-VOP Den seneste P-VOP blev godkendt af VOS en på mødet den 26. september I slutningen af oktober 2014 søgte Viborg Kommune om tilskud til forundersøgelse af projektet i Mikkelsbæk, et tilløb til Viborg Nørresø. Den 8. december 2014 meddelte Naturstyrelsen afslag på ansøgningen. Begrundelsen var at projektet ikke var omkostningseffektivt, altså at der var for lille en reduktion af belastningen med fosfor i Viborg Nørresø i forhold til omkostningerne. Projektet er derfor taget ud af P-VOPen. De overskydende midler foreslås overflyttet til budgettet for realiseringen af projektet i Ring Kloster Å (Skanderborg Kommune), da forundersøgelsen har vist at der kan blive behov for ekstra midler til opkøb af projektjord til jordfordeling. En opdateret P-VOP, der viser disse ændringer, blev indsendt til Naturstyrelsen den 22. december 2014, med forbehold for politisk godkendelse. Skemaet og tilhørende kortbilag er vedlagt som bilag 1 og 2, til godkendelse. Bilag Bilag 1: P-VOP version 3,1 af 22. december 2014 Bilag 2: Kortbilag til P-VOP version 3,1 Bilag 3: Brev af 22. januar fra Naturstyrelsen til Vandoplandsstyregruppen Bilag 4: Oversigt over N-projekter fra Naturstyrelsen Bilag 5: N-VOP version 5,2 af 22. januar Indstilling Sekretariatet indstiller at: den reviderede P-VOP godkendes den reviderede N-VOP godkendes orienteringen tages til efterretning Referat Indstillingen godkendt

9 Punkt 4. Vandplan II Baggrund Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster (vandløb, søer, kystvande og grundvand). Planerne falder i tre perioder, og anden generation af vandplanerne, der løber fra , har taget navneforandring til vandområdeplaner. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2015, således at de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af Rammerne for arbejdet er nærmere fastsat i lov om vandplanlægning, som blev vedtaget i december Loven pålægger miljøministeren ansvaret for, at vandplanlægningen gennemføres. I praksis betyder det, at Naturstyrelsen har bemyndigelse til at forestå udarbejdelsen af vandplaner, indsatsprogrammer, dataindsamling samt overvågningen af vandmiljøet. Med lov om vandplanlægning blev der etableret et nyt koncept for vandplanlægningen, hvor bindende elementer fastsættes i bekendtgørelser, og hvor vandområdeplanen i sig selv ikke er bindende, men kan læses som et informationsdokument om regeringens ambitioner for vandplanlægningen i den kommende planperiode. Danmark er inddelt i 4 vandområdedistrikter, som igen er opdelt i 23 hovedvandoplande. Hovedvandopland Randers Fjord ligger i vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Der udarbejdes én vandområdeplan pr. vandområdedistrikt. Det er en markant ændring i forhold til den første vandplan ( ), hvor der blev udarbejdet en vandplan for hvert hovedvandopland, herunder for hovedvandopland 1.5 Randers Fjord. 9 Høring Den 22. december 2014 har Naturstyrelsen sendt vandområdeplaner for planperioden i 6 måneders offentlig høring frem til den 23. juni Tilsvarende er de tilhørende udkast til bekendtgørelser, henholdsvis bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer samt miljørapporter sendt i høring. Sekretariatets bemærkninger Høringssvar fra kommunerne til vandområdeplanerne for 2. planperiode udarbejdes i løbet af de næste måneder, og skal vedtages af de enkelte byråd i oplandskommunerne. Hvis Gudenåkomiteen som vandoplandsstyregruppe for kommunerne i vandopland 1.5 Randers Fjord ønsker at komme med en fælles udtalelse, skal denne også godkendes af de enkelte byråd inden høringsfristens udløb den 23. juni 2015.

10 Indstilling Sekretariatet indstiller at: der til Gudenåkomiteens næste møde udarbejdes et udkast til fælles udtalelse Referat Indstillingen godkendt. I det overordnede høringssvar, skal det anføres, at planens krav er svære at opfylde der er bl.a. problemer med økonomien og frivillighed som virkemiddel. Jens Szabo forslog, at minivådområder blev foreslået som forslag til virkemiddel. Lene Tingleff udtrykte bekymring over reduktionskravene. Udkastet til den fælles udtalelse skal også omhandle Gudenåcentraalen hvis det ikke kan lade sig gøre at opnå enighed herom på det kommende komitémøde, kan Gudenaacentralen udgå at den fælles udtalesele. Favrskov kommune opfordrede til, at Gudenåkomitéen skulle rette henvendelse til staten om, at der skal opnås en løsning vedr. Gudenåcentralen i 2. vandplanperiode. En sådan henvendelse vil støtte op om anbefalingen fra Vandråd Randers Fjord. 10

11 Punkt 5. Regnskab for Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet 2014 Baggrund Hermed fremlægges det endelige regnskab for Gudenåkomitéen 2014 (bilag 6). Sekretariatets bemærkninger Som det fremgår af bilag 6, er den væsentligste afvigelse i forhold til budgettet, at GudenåSamarbejdet ikke har brugt lige så mange penge som forventet. Baggrunden er at den planlagte GudenåKonference blev aflyst, grundet personale ressourcesituationen i sekretariatet. Samlet er der et mindre forbrug på godt kr. på GudenåSamarbejdet i Sekretariatets lønudgifter var lavere end budgetteret som følge af, at Sekretariatet i oktober måned var bemandet med en enkelt person og nogle af koordinatorens timer blev dækket via indtægterne for Vandrådsarbejdet. Dette giver en besparelse på lidt over kr. i forhold til det budgetterede. Det endelige regnskab fra 2014 viser kr. i uforbrugte midler, der foreslås overført til Gudenåkomitéens budget Bilag Bilag 6: Endeligt regnskab for Gudenåkomitéen Indstilling Sekretariatet indstiller at, det endelige regnskab for Gudenåkomitéen 2014 godkendes de uforbrugte midler på kr. overføres til Gudenåkomitéens budget Referat Indstillingen godkendt

12 Punkt 6. GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning til en model for opgaveindholdet i et fremtidigt GudenåSamarbejde, der tager udgangspunkt i følgende områder: Oplevelses- og forretningsudvikling indenfor turisme, outdoor og rekreative aktiviteter Påvirkning af kommunale, regionale og nationale strategier og politikker indenfor turisme, outdoor og rekreative aktiviteter Projekter og fundraising indenfor turisme, outdoor og rekreative aktiviteter Koordinering og facilitering indenfor turisme, outdoor og rekreative aktiviteter Videndeling indenfor et bredt netværk af interessenter og aktører med tilknytning til Gudenåen Det blev desuden besluttet at Gudenåkomitéens sekretariat på det grundlag til næste komitémøde skulle lave forslag organisationsmodeller for GudenåSamarbejdet. Det blev desuden påpeget, at det i det videre arbejde og i det materiale der skal lægges til grund for de enkelte byråds beslutning er vigtigt at belyse potentialet i GudenåSamarbejdet. Sekretariatets bemærkninger Belysning af potentialet i GudenåSamarbejdet Sekretariatet har fået udarbejdet en sammenstilling og vurdering af den foreliggende viden om GudenåLandets potentiale. Vurderingen vedlægges som bilag 7. Der vil blive redegjort nærmere for vurderingen på mødet. 12 Med baggrund i en række aktuelle udfordringer med projektet Gudenåen en strøm af oplevelser som er forankret i regi af VisitGudenåen havde kommunaldirektørkredsen i de syv Gudenåkommuner den 31. oktober 2014 en indledende drøftelse af de fremtidige udviklingsperspektiver for det kommunale samarbejde i Gudenåkomiteen og i særdeleshed det tilknyttede samarbejde om rekreative aktiviteter og turismeudvikling i GudenåSamarbejdet. Som oplæg til møde i kommunaldirektørkredsen den 30. januar 2015 blev bilag 8 udarbejdet. I bilaget gennemgås mulige modeller for udvikling og organisering af samarbejderne omkring Gudenåen. Der tages i oplægget udgangspunkt i konklusionerne på Gudenåkomiteens møde den 5. december 2014 om at Gudenåkomiteens nuværende opgaver fastholdes i en myndighedsorienteret faglig søjle, mens et nyt GudenåSamarbejde om oplevelses- og forretningsudvikling indenfor turisme, outdoor og rekreative aktiviteter udgør en selvstændig søjle.

13 Den fremtidige opgaveløsning er beskrevet i nedenstående tre scenarier: 1. Et tværkommunalt samarbejde om alle opgaver, Gudenåkomiteen 2. To adskilte tværkommunale samarbejder om henholdsvis vand og naturopgaver, Gudenåkomiteen og vækst, bosætnings og turismeprægede udviklingsopgaver, GudenåSamarbejdet. 3. Et tværkommunalt samarbejde om vand og naturopgaver, Gudenåkomiteen og en selskabsdannelse til vækst, bosætnings og turismeprægede udviklingsopgaver, GudenåSamarbejdet. Det bemærkes, at den videre udvikling af samarbejdet omkring Gudenåen kunne tilrettelægges etapevis med udgangspunkt i de tre scenarier. Scenarie 1 adskiller kun i de faglige søjler myndighed og udvikling. Scenariet rummer derfor en fælles beslutningsproces på tværs af de faglige søjler på leder/chefniveau og politisk niveau. Det er imidlertid en risiko i dette scenarie, at beslutningsprocesserne med den brede repræsentation i den administrative koordinationsgruppe og den politiske bestyrelse bliver forholdsvis tung. Udvikling af smidige beslutningsprocesser, i dette (og øvrige) scenarier, kan støttes ved at: 13 den politiske beslutningsproces mellem Gudenåkomiteen og de respektive byråd tydeliggøres. kontinuiteten i samarbejdet forbedres ved at forlænge formandsperioden fra 2 år til 4 år (der følger valgperioden). færre og mere strategisk prægede politiske møder der etableres en klar adskillelse af politiske og faglige opgaver, med en gennemarbejdet og systematisk delegation af faglige opgaver til et embedsmandsniveau opgaveløsningen i sekretariatet effektiviseres ved at placere sekretariatet permanent i en medlemskommune i stedet for den nuværende konstruktion, hvor sekretariatet flytter med formandsskabet hvert andet år. GudenåSamarbejdet er i dette scenarie ikke er en juridisk enhed. Hvis Samarbejdet ønsker at gennemføre projekter, vil en af de deltagende kommuner eller interessenter derfor skulle stå som projektejer på fællesskabets vegne.

14 Scenarie 2 indeholder en klar adskillelse af myndighed og udvikling på alle niveauer. Konsekvenserne heraf er umiddelbart: 1. To politiske bestyrelser 2. To adskilte sekretariater, med deraf følgende tab af fleksibilitet og synergieffekter ved et lidt større fælles sekretariat. 3. Potentiel manglende kobling mellem natur- og miljøopgaverne og udviklingsopgaverne GudenåSamarbejdet er heller ikke i dette scenarie en juridisk enhed. Scenarie 2 rummer derfor samme problemstilling som scenarie 1 i forhold til projektrealisering. Det bør overvejes om den samlede opgaveportefølje i kommunerne har en tyngde der kan berettige to politiske bestyrelser. Det vil være væsentligt, at der i dette scenarie er et samarbejde og vidensdeling mellem de to politiske bestyrelser og administrative koordinationsgrupper, der kan sikre helhedsbetragtninger, hvor det måtte være nødvendigt og ønskværdigt. Det kan ved valg af denne model overvejes at etablere et fælles sekretariat for Gudenåkomiteen og GudenåSamarbejdet for at opnå fleksibilitet og synergieffekter ved et lidt større sekretariat. Samtidig kunne det være en væsentlig opgave for sekretariatet at sikre koordineringen på tværs mellem de to politiske bestyrelser og administrative koordinationsgrupper. 14 Scenarie 3 adskiller sig fra scenarie 2 ved at GudenåSamarbejdet I/S vil være en selvstændig juridisk enhed, med mulighed for selvstændigt at realisere projekter Samlet vurdering GudenåSamarbejdets første version af en Gudenå Helhedsplan - mål og retning for udvikling har været sendt til eksterne interessenter til kommentering og kvalificering. Gudenå Helhedsplanen definerer her tre indsatsområder: Lystfiskerturisme, Gudenåens Kulturhistorie og Stisystemer. Planen skal bl.a. kunne danne baggrund for fundraising til konkrete projekter indenfor indsatsområderne, ved at udgøre en fælles vision med bred opbakning, som fondsansøgninger kan henvise til. Det er måske for tidligt at beslutte og bruge 2015 til selskabsdannelse det vil tage tid og det vurderes at det vil kræve forskellige udredninger. Det forhold forstærkes af, at økonomien de kommende år er uafklaret.

15 Hertil kommer spørgsmålet om, hvilke resultater der skal komme ud af mersalgsprojektet VisitGudenaa, som alle kommuner har støttet og foreningens fremtid. Disse spørgsmål vil kunne have betydning for opgaveporteføljen og hvilke eksterne partnere, der kan/skal indgå i et kommende GudenåSamarbejde. Det vil derfor være en mulighed i i forlængelse af Gudenå Helhedsplanens færdiggørelse og de aktuelt kendte økonomiske rammer, - at etablere et selvstændigt tværgående udviklingsnetværk som beskrevet i scenarie 1 og 2. Et netværk som ikke har reference til kommunernes Teknik- og Miljøforvaltninger, men administrativt forankres sammen med øvrige turisme og udviklingsaktiviteter i de kommunale forvaltninger. Netværket kan, som opfølgning på helhedsplanen, indenfor budgetrammerne og i samspil med myndighedssøjlen, sætte konkrete aktiviteter i gang: fundraise og igangsætte mindre projekter indenfor Helhedsplanens indsatsområder igangsætte oplevelsestiltag og forretningsudvikling indenfor turisme, outdoor og rekreative aktiviteter synliggøre Helhedsplanen og eksisterende tilbud på eksisterende platforme, f.eks. kommunernes hjemmesider, bosætningskampagner, turistorganisationernes hjemmesider, interesserede virksomheders hjemmesider (overnatningssteder, attraktioner, outdoorvirksomheder osv.) 15 Dermed styrkes det indholdsmæssige afsæt for det videre udviklingsarbejde. Man kan så senere træffe beslutning om en evt. selskabskonstruktion, hvis der er basis herfor og samtidig kan samarbejdsrelationerne udvikles og modnes. GudenåSamarbejdet kan derved bidrage til at skabe en stærkere platform for, at Naturturisme kan indtage en betydelig styrkeposition, bl.a. i en evt. fremtidig turismestrategi for Østjylland (Business Region Aarhus). Det skal bemærkes, at Favrskov Kommune forudsætter, at der ved en videreførelse af GudenåSamarbejdet skal aftales en anden fordelingsnøgle for finansieringen end den der gælder for samarbejdet i Gudenåkomiteen. Endvidere skal det oplyses, at kommunaldirektørkredsen i de syv Gudenå-kommuner anbefaler, at borgmesterkredsen og byrådene i de syv kommuner involveres i den formelle beslutningsproces omkring den videre udvikling af det forretnings- og oplevelsesmæssige samarbejde omkring Gudenåen. Bilag Bilag 7: Potentialevurdering af GudenåLandet_notat udarbejdet af Manto Bilag 8: Notat. Kommunale samarbejder om Gudenåen

16 Indstilling Sekretariatet indstiller, at: Sekretariatet til Gudenåkomitéens 3. møde i 2015 udarbejder et oplæg hvor: o hvor den politiske beslutningsproces mellem Gudenåkomiteen og de respektive byråd tydeliggøres. o der foreslås færre og mere strategisk prægede politiske møder o der foreslås en klar adskillelse af politiske og faglige opgaver, med en delegation af faglige opgaver til embedsmandsniveauet Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomiteen anbefaler de respektive byråd, at: GudenåSamarbejdet organisatorisk fortsætter i sin nuværende form i Byrådene ved fastlæggelsen af budget tager stilling til: o Mulighederne for at videreføre GudenåSamarbejdet indenfor samme økonomiske rammer som i 2015 o En yderligere formalisering og/eller ny organisering af samarbejdet på grundlag af erfaringerne fra 2015 Referat Det blev besluttet at: 16 Sekretariatet til Gudenåkomitéens 3. møde i 2015 udarbejder et oplæg hvor: o den politiske beslutningsproces mellem Gudenåkomiteen og de respektive byråd tydeliggøres. o der foreslås færre og mere strategisk prægede politiske møder o der foreslås en klar adskillelse af politiske og faglige opgaver, med en delegation af faglige opgaver til embedsmandsniveauet Gudenåkomiteen anbefaler de respektive byråd, at: Byrådene ved fastlæggelsen af budget tager stilling til: o Mulighederne for at videreføre GudenåSamarbejdet indenfor samme økonomiske rammer som i 2015 o at byrådene drøfter mulighederne for formalisering og / eller ny organisering af GudenåSamarbejdet, så det knyttes til bosætnings-, erhvervs- og turismeudviklingen i kommunen

17 Gudenåkomiteen bemærkede desuden at ud over Mantos konklusion om de de positive muligheder i forhold til turisme, er det vigtigt også at have fokus på potentialet i forhold til bosætning og i højere grad at synliggøre de rekreative muligheder i Gudenålandet. De enkelte kommuner havde desuden nedenstående umiddelbare synspunkter i forhold til de mulige scenarier for fremtidig organisering af samarbejderne omkring Gudenåen, der er beskrevet i dagsordenen Kommune Prioriteret scenarie for samarbejderne omkring Gudenåen Randers Scenarie 2 eller 3 Viborg En blanding af scenarie1 og 3 Favrskov Scenarie 3 Silkeborg Scenarie 2 eller 3 Skanderborg Horsens Scenarie 3 Hedensted Scenarie 2 Scenarie 3 dog vigtigt med koordineret videndeling mlm Gudenåkomitéen og GudenåSamarbejdet 17

18 Punkt 7. Sekretariatets placering Baggrund Der var på Gudenåkomiteens møde den 5. december 2015 tilslutning til en model hvor: Sekretariatet placeres fast i en kommune Formandsskabet varetages for en fireårig periode, der følger valgperioden Gudenåkomiteen konstituerer sig selv med formand og næstformand på det første møde i hver periode. Der var desuden tilslutning til at modellen træder i kraft fra 2016 sådan, at sekretariatet flytter til en fast placering fra og med 1. januar 2016, og at Gudenåkomiteen på sit første møde i 2016 konstituerer sig med formand og næstformand. Da modellen træder i kraft midt i en valgperiode vil den første formandsperiode være på 2 år, og herefter vil det være en 4 årig periode. Silkeborg Kommune tilbød sig som fast Sekretariatskommune; der var opbakning hertil fra de øvrige medlemmer af Gudenåkomiteen. Sekretariatet fremlægger til næste møde i Gudenåkomiteen et egentlig beslutningsforslag med henblik på at Gudenåkomiteen anbefaler det til vedtagelse i de respektive byråd. Sekretariatets bemærkninger Det har hidtil været praksis at sekretariatskommunen finansierede dele af sekretariatsopgaverne bl.a. de opgaver der fulgte af Gudenåkomiteens funktion som vandoplandsstyregruppe VOS. 18 Denne model kan forsvares når sekretariatsopgaven går på skift mellem kommunerne, men er ikke rimelig, når sekretariatet placeres fast i en kommune. Hertil kommer, at VOS opgaverne bør finansieres af alle 13 kommuner i oplandet, og ikke alene de 7 komitekommuner. Indstilling Sekretariatet indstiller, at: Sekretariatet til Gudenåkomitéens 2. møde i 2015 udarbejderen udredning der belyser mulighederne for en fuld økonomisk dækning af sekretariatets ressourceforbrug Gudenåkomiteen anbefaler de respektive byråd, at: o sekretariatet placeres fast i Silkeborg Kommune o formandsskabet varetages for en fireårig periode, der følger valgperioden o Gudenåkomiteen konstituerer sig selv med formand og næstformand på det første møde i hver periode. o de anbefalede ændringer træder i kraft fra 1. januar Referat Indstillingen godkendt.

19 Gudenåkomiteen forudsætter, at arbejdet med VOS skal finansieres af 13 kommuner. Da modellen træder i kraft midt i en valgperiode, vil den første formandsperiode være på 2 år - herefter vil det være en 4 årig periode Det følger af beslutningen i punkt 6, at der først tages stilling til GudenåSamarbejdets fremtid i Det understreges derfor, at Silkeborg pr. 1/ er vært for Gudenåkomitéens Sekretariat (den del, der varetager myndighedsopgaverne), og ikke for GudenåSamarbejdet. 19

20 Punkt 8. Gudenå Helhedsplanen 2015, version 1, til politisk behandling Baggrund Gudenå Helhedsplan 2015, version 1, er en konkretisering af den vision for GudenåLandet, som Gudenåkomiteen blev bedt om at udarbejde for Gudenåborgmestrene i En vision, der har fokus på at udnytte det rekreative potentiale på Gudenåen og dens opland. Helhedsplanens første version er udarbejdet af GudenåSamarbejdet i 2014 og begyndelsen af 2015 med inddragelse af en lang række eksterne aktører og fremlægges hermed til endelig godkendelse. Planens indhold Gudenå Helhedsplanen skal skabe en fælles forståelse for GudenåLandets potentiale og få effekt ved at forene eksisterende og fostre nye gode initiativer til udvikling i GudenåLandet. Helhedsplanen skal kvalificere fundraising til konkrete projekter ved at udgøre en fælles vision med bred opbakning, som fondsansøgninger kan henvise til, og ved at påvirke andre kommunale, regionale og nationale strategier og bevillingspolitikker. Planen er dynamisk og kan udbygges, uddybes, konkretiseres, og versioneres. Gudenå Helhedsplanen 2015, version 1, prioriterer tre konkrete indsatsområder, som har klare potentialer, der kun eller bedst kan realiseres i tværgående udviklingsprojekter: Til hvert indsatsområde foreslår Helhedsplanen en række projekter. 20 Høring Gudenå Helhedsplanen 2015, version 1, var i intern høring/kvalificering i Gudenå-kommunerne i november 2014 og ekstern høring/kvalificering i perioden 15. december 2014 til 15. januar Der indkom 28 kommentarer og projektideer ved den eksterne høring, hvoraf de konkrete ideer foreslås vist på en offentlig online version af Gudenå Helhedsplanen 2015 (se også bilag 9). Alle respondenter modtager et svarbrev. Sekretariatets bemærkninger Sekretariatet foreslår, at ideerne, der er indkommet ved den eksterne høring samt de ideer, der tidligere er indsamlet, implementeres i Gudenå Helhedsplanen 2015, version 1, som det ses her Her er projektideerne tilføjet hvert indsatsområde. Når Gudenå Helhedsplanen 2015, version 1, er godkendt skal der indenfor budgetrammen sættes konkrete aktiviteter i gang: fundraise og igangsætte mindre projekter indenfor Helhedsplanens indsatsområder igangsætte oplevelsestiltag og forretningsudvikling indenfor turisme, outdoor og rekreative aktiviteter

21 synliggøre Helhedsplanen og eksisterende tilbud på eksisterende platforme, f.eks. kommunernes hjemmesider, bosætningskampagner, turistorganisationernes hjemmesider, interesserede virksomheders hjemmesider (overnatningssteder, attraktioner, outdoorvirksomheder osv.). Bilag Bilag 9: Oversigt over projektideer og kommentarer fra den eksterne høring med forslag til handling Det endelige forslag til Gudenå Helhedsplan 2015, version 1, ses via dette link Indstilling Sekretariatet indstiller at: Gudenåkomiteen godkender de foreslåede handlinger som svar på den eksterne høring, jf bilag 9. Gudenåkomiteen godkender Gudenå Helhedsplanen 2015, version 1, som den ser ud på her og at denne herefter er offentlig tilgængelig på Gudenåkomitéens hjemmeside. Gudenåkomiteen orienterer de respektive byråd om Gudenå Helhedsplanen 2015, version 1: 21 Referat Det blev besluttet at: Gudenåkomiteen godkender de foreslåede handlinger som svar på den eksterne høring, jf. bilag 9. Gudenåkomiteen godkender Gudenå Helhedsplanen 2015, version 1, som den ser ud på her Gudenåkomiteen, i sammenhæng med kommunernes fastlæggelse af budget og en tilhørende drøftelse af mulighederne for at videreføre GudenåSamarbejdet, sender Gudenå Helhedsplanen 2015, version 1 til høring i de respektive byråd Sekretariatet udarbejder et oplæg til brug for den politiske behandling af dettet punkt og punkt 6 i kommunerne.

22 Gudenåkomitéens Sekretariat giver på opfordring et oplæg om GudenåSamarbejdet i de enkelte byråd. 22

23 Punkt 9. Opfølgning på mødet med Tangeværket om ændret drift Baggrund På møde i Gudenåkomitéen 26. september 2014 fremlagde Favrskov Kommune et dagsordenspunkt om etablering af gyde- og opvækstpladser for laksefisk i Gudenåen neden for Tangeværket. Gudenåkomitéen bakkede op om, at der skulle tages kontakt til Gudenåcentralen med det formål at indgå en dialog omkring problemstillingen. Sekretariatet indbød derfor Gudenåcentralen til et møde 24. november 2014, hvor Gudenåkomitéens formandskab og Favrskov Kommune deltog. Sekretariatets bemærkninger Gudenåcentralen ønskede at indgå i en dialog og var vært ved mødet. En opsummering fra mødet samt Gudenåcentralens fremsendte kommentarer til en rapport udarbejdet af Rambøll, er vedhæftet som bilag Der gives på mødet en nærmere orientering. Bilag: Bilag 10: Mødeopsummering på møde mlm Gudenåkomitéens formandskab og Gudenåcentralen 24. november 2014 Bilag 11: Gudenaacentralens kommentar til rapporten Forundersøgelse Gudenåen ved Ulstrup udarbejdet af Rambøll Bilag 12: Notat om Rambølls rapport om Gudenåen 2014 CDWF Indstilling Sekretariatet indstiller, at 23 Sekretariatet i samarbejde med forvaltningen i Favrskov Kommune, til et kommende møde i Gudenåkomiteen, afklarer de tekniske spørgsmål med Gudenåcentralen Referat Indstillingen godkendt.

24 Punkt 10. Regnskab for sejladsområdet 2014 Baggrund Hermed fremlægges det endelige regnskab for Sejladsområdet 2014 (bilag 13). Sekretariatets bemærkninger Indtægterne på sejladsområdet var kr. højere end forventet dette skyldes flere bådregistreringer i 2014 end Indtægterne fra koncessionerne svarede stort set til det budgetterede. Udgifterne var kr. lavere end budgetteret, bl.a. blev udgifterne til skabelsen en ny hjemmeside ca kr. billigere end budgetteret pga. en fastprisaftale. Det endelige regnskab for sejladsområdet i 2014 viser dermed kr. uforbrugte midler. Der var forventet et overskud på kr. som Gudenåkomitéen på sit møde 4. juni 2014 besluttede at overføre til sejladsområdets budget i 2015 til finansiering af forberedelserne til det kommende kanoudbud. Gudenåkommunernes tidsforbrug på administration af sejladsområdet kan ikke fuldt finansieres ud fra de resterende kr. i uforbrugte midler. I bilag 14 er de kr. fordelt mellem kommunerne på grundlag af de enkelte kommuners tidsforbrug på området. Bilag 24 Bilag 13: Endeligt regnskab for Sejladsområdet 2014 Bilag14: Oversigt over fordeling af uforbrugte midler Indstilling Sekretariatet indstiller at, det endelige regnskab for sejladsområdet 2014 godkendes at de uforbrugte midler på kr., fordeles mellem medlemskommunerne med udgangspunkt den enkelte kommunes indberettede tidsforbrug. Referat Indstillingen godkendt.

25 Punkt 11. Orientering om sejladsbekendtgørelsen og bådregisteret Baggrund På baggrund af en diskussion om bådregisterets eksistensberettigelse, besluttede Gudenåkomitéen på sit møde 4. juni 2014, at Sekretariatet skulle belyse kommunernes objektive forpligtigelser i henhold til bekendtgørelse nr. 416 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (17/4-2013). Sekretariatets bemærkninger Bekendtgørelse nr. 116 af 17. april 2013 regulerer ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers. Bekendtgørelsen regulerer således Gudenåen, beliggende i Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Viborg kommuner (herefter sejladsbekendtgørelsen se bilag 15). Sejladsbekendtgørelsen giver de nævnte kommuner forpligtelser ( 4, 7, 8, 9, 10, 16 og 17, se bilag 15 for fuld ordlyd) og rettigheder ( 15, se bilag 15 for fuld ordlyd). En kort opsummering ses herunder: Kommunerne har følgende forpligtigelser Kommunerne skal føre en registreringsordning for hjemmehørende fartøjer med motor. Der må kun sejles i Gudenåsystemet med hjemmehørende motordrevne fartøjer, hvis fartøjerne er registreret. Hedensted og Horsens kommuner skal føre en særskilt registreringsordning for hjemmehørende fartøjer uden motor samt udstede gæstenummerplader til sejlads i ikkehjemmehørende kanoer (strækningen Tørring til Klostermølle). Kommunerne skal registrere alle typer udlejningsfartøjer. 25 Kommunerne skal nedsætte et brugerråd til at rådgive i spørgsmål om administrationen af sejladsbekendtgørelsen. Kommunerne skal føre tilsyn med at bekendtgørelsen overholdes. Kommunerne har følgende rettigheder: Kommunerne kan opkræve gebyrer til dækning af omkostningerne ved administration af bekendtgørelsen. Til administrationen af bekendtgørelsen hører punkterne oplistet ovenfor,.

26 I forbindelse med den gældende bekendtgørelse er der fra Naturstyrelsens side sket en fejl således, at gæstesejlende med motor fejlagtigt ikke nævnes. Dette rettes i forbindelse med den netop påbegyndte revision af bekendtgørelsen. Bådregisteret Kommunerne er som tidligere beskrevet forpligtet af den nuværende bekendtgørelse til at føre en registreringsordning for hjemmehørende fartøjer med motor. Den årlige indbetaling af et gebyr i det online motorbådsregister sikrer en kontinuerligt opdateret database samtidig med, at forpligtigelserne som følger af sejladsbekendtgørelsen finansieres. Bilag: Bilag 15: Bekendtgørelse nr. 416 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (17/4-2013) Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomitéen tager orienteringen til efterretning 26 Referat Indstillingen godkendt.

27 Punkt 12. Orientering om priserne for sejlads på Gudenåen Baggrund Gudenåkomitéen fremsatte på møde 5. december 2014 ønske om et større indblik i, hvad det koster at sejle på åen for forskellige brugergrupper. Sekretariatet præsenterer herunder en oversigt over udgifterne, som de forskellige brugergrupper betaler til kommuner for at sejle på Gudenåen. Der inkluderes i fremstillingen ikke privates udgifter til f.eks. isætning og optagning af motorbåde, leje af bådpladser osv. idet dette afhænger af regelsæt i den enkelte bådklub mm. Der er desuden ikke medtaget de udgifter kommercielle fartøjsudlejere har. Sekretariatet bemærkninger Kano/kajak: For gæstesejlende i egen kano/kajakafhænger udgifterne af, hvor på Gudenåen, man sejler. Sejler man på strækningen Mossø Randers er det gratis at isætte sit eget fartøj og sejle. For gæstesejlende i egen kano/kajak på strækningen Tørring til Kloster Mølle koster det en isætningsafgift på 25 kr. pr. enhed, hvis man benytter den kommunale Tørring Teltplads (beløb i 2014: kr.). Pengene tilfalder kommunen og bruges til pladsvedligehold. På strækningen Tørring til Kloster Mølle koster det desuden gæstesejlende 125 kr. at få et adgangstegn, der gælder i 3 dage. Der må kun sejles i én retning (med strømmen). Indtægter for isætningsafgift og adgangstegn går til Hedensted Kommune til bl.a. pladsvedligehold. (beløb i 2014: ) Derudover koster det i Hedensted og Horsens kommuner, samt et enkelt sted i Skanderborg kommune, penge at overnatte på teltpladser (pris 35 kr kr. pr. person, som opkræves direkte på pladsen - indtægt i 2014 for alle 3 kommuner: kr.). Pengene bruges i kommunerne til drift og vedligehold. Det er gratis på de kommunale pladser i Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner. 27 Det kan tilføjes at lejer man sit fartøj hos en godkendt koncessionshaver koster det gennemsnitligt set 500 kr. for en dag. Motorbåde: Der må i Gudenåsystemet kun sejles i motorbåd fra Mossø og nedstrøms til Randers:. Det koster 200 kr. årligt i registreringsgebyr for hjemmehørende fartøjer, og registreringen erhverves via kommunernes fælles bådregistreringshjemmeside. Motorbådsgæster i systemet kan få en gæsteregistrering for 30 kr., der gælder i 14 dage. Dette erhverves ligeledes via kommunernes fælles bådregistreringshjemmeside. Har den gæstesejlende ikke adgang til internettet, kan mærkaten fås enten ved henvendelse ved en af

28 kommunerne langs strækning 2 af Gudenåen eller ved at kontakte et af servicestederne, der findes langs strækningen (f.eks. biblioteker, tankstationer o.l.). Den samlede indtægt fra ovenstående punkter om motorsbådsejlads i 2014 er kr., som det fremgår af regnskabet i punkt 13. Indtægterne anvendes til den fælleskommunale administration af sejladsområdet. Sekretariatet påpeger, at der dermed er forskel på anvendelsen af indtægterne fra gæstesejlads i Gudenåsystemet. Indtægterne fra motorbådsgæstesejlads anvendes til den fælleskommunale administration af sejladsområdet, mens indtægterne fra kanogæstesejlads på strækningen fra Tørring til Klostermølle tilfalder Hedensted kommune. Hedensted kommune er ligeledes den eneste kommunale teltplads, hvorfra det koster noget at isætte sin kano. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning 28 Referat Indstillingen godkendt.

29 Punkt 13. Scenarier for finansiering af sejladsområdet Baggrund Sejladsområdet har indtægter fra 2 kilder: koncessioner til kano og kajakudlejning (300 kr. pr. koncession årligt) motorbådsregistrering (200 kr. pr. år for hjemmehørende fartøjer samt 30 kr. for en gæsteregistrering af 14 dages varighed). Indtægterne skal dække den administration, der følger af de forpligtigelser, kommunerne har ifølge sejladsbekendtgørelsen (se dagsordenspunkt nr. 11). Ordningen er en hvile-i-sig-selv-ordning. Regnskabet for sejladsområdet for 2013 og 2014 viste imidlertid en underfinansiering af de kommunale udgifter. Gudenåkomitéen besluttede på møde 5. december 2014, at Sekretariatet skulle fremsætte scenarier for fuld brugerfinansiering af de kommunale omkostninger med sejladsområdet. Sekretariatets bemærkninger Følgende opgaver følger af kommunernes forpligtigelser jf. sejladsbekendtgørelsen: Sekretariatstimer (mødeafvikling, dagsordner/referater ) Servicering af brugere (kanoudlejere, turistorganisationerne, borgere) IT (bådregisteret, og hjemmesidevedligehold) Kontorhold Sejladskontrol Udarbejdelse af informationsmateriale (pressemeddelelser, brochurer, layout og trykning af foldere) Udbud af kanokoncessioner 29 Gennemsnitligt havde sejladsområdet kr. i underfinansiering i årene 2013 og Dette beløb rundes op til kr., således at udvikling af nye funktioner på sejladshjemmesiden og andre uforudsete udviklingsopgaver, kan finansieres. Disse kr. kan findes ved at ændre på størrelsen af de nuværende indtægter, eller yderligere rationalisere arbejdsgange. Sekretariatet opstiller derfor følgende scenarier: a) Hæve priserne for gæstesejlende med motor b) Indtægter for gæstesejlende i kano på strækningen Tørring til Kloster Mølle, inkl. evt. prisharmonisering tilfalder den fælles kasse c) Indføre gebyr for kanosejlende med hjemmehørende fartøjer uden motor i Horsens og Hedensted Kommune (se i øvrigt dagsordenpunkt 11)

30 d) Hæve prisen for hjemmehørende motorbådssejlende e) Sætte prisen for en kanokoncession op f) Nedsætte det kommunale tidsforbrug Scenarierne og de estimerede indtægter som kunne følge heraf, er opstillet i nedenstående tabel. Tabellen bruger et gennemsnit af indtægterne i 2013 og 2014 og illustrerer hvilken forskel de forskellige scenarier ville betyde gennemsnitligt set. Det bemærkes, at ændrede gebyrstørrelser kan medføre ændringer i antallet af sejlende i Gudenåsystemet, hvilket vil medføre ændringer i indtægterne. 30

31 Scenarie a) Hæve priserne for gæstesejlende med motor b) Anvende indtægter fra gæstekanosejlads inkl. evt. prisharmonisering Nuværende indtægt (gennemsnit gns.) I 2013 og 2014 var der i gns. 688 gæstebåde (af 30 kr.) Dette generer en gns. indtægt på kr. Mulig indtægt Hvis prisen for gæstemotorbåde = prisen for gæstekanosejlende (125 kr. for 3 dage), ville den gns. indtægt for gæstemotorbåde have været ca kr. Hvis det kostede 60 kr. (ca. det halve af hvad kanogæstesejlende betaler) ville den gns. indkomst i stedet være kr. 0 kr. Indtægterne fra kanogæstesejlads anvendes p.t drift og vedligehold af Tørring Teltplads. I gns. blev der i 2013 og 2014 solgt gæstemærker af 125 kr. for kr. Mulig gennemsnitlig (gns.) merindtægt kr. (v. 125 kr.) kr. (v. 60 kr.) kr. (v. 125 kr.) V. prisharmonisering 60 kr. pr. mærke ville den gns. indtægt have været kr kr. (v. 60 kr.) c) Indføre gebyr for hjemmehørende fartøjer på strækning 1 0 kr. Der var i 2013 og 2014 i gns. registreret 1000 kanoer i Horsens og Hedensted kommuner. Ordningen er gratis. Det estimeres ud fra indberetninger af sejlads, at halvdelen af de registrerede kanoer, der er aktive (dvs. 500). 31 Hvis det kostede fx 50 kr. årligt - indtægt kr kr. d) Hæve prisen for hjemmehørende motorbåde e) Hæve prisen for en kanokoncession f) Nedsætte det kommunale tidsforbrug I 2013 og 2014 var de gns. indtægter fra det årlige motorbådsregistreringsgebyr (200 kr.) på i alt kr. Der var i gns koncessioner af 300 kr. i brug i 2013/2014: indtægt kr. Det gns. timeforbrug var på 1350,5 timer (af 500 kr./timen): udgift kr. Hvis prisen var fx 100 kr. årligt - indtægt kr. Hvis prisen havde været 250 kr., ville indtægten gns. have været kr. Hvis prisen havde været 300 kr., ville indtægten gns. have været kr. Havde prisen været de af Sekretariatet i 2012 beregnede 328 kr., ville indtægten have været kr. (afrundet) Hvis det gns. tidsforbrug havde været 5 % mindre, ville der have været udgifter for ca kr kr kr. (v. 250 kr.) kr. (v. 300 kr.) kr kr. i besparelse (v. 5% mindre timeforbrug)

32 Der kan på baggrund af scenarierne opstilles følgende finansieringsmodel: Scenarie Baggrund/begrundelse Indtægt i alt a og b Samtlige indtægter for gæstesejlads bruges til den fælles administration. Prisen for gæstesejlads harmoniseres i Gudenåsystemet, sådan at det koster 125 kr. for en gæsteregistrering for gæster i både kano og motorbåd kr. c Det koster et årligt gebyr at have sin motorbåd registreret (Gudenåens strækning 2: pt. 200 kr. årligt). Et årligt gebyr foreslås også at gælde for hjemmehørende kanoer på Gudenåens strækning 1 forslået gebyrstørrelse: 100kr kr. d Prisen for en årlig bådregistrering hæves med 50 kr. til at koste 250 kr kr. e Den i 2012 reelt udregnede pris på 328 kr. for en koncession benyttes i stedet for den politisk vedtagne på 300 kr kr. f En 5% nedsættelse af tidsforbruget på administrationen af sejladsordningen kr. I alt Samtlige foreslået scenarier benyttes. Der er fokus på harmonisering af kommunal praksis og pris kr. 32 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Gudenåkomiteen indstiller til de respektive byråd, at sejladsområdet skal finansieres fuldt ud, med udgangspunkt i den i sagsfremstillingen opstillede finansieringsmodel Referat Det blev besluttet at: De nuværende takster fastholdes. Sekretariatet undersøger i dialog med Hedensted kommune mulighederne for en harmonisering af priserne for gæstesejlads i Gudenåsystemet.

33 Punkt 14. Orientering om sejladshjemmesiden Baggrund Gudenåkomitéen har indtil 1. marts 2015 rådet over 2 sejladshjemmesider - samt Siderne har været brugt til hhv. kanoindberetninger og registrering af motorbåde samt gebyrbetaling og har været hostet af Skanderborg Kommune: Gudenåkomitéen har med vedtagelse af det reviderede budget for 2014 d. 4. juni 2014 besluttet at anvende penge på en ny og samlet sejladshjemmeside. Den nye side har fået navnet og blev sat i drift 9. marts Sekretariatets bemærkninger Hovedformålet med revisionen og samlingen af sejladssiderne var at sikre driftssikre, funktionelle og brugervenlige hjemmesider. Derudover har oplysning om ulovlig udlejning efter ønske fra koncessionshaverne langs Gudenåen fået en central placering på sejladshjemmesiden, hvorfor denne information tillige med al anden sejladsrelateret information er flyttet fra Gudenåkomitéens hjemmeside til sejladshjemmesiden. Koden udviklet til de to gamle hjemmesider er for en stor dels vedkommende flyttet over i det nye site. Funktionen med den elektroniske kanokontrakt for kanosejladsen på strækningen fra Tørring til Kloster Mølle er dog nyudviklet, ligesom der er kommet en række nye funktioner til, som manglede på den gamle bådregisterhjemmeside (baad.gudsam.dk). 33 Siden har været testet af de kommunale bådsagsbehandlere og Kenni Sørensen (Occasio). Kanoudlejerne har deltaget i udformningen af den elektroniske kanokontrakt for kanosejladsen på strækningen fra Tørring til Kloster Mølle på kanoindberetningssiden ( og denne udformning er overført til den nye samlede sejladshjemmeside ( Indstilling Gudenåkomitéens Sekretariat indstiller, at orienteringen tages til efterretning Referat Indstillingen godkendt. Da hjemmesiden pga. ekstra systemtest ikke går live som angivet i dagsordenen, underrettes Gudenåkomitéeen skriftligt om, når dette sker.

34 Punkt 15. Punkter til næste møde Forslag til emner til næste møde i Gudenåkomitéen Foreløbigt program for Gudenåkomitéens studietur Vilkår for brug af kommunale kanoophalerpladser Den nye sejladsbekendtgørelse Proces for udbud af langturskoncessioner på Gudenåen Budget 2015 for Gudenåkomitéen Budget 2015 for sejladsområdet 34

35 Punkt 16. Eventuelt Jørgen Jørgensen redegjorde for status og det videre forløb vedr. vandindvindingstilladelsen til Gudenaacentralen. 35

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010

Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Den 5. oktober 2010 Til medlemmer af Gudenåkomitéen Referat af møde i Gudenåkomitéen den 13. september 2010 Mødet blev afholdt på Fladbro Kro. Deltagere: Se bilag 1. Velkomst og præsentation af deltagerne

Læs mere

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25)

3. Orientering fra Gudenåkomitéens møde 2. juni 2014 v. Torsten Nielsen (kl. 9.25) GudenåSamarbejdet Styregruppemøde 27. juni 2014 3. juli 2014 Borgerhuset Stationen. Ll. Sct. Hans Gade 7-9, lokale 4 kl. 9.00-12.00 inklusive frokost DAGSORDEN: Kl.9.00: MORGENBRØD 1. Velkommen v. Torsten

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Den 10. januar 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 15. december 2011 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v/ Hans Okholm 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Hans

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4

Gudenåkomitéens vandoplandsopgaver alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede og har beslutningskompetence til punkt 3 og 4 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 5. december 2014 kl. 09.00 15.00 Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By. Mødelokale Vinkælderen Der blev serveret morgenkaffe og let julefrokost 12. december

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden:

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013. Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 13. september 2013 Mødet afholdtes i Hammel, kl. 9.00 12.00. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Anne Neergaard (kl. 09:00) 2. Godkendelse af referat og dagsorden v/ Anne Neergaard

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 25. september 2015 kl. 10.15 13.15 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg. Mødelokale M5 Der vil blive serveret en let frokostanretning 18. september 2015

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 26. september 2014 kl. 09.00 12.00 Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5 Der blev serveret morgenkaffe og let frokost 26. september 2014 Dagsorden:

Læs mere

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1

3. 2. udkast til Gudenå Helhedsplanen v. Gunhild Øeby Nielsen (kl ) 1 GudenåSamarbejdet 25. november 2014 Styregruppemøde 21. november 2014 Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, kl. 9-14 inkl. frokost og rundvisning i udstillingen OplevGudenaa på AQUA

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158.

Referat. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Forum. Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 16. januar 2015, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 og 158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødeopsummering Formål med mødet: Etableringsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet

Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet 1 Regler for udlejningsvirksomhed af fartøjer på Gudenåsystemet I medfør af 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. xxx af xx.xx.2016 om

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen!

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Gudenåkomitéen 1 Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Brochuren vil hjælpe dig med at skabe et overblik over de informationer og regler, som gør sejladsen i Gudenåsystemet til en god oplevelse for dig,

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1.

Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1. Indkaldelse til møde i Gudenåkomitéen/VOS 4. juni 2014 kl. 15.00 18.00 Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B1, 1. sal Der blev serveret kaffe og kage. 24. juni 2014 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 12. september 2014, 10.00 13.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 12. september 2014, 10.00 13.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.158 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 5. juni 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 11.maj 2012 1. Velkomst v/ Charlotte Green 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v/ Charlotte

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Udkast. Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Udkast. Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Udkast Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Limfjordsrådet...

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær.

Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. 9. august 2013 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 7. juni 2013 Mødet afholdtes på Uldum Kro, Søndergade 19, 7171 Uldum, kl. 9.00 12.00. Efter frokost var der en guidet tur til Uldumkær. Dagsorden: 1.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 14. november 2014, 10.00 14.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157.

Referat. Forum. Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 14. november 2014, 10.00 14.00. Sted. Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157. Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 14. november 2014, 10.00 14.00 Sted Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok.157 Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 1 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 2 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale - Fase 1 Mellem Den erhvervsdrivende fond Den

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers BEK nr 111 af 26/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 749 af 21/06/2007 Lovgivning som forskriften

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2)

Mette Schmidt, Aalborg Havn Logistik A/S (Pkt. 2) Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 6. marts 2014, 10.00 14.00 Sted Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere

Referat. Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen. Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted. Morsø Kommune. Deltagere Referat Forum Limfjordsrådet Embedsmandsgruppen Tid 22. november 2013, 10.00 14.00. Sted Morsø Kommune. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 10. marts 2017 kl Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. Mødet holdes i sal 2

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 10. marts 2017 kl Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. Mødet holdes i sal 2 Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 10. marts 2017 kl. 09.00 13.30 Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. Mødet holdes i sal 2 Der var forplejning til mødet 14. marts 2017 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 8. maj 2015 kl Vissing Enge samt Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten.

Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 8. maj 2015 kl Vissing Enge samt Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten. Referat fra møde i Gudenåkomitéen/VOS 8. maj 2015 kl. 9.00 13.00 Vissing Enge samt Sløjfen, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten. Mødelokale 2 Der blev serveret morgenmad og en let frokostanretning 12. maj

Læs mere