MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE"

Transkript

1 1 MEDICININSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering: Anvendte definitioner: Kompetencer og delegering: Undervisning: Generelle principper for håndtering af medicin: Bestilling af medicin: Ordination af medicin: Dokumentation af ordinationen af fast og PN medicin på medicinskema: Obligatoriske oplysninger om fast medicin på medicinskema: Obligatoriske oplysninger vedr. PN medicin på medicinskema: Apotekerdispenseret medicin (=dosispakket medicin): Dokumentation af dispenseret og administreret medicin: Identifikation af borger og medicin: Krav til medicin gennemgang: Oprettelse af ydelser vedr. medicindispensering og medicinadministration: Håndtering af håndkøbsmedicin og naturlægemidler: Cytostatica: Injektioner og adrenalin: Intravenøs medicinadministration: Væsketerapi: Epidural og subcutan smertebehandling: Hvis der sker en fejl eller utilsigtet hændelse: Modtagelse og opbevaring af medicin: Bortskaffelse af medicin: Ved dødsfald: Nyttige hjemmesider: Lovgrundlag:... 12

2 2 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering: I Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af 30.juni 2006 står der: Ledelsen har ansvaret for, at der foreligger instrukser for en faglig forsvarlig tilrettelæggelse af medicinhåndtering, herunder for håndtering af dosisdispenseret medicin (se afsnit 3.2.). Der skal være instruks for det nødvendige samarbejde med de behandlende læger og for at der føres relevante optegnelser om medicinhåndtering i de sygeplejefaglige optegnelser. Ledelsen er ligeledes ansvarlig for, at det personale, der udfører medicingivning, er instrueret og oplært heri. (s. 13). Ledelsen skal sikre, at medicinhåndtering så vidt muligt kan foregå uforstyrret. (s. 6) I denne medicinhåndtering kan man læse hvordan Odder Ældreservice lever op til kravene stillet af Sundhedsstyrelsen. 2.0 Anvendte definitioner: Autoriserede sundhedspersoner: Personer hvis virksomhed er omfattet af autorisationslovgivningen. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygeplejestuderende og social og sundhedsassistentelever afhængig af uddannelsestrin og erfaringer. Ikke-autoriseret sundhedspersoner: Personer hvis virksomhed ikke er omfattet af autorisationslovgivningen. Hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, plejere, sygeplejestuderende og social og sundhedsassistent elever som afløsere, socialog sundhedshjælpere elever og uuddannede i forhold til pleje og omsorg. Medicindispensering: Når sundhedspersonen afmåler, ophælder, optrækker eller tilsætter ordineret medicin, så borger kan indtage det. Medicinadministration: Sundhedspersoners omdeling/udlevering af medicin, hjælp til indtagelse og den nødvendige observation af patienten. Apotekerdispenseret medicin: I Ældreservice kaldes tabletter der er maskinelt ophældt i poser til en specifik dato og klokkeslæt på apoteket for dosisdispenseret medicin. 3.0 Kompetencer og delegering: Autoriserede sundhedspersoner har kompetence til medicindispensering og medicinadministration. Med medicindispensering følger ansvar for at: - observere medicinens virkning og bivirkning. - dokumentere og videreformidle observationer til rette personer. - ajourføre sin viden om medicinen. Der er link til Lægemiddelkataloget i medicindelen i Care. - sidde uforstyrret. - overholde de hygiejniske principper. - tjekke medicinens holdbarhed. - påføre navn, cpr, ugedag på doseringsæskerne. - signere ophældningen.

3 3 De kan delegere ukomplicerede medicindoseringer til kontaktpersonen blandt ikke-autoriseret sundhedspersoner efter en grundig oplæring og ved brug af Delegeringsmaterialet. Sygeplejestuderende og social-og sundhedsass.elever i praktik håndterer medicin efter delegering fra de autoriserede sundhedspersoner og i forhold til det niveau, de er uddannede på. Ikke-autoriserede sundhedspersoner har kompetence til medicinadministration af fast medicin og PN medicin i de dispenseringsformer, de er blevet undervist i. Vurderer en autoriseret sundhedsperson at en ikke-autoriseret sundhedsperson kan administrere anden medicin, skal der oprettes et særskilt kompetenceskema fra Delegeringsmaterialet. Det eneste ikke-autoriserede sundhedspersoner selvstændigt må administrere er fastordineret flydende laksantia og mavesyreneutraliserende medicin. Hvis ikke-autoriseret sundhedspersoner skal forestå udlevering af dagsdosetter/dosispakket medicin, skal den autoriserede sundhedsperson: - give en grundig information om den medicinske behandling og særlige hensyn. - arbejdstilrettelægge under hensyntagen til rettidig og korrekt udlevering af medicin. - dokumentere delegeringen på et delegeringsskema. Ansatte under 18 år må ikke håndtere eller administrere medicin, uanset uddannelsesniveau. Både autoriserede og ikke-autoriserede sundhedspersoner kan drages til ansvar jf. gældende lovgivning og personalepolitiske retningslinjer, hvis der håndteres eller administreres forkert medicin. Alle har pligt til at sige fra, hvis man ikke ser sig i stand til at varetage medicinhåndtering eller administration forsvarligt (SST vejl. af 30.juni 2006, S. 8). Der skal altid udvises stor omhu for at sikre overensstemmelse mellem: - ordination og ophældt medicin - identifikation af borger og data på medicinskema 4.0 Undervisning: Ældreservice sikrer undervisning af ansatte sundhedspersoner i medicindispensering og administration. Deltagelse i undervisningen er obligatorisk. Ikke-autoriserede sundhedspersoner må først administrere medicin, når de kan fremvise kursusbevis. Undervisningen skal som minimum omfatte samme indhold som beskrevet i Ældreservice s instruks for medicinhåndtering, og varetages af en autoriseret sundhedsperson. 5.0 Generelle principper for håndtering af medicin: Sundhedspersoner skal være bekendt med og overholde generelle hygiejniske og sikkerhedsmæssige principper ved medicinhåndtering. Det vil sige at inden medicinhåndtering skal man vaske eller spritte hænderne, undgå at berøre tabletterne brug evt. handsker eller pincet, samt bortskaffe evt. medicinaffald i egnet beholder fra apoteket. Øjendråber og anden medicin med kort holdbarhed, skal påtegnes anbrudsdato. Ved evt. omhældning af medicin i medicinglas eller lignende, skal dette altid påføres navn og cpr.nr. Aktuel og uaktuel medicin skal være adskilt.

4 4 6.0 Bestilling af medicin: Der er to muligheder for bestilling af medicin hos de praktiserende læger: 1. Via elektronisk genbestilling i Care. 2. Alternativt via telefonopkald enten i lægens telefontid eller til sekretær. Dokumenteres i klientjournalen ved bestilling via telefon. 7.0 Ordination af medicin: Som udgangspunkt er det bestemt, at det kun er autoriserede sundhedspersoner der skal modtage skriftlige eller telefoniske ordinationer fra praktiserende læge, tandlæge eller fra udskrivningsbrev/sygeplejerapport fra sygehus. Lægen kan dog undtagelsesvis delegere modtagelsen af medicinordinationen til en ikke-autoriseret sundhedsperson. Når en medicinordination gives telefonisk, skal både læge og sundhedsperson sikre sig, at man har forstået det præcise indhold i ordinationen enten ved at nedskrive ordinationen og læse den op for lægen i telefonen eller bede om den pr. edifact. Hvis man ikke er bekendt med den ordinerede medicin, har vedkommende pligt til at sætte sig ind i præparatets virkning, bivirkning, interaktioner og dispenseringsform. 8.0 Dokumentation af ordinationen af fast og PN medicin på medicinskema: Den sundhedsperson der modtager medicinordinationen er ansvarlig for, at pågældende borgers medicinskema ajourføres i de sygeplejefaglige optegnelser. Den nye ordination skal fremgå håndskrevet med kuglepen på aktuelt medicinskema /medicinskemaet hos borgeren, indtil opdateret medicinskema er printet ud og lagt hos borgeren. I plejeboliger sker det med det samme og i hjemmeplejen ved næste besøg af sundhedsperson. Gamle medicinskemaer skal makuleres med det samme. Der skal altid være overensstemmelse mellem det aktuelle medicinskema og de sygeplejefaglige optegnelser hos borgeren. 8.1 Obligatoriske oplysninger om fast medicin på medicinskema: - Borgers navn og CPR nr. - Lægens navn. - Navn på det apoteket hvorfra medicinen leveres. - Angivelse af hvor medicinen skal leveres, hvis borger eller pårørende ikke selv gør det. - Ordinationsdato påføres, og hvis datoen er ukendt påføres den dato som en sundhedsperson har fået ansvaret for medicindispenseringen. - Feltet medicinallergi/cave på Aktuelt medicinskema udfyldes. - Præparatnavn, generisk navn, dosis og dispenseringsform udfyldes. Medicinskemaet opdeles i sidedoseret, dosisdispenseret og pn. - Tidspunkt for medicinindtagelse udfyldes. - Indikation for medicinen udfyldes. - Seponeringsdato udfyldes hvis denne kendes. Seponeringsdato er til og med sidste givet dosis. 8.2 Obligatoriske oplysninger vedr. PN medicin på medicinskema: - Borgers navn og CPR nr.

5 5 - Lægens navn. - Ordinationsdato på føres, og hvis datoen er ukendt påføres den dato som en sundhedsperson har fået ansvaret for medicinadministrationen. - Præparatnavn, generisk navn, dosis og dispenseringsform udfyldes. - Indikation for medicinen udfyldes. - Hvis seponeringsdato er angivet, skal der en fornyet ordination til, hvis der skønnes behov for at ordinationen skal fortsætte ud over denne dato. Seponeringsdato er til og med sidste givet dosis. - Enkelt dosis samt maximalt antal gange som enkeltdosis PN må gives pr. døgn og tidsintervallet mellem 2 doser, hvis det er relevant. - Hvis p.n. medicinen administreres af ikke-autoriserede sundhedspersoner, skal den der udleverer medicinen efterfølgende dokumentere p.n. medicinen digitalt på PN-medicin indsatsområdet i Care. I tilfælde af flere PN præparater skal der oprettes et PN medicin indsatsområde for hvert præparat. Ligeledes dokumenteres effekten af administreret PN medicin i indsatsområdet. 9.0 Apotekerdispenseret medicin (=dosispakket medicin): Som udgangspunkt kan borgere få dosisdispenseret medicin når: - Borgeren er stabilt medicineret, hvilket vil sige at der ikke har været eller forventes ændringer i den ordinerede medicin indenfor de seneste tre måneder. - Borgeren får mere end tre forskellige præparater. - Borgere der modtager, eller skal til at modtage hjælp til medicindispensering af en sundhedsperson. I Odder Kommune er det besluttet, at der skal foreligge et medicinskema hos de borgere, der udover dosisdispenseret medicin også gives sidedoseret medicin af sundhedspersonen. I de tilfælde hvor en borger udelukkende får praktisk hjælp til at åbne medicinposen fra apoteket, fordi de ikke selv er i stand til dette pga motoriske vanskeligheder, og selv er i stand til at tjekke indholdet i posen, skal der ikke foreligge en medicinliste udarbejdet af en autoriseret sundhedsperson. Antallet af dosisdispenserede tabletter anføres i parentes i rubrikken under klokkeslæt, så det er muligt ved optællingen af tabletterne at skelne mellem sidedoseret og dosisdispenseret medicin på medicinskemaet. Ved udlevering af dosisdispenseret medicinposer, skal sundhedspersoner altid tjekke om tabletterne er i overensstemmelse med medicinskemaet i antal. Dosisposen skal altid klippes over hvor navn og cpr.nr står for at sikre at posen er makuleret. Hvis der sker akutte ændringer i medicindoseringen, skal al medicinen omhældes til doseringsæsker, idet der ikke må være åbne poser hos borgeren Dokumentation af dispenseret og administreret medicin: Vi er til enhver tid forpligtede til at dokumentere den pleje og behandling, der er både planlagt og udført jf. De sygeplejefaglige optegnelser:

6 6 6. Journalføring De sygeplejefaglige optegnelser skal være entydige, systematiske og forståelige af hensyn til kommunikation både inden for egen faggruppe og med andre personalegrupper, der skal bruge journalens oplysninger i deres pleje og behandling af patienten. Det sygeplejefaglige personale skal på baggrund af journalen kunne redegøre for patientens tilstand, hvilke overvejelser, der er gjort, hvilken pleje og behandling, der er planlagt, og hvilken pleje og behandling, der er udført samt resultatet heraf. Dokumentationen for dispenseret medicin findes på skemaet i borgerens hjem Skema til medicindispensering hvorpå der er skrevet initialer og dato. Dokumentation for administreret medicin kan genfindes i de disponerede ydelser i de enheder af Ældreservice som disponerer eller i døgnrytmeplanen i de enheder af Ældreservice som ikke disponerer deres ydelser. Ved medicin som skal gives efter skema ex øjendråber X 6 daglig skal ordinationen dokumenteres på medicinlisten i Care, og selve udførelsen af opgaven er dokumenteret i de disponerede ydelser eller i døgnrytmeplanen. AK behandling er ordineret på medicinskemaet, men dosis læses i målinger under fanen INR. Sammen sted dokumenteres næste blodprøve kontrol. Ved skift af ex. smerteplastre skal der påføres dato og initialer for påsætning på plastret. INR - I klientmålinger indtastes under fanebladet INR værdier for INR samt hvor mange tbl. der gives på de forskellige ugedag. Desuden anføres i bemærkningsfeltet dato for næste kontrol Identifikation af borger og medicin: I plejeboliger skal den enkelte doseringsæske være påført borgerens navn og CPR-nr.. I hjemmeplejen vurderer sundhedspersonen om doseringsæsken i borgers hjem skal påføres navn og CPR-nr. Skal som minimum gøres hvis der ydes hjælp til medicindispensering til et ægtepar, for at forebygge forbytning af æskerne Krav til medicin gennemgang: I hjem hvor sundhedspersonen varetager medicindispenseringen og medicinadministrationen, skal den autoriserede sundhedspersonen i samarbejde med praktiserende læge løbende vurdere borgerens samlede medicin. Vurderingen skal dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser. I Plejeboligerne skal en ansat minimum én gang om året faxe/sende borgers medicinliste til den praktiserende læge. Den praktiserende læge har derefter ansvaret for at gennemgå borgers medicinbeholdning og genoverveje medicinordinationerne. Det er lægens eget ansvar at informere borger og ansatte om evt. ændringer i ordinationen. Brug dok.nr som standard når der faxes til de praktiserende læger.

7 7 I medicinskemaet under fanebladet medicinstamdata og bemærkninger dokumenteres dato for sidste gennemgang af medicinskemaet med egen læge Oprettelse af ydelser vedr. medicindispensering og medicinadministration: Hjælp til både medicindispensering og medicinadministration skal visiteres af Visitationsteamet, og henvendelsen om behovet for hjælp kan komme fra både borgeren, pårørende, egen læge, sygehus eller personale ansat i Ældreservice. Henvendelsen bliver vurderet på baggrund af gældende kvalitetsstandard i Odder Kommune. Uden for visitators træffetid påbegyndes ydelsen af ansvarshavende sundhedsperson, som giver visitator besked via advis. Herefter oprettes ydelsen af visitator Håndtering af håndkøbsmedicin og naturlægemidler: Hvis en borger ønsker at anvende håndkøbsmedicin eller naturlægemidler, opfordres borger derfor til at henvende sig til egen læge, fordi naturlægemidler kan indvirke på den øvrige medicin, som borgeren får. En plejeperson, der giver en borger håndkøbsmedicin, uden at dette er ordineret af en læge, kan blive draget til ansvar herfor jf. Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler s. 11, Sundhedsstyrelsen Anvendelse af naturmedicin kan ske med autoriserede sundhedspersoners medvirken, hvis lægen skønner, at brugen ikke er skadelig. Hvis vi aktivt medvirker i anvendelsen af håndkøbsmedicin og naturlægemidler skal det fremgå af medicinskemaet hvad borgeren får af de pågældende præparater. Personalet kan frasige sig opgaven. Inden evt. injektionsbehandling med naturmedicin påbegyndes, skal den nødvendige skriftlige og praktiske instruktion være på plads Cytostatica: Dispensering af cytostatika (kemoterapi) må kun foretages af sygeplejersker. Før opstart af behandling med cytostatika skal der foreligge en skriftlig instruks omhandlende virkning, bivirkning og evt. specielle forholdsregler på det eller de præparater, der skal bruges i behandlingen. Den der sætter en patient i behandling med cytostatika, har ansvaret for at medsende den skriftlige information samt ansvaret for, at plejepersoner er informeret om de nødvendige foranstaltninger. Ved dispensering: 1. Tablet/kapsler: - Brug engangs latex handsker, men undgå stadig berøring af tabletterne - engangshandskerne håndteres og bortskaffes som risikoaffald. - Brug engangspincet. - Tablet/kapsel må ikke deles eller knuses. 2. Lokal påføring: - Brug engangs latex handsker. 3. Injektion af cytostatika-opløsning fra lukket sprøjte: - Brug engangs nitrile- eller latex handske (nitrile handsker beskytter

8 8 bedre mod kemikalier end latex handsken). I valg af medicinske præparater, skal der vælges det præparat, der kræver mindst håndtering, f.eks. kapsler eller tabletter, som ikke kan deles eller knuses. (deling, knusning og blanding af cytostatisk medicin skal ikke foregå i primærsektoren) Injektioner og adrenalin: Der er en sjælden men potentiel risiko ved enhver injektion, hvorfor man skal have adrenalin med ved alle injektioner. Adrenalin må ikke opbevares på køl når først det har været ude af køleskabet, og har en holdbarhed på 3 måneder udenfor køleskab. Fremgangsmåde: A: Inden der gives en injektion med et lægemiddel skal borgeren spørges om der tidligere har været tegn på allergi i forbindelse med injektion eller indtagelse af pågældende lægemiddel. Hvis dette er tilfældet skal egen læge forespørges inden injektionen gives. Hvis lægen godkender at lægemidlet gives, skal den ansatte efter injektionen er givet blive hos borgeren i 10 min for at observere en eventuel allergisk reaktion. B: Hvis der ikke er en kendt risiko er der ikke specielle forholdsregler og vi skal ikke observere borgeren efter injektionen. C: Hvis det er første gang borgeren skal have et nyt lægemiddel, skal man blive hos borgeren i nogle minutter/i den tid det tager at pakke sammen og dokumentere ens handling. Symptomer på et let allergisk shock: Paræstesier (lammelser) i læbe, hænder og/eller fødder. Ødemer (hævelse i huden pga væskeophobning). Hududslet. Symptomer på et alvorligt allergisk shock: Cyanose (blåfarvning af læber og negle). Åndedrætsbesvær. Akut asmatisk tilfælde som kan udvikle sig til udsættende vejrtrækning og puls. Behandling af et let allergisk shock: Symptomerne på et let allergisk shock observeres mht om de udvikler sig og borgerens egen læge informeres. Behandling af et alvorligt allergisk shock: Et alvorligt allergisk shock optræder meget sjældent, men symptomerne viser sig indenfor få min. I sådanne tilfælde skal man straks sørge for injektion af adrenalin injektionsvæske 1 mg/ml dybt intramuskulært ved sosu-assistent eller sygeplejerske omkring det sted hvor lægemidlet blev givet i følgende dosering:

9 9 Borgere under 5 år: 0.2 ml adrenalin i.m. Borgere 5 14 år: 0.3 ml adrenalin i.m. Borgere over 14 år: 0.6 ml adrenalin i.m. Umiddelbart herefter skal egen læge eller vagtlæge kontaktes. Se dok. nr for udførlig procedure ved allergisk shock. Sygeplejefaglig leder Louise Hofman Nyholm Intravenøs medicinadministration: Intravenøs medicinering må kun udføres af sygeplejersker. Intravenøs medicinering iværksættes hos borgere, når det sammen med praktiserende læge og evt. sygehus er vurderet, at borgerens helhedssituation kan vedligeholdes eller forbedres. Fx ved en kronisk lidelse, livets afslutning eller andre særlige forhold, der begrunder at denne ydelse skal foregå i hjemmet. Opstart af antibiotisk intravenøs behandling skal enten foregå på sygehus eller af praktiserende læge, og når man har erfaret at borgeren ikke reagerer på behandling kan den overtages af sygeplejerskerne. Inden behandlingen iværksættes, skal den ansvarlige sygeplejerske i samråd med relevante samarbejdspartnere (fx egen læge, pårørende, sygehusafdeling) nøje vurdere borgerens helhedssituation: - Formålet med behandlingen - Alternative muligheder til intravenøs behandling - Hvordan behandlingen praktisk kan afvikles i hjemmet og hvem der skal være til stede under og ved afslutningen af den daglige behandling - Hvem rekvirerer medicin og hvorfra - Hvem anlægger kanyle egen læge eller hjemmesygeplejerske hvis muligt. - Hvem afholder udgifter til væske, medicin og utensilier - Rekvirering af hjælp ved problemer Ovenstående skal være afklaret og dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser. Det påhviler sygeplejersker at varetage den konkrete intravenøse behandling ud fra vejledninger og praktisk oplæring på sygehus eller hos praktiserende læge. Skriftlige vejledninger og procedurer vedr. medicin og pasning af intravenøse katetre skal forefindes i borgerens hjem. Ved venflon, centralt vene katheter (CVK), Port A Cath (PAC), Quinton eller lignende skal vi bede sygehuset medsende vejledninger, når de udskriver borgeren, for på denne måde altid at have de nyeste retningslinier for pasning af iv-adgangen Væsketerapi: Væsketerapi kan varetages af autoriserede sundhedspersoner. Inden væsketerapi iværksættes, skal man i samråd med relevante samarbejdspartnere (fx egen læge, pårørende, sygehusafdeling) nøje vurdere borgerens helhedssituation: - Formålet med væskeindgiften - Alternative indgifts muligheder

10 10 - Hvordan væsketerapien praktisk kan afvikles i hjemmet og hvem der skal være til stede under og ved afslutningen af væsketerapien - Hvem rekvirerer væsken og hvorfra - Hvem anlægger kanyle egen læge eller hjemmesygeplejerske hvis muligt. - Hvem afholder udgifter til væske og utensilier - Rekvirering af hjælp ved problemer Ovenstående skal være afklaret og dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser. Det påhviler de autoriserede sundhedspersoner at kunne varetage den konkrete væsketerapi ud fra vejledninger og praktisk oplæring på sygehus eller hos praktiserende læge. Skriftlige vejledninger og procedurer vedr. medicin, væsketerapi og pasning af relevante katetre skal forefindes i borgerens hjem. Ved venflon, centralt vene katheter (CVK), Port A Cath (PAC), Quinton eller lignende skal vi bede sygehuset medsende vejledninger, når de udskriver borgeren, for på denne måde altid at have de nyeste retningslinier for pasning af iv-adgangen Epidural og subcutan smertebehandling: Epidural smertebehandling varetages kun af sygeplejersker og subcutan smertebehandling af autoriserede sundhedspersoner. Når/hvis borgerens tilstand stabiliseres, kan andre autoriserede sundhedspersoner efter konkret oplæring varetage epidural smertebehandling. Dog skal borgeren tilses ved behov og min. 1 gang i døgnet af en sygeplejerske. Desuden skal følgende være afklaret: - Hvem rekvirerer medicin og hvorfra. - Hvem afholder udgifter til medicin og utensilier. - Rekvirering af hjælp ved problemer. Det påhviler de autoriserede sundhedspersoner at varetage den konkrete smertebehandling ud fra vejledninger og praktisk oplæring på sygehus eller hos praktiserende læge. Ovenstående skal være afklaret og dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser og hos borgeren. Skriftlige vejledninger og procedurer vedr. medicin, pasning af katetre og evt. pumper skal forefindes i borgerens hjem. Hvis der er tale om epidural injektion skal vi bede sygehuset medsende vejledninger når de udskriver borgeren og anmoder om vores hjælp til plejen af katheteret Hvis der sker en fejl eller utilsigtet hændelse: Definition på fejl og utilsigtet hændelse: hændelser og fejl opstået som følge af eller i forbindelse med medicinering, dvs. ved ordination, dispensering, administration eller dokumentation ex: - Hvis man glemmer at give medicin - Hvis der er givet forkert medicin, f.eks. for meget, for lidt eller på et forkert tidspunkt - Hvis en borger selv har taget forkert medicin - så skal man straks rådføre sig med en autoriseret sundhedsperson. De vurderer afhængig af fejlen, hvor omfattende reaktionen på fejlmedicinering er, og om vagtlægen

11 11 eller egen læge skal kontaktes umiddelbart. Derefter informeres borgeren og evt. den pårørende efter samtykke fra borgeren, om fejlen og hvad man vil gøre for at undgå det igen. Fejl og utilsigtede hændelser skal altid indberettes på samt i journalen i Care, med det formål at gøre Ældreservice bedre til at håndtere medicin. Stedets leder vil vurdere om der skal rapporteres til embedslægen, og lederen skal altid orientere Ældrechefen hvis fejlen har forurettet skade på borgeren Modtagelse og opbevaring af medicin: Hvis medicinen undtagelsesvis ikke bringes direkte ud til den enkelte borger, men afleveres andet sted, skal medicinen opbevares forsvarligt. Sundhedspersonen er i samråd med borger og/eller praktiserende læge ansvarlig for, at vurdere om borgerne selv er i stand til at opbevare medicinen forsvarligt. I plejeboligerne skal den autoriserede sundhedsperson efter modtagelse af medicin fra Apoteket samstemme medicinposens indhold med det bestilte i Care, og kvittér for modtagelsen i klientjournalen under henvendelse og apoteket/modtagelse. Følgesedlen kvitteres ift at indholdet stemmer overens med det bestilte, og den afleveres til borgeren. Ved modtagelse af al slags medicin i både plejebolig og hjemmepleje skal modtageren tjekke om noget skal opbevares i køleskab. Som hovedregel opbevares borgerens medicin i eget hjem. Såfremt medicinen er låst inde i skab hos borgeren, eller opbevares andet sted fordi det skønnes at være mest fagligt forsvarligt, skal dette fremgå på medicinskemaet. Flere borgers medicin skal opbevares adskilt og med tydelig markering af navn og cpr-nr. Der kan benyttes en aflåselig medicinbox, hvis det vurderes, at opbevaring hos borgeren ikke kan foregå på forsvarlig vis uden brug af box. Alle ansatte i hjemmeplejen har nøgle til box`en. Seponeret medicin der ikke skal retur til apoteket, må ikke opbevares sammen med det medicin, der skal doseres, og på den seponerede medicin skal man skrive seponeringsdato og opbevare det i en lukket pose Bortskaffelse af medicin: Restmedicin må ikke anvendes af andre borgere. Efter aftale med borger / pårørende returneres medicin til apoteket. Tomme medicinglas, hætteglas og engangssprøjter er almindelig dagrenovation. Kanyler og ampuller lægges i kanylebokse og destrueres efter lokalt udarbejdede procedurer. Affaldmedicin dvs medicin som ex er blevet tilovers fordi borgeren har glemt at tage medicinen skal i en beholder med låg mærket affaldsmedicin som skal retur til apoteket Ved dødsfald: Borgere er selvstændigt sygeforsikrede og medicinen tilhører den enkelte borgers dødsbo. Pårørende skal derfor opfordres til at aflevere efterladt medicin til destruktion på apoteket. Personalet kan tilbyde at være behjælpeligt. Såfremt der ingen pårørende er, skal personalet returnere medicin til apoteket ved at pakke det til apotekerbudet.

12 Nyttige hjemmesider: Medicinkombination.dk udgivet af Lægemiddelstyrelsen hvor man via opslagsværk kan tjekke for interaktioner ved brug af flere typer medicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler og ex fødevare som grapefrugtjuice der kan påvirke visse former for medicin. Indlaegsseddel.dk udgivet af Lægemiddelstyrelsen med en opdateret oversigt over indlægssedler for al medicin markedsført i Danmark Medicinmedfornuft.dk udgivet af Institut for Rationel Farmakoterapi med information om fornuftig brug af medicin. IRF.dk udgivet af Institut for Rationel Farmakoterapi med information om brug af lægemidler og retningslinier for medicinsk behandling Lovgrundlag: Lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed / autorisationsloven (ikrafttræden 1. jan. 2007). Lov nr. 546 af 24.januar 2005 Sundhedsloven (ikrafttræden 1. jan. 2007). Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Sundhedsstyrelsen Juni AT-vejledning D Arbejde med cytostatika. December Punkt 3.5. Vejledning af 8.august 2003 til hjemmeplejeordninger om behandling af akut anafylaktisk shock med injektion adrenalin. Vejledning nr af 29.april 2005 om sygeplejefaglige optegnelser. Sundhedsstyrelsens vejledning af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser.

MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE.

MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE. 1 MEDICIN INSTRUKS ODDER ÆLDRESERVICE. Indholdsfortegnelse: 1.0 Formål med instruks for medicinhåndtering:... 2 2.0 Definitioner:... 2 3.0 Kompetencer og delegering:... 2 4.0 Undervisning:... 3 5.0 Generelle

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Side 1 af 10 VEJ nr 9429 af 30/06/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession C20060942960 Entydig dokumentidentifikation AI002273 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Sags nr. 14/8114 - Dok. nr. 105454/14 Godkendt i ledergruppen den 27/10 2014.

Sags nr. 14/8114 - Dok. nr. 105454/14 Godkendt i ledergruppen den 27/10 2014. Sags nr. 14/8114 - Dok. nr. 105454/14 Godkendt i ledergruppen den 27/10 2014. 2 Indledning... 4 Instruksens opbygning og indhold... 4 Instruksens anvendelse... 5 Formål med instruksen... 5 Anvendte begreber...

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & (rev. 201 ) Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution Konklusioner Anna Lise Wagner ELIFRB Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Amt Frederiksborg Amt

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Specifikke arbejdsgange på Falkenberg. Medicinske retningslinjer - Falkenberg

Specifikke arbejdsgange på Falkenberg. Medicinske retningslinjer - Falkenberg Specifikke arbejdsgange på Falkenberg Medicinske retningslinjer - Falkenberg Denne arbejdsgang anvendes når der skal træffes beslutning om den rigtige handling. Arbejdsgangen indeholder systematisk udarbejdede

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering 24.5.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Medicinhåndtering. Dokumentation og evaluering af so-su-arbejde Mål for kurset: Maj 2014

Medicinhåndtering. Dokumentation og evaluering af so-su-arbejde Mål for kurset: Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Dokumentation og evaluering af so-su-arbejde Maj 2014 Mål for kurset: Kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i so-su-arbejde. Har kendskab til forskellige

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00002227 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 22. november 2012 Plejehjem:

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune.

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune. Jr. nr.: 5-2211-132/1 P-nr.: 1003057641 SST-id: PHJSYN-00003447 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund Jr. nr.: 5-2211-1146/1 P-nr.: 1009230951 SST-id: PHJSYN-00002735 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven Jr. nr.: 5-2211-911/1 P-nr.: 1004680016 SST-id: PHJSYN-00002464 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Handleplan på baggrund af plejehjemstilsyn Distrikt Fanefjord sagsnr /1

Handleplan på baggrund af plejehjemstilsyn Distrikt Fanefjord sagsnr /1 Handleplan på baggrund af plejehjemstilsyn 30.11.15 Distrikt Fanefjord sagsnr. 5-2211-2531/1 Udarbejdet af * Distriktsleder Ulla Hilt Sygeplejefaglig vejleder I samarbejde med sygeplejersker og sosu.assistenter

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb.

Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Tjekliste for Risikobaseret tilsyn-akut Tilbud. Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Forkortelser: MVV: Medarbejdernet-Værktøjer-vejledninger.

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelophældning, ver. 4

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelophældning, ver. 4 Side 1 af 5 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge Tilsynsrapport 2014 Plejecentret Skovgården/Under Bøgen Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund Kommune: Mariagerfjord Leder: Dorte Lynge Telefon: 97 11 47 16 E-post: sikkerpost@mariagerfjord.dk Dato for

Læs mere

SOPU Dag 5 03.12.2014

SOPU Dag 5 03.12.2014 Irene Werner Carlsen- AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 Irene Werner Carlsen- AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 Opsamling fra I

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved lægemiddelhåndtering for 2008 uddannelsen og det første år af 2016 uddannelsen Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig MUNKEBOCENTRET DISTRIKT ØST Adresse: Farimagsvej 44-52, 4700 Næstved Kommune: Næstved Leder: Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Instruks for medicinhåndtering Struer Kommune 1 / 30

Instruks for medicinhåndtering Struer Kommune 1 / 30 M Instruks for medicinhåndtering Struer Kommune 1 / 30 Indholdsfortegnelse Instruks for medicinhåndtering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Forord... 3 Formål:... 4 Gældende for:... 4 1.0 Procedure

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Tilsynsrapport 2015 Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Holme, Madsbjerg Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg Kommune: Århus Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Telefon: 87 13 50 30 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup.

Tilsynsrapport 2015. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup. Tilsynsrapport 2015 Sankt Lukas Stiftelsen Lindely Endelig tilsynsrapport Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup Kommune: Gentofte Leder: Forstander Pia Thøgersen Telefon: 25 22 87 15 E-post: lindely@sanktlukas.dk

Læs mere

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant Egenkontrol af medicinhåndtering Borgers navn: Borgers cpr.nr: Dato for udført egenkontrol: Egenkontrol udført af: Generelt 1 Er medicinoversigten i overensstemmelse med dokumentationen for lægens ordination

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive Tilsynsrapport 2015 Plejecenter Marienlyst Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive Kommune: Skive Leder: Theresa A. Wollenberg (siden 1. november 2014) Telefon: 99 15 67 00 E-post: sk@skivekommune.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN. Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Forstander Birte Bæk. Telefon: 96 26 36 00

Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN. Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Forstander Birte Bæk. Telefon: 96 26 36 00 Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast Kommune: Ikast-Brande Leder: Forstander Birte Bæk Telefon: 96 26 36 00 E-post: sikkerpost@ikast-brande.dk Dato for tilsynet: 14. april

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-705/1 P-nr.: 1003279764 SST-id: PHJSYN-00003604 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 12. juli 2016 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune

Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 12. juli 2016 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 12. juli 2016 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune D. 25.8.2016 Denne handleplan er forelagt ledelsen og vil blive anvendt aktivt på de

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen

Tilsynsrapport 2014. Ældrecentret Vendelbocentret. Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal. Kommune: Hjørring. Leder: Karina Johansen Tilsynsrapport 2014 Ældrecentret Vendelbocentret Adresse: Vendelbogade 10, 9870 Sindal Kommune: Hjørring Leder: Karina Johansen Telefon: 72 33 53 50 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 25.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Helgesvej Adresse: Helgesvej 1-3, 4700 Kommune: Næstved Leder: Distriktschef, Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 / 20 20 34 14 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 1. januar 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Tilsynsrapport 2015 Område Øst, Sejs Plejecenter Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Kommune: Silkeborg Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Telefon: 89 70 46 30 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem J.nr. 4-17-151/3 P nr. 1003253007 Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem Adresse: Helsingborggade 16, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Margit Lundager Dato for tilsynet: 9. juli 2008 Telefon:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

sikkerpost@silkeborg.dk

sikkerpost@silkeborg.dk Jr. nr.: 5-2211-528/1 P-nr.: 1013525095 SST-id: PHJSYN-00003155 Tilsynsførende: Heidi Aagaard Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 08. april

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Forstander Hanne Munkholm Telefon: 38 38 46 00 E-post: hmmo@diakonissen.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00 Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Winnie Halkjær Telefon: 99 17 45 00 E-post: wiha@thisted.dk og sikkerpost@thisted.dk Dato for

Læs mere

Medicinvejledninger - frivillige. Indholdsfortegnelse

Medicinvejledninger - frivillige. Indholdsfortegnelse Medicinvejledninger - frivillige Indholdsfortegnelse Overdragelse af medicin fra forældre og pårørende til dagtilbud...2 Opgave- og ansvarsfordeling mellem døgntilbud og dagtilbud vedr. medicinskema, transport

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør Tilsynsrapport 2015 Boligerne Anna Anchersvej Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Afdelingsleder Lisbeth Ahlberg Telefon: 49 28 44 28 E-post: peh43@helsingor.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter J. nr.: 1-17- 134/6 P nr.: 1003381649 Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter Adresse: Hansensvej 2, 9492 Blokhus Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social og sundhedsassistent Jonna

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecentret Dybenskærhave. Adresse: Byvej 201, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Forstander Pernille Haaning

Tilsynsrapport 2015. Plejecentret Dybenskærhave. Adresse: Byvej 201, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Forstander Pernille Haaning Tilsynsrapport 2015 Plejecentret Dybenskærhave Adresse: Byvej 201, 2650 Hvidovre Kommune: Hvidovre Leder: Forstander Pernille Haaning Telefon: 36 34 41 10 E-post: pax@hvidovre.dk Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Tilsynsrapport Gedsted Ældrecenter. Adresse: Søndergade 12, 9631 Gedsted. Kommune: Vesthimmerlands. Leder: Anette Jacobsen. Telefon:

Tilsynsrapport Gedsted Ældrecenter. Adresse: Søndergade 12, 9631 Gedsted. Kommune: Vesthimmerlands. Leder: Anette Jacobsen. Telefon: Tilsynsrapport 2015 Gedsted Ældrecenter Adresse: Søndergade 12, 9631 Gedsted Kommune: Vesthimmerlands Leder: Anette Jacobsen Telefon: 99 66 97 30 E-post: sikkerpost@vesthimmerland.dk Dato for tilsynet:

Læs mere