FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI"

Transkript

1 FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2006

2 Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi

3 Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S. URL: Emneord: Vederlagsfri fysioterapi; fysioterapi; handikappede; primære sundhedssektor Sprog: Dansk Kategori: Vejledning 2. reviderede udgave Versionsdato: 19. december 2006 Elektronisk ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, december 2006 Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 3

4 Indhold 1 Vederlagsfri fysioterapi Indledning Baggrund Justering af retningslinier Overgangsbestemmelser 6 2 Retningslinier for henvisning til vederlagsfri fysioterapi Ordningens formål Forudsætninger for henvisning til vederlagsfri fysioterapi Henvisningskriterier Handicapgrad Formål med indsatsen Varighed Diagnoser Diagnoser eller tilstande, der ikke er omfattet af ordningen Henvisning Holdtræning Evaluering Tilskud, limitering, henvisningens varighed mv Tvivlsspørgsmål 10 3 Generelle bemærkninger Behandling af multihandikappede Behandling af børn Sammenhængende patientforløb 12 Bilag 1: Eksempler vedr. kriteriet svært fysisk handicap 13 Bilag 2: Diagnoseliste Medfødte eller arvelige sygdomme Erhvervede neurologiske sygdomme Fysiske handikap som følge af ulykke Nedsættelse af ledfunktion og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme 16 Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 4

5 1 Vederlagsfri fysioterapi 1.1 Indledning Udviklingen i ordningen om vederlagsfri fysioterapi til fysisk handikappede har løbende været fulgt, siden den blev indført i Personkredsen, som har anvendt vederlagsfri fysioterapi er steget markant siden ordningens start. Denne stigning samt konkrete erfaringer med ordningen har medført revision af ordningen. 1.2 Baggrund Ordningen om vederlagsfri fysioterapi til fysisk handikappede blev indført i forbindelse med forliget om finansloven for Som følge af at udgifterne til ordningen var steget meget, aftalte overenskomstparterne (Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter) i 1994 en ny overenskomst, der sammen med et protokollat til overenskomsten og reviderede retningslinier fra Sundhedsstyrelsen skulle sikre den fremtidige økonomi. De væsentligste ændringer bestod dels af en mere præcis definition af personkredsen, der skulle omfattes af ordningen samt en limitering af antal behandlings-moduler til den enkelte patient. Dels skulle en større del af patienterne tilbydes behandling på hold. Målet var at 75% af patienterne skulle modtage behandling i form af holdtræning. Udgifterne til ordningen fortsatte imidlertid med at stige og det viste sig at retningslinierne fra 1995 havde været vanskelige at fortolke. Sundhedsstyrelsen udarbejdede derfor nye retningslinier, der har været gældende siden 1. marts De væsentligste ændringer var, at målgruppen blev præciseret bl.a. med udarbejdelse af en diagnoseliste som supplement til de hidtil gældende fire hoveddiagnosegrupper. Derudover blev der udpeget en række diagnoser, som ikke er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Ordningen har siden 1995 i henhold til overenskomstens 8 stk. 3 været fulgt af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Sygesikringens Forhandlingsudvalg, Danske Fysioterapeuter, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, De Samvirkende Invalideorganisationer, Kommunernes Landsforening og Praktiserende Lægers Organisation. Følgegruppen har, med henblik på varetagelse af den konkrete sagsbehandling, nedsat en Diagnosekomité, der løbende tager stilling til en lang række sager vedrørende afgrænsning af personkredsen omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 5

6 1.3 Justering af retningslinier På baggrund af erfaringer fra arbejdet med afgrænsning af personkredsen omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi, finder Følgegruppen, at der er behov for at justere retningslinierne på følgende områder: Synliggørelse af den praksis, som Diagnosekomiteen gennem mange år har anvendt ved fortolkning af svært fysisk handicap. Revision af diagnoselisten, således at den inkluderer diagnoser, som Diagnosekomiteen tilbagevendende analogiserer til diagnoser på listen. For de nye retningslinier er der således blot tale om en justering af retningslinierne fra 1. marts 2000 således, at Diagnosekomiteens praksis bliver synlig for alle involverede parter. 1.4 Overgangsbestemmelser Retningslinierne træder i kraft den 1. oktober Patienter, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier for henvisning af fysisk handikappede til vederlagsfri fysioterapi af 1. marts kan modtage behandling indtil henvisning ophører, hvorefter ny henvisning skal udstedes i henhold til de nye retningslinier. Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 6

7 2 Retningslinier for henvisning til vederlagsfri fysioterapi 2.1 Ordningens formål Målsætningerne for den vederlagsfri fysioterapi er at: imødekomme et behov for vedligeholdelse af færdigheder hos voksne og børn med varigt (langvarigt) fysisk handikap tilbyde fysioterapi til personer som ikke har mulighed for at benytte andre offentligt finansierede amtslige eller kommunale initiativer og ordninger tilbyde fysioterapi tæt på de handikappedes hjem etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/- institutioner efter amternes/kommunernes nærmere bestemmelser tilbyde ridefysioterapi som holdtræning for patienter, som efter en konkret lægelig vurdering har gavn heraf. 2.2 Forudsætninger for henvisning til vederlagsfri fysioterapi Inden henvisning foretages, bør det overvejes og drøftes med patienten om ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi er det relevante tilbud til patienten, eller om andre tiltag i højere grad kunne opfylde patientens behov. Patienten må ikke have et andet dækkende offentligt finansieret tilbud om fysioterapi, og det skal desuden bemærkes, at økonomisk trang ikke kan medføre henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Følgende to forudsætninger skal være opfyldt, før en person kan henvises til vederlagsfri fysioterapi: A. Personen skal opfylde de tre nedenstående henvisningskriterier og B. Personen skal have en diagnose omfattet af diagnoselisten, jf. bilag 2. Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 7

8 2.2.1 Henvisningskriterier Følgende kriterier skal være opfyldt før en person kan henvises til vederlagsfri fysioterapi: personen skal have et svært fysisk handikap (se handicapgrad) fysioterapien skal have til formål at forbedre den fysiske funktionsevne, vedligeholde funktionsevnen eller forhale en forringelse af funktionsevnen (se formål med indsatsen) tilstanden skal være varig (se varighed) Handicapgrad Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handicap er følgende negative afgrænsning: En patient, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap. Eksempler på brug af ovenstående afgrænsning fremgår af bilag Formål med indsatsen Fysioterapien skal rettes mod funktionsevnetabet, der er forårsaget af en af de i bilag 2 anførte diagnoser. Der kan således ikke inden for rammerne af vederlagsfri fysioterapi gives behandling for andre lidelser, patienten måtte have Varighed Følgegruppen har defineret en tilstand som værende varig, når der er udsigt til, at den vil vare i mindst 5 år. Ved følger efter ulykkestilfælde er det gruppens opfattelse, at en tilstand ikke kan anses for stationær før tidligst et år efter ulykken. Som følge heraf kan patienter ikke opfylde varighedskriteriet før tidligst et år efter ulykken Diagnoser Hvis patienten opfylder de tre henvisningskriterier, skal den henvisende læge tage stilling til, om patienten har en diagnose, der kan berettige til vederlagsfri fysioterapi. Sundhedsstyrelsen har med baggrund i følgegruppens arbejde udarbejdet en diagnoseliste, se bilag 2, som supplement til de hidtil gældende fire hoveddiganosegrupper. De anførte diagnoser omfatter dels diagnoser, som på Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 8

9 grund af tvivlsspørgsmål konkret er blevet vurderet og godkendt, dels andre diagnoser, som efter Sundhedsstyrelsens vurdering er omfattet af ordningen. I lighed med tidligere retningslinier opdeles diagnoserne, der er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi, i 4 hovedgrupper: 1 Medfødte eller arvelige sygdomme 2 Erhvervede neurologiske sygdomme 3 Fysiske handikap som følge af ulykke 4 Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme. Se detaljeret diagnoseliste i bilag Diagnoser eller tilstande, der ikke er omfattet af ordningen Følgegruppen har vurderet en række diagnoser, som man ikke har fundet berettiget til ordningen. Følgende diagnoser udgør de vigtigste og største diagnosegrupper/tilstande, som ikke er omfattet af ordningen: Artrose, diskusdegeneration/diskusprolaps, osteoporose, ablatio mammae, whiplash, bækkenløsning, hypermobilitet, fibromyalgi, myoser, Mb. Scheuermann, kroniske, erhvervede lungesygdomme som fx KOL. Funktionsnedsættelse som følge af generel udviklingshæmning samt som følge af smerter alene er ikke omfattet af ordningen. 2.4 Henvisning Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til handikappede, som opfylder: a) de tre henvisningskriterier (handikapgrad, formål med indsatsen, varighed) og b) som har en diagnose, der er omfattet af diagnoselisten og c) som ikke har andet dækkende offentligt finansieret behandlingstilbud. Vederlagsfri fysioterapi omfatter individuel behandling og holdtræning eller en kombination af disse. Lægen vurderer, evt. i samråd med fysioterapeut, hvorvidt patienten skal modtage hold-træning eller individuel behandling. Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 9

10 2.5 Holdtræning Fysioterapien/ træningen skal ud fra en vurdering af patientens sygdom og tilstand i videst muligt omfang foregå på hold. Holdtræning tilbydes i form af konditions-, koordinations-, styrke- og udholdenhedstræning, bassintræning og ridefysioterapi. Der vil normalt være 3-6 personer på et hold. Udover de rent færdighedsmæssige fordele for den enkelte har holdtræningen nogle socialt betingede fordele. Der opstår ofte en holdsolidaritet og et fælles ambitionsniveau, som ikke alene stimulerer den enkelte deltager i selve træningsseancen, men også stimulerer holddeltageren til at fortsætte med øvelser hjemme. 2.6 Evaluering Ved førstegangshenvisning til praktiserende fysioterapeut skal fysioterapeuten, evt. i samarbejde med henvisende læge, udarbejde en statusbeskrivelse gerne i skemaform af den handikappedes fysiske færdigheder. Det bliver herved muligt ved udløbet af den første og evt. efterfølgende henvisningsperioder, at vurdere eventuelle ændringer i såvel positiv som negativ retning. Statusbeskrivelsen danner grundlaget for, at henvisende læge, den handikappede patient og fysioterapeuten sammen kan vurdere, hvordan det videre træningsprogram skal tilrettelægges, herunder om patienten skal modtage holdtræning eller individuel behandling. 2.7 Tilskud, limitering, henvisningens varighed mv. Reglerne for tilskud, limitering, henvisningens varighed m.v. fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeren samt den til enhver tid gældende overenskomst indgået mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter. 2.8 Tvivlsspørgsmål Det er muligt, at patienter med andre diagnoser end de, der er omtalt i diagnoselisten, bilag 2, kan være omfattet af ordningen. Ved tvivlstilfælde skal sagen afgøres inden henvisning til vederlagsfri fysioterapi iværksættes. Hvis en henvisende læge er i tvivl om, hvorvidt en patient har en diagnose, som ud fra retnings-linierne er omfattet af ordningen, kan patienten henvises til vurdering hos en speciallæge i neurologi, rheumatologi eller andet relevant speciale. Hvis der herefter fortsat er tvivl om, hvorvidt patienten er omfattet af ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi, kan sagen forelægges Sundhedsstyrelsen, der præsenterer sagen i diagnosekomiteen. Den behandlende læge fremsender en kortfattet sygehistorie, herunder en nøje beskrivelse af handikapgraden og relevante diagnoser. Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 10

11 Materialet fremsendes til: Sekretariatet for følgegruppen vedr. vederlagsfri fysioterapi Sygesikringens Forhandlingsudvalg Dampfærgevej 22 Postboks København Ø. Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 11

12 3 Generelle bemærkninger 3.1 Behandling af multihandikappede Multihandikappede børn og voksne, som har tilknytning til et bo- eller dagtilbud, skal tilbydes fysioterapi inden for tilbuddets rammer som et integreret led i andre undervisnings- og psykosociale tilbud. Det skal understreges, at tilbud om vederlagsfri fysioterapi i privat praksis efter ordningens forudsætninger ikke skal erstatte amtskommunale/kommunale tilbud. 3.2 Behandling af børn Børn med fysiske handikap har særlige behandlings- og træningsbehov, fordi der sker en stadig udvikling af færdigheder, som stiller krav om en tværfaglig, koordineret og ofte højt specialiseret indsats. Dette gælder både for børn i førskolealderen og for ældre børn. Tilbud om behandling i almindelig fysioterapeutisk klinik vil derfor som oftest være et utilstrækkeligt tilbud, specielt for mindre børn. Henvisende læge bør derfor undersøge mulighederne for at henvise barnet og forældrene til et mere helhedsorienteret optrænings- og behandlingstilbud i amtsligt eller kommunalt regi. Større børn kan have behov for en korterevarende intensiv behandling, som med fordel kan ydes i en fysioterapeutisk klinik. De kan også have gavn af holdtræning, bassintræning etc. på samme måde som voksne. 3.3 Sammenhængende patientforløb Som patient er det vigtigt at opleve fysioterapi som et velplanlagt og sammenhængende forløb. Det kræver samarbejde mellem amter og kommuner. Siden 1. januar 1994 har Lov om offentlig sygesikring indeholdt en bestemmelse om, at amter og kommuner i fællesskab skal etablere et samarbejde om den amtskommunale og den kommunale indsats på sundhedsområdet, herunder forebyggelse og sundhedsfremme. Ligeledes fremgår det, at der bør etableres et samarbejde mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. I Sundhedsministeriets pjece Mellem to stole anbefales det, at der indgås en samarbejdsaftale mellem amter og kommuner om fordelingen af opgaverne med hensyn til genoptræning for at opnå bedre og mere helhedsprægede tværsektorielle patientforløb. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor at inddrage vederlagsfri fysioterapi i en sådan samarbejdsaftale. Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 12

13 Bilag 1: Eksempler vedr. kriteriet svært fysisk handicap Handicapgrad Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handicap er følgende negative afgrænsning: En patient, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handikap. (jævnfør side 8) Med hjælp til daglig personlig livsførelse menes, at personen er nødt til at have hjælp af pårørende eller andre personer til fx påklædning, personlig hygiejne eller madlavning. Case 1: En kvinde havde som følge af et biluheld pådraget sig nerveskader med nedsat kraft i ve. arm og hånd således, at hun fx ikke kunne løfte gryder eller kander med indhold. Denne person måtte altså have hjælp af pårørende hver gang, der skulle laves mad. Denne person blev af følgegruppen vurderet til at have et svært fysisk handicap. Case 2: En ung kvinde med diagnosen Rheumatoid Arthritis og nedsat funktion af hænder og albuer, klarede sig uden personhjælp i hjemmet. Hun anvendte specialgreb på vandhaner, specielle køkkenredskaber fremstillet til personer med gigt, og havde andre små hjælpemidler i badeværelset, samt velcrolukninger i tøj, hvor det kunne erstatte knapper. Denne person blev af følgegruppen vurderet til at have et svært fysisk handicap. Case 3: En person med diagnosen apoplexia cerebri havde følger efter hjerneblødningen med let nedsat kraft i højre ben. Der var ingen funktionsnedsættelse af overekstremiteterne. Personen klarede selv alle indendørs daglige aktiviteter, men måtte have hjælp til indkøb og rengøring. Ved udendørs gang og på trapper brugte personen en albuestok. Denne person blev af følgegruppen vurderet til ikke at have et svært fysisk handicap. Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 13

14 Bilag 2: Diagnoseliste 1. Medfødte eller arvelige sygdomme Neurologiske sygdomme (medfødte eller arvelige): 1.A Spastisk lammelse (cerebral parese) 1.B Rygmarvsbrok (spina bifida) 1.C Infantil hydrocephalus 1.D Tuberøs sklerose 1.E Neurofibromatosis Recklinghausen 1.F Hereditære ataksier og paraplegier, herunder Friedrichs ataksi 1.G Chorea Huntington 1.H Hereditære neuropatier 1.I Muskeldystrofi og andre medfødte eller arvelige muskelsygdomme 1.J Primær dystoni 1.K Andre medfødte eller arvelige sygdomme med motoriske handikap som fx adrenoleukodystrofi, Spielmeyer-Vogts syndrom, familiær amyloidose Knogle-, led- og bindevævssygdomme (medfødte eller arvelige): 1.L Kongenit hofteluksation 1.M Idiopatisk skoliose med Cobbs vinkel større end 20 grader 1.N Arthrogryposis multiplex congenita 1.O Arvelige bindevævssygdomme som fx osteogenesis imperfecta, Marfans syndrom, Ehlers Danlos syndrom, Morquios syndrom. Andre sygdomme (medfødte eller arvelige): 1.P Blødersygdom 1.Q Cystisk fibrose 1.R Hæmokromatose 1.S Primært lymfødem Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 14

15 2. Erhvervede neurologiske sygdomme 2.A Følger efter hjerne-, rygmarvs- og hjernehindebetændelse (encephalitis, myelitis, meningitis) 2.B Neurologiske komplikationer til AIDS 2.C Følger efter poliomyelitis 2.D Følger efter hjerneblødning (apoplexia cerebri incl. subarachnoidalblødning) 2.E Følger efter andre kredsløbssygdomme i hjerne og rygmarv 2.F Følger efter iskæmisk eller anoksisk hjerneskade 2.G Parkinsons sygdom og andre sygdomme i hjernens basale ganglier 2.H Primære og sekundære dystonier, herunder torticollis spasmodica 2.I Dissemineret sklerose og andre demyeliniserende sygdomme 2.J ALS, amyotrof lateral sklerose 2.K Myastenia gravis 2.L Mono- og polyneuropatier og pleksopatier 2.M Hemi-, tetra-, og paraplegier 2.N Hydrocefalus 2.O Syringomyeli 2.P Følger efter hjerne- og rygmarvssvulster Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 15

16 3. Fysiske handikap som følge af ulykke 3.A Hemi-, para - eller tetraplegi efter læsion af hjerne eller rygmarv 3.B Større amputationer (som følge af ulykke og utilsigtet hændelse på sygehus) 3.C Andre varige og omfattende lammelser (som følge af ulykke) 4. Nedsættelse af ledfunktion og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme 4.A Kronisk leddegigt (rheumatoid artrit) 4.B Psoriasisgigt 4.C Morbus Bechterew 4.D Kronisk polyarthritis fx som følge af LED, mb. Sjøgren, mb. Reiter 4.E Sclerodermi Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi 16

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2008 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Fysioterapi;

Læs mere

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland

Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland 2009 Forord Formålet med Regional og kommunal praksisplan for fysioterapi i Region Sjælland er at skabe en ramme og et grundlag for tilrettelæggelse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune

Sorø Kommune. 30. august 2007. Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Sorø Kommune 30. august 2007 Rapport vedr.: Analyse og strategi for voksenhandicapområdet i Sorø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund og kommissorium 2.1. Kommissorium 3. Lovgivning og

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Behandling af respirationsinsufficiens

Behandling af respirationsinsufficiens Behandling af respirationsinsufficiens Rapport fra Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, august 2012 Titel (præcis samme som forside) Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende 1. Baggrund Det administrative Kontaktforum fik i møde den 1. oktober 2009 forelagt de indkomne

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145 AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet september 2015 KOLOFON Af Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere