Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012"

Transkript

1 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen, så den kommunale teknikergruppe fremover hedder Teknikergruppen for sejlads på Gudenåen. I reglerne for udlejning fremgik det af definitionen for timesejlads, at timesejlads på strækningen Tangeværket Randers skulle starte og stoppe inden for samme kommune. På den resterende strækning fremgik det af definitionen, at der skulle startes og stoppes på samme sted. Teknikergruppen besluttede, at det også skal være tilladt at starte og stoppe inden for samme kommune på de robuste søer i Gudenåsystemet. 1. Velkomst og præsentation Brugerrådets nye formand, Ann Ammitzbo, bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. 2. Projekt OplevGudenaa Knud Erik Hesselbjerg fortalte om det nye projekt OplevGudenaa, som Naturstyrelsen er tovholder på. Projektet omkring mobil formidling, som bl.a. indeholder Bestig Bjerg og StoRYturen indgår nu som del af det samlede projekt OplevGudenaa. Projektlederen er i gang med at indhente information om Gudenåen, som skal samles og gøres tilgængeligt for offentligheden. Der fremstilles en samlet registrering af: Fredninger Natura 2000 områder Offentlige arealer Faciliteter - borde/bænke, toiletter, P-pladser, primitive teltpladser, shelters, bål- og grillhytter, afmærkede cykelstier/-ruter, afmærkede vandreruter, formidling etc. Projekter - eksisterende og kommende initiativer til naturgenopretning, naturpleje m.v. Maibritt Langfeldt Sørensen Direkte tlf.: Gudenåkomiteen Torvegade 7, 8450 Hammel Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup Tlf.:

2 Turismetiltag - markedsføring, produktudvikling, koordinering m.v. Kulturinstitutioner, attraktioner, udstillinger, natur- og kulturformidlingscentre m.v. Events Registreringen sker ved udtræk fra databaser, kontakt til kommuner, turismesamarbejdet visitgudenaa.com, udvalgte interesseorganisationer, formidlingsinstitutioner etc. Registreringen suppleres med besigtigelser og fotoregistreringer langs åen. Registranten formidles på skrift og kort (via offentlige kortaftaler) suppleret med illustrationer fra projektmateriale, fotos m.v. Registranten begrænser sig geografisk til Gudenåens hovedløb med en arealzone langs hovedløbet på ca. 1 km på hver side, som det indgår af ansøgningen til Nordeafonden. Indsamling af oplysninger er færdig i april OplevGudenaa har fået 5,3 mio. fra Nordeafonden, og disse midler skal anvendes i første fase af projektet altså i Derefter håbes der, at der kan opnås flere midler til at fortsætte projektet, og at der kan udvikles et samlet udviklingskoncept for Gudenåen. Da Gudenåkomiteen arbejder på deres Vision Gudenåen, og dette arbejde også involverer indsamling af oplysninger, vil OPlevGudenaa stille deres registrant til rådighed for komiteen. OplevGudenåen vil under første fase undersøge muligheden for at lave et sammenhængende stisystem langs Gudenåen. Hvis undersøgelsen viser, at muligheden er tilstede, kan udviklingen af et stisysmet blive en del af anden fase af projektet. En del af midlerne i projektet første fase vil blive øremærket til at finansiere projektbeskrivelser (GudenaaPartnerskaber). Lokale initiativer kan via GudenaaPartnerskaber søge bidrag til idéudvikling og udarbejdelse af en god projektbeskrivelse til ansøgninger og myndighedsbehandling. 3. Præsentation af sejladsstatistik for 2011 Lars Møller nævnte, at der har været problemer med at samle sejladsstatistikken for 2011, da Gudenåens største udlejere, Silkeborg Kanocenter, ikke har haft mulighed for at indberette årets sejlads. For alligevel af få et overblik over sejladsen i 2011 er Silkeborg Kanocentres tal fra 2010 anvendt. Statistikken viser en svag stigning (ca. 10 %) i sejlads i 2011 i forhold til Muligheden for at øge udlejningssejladsen på søerne og i Randers blev drøftet, da Skanderborg og Randers Kommune gerne vil have mere aktivitet her. Mulighederne blev dog anset som begrænsede, da mange kanosejlende ikke føler sig trygge ved at sejle på søerne, hvor der kan være høje bølger. For så vidt angår den nordlige strækning kan den begrænsende interesse for at sejle her skyldes manglende markedsføring af strækningen, og at kanosejlads traditionelt har været fortaget fra Tørring. Side 2

