Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin"

Transkript

1 VIDEN VÆKST BALANCE Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram

2 Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis for dyrevelfærd i svinebesætninger. Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen og opfylder minimumkravet til et egenkontrolprogram. Branchekoden dækker gældende lovgivning samt svinebranchens egne krav og anbefalinger. Der vil være henvisning til relevant lovgivning efter teksten, hvor der er tale om lovmæssige krav. Hvor der ikke er andet anført, er det branchens egen anbefalinger. Anvendes branchekoden som besætningens egenkontrolprogram, bør du følge anbefalingerne og som minimum leve op til de forpligtelser om registrering, der står beskrevet under punktet på hvert bilag. Der er udarbejdet 18 bilag under branchekoden. I egenkontrolprogrammet skal det markeres, hvilke bilag der anvendes i besætningen. Branchekodens bilag kan suppleres, såfremt de ikke understøtter forhold og arbejdsgange i besætningen. Tilpasning og opdatering af besætningens egenkontrol kan ske ved at downloade materiale fra Videncenter for Svineproduktions hjemmeside Her finder du blandt andet skemaer til praktisk gennemførelse af dokumentationskrav samt supplerende procedurebeskrivelser på dansk, engelsk og russisk. Side 2

3 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale... 4 Bilag 2: Vand og foder... 5 Bilag 3: Opstaldning, lejearealer og gulve... 6 Bilag 4: Arealkrav og overbelægning... 7 Bilag 5: Håndtering, sammenblanding og flytning af grise... 8 Bilag 6: Klima, ventilation og overbrusning... 9 Bilag 7: Farestien Bilag 8: Kastration Bilag 9: Halekupering Bilag 10: Tandslibning og jernbehandling Bilag 11: Sygestier Bilag 12: Håndtering af aggressive, syge og tilskadekomne dyr Bilag 13: Halebid Bilag 14: Skuldersår Bilag 15: Aflivning Bilag 16: Beskæftigelses- og rodemateriale Bilag 17: Transport og transportegnethed Bilag 18: Udendørs hold af svin Faglig information og lovgivning Side 3

4 BILAG 1: Dagligt tilsyn og personale Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Lbk. Nr. 1343, 2. Dagligt tilsyn: Alle svin skal tilses mindst en gang dagligt af den ansvarlige for dyreholdet. Lbk 1343, 3, stk.3. Personale: Landbrugsdyr skal passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har de relevante faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden, således at dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt. Bek. 707, 3. Svineproducenter, der beskæftiger eller ansætter personer til pasning af svin, skal sikre sig, at disse personer har modtaget instruktion og vejledning om lovgivningen om beskyttelse af svin. Bek. 323, 35. Dyreejer eller dennes medarbejdere må kun indgive lægemidler til dyr, hvis den pågældende har gennemgået et lovpligtigt medicinhåndteringskursus eller har mere end 6 måneders praktisk erfaring med husdyrhold, herunder indgivelse af lægemidler til dyr. Bek. 481, 7. Nyt personale skal instrueres i fornødne opgaver. Alle dyr skal tilses mindst en gang dagligt. Lbk. 1343, 3, stk. 3. Der udarbejdes en plan, der viser, hvem der er ansvarlig for: - den samlede besætning - de enkelte staldafsnit - medicinering og aflivning Registreringen af ansvarsområder kan ske på en tavle, der hænges op, så den er synlig for alle medarbejdere. Ved indledning af al medicinsk behandling (undtagen behandling med jernpræparater, vitaminer, sera og vacciner) skal der føres optegnelser. Optegnelserne skal omfatte: - dato for behandlingens start og afslutning - hvilke og hvor mange dyr - årsag, lægemiddel og dosering - hvordan midlet er indgivet Optegnelser skal gemmes i mindst 5 år. Bek. 780, 15. Optegnelser over døde dyr foretages ved det daglige tilsyn. Der skal dagligt føres optegnelser over antallet af døde dyr i besætningen. Bek. 707, 6. Opstår der tvivl om, hvem der gør hvad, udarbejdes en ny ansvarsplan straks. Side 4

5 BILAG 2: Vand og foder Alle svin skal fodres mindst én gang dagligt. Bek. 323, 18. Svin, der er over to uger gamle, skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde. Bek. 323, 19. Hvis svinene opdrættes flokvis og ikke fodres efter ædelyst eller ved hjælp af automatisk fodringssystem, der fodrer dyrene individuelt (f.eks. elektronisk sofodring), skal hvert dyr have adgang til foder på samme tid som de andre i flokken. Bek. 323, 18. Dyrene skal fodres ved hjælp af et system, der sikrer, at hvert dyr kan få tilstrækkeligt foder, også når der er konkurrenter til foderet. Bek. 323, 18, stk.2. Ved det daglige tilsyn kontrolleres, at alle dyr har vand og foder. Ved elektronisk sofodring checkes levnelisten dagligt. Drikkenipler kontrolleres som minimum ved indsættelse af nye dyr i stien. Ingen Hvis der konstateres mangler, løses dette straks. Foderet skal passe til svinenes alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov. Bek. 323, 17. Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand og for skadelige virkninger af en eventuel indbyrdes rivalisering mellem dyrene. Bek. 707, 15. Drægtige søer og gylte skal have adgang til en tilstrækkelig mængde halm, fyldigt foder eller foder med højt fiberindhold, der kan give mæthedsfølelse og opfylde deres behov for at tygge. Lbk. 255, 9 a; bek. 323, 21. Side 5

6 BILAG 3: Opstaldning, lejearealer og gulve Opstaldning: Alle svin skal kunne rejse, lægge og hvile sig uden besvær. Bek. 323, 12. Stien, hvor dyret opstaldes, skal være udformet således, at hvert dyr let kan vende sig, hvis dette ikke er i modstrid med specifik veterinær rådgivning. Bek. 323, 10, stk. 3. Ethvert svin skal kunne se andre svin med undtagelse af svin, der holdes isoleret på grund af sygdom eller tilskadekomst. Undtaget fra kravet er drægtige søer og gylte i ugen før forventet faring. Bek. 323, 12, stk. 3, og 25. I svinestalde skal der være en lysintensitet på mindst 40 lux i en periode på mindst 8 timer pr. dag. Bek. 323, 8. Vedvarende støj over 85 db og pludselig støj skal undgås. Bek. 323, 7. Opbinding af svin er forbudt. Bek. 323, 6. Søer og gylte skal senest 4 uger efter løbning og indtil 7 dage før forventet faring være løsgående i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper. Lbk. 255, 5. Lejearealer: Alle svin skal have adgang til et fysisk og temperaturmæssigt behageligt lejeareal, der er tilstrækkeligt drænet og rent, og som gør det muligt for alle dyrene at ligge ned samtidigt. Bek. 323, 12, stk. 2. Drægtige søer og gylte, der holdes i enkeltdyrsbokse de første 4 uger efter løbning, skal have minimum 90 cm fast gulv målt fra krybbens bagkant. Lbk. 255, 7. I individuelle stier, aflastnings-stier og i løsdriftssystemer til søer skal mindst 1,3 m 2 pr. so og 0,95 m 2 pr. gylt være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf og med strøelse. Lbk. 255, 7a. Gulve: Gulvene må hverken være glatte eller ujævne, så der er risiko for, at svinene kommer til skade, og de skal være udformet, konstrueret og vedligeholdt således, at svin, der står eller ligger, ikke kommer til skade. Bek. 323, 16. Hvis der udlægges strøelse, skal dette være rent, tørt og uskadeligt for svinene. Bek. 323, 16, stk. 2. Når der anvendes fuldspaltegulv af beton til svin i flok, må bredden af spalteåbningen ikke være over: Bek. 323, 5-11 mm for pattegrise - 14 mm for fravænnede grise - 18 mm for avls- og slagtesvin og - 20 mm for gylte efter løbning og søer Når der anvendes fuldspaltegulve af beton til svin i flok skal bjælkebredden mindst være: Bek. 323, 5-50 mm for pattegrise og fravænnede grise og - 80 mm for avls- og slagtesvin, gylte efter løbning og søer Ved det daglige tilsyn kontrolleres, om gulvene er rene (ikke glatte), og om alle svin kan rejse sig, lægge sig og hvile uden besvær. Ingen Hvis der findes dyr, der ikke kan rejse sig, lægge sig og hvile uden besvær, flyttes disse dyr til sygesti / aflastningssti. Side 6

7 BILAG 4: Arealkrav og overbelægning Gældende arealkrav for smågrise og slagtesvin: Bek. 323, kg 0,15 m 2 pr. dyr kg 0,20 m 2 pr. dyr kg 0,30 m 2 pr. dyr kg 0,40 m 2 pr. dyr kg 0,55 m 2 pr. dyr kg 0,65 m 2 pr. dyr Over 110 kg 1,00 m 2 pr. dyr Gældende arealkrav for drægtige søer i flokopstaldning: Lov 404, 6, stk søer (For de første 4 søer) 2,80 m 2 pr. so 0-17 søer (Næstfølgende 6 søer) 2,20 m 2 pr. so 0-17 søer (Næstfølgende 7 søer) 2,00 m 2 pr. so søer 2,25 m 2 pr. so Mere end 39 søer 2,025 m 2 pr. so Gældende arealkrav for gylte i flokopstaldning: Lov 404, 6, stk. 2. For de første 10 gylte Næstfølgende 10 gylte For hver yderligere gylt 1,90 m 2 pr. gylt 1,70 m 2 pr. gylt 1,50 m 2 pr. gylt I løsdriftssystemer må den enkelte sti ikke på noget sted være smallere end 3 meter heller ikke passager. Lbk. 255, 6, stk. 3. Gældende arealkrav for farestier: Der skal være et frit areal bag ved soen eller gylten for at lette naturlig faring eller faring, hvortil der kræves hjælp. Bek. 323, 27. Pattegrisene skal have plads til at die uden vanskelighed. Bek. 323, 31. Alle pattegrise skal kunne ligge ned på fast underlag samtidigt. Bek. 323, 30. Gældende arealkrav for orner: Bek. 323, 22. Ornesti u. bedækning: 6,00 m 2 Ornesti m. bedækning: 10,00 m 2 Det er en god idé at have en plan over, hvor mange dyr der må være i alle stier. Ved indsættelse af nye dyr i en sti kontrolleres, hvor mange dyr der må indsættes i stien, eller om der er plads til flere i stien. Ingen Hvis der er overbelægning i en sti, tages der straks dyr ud, således at arealkravene overholdes. Beregninger af, hvor mange grise der må være pr. sti, kan hjælpe til med at løse flaskehalsproblemer i besætningen. Det skal overvejes, hvilke tiltag der kan gennemføres for at undgå overbelægning, f.eks. i forbindelse med svigtende indlevering til slagteriet. Initiativer til afhjælpning af overbelægning koordineres med besætningens dyrlæge/rådgiver. Side 7

8 BILAG 5: Håndtering, sammenblanding og flytning af grise Håndtering: Svin håndteres i alle situationer så skånsomt som muligt og uden brug af aggression. Undgå at presse og skræmme svinene. Sammenblanding af grise: Smågrise og slagtesvin skal holdes i stabile flokke og blandes så lidt som muligt. Bek. 323, 34. Svin, der ikke kender hinanden, skal sammenblandes så tidligt som muligt, fortrinsvis inden eller indtil en uge efter fravænning. Bek. 323, 34, stk. 2. Flytning af grise: Tilbageførsel af grise til yngre hold bør undgås. Udnyt dyrenes naturlige adfærd ved flytning af grise, eksempelvis at grise helst vil gå mod lysere områder, hellere op ad bakke end ned ad bakke mv. Anvend drivplader ved flytning af grise. Anvendelse af instrumenter, der giver elektrisk stød, er forbudt. Bek. 323, 13a. Ved sammenblanding af grise skal der føres ekstra opsyn med stien for hurtigt at kunne gribe ind ved slagsmål, tilskadekomst mv. Bek. 323, 34, stk. 2. Ingen Hvis der observeres alvorlige eller vedvarende rangkampe efter sammenblanding, skal et eller flere af følgende tiltag iværksættes: Bek. 323, 34, stk. 3. Læg en halmballe ind i stien, som grisene kan skjule sig bag. Tildel ekstra rodemateriale, der kan bortlede grisenes opmærksomhed. Grise, der udviser vedvarende aggressivitet, tages ud af stien. Grise, der har været udsat for alvorlige overfald, eller der ikke kan klare sig i konkurrencen med de øvrige dyr, tages ud af stien. Skjul og flugtmulighed: Når svin blandes, skal de have tilstrækkelige muligheder for at flygte fra eller skjule sig for andre grise. Bek. 323, 34, stk.2. Side 8

9 BILAG 6: Klima, ventilation og overbrusning Klima og ventilation: Alt automatiseret eller mekanisk udstyr skal efterses mindst én gang om dagen. Bek. 707, 12. Ved mekanisk ventilation skal der være et passende reservesystem, der gør det muligt at sikre en udluftning, der er tilstrækkelig til at bevare dyrenes sundhed og velfærd, hvis systemet svigter. Bek. 707, 13. Der skal være et alarmsystem, der alarmerer ved systemsvigt. Alarmsystemet skal testes regelmæssigt. Bek. 707, 13. Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfutighed og koncentration af gasarter skal holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for dyrene. Bek. 707, 9 Overbrusning: I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur. For stalde taget i brug efter 1. juli 2000 er kravet gældende. Kravet gælder alle stalde efter 1. juli Lbk. 256, 4. For drægtige søer og gylte i løsdriftssystemer skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, hvorved dyrenes kropstemperatur kan reguleres. For stalde taget i brug efter 1. januar 1999 er kravet gældende. Kravet gælder alle stalde efter 1. januar Lbk. 255, 8. Ved det daglige tilsyn efterses, om ventilationsanlægget kører optimalt. Ved flytning af dyr kontrolleres, om ventilationsanlægget er korrekt indstillet. Ved hvert holdskifte (eller anden fast interval) kontrolleres, om anlægget fungerer (afprøv både ved minimums- og maksimumsventilation). Ved hvert holdskifte kontrolleres, at nødventilationsanlæg og alarmanlæg virker. Ved hvert holdskifte efterses og evt. udskiftes dyser i overbrusningsanlægget. Logliste over check af alarmanlæg hvert kvartal eller efter vask indsættes i egenkontrollen. Konstaterede fejl ved ventilationssystemet afhjælpes straks. Er der mistanke om, at ventilationssystemet ikke fungerer eller ikke ventilerer optimalt, tilkaldes klimakonsulent fra ventilationsfirma eller fra Videncenter for Svineproduktion. Det anbefales at lave folierede instruktioner, der hænges op ved de enkelte klimastyringsenheder, og som beskriver, hvorledes den praktiske styring af ventilationsanlægget skal foretages for at sikre optimal ventilation. Side 9

10 BILAG 7: Farestien Op til faring: I ugen før det forventede faretidspunkt skal søer og gylte have passende redebygningsmateriale i tilstrækkelig mængde, medmindre dette teknisk ikke kan lade sig gøre med det gyllesystem, der anvendes på bedriften. Bek. 323, 26, stk.2. Drægtige søer og gylte skal indsættes i farestier senest 3 dage før forventet faring. Bek. 323, 25, stk. 2. Diegivning: Pattegrisene skal have plads til at die uden vanskelighed. Bek. 323, 31. En så stor del af det samlede gulvareal, at alle pattegrisene kan hvile på det samtidig, skal være fast gulv eller dækket med en måtte eller strøet med halm eller andet passende materiale. Bek. 323, 30. Lejet skal være tørt og bekvemt og adskilt fra soen. Bek. 323, 30. Der skal om nødvendigt være en varmekilde i stien. Bek. 323, 30, stk. 2. Fravænning: Grise må ikke fravænnes soen tidligere end 28 dage, medmindre dette ellers vil gå ud over soens eller pattegrisenes velfærd eller sundhed. Bek. 323, 33. Grise kan fravænnes indtil 7 dage tidligere, såfremt dette sker til specialiserede stalde. Disse stalde skal tømmes, renses og desinficeres grundigt inden anbringelsen af en ny gruppe. Staldene skal endvidere være adskilt fra andre stalde, hvor der holdes søer, for at minimere overførslen af sygdomme til pattegrisene. Bek. 323, 33, stk.2. Ved det daglige tilsyn kontrolleres: Om alle søer og gylte, der skal fare inden for den kommende uge, har en tilstrækkelig mængde egnet redebygningsmateriale. Om alle grise kan die uden vanskelighed. Om fareboksen skal justeres. Før fravænning af et hold grise skal det kontrolleres, om grisene er gamle nok til at blive fravænnet. Optegnelser over døde dyr foretages ved det daglige tilsyn. Bek. 707, 6. Antallet af døde pattegrise registreres dagligt ved at anføre dato og antal døde på kuld- eller sektionsniveau. Hvis det konstateres, at der mangler redebygningsmateriale, tildeles straks supplerende materiale. Kan grisene ikke die uden vanskelighed, må de flyttes til en so, hvor der er plads, eller der må etableres en ammeso. Ved konstatering af for lav fravænningsalder etableres flere farestier, eller antallet af søer reduceres. Det anbefales at føre produktionskontrol eller sotavler omkring fravænningsalder som dokumentation for korrekt fravænningsalder. Side 10

11 BILAG 8: Kastration Kastration af pattegrise kan foretages uden forudgående bedøvelse af pattegrisen, hvis det sker så tidligt som muligt inden for dyrets levedøgn, og hvis dyret gives smertebehandling. Bek. 1471, 1. Overrivning af væv er forbudt. Bek. 324, 7, stk.2. Kastration må kun foretages af personer, som har modtaget passende uddannelse. Bek. 324, 7. Kastreres pattegrisen efter grisens 7 første levedøgn, skal kastrationen foretages af en dyrlæge og dyret gives længerevarende smertebehandling. Bek. 324, 6, 7, stk. 3. Kontrollér løbende, at der udvises fornøden omhu og hygiejne ved kastrationen. Al medicinsk behandling skal registreres jf. bilag 1, og optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år. Bek. 481, 13, stk. 2 Ved bylder som resultat af kastration registreres efterfølgende, hvem der udfører kastrationer, og hygiejnen forbedres. Side 11

12 BILAG 9: Halekupering Svin må ikke halekuperes rutinemæssigt. Bek. 324, 4. Pattegrise kan halekuperes inden for dyrets levedøgn, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget. Bek. 324, 4, stk.2. Halen skal kuperes mindst muligt, og der må højst kuperes op til halvdelen af den. Bek. 324, 4, stk.2. Foretages halekupering efter pattegrisens 4 første levedøgn, skal dyret gives længerevarende smertebehandling. Bek. 324, 4, stk.5. Kontrollér løbende, at der udvises fornøden omhu og hygiejne ved halekuperingen. Hvis der foretages halekupering, skal der være dokumentation for, at besætningsejer har erfaring for, at der udvikles halebid i den relevante besætning, og at der er foretaget andre forebyggende foranstaltninger mod halebid. Bek. 324, 4, stk. 2 og 4. Inden halekupering foretages, skal der være forsøgt foranstaltninger for at forhindre halebidning under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige staldforhold eller driftsledelsessystemer skal ændres. Bek. 324, 4, stk.4. Side 12

13 BILAG 10: Tandslibning og jernbehandling Tandslibning Slibning af pattegrises hjørnetænder må ikke foretages rutinemæssigt. Bek. 323, 32. Pattegrises hjørnetænder kan slibes inden for dyrets 4 første levedøgn, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på søers patter eller på andre svins hoveder, herunder ører, som følge af, at slibning ikke er foretaget. Bek. 323, 32, stk. 2. Hjørnetænderne skal slibes ensartet. Bek. 323, 32, stk. 2. Klipning af hjørnetænder er forbudt. Bek. 323, 32, stk. 5. Jernbehandling Jerntilskud ved injektion bør gives mellem levedøgn. Jerntilskud kan også tildeles oralt. Kontrollér løbende at der udvises fornøden omhu og hygiejne ved tandslibningen. Hvis der foretages tandslibning, skal der være dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på søers patter eller på andre svins hoveder, herunder ører, som følge af, at slibning ikke er foretaget. Bek. 323, 32, stk. 2. Inden slibning af hjørnetænder foretages, skal der være forsøgt foranstaltninger for at forhindre skader under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige staldforhold eller driftsledelsessystemer skal ændres. Bek. 323, 32, stk. 4. Side 13

14 BILAG 11: Sygestier Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier og altid mindst en sygesti klar til brug. Bek. 323, 11a. Antallet af sygestier til søer skal som minimum udgøre 2,5 pct. af det samlede antal stipladser til løsgående drægtige søer. For stalde taget i brug efter 1. januar 2011 er kravet gældende. Kravet gælder alle stalde fra 1. januar Bek. 1449, 1 Sygestierne indrettes, så de opfylder følgende krav: Blødt leje i 2/3 af minimumsarealet. Blødt leje kan bestå af en blød gummimåtte eller strøelse i tilstrækkelig mængde, således at dyret ikke er i direkte kontakt med gulvet. Bek. 323, 11a, stk. 5 Varmekilde og afkølingsfacilitet i alle sygestier. Bek. 323, 11a, stk. 4. Træk i stien skal undgås. Bek. 323, 11a, stk. 4. I sygestier til søer og gylte må der anbringes op til tre dyr. Lov 404, 7a. Der gælder følgende arealkrav for sygestier Bek. 323, 11a, stk. 2.: Vurdér ved det daglige tilsyn, om der er sygestier nok i besætningen, om de er i intakt stand, og om de bruges efter hensigten. Al medicinsk behandling skal registreres jf. bilag 1, og optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år. Bek. 481, 13, stk. 2 Hvis der opstår mangel på sygepladser, etableres straks nye sygepladser ved: At vurdere, om der er raske dyr i sygestien, der kan flyttes tilbage eller til bufferstald. At vurdere, om der er syge dyr, som ikke bedres og derfor må aflives. At etablere flere sygestier. Indretning og optimal brug af sygestier diskuteres med rådgiver. Frit tilgængeligt stiareal, m 2 pr. dyr Dyregruppe Et dyr i stien Flere dyr i stien Søer og gylte 3,50 2,80 Grise, 7-15 kg 0,41 0,36 Grise, kg 0,69 0,58 Grise, kg 1,14 0,91 Grise, kg 1,70 1,29 Grise, kg 2,05 1,53 Grise, kg 2,28 1,69 Side 14

15 BILAG 12: Håndtering af aggressive, syge og tilskadekomne dyr Et aggressivt dyr, der forvolder skade på andre dyr, bør tages ud af stien og isoleres. Er det ikke muligt, bør dyret udsættes. Bek. 323, 10, stk. 2. Ved aggression skal årsagen hertil straks undersøges, og der skal træffes passende foranstaltninger, f.eks. ved at give dyrene rigeligt med halm eller andet rodemateriale. Bek. 323, 10, 20. En syg eller tilskadekommen gris/so/orne flyttes til sygesti, hvis: Det udgør en risiko for dyrets velfærd at forblive i den almindelige sti. Den har brug for ekstra varme (f.eks. ved hjernebetændelse, utrivelighed mv.). Den har brug for et blødt leje (f.eks. ved skuldersår (grad 1 og 2), ømme ben mv.). Den har brug for mere plads og ro (f.eks. ved hjernebetændelse, brok, halebid, vulvabid mv.). Den har brug for adgang til vand og foder uden konkurrence (f.eks. ved vulvabid, halebid mv.). Den har brug for isolation (f.eks. i forbindelse med prolaps) Overvågning ved dagligt tilsyn: Vær opmærksom på dyr, som viser tegn på sygdom, eller som ikke opfører sig normalt. Undersøg det enkelte dyr nærmere. Vurdér, om dyret skal flyttes til en sygesti, evt. isoleres og evt. behandles. Al medicinsk behandling skal registreres jf. bilag 1, og optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år. Bek. 481, 13, stk. 2 Hvis dyret er blevet uhelbredeligt sygt eller er kommet svært til skade, skal dyret aflives på stedet. En strategi for håndtering af besætningens syge og tilskadekomne dyr diskuteres og planlægges i samarbejde med den praktiserende dyrlæge. Der skal være en klar strategi for håndtering af syge og tilskadekomne dyr. Vær særlig opmærksom på: Dyr der sidder eller ligger meget ned. Dyr der har været i slagsmål. Dyr med ømme og dårlige ben. Dyr med halebid, eller dyr der bider. Dyr med skuldersår. Utrivelige dyr. Side 15

16 BILAG 13: Halebid Svin må ikke halekuperes rutinemæssigt. Bek. 324, 4. Hvis der er erfaring for halebid i besætningen, bør halekupering foretages, jf. bilag 9. Halebid bør forebygges således: Alle vandventiler skal give vand nok. Ingen overbelægning og mindst mulig sammenblanding. Justér ventilationsanlægget løbende (kontakt fagmand). Begræns støj fra ventilationsanlæg og undgå træk (delvist åbent inventar). Permanent adgang til foder (hele døgnet) og tilstrækkeligt med ædepladser i systemer med fodring efter ædelyst. I systemer med restriktiv fodring skal alle grise skal kunne æde og drikke samtidig. Overhold normerne for næringsstoffer Tildel ekstra rode- og beskæftigelsesmateriale. Spaltegulve, der passer til dyrets alder, og gulve uden grater, blotlagte sten mv. Undgå krybestrøm i inventar (kontakt elektriker). Ved det daglige tilsyn kontrolleres, om der er nye tilfælde af halebid, og eventuelle nye tilfælde sættes i behandling. Al medicinsk behandling skal registreres jf. bilag 1, og optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år. Bek. 481, 13, stk. 2 Hvis der foretages halekupering, skal der være dokumentation for, at der har været halebid i besætningen, jf. bilag 9. Bek. 324, 4, stk. 2. Opstår der halebid, håndteres situationen således: Tildel halm, reb eller andet for at aflede grisenes opmærksomhed. Isolér grisen, der bider haler. Grise med mindre halebid isoleres /flyttes i sygesti og behandles. Grise med alvorlige halebid aflives omgående. Nedsæt belægningsgraden. Find årsagerne til, at grisene bider haler (kontakt rådgiver). Læs endvidere Videncenter for Svineproduktions Halebidsmanual på Vigtige tjekpunkter ved halebid Er temperatur og luftfugtighed i stalden indstillet korrekt? Tjek styringen af ventilationsanlægget. Husk at: Ønsket stald-temperatur + ønsket luftfugtighed =/< 90 Tildel mere beskæftigelses- og rodemateriale eller suppler med en anden type under et halebidsudbrud. Kontroller vandventilens ydelse ved brug af ur og målebæger. Ydelse: Smågrise: 0,5-0,8 L/min Slagtesvin: 0,8-1,2 L/min Side 16

17 BILAG 14: Skuldersår Alle syge eller tilskadekomne dyr skal omgående have en passende behandling. Bek. 707, 5: Forebyggelse af skuldersår: Sørg for, at alle søer er i passende huld inden de indsættes i farestalden. Fasthold godt huld i farestalden. Udsæt søer over 7. læg samt søer, der har haft skuldersår før eller har ar på skulderpartiet. Indsæt ikke søer med ømme ben i farestalden om nødvendigt må de i syge- eller aflastningssti. Sørg for god vedligeholdelse og renholdelse af gulvoverflader. Gulve skal være tørre og uden grater. Indlæg gummimåtter i farestier med risikosøer. Risikosøer er i dårlig huld, er gamle, har haft skuldersår før, har dårlige ben eller er af landrace. Brug farebøjlens indstillingsmuligheder aktivt, således at soen altid har bedst mulig plads til at rejse sig. Tildel redebygningsmateriale samt rode- og beskæftigelsesmateriale det stimulerer soen til at komme op at stå. Indret nye stalde med fast gulv under soens skulderparti, og undgå niveauforskelle. Læs mere på Ved det daglige tilsyn overvåges, om der er søer med rødmen eller begyndende sår på skulderbladet. Søer med tidlige tegn på skuldersår skal have en gummimåtte under sig. Til den daglige overvågning kan der anvendes en SKULDER- SÅRSMÅLER. Måleren hjælper med at klassificere sårene i lette eller svære skuldersår. Søer med svære skuldersår skal fravænnes til en sygesti og kan i værste tilfælde føre til en politianmeldelse. Al medicinsk behandling skal registreres jf. bilag 1, og optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år. Bek. 481, 13, stk. 2 Såfremt soen må aflives, føres optegnelser over døde og aflivede dyr. Bek. 707, 6. Ved skuldersår mærkes soen op, og der behandles efter dyrlægens anvisninger. Forværres et skuldersår til trods for behandling og fravænning til sygesti, aflives soen. Søer der fravænnes inde de får svære skuldersår bliver normalt raske med helede sår og kan sendes til slagtning. Ved første tegn på skuldersår skal soen sikres et blødt underlag. Let skuldersår, der kræver handling. Sårets kant nærmer sig cirklen på 5 cm i diameter. Sådan en so skal fravænnes til en sygesti. Lær mere om hvordan SKULDERSÅRSMÅLEREN anvendes og se video på Side 17

18 BILAG 15: Aflivning Aflivning af svin indebærer bedøvelse med boltpistol efterfulgt af afblødning. Bek. 583, 53. Personer, der vil aflive et dyr, skal sikre, at det aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Lbk 1343, 13. Aflivningen bør kun foretages af personer, som har modtaget passende uddannelse. Bek. 583, 3, , 13. I svinebesætninger, som opretholder besøgsregler med karantænetider fra besøg i anden svinebesætning, skal den ansvarlige for svineholdet være i besiddelse af en boltpistol samt være instrueret i brugen i alle besætninger (Bek. 583, 15) Det er et krav i DANISH-kontrollen, at alle besætninger skal have en funktionsdygtig boltpistol, egnede patroner og en skarp kniv til afblødning. Der skal anvendes boltpistol til grise over 5 kg. Bek. 583, 15, stk. 2. Kontroller løbende, at der forefindes velfungerende boltpistol, de rigtige patroner samt en skarp kniv til afblødning. Efter hvert skud, kontrolleres det, at bolten går tilbage til udgangsstillingen. Er dette ikke tilfældet, må boltpistolen ikke bruges igen, før den er blevet repareret. Bek. 583, 44, stk. 3. Optegnelser over døde (og aflivede) dyr foretages ved det daglige tilsyn. Bek. 707, 6. Antallet af døde smågrise, slagtesvin, polte, søer og orner registreres på enkeltdyrsniveau, således at der anføres dato og antal døde af de enkelte grupper. Det noteres i egenkontrollen, hvem der er ansvarlig for aflivning i besætningen, jf. bilag 1. I tilfælde af usikkerhed om proceduren for aflivning bør du bede din dyrlæge gennemgå korrekt aflivning. Bedøvelse med boltpistol Hvis mere end én person deltager i aflivning af dyret, skal arbejdsfordelingen være aftalt mellem jer, inden I går i gang Dyret skal fastholdes for at sikre en effektiv og korrekt aflivning Boltpistolen placeres korrekt på dyrets pande Skyd grisen, når den står helt stille Benytter du én hånd til at affyre boltpistolen, må den frie hånd ikke være i nærheden af pistolen. Aflivning ved afblødning Umiddelbart efter at dyret er skudt, overskæres mindst én af de to halspulsårer Benyt en skarp kniv Lad din dyrlæge instruere dig i hvor og hvordan snittet skal lægges (enten på langs eller på tværs af halsen) Når både hornhinderefleks og åndedræt eller hjerteslag er ophørt, er døden indtrådt. Bed din dyrlæge vise dig, hvordan du sikrer dig det. Bedøvelse af mindre svin, slagtesvin og polte Valg af pistol og patron: 6 mm Cash Special med 6 mm lilla patron 9 mm Blitz pistol med 9 mm grøn eller gul patron. Korrekt placering: Placér boltpistolen i hovedets midtlinie, ca. 2-3 cm over øjenhøjde. Bedøvelse af søer og orner Valg af pistol og patron til unge søer eller orner: Blitz pistol med rød patron Cash Magnum med 6 mm røde patroner. Valg af pistol og patron til ældre søer og orner: Cash Magnum med 6 mm røde patroner Korrekt placering: Placér boltpistolen ca. 5 cm over øjenhøjde og ca. 1-1½ cm til siden for midtlinien. Side 18

19 BILAG 16: Beskæftigelses- og rodemateriale Alle svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses og rodemateriale. Lbk. 255, 9. Lbk. 256, 5. Nøgleord for beskæftigelses- og rodemateriale: Der skal være permanent adgang. Bek , Lbk. 255, 9. Lbk. 256, 5. Materialet skal være manipulerbart og foranderligt og må ikke være skadeligt. Lbk. 1343, 1. Der skal være så meget materiale, at en vis del af grisene på samme tid kan få opfyldt deres behov for at rode. (Fødevarestyrelsens vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer, afsnit 2.3). Ved anvendelse af reb og træ bør der være mindst 2 stykker til en sti med 18 smågrise, avls- eller slagtesvin. (Fødevarestyrelsens vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer, afsnit 2.3). Ved det daglige tilsyn overvåges, at alle grise har en tilstrækkelig mængde egnet rode- og beskæftigelsesmateriale. Ingen Hvis der mangler beskæftigelses- og rodemateriale, tildeles nyt materiale straks. Materialetyper: Der skelnes mellem materialer, der kan opfylde kravet om beskæftigelsesmateriale, rodemateriale eller begge materialer på en gang: Beskæftigelses-/rodemateriale Rode Beskæftigelse Behov for supplering Halmhæk X X Reb - ligger på gulvet X X Reb - ligger ikke på gulvet X X Strøelse - tildelt på gulvet X X Halm mv. i blokke - ligger på gulvet X X Træklodser/grene - ligger på gulvet X X Træklodser/grene - ligger ikke på gulvet X X Træ eller blokke i holder *) X X Dybstrøelse X X Tørfoder i automat **) X X *) Forudsætter ifølge Fødevarestyrelsens vejledning at: 1) træstykket har en bevægelsesfrihed, svarende til at der kan placeres 3 stykker træ i holderen på én gang, 2) holderens diameter eller korteste side er mindst 10 cm, 3) holderens underside er placeret mindst 25 cm over gulvniveau og 3) at der er mindst 40 cm mellem to holdere. **) Forudsætter ifølge Fødevarestyrelsens vejledning at svinene skal manipulere med automaten for at få foder ud, og at automaten er konstrueret således, at der kun frigives små mængder foder ad gangen. Billede 1: Halm på trådnet er en enkel løsning til tildeling af beskæftigelses- og rodemateriale til f.eks. søer og gylte. Billede 2: Træ i holder kan anvendes som både beskæftigelses- og rodemateriale, men forudsætter ifølge Fødevarestyrelsens vejledning at specifikke krav *) overholdes Side 19

20 BILAG 17: Transport og transportegnethed Egen transport Det er tilladt at transportere egne dyr i eget transportmiddel (selvkører) over en afstand på mindre end 50 km uden godkendelse som transportør (Transportforordningens artikel 1, stk. 2, b). Transportegnethed Ingen dyr må transporteres, medmindre de er egnede til den planlagte transport. (Transportforordningens artikel 3, og bilag I, kap. I, pkt. 1.). Tilskadekomne dyr og dyr, som har skavanker eller er syge, betragtes som ikke egnede til transport. (Transportforordningens bilag I, kap I, pkt. 2). Dyr må bl.a. ikke transporteres, hvis: 1. Der er tegn på akut sygdom: Der må ikke være feber (temperaturen skal være under 39,5 C). Normal adfærd, æde- og drikkelyst. Almenbefindende skal være uforstyrret. 2. Der er alvorligt åbne sår eller endetarms- eller skedeprolaps (Det Veterinære Sundhedsråd, 2. dec. 2008) Halebid: Hvis såret er betændt eller bløder, herunder har blotlagte sener eller knogler. Skuldersår: Der må ikke være sår. Sårene skal være helt afhelede. Dyr med endetarms- eller skedeprolaps er ikke egnede til transport. 3. Navle- og lyskebrok: Hvis brokket er større end 15 cm, og der er sårdannelser på broksækken, bevægelseshæmning, påvirket almentilstand eller tegn på andre komplikationer i form af indeklemning, bug-hindebetændelse og lignende. (Det VeterinæreSundhedsråd, 17. februar 2009). Betinget transport af brokgrise Hvis brokket er større end 15 cm og uden sår, og dyrets almenbefindende er normal, skal grisen transporteres adskilt fra andre dyr og med ekstra plads og strøelse. Op til 5 grise med et navle- eller lyskebrok større end 15 cm kan transporteres sammen i hvert aflukke på vognen og med et ekstra tykt lag strøelse og ekstra gode pladsforhold til et nærtliggende slagteri under forudsætning af, at en dyrlæge har undersøgt dyrene tidligst 7 dage inden transporten og udstedt en attest vedrørende transportegnetheden (Det Veterinære Sundhedsråd, 2. dec. 2008). 4. Ben- og klovskader: Hvis dyret ikke støtter ligeligt på alle fire ben, og gangarten ikke er normal. Der må ikke være afrevne klove/sår efter afrevne biklove, og klove må ikke være forvoksede. 5. Drægtighed: Søer og gylte er uegnede til transport i de sidste 11 dage af drægtighedstiden og i den første uge efter fødsel. (Transportforordningens bilag I, kap. I, pkt. 2, litra c). 6. Øvrigt: Dyret må have fastet i maksimalt 12 timer før ankomst til slagteri. I tvivlstilfælde rådføres der med en dyrlæge, som eventuelt også vil kunne bistå med udfærdigelse af en erklæring om betinget transportegnethed. Dyr der er betinget transportegnede, må aldrig transporteres via samlesteder. Kun transportegnede dyr flyttes til udleveringsfaciliterne (udleveringsrummet). I tvivlstilfælde flyttes dyrene til en særskilt sti, hvor vognmanden, eventuelt en dyrlæge, kan vurdere dyrenes transportegnethed. Ingen Hvis et dyr ikke er transportegnet, vurderes det, om dyret skal sættes i behandling, flyttes til en sygesti eller aflives. Ved tvivlstilfælde kontaktes besætningsdyrlægen. Side 20

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger

Tjekliste til Audit af Egenkontrol i Svinebesætninger Bilag 1: Dagligt tilsyn og personale Dagligt tilsyn Tilses alle svin mindst én gang dagligt Personale Er der tilstrækkelig antal personer til pasningen Har personalet relevant uddannelse Har behandlende

Læs mere

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Viden vækst balance Godkendt af Fødevarestyrelsen oktober 2013 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Opfylder minimumskravet til et egenkontrolprogram Denne branchekode er Videncenter for

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen februar 2012 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger

Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nulpunktsundersøgelse af overholdelse af lovgivningen for dyrevelfærd i svinebesætninger Institut

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007

Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Kontrol af dyrevelfærd 2006 og 2007 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017

FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER. Kursus i dyrevelfærd 2017 FYSISKE RAMMER OG MULIGHEDER Kursus i dyrevelfærd 2017 BOKSSTØRRELSE - HVILKE MULIGHEDER HAR DYRENE FOR NATURLIG ADFÆRD? BOKSDIMENSIONER Alle svin skal kunne rejse, lægge sig og hvile uden besvær Ok plads

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger

Tjekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret marts 2011 jekliste til brug ved velfærdskontrol i svinebesætninger Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd svin CHR nr. Besøgsdato: Ejer Adresse Besætningsoplysninger Hentes på www.glr-chr.dk Evt. afvigelser

Læs mere

Veterinært orienteringsmøde 2013

Veterinært orienteringsmøde 2013 Veterinært orienteringsmøde 2013 - Beskæftigelse- og rodematerialer v. afdelingschef Niels-Peder Nielsen Status på beskæftigelses- og rodematerialer Beskæftigelses- og rodematerialer Alle dyregrupper fra

Læs mere

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger

vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger 5.1.10 Arealkrav, krav til gulve, flokopstaldning m.v. Minimumsarealkrav samt krav til gulve ved hold af svin findes i: 1. LBK nr. 255, 2013, om indendørs hold af drægtige søer og gylte 6, 7 og 7a (indtil

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion

FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion FLOW I SYGESTIERNE Dyrlæge Kirsten Pihl, SEGES Svineproduktion og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES Svineproduktion Kongressen 2017 Herning HVEM ER VI? Lisbeth Ulrich Hansen Chefforsker SEGES Svineproduktion

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen den 1. juli.2010 Lovmæssige krav er markeret ved en firkantet parentes med henvisning til relevant

Læs mere

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion PRODUKTSTANDARD FOR ENGLANDSGRISE JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (jf. bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport

Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Syge dyr, Opstaldning, transportegnethed og transport Indlæg Videncenter for Dyrevelfærds konference 21 nov. 2012 i København v/ Stig Jessen Dyrlæge 1991 1991-2003 2003-2006 2006 2009 2009- Stig Jessen

Læs mere

Sygestier Sådan gør jeg hvordan gør du?

Sygestier Sådan gør jeg hvordan gør du? Sygestier Sådan gør jeg hvordan gør du? Kongres for svineproducenter Herning Kongrescenter 25.- 26. oktober 2011 Svineproducent Rasmus Poulsen & seniorprojektleder Henriette Steinmetz, VSP Disposition

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010

Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Screening af dyrevelfærd hos søer og orner i frilandsbesætninger J. nr.: 2013-13-795-00010 BAGGRUND OG FORMÅL Aarhus universitet har i 2010 & 2011 gennemført

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

Best practice i drægtighedstalden

Best practice i drægtighedstalden Best practice i drægtighedstalden Kaj Vestergaard, VSP Årsmøde i Vet -Team 12. november 2013 Indhold Målet Dagligt tilsyn Socialisering Brug af sygesti Gruppering - indretning Huld og klove Strøelse FVST

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger

Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret maj 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret maj 2011 Denne vejledning

Læs mere

Fødevarestyrelsens vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer

Fødevarestyrelsens vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer Fødevarestyrelsens vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1 Indledning...2 1.1 Baggrund for vejledningen...2 1.2 Formål med vejledningen...2 1.3 Lovgrundlag...2

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr BEK nr 21 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Uddannet landmand, merkonomfag Købte gården i fri handel 1. juni 2002 275 søer + slagtesvin, 96 ha og 1 ansat 2.800 m2 under tag Leveregler 1. Det er fint at vide,

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

DM i dyrevelfærd. - en dyst mellem landets landbrugsskoler

DM i dyrevelfærd. - en dyst mellem landets landbrugsskoler DM i dyrevelfærd - en dyst mellem landets landbrugsskoler Deltagere Dalum Landbrugsskole Daniel Pedersen, virksomhedsleder Kasper Kjær Olsen, virksomhedsleder Nordjyllands Landbrugsskole Peter Tind, virksomhedsleder

Læs mere

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013?

DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? DRÆGTIGE SØER EFTER 2013? WWW.DANSKSVINEPRODUKTIO N.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Direktør Bjarne K. Pedersen, A/S Seniorprojektleder Lisbeth Ulrich Hansen, Videncenter for Svineproduktion Indhold Status og

Læs mere

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011

VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 05.12.2011 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE I MINKFARME I 2011 Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i perioden fra august til oktober gennemført en målrettet kontrolkampagne

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

FLOKSTØRRELSENS BETYDNING FOR LØSGÅENDE DRÆGTIGE SØERS BRUG AF ÆDE-/HVILEBOKSE I STIER MED EN ÆDE-/HVILEBOKS PR. SO OG BEGRÆNSET STRØELSE

FLOKSTØRRELSENS BETYDNING FOR LØSGÅENDE DRÆGTIGE SØERS BRUG AF ÆDE-/HVILEBOKSE I STIER MED EN ÆDE-/HVILEBOKS PR. SO OG BEGRÆNSET STRØELSE FLOKSTØRRELSENS BETYDNING FOR LØSGÅENDE DRÆGTIGE SØERS BRUG AF ÆDE-/HVILEBOKSE I STIER MED EN ÆDE-/HVILEBOKS PR. SO OG BEGRÆNSET STRØELSE MEDDELELSE NR. 608 INSTITUTION: LANDSUDVALGET FOR SVIN, DEN RULLENDE

Læs mere

INDSÆTTELSE I DRÆGTIGHEDSSTALD OG OPTIMAL INDRETNING AF STIER

INDSÆTTELSE I DRÆGTIGHEDSSTALD OG OPTIMAL INDRETNING AF STIER INDSÆTTELSE I DRÆGTIGHEDSSTALD OG OPTIMAL INDRETNING AF STIER Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen LandboNord Marts 2016 EMNER Grupperingsstrategi Hvor og hvornår? Gylte med? Indretning af drægtighedsstier

Læs mere

SOENS HOLDBARHED DER ER PENGE AT HENTE

SOENS HOLDBARHED DER ER PENGE AT HENTE SOENS HOLDBARHED DER ER PENGE AT HENTE SVINEKONGRESSEN 2015 KRISTIAN JUUL VOLSHØJ TLF. 2031 5768 KJV@SRAAD.DK PERSONLIG PRÆSENTATION Kristian Juul Volshøj Cand.agro. 2009 Ansat i SvineRådgivningen siden

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Ændringer er markeret med gul. Rettet juni 2017 Forsiden: Januar 2016 er ændret til Juni 2017 Organisationsnavn er ændret til SEGES Svineproduktion Alle henvisninger

Læs mere

Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM

Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM Svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg VET-TEAM Vacciner virker mod 1-2 sygdomme Antibiotika virker mod flere sygdomme Godt management virker mod alle sygdomme Hvor mange grise ligger ved egen so? 1000 søer

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER

TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER ERFARING NR. 1109 Underlag i sygestier skal bestå af drænet halmmåtte eller bløde gummimåtter. Bløde gummimåtter skal være eftergivende overfor tryk med enten hånd

Læs mere

Handlingsplan. Prioritet Indsatsområde Beskrivelse af tiltag Faglig begrundelse

Handlingsplan. Prioritet Indsatsområde Beskrivelse af tiltag Faglig begrundelse Handlingsplan Prioritet Indsatsområde Beskrivelse af tiltag Faglig begrundelse Huldstyring Der skal gennemføres konsekvent huldstyring, og huldet skal ensrettes mere inden søerne sættes i løsdrift. Dårligt

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG NOTAT NR. 1131 Notatet indeholder vejledende tal for det typiske energiforbrug til varme i nye velisolerede svinestalde. Tallene kan bruges til benchmarking af varmeforbrug

Læs mere

Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde. Projektchef Torben Jensen

Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde. Projektchef Torben Jensen Overvejelser ved etablering af nye slagtesvinestalde Projektchef Torben Jensen Disposition Sektioneringsformer Antal sektioner Sektionsstørrelse Flokstørrelse Gulvudformning Sygestier Beskæftigelses- og

Læs mere

Dyrevelfærdshjertet: En mærkningsordning for dyrevelfærd

Dyrevelfærdshjertet: En mærkningsordning for dyrevelfærd Oktober 2016 Dyrevelfærdshjertet: En mærkningsordning for dyrevelfærd Niveaudelt dyrevelfærdsmærkning for svin Dyrevelfærdsmærkning for svin baserer sig på principperne beskrevet i den generelle niveaudelte

Læs mere

Skuldersår En gave i en grim indpakning?

Skuldersår En gave i en grim indpakning? Skuldersår En gave i en grim indpakning? Hvis indsatsen mod skuldersår fejler? Driftsleder Lars Hermann, Flengegaard, Tørring Projektleder og fagdyrlæge Marianne Kaiser, Dansk Svineproduktion, Kjellerup

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved det?

Hvad kan vi gøre ved det? Hvad dør grisene af? Hvad kan vi gøre ved det? 1 Dødelighed i farestalden Gennemsnit Bedste 25% Bedste 10% 13,3% 12,5% 12,3% Hvis man i 1000 søer går fra 17-12% døde = 0,8 fravænnet gris mere pr. kuld

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2005

Kontrol af dyrevelfærd 2005 Kontrol af dyrevelfærd 25 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport, på slagterier og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring Kontrol

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010 Tjek på farmen Kampagne 2010 Medlemsmøder, januar 2010 Dagsorden i dag Aktuel politisk status Præsentation af regeringens og erhvervets egne initiativer Faglig gennemgang af Tjeklisten 2010 - v/ Hans Henrik

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

Få det bedste ud af faremarken. v. Merete Studnitz, VFL & Helle Pelant Lahrmann, VSP

Få det bedste ud af faremarken. v. Merete Studnitz, VFL & Helle Pelant Lahrmann, VSP Få det bedste ud af faremarken v. Merete Studnitz, VFL & Helle Pelant Lahrmann, VSP Hvem er her? A. Landbrugsskoleelev B. Landbrugsskolelærer C. Svineproducent 33% D. Rådgiver E. Forsker F. Dyrlæge 21%

Læs mere

PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet

PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet PRODUKTIVE SMÅGRISE Hanne Maribo Chefforsker, Team Fodereffektivitet Kongres for Svineproducenter, Herning 20-21/10 2015 KONSEKVENS OG SYSTEMATIK! Hav overblik over dit grise-flow Arbejdsglæde Orden og

Læs mere

VIDEN I ARBEJDE Tirsdag den 9. december 2014 kl. 9.00-15.30 på Menstrup Kro

VIDEN I ARBEJDE Tirsdag den 9. december 2014 kl. 9.00-15.30 på Menstrup Kro VIDEN I ARBEJDE Tirsdag den 9. december 2014 kl. 9.00-15.30 på Menstrup Kro Svinerådgivning Dagsorden Viden i arbejde Nærmiljø og klima i alle staldafsnit, Erik Damsted VSP Nedsæt pattegrisedødeligheden,

Læs mere

BEST PRACTICE I FARESTALDEN

BEST PRACTICE I FARESTALDEN Work Smarter, Not Harder BEST PRACTICE I FARESTALDEN Reproduktionsseminar 213 Tirsdag den 19. marts 213 Ved dyrlæge Flemming Thorup, VSP, LF Smarter: Kan kræve en ekstra indsats Not harder: Men så skal

Læs mere

Sundhedsmæssig vurdering af fem scenarier for Månegrisen

Sundhedsmæssig vurdering af fem scenarier for Månegrisen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sundhedsmæssig vurdering af fem scenarier for Månegrisen Evaluering af staldteknologiers indflydelse

Læs mere

Vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer

Vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer Vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund for vejledningen... 2 1.2 Formål med vejledningen... 2 1.3 Lovgrundlag... 3 1.4

Læs mere

Tabel 1. Produktionsoplysninger for tre udendørs og tre indendørs gårde med svineproduktion

Tabel 1. Produktionsoplysninger for tre udendørs og tre indendørs gårde med svineproduktion Løsgående drægtige søer - Beskrivelse af dyr og system af Anne Grete Kongsted 1), Troels Kristensen 1), Vivi Aarestrup Larsen 1) & Lone Carstensen 2) 1) Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger

Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger J. nr.: 2015-10-60-00116 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i konventionelle mælkeleverende kvægbesætninger og slagtesvinebesætninger INDLEDNING Fødevarestyrelsen

Læs mere

Tjekliste til brug ved kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle

Tjekliste til brug ved kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle Revideret oktober 2011 jekliste til brug ved kontrol af velfærd og landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd og opdræt af strudsefugle CHR nr. Besøgsdato: Ejer Adresse Besætningsoplysninger

Læs mere

Besætningsoplysninger

Besætningsoplysninger CHR-nr: Besætningsoplysninger Bemærk: Hvis der i besætningen er forskelligt indrettet farestalde eller forskelle i forhold, som relaterer sig til spørgeskemaet så skal du besvare spørgsmålene i forhold

Læs mere

Veterinærrejseholdet

Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdet Veterinærrejseholdets arbejdsopgaver: Tematiske kontroller i besætninger og på dyretransport området Vejkontroller med dyretransporter sammen med Rigspolitiet Kontrol og supervision

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende svin

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende svin Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i dyreværnssager vedrørende svin Januar: 2011-20-053-00064 Skrivelse af d. 16. juni 2011 fra Syd- og Sønderjyllands Politi En embedsdyrlæge konstaterede

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

Sundhedsstyring og Kvalitetskontrol. Besætningsmanual for

Sundhedsstyring og Kvalitetskontrol. Besætningsmanual for Sundhedsstyring og Kvalitetskontrol Bilagsmateriale til kursus i medicinhåndtering Besætningsmanual for CHR nr.: Følgende er et bilagsmateriale til medicinhåndteringskurserne. Materialet indeholder en

Læs mere

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 VIDEN - VÆKST BALANCE DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 - Uvildig kontrol af alle danske svineproducenter Ansvarlig for dyrevelfærden Dyrevelfærd er under konstant udvikling. Målet for vores

Læs mere

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion DANSK SVINEPRODUKTION ÅR 2025 Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion 1.5.2017 2.. FRAVÆNNEDE GRISE PER KULD - STIGNINGEN FORTSÆTTER MANGE ÅR FREM! FREMTIDSGRISEN 2027? Forudsætning og fundament

Læs mere

Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin

Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin KAMPAGNE FOR DYREVELFÆRD Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin Dansk Svineproduktion Axeltorv 3 DK-1609 København V Telefon 3373 2700 Fax 3311 2545 www.dansksvineproduktion.dk 2 FÆRRE DØDE OG AFLIVEDE

Læs mere

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Svinebesætning. - ét skridt foran! Praktikhæfte Svinebesætning - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at give

Læs mere

Topresultater i soholdet. Driftsleder Martin Holch Andersen Risgårdens Svineproduktion

Topresultater i soholdet. Driftsleder Martin Holch Andersen Risgårdens Svineproduktion Topresultater i soholdet Driftsleder Martin Holch Andersen Risgårdens Svineproduktion Risgårdens Svineproduktion isgaard købt i 1963 af Jens Jensen 0 malkekøer og 135 slagtesvin. øer sættes ud og der etableres

Læs mere

SEGES P/S seges.dk HVAD SKAL DU HØRE OM? TOTAL PATTEGRISEDØDELIGHED. Registrering døde pattegrise. Eksempel 2 Registrering døde pattegrise

SEGES P/S seges.dk HVAD SKAL DU HØRE OM? TOTAL PATTEGRISEDØDELIGHED. Registrering døde pattegrise. Eksempel 2 Registrering døde pattegrise HOLD PATTEGRISENE I LIVE Seniorkonsulent Dorthe Poulsgård Frandsen, SEGES VSP Svinerådgiver Inga Riber, LandboNord Brønderslev 6. nov. 206 HVAD SKAL DU HØRE OM? Erfaringer fra besætninger, der gerne vil

Læs mere

VIDEN VÆKST BALANCE. Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise

VIDEN VÆKST BALANCE. Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise VIDEN VÆKST BALANCE Produktionssikre stalde til økologiske grise og frilandsgrise Oktober 2014 ion er at angive anbeoduktionssikre stald rise i perioden efter cipper er: lave byggeil grisene og velfungemulig

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

DANISH PRODUKTSTANDARD

DANISH PRODUKTSTANDARD DANISH PRODUKTSTANDARD JUNI 2017 Version 1 INTRODUKTION Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion af grise under DANISH. Den omfatter

Læs mere

Valg af stald til drægtige søer

Valg af stald til drægtige søer Valg af stald til drægtige søer Cand. Agro. Dorthe Poulsgård, og Chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremad i soholdet hvordan? Hvilke muligheder giver miljølovgivningen

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Farestien til 15 og 20 grise

Farestien til 15 og 20 grise Farestien til 15 og 20 grise VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Lisbeth Brogaard Petersen 12. August 2010 internt seminar The investigations were supported by grants from Danish ministry of food agriculture and

Læs mere

Smertebehandling til store og små

Smertebehandling til store og små Smertebehandling til store og små WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK E-MAIL: DSP-INFO@LF.DK Erika Busch, dyrlæge Signe Hvidt-Nielsen, dyrlæge Erika Busch 1993 1993-94 Dyrlæge Universitet i Edinburgh, Dyreadfærd

Læs mere

Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger

Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger Revideret juni 2016 Kolofon Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i 2016 Foto:

Læs mere

ETABLERING AF AMMESØER HOS LØSE DIEGIVENDE SØER

ETABLERING AF AMMESØER HOS LØSE DIEGIVENDE SØER ETABLERING AF AMMESØER HOS LØSE DIEGIVENDE SØER ERFARING NR. 1412 Løsgående diegivende søer kan anvendes som to-trins ammesøer. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, DEN RULLENDE AFPRØVNING

Læs mere

Bilag 1. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt

Bilag 1. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt Bilag 1 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 701 Offentligt Bilag 2 Bilag 3 Notat Aktuel brug af beskæftigelses- og rodematerialer i dansk slagtesvineproduktion Dette notat

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORBEREDENDE 2001/0021(CNS) 5. april 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

DM I SVINEPRODUKTION. - en dyst mellem landets landbrugsskoler Kongres for svineproducenter 2015

DM I SVINEPRODUKTION. - en dyst mellem landets landbrugsskoler Kongres for svineproducenter 2015 DM I SVINEPRODUKTION - en dyst mellem landets landbrugsskoler Kongres for svineproducenter 2015 DELTAGERE Landbrugsskolen Sjælland Mads Boman Jensen Simone Mikkelsen Gråsten Landbrugsskole Nicki Kristensen

Læs mere

PATTEGRISELIV. - Hvordan redder jeg grise. v/ Mette Hjort, mentor og Jeppe Haubjerg, svineproducent

PATTEGRISELIV. - Hvordan redder jeg grise. v/ Mette Hjort, mentor og Jeppe Haubjerg, svineproducent PATTEGRISELIV - Hvordan redder jeg grise v/ Mette Hjort, mentor og Jeppe Haubjerg, svineproducent MODELLER I PATTEGRISELIV Model 1 Management Besætningsdyrlæge, farestaldsekspert Model 2 Ledelse Farestaldsekspert,

Læs mere