Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlandsrelateret forskning og udvikling. Forskningsstatistik"

Transkript

1 Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

2 Dansk Center for Forskningsanalyse Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade 4, 8200 Århus N Tlf.: Fax: Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Center for Forskningsanalyse. Pris: kr. 50,00 inkl. moms. Publikationen kan desuden hentes på Tryk: CS Grafisk A/S Oplag: 750 stk. ISSN: ISBN:

3 Grønlandsrelateret forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N 1

4 Forord Hermed præsenteres statistikken for for den grønlandsrelaterede forskning og udvikling, udført i Grønland og Danmark med sammenligninger tilbage til Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) efter aftale med KIIIP (Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke) samt Dansk Polarcenter. Undersøgelsen er gennemført efter OECD s retningslinjer for forskningsstatistik, beskrevet i Frascati Manualen, Dataene er dermed sammenlignelige med de øvrige OECD-lande, dog skal danske institutioners grønlandsrelaterede forskning ikke medregnes, når omfanget for Grønland som hjemmestyreområde skal vurderes. Dansk Center for Forskningsanalyse vil gerne benytte lejligheden til at takke institutionerne og Grønlands erhvervsliv for deres bidrag til statistikken. Karen Siune Centerleder Juni 2006 Indholdsfortegnelse Forord og indholdsfortegnelse...2 Metode og definitioner...3 FoU-udgifter...4 FoU-finansiering...7 FoU-personale...10 FoU-årsværk...14 Læs mere på CFA s hjemmeside: Her findes en komplet tabelsamling, en detaljeret metodebeskrivelse samt indberetningsskemaerne for statistikken over den grønlandsrelaterede forskning og udvikling Endvidere findes de øvrige forsknings- og innovationsstatistikker fra CFA der. 2

5 Metode Undersøgelsen dækker grønlandsrelateret forskning og udvikling (FoU), udført i de offentlige sektorer i Grønland og Danmark samt FoU-aktiviteter i Grønlands erhvervsliv. Indberetningerne fra de offentlige sektorer i Grønland og Danmark omfatter 2003 og 2004, mens Grønlands erhvervsliv kun indberettede i Der er så estimeret værdier for Grønlands erhvervsliv for Nye oplysninger for har medført revision af disse år. I alt indberettede 66 enheder grønlandsrelaterede FoU-aktiviteter i 2004 mod 72 i Disse var fordelt med 47 danske enheder og 19 grønlandske enheder inklusive 7 grønlandske erhvervsvirksomheder. Alle relevante enheder i Grønland er blevet anmodet om at indberette, og det samme gælder enhederne i den danske FoU-statistik. Det er første gang siden 2000, at alle danske institutioner bedes indberette eventuel grønlandsrelaterede FoU-aktiviteter. Enkelte enheder er estimeret på basis af tidligere indberetninger. Undersøgelsen er gennemført i henhold til OECD s retningslinjer, se Frascati Manualen (2002). De basale definitioner fra Frascati Manualen: Forskning og udvikling: Skabende arbejde på et systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden, herunder viden vedrørende mennesker, kultur og samfund, samt udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser. Grundforskning: originalt eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte. Anvendt forskning: originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden, primært rettet mod bestemte praktiske mål. Udviklingsarbejde: systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. 3

6 Figur 1. Udgifter til grønlandsrelateret FoU, opdelt på institutionstype, Mio. kr Mio. kr År Højere læreanstalter i DK Andre danske forskningsinstitutioner GL-institutioner og erhvervsliv Kilde: Tabel 1.10 og 1.12.

7 Figur 2. Grønlandsrelaterede FoU-udgifters fordeling på hovedområder, Procent. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Humaniora Kilde: Tabel Note: Eksklusiv Grønlands erhvervsliv. Teknisk videnskab Samfundsvidenskab Figur 1 viser, at de samlede udgifter til grønlandsrelateret forskning og udvikling er steget med 57 mio. kr. fra 1995 til 2004, så niveauet nu er 194 mio. kr. Dette er en stigning på 42 procent, dog beregnet i løbende priser. Siden sidste indberetning i 2002 er stigningen på 36 mio. kr., svarende til 23 procent. Udviklingen er dog meget forskellig, idet de danske institutioners udgifter kun er steget 6 mio. kr. siden 1995, dvs. mindre end inflationen i den samme periode, mens FoU-udgifterne i Grønland er steget fra 20 til 71 mio. kr., bl.a. fordi Grønlands erhvervsliv og Naturinstituttet har haft stærkt stigende FoU-udgifter i Udviklingen er meget forskellig mellem danske højere læreanstalter, der i 2004 er nede på 26 mio. kr. mod 45 mio. kr. i 1995, og danske forskningsinstitutioner, der er steget fra 72 til 97 mio. kr. Fordelingen på videnskabelige hovedområder er i 2004 vendt tilbage til 1996-billedet, jf. figur 2. Naturvidenskaben er altdominerende med 83 procent af udgifterne til grønlandsrelateret FoU blandt offentlige institutioner, mens Humaniora og især Teknisk Videnskab er trængt tilbage, sidstnævnte nok efter at etableringen af ARTEK i Sisimiut er afsluttet. 5

8 Figur 3. Grønlandsrelaterede FoU-udgifter opdelt på udførelsessted, Mio. kr Mio. kr År Danske institutioner i DK Danske institutioner i GL GL-institutioner og erhvervsliv Kilde: Tabel 1.10 og specialkørsel.

9 Egenfinansieringsgrad Figur 4. Egenfinansieringsgrad af FoU, opdelt på institutionstype, Procent. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% År Grønlandske institutioner Højere læreanstalter i DK Andre danske forskningsinstitutioner Kilde: Tabel Note: 1) Egenfinansiering er de midler, som enheden får tildelt via budgettet fra det direktorat, ministerium, amt eller virksomhed, som enheden hører under. 2) Eksklusiv Grønlands erhvervsliv. Figur 3 viser udviklingen i udførelsesstedet for den grønlandsrelaterede forskning og udvikling. Det mest markante er, at andelen af danske institutioners grønlandsrelaterede FoU, der udføres i Grønland, har været faldende, fra ca. 30 procent frem til 2000 til 18 procent i Det betyder imidlertid ikke, at den samlede FoU-aktivitet i Grønland er faldet, da de grønlandske institutioner og nu også erhvervslivet har forøget FoU-aktiviteterne. Faktisk er andelen udført i Grønland steget fra omkring 40 procent i til 48 procent i Figur 4 illustrerer egenfinansieringsgraden for de tre institutionstyper. De grønlandske institutioner har siden 2000 forøget deres egenfinansieringsgrad hvert år, så den nu er oppe på 79 procent. Også de danske forskningsinstitutioner har kunnet allokere flere egne midler til de grønlandsrelaterede FoU-aktiviteter siden 2000, så de nu er på niveau med danske højere læreanstalter, ca. 40 procent. For de højere læreanstalter har udviklingen været modsat, idet niveauet på ca. 50 procent frem til 2000 er dalet til et niveau på 40 procent. 7

10 8 Figur 5. Eksterne finansieringskilder for grønlandsrelateret FoU, opdelt på institutioner, Procent. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Danske institutioner Grønlandske institutioner Offentlige danske kilder Private danske kilder Grønlandske kilder Udenlandske kilder Kilde: Tabel Note: 1) De grønlandske finansieringskilder formodes i 1996 og 1998 at være medregnet i de udenlandske eller andre danske. 2) Eksklusiv Grønlands erhvervsliv.

11 Figur 6. Egenfinansieringsgrad af FoU, opdelt på videnskabeligt hovedområde, Procent. 100% Egenfinansieringsgrad 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Samfundsvidenskab Humaniora Teknisk videnskab Kilde: Tabel Note: Eksklusiv Grønlands erhvervsliv. År Naturvidenskab Sundhedsvidenskab I figur 5 er den relative fordeling mellem forskellige eksterne finansieringskilder vist for de lige årstal for hhv. de grønlandske og danske institutioner. Gennem perioden er der markante forskydninger mellem de eksterne kilder. Fra at være den klart vigtigste finansieringskilde i 1990 erne, falder offentlige danske kilder støt frem til 2004, hvor de udgør 47 procent for de danske og 35 procent for de grønlandske institutioner. Omvendt vokser betydningen af de eksterne grønlandske midler, så de med en andel på 27 procent i 2004 er blevet en væsentlig kilde for danske institutioner og så de med 47 procent er den vigtigste eksterne kilde for grønlandske institutioner. De private danske midler samt de udenlandske midler, herunder EU-midler har spillet en mere beskeden, men dog varierende rolle. Udviklingen i egenfinansieringsgraden er ret markant for nogle af de videnskabelige hovedområder, se figur 6. Mens billedet frem til 2002 så ud til at stabilisere sig noget ift. 1995, så er egenfinansieringen inden for Sundhedsvidenskab og Teknisk Videnskab faldet til under 10 procent i 2004, mens Humaniora stiger til 80 procent pga. bortfald af en af de større institutioners hidtidige eksterne kilder. 9

12 Figur 7. Antal personer beskæftiget med grønlandsrelateret FoU, opdelt på institutionstype, FoU-personale, antal personer År Højere læreanstalter i DK Andre danske forskningsinstitutioner GL-institutioner og erhvervsliv Kilde: Tabel 1.2 og 1.4.

13 Figur 8. Andel personer med grønlandsrelateret FoU, opdelt på udførelsessted, Procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 % 0% År GL-institutioner og erhvervsliv Danske institutioner i GL Danske institutioner i DK Kilde: Tabel 1.2 og specialkørsel. Af figur 7 ses udviklingen i antal personer, der er beskæftiget mindst 5 procent af deres tid med grønlandsrelateret FoU. Der har været et markant fald siden 1998, hvilket skyldes en kombination af flere forhold. For det første bruger hver person en større del af deres arbejdstid på FoU-aktiviteter i 2004 for de grønlandske institutioners personale fra 45 procent i 1998 til 64 procent af tiden i Desuden er nedgangen i de danske institutioners FoU-udgifter slået fuldt igennem på personalesiden, dvs. at mange personer har stoppet deres grønlandsrelaterede FoU-aktiviteter og ikke blot reduceret dem. Fra 2002 til 2004 har de grønlandske enheder et fald i personalet trods stigende udgifter, da arbejdstiden brugt til FoU-aktiviteter stiger fra 40 til 64 procent. Samme udvikling ses for de danske forskningsinstitutioner, men her faldt FoU-arbejdstidens andel fra 56 til 50 procent. Figur 8 viser andelen af personer beskæftiget med grønlandsrelateret FoU i Grønland og Danmark. Den grønlandske del toppede i 2000 med 42 procent, men trods de forøgede udgifter er personaleandelen faldet til 37 procent i 2004, fordi hver person bruger mere tid på grønlandsrelateret forskning og udvikling. 11

14 12 Figur 9. Andel kvindeligt FoU-personale, opdelt i stillingskategorier og på institutionstype, Procent. 80% Højere læreanstalter i DK Andre danske forskningsinst. GL-institutioner og erhvervsliv 70% 60% 50% Kvindeandel 40% 30% 20% 10% 0% VIP Heraf ph.d. TAP VIP Heraf ph.d. TAP VIP Heraf ph.d. TAP Kilde: Tabel 2.1 og 2.2.

15 Figur 10. Forskningspersonalet, opdelt på hovedområder, Procent % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 % 0% Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Humaniora Kilde: Tabel 1.5. Note: Eksklusiv Grønlands erhvervsliv. Teknisk videnskab Samfundsvidenskab Andelen af kvinder blandt personalet, der er beskæftiget med grønlandsrelateret FoU, er faldet markant fra 2002 til 2004, nemlig fra 33 til 26 procent. Det skyldes især et markant fald blandt det teknisk/administrative personale (TAP erne), der jf. figur 9 faktisk er uden kvinder i de grønlandske enheder i 2004, men også VIP ernes (det videnskabelige personales) kvindeandel er faldet, fra 26 procent i 2002 til 23 procent i Blandt de ph.d.- studerende er der en lille stigning til 45 procent kvinder i Figur 9 viser desuden, at der i de tre sektorer ikke er stor forskel på kvindeandelen blandt VIP erne, men dog blandt de ph.d.-studerende. Der er derimod betydelig forskel blandt TAP-personalet med 75 procent kvinder i de danske forskningsinstitutioner og som nævnt ingen kvinder i de grønlandske enheder. Figur 10 opdeler personalet på de videnskabelige hovedområder i de lige år fra Sammenlignes med udgiftsfordelingen i figur 2, er udsvingene mindre her. Fordelingerne er også anderledes, dels da andelen af arbejdstiden anvendt til grønlandsrelateret FoU varierer (Sundhedsvidenskab 39 procent og Teknisk Videnskab 60 procent) og dels, da især naturvidenskabelig forskning kræver flere udgifter udover løn til personalet end de andre områder. 13

16 14 Figur 11. Antal årsværk beskæftiget med grønlandsrelateret FoU, opdelt geografisk og i VIP/TAP, FoU-årsværk År VIP-DK TAP-DK VIP-GL TAP-GL Kilde: Tabel 1.6.

17 Figur 12. Årsværk opdelt på forskningsart, Procent. Grønlandske institutioner Højere læreanstalter i DK Andre danske forskningsinst. Alle institutioner 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grundforskning Anvendt forskning Udviklingsarbejde Kilde: Tabel 2.11 og Note: Eksklusiv Grønlands erhvervsliv. I figur 11 ses udviklingen i forbruget af årsværk til grønlandsrelateret FoU. Fra 1998 og fremad svinger forbruget op og ned, men ender som personaletallene på et betydeligt lavere niveau i 2004, dog er faldet ikke så stort som for personalet. En sammenligning med lønudgifterne viser, at der i de første indrapporteringsår nok var nogen inkonsistens mellem udgifter og årsværk. Danske videnskabelige årsværk er i 2004 stadig den største humane ressource med 64 procent af alle, mens danske TAP-årsværk er faldet fra 19 procent i 2000 til 9 procent i Fordelingen mellem forskningsarter er vist for de tre institutionssektorer i figur 12. I alt udgør grundforskningen 31 procent, den anvendte forskning 59 procent og udviklingsarbejdet 10 procent. Det er en markant ændring i forhold til 2002 s fordeling: Det skyldes klare forskydninger fra grundforskning ved de danske højere læreanstalter, men især ved de danske forskningsinstitutioner. Her er grundforskningens andel mere end halveret, fra 44 procent i 2002 til 19 procent i 2004 og udviklingsarbejdet når godt 13 procent i 2004, men var ubetydeligt i

18

19

20 Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik er en opgørelse over omfanget, finansieringen og arten af grønlandsrelateret FoU-arbejde ved grønlandske og danske institutioner samt grønlandsk erhvervsliv. Statistikken viser: Der blev i 2004 anvendt 194 mio. kr. til grønlandsrelateret forskning og udvikling en stigning fra 2002 på 23 procent Grønlandske institutioners og virksomheders andel af de samlede FoU-udgifter udgjorde i ½ procent mod 32½ procent i 2002 Danske institutioner udførte grønlandsrelateret forskning og udvikling i Grønland for 22 mio. kr. og i Danmark for 101 mio. kr. 337 personer har arbejdet med grønlandsrelateret FoU i De har udført 179 årsværk. 76 procent af FoU-udgifterne anvendes inden for naturvidenskaberne, men grønlandsk erhvervsliv er ved komme med i 2004 med 9 procent Læs mere i denne publikation og på vores hjemmeside: Dansk Center for Forskningsanalyse Finlandsgade 4, DK-8200 Århus N.

Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik

Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling - Forskningsstatistik 21-22 Statistikken er udarbejdet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 82 hus N Tlf: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Statistikken er

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2005 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2005 Statistikken

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2003 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2003 Statistikken

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2004 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2006

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Rettelser 27.06.08 (markeret med gult): S.

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2005 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af:

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik Statistikken er udarbejdet af: Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade 4, 8200 Århus N Tlf: 8942

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i Danmark

Forskning og udviklingsarbejde i Danmark Forskning og udviklingsarbejde i Danmark 1967-2006 Af Per S. Lauridsen Ebbe K. Graversen CFA Notat: 2009 REVISED 2013 Aarhus University School of Business and Social Sciences Department of Political Science

Læs mere

Forskningsstatistik Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt

Forskningsstatistik Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskningsstatistik 2005 Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskning og udviklingsarbejde indenfor informations- og kommunikationsteknologi, ikt Forskningsstatistik

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) - Forskningsstatistik 2005 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) - Forskningsstatistik 2005 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) - Forskningsstatistik 2005 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2004

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor. Forskningsstatistik 2004 Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2004 Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2004 Statistikken

Læs mere

Forskningsstatistik med fokus på køn

Forskningsstatistik med fokus på køn Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 89 42 23 94 Fax: 89 42 23 99 afsk@afsk.au.dk www.afsk.au.dk Forskningsstatistik 1967 1997 med fokus på køn Karen Siune Jacob Jensen Notat

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1999 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1998

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1998 ANALYSEINSTITUT FOR FORSKNING Forskningsstatistik 1998 Finlandsgade 4, 8200 Århus N ERHVERVSLIVET Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 Kontaktperson vedrørende besvarelsen: (navn) (tlf.) (fax.) (e-mail) ERHVERVSLIVETS

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2000 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik Tabelsamling

Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik Tabelsamling Ph.d.er job og karriere i tal Karrierestatistik 2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N www.forskningsanalyse.dk www.cfa.au.dk cfa@cfa.au.dk

Læs mere

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik

Ph.d.er i tal. Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center for Forskningsanalyse Adresse: Finlandsgade

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2001 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2001 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1999 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske forskningsstatistik, set i internationalt og nordisk perspektiv Peter. Mortensen Notat 2002/9 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for tudies

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2000 Analyseinstitut for Forskning

Læs mere

INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N

INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, Finlandsgade 4, 8200 Århus N INDIKATORER FOR DANSK FORSKNING OG INNOVATION 2005 Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet, sgade 4, 8200 Århus N Dansk Center for Forskningsanalyse Indikatorer for dansk forskning og innovation

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1997

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1997 Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 1997 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.

Læs mere

Danish University Colleges. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max. Publication date: 2003

Danish University Colleges. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max. Publication date: 2003 Danish University Colleges Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2001 Schaumann, Bjørn Max Publication date: 2003 Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning FFL2002s bevillinger og budgetoverslag for forskning og udvikling 2002-05 Peter S. Mortensen Carina Sponholtz Notat 2001/7 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik Revideret

Tabelsamling. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik Revideret Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2004 Tabelsamling Revideret 21-06-2006 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998 Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1998 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

Metode og datagrundlag. Institutionsliste

Metode og datagrundlag. Institutionsliste Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Metode og datagrundlag Institutionsliste Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TAL

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TAL A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TA L 2003 AU i tal 2003 For andet år i træk fremlægger Aarhus Universitet denne publikation med statistiske oplysninger for universitetets virke. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T A A R H U S U N I V E R S I T E T AU I TA L 2004 AU i tal 2004 På tredje år i træk fremlægger Aarhus Universitet denne publikation med statistiske oplysninger for universitetets virke. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997

Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997 Analyseinstitut for Forskning. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 1997 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

Bilag 3.1: Videnregnskab for Indholdsfortegnelse

Bilag 3.1: Videnregnskab for Indholdsfortegnelse J.NR.: 2015-0026/160726 Bilag 3.1: Videnregnskab for 2017 Professionshøjskolernes forskning og udvikling er et væsentligt bidrag til uddannelsernes kvalitet. I videnregnskabet 2017 opgøres en række nøgletal

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG INNOVATION

ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG INNOVATION ANALYSEINSTITUT FOR FORSKNING FoI-statistik 2002 Finlandsgade 4, 8200 Århus N ERHVERVSLIVET Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 ERHVERVSLIVETS FORSKNING OG INNOVATION 2002 Reference nummer: «LBNR» «NAVN»

Læs mere

Analyse. Forskerrekruttering på universiteterne

Analyse. Forskerrekruttering på universiteterne Forskerrekruttering på universiteterne 15-17 1. Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriet har siden midten af 199 erne indsamlet statistik om universiteternes videnskabelige personale. Som del af

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik Udgivet Opdateret

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik Udgivet Opdateret Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet 09.03.04 Opdateret 24.11.04 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade

Læs mere

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen 8. december 2015 J.nr. 14/3354/181 MZ Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) har besluttet et analysearbejde, som skal undersøge ph.d. satsningens betydning for

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Tabelsamling. Dansk erhvervslivs innovation (del af den fælleseuropæiske innovationsstatistik)

Tabelsamling. Dansk erhvervslivs innovation (del af den fælleseuropæiske innovationsstatistik) Dansk erhvervslivs innovation 2004 (del af den fælleseuropæiske innovationsstatistik) Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr Kvartalsstatistik nr. 3 217 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Rettelsesblad til Nordisk FoU-Statistik for 1997 og statsbudgetanalyse 1999.

Rettelsesblad til Nordisk FoU-Statistik for 1997 og statsbudgetanalyse 1999. Rettelsesblad til Nordisk FoU-Statistik for 1997 og statsbudgetanalyse 1999. Der er beklageligvis indsneget sig en række mindre fejl i den trykte udgave af publikationen, og vi har af denne årsag, besluttet

Læs mere

Dansk erhvervslivs innovation (del af den fælleseuropæiske innovationsstatistik)

Dansk erhvervslivs innovation (del af den fælleseuropæiske innovationsstatistik) Dansk erhvervslivs innovation 2004-2006 (del af den fælleseuropæiske innovationsstatistik) Udarbejdet af: På opdrag af: Dansk Center for Forskningsanalyse EUROSTAT Danmarks Statistik Aarhus Universitet

Læs mere

ErhvervsPhD - statistik

ErhvervsPhD - statistik ErhvervsPhD - statistik Indhold ErhvervsPhD i den private sektor... 1 Antal ansøgninger og godkendelser 22-217... 2 Godkendte projekter 22-217, fordeling efter virksomhedsstørrelse... 3 3. april 218 Kontakt

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 1999

Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 1999 Analyseinstitut for Forskning. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 1999 Statistikken er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Kortlægning af ingeniørlederne

Kortlægning af ingeniørlederne Kortlægning af ingeniørlederne Januar 2018 Opsummering Boks 1 Konklusioner En højere andel af ingeniører arbejder som ledere end den samlede population af tilsvarende højtuddannede. Forskellen er markant

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik Metodebeskrivelse

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik Metodebeskrivelse Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Metodebeskrivelse Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Rapporten er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade Århus N Tlf Fax

Rapporten er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade Århus N Tlf Fax Rapporten er udgivet af: Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 E-mail: afsk@afsk.au.dk Publikationen kan rekvireres hos Analyseinstitut for Forskning (pris

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Pengestrømsanalyse Udgivet november 2016

Pengestrømsanalyse Udgivet november 2016 Pengestrømsanalyse 2007-2013 Udgivet november 2016 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 5 3. Pengestrømme i dansk forskning fordelt på hovedområder 6 3.1 De samlede forskningsudgifter 7 3.2 Interne og eksterne

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2017 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik ken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken de seneste relevante

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Undersøgelser af grønlandsrelateret forskning og udviklingsarbejde 1995-2002

Undersøgelser af grønlandsrelateret forskning og udviklingsarbejde 1995-2002 Metodeafsnit Undersøgelser af grønlandsrelateret forskning og udviklingsarbejde 1995-2002 Den præsenterede statistik vedrørende grønlandsrelateret forskning og udviklingsarbejde 1995-2002 er sammenstykket

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Sundhedsforskning i Danmark

Sundhedsforskning i Danmark Sundhedsforskning i Danmark Februar 2014 Analyse lavet af tto a/s for Danske Regioner Denne analyse er lavet for at forsøge at svare på følgende spørgsmål Dansk sundhedsforskning hvordan kan det defineres?

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr Kvartalsstatistik nr. 1 2017 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder

Læs mere

Samarbejde om forskningspublikationer

Samarbejde om forskningspublikationer Samarbejde om forskningspublikationer Forskningssamarbejde er en af mange kilder til at sprede viden og forskningsresultater og dermed skabe værdi for samfundet. Forskningssamarbejde dækker et bredt spektrum

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber

Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber 25. juni 2013 J.nr. 2012-3200-07 Bemærkninger til de formålsfordelte regnskaber Uddannelsesministeriet besluttede i 2012, at universiteterne fra og med regnskabsåret 2012 skal opgøre det formålsfordelte

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

ErhvervsPostdoc - statistik

ErhvervsPostdoc - statistik ErhvervsPostdoc - statistik Indhold ErhvervsPostdoc i den private sektor... 1 Antal ansøgninger og godkendelser 214-217... 2 Godkendte projekter 215-217, fordeling efter virksomhedsstørrelse... 3 3. april

Læs mere

Konkursanalyse Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018

Konkursanalyse Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018 Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018 1.921 virksomheder gik konkurs i andet kvartal af 2018. Det er en stigning på 49 procent sammenlignet med andet kvartal 2017. Det samlede antal

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

VIDENREGNSKAB 2017 DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER

VIDENREGNSKAB 2017 DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER VIDENREGNSKAB 2017 DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER Videnregnskab for 2017 Professionshøjskolernes forskning og udvikling er et væsentligt bidrag til uddannelsernes kvalitet. I videnregnskabet 2017 opgøres

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2004-2006 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2004-2006 Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1997

ERHVERVSLIVETS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSARBEJDE 1997 ANALYSEINSTITUT FOR FORSKNING Forskningsstatistik 1997 Finlandsgade 4, 8200 Århus N ERHVERVSLIVET Tlf. 89 42 23 94 Fax 89 42 23 99 Kontaktperson vedrørende besvarelsen: (navn) (tlf.) (fax.) (e-mail) ERHVERVSLIVETS

Læs mere

4. Udbud og efterspørgsel

4. Udbud og efterspørgsel 4. Udbud og efterspørgsel Afsnittet omhandler de studerendes indskrivninger og fordelinger på henholdsvis uddannelsestyper og hovedområder. 4.1 Uddannelsestyper To tredjedele af de studerende er indskrevet

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 BUDGETOPFØLGNING 2004 20-10-2004 15:56 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 2-2004 (8 MD.) mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret primo 2004

Læs mere