3 4. Gudenåkomiteens sejladskort Maibritt Langfeldt Sørensen præsenterede Gudenåkomiteens elektroniske sejladskort på Der kan aktiveres forskellige lag i kortet alt efter om man ønsker at se regler og faciliteter for motordrevne eller ikke motordrevne fartøjer. Desværre er der problemer med at udskrive kortet, men der arbejdes på at løse dette. Folderen I kano og kajak på Gudenåen er ved at blive revideret og kommunerne, fartøjsudlejere og turistorganisationer har haft mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til kortet. Brugerrådet vurderede den seneste version af kortet, og der var ønske om, at Mattrup Å angives med rødt, så det er tydeligt, at sejlads ikke er tilladt. Desuden var der ønske til, at udvikle kortet til PDF version (evt. opdelt i mindre områder/strækninger), så der er mulighed for at printe kortet fra internettet, hvis den sejlende ikke har adgang til folderen. 5. Gæstenumre til motordrevne fartøjer Maibritt Langfeldt Sørensen fortalte om ændringer til ordningen om køb af gæstenumre, som gennemføres for at gøre ordningen til en mere tidssvarende og fleksibel webbaseret ordning. Hidtil har gæstesejlende skulle købe gæstenummer hos en forhandler - og var her afhængig af åbningstider. En anden ulempe ved det gamle system var at adgang til oplysning om, hvem der sejlede med et givent gæstenummer har ikke været let tilgængeligt for myndighederne. Den gæstesejlende skal fremover betale og printe gæstenumre via hjemmesiden Gæstenumret koster fortsat 30 kr. og har en gyldighed på 14 dage. Når numret er købt, vil oplysninger om gæsten fremgå af bådregistret, så myndighederne har hurtig adgang til oplysningerne. Der vil også blive oprettet en engelsk version af ansøgningsskemaet, så også udenlandske gæster har mulighed for at købe gæstenummer på internettet. Ordningen med plasticnummerplade vil udgå, og pladerne vil blive indsamlet. Gudenåkomiteen håber, at nuværende forhandlerne og turistbureauer fortsat vil være villige til at hjælpe gæster til systemet med at købe gæstenumre evt. mod betaling af servicegebyr. Det vil dog kræve, at forhandleren har internetadgang og printer. Jens Szabo efterlyste en lignende mulighed for at købe gæstenummer på Tørring Klostermølle strækningen via internettet, da den nuværende løsning med køb på Tørring Teltplads kan være upraktisk. Jens Szabo fandt endvidere gebyret på 125 kr. pr. tegn (gyldig i 3 dage) for at være højt sammenlignet med gebyret for gæstenummeret på 30 kr. pr. tegn (gyldig i 14 dage). Hertil kommer yderligere 25 kr. i søsætningsafgift. Leo Nielsen gjorde opmærksom på, at nogle af de gæstesejlende sandsynligvis sejler uden ansvarsforsikring. Det oplystes, at gebyret til registrering af gæstebåd tidligere gik til motorbådsklubberne forsikringsbidrag, så alle gæstebåde også var forsikrede. Det aftaltes, at sekretariatet undersøges muligheden for at gøre de gæstesejlende opmærksomme på, at de bør have en ansvarsforsikring. Side 3

4 Marianne Purup efterlyste en vejledende pris til det servicegebyr, som forhandlerne kan opkræve for hjælp til køb af gæstenummer. Ann Ammitzbo foreslog en vejledende pris på 30 kr., så indtægten til forhandleren ikke ændres i forhold til den nuværende indtægt. Lars Johan Jensen nævnte, at roende i den smalle Tåning Å ofte er ansvarlig for at brinkerne lider skade, fordi årene støder på bredden. Lars Møller nævnte, at det er svært at lave yderligere regler for åen, da der allerede er oplysning om, at de roende skal begrænse deres åreføring. 6. Bådregister Maibritt oplyste, at der i 2011 er registret ca motordrevne fartøjer på Gudenåsystemet, med at det reelle antal nok ligger lidt højere, da der også er indkommet en del genregistreringer i januar I 2012 er der lavet forbedringer til systemet, så det nu er muligt at tilmelde sig abonnementsordningen og betale med en række internationale kreditkort. Gebyret har givet en indtjening på ca kr., som bl.a. anvendes til udarbejdelse af og vedligeholdelse af de webbaserede systemer, udarbejdelse af kortmateriale og delvis dækning af koordinatorens løn. Registreringsnumre som ikke er genregistreret i 2011 er udgået fra registret, men kan dog stadig hentes frem, hvis en bådejer gerne vil beholde det gamle nummer. 7. Udbud af udlejningskoncessioner og revision af regler om udlejning Hans Jørgen Hvideland oplyste, at regulering af udlejningsvirksomheden på Gudenåen blev indført for ca. 20 år siden, da det blev vurderet, at presset på systemet og faciliteterne var for store. Tilladelse til udlejning blev givet til de eksisterede udlejere og nye virksomheder har efterfølgende haft meget vanskeligt ved at komme ind på markedet. Gudenåkomiteen har derfor besluttet at sende udlejningskoncessionerne i udbud for at skabe mere gennemsigtighed og for at åbne markedet. Udbudsmaterialet er udarbejdet og skal godkendes i Gudenåkomiteen den 29. februar 2012, hvorefter det skal godkendes i de 7 Gudenåkommuner. Der er derfor tale om forslag til ændring af koncessionsordningen, som endnu ikke har opnået politisk godkendelse. Ifølge tidsplanen afholdes der spørgemøde i maj 2012, hvor alle interesserede har mulighed for at stille spørgsmål til materialet og få afklaret evt. tvivlsspørgsmål. Antallet af langturskoncession fastholdes på i alt 962, og de fordeles ud på 4 strækninger på Gudenåen. Der fastsættes et maksimum antal koncessioner, som den enkelte udlejer kan byde på hver delstrækningen, så der kan etableres mere end 1 udlejer på hver strækning. Side 4

5 Fordelingen af koncessionerne på de 4 strækninger bygger på nuværende forhold, men der er flyttet koncessioner til den nordlige strækning, da der har været et politisk ønske om mere sejlads på denne strækning. Starttilladelserne på Tørring Mossø strækningen indarbejdes i udbuddet, så det ikke længere er nødvendigt at have to sideløbende ordninger. Hvis en virksomhed vinder koncessioner på én strækning, må der sejles fra virksomhedens sydligste isætningsted på denne strækning og herfra helt til Randers. Udbuddet deles op i Delaftale I og II. Delaftale II er tiltænkt nye innovative virksomheder, som gerne vil ind på markedet, men har svært ved at konkurrere med etablerede udlejningsvirksomheder. Udlejere som søger under delaftale II har lidt lempeligere krav, og udlejningsvirksomheden tilbyder måske mere end fartøjsudlejning (f.eks. kombination med cykelvandreture). Koncessionsperioden bliver på 4 år, og den nuværende pris på 50 kr. pr. koncession ændres sandsynligvis. I forbindelse med udbuddet skal tilbudsgiverne opfylde en række minimumkrav for overhovedet at komme i betragtning, og derefter skal der konkurreres på en række konkurrencekriterier. Som noget nyt overgår ansøgninger om tilladelse til timesejlads til behandling i de enkelte kommuner. Der skal dog udarbejdes fælles retningslinjer for timesejladsen, og der vil fortsat være et begrænset antal timekoncessioner til rådighed. Timekoncessioner vil sandsynligvis få samme pris som en langturskoncession. Jans Jørgen Hvideland oplyste, at reglerne for udlejningsvirksomhed på Gudenåen revideres i forbindelse med udbuddet. I de reviderede regler foreslås en ny definition af timesejlads, så der fremover bliver mulighed for at starte og stoppe forskellige steder (men inden for samme kommune), på strækningen Tangeværket Randers og på de fleste søer. Der er p.t. ikke fastsat maksimum antal timekoncession, men det nuværende antal er 213. Koncessioner for timesejlads giver for en 4 års periode, men perioden følger ikke nødvendigvis udbudsperioden, da tilladelser til timesejlads kan tildeles løbende. Leo Nielsen understregede vigtigheden af, at der er loft over antallet af timekoncessioner, så antallet ikke blæses op. Hans Jørgen Hvideland nævnte, at det er den enkelte kommune, som skal stå inde for, at tilladelse er forsvarlig og ikke leder til øget belastning af naturen og konflikter med andre brugere af systemet. Side 5

6 Hans Jørgen Hvideland gjorde opmærksom på, at der som noget nyt stilles krav om, at udlejningsvirksomheder skal indberette sejladserne 1 gang om måneden senest den 10. i hver måned. Karsten Kristiansen nævnte, at udlejningsvirksomhederne kan have svært ved at finde tid til at foretage en månedlig indberetning i højsæsonen. En månedlig indberetning er dog vigtig for kommunerne, da det ellers er svært at få overblik over sejladstrykket, og man desuden undgår problemer med, at der slet ikke indberettes. 8. Revision af sejladsbekendtgørelsen Maibritt Langfeldt Sørensen nævnte, at Naturstyrelsen er i gang med at revidere sejladsbekendtgørelsen. Styrelsen er løbende i kontakt med Gudenåkommunerne og bruger materiale fra Brugerrådets workshops. Bekendtgørelsen forventes fremsendt i offentlig høring ultimo marts 2012, hvorefter Brugerrådet vil blive indkaldt til møde, så høringssvar kan drøftes. 9. Udlejning af fartøjer på Gudenåen uden tilladelse Hans Jørgen Hvideland fortalte, at der er udsendt et orienteringsbrev til en række aktører, hvor de oplyses om reglerne for udlejning af fartøjer på Gudenåen, herunder at udlejning uden tilladelse er ulovligt og kan medføre bødestraf. I den reviderede folder På Gudenåen i kano og Kajak er der også indsat afsnit om udlejningsreglerne. 10. Evt. Annegrete Schimmer oplyste, at jernbanebroen over Remstrup Å skal renoveres, og at der i den forbindelse vil blive lukket for sejlads. Der vil dog blive lavet et lille hul, hvor robåde, kanoer og kajakker kan passere igennem. Lars Johan Jensen gjorde opmærksom på, at Mossø odsejerforening har en hjemmeside, hvor der bl.a. er information om fiskerettigheder på søen. Ole Lund Svendsen nævnte, at ejeren af Gl. Rye Teltplads gerne vil have aftaler med udlejere om brug af stedet. Det aftaltes, at alle, der kunne have interesse i af få en aftale med Gl. Rye Teltplads, kan kontakte ejeren direkte. Det aftaltes, at Maibritt sender Powerpoint præsentationen og adresselisten over modtagere af orienteringsbrev om reglerne for udlejning til Brugerrådet Side 6

7 Deltagere til møde i Brugerrådet for sejlads 27. februar 2012 Navn Ann Ammitzbo Christian Overgaard Christensen Hanne Wind-Larsen Morten Fischer Jørgensen Annegrete Schimmer Lars Møller Steen Thomsen Bo Karlshøj Riis Hans Jørgen Hvideland Jens Szabo Marianne Purup Svend Vestergaard Karsten Kristiansen Leo Nielsen Knud Erik Hesselbjerg Jan Karnøe Ole Lund Svendsen Lars Johan Jensen Olaf Møller Maibritt Langfeldt Sørensen Organisation Favrskov Kommune Favrskov Kommune Randers Kommune Viborg Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune Hedensted Kommune Dansk Forening for Rosport VisitSkanderborg Sammenslutningen for kanoudlejere Sammenslutningen for kanoudlejere Motorbådsklubberne Naturstyrelsen Danmark sportsfiskerforbund DGI Mossø Lodsejerforening Danmarks Naturfredningsforening Gudenåkomiteen Side 7

6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40)

6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40) Referatet følger efter dagsordenen Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.00 15.05) 2. Orientering fra Gudenåkomitéen v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.05 15.10) Der orienteres om Gudenåkomitéens

Læs mere

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk

Hedensted Kommune Hans Jørgen Hvideland hansjorgen.hvideland@hedensted.dk. Randers Kommune Lars Maagaard lars.maagaard@randers.dk Møde i Brugerrådet torsdag d. 4. december 2008 Sted: Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Knudsvej 34 REFERAT: Medlem Repræsenteres pt. ved Mail Tilstede: Motorbåds- og sejlklubber Leo Nielsen, Leo.nielsen@c.dk

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

De gode historier om Gudenåen

De gode historier om Gudenåen De gode historier om Gudenåen anbefalinger om formidling Version 1.0, september 2014 1 OplevGudenaa baggrund og idé med projektet Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet...

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Jakob Stigsen Andersen Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Afrapportering af projektet DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Søhøjlandskompasset på Siimtoften

Læs mere

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder Side 1 Lundeborg Havn 2015 - en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord...3 2. Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere