6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006"

Transkript

1 6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 28-årig mand, tidligere altid rask, efter et par dages almen sygdomsfølelse med feber nu tiltagende svær hovedpine. Ingen fokale symptomer i øvrigt. Ses i skadestue hvor han findes præget af hovedpine, men i øvrigt vågen og klar. Tp. 38,5 o C. Let nakke-rygstiv. Øvrige undersøgelse upåfaldende. Der gøres lumbalpunktur med udtømmelse af klar væske, der indeholder 200 mio. leucocytter/l, hvoraf 67% lymfocytter. 1. Angiv den mest sandsynlige diagnose. (Svar: Viral/serøs meningitis.) Angiv mindst 6 yderligere undersøgelser af spinalvæsken. (Svar: M+D, glucose og protein, PCR for entero og herpes simplex virus, intratekal antistof syntese for herpex virus og borrelia.) Angiv mindst 3 yderligere parakliniske undersøgelser i øvrigt. (Svar: Blod: CRP, L+D, lever-, nyretal, røntgen af thorax, afføring for enterovirus.) Bør nogen specifik behandling iværksættes? (Svar: Nej) 6.sem. ord. S06 1

2 5. Nogle timer senere udvikler pt. tonisk/klonisk krampetilfælde. Ændrer det den diagnostiske overvejelse? (Svar: Ja, encephalitis.) 6. Hvilke 2 yderligere undersøgelser vil du nu iværksætte? (Svar: CT/MR scanning, EEG.) 7. Vil du nu iværksætte nogen specifik behandling og i så fald hvilken og hvordan? (Svar: Ja, Aciclovir i.v.) 8. Det oplyses nu, at pt. for 6 måneder siden var 3 måneder i Indien i U-landsprojekt. Angiv mindst 4 yderligere diagnostiske tiltag. (Svar: TB-undersøgelse: Røntgen af thorax, Mantoux/Quantiferon test, ekspektorat til M+D + PCR for TB.) Mikrobiologi - Bakteriologi: Vi antager nu, at der ved lumbalktur udtømmes purulent spinalvæske. Angiv yderligere en undersøgelse som samtidig med spinalvæsken bør sendes til klinisk mikrobiologisk afdeling. (Svar: Bloddyrkning.) 6.sem. ord. S06 2

3 2. Angiv den empiriske antibiotika behandling af purulent meningitis. (Svar: Ceftriaxon og ampicillin.) 3. Angiv celletal, differentialtælling og biokemisk sammensætning af spinalvæsken ved purulent meningitis. (Svar: >800 mio. celler/liter, >80% polymorfnukleære leukocytter, spinal glukose lavt mindre end 1/2-1/3 af blodglukose, spinal protein forhøjet >1g/l spinalvæske.) 4. Angiv de to hyppigste mikroorganismer som forårsager purulent meningitis i Danmark og angiv de aldersgrupper hvor de hyppigst forekommer. (Svar: Neisseria meningitidis, unge op til 20 år og Streptococcus pneumoniae, børn 0-5 år og ældre over 40 år.) 5. Angiv Gram-farvbarhed, morfologi og lejring for de to nævnte mikroorganismer. (Svar: Neisseria meningitidis: Gram-negative diplokokker, lejret side-to-side (kaffebønner), Streptococcus pneumoniae: Gram-positive diplokokker, lejret end-to-end (lanceolate). 6. Angiv en virulensfaktor som begge mikroorganismer besidder, og dens betydning for type-/gruppe- inddeling. (Svar: Kapsel af polysaccharid danner grundlag for serologisk typeinddeling / gruppeinddeling.) 6.sem. ord. S06 3

4 7. Angiv profylaktiske muligheder ved purulent meningits forårsaget af de to mikroorganismer. (Svar: Neisseria meningitidis: Vaccination: mod gruppe A og C Profylakse: til husstandsmedlemmer gives ciprofloxacinprofylakse som engangsdosis eller rifampicinprofylakse i 2 dage eller G-penicillin for at udrydde bærertilstanden med den patogene stamme. Streptococcus pneumoniae: Vaccination ). Svampe Ved mikroskopi ses Candida albicans i et ekspektorat fra patienten. 1 Angiv Gram-farvbarhed og morfologi af svampen. (Svar: Gram positiv, 2-3 x 4-6 µm store ovale gærceller med knopskydning (evt. nævnes også: og psedomycelie/pseudohyfer, men det kræves ikke.) Virologi 1. Angiv mindst 4 virus, der kan forårsage akut encefalitis. (Svar: HSV, parotitis, rabies, coxsackievirus, centraleuropæisk encefalitis (CEE) virus, poliovirus. Influenza og West Nile virus må også accepteres.) 2. Gør kort rede for de specifikke behandlings og forebyggelsesmuligheder ved hver af disse infektioner. (Svar: HSV: acyclovir, ingen vaccine; parotitisvirus: MFR vaccine, ingen behandling; coxsackievirus: hverken behandling eller vaccine; CEE: vaccine, ingen behandling; polio: vaccine, ingen behandling.) 6.sem. ord. S06 4

5 3. Beskriv cellemængde og deres differentialfordeling i spinalvæsken ved viralt betinget encefalitis. (Svar: Moderat forøgelse af celletallet, primært mononukleære celler.) 4. Gør rede for forskellen i patogenesen ved akut, infektiøs encefalitis og postinfektiøs/vaccinel encefalitis. (Svar: Ved infektiøs encephalitis skyldes symptomerne direkte eller indirekte tilstedeværelse af infektiøst virus eller viralt antigen. Ved post-infektiøs encefaltis skyldes symptomerne primært en immunolgisk reaktion mod CNS autoantigener initieret af den tidligere infektion/vaccination.) 5. Angiv hvilket virus, der bør indgå i ens diagnostiske overvejelser, hvis patienten fornyeligt er hjemvendt fra en tur til Nordamerika, specielt det sydvestlige USA. (Svar: West Nile virus.) Parasitologi Det viser sig at patienten også har rejst i det Syd-Østlige Afrika indenfor den sidste måned. 1. Nævn to akutte febrile sygdomme forårsagede af protozoer, der ved indlæggelsen bør overvejes og undersøges for. (Svar: Malaria og afrikansk trypanosomiasis (sovesyge); (nogle vil måske nævne kala azar (visceral leishmaniasis), klinikken og rejseanamnesen gør ikke diagnosen oplagt, men forkert er det ikke) 2. Angiv smittemåden for disse sygdomme, og beskriv hvordan du kan diagnosticere dem. (Svar: Malaria: Overføres ved stik af myg (af slægten anopheles), diagnostikeres mikroskopisk ved at påvise parasitten i blodudstrygninger. Trypanosomiasis: Overføres med tsetsefluer, diagnosticeres ved at påvise parasitten i blod (udstrygning af buffycoat), lymfeknuder eller spinalvæske. 6.sem. ord. S06 5

6 (Hvis leishmaniasis er angivet: overføres med sandfluer, påvises i knoglemarv, lymfeknuder eller ved miltpunktur.) 3. Angiv en protozo sygdom, som transmitteres i Danmark og som hos immunsvækkede patienter kan give anledning til cerebrale symptomer; angiv desuden smittemåden. (Svar: Toxoplasmose, smitter ved indtagelse af ikke tilstrækkeligt varmebehandlet kød inficeret med parasitten eller via katte fæces (desuden vertical smitte fra mor til foster, men det er ikke relevant i sammenhængen.) HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. Hvor mange gange større er risikoen for en stråleinduceret cancer efter CT-skanning af thorax end efter røntgenundersøgelse af thorax i 2 projektioner? (Svar: Ca. 300 gange - CT ca. 1:1.000, rtg: ca. 1: ) Medicinsk Videnskabsteori 1. Forklar hvad der forstås ved begreberne sensitivitet og specificitet. (Svar: Sensitiviteten er den nosografisk sandt positive rate dvs. P(T+I S+), altså sandsynligheden for positiv test hos en person, der har sygdommen. Specificiteten er den nosografisk sandt negative rate dvs. P(T-I S-), altså sandsynligheden for negativ test hos en person, der ikke har sygdommen. Det bør fremgå af besvarelsen, at der er forståelse for at der er tale om nosografiske rater og dermed ikke om størrelser, der direkte kan anvendes til at fastsætte sandsynligheden for, at patienten har sygdommen.) (4 points) 6.sem. ord. S06 6

7 2. Hvis man kender en undersøgelses sensitivitet, kan man beregne sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, givet, at testen er positiv, under forudsætning af, at man har en yderligere oplysning. Angiv hvilken oplysning det er tale om. (Svar: Sygdomsprævalensen i den population patienten tilhører.) Farmakologi 1. Beskriv 5 forskellige cellulære og molekylære angrebspunkter ved antibakteriel behandling. Angiv herunder mindst 1 stofgruppe eller et stof, der virker via hver af de enkelte angrebspunkter. (Svar: De vigtigste angrebspunkter for antibakterielle midler er: 1) at blokere syntesen af den bakterielle cellevæg: β-laktam stoffer - penicilliner (benzilpenicillin, phenoxymethylpenicillin, dicloxacilin, ampicillin), cephalosporiner (cefuroxim), carbapenemer, og vancomycin. 2) at blokere for den bakterielle protein syntese ved at binde til de bakterielle ribosomer: macrolider (erythromycin, azitromycin); aminoglykosider (gentamycin, tobramycin, netilmicin, [streptomycin]), tetracycliner (doxycyclin), kloramfenikol, fucidin samt oxalidinoner. 3) at blokere syntesen og virkningen af folinsyre (syntesen af nukleotider / DNA): sulfonamider (sulfametizol), der virker som analoger for para-aminobenzosyre [ved binding til dihydropterat syntetase], samt trimetoprim, der virker som substratanalog af folinsyre ved binding til dihydrofolatreduktase. 4) at blokere DNA topoisomerase II, det bakterielle enzym der tillader supercoiling af DNA (DNA gyrase) og derved transskription og replikation: fluorquinoloner (ciprofloxacin). 5) at ødelægge den bakterielle plasmamembran [ved at binde til ergosteroler]: polymyxiner.) 6.sem. ord. S06 7

8 TEMA B. Lungesygdomme 50-årig mand henvender sig til lægen med åndenød og hoste. 1. Angiv udredningsprogram for åndenød og hoste (mindst 4 punkter sat op i relevant rækkefølge). (Svar: Røntgen af Thorax Spirometri evt. med reversibilitet Hjemmemålinger med PEF variation Hyperreaktivitet EKG Statiske lungevolumina (Total lungekapacitet og Residual volumen) Diffusionskapacitet Blodprøver (Hgb, L+D, CRP, creatinin) HRCT-scanning.) Røntgen af thorax viser sløring basalt på højre side. 2. Angiv mindst 4 årsager til dette. (Svar: Infektion (pneumoni, virus, TB, svampe) Neoplasmer (lungecancer, metastaser, mesotheliom) Kardiovaskulære (hjerteinsuff, lungeinfarkt/emboli) Traume (hæmothorax, chylothorax) Lav protein tilstande (leverscirrhose, underernæring) Bindevævslidelser (SLE, Rheumatoid arthritis, Wegener) Abdominallidelser (Pancreatitis hos kvinder Ovarietumor) Andet (Asbestekspostion, Myksødem, Sarcoidose, lymfangioleiomyomatose.) 3. Hvordan kan man undersøge hvad sløringen indeholder/skyldes? (Svar: Hvis der er tvivl om årsagen til sløringen kan der foretages røntgen med horisontal strålegang eller ultralyds undersøgelse af thorax og ifald det er væske, foretages pleurapunktur diagnostik eller med udtømning af al væsken.) 6.sem. ord. S06 8

9 4. Angiv hvor indstikket til en diagnostisk pleurapunktur bør være, og hvorfor. (Svar: Indstiksstedet afhænger af væskens lokalisation, ofte i midt skapulær linien i IC8-9 med patienten siddende. Indstikket foretages på overkanten af costae, af hensyn til sulcus infracostales indhold af kar (vener og arterier) og nerver.) Ved udtømningen af pleuravæske findes denne lys gullig. 5. Angiv mindst 3 relevante undersøgelser, som væsken bør undersøgelse for. (Svar: Protein Bakterie mikroskopi + dyrkning Maligne celler TB.) Det viser sig at man finder et højt protein indhold (> 30 g/l). 6. Hvilke årsager til væsken i pleura er herefter mindre sandsynlig. Begrund svaret. (Svar: Der i dette tilfælde er tale om et exudat med højt indhold af protein og det er derfor mindre sandsynligt at patienten har en hjertesygdom (transudat med lavt protein indhold.) Patienten har arbejdet på en eternitfabrik gennem en længere periode. I sin fritid har han desuden hjulpet en god ven, som er automekaniker. I forbindelse med det aktuelle har han ikke på noget tidspunkt haft feber, og han har ikke været ude at rejse. 7. Hvad er de mest sandsynlige årsager hos denne patient til pleuraeksudat? Begrund svaret. (Svar: Hvis han ryger er det mest sandsynlige en lungecancer med pleuralemetastaser og dermed dannelse af pleuravæske. Risko for lungecancer øges specielt ved kombinationen mellem tobakrygning og arbejde med asbest. Mesothelioma pleurae, idet han har arbejdet med asbest.) 6.sem. ord. S06 9

10 Pleuravæskeundersøgelserne gav ikke umiddelbart nogen forklaring på lidelsen, og støttede heller ikke den mistanke som lægerne havde. 8. Hvordan skal man så få fastslået, hvad han fejler? (Svar: Der skal tages en pleurabiopsi med grovnål eller thorakoskopi.) 9. Hvilke behandlingsforslag har du til diagnoserne, du angav i svaret til spørgsmål 7, og hvordan er prognosen? (Svar: Lungecancer med pleuravæske/pleurametastacer - Pleuravæske ved NSCLC lungecancer er tegn på spredning og klassificeres som T4 sygdom. Der er ikke mulighed for kirurgi, men paliativ kemoterapi. Paliativ kemoterapi er ikke livsforlængende, men bedre livskvaliteten i den tid der er tilbage. Prognosen er dårlig. Pleuravæske ved SCLS, er sjælden, men ændre ikke klassifikationen fra limited disease (LM) til extensive disease (ED). Prognosen er som ved anden SCLC. - Mesotheliom Tømning af pleuravæske ved behov Pleuradesebehandling er en mulighed Kirurgi er uden dokumenteret effekt [Forsøg i gang på RH] Cytostatika er uden dokumenteret effekt [Forsøg i gang på RH] Ubehandlet er sygdommen dødelig med overlevelse fra måneder til mange år.) HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi Nævn de tre hyppigste årsager til pleurale forkalkninger på et røntgenbillede af thorax. (Svar: Asbestudsættelse, Tuberkulose, Traume.) 6.sem. ord. S06 10

11 Klinisk Fysiologi 1. Definer kort lungediffusionskapacitet og angiv hvilken enhed denne størrelse kan måles i. (Svar: Lungediffusionskapaciteten er den mængde af en given luftart, der per tidsenhed og per koncentrations- eller partialtryksforskel kan diffundere over en persons alveolemembran. Måles som ml/min/mmol eller mmol/sek/mmhg eller mmol/min/kpa.) 2. Angiv 3 kliniske tilstande, hvor lungediffusionskapaciteten typisk kan være nedsat. (Svar: Sarkoidose, lungefibrose, alveolitis, alveolokapillært blok (mange små lungeembolier, lungefibrose), pneumonokonioser.) Patologisk anatomi Angiv hyppigst forekommende maligne tumor i pleura. (Svar: Metastaser.) Beskriv det karakteristiske makroskopiske billede af et malignt mesoteliom i pleura. (Svar: Diffus fortykkelse af pleura.) Anfør 3 histologiske typer af malignt mesoteliom. (Svar: Epitelial type, sarkomatøs type, blandet type.) 6.sem. ord. S06 11

12 Farmakologi 1. Patienten oplyser, at hosten er betydeligt generende og ødelægger hans nattesøvn. Angiv lægemidler, som bruges i forsøg på at afhjælpe dette, deres virkningsmekanisme samt kliniske effekt. (Svar: Hostestillende midler, f.eks. codein og noskapin, som virker ved at hæmme hosterefleksen er indiceret ved tør hoste. God klinisk effekt. Ekspektorerende midler, f.eks. acetylcystein, bromhexin og ammoniumchlorid, som er indiceret ved hoste med sejt sekret, hvor viskositeten af sekretet nedsættes. Den kliniske effekt er aldrig dokumenteret.) Miljømedicin 1. Angiv 4 miljøbetingede årsager (ikke erhvervsrelateret) til udvikling af malign lungesygdom og den omtrentlige risiko, der knytter sig hertil. (Svar: - tobaksrygning: relativ risiko eller mere afhængigt af forbrug og varighed - passiv rygning: relativ risiko ca. 1,3 ved eksponering fra ægtefælle eller på arbejde - luftforurening i form af forbrændingsprodukter: i DK mest fra kørende trafik, og globalt set fra fyring med fast brændsel (også indendørs): relativ risiko ca. 1,3 ved bolig i mest forurenede område - radon er en alfa-emitterende gas fra undergrunden i indemiljøet og medvirker til ca tilfælde af lungekræft i DK, hvoraf de 50 optræder hos ikke-rygere.) 6.sem. ord. S06 12

13 Medicinsk videnskabsteori 1. Angiv hvilke 3 forhold, der kan tale for, og hvilket forhold, der kan tale imod, at man oplyser patienten om, hvilke diagnoser man mistænker i forbindelse med udredningen. (Svar: Tidlig information om de diagnostiske overvejelser kan gøre det lettere for patienten at forstå meningen med udredningsprogrammet og er en forudsætning for, at hun kan give informeret samtykke til dette. Deontologiske (= pligtetik) betragtninger, som lægger vægt på pligten til at respektere patientens ret til selvbestemmelse, taler således stærkt for tidlig information. Herudover kan såvel patientrettede som generelle konsekvensbetragtninger tale i samme retning, men en vurdering heraf kræver viden om, hvordan informationen vil påvirke hhv. denne specifikke patient og patienter generelt. Tilbageholdelse af information om diagnostiske overvejelser kan begrundes med, at informationen vil kunne skabe unødig frygt (patientrettede konsekvensbetragtninger). Det kan evt. nævnes, at Lov om Patienters Retsstilling tillægger respekten for patientens ret til selvbestemmelse stor vægt, og at det i vejledningen til loven anføres, at hensynet til patientens velbefindende ikke kan begrunde tilbageholdelse af information. (Lov om Patienters Retsstilling er ikke pensum, men omtales i undervisningen.) 6.sem. ord. S06 13

14 TEMA C. Endokrinologi En 66-årig mand indlægges på grund af almensymptomer. En måling af ioniseret serum Ca 2+ viser denne værdi er forhøjet (1.73 mmol/l, normalt mindre 1.35 mmol/l). 1. Nævn mindst 4 vigtige symptomer på hypercalcæmi. (Svar: Symptomer fra centralnervesystemet i form af træthed, depression; fra mavetarmkanalen i form af anorexi, dyspepsi, obstipation evt. pancreatitis; fra musklerne symptomer i form af smerter.) 2. Findes der karakteristiske objektive fund hos en patient med hypercalcæmi? (Svar: Nej.) 3. Nævn de to vigtigste årsager til hypercalcæmi og skitser udredningsprogrammet. (Svar: A: Primær hyperparathyreoidisme. Parathyreoideahormonet er forhøjet. Vigtigt er præoperativ lokalisation af adenomet med ultralydsscanning med biopsi og subtractionsscintigrafi. B: Malign hypercalcæmi: Cancer i lunge, bryst, nyrer eller myelomatose. Parathyreoideahormonet er supprimeret (meget lavt)diagnostisk billedteknik + biopsi. Ved myelomatose karakteristiske knoglemarvsfund og M-komponent.) 4. Angiv mindst 2 symptomer ved en hypercalcæmisk krise og angiv, hvordan den behandles. (Svar: Ved sværere hypercalcæmi kan patienten blive dehydreret på grund af polyuri, sløv og evt. psykotisk. Tilstanden behandles med rehydrering, 3-5 liter saltvand samt korrektion af elektrolytforsyrrelser og bisfosfonat og calcitonin. Prednisolon kan også anvendes ved malign hypercalcæmi.) 6.sem. ord. S06 14

15 5. Nævn de to hyppigste tilstande, der forårsager sekundær hyperparathyreoidisme og de vigtigste symptomer herved. Angiv hvordan patienterne behandles. (Svar: Parathyroideahormonet er forhøjet sekundært på grund af lavt Ca 2+ som regel på grund af vitamin D-mangel. Skyldes sædvanligvis ostemalaci eller renal osteodystrofi. Symptomerne er muskelsvaghed, knoglesmerter og evt. tetani. D- vitaminmangel med osteomalaci behandles med D-vitamin injektioner og renal osteodystrofi behandles med alfacalcidol (Etalpha).) 6. Beskriv hyperventilationssyndromets biokemiske baggrund. (Svar: Ved pludselige anfald af hyperventilation udluftes CO 2 og blodets ph falder, hvilket betyder at mere Ca 2+ binder sig til albumin. Der udvikles derfor hypocalcæmi med paresthesier omkring munden og i fingre og karpopedalspasmer.) HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi Nævnt mindst 3 undersøgelser/procedurer der indgår i triple diagnostik i forbindelse med udredning af faste knuder i et bryst. (Svar: Mammografi, Ultralydsskanning, Palpation, Biopsi.) Patologisk anatomi 1. Anfør det karakteristiske makroskopiske billede af glandulae parathyreoideae ved sekundær hyperparathyreoidisme vedr. størrelse og antal af involverede kirtler. (Svar: Alle gld. parathyreoideae er forstørrede.) 6.sem. ord. S06 15

16 2. Definer et adenom. (Svar: Benign neoplasm (tumor) udviklet fra kirtelvæv.) Farmakologi 1. Beskriv virkningsmekanismen for mindst 3 grupper af farmaka, der bruges til behandling af hypercalcæmi. (Svar: Bisfosfonater: Syntetiske pyrofosfatanaloger, hvor den labile P-O-P struktur erstattes af den stabile P-C-P struktur. Bindes til knoglemineral og hæmmer knogle turnover. Calcitonin: Der anvendes syntetisk laksecalcitonin. Stimulerer calcitoninreceptorer i knogler og nyrer. Hæmmer osteoklastaktivitet og nedsætter osteoklastantal, hvorved knogleresorption nedsættes. Øger renal udskillelse af calcium. Kan bruges ved hypercalcæmisk krise mhp. at opnå hurtigt fald i P-calcium. Glucocorticoider: Nedsætter intestinal absorption og reabsorption i nyretubuli via nedregularing af vitamin D receptor. Virker bedst ved vitamin D forgiftning. (Detaljer om den antiinflammatoriske effekt og dens betydning i behandlingen kræves ikke) Calcimimetika (Cinacalcet): Cinacalcet stimulerer den calcium sensitive receptor (CaSR) i gl. parathyreoidea (positiv allosterisk modulator), hvorved PTH sekretion sænkes. Bruges til hyperparathyreoid hypercalcæmi. OBS:: denne gruppe kræves ikke i besvarelsen.) 6.sem. ord. S06 16

17 Miljømedicin En familie bestående af far, mor og to børn på 1 og 3 år, bor i hus på en grund, hvor jorden er forurenet med bly. 1. Angiv mindst 3 mulige kilder til blyforureningen. (Svar: (både primære og diffuse kilder skal nævnes) Den primære kilde til diffus forurening af jord med bly er forbrænding af blyholdig benzin. Punktkilder kan være fx batteriproduktion, metalforarbejdning, VVSvirksomhed.)) 2. Angiv, hvilke faktorer der bestemmer, hvor meget bly, der påvirker de enkelte familiemedlemmer. (Svar: Adfærd: små børn får jord i munden ved leg, ved indtagelse af grøntsager dyrket i jorden og ved inhalation af støv kan alle blive eksponeret; børn optager 40-50%, mens voksne kun optager 10% fra tarmen; calciummangel øger optagelsen.) 3. Angiv helbredseffekter af bly. (Svar: Bly eksponering kan medføre CNS skader i form af nedsat IQ og indlæringsvanskeligheder hos børn, som er mest følsomme. Derudover er bly også et dyre-eksperimentelt carcinogen selvom dosis er lav (jvf. lineær dosis-respons kurve uden tærskelværdi). Bly kan også give hypertension og i høje doser anæmi og nyretoksicitet, som ikke er relevant her.) 4. Diskuter risikohåndtering, herunder hvor meget bly, der må være i jorden, når PTWI (provisional tolerable weekly intake) er 25 µg/kg. (Svar: Et anslået indtag på f. eks. 0.2 g jord per dag vil hos et 10 kg barn svare til PTWI ved en jordkoncentration på 180 mg bly per kg jord (1,4 g jord per uge x 180 mg/kg er 250 µg bly). Der er her ikke taget hensyn til andre kilder til og eksponeringsveje for bly. Bly akkumuleres ikke i grøntsager og skrælning/grundig vask kan anvendes, hvis blykoncentrationen ikke er højere.) 6.sem. ord. S06 17

18 TEMA D. Bevægeapparatet En 24-årig kvinde søger læge, da hun er bange for at have fået systemisk lupus erythematosus (SLE). Udover ledgener er der ingen subjektive klager. Hvilket analyseresultat gør denne sygdom usandsynlig? (Svar: Negativ ANA, normal SR (sænkning). Hvilken ledmanifestationer må kræves, hvis de skal indgå i diagnosen af SLE? (Svar: Artrit dvs. inflammerede led.) Angiv de hæmatologiske forandringer ved SLE. (Svar: Lymfopeni/leukoopeni, trombocytopeni, hæmolytisk anæmi.) En patient med kendt SLE indlægges med febrilia og forhøjet C-reaktivt protein. 4. Hvilke diagnostiske overvejelser gør du dig? (Svar: Infektion eller serositis (pleuritis/pericarditis.) En patient med SLE udvikler efter 4 års sygdom pludselig højresidige hoftesmerter. 5. Hvilken diagnose overvejer du? (Svar: Osteonekrose, men infektion i leddet accepteres også.) 6.sem. ord. S06 18

19 Vi antager nu, at patienten er faldet på gaden og slået underarmen og håndleddet. 6. Angiv mindst 3 kliniske fund, der ved den første undersøgelse på skadestuen kan give dig mistanke om, at patienten har pådraget sig en fraktur af underarmen. (Svar: Direkte og indirekte ømhed, hævelse, fejlstilling, løshed svarende til brudstedet, strepitus, misfarvning af huden.) Angiv mindst 4 generelle principper for behandling af frakturer. (Svar: Reposition (åben eller lukket), immobilisation (f.eks. gipsbandagering, funktionel bandage,eller stræk), evt. osteosyntese med f.eks. skinner og skruer, marvsøm, cerclage, Kirchner(K)-tråde eller ekstern fixsation.) 8. Angiv mindst 4 komplikationer til frakturer og behandlingen af frakturer. (Svar: Læsion af kar og nerver, læsion af hud og bløddele (åben fraktur), Infektion, bandagetryk, compartment syndrom, forsinket heling, pseudarthrose (hypertrofisk eller atrofisk), avaskulær osteonekrose (f.eks. caput nekrose), refleksdystrofi, heling af brud i fejlstilling, posttraumatisk artrose ved intraartikulær fraktur.) 9. Angiv hvad man forstår ved et compartment syndrom? (Svar: Blødning og ødem i fasciebegrænsede hulrum (typisk på crus og underarmen) efter f.eks. en fraktur. Der udvikles gradvist forhøjet tryk således at perfusionen til muskelvævet afbrydes. Ubehandlet udvikles muskelnekrose og efterfølgende fibrose.) (3 points) HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE 6.sem. ord. S06 19

20 Radiologi Konventionel røntgenundersøgelse viser ikke nogen fraktur i patientens håndled, men klinisk er du overbevidst om at der er en scaphoideum fraktur. Hvilken undersøgelse vil du bede om for at få klaret om din fortsatte mistanke er korrekt? (Svar: MR -skanning subsidiært CT-skanning af håndrodsknoglerne og håndleddet.) ) Klinisk biokemi 1. Nævn mindst 3 sygdomme, hvor reumafaktor (RF) kan være forhøjet. (Svar: Reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosis, sklerodermi, poly/dermatomyositis.) 2. Nævn mindst 3 sygdomme, hvor antinukleære antistoffer (ANA) kan være forhøjet. (Svar: Reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, systemisk lupus erythematosis, sklerodermi, poly/dermatomyositi.) Farmakologi 1. Patienten har i en periode været i behandling med prednisolon for sin SLE. Beskriv mindst 7 bivirkninger og/eller risici, som denne behandling medfører. (Svar: Glukokortikoider kan efter længerevarende behandling (uger til måneder) giver anledning til mange, ofte alvorlige bivirkninger [afhængig af dosis og præparat]. Bivirkningerne er en forstærkning af de fysiologiske effekter (hormonale/metaboliske og suppression af den endogene hormonregulation) og forlængelse af farmakologisk effekter: - Nedsat immunforsvar/nedsat modstandsevne ved infektioner. - Cushings syndrom med "moon-face" og striæ - Osteoporose - Hæmmet sårheling - Øget risiko for [perforation og blødning ved] ulcus ventriculi og duodeni.- - Fremkaldelse eller forværring af diabetes mellitus. 6.sem. ord. S06 20

21 - Væksthæmning hos børn - Øget intraokulært tryk - Muskelsvind - Psykiske forstyrrelser. - Glukokortikoiderne hæmmer ACTH-sekretionen og binyrebarkfunktionen, hvilket kan føre til binyrebarkinsufficiens. Under og i den første tid efter langvarig glukokortikoid-behandling skal der derfor i stresssituationer indgives supplerende glukokortikoid.) Epidemiologi Patienter med SLE har øget risiko for død af hjertesygdom, som ikke er forklaret ved de klassiske risikofaktorer. Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindt studie af effekten af tilskud med vitamin C og E blev gennemført blandt 39 patienter med SLE. 1. Forklar hvad formålet er med randomisering. (Svar: Randomisering udføres for at opnå en ligelig fordeling af konkurrerende risiko faktorer - confounders - i de to grupper som sammenlignes.) 2. Hvordan undersøges om randomiseringen har været tilfredsstillende. (Svar: Man undersøger om mulige confoundere er ligeligt fordelt mellem de to grupper. Hvis der er en ulige fordeling af en mulig confounder, så estimerer man effekten af interventionen hhv uden (rå estimat) og med (justeret estimat) justering for denne confounder. Hvis der er forskel på det rå og justerede estimat, så skal det justerede estimat præsenteres, da det rå estimat er confounded. [Det skal betragtes som en fejl, hvis de studerende skriver at man tester for forskelle mellem grupperne].) 3. Det viste sig, at to personer i interventions-gruppen ikke tog en eneste vitamin-tablet. Forskerne flyttede derfor de to personer over i placebo-gruppen inden den primære analyse. Er det korrekt at gøre? Begrund svaret. (Svar: Nej, den primære analyse skal baseres på en sammenligning af de to grupper som er resultatet af randomiseringen (intention-to-treat), da kun den sammenligning ideelt vil være u-confounded. Evt. kan tilføjes, men det kræves ikke: per protokol analyse kan man dog ekskludere de 2 personer.) 6.sem. ord. S06 21

22 Medicinsk videnskabsteori 1. SLE er et syndrom, forklar kort, hvad der forstås ved det? (Svar: Et syndrom er en sygdomsenhed, som er defineret ved det samlede sygdomsbillede. Det definitoriske kriterium er tilstedeværelsen af en bestemt konstellation af sygdomsdata (symptomer og kliniske fund.) 2. Angiv et mål, som kan anvendes til evaluering af interobservatørvariationen ved klassifikation af frakturer. (Svar: Kappa.) sem. ord. S06 22

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Integreret bacheloreksamen på 6. semester

Integreret bacheloreksamen på 6. semester Integreret bacheloreksamen på 6. semester Følgende er en revideret og opdateret udgave af den tidligere eksamensguide frit tilgængelig på effimedicin. Eksamen på 6. semester er spredt bredt ud over mange

Læs mere

FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002. Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd.

FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002. Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Indlæggelsesdiagnose Meningitis purulenta Symptomer Feber Meningealia:

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

CNS infektioner. - intrakranielt

CNS infektioner. - intrakranielt CNS infektioner - intrakranielt 1 Hovedemner Bakterielle infektioner generelt efter anatomisk lokalisation Specifikke agens Bakterier Vira Svampe Parasitter 2 CNS infektioner Klinik ofte uspecifik, feber,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan?

Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan? Infek'oner i centralnervesystemet et overblik Hvem, hvad, hvorfor og hvordan? Jesper Damsgaard, projektlæge ved Forskningsenheden, Infek:onsmedicinsk afd. Q, AUH, Skejby 19/03-2014 Disposi'on (lærebogsstof)

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Ordinær eksamen (med svar) 6. semester Vinter 2004/2005

Ordinær eksamen (med svar) 6. semester Vinter 2004/2005 Ordinær eksamen (med svar) 6. semester Vinter 2004/2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 52-årig mand indlægges akut med feber af to dages varighed og åndenød. Objektivt er

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år

Børnecancerfonden informerer. spædbarns ALL. Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år i spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år Spædbarns ALL Akut Lymfoblastær Leukæmi hos børn under 1 år 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, november

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi 12. Ordliste A Abdomen: Bughulen. Allogen transplantation med stamceller: Transplantation med stamceller fra en donor ALL: Akut lymfatisk leukæmi. AML: Akut myeloid (myeloblastær) leukæmi, en type af akut

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 21-årig sygeplejeelev, der arbejder på en lungemedicinsk afdeling og har følt sig træt,

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi Mod Infektioner Foto Aktiveret Terapi PACT er et varemærke fra: Hahn Medical Systems Foto Aktiveret Terapi Foto Aktiveret Terapi har været uundværlig i moderne medicin siden 1990 erne, i behandlingen af

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk

Sygehistorie. 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der. betydelige pruritus. Angiv: manan.dk Sygehistorie 14 årigt barn, har været sygt siden 2. levemåned. Aktuelt er der forværring i sygdommen, med betydelige pruritus. Angiv: Diagnose-forslag? Behandlings-forslag? Diagnose: Atopisk dermatit

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Information om brystforstørrelse med fedtceller

Information om brystforstørrelse med fedtceller Information om brystforstørrelse med fedtceller Kort om fedttransplantation Brystforstørrende operationer har i mange år været den mest populære kosmetiske operation. Og uanset om baggrunden er en medfødt

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere