DANISH Produktstandard Oktober Produktstandard for produktion af Englands-grise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise"

Transkript

1 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010

2 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram sammenfatter kravene til produktion af Englands-grise/UK-grise. Den omfatter især dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, og sporbarhed i primærproduktionen. Besætningsejeren har det endelige ansvar for at standardens krav bliver overholdt. Overholdelse af standardens krav vil blive kontrolleret ved en startaudit, som er et krav i forbindelse med etablering af en Englands-grise kontrakt. Årlige audits vil blive gennemført for at sikre en fortsat overholdelse af produktstandarden. Kun uafhængige kontrolorganer, der er godkendt af Styregruppen for Englands-grise kan udføre audit i Englands-grise besætninger. Videncenter for Svineproduktion 2

3 1 Identifikation og sporbarhed af svin 1.1. Identifikationssystemer og produktionspraksis skal sikre at Englandsgrise-grise stammer fra godkendte Englands-grise besætninger Alle dyr, der skal anvendes i UK produktion, skal være af dansk oprindelse Smågrise (7-30 kg), der flyttes, skal transporteres uden omlæsning og være ledsaget af gyldige transportdokumenter Alle svin, der sendes til slagtning, skal være tatoveret tydeligt med leverandørnummer Alle flytninger af grise skal registreres i det Centrale Husdyrbrugs Registre (CHR) senest 7 dage efter flytning. 3 Videncenter for Svineproduktion

4 2 Foder 2.1. Foderet skal opbevares og håndteres i henhold til Vejledning om god produktionspraksis- en branchekode, så utilsigtet forurening og krydskontaminering undgås. Bilag Tilskudsfoder og færdigfoder skal være indkøbt fra danske autoriserede foderstofvirksomheder eller fra QS godkendte foderstofvirksomheder. Liste over QS godkendte virksomheder kan ses på: Svinefoderet skal være frit for kød/benmel Svinefoderet skal være frit for blodplasma Det er forbudt at anvende madaffald herunder forarbejdet storkøkkenaffald som indeholder animalske produkter Antibiotiske vækstfremmere må ikke anvendes eller findes i besætningen Der må ikke anvendes animalsk fedt i foderet Foderet må ikke indeholde uønskede stoffer som fx sprøjtemidler og kemikalier Der må ikke bruges fiskemel i foderet til slagtesvin større end 40 kg Der må ikke findes kød/benmel i besætningsområdet hvilket også omfatter f.eks. for-rum og foder-rum/lade, undtagen i hunde- og kattefoder, som dog ikke må findes i besætningsområdet. Videncenter for Svineproduktion 4

5 3 Sundhed og medicinanvendelse 3.1. Besøgende har kun adgang til en besætning efter aftale med producenten. Producenten har ansvar for, at besøgende overholder gældende regler Alle besøgende registreres med navn, dato samt dato for deres eventuelle sidste besøg i en svinebesætning Stalde, stier, udstyr og værktøj skal holdes rent ved regelmæssig rengøring og eventuel desinfektion Rester af antibiotika- og kemoterapeutikaholdige lægemidler må ikke opbevares på bedriften efter ordinationsperiodens udløb, medmindre de, efter fornyet anmodning, genordineres af dyrlægen For slagtesvinebesætninger som leverer mere end 200 svin pr år skal salmonellaniveau være kendt. Besætninger med lovpligtig sundhedsrådgivningsaftale: 3.4. Besætningen skal have en rengørings-/desinfektionsplan Gødning og spildfoder skal fjernes jævnligt, for at reducere lugt og forebygge fluer, rotter, mus og andre skadedyr Indtrængen af skadedyr og insekter i besætningen skal forebygges Placering af giftdepoter mod rotter og mus skal fremgå af en oversigt Aftalen skal omfatte mellem 9 og 12 årlige rådgivningsbesøg af dyrlægen i sobesætninger og mellem 4 og 6 årlige rådgivningsbesøg i slagtesvinsbesætninger. Antallet af rådgivningsbesøg fastlægges af myndighederne på baggrund af oplysningerne om medicinforbrug og dødelighed i besætningen Der skal føres en behandlingsbog med medicinregistrering. Behandlingsbogen skal godkendes af dyrlægen ved hvert besøg Alle svin som er behandlet med tilbageholdelsespligtig medicin skal kunne identificeres enten individuelt med øremærkning eller anden tydelig markering eller stivis. Svin, der har modtaget medicinsk behandling, må ikke sendes til slagtning før tilbageholdelsestiden er gået Alle besætninger skal føre et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, der kontrolleres af dyrlægen Dyrlægen skal afslutte hvert rådgivningsbesøg med en skriftlig besøgsrapport Producent og relevant personale skal have modtaget instruktion i injektionsteknik. Alle personer som anvender lægemidler til svin skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 481 af 29/05/2007 om kursus i anvendelse af lægemidler til fødevareproducerende dyr Knækker en kanyle under injektion, skal den straks fjernes. Hvis dette ikke er muligt skal svinene mærkes tydeligt og permanent og hændelsen registreres i medicinregistreringen. Besætninger uden lovpligtig sundhedsrådgivningsaftale: 3.16 Besætningen skal mindst en gang årligt have et tilsyn af dyrlægen Såfremt der er behov for medicin i besætningen, kan dyrlægen udlevere medicin til max. 5 dages forbrug, og dyrlægen skal give en skriftlig instruktion i behandling og tilbageholdelsestid Medicin og vacciner skal opbevares i henhold til dyrlægens instruktioner, der er skrevet på etiket eller emballage Der må kun anvendes godkendte detekterbare kanyler og brugte kanyler skal samles i en beholder og destrueres via dyrlæge, apotek. e.l. Liste over godkendte kanyler kan findes på: 5 Videncenter for Svineproduktion

6 4 Behandling af syge og skadede svin 4.1. Syge eller tilskadekomne svin skal omgående behandles, så unødig lidelse undgås. Dette gøres ved medicinsk behandling og/eller flytning til en sygesti. Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid er mindst én sygesti klar til brug til svin, der er syge eller tilskadekomne Hvis dyrene ikke viser tegn på bedring, skal de genbehandles efter aftale med en dyrlæge, med mindre svinet aflives. 5 Stalde og udstyr 4.3. Aflivning af svin skal foretages med boltpistol e.lign. og efterfølgende afblødning, jf. folderen Sådan anvendes boltpistol til svin (Bilag 2) Aflivede og selvdøde dyr skal bortskaffes via autoriseret destruktionsvirksomhed Svin, der udviser vedholdende aggressivitet over for andre dyr, eller som er ofre for denne aggressivitet, skal midlertidigt isoleres eller holdes på afstand af flokken Bygninger og inventar skal være opført og indrettet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Præciseret i henhold til bilag Inventar og gulve i staldbygninger skal være konstrueret, så der ikke er skarpe kanter o.l. der kan skade svinene Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet og må ikke kunne skade svinene. Hvis der udlægges strøelse, skal dette være rent, tørt og uskadeligt for svinene Ingen svin må være opbundne undtaget under veterinær behandling Alle svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale. Undtaget fra dette er søer og gylte i løbe-, drægtigheds og farestalde taget i brug før 15. maj I disse stalde skal kravet være opfyldt 1. januar Videncenter for Svineproduktion 6

7 5.6. Hos drægtige søer og gylte i løsdriftstalde bygget efter 1. januar 1999 skal mindst 1,3 m 2 pr. so og 0,95 m 2 være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf med strøelse. Kravet gælder i alle stalde pr. 1. januar For smågrise over 20 kg og slagtesvin der opdrættes i stalde taget i brug efter 1. juli 2000 samt for søer og gylte i stalde taget i brug efter 1. januar 1999 skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning der kan bruges til at regulere dyrenes krops temperatur Søer skal være løsgående fra fravænning til indsættelse i farestald Ornestier skal være placeret og konstrueret således, at ornen kan vende sig, høre, lugte og se andre svin. Ornen skal have et rent, tørt og bekvemt lejeareal. Ornestier der anvendes til bedækning skal være mindst 10 m Alle svin skal holdes i lys med en lysintensitet på mindst 40 lux i en periode på mindst 8 timer pr. dag Hvis der anvendes et mekanisk ventilationssystem skal der findes en alarm, som advarer om fejl i ventilationssystemet. Alarmen skal også virke under strømsvigt og temperaturstigning i de enkelte staldafsnit Afprøvning af alarmen skal registreres ugentlig Anvendes der automatisk eller mekanisk ventilationssystem, skal der kunne etableres et tilstrækkeligt luftskifte ved systemsvigt. 7 Videncenter for Svineproduktion

8 6 Udendørs svinehold 6.1. Udendørs svinehold skal opfylde gældende lovgivning på området. Præciseret i henhold til bilag Udendørs svinehold skal være indhegnet med et indre og et ydre hegn placeret mindst 5 m fra hinanden eller et indre hegn etableret direkte på omfangshegnet bestående af mindst tre strømførende tråde med alarm, der udløses, hvis spændingen falder i de strømførende tråde Der skal være mindst 10 m fra inderhegn til offentlig vej og mindst 50 meter fra inderhegn til rastepladser, campingpladser og lign (jf bilag 5) Producenten skal være bekendt med gældende regler for belægningsgrad i foldene i henhold til bilag Hytterne skal være isolerede eller på anden måde indrettet således, at svinenes temperaturkrav kan tilgodeses under alle vejrforhold Lejearealet i hytterne skal være dækket af halm eller andet materiale, således at svinene kan ligge tørt og lunt under alle vejrforhold Alle svin over 20 kg skal have adgang til et sølehul, overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning når den gennemsnitlige dagtemperatur overstiger 15 C i skyggen Drægtige søer og gylte skal indsættes i farehytter senest 7 dage før forventet faring. 7 Foder og vandtildeling 7.1. Alle svin skal have adgang til foder, der passer til deres alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov af hensyn til deres velfærd og sundhed Alle svin skal fodres mindst én gang daglig, og alle svin over 2 uger skal have fri adgang til rent, frisk drikkevand. Videncenter for Svineproduktion 8

9 8 Management 8.1. Alle svin skal tilses minimum 1 gang dagligt Svineproducenter, der beskæftiger personer til pasning af svin, skal sikre sig, at de har modtaget instruktion og vejled- ning om lovgivning vedrørende beskyttelse af svin Dyrevelfærdsmæssige forhold i besætningen skal være håndteret i overensstemmelse med dansk lovgivning præciseret i Egenkontrolprogram for dyrevelfærd. Bilag Pattegrise må ikke fravænnes før de er mindst 28 dage gamle. Pattegrise kan dog fravænnes soen indtil 7 dage tidligere hvis de flyttes til stalde med alt ind - alt ud drift Der må ikke foretages rutinemæssig tandslibning Hvis det er nødvendigt at regulere hjørnetænderne på pattegrisene skal dette ske ved slibning indenfor grisens første 3 levedøgn Hvis der foretages halekupering, skal det ske inden for dyrets levedøgn og maksimalt ½ af halen bortkuperes Hvis der foretages kastration af pattegrise, skal der anvendes smertelindrende behandling i forbindelse med indgrebet. Anvendelsen af smertelindrende behandling skal ske i overensstemmelse med Videncenter for Svineproduktions vejledning ombrug af smertelindrende behandling ved kastration. niveau 3 skal straks placeres i sygesti og behandles. Søer med skuldersår niveau 4 må ikke forefindes i besætningen Svinene skal holdes i stabile flokke og blandes så lidt som muligt Flytninger af grise skal ske skånsomt med drivbrædder. Brug af eldrivere er forbudt Mekanisk og automatisk udstyr som har betydning for svinenes sundhed og velfærd (herunder udstyr til foder- og vandforsyning, samt ventilations- og gødningsudstyr) skal dagligt funktionskontrolleres For søer med skuldersår niveau 1 og 2 skal forebyggende behandling iværksættes. Søer med begyndende skuldersår 9 Levering af svin Efteruddannelse af medarbejdere skal dokumenteres Spagnum, der anvendes til strøelse, skal være varme- behandlet eller godkendt af SPF-SuS Inden slagtning skal dyrene så vidt muligt fast i mindst 5 timer inden afhentning Det er ikke tilladt at transportere syge og tilskadekommende grise, der ikke kan gå eller stå ved egen hjælp Svin må maksimalt være opstaldet 2 timer i mobile udleve- ringsrum/vogne Døde dyr skal håndteres i henhold til lovgivningen og afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed Alle avlsdyr skal være forsynet med et godkendt øremærke, når de flyttes fra oprindelsesbesætningen. 9 Videncenter for Svineproduktion

10 Ejerskab: Produktstandarden for produktion af Englandsgrise er ejet af Danish Crown, Tican og Videncenter for Svineproduktion, Landbrug og Fødevarer. Gyldighedsområde: Produktstandarden for produktion af England finder sted på landbrugsejendomme med produktion af Englandsgrise, hvor der er indgået en kontrakt om levering med Danish Crown eller Tican. Formål: Produktstandarden for produktion af Englandsgrise har til formål at levere en EN certificering af produktionen af levende svin. Bilag Alle bilag til Produktstandarden for produktion af Englandsgrise kan hentes på VSP s hjemmeside på adressen BILAG Bilag 1. Vejledning om god produktionspraksis en branchekode for foder og foderhygiejne Bilag 2. Krav til brug af boltpistol til svin Bilag 3. Krav til indretning af stalde Bilag 4. Krav til indretning af hytter mm. ved udendørs hold af svin Bilag 5. Byggeblad vedr. vejledning og drift af udendørs sohold Bilag 6. Egenkontrolprogram for dyrevelfærd Videncenter for Svineproduktion 10

11 11 Videncenter for Svineproduktion

12 Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv København V T F E W

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Landbrug og dyrevelfærd

Landbrug og dyrevelfærd Landbrug og dyrevelfærd Indhold Landbrug og dyrevelfærd... 3 Husdyravl... 5 Stalde og produktionsforhold... 7 Indsatsen i husdyrbesætningerne... 11 Transport... 15 Slagtning... 16 Love, regler og globalisering...

Læs mere

Velfærdsproblemer. hos de danske søer

Velfærdsproblemer. hos de danske søer Velfærdsproblemer hos de danske søer Rapporten er udarbejdet af Oktober 2004 Oplag: 500 Layout: Sanne Kjall Egeberg Forsidefoto: Scanpix Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Indhold Forord...3 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Regler for DanAvl KS-stationer

Regler for DanAvl KS-stationer Regler for DanAvl KS-stationer Regler for KS-stationer er fastsat i henhold til aftale om Aftale om DanAvl KS-Station. Regler for DanAvl KS-stationer er opdelt i: Kapitel 1: Avlsregler for KS-orner Kapitel

Læs mere

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Bilag 3: Eksempel på økologi rapport: Økologirapport (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Indhold: Økologianmeldelse. Økologirapport. Bilag nr. (så mange der er med

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

INSTITUTION: LANDBRUG & FØDEVARER 1, VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION 2 FORFATTER: CHEFFORSKER, DYRLÆGE LIS ALBAN 1

INSTITUTION: LANDBRUG & FØDEVARER 1, VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION 2 FORFATTER: CHEFFORSKER, DYRLÆGE LIS ALBAN 1 SUNDHEDSTILSTAND FOR ØKOLOGISK OPDRÆTTEDE SLAGTESVIN OG FRILANDSSLAGTESVIN I FORHOLD TIL KONVENTIONELLE SLAGTESVIN VURDERET UD FRA KØDKONTROLMÆSSIGE FUND NOTAT NR.1518 L&F og SEGES har udført en analyse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

HVOR MEGET HEL HALM UDGØR TILSTRÆKKELIGT BESKÆFTIGELSES- OG RODEMATERIALE TIL SVIN

HVOR MEGET HEL HALM UDGØR TILSTRÆKKELIGT BESKÆFTIGELSES- OG RODEMATERIALE TIL SVIN HVOR MEGET HEL HALM UDGØR TILSTRÆKKELIGT BESKÆFTIGELSES- OG RODEMATERIALE TIL SVIN LENE J. PEDERSEN, METTE S. HERSKIN OG BJØRN FORKMAN DCA RAPPORT NR. 030 SEPTEMBER 2013 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere