Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne"

Transkript

1 Notat Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne Rammesætning af FFL-13 pulje til forskningstilknytning samt udviklings- og evidensbasering (Frascati-manualen) Formål Notatet har til formål over for professionshøjskolerne og erhvervsakademierne at præcisere den udmeldte rammesætning af anvendelsen af midler i FFL13 pulje til udviklings- og evidensbasering af uddannelserne. Notatet forventes fulgt op af videre dialog mellem styrelsen og institutionerne, herunder bl.a. i forbindelse med indgåelsen af de kommende udviklingskontrakter fra Baggrund I henhold til styrelsens skrivelse af 12. oktober 2012 vedr. udmelding af forventet fordeling ved udmøntning af FFL-13 pulje til forskningstilknytning samt udviklings- og evidensbasering indeholder nærværende notat en nærmere redegørelse for den udmeldte rammesætning af midlernes anvendelse inden for den såkaldte Frascati-manual for forskning- og udviklingsaktivitet. 30. oktober 2012 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Notatet er udarbejdet med bidrag fra Danmarks Evalueringsinstitut til den begrebsmæssige præcisering af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelsernes videngrundlag i forhold til Frascati-manualens rammesætning. Notatet indeholder en præsentation af Frascati-rammens definitioner og peger på aktivitetstyper inden for institutionernes arbejde med viden, der falder henholdsvis inden for og uden for Frascati-rammen. Derudover illustrerer notatet konkrete eksempler på institutionernes forsknings- og udviklingsaktiviteter i henhold til Frascati-rammen. Frascati-manualens definitioner Frascati-manualens definition af forsknings- og udviklingsaktiviteter fremstår som den officielle internationale definition, som også følges af Danmarks Statistik ved opgørelser af forskning og udvikling til såvel nationale formål som leverancer til både OECD og EU 1. Frascati-manualen definerer forsknings- og udviklingsarbejde som 2 : 1 Danmarks Statistik, 2011: Forskning og udvikling i den offentlige sektor. Kvalitetshåndbog. Temapublikation 2011:8. 2 OECD, 2002: Frascati Manual. Proposed Standard Practice For Surveys On Research And Experimental Development. 1

2 Skabende arbejde på systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden og Udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser. Forsknings- og udviklingsbegrebet omfatter både grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejde: Grundforskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte. Anvendt forskning er ligeledes originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden. Den er imidlertid primært rettet mod bestemte praktiske mål. Udviklingsarbejde er systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Fælles for de tre aktivitetstyper i Frascati-manualens definition er betoningen af et betydeligt nyhedselement i aktiviteten enten i form af produktion af ny viden eller omsætning af eksisterende viden i nye løsninger, produkter, services mv. Det er aktiviteterne anvendt forskning og udviklingsarbejde, der med en særlig orientering mod praktiske mål og anvendelsesformål fremstår relevante i forhold til professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes formål og arbejde med viden. Lovgrundlaget for erhvervsakademier og professionshøjskolers arbejde med viden Mens aktiviteterne inden for Frascati-manualen som nævnt er afgrænset ved, at de skal indeholde et betydeligt nyhedselement, er der i lovgivningen for de professions- og erhvervsrettede institutioner og uddannelser fastlagt en bredere definition af det samlede videnarbejde, som institutionerne skal udføre. Institutionerne har i henhold til deres lovbestemte formål til opgave at sikre, at uddannelserne baseres på viden fra forskning og udviklingsarbejde på de respektive fagområder samt udviklingstendenser inden for beskæftigelsesområderne. 3 Institutionerne skal samtidig varetage en særskilt opgave i at udvikle, omsætte og formidle viden og herigennem bidrage til udvikling og vækst i de erhverv og professioner, som uddannelserne er rettet imod. 4 Institutionernes lovbestemte dobbelte forpligtigelse til både at sikre uddannelsernes videngrundlag indadtil og samtidig udvikle erhverv og professioner udadtil varetages i form af en række væsentlige og nødvendige aktiviteter, hvoraf nog- Frascati-manualens grunddefinitioner findes i en dansk oversættelse i bekendtgørelse nr. 568 af 2000 om godkendelse af forskere mv. efter kildeskattelovens 48 E. Bilag 1: Definition af forsknings- og udviklingsarbejde. Denne er kilde til citaterne i dette afsnit. 3 Jf. Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ( 1, stk.2), 4 Jf. hhv. Lov om Professionshøjskoler for videregående uddannelser 5, stk. 1 samt Lov om Erhvervsakademier for videregående uddannelser 5, stk.1. 2

3 le af disse aktiviteter kan defineres som forsknings- og udviklingsaktiviteter, andre som tilgrænsende forsknings- og udviklingsaktiviteter og endelig udgør en væsentlig del af aktiviteterne uddannelses- og undervisningsaktiviteter. Erhvervsakademierne og professionshøjskolernes aktiviteter målt op mod Frascati-manualens definitioner I figuren nedenfor illustreres centrale aktiviteter inden for institutionernes samlede virksomhed (dvs. både forsknings- og udviklingsaktiviteter, tilgrænsende forsknings- og udviklingsaktiviteter samt uddannelses- og undervisningsaktiviteter). Figuren illustrerer endvidere, hvordan de forskellige aktiviteter indgår som led i det samlede videnarbejde i form af såvel 1) kapacitetsopbygning, 2) selve den videnskabende proces samt 3) videnomsætningen. Forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for Frascati-manualens rammer kan identificeres inden for alle tre led i arbejdet med viden. Kapacitetsopbygning inden for Frascati-rammen handler især om strategisk ledelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter, om udvikling af kompetencer til at varetage forsknings- og udviklingsopgaver, om at indhente eksisterende viden i tilknytning til gennemførelsen af konkrete videnudviklingsaktiviteter og om udvikling af samarbejdsmodeller og opbygning af relationer, som kan danne ramme for vidensamarbejde med profession/erhverv og forskningsinstitutioner. Den videnskabende proces omfatter gennemførelsen af selve forsknings- og udviklingsaktiviteten, inklusiv tilknyttet ledelse, administration og kvalitetssikring af aktiviteten. Videnomsætningen afspejler processen i forhold til omsætning af eksisterende viden til anvendelse i forbindelse med udviklingen af nye løsninger, produkter, services mv. Det fremstår her afgørende for vurderingen af videnomsætningsaktiviteten i forhold til Frascati, hvorvidt nyhedselementet er til stede, dvs. om viden omsættes i nye løsninger og produkter, eller om viden formidles i den form, den umiddelbart har. I forhold til de tilgrænsende forsknings- og udviklingsaktiviteter under videnomsætningen er de afgørende faktorer, som institutionen må forholde sig til, i forhold til hvorvidt disse aktiviteter kan tælle med inden for rammesætningen 1) om aktiviteten i den formidlende proces reelt omsætter den formidlede viden i en ny sammenhæng (skaber merværdi) fremfor blot at formidle den indhøstede viden i sig selv (dvs. er der tale om en regulær videnomsætning) eller 2) om aktiviteten på systematisk vis opsamler erfaringer fra implementering af den ny viden i forskellige sammenhænge med henblik på f.eks. at udbrede erfaringer om omsætningen af den pågældende viden i praksis (dvs. som så bliver til en regulær videnskabende aktivitet). Figuren refererer til konkrete eksempler på institutionernes forsknings- og udviklingsaktiviteter i henhold til Frascati-rammen. Eksempel 6, illustrerer en udviklingsaktivitet relateret til uddannelse og undervisning, som ligger uden for Frascati-rammen. Formålet med dette eksempel er at illustrere en aktivitet, som er en udviklingsaktivitet, men som ikke omhandler anvendelsesorienteret viden i forhold til professioner og erhverv, men derimod er pædagogisk udvikling. Eksem- 3

4 plerne, som er beskrevet nedenfor, illustrerer aktiviteter inden for de nævnte tre forskellige led af processen for videnarbejdet. Centrale aktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier kategoriseret ud fra Frascati-manualens rammesætning af forsknings- og udviklingsaktiviteter Kapacitets- opbygning Videnskabende aktivitet Videnomsætning Aktivitet inden for Frascatirammen Videnstrategi Strategisk ledelse af FoUaktiviteter. Udvikling af FoUkompetencer Forskeruddannelse mv. Udvikling af ny viden Aktiviteter som bidrager til at skabe ny viden, inklusiv tilknyttet ledelse, administration og kvalitetssikring. (eksempel 1 og 2) Omsætning af viden for professioner og erhverv Omsætning af eksisterende viden i nye løsninger, produkter, services mv. (eksempel 3) Videnindsamling knyttet til forsknings- og udviklingsaktiviteter Tilgrænsende aktivitet til Frascatirammen Udvikling af FoUpartnerskaber og samarbejdsrelationer Strategisk ledelse af uddannelsernes videngrundlag Formidling af viden fra FoU til professioner og erhverv (eksempel 4) Øvrig videnformidling til professioner og erhverv F.eks. via rådgivning og skræddersyede kurser. (eksempel 5) Uddannelses- og undervisningsaktivitet (uden for Frascati-rammen) Løbende faglig opdatering som led i undervisningsforberedelse Udvikling på arbejdsmarkedet samt resultater fra forskning og udvikling f.eks. via andres FoUaktiviteter, formel faglig kompetenceudvikling, konferencedeltagelse og praktikstedssamarbejde. Uddannelsesudvikling Omsætning af ny viden i nyt uddannelsesindhold, f.eks. dialog med aftagerrepræsentanter om udvikling af eksisterende eller nye uddannelser Pædagogisk og didaktisk udviklingsaktivitet, f.eks. Udvikling af pædagogiske og personlige kompetencer (eksempel 6) Videnformidling til professioner og erhverv via undervisning Dimittendproduktion og videreuddannelsessystemet for voksne. 4

5 Udvikling af studieforløb, undervisnings- og arbejdsformer. Eksempler fra institutionerne på forskellige aktivitetstyper i arbejdet med viden Eksempler på aktiviteter inden for Frascati-rammen Eksempel 1 Udvikling af ny viden Undersøgelse af rehabilitering af mennesker med psykisk sygdom Professionshøjskolen Metropol gennemfører et projekt, der skal skabe viden om muligheder og barrierer for at organisere og målrette de behandlingsmæssige og sociale indsatser for mennesker med psykisk sygdom i en rehabiliteringsorienteret retning. Baggrunden er, at der i Danmark kun er få eksempler på, at der i praksis arbejdes målrettet med rehabilitering af psykisk syge. Forskningsmæssigt er rehabilitering ved psykisk sygdom et nyt område både nationalt og internationalt. Projektet gennemføres af Metropols Institut for Rehabilitering og Ernæring og inddrager lektorer fra sygeplejeuddannelsen og ergoterapeutuddannelsen. I projektet samarbejdes med Psykiatrisk Center Ballerup, som i en årrække har søgt at udvikle en rehabiliteringsorienteret tilgang og etablere et tæt samarbejde mellem den regionale psykiatriske og den kommunale socialpsykiatriske indsats herom. Ved at studere de muligheder og barrierer, der i praksis kan eksistere for at arbejde med rehabilitering ved psykisk sygdom, skal projektet skabe viden, som kan anvendes i praksis og som andre centre og kommuner eventuelt kan lære af. Projektet danner herudover afsæt for udvikling af nye undervisningsmæssige tiltag. Resultater formidles bl.a. i en samlet rapport samt i artikelform. Derudover afholdes et temamøde med lederne fra det psykiatriske center, hvor resultater formidles og diskuteres. Resultaterne vil kunne indarbejdes i Metropols uddannelsesaktivitet på området, herunder både i ordinære uddannelser samt i diplomuddannelser mv. Resultaterne vil også blive formidlet i regi af instituttets øvrige formidlingsaktiviteter. Projektet er støttet af Helsefonden, Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstaden samt Professionshøjskolen Metropol. 5

6 Eksempel 2 Udvikling af ny viden Bilsimulationsprojektet Videncenter for teknologisk innovation på Erhvervsakademiet Lillebælt har i samarbejde med Odense Universitetshospital initieret et samarbejdsprojekt om udvikling af en bilsimulator. Formålet med projektet har været at udvikle en bilsimulator, der klinisk kan afdække, hvordan forskellige kroniske sygdomme, fx diabetes, påvirker bilkørsel. Bilsimulatoren skal desuden kaste nyt lys over, hvordan alder indvirker på bilkørsel. Simulatoren kan ved hjælp af avanceret teknologi og et computerstyret program aflæse kørslen. Viden og resultater fra projektet forventes anvendt i udvikling af nye brugervenlige biler, der tilgodeser folk med kronisk sygdom. Derudover forventes arbejdet med prototypen at kunne afdække mulighederne for, at simulatoren kan sættes i produktion i samarbejde med private partnere. Projektet favner flere fagligheder og integrerer på tværs af uddannelsesniveauer. Komplicerede matematiske udregninger i forbindelse med udvikling af teknologien i simulatoren har betydet, at Syddansk Universitet også er blevet inddraget som partner i projektet, mens Syddansk Erhvervsskole er blevet inddraget for at bidrage til den praktiske konstruktion af simulatoren. Eksempel 3 Omsætning af viden fra FoU til professioner og erhverv LP-modellen Modellen for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse (LP-modellen) er udviklet som et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling, trivsel, motivation og læring. LPmodellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen. Selve LP-modellen er udviklet af en norsk professor, og University College Nordjylland har omsat modellen i en dansk uddannelseskontekst. Ca. 550 skoler fordelt over hele landet (og ca. 100 dagtilbud) (i alt ca lærere, pædagoger, skole- og institutionsledere) arbejder p.t. med implementering af LP-modellen, som således udgør Danmarks største skoleudviklingsprojekt. 6

7 Eksempler på tilgrænsende aktiviteter til Frascati-rammen Eksempel 4 Formidling af viden fra FoU til professioner og erhverv Formidling gennem oplæg og kurser Højere fødevaresikkerhed og bedre køkkenvaner i storkøkkener, cateringfirmaer og fødevareindustrien er overskriften på partnerskabsprojektet E-FOOD, som involverer flere partnere fra uddannelser, videncenter og virksomheder. Viden fra projektet formidles til erhvervet gennem netværket for storkøkkener, som omfatter landets 35 største storkøkkener. Netværket afholder to møder årligt, og som en del af projektplanen aflægger projektgruppen status på projekterne til disse møder. Desuden udbyder Erhvervsakademi Sjælland AMU-kurser for medarbejdere i erhvervet. I projektet har man udviklet et it-værktøj, som ernærings- og sundhedsteknologer og professionsbachelorer i sundhed og ernæring kan bruge til at regne ud, hvordan de skal behandle mad, så det både er sikkert og bevarer den kulinariske kvalitet. Med værktøjet kan man måle temperaturbelastningen og beregne, hvordan bakterieudviklingen vil være, når man tager højde for specifikke produktionsforhold i køkkenet og opbevaringen af maden bagefter. Værktøjet følges af et fokus på gode arbejdsgange i et køkken, dvs. hvordan man bedst motiverer medarbejdere og holder køkkenhygiejnen i top. Parterne i projektet er Videncenter for Fødevarer og Sundhed, VIFFOS (hvor blandt andet Erhvervsakademi Sjælland og University College Sjælland er med), it-virksomheden e- smiley, forskere fra DTU Fødevareinstituttet og KU-Science. Desuden bruger man storkøkkener i virksomhedskantiner til at lave praksisforsøg. Eksempel 5 Øvrig videnformidling til professioner og erhverv Projekt Aktiv rundt i Danmark formidler viden til skoler Motiveret af børns faldende fysisk aktivitetsniveau og usunde madvaner gennemfører Projekt Aktiv rundt i Danmark hvert år en kampagne, som skal give lærere inspiration til deres undervisning i sundhed, fysisk aktivet og kost. I projektet udarbejdes bl.a. undervisningsinspirationshæfter til lærerne, og der udvikles nyt materiale hvert år. Mere end halvdelen af landets skoler er involveret i projektet, og mellem børn har hvert år i både 2011 og 2012 deltaget i Aktiv rundt i Danmark. Herudover formidler Aktiv rundt i Danmark viden om sundhed ved at arrangere en række aktiviteter i samarbejde med kommuner og idrætsorganisationer. Det drejer sig bl.a. om skolernes sundhedsuger, naturløb og aktivstafetter. Aktiv rundt i Danmark er et partnerskab mellem Videncenter for Sundhedsfremme på UC Syddanmark, Sundhedsministeriet og Fødevarestyrelsen. 7

8 Eksempel på uddannelses- og undervisningsaktivitet (uden for Frascati-rammen) Eksempel 6 Pædagogisk og didaktisk udviklingsaktivitet Læring med stil I samarbejde med Learning Styles Lab ved Aarhus Universitet er Københavns Erhvervsakademi (KEA) indgået i et projekt, hvor man anvender viden om læringsstile på videregående uddannelser. Formålet med projektet er at give KEA en tydelig pædagogisk profil ved at: give underviserne indsigt i og redskaber til, hvordan man gennem en større forståelse af læring og læringsstile kan tilrettelægge en endnu mere differentieret og varieret undervisning til gavn for både de studerende og underviserne. styrke undervisernes samarbejde, både i og på tværs af afdelinger og faglige skel, ved at give dem et fælles sprog om læring og indsigt i hinandens læringspræferencer og -styrker. 8

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE?

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? - udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere Udarbejdet af UCSJs forskningsenhed ved Ove Christensen,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

BILAG 1: VIDENSCENTRETS VIDENSBEGREB

BILAG 1: VIDENSCENTRETS VIDENSBEGREB Videnscenter for udsatte børn og unge Juni 2010 BILAG 1: VIDENSCENTRETS VIDENSBEGREB TRE BØLGER AF VIDENSCENTRE Videnscenter for socialt udsatte børn og unge er led i den tredje bølge af videnscentre.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov 1. Baggrund En af de mest markante udfordringer, som lærere møder i deres respektive klasser,

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere