MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE"

Transkript

1 1 MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering: Anvendte definitioner: Kompetencer og delegering: Undervisning: Generelle principper for håndtering af medicin: Bestilling af medicin: Ordination af medicin: Dokumentation af ordinationen af fast og PN medicin på medicinskema: Obligatoriske oplysninger om fast medicin på medicinskema: Obligatoriske oplysninger vedr. PN medicin på medicinskema: Apotekerdispenseret medicin (=dosispakket medicin): Dokumentation af dispenseret og administreret medicin: Identifikation af borger og medicin: Krav til medicin gennemgang: Oprettelse af ydelser vedr. medicindispensering og medicinadministration: Håndtering af håndkøbsmedicin og naturlægemidler: Cytostatica: Injektioner og adrenalin: Intravenøs medicinadministration: Væsketerapi: Epidural og subcutan smertebehandling: Hvis der sker en fejl eller utilsigtet hændelse: Modtagelse og opbevaring af medicin: Bortskaffelse af medicin: Ved dødsfald: Nyttige hjemmesider: Lovgrundlag:... 12

2 2 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering: I Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af 30.juni 2006 står der: Ledelsen har ansvaret for, at der foreligger instrukser for en faglig forsvarlig tilrettelæggelse af medicinhåndtering, herunder for håndtering af dosisdispenseret medicin (se afsnit 3.2.). Der skal være instruks for det nødvendige samarbejde med de behandlende læger og for at der føres relevante optegnelser om medicinhåndtering i de sygeplejefaglige optegnelser. Ledelsen er ligeledes ansvarlig for, at det personale, der udfører medicingivning, er instrueret og oplært heri. (s. 13). Ledelsen skal sikre, at medicinhåndtering så vidt muligt kan foregå uforstyrret. (s. 6) I denne medicinhåndtering kan man læse hvordan Odder Ældreservice lever op til kravene stillet af Sundhedsstyrelsen. 2.0 Anvendte definitioner: Autoriserede sundhedspersoner: Personer hvis virksomhed er omfattet af autorisationslovgivningen. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygeplejestuderende og social og sundhedsassistentelever afhængig af uddannelsestrin og erfaringer. Ikke-autoriseret sundhedspersoner: Personer hvis virksomhed ikke er omfattet af autorisationslovgivningen. Hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, plejere, sygeplejestuderende og social og sundhedsassistent elever som afløsere, socialog sundhedshjælpere elever og uuddannede i forhold til pleje og omsorg. Medicindispensering: Når sundhedspersonen afmåler, ophælder, optrækker eller tilsætter ordineret medicin, så borger kan indtage det. Medicinadministration: Sundhedspersoners omdeling/udlevering af medicin, hjælp til indtagelse og den nødvendige observation af patienten. Apotekerdispenseret medicin: I Ældreservice kaldes tabletter der er maskinelt ophældt i poser til en specifik dato og klokkeslæt på apoteket for dosisdispenseret medicin. 3.0 Kompetencer og delegering: Autoriserede sundhedspersoner har kompetence til medicindispensering og medicinadministration. Med medicindispensering følger ansvar for at: - observere medicinens virkning og bivirkning. - dokumentere og videreformidle observationer til rette personer. - ajourføre sin viden om medicinen. Der er link til Lægemiddelkataloget i medicindelen i Care. - sidde uforstyrret. - overholde de hygiejniske principper. - tjekke medicinens holdbarhed. - påføre navn, cpr, ugedag på doseringsæskerne. - signere ophældningen.

3 3 De kan delegere ukomplicerede medicindoseringer til kontaktpersonen blandt ikke-autoriseret sundhedspersoner efter en grundig oplæring og ved brug af Delegeringsmaterialet. Sygeplejestuderende og social-og sundhedsass.elever i praktik håndterer medicin efter delegering fra de autoriserede sundhedspersoner og i forhold til det niveau, de er uddannede på. Ikke-autoriserede sundhedspersoner har kompetence til medicinadministration af fast medicin og PN medicin i de dispenseringsformer, de er blevet undervist i. Vurderer en autoriseret sundhedsperson at en ikke-autoriseret sundhedsperson kan administrere anden medicin, skal der oprettes et særskilt kompetenceskema fra Delegeringsmaterialet. Det eneste ikke-autoriserede sundhedspersoner selvstændigt må administrere er fastordineret flydende laksantia og mavesyreneutraliserende medicin. Hvis ikke-autoriseret sundhedspersoner skal forestå udlevering af dagsdosetter/dosispakket medicin, skal den autoriserede sundhedsperson: - give en grundig information om den medicinske behandling og særlige hensyn. - arbejdstilrettelægge under hensyntagen til rettidig og korrekt udlevering af medicin. - dokumentere delegeringen på et delegeringsskema. Ansatte under 18 år må ikke håndtere eller administrere medicin, uanset uddannelsesniveau. Både autoriserede og ikke-autoriserede sundhedspersoner kan drages til ansvar jf. gældende lovgivning og personalepolitiske retningslinjer, hvis der håndteres eller administreres forkert medicin. Alle har pligt til at sige fra, hvis man ikke ser sig i stand til at varetage medicinhåndtering eller administration forsvarligt (SST vejl. af 30.juni 2006, S. 8). Der skal altid udvises stor omhu for at sikre overensstemmelse mellem: - ordination og ophældt medicin - identifikation af borger og data på medicinskema 4.0 Undervisning: Ældreservice sikrer undervisning af ansatte sundhedspersoner i medicindispensering og administration. Deltagelse i undervisningen er obligatorisk. Ikke-autoriserede sundhedspersoner må først administrere medicin, når de kan fremvise kursusbevis. Undervisningen skal som minimum omfatte samme indhold som beskrevet i Ældreservice s instruks for medicinhåndtering, og varetages af en autoriseret sundhedsperson. 5.0 Generelle principper for håndtering af medicin: Sundhedspersoner skal være bekendt med og overholde generelle hygiejniske og sikkerhedsmæssige principper ved medicinhåndtering. Det vil sige at inden medicinhåndtering skal man vaske eller spritte hænderne, undgå at berøre tabletterne brug evt. handsker eller pincet, samt bortskaffe evt. medicinaffald i egnet beholder fra apoteket. Øjendråber og anden medicin med kort holdbarhed, skal påtegnes anbrudsdato. Ved evt. omhældning af medicin i medicinglas eller lignende, skal dette altid påføres navn og cpr.nr. Aktuel og uaktuel medicin skal være adskilt.

4 4 6.0 Bestilling af medicin: Der er to muligheder for bestilling af medicin hos de praktiserende læger: 1. Via elektronisk genbestilling i Care. 2. Alternativt via telefonopkald enten i lægens telefontid eller til sekretær. Dokumenteres i klientjournalen ved bestilling via telefon. 7.0 Ordination af medicin: Som udgangspunkt er det bestemt, at det kun er autoriserede sundhedspersoner der skal modtage skriftlige eller telefoniske ordinationer fra praktiserende læge, tandlæge eller fra udskrivningsbrev/sygeplejerapport fra sygehus. Lægen kan dog undtagelsesvis delegere modtagelsen af medicinordinationen til en ikke-autoriseret sundhedsperson. Når en medicinordination gives telefonisk, skal både læge og sundhedsperson sikre sig, at man har forstået det præcise indhold i ordinationen enten ved at nedskrive ordinationen og læse den op for lægen i telefonen eller bede om den pr. edifact. Hvis man ikke er bekendt med den ordinerede medicin, har vedkommende pligt til at sætte sig ind i præparatets virkning, bivirkning, interaktioner og dispenseringsform. 8.0 Dokumentation af ordinationen af fast og PN medicin på medicinskema: Den sundhedsperson der modtager medicinordinationen er ansvarlig for, at pågældende borgers medicinskema ajourføres i de sygeplejefaglige optegnelser. Den nye ordination skal fremgå håndskrevet med kuglepen på aktuelt medicinskema /medicinskemaet hos borgeren, indtil opdateret medicinskema er printet ud og lagt hos borgeren. I plejeboliger sker det med det samme og i hjemmeplejen ved næste besøg af sundhedsperson. Gamle medicinskemaer skal makuleres med det samme. Der skal altid være overensstemmelse mellem det aktuelle medicinskema og de sygeplejefaglige optegnelser hos borgeren. 8.1 Obligatoriske oplysninger om fast medicin på medicinskema: - Borgers navn og CPR nr. - Lægens navn. - Navn på det apoteket hvorfra medicinen leveres. - Angivelse af hvor medicinen skal leveres, hvis borger eller pårørende ikke selv gør det. - Ordinationsdato påføres, og hvis datoen er ukendt påføres den dato som en sundhedsperson har fået ansvaret for medicindispenseringen. - Feltet medicinallergi/cave på Aktuelt medicinskema udfyldes. - Præparatnavn, generisk navn, dosis og dispenseringsform udfyldes. Medicinskemaet opdeles i sidedoseret, dosisdispenseret og pn. - Tidspunkt for medicinindtagelse udfyldes. - Indikation for medicinen udfyldes. - Seponeringsdato udfyldes hvis denne kendes. Seponeringsdato er til og med sidste givet dosis. 8.2 Obligatoriske oplysninger vedr. PN medicin på medicinskema: - Borgers navn og CPR nr.

5 5 - Lægens navn. - Ordinationsdato på føres, og hvis datoen er ukendt påføres den dato som en sundhedsperson har fået ansvaret for medicinadministrationen. - Præparatnavn, generisk navn, dosis og dispenseringsform udfyldes. - Indikation for medicinen udfyldes. - Hvis seponeringsdato er angivet, skal der en fornyet ordination til, hvis der skønnes behov for at ordinationen skal fortsætte ud over denne dato. Seponeringsdato er til og med sidste givet dosis. - Enkelt dosis samt maximalt antal gange som enkeltdosis PN må gives pr. døgn og tidsintervallet mellem 2 doser, hvis det er relevant. - Hvis p.n. medicinen administreres af ikke-autoriserede sundhedspersoner, skal den der udleverer medicinen efterfølgende dokumentere p.n. medicinen digitalt på PN-medicin indsatsområdet i Care. I tilfælde af flere PN præparater skal der oprettes et PN medicin indsatsområde for hvert præparat. Ligeledes dokumenteres effekten af administreret PN medicin i indsatsområdet. 9.0 Apotekerdispenseret medicin (=dosispakket medicin): Som udgangspunkt kan borgere få dosisdispenseret medicin når: - Borgeren er stabilt medicineret, hvilket vil sige at der ikke har været eller forventes ændringer i den ordinerede medicin indenfor de seneste tre måneder. - Borgeren får mere end tre forskellige præparater. - Borgere der modtager, eller skal til at modtage hjælp til medicindispensering af en sundhedsperson. I Odder Kommune er det besluttet, at der skal foreligge et medicinskema hos de borgere, der udover dosisdispenseret medicin også gives sidedoseret medicin af sundhedspersonen. I de tilfælde hvor en borger udelukkende får praktisk hjælp til at åbne medicinposen fra apoteket, fordi de ikke selv er i stand til dette pga motoriske vanskeligheder, og selv er i stand til at tjekke indholdet i posen, skal der ikke foreligge en medicinliste udarbejdet af en autoriseret sundhedsperson. Antallet af dosisdispenserede tabletter anføres i parentes i rubrikken under klokkeslæt, så det er muligt ved optællingen af tabletterne at skelne mellem sidedoseret og dosisdispenseret medicin på medicinskemaet. Ved udlevering af dosisdispenseret medicinposer, skal sundhedspersoner altid tjekke om tabletterne er i overensstemmelse med medicinskemaet i antal. Dosisposen skal altid klippes over hvor navn og cpr.nr står for at sikre at posen er makuleret. Hvis der sker akutte ændringer i medicindoseringen, skal al medicinen omhældes til doseringsæsker, idet der ikke må være åbne poser hos borgeren Dokumentation af dispenseret og administreret medicin: Vi er til enhver tid forpligtede til at dokumentere den pleje og behandling, der er både planlagt og udført jf. De sygeplejefaglige optegnelser:

6 6 6. Journalføring De sygeplejefaglige optegnelser skal være entydige, systematiske og forståelige af hensyn til kommunikation både inden for egen faggruppe og med andre personalegrupper, der skal bruge journalens oplysninger i deres pleje og behandling af patienten. Det sygeplejefaglige personale skal på baggrund af journalen kunne redegøre for patientens tilstand, hvilke overvejelser, der er gjort, hvilken pleje og behandling, der er planlagt, og hvilken pleje og behandling, der er udført samt resultatet heraf. Dokumentationen for dispenseret medicin findes på skemaet i borgerens hjem Skema til medicindispensering hvorpå der er skrevet initialer og dato. Dokumentation for administreret medicin kan genfindes i de disponerede ydelser i de enheder af Ældreservice som disponerer eller i døgnrytmeplanen i de enheder af Ældreservice som ikke disponerer deres ydelser. Ved medicin som skal gives efter skema ex øjendråber X 6 daglig skal ordinationen dokumenteres på medicinlisten i Care, og selve udførelsen af opgaven er dokumenteret i de disponerede ydelser eller i døgnrytmeplanen. AK behandling er ordineret på medicinskemaet, men dosis læses i målinger under fanen INR. Sammen sted dokumenteres næste blodprøve kontrol. Ved skift af ex. smerteplastre skal der påføres dato og initialer for påsætning på plastret. INR - I klientmålinger indtastes under fanebladet INR værdier for INR samt hvor mange tbl. der gives på de forskellige ugedag. Desuden anføres i bemærkningsfeltet dato for næste kontrol Identifikation af borger og medicin: I plejeboliger skal den enkelte doseringsæske være påført borgerens navn og CPR-nr.. I hjemmeplejen vurderer sundhedspersonen om doseringsæsken i borgers hjem skal påføres navn og CPR-nr. Skal som minimum gøres hvis der ydes hjælp til medicindispensering til et ægtepar, for at forebygge forbytning af æskerne Krav til medicin gennemgang: I hjem hvor sundhedspersonen varetager medicindispenseringen og medicinadministrationen, skal den autoriserede sundhedspersonen i samarbejde med praktiserende læge løbende vurdere borgerens samlede medicin. Vurderingen skal dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser. I Plejeboligerne skal en ansat minimum én gang om året faxe/sende borgers medicinliste til den praktiserende læge. Den praktiserende læge har derefter ansvaret for at gennemgå borgers medicinbeholdning og genoverveje medicinordinationerne. Det er lægens eget ansvar at informere borger og ansatte om evt. ændringer i ordinationen. Brug dok.nr som standard når der faxes til de praktiserende læger.

7 7 I medicinskemaet under fanebladet medicinstamdata og bemærkninger dokumenteres dato for sidste gennemgang af medicinskemaet med egen læge Oprettelse af ydelser vedr. medicindispensering og medicinadministration: Hjælp til både medicindispensering og medicinadministration skal visiteres af Visitationsteamet, og henvendelsen om behovet for hjælp kan komme fra både borgeren, pårørende, egen læge, sygehus eller personale ansat i Ældreservice. Henvendelsen bliver vurderet på baggrund af gældende kvalitetsstandard i Odder Kommune. Uden for visitators træffetid påbegyndes ydelsen af ansvarshavende sundhedsperson, som giver visitator besked via advis. Herefter oprettes ydelsen af visitator Håndtering af håndkøbsmedicin og naturlægemidler: Hvis en borger ønsker at anvende håndkøbsmedicin eller naturlægemidler, opfordres borger derfor til at henvende sig til egen læge, fordi naturlægemidler kan indvirke på den øvrige medicin, som borgeren får. En plejeperson, der giver en borger håndkøbsmedicin, uden at dette er ordineret af en læge, kan blive draget til ansvar herfor jf. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler s. 11, Sundhedsstyrelsen Anvendelse af naturmedicin kan ske med autoriserede sundhedspersoners medvirken, hvis lægen skønner, at brugen ikke er skadelig. Hvis vi aktivt medvirker i anvendelsen af håndkøbsmedicin og naturlægemidler skal det fremgå af medicinskemaet hvad borgeren får af de pågældende præparater. Personalet kan frasige sig opgaven. Inden evt. injektionsbehandling med naturmedicin påbegyndes, skal den nødvendige skriftlige og praktiske instruktion være på plads Cytostatica: Dispensering af cytostatika (kemoterapi) må kun foretages af sygeplejersker. Før opstart af behandling med cytostatika skal der foreligge en skriftlig instruks omhandlende virkning, bivirkning og evt. specielle forholdsregler på det eller de præparater, der skal bruges i behandlingen. Den der sætter en patient i behandling med cytostatika, har ansvaret for at medsende den skriftlige information samt ansvaret for, at plejepersoner er informeret om de nødvendige foranstaltninger. Ved dispensering: 1. Tablet/kapsler: - Brug engangs latex handsker, men undgå stadig berøring af tabletterne - engangshandskerne håndteres og bortskaffes som risikoaffald. - Brug engangspincet. - Tablet/kapsel må ikke deles eller knuses. 2. Lokal påføring: - Brug engangs latex handsker. 3. Injektion af cytostatika-opløsning fra lukket sprøjte: - Brug engangs nitrile- eller latex handske (nitrile handsker beskytter

8 8 bedre mod kemikalier end latex handsken). I valg af medicinske præparater, skal der vælges det præparat, der kræver mindst håndtering, f.eks. kapsler eller tabletter, som ikke kan deles eller knuses. (deling, knusning og blanding af cytostatisk medicin skal ikke foregå i primærsektoren) Injektioner og adrenalin: Der er en sjælden men potentiel risiko ved enhver injektion, hvorfor man skal have adrenalin med ved alle injektioner. Adrenalin må ikke opbevares på køl når først det har været ude af køleskabet, og har en holdbarhed på 3 måneder udenfor køleskab. Fremgangsmåde: A: Inden der gives en injektion med et lægemiddel skal borgeren spørges om der tidligere har været tegn på allergi i forbindelse med injektion eller indtagelse af pågældende lægemiddel. Hvis dette er tilfældet skal egen læge forespørges inden injektionen gives. Hvis lægen godkender at lægemidlet gives, skal den ansatte efter injektionen er givet blive hos borgeren i 10 min for at observere en eventuel allergisk reaktion. B: Hvis der ikke er en kendt risiko er der ikke specielle forholdsregler og vi skal ikke observere borgeren efter injektionen. C: Hvis det er første gang borgeren skal have et nyt lægemiddel, skal man blive hos borgeren i nogle minutter/i den tid det tager at pakke sammen og dokumentere ens handling. Symptomer på et let allergisk shock: Paræstesier (lammelser) i læbe, hænder og/eller fødder. Ødemer (hævelse i huden pga væskeophobning). Hududslet. Symptomer på et alvorligt allergisk shock: Cyanose (blåfarvning af læber og negle). Åndedrætsbesvær. Akut asmatisk tilfælde som kan udvikle sig til udsættende vejrtrækning og puls. Behandling af et let allergisk shock: Symptomerne på et let allergisk shock observeres mht om de udvikler sig og borgerens egen læge informeres. Behandling af et alvorligt allergisk shock: Et alvorligt allergisk shock optræder meget sjældent, men symptomerne viser sig indenfor få min. I sådanne tilfælde skal man straks sørge for injektion af adrenalin injektionsvæske 1 mg/ml dybt intramuskulært ved sosu-assistent eller sygeplejerske omkring det sted hvor lægemidlet blev givet i følgende dosering:

9 9 Borgere under 5 år: 0.2 ml adrenalin i.m. Borgere 5 14 år: 0.3 ml adrenalin i.m. Borgere over 14 år: 0.6 ml adrenalin i.m. Umiddelbart herefter skal egen læge eller vagtlæge kontaktes. Se dok. nr for udførlig procedure ved allergisk shock. Sygeplejefaglig leder Louise Hofman Nyholm Intravenøs medicinadministration: Intravenøs medicinering må kun udføres af sygeplejersker. Intravenøs medicinering iværksættes hos borgere, når det sammen med praktiserende læge og evt. sygehus er vurderet, at borgerens helhedssituation kan vedligeholdes eller forbedres. Fx ved en kronisk lidelse, livets afslutning eller andre særlige forhold, der begrunder at denne ydelse skal foregå i hjemmet. Opstart af antibiotisk intravenøs behandling skal enten foregå på sygehus eller af praktiserende læge, og når man har erfaret at borgeren ikke reagerer på behandling kan den overtages af sygeplejerskerne. Inden behandlingen iværksættes, skal den ansvarlige sygeplejerske i samråd med relevante samarbejdspartnere (fx egen læge, pårørende, sygehusafdeling) nøje vurdere borgerens helhedssituation: - Formålet med behandlingen - Alternative muligheder til intravenøs behandling - Hvordan behandlingen praktisk kan afvikles i hjemmet og hvem der skal være til stede under og ved afslutningen af den daglige behandling - Hvem rekvirerer medicin og hvorfra - Hvem anlægger kanyle egen læge eller hjemmesygeplejerske hvis muligt. - Hvem afholder udgifter til væske, medicin og utensilier - Rekvirering af hjælp ved problemer Ovenstående skal være afklaret og dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser. Det påhviler sygeplejersker at varetage den konkrete intravenøse behandling ud fra vejledninger og praktisk oplæring på sygehus eller hos praktiserende læge. Skriftlige vejledninger og procedurer vedr. medicin og pasning af intravenøse katetre skal forefindes i borgerens hjem. Ved venflon, centralt vene katheter (CVK), Port A Cath (PAC), Quinton eller lignende skal vi bede sygehuset medsende vejledninger, når de udskriver borgeren, for på denne måde altid at have de nyeste retningslinier for pasning af iv-adgangen Væsketerapi: Væsketerapi kan varetages af autoriserede sundhedspersoner. Inden væsketerapi iværksættes, skal man i samråd med relevante samarbejdspartnere (fx egen læge, pårørende, sygehusafdeling) nøje vurdere borgerens helhedssituation: - Formålet med væskeindgiften - Alternative indgifts muligheder

10 10 - Hvordan væsketerapien praktisk kan afvikles i hjemmet og hvem der skal være til stede under og ved afslutningen af væsketerapien - Hvem rekvirerer væsken og hvorfra - Hvem anlægger kanyle egen læge eller hjemmesygeplejerske hvis muligt. - Hvem afholder udgifter til væske og utensilier - Rekvirering af hjælp ved problemer Ovenstående skal være afklaret og dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser. Det påhviler de autoriserede sundhedspersoner at kunne varetage den konkrete væsketerapi ud fra vejledninger og praktisk oplæring på sygehus eller hos praktiserende læge. Skriftlige vejledninger og procedurer vedr. medicin, væsketerapi og pasning af relevante katetre skal forefindes i borgerens hjem. Ved venflon, centralt vene katheter (CVK), Port A Cath (PAC), Quinton eller lignende skal vi bede sygehuset medsende vejledninger, når de udskriver borgeren, for på denne måde altid at have de nyeste retningslinier for pasning af iv-adgangen Epidural og subcutan smertebehandling: Epidural smertebehandling varetages kun af sygeplejersker og subcutan smertebehandling af autoriserede sundhedspersoner. Når/hvis borgerens tilstand stabiliseres, kan andre autoriserede sundhedspersoner efter konkret oplæring varetage epidural smertebehandling. Dog skal borgeren tilses ved behov og min. 1 gang i døgnet af en sygeplejerske. Desuden skal følgende være afklaret: - Hvem rekvirerer medicin og hvorfra. - Hvem afholder udgifter til medicin og utensilier. - Rekvirering af hjælp ved problemer. Det påhviler de autoriserede sundhedspersoner at varetage den konkrete smertebehandling ud fra vejledninger og praktisk oplæring på sygehus eller hos praktiserende læge. Ovenstående skal være afklaret og dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser og hos borgeren. Skriftlige vejledninger og procedurer vedr. medicin, pasning af katetre og evt. pumper skal forefindes i borgerens hjem. Hvis der er tale om epidural injektion skal vi bede sygehuset medsende vejledninger når de udskriver borgeren og anmoder om vores hjælp til plejen af katheteret Hvis der sker en fejl eller utilsigtet hændelse: Definition på fejl og utilsigtet hændelse: hændelser og fejl opstået som følge af eller i forbindelse med medicinering, dvs. ved ordination, dispensering, administration eller dokumentation ex: - Hvis man glemmer at give medicin - Hvis der er givet forkert medicin, f.eks. for meget, for lidt eller på et forkert tidspunkt - Hvis en borger selv har taget forkert medicin - så skal man straks rådføre sig med en autoriseret sundhedsperson. De vurderer afhængig af fejlen, hvor omfattende reaktionen på fejlmedicinering er, og om vagtlægen

11 11 eller egen læge skal kontaktes umiddelbart. Derefter informeres borgeren og evt. den pårørende efter samtykke fra borgeren, om fejlen og hvad man vil gøre for at undgå det igen. Fejl og utilsigtede hændelser skal altid indberettes på samt i journalen i Care, med det formål at gøre Ældreservice bedre til at håndtere medicin. Stedets leder vil vurdere om der skal rapporteres til embedslægen, og lederen skal altid orientere Ældrechefen hvis fejlen har forurettet skade på borgeren Modtagelse og opbevaring af medicin: Hvis medicinen undtagelsesvis ikke bringes direkte ud til den enkelte borger, men afleveres andet sted, skal medicinen opbevares forsvarligt. Sundhedspersonen er i samråd med borger og/eller praktiserende læge ansvarlig for, at vurdere om borgerne selv er i stand til at opbevare medicinen forsvarligt. I plejeboligerne skal den autoriserede sundhedsperson efter modtagelse af medicin fra Apoteket samstemme medicinposens indhold med det bestilte i Care, og kvittér for modtagelsen i klientjournalen under henvendelse og apoteket/modtagelse. Følgesedlen kvitteres ift at indholdet stemmer overens med det bestilte, og den afleveres til borgeren. Ved modtagelse af al slags medicin i både plejebolig og hjemmepleje skal modtageren tjekke om noget skal opbevares i køleskab. Som hovedregel opbevares borgerens medicin i eget hjem. Såfremt medicinen er låst inde i skab hos borgeren, eller opbevares andet sted fordi det skønnes at være mest fagligt forsvarligt, skal dette fremgå på medicinskemaet. Flere borgers medicin skal opbevares adskilt og med tydelig markering af navn og cpr-nr. Der kan benyttes en aflåselig medicinbox, hvis det vurderes, at opbevaring hos borgeren ikke kan foregå på forsvarlig vis uden brug af box. Alle ansatte i hjemmeplejen har nøgle til box`en. Seponeret medicin der ikke skal retur til apoteket, må ikke opbevares sammen med det medicin, der skal doseres, og på den seponerede medicin skal man skrive seponeringsdato og opbevare det i en lukket pose Bortskaffelse af medicin: Restmedicin må ikke anvendes af andre borgere. Efter aftale med borger / pårørende returneres medicin til apoteket. Tomme medicinglas, hætteglas og engangssprøjter er almindelig dagrenovation. Kanyler og ampuller lægges i kanylebokse og destrueres efter lokalt udarbejdede procedurer. Affaldmedicin dvs medicin som ex er blevet tilovers fordi borgeren har glemt at tage medicinen skal i en beholder med låg mærket affaldsmedicin som skal retur til apoteket Ved dødsfald: Borgere er selvstændigt sygeforsikrede og medicinen tilhører den enkelte borgers dødsbo. Pårørende skal derfor opfordres til at aflevere efterladt medicin til destruktion på apoteket. Personalet kan tilbyde at være behjælpeligt. Såfremt der ingen pårørende er, skal personalet returnere medicin til apoteket ved at pakke det til apotekerbudet.

12 Nyttige hjemmesider: Medicinkombination.dk udgivet af Lægemiddelstyrelsen hvor man via opslagsværk kan tjekke for interaktioner ved brug af flere typer medicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler og ex fødevare som grapefrugtjuice der kan påvirke visse former for medicin. Indlaegsseddel.dk udgivet af Lægemiddelstyrelsen med en opdateret oversigt over indlægssedler for al medicin markedsført i Danmark Medicinmedfornuft.dk udgivet af Institut for Rationel Farmakoterapi med information om fornuftig brug af medicin. IRF.dk udgivet af Institut for Rationel Farmakoterapi med information om brug af lægemidler og retningslinier for medicinsk behandling Lovgrundlag: Lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed / autorisationsloven (ikrafttræden 1. jan. 2007). Lov nr. 546 af 24.januar 2005 Sundhedsloven (ikrafttræden 1. jan. 2007). Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Sundhedsstyrelsen Juni AT-vejledning D Arbejde med cytostatika. December Punkt 3.5. Vejledning af 8.august 2003 til hjemmeplejeordninger om behandling af akut anafylaktisk shock med injektion adrenalin. Vejledning nr af 29.april 2005 om sygeplejefaglige optegnelser. Sundhedsstyrelsens vejledning af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser.

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Tilsynsrapport 2013 4. november 2013 Sagsnr. 5-2211-551/1 RIBERHUS PLEJEHJEM Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Kommune: Esbjerg Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Telefon: 76 16 71 00 E-post: jyhe@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-175/1 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund Kommune: Tønder Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Telefon: 74929910 / 74929891 E-post:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang.

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang. Tilsynsrapport 2013 29-07-2013 Sagsnr. 5-2211-1218/1 Rise Plejehjem Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Plejehjemsleder Ida Tang Telefon: 73766500 E-post: ita@aabenraa.dk og

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50 Tilsynsrapport 2013 21. november 2013 Sagsnr. 5-2211-178/1 Plejecentret Vesterbo Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø Kommune: Nordfyns Leder: Bodil Pedersen Telefon: 64 82 83 50 E-post: bpe@nordfynskommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246

Tilsynsrapport 2012. Plejehjemmet Irlandsvej. Adresse: Irlandsvej 122, 2770 Kastrup. Kommune: Tårnby. Leder: Susan Andreasen. Telefon: 3246 8246 Den 13. august 2012 j.nr. 5-2211-376/1/MAT Tilsynsrapport 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen.

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen. Tilsynsrapport 2013 11. juli 2013 Sagsnr. J. nr. 5-2211-1202/1 Tullebølle Centret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63516590 E-post: pcl@langelandkommune.dk

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus

Tilsynsrapport 2013. Område Christiansbjerg - Lokalcenter. Adresse: Skovvangsvej 99, 8200 Århus N. Kommune: Århus Tilsynsrapport 2013 Område Christiansbjerg - Lokalcenter Abildgården 31. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1682/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter

Område Nord, KRAGELUND Plejecenter Tilsynsrapport 2013 Område Nord, KRAGELUND Plejecenter 20. febraur 2013] Sagsnr. 5-2211-2396/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen.

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen. Tilsynsrapport 2011 Stenslundscentret 6. april 2011 J.nr. 2-17-160/6 Embedslægerne midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter J. nr.: 1-17-130/5 P nr.: 1003057914 Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter Adresse: Birkevangen 2, Birkelse, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Forstander, social- og assistent Karin Nielsen (fra

Læs mere

plejehjemstilsynet 2012

plejehjemstilsynet 2012 plejehjemstilsynet 2012 2013 Plejehjemstilsynet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Bo- og behandlingstilbudet FEDDET Adresse: Tinghøjgade 69 9493

Læs mere

Rammekontraktbilag P Instrukser

Rammekontraktbilag P Instrukser Rammekontraktbilag P Instrukser 1 Indhold 1 Sundhedsfaglige instrukser... 4 1.1 Sundhedsfaglige instrukser generelt... 4 2 Instrukser for personalets kompetence og ansvar... 5 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen

Tilsynsrapport 2011. Driftsenhed Bjerringbro Egebo. Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro. Kommune: Viborg. Leder: Anita Andersen Tilsynsrapport 2011 Driftsenhed Bjerringbro Egebo 16 J.nr. 2-17-10/6 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47B, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Journalaudit og gennemgang af medicin på Birkelund plejehjem 18. november 3. december 2013

Journalaudit og gennemgang af medicin på Birkelund plejehjem 18. november 3. december 2013 Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 4. december 2013 Sagsnr.: 13/37980 Dokumentnr.: 1 Sagsbehandler: Marie Gravengaard Journalaudit og gennemgang af medicin på 18. november 3. december 2013 Baggrund

Læs mere

Maskinel dosisdispensering

Maskinel dosisdispensering Maskinel dosisdispensering - Hvad er fakta? Resultater fra projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Der har været debat om maskinel dosisdispensering siden ordningen blev indført i 2001. Mange

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart:

Beskrivelse af kompetenceniveauer og uddelegeringsopgaver i Middelfart kommune. --------- Definition på handlekompetence i Middelfart: Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: Juli 2009 Sagsnr.: 200701669-5 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4401 Fax +45 8888

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Færdigpakket medicin klar til brug

Færdigpakket medicin klar til brug Dosispakket medicin Færdigpakket medicin klar til brug For at få den bedste virkning af din medicin er det vigtigt, at den tages i de mængder og på de tidspunkter, som er aftalt med din læge. Det opnår

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2012 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger,

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002. Underviser på KU. Obligatorisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Sikker brug af dosispakket medicin

Sikker brug af dosispakket medicin Sikker brug af dosispakket medicin Information til brugere og pårørende I projektet Dosisdispensering fra maskine til mund er udarbejdet et forslag til tekst til en folder, som skal imødekomme, at inddragelse

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Vigsø Behandlingssted: Stop

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Nørby Behandlingssted:

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Når opgaver skal flyttes

Når opgaver skal flyttes Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

MEDICPEN. Medicindosering i hjemmet. We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM

MEDICPEN. Medicindosering i hjemmet. We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM MEDICPEN Medicindosering i hjemmet We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM Introduction Medicindosering i hjemmet er et projektsamarbejde mellem Bornholms Regions Kommune, KMD, MedicPen, Pharmakon

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Charlotte Floridon Jensen Behandlingssted:

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere