Fødeplan i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødeplan i Region Syddanmark"

Transkript

1 i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011

2

3 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder. Planen har været i høring hos alle interessenter og samarbejdspartnere og er godkendt af regionsrådet den 13. december en er udarbejdet på baggrund af Sundhedsloven og Anbefalinger for svangreomsorgen som Sundhedsstyrelsen udgav i Med fødeplanen ønsker Region Syddanmark at give et ensartet, trygt og sammenhængende tilbud på et højt kvalitetsniveau, såvel på den faglige, organisatoriske som på den patientoplevede kvalitet. Dette er den første udgave af fødeplanen efter regionernes dannelse og afløser de tidligere fødeplaner i de gamle amter. De fire tidligere amter, Fyn, Vejle, Ribe og Sønderjylland har varetaget svangreomsorgen efter gældende lov, men også med forskellige tilbud. en har indføjet de bedste og evidensbaserede eksempler fra de gamle amter og anbefaler dem gjort til regionale tilbud. En særlig fokuseret indsats tilbydes gravide med rusmiddelproblemer og deres børn, ved at der sker en opprioritering af familieambulatorierne. Dette med henblik på at forbedre barnets muligheder for et godt liv. en beskriver tilbuddene til kvinden, barnet og familien i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Der lægges vægt på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejdet med og om familien og på koordinering af tilbuddene. Samtidig er fødeplanen også et opslagsværk primært rettet mod de fagprofessionelle der varetager opgaverne i forhold til svangreomsorgen. Det er Region Syddanmarks ambition at skabe et sammenhængende, patientorienteret, tidssvarende, kvalitetsbevidst og effektivt sundhedsvæsen for de borgere der har brug for vores hjælp. Det er intentionen at en kan medvirke til dette. Formand for styregruppen Ditte Thinggaard Sygeplejefaglig direktør 3

4 Indhold 0 Anbefalinger Læsevejledning Indledning Sundhedslovens bestemmelser på området Formål og principper for svangreomsorgen Baggrund for og indhold i for Region Syddanmark Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tilbuddene i Region Syddanmark Fremadrettede opgaver og aktiviteter Svangreomsorgens udfordringer Social ulighed i sundhed Den overvægtige gravide Tobak For tidlig fødsel Intrauterin væksthæmning Medfødt misdannelse Fødesteder, svangreambulatorier og jordemoderkonsultationer i Region Syddanmark Sundhedsstyrelsens specialevejledning Valg af fødested Hjemmefødsler Fødsel på Sygehus Fødestederne det lægelige tilbud med mere Beskrivelse af fødestedernes fysiske rammer i forbindelse med indlæggelse i barselperioden Fødesteder og svangreambulatorier adresser og telefonnumre Jordemoderkonsultationer - adresser og telefonnumre Visitation, samarbejde og kommunikation Visitation Primær visitation Sekundær visitation Fagpersonernes ansvar og roller, herunder inddragelse af andre samarbejdspartnere Kommunikation og samarbejde, herunder udveksling af informationer I graviditeten Fødslen Barselperioden sygehusets opgaver Sundhedsplejersken efter fødslen ugers undersøgelsen hos den praktiserende læge It-understøttelse af samarbejdet i svangreomsorgen It-anvendelse Forudsætninger It-udvikling i Region Syddanmark

5 Indhold 7 Differentiering af svangreomsorgen Niveau Niveau Niveau Niveau Forløbsprogram for graviditeten Forløbsprogram for barselperioden Basistilbudet i graviditeten Undersøgelser hos praktiserende læge Prækonceptionel rådgivning Første graviditetsundersøgelse hos praktiserende læge (6-10 uger) Lægeundersøgelse 25 uger Lægeundersøgelse 32 uger Jordemoderkonsultationer Første jordemoderkonsultation uger Jordemoderkonsultation 21 uger Jordemoderkonsultation 29 uge Jordemoderkonsultation 35 uger (førstegangsfødende) eller 36 uge (flergangsfødende) Jordemoderkonsultation 37 uger (førstegangsfødende) Jordemoderkonsultation 39 uger Jordemoderkonsultation ved overskridelse af termin 41 uger Gruppekonsultation - med fødsels og forældreforberedelse Åben jordemoderkonsultation Opsøgende virksomhed ved jordemoder Pjecer Pjecer fra officielle myndigheder Regionale pjecer Blodprøvetagning og håndtering Anti-D behandling i graviditeten Medicin til gravide og ammende Gravide og arbejdsmiljø Graviditetsundersøgelser Fraværsmelding kontra sygemelding Arbejdsmedicinsk afdelings deltagelse Love og regler på området Sygdom i relation til graviditeten - 6 stk. 2, nr Arbejdet udgør en mulig risiko for barnet - 6 stk. 2, nr Arbejdsskadeforsikringsloven EU-direktiver Arbejdsmiljøloven Arbejdsmiljøfaktorer Fysiske arbejdsmiljøfaktorer Ergonomiske arbejdsmiljøfaktorer Biologiske arbejdsmiljøfaktorer Kemiske arbejdsmiljøfaktorer

6 Indhold 14 Kommunen og sundhedsplejerskens tilbud i graviditeten Specialkonsultationer i jordemoderregi Konsultation for gravide med særlige behov Konsultation for overvægtige gravide med BMI Konsultation for gravide, der venter mere end ét barn Risikovurdering og fosterdiagnostik de forskellige tilbud Gravide med øget risiko Risikovurdering og fosterdiagnostik Svangreambulatoriet og forskellige teams Svangreambulatoriet Teams i svangreambulatoriet Fødselsaftale team Amme team Akupunktur team Diabetes team Familieambulatoriet Organisering af Familieambulatoriet Regionsfunktionen i form af Familieambulatorie på OUH Formaliseret samarbejde mellem Familieambulatoriet på OUH og fødestederne i Esbjerg, Kolding og Sønderborg Indsatsen under graviditet, fødsel og i barselsperiode Indsatsen over for barnet Samarbejde Særlige belastede gravide Henvisning Fødsels- og forældreforberedelse Forskellige tilbud Hovedtemaerne i den fødsels- og forældreforberedende undervisning Fødsels- og forældreforberedelse som holdtilbud Tematilbud Åbent hus Fødsels- og forældreforberedelsestilbud til særlige grupper Unge gravide Overvægtige gravide BMI Gravide, der venter mere end et barn Den normale og den patologiske fødsel Jordemoderens tilstedeværelse under fødslen Observation af barnet under fødslen Smertebehandling i forbindelse med vaginal forløsning i Region Syddanmark

7 Indhold 21 Det raske og det syge nyfødte barn På fødestuen Undersøgelse af det nyfødte barn Måling af navlesnors-ph RhD (rhesus) immunprofylakse K-vitaminindgift Hepatitis B vaccination Hypoglykæmi I barselperioden Neonatal biokemisk screening Hørescreening Børn med særlig risiko for udvikling af allergisk sygdom (allergidisponerede børn) Gulsot (icterus neonatarum) Conjunctivitis hos nyfødte Den normale og den patologiske barselperiode Visitation til barsel Ambulant fødsel Patologiske barselforløb Vejledning i forbindelse med udskrivelse Vejledning vedrørende barnet Vejledning til moderen/ partneren Barselklinik Efterfødselssamtale ved jordemoder Samtale efter patologisk eller traumatisk forløb Hjemmefødsler Fødsler på Sygehusenheden Ærø Fødsler i Niebüll Kommunerne og sundhedsplejerskens tilbud efter fødslen uger undersøgelsen hos den praktiserende læge Visitation af gravide og fødende - og senere opfølgning - afsnittet er et selvstændigt publikation og har egen indholdsfortegnelse 7

8 0 Anbefalinger I fødeplanen for Region Syddanmark fremgår nedenstående anbefalinger blandt andet med baggrund i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorg (2009). Sundhedsstyrelsens anbefalinger beskriver spekteret fra lovbundne krav til rådgivning om hensigtsmæssige tiltag. Ændringer i og harmonisering af tilbuddene i Region Syddanmark Basistilbud i graviditeten Konsultationer hos den praktiserende læge og jordemoder følger uændret Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg. Hos jordemoderen er der tilbud om individuel- eller gruppekonsultation, herudover er der tilbud om åben konsultation. Sammenlægninger af jordemoderkonsultationer. Tilbuddene Indenfor svangreområdet er differentierede. Alle får et basistilbud i graviditeten, som efter behov suppleres med andre tilbud til specifikke grupper. Såvel de første- som flergangsfødende forberedes til ambulant fødsel/ tidlig udskrivelse i graviditeten, dels i forbindelse med helbredsundersøgelserne hos jordemoderen og den praktiserende læge, dels i form af fødsels- og forældreforberedelse. Screening for HIV og syfilis genindføres i forbindelse med første graviditetsundersøgelse hos den praktiserende læge. Den basale information vedrørende risikovurdering og fosterdiagnostik gives hos den praktiserende læge. Ved behov for udvidet information henvises den gravide til individuel information hos speciallæge på fødestedet. Gravide, som er rhesusnegative vil fremover få tilbud om undersøgelse af barnets rhesustype i graviditetsuge 25. Hvis barnet er rhesuspositivt, anbefales det at give moderen en indsprøjtning ned anti-d immunglobulinprofylakse i graviditetsuge 29. Særlige tilbud til gravide Der er udarbejdet fælles regionale retningslinjer for visitation af gravide og fødende. Retningslinjerne er harmoniserede og beskrevet ud fra de forskellige patientgrupper med baggrund i Sundhedsstyrelsens Specialevejledninger. Retningslinjerne beskriver endvidere opgavefordelingen mellem de fagprofessionelle. Sundhedsplejerskerne inddrages i graviditeten ved behov og i forhold til særlig udsatte grupper. Gravide rygere og gravide med overvægt henvises til kommunen med henblik på forebyggende indsats. Der oprettes specialkonsultationer i jordemoderregi for forskellige grupper af gravide med behov for en særlig indsats. Der tilrettelægges forskellige tværfaglige tilbud indenfor den fødsels- og forældreforberedende undervisning, herunder også til særlige grupper med specielle problemstillinger. Der tilrettelægges forskellige tilbud i svangreambulatorierne, herunder særlige teams, til de gravide, som har behov for yderligere indsats på grund af medicinske, obstetriske, sociale og/ eller psykiske risikofaktorer, som har behov for yderligere indsats udover basistilbuddet hos den praktiserende læge og jordemoderen. Der oprettes familieambulatorier for gravide med rusmiddelproblemer og deres børn op til 7 år med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefaling om Familieambulatorier. Indsatsen er tværfaglig og tværsektoriel, samt indbefatter et tæt samarbejde med og omkring kvinden/ familien. Familieambulatoriet varetager også indsatsen over for gravide med alvorlige psykiske lidelser, gravide udviklingshæmmede og/ eller gravide med svære psykosociale problemstillinger. 8 i Region Syddanmark

9 O Familieambulatoriet skal forestå udarbejdelsen af fælles materiale vedrørende indsatsen for familieambulatoriernes målgruppe. Indsatsen i forhold til gravide, som ønsker kejsersnit på moders ønske styrkes, endvidere styrkes indsatsen for at forebygge kejsersnit på moderen ønske. Fødslen Regional hjemmefødselsordning. Jordemoderens tilstedeværelse under fødslen prioriteres højt og relevant smertelindring tilbydes i samarbejde med kvinden. Den rutinemæssige undersøgelse af raske nyfødte indenfor den første uge bortfalder, såvel på fødestedet som hos den praktiserende læge. Barselperioden og tiden efter Kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel føder ambulant. Der oprettes barselklinikker i forbindelse med fødestederne, hvor familien kan henvende sig efter udskrivelsen og få råd og vejledning, indtil 7 dage efter udskrivelsen. Ved behov for indlæggelse i barselperioden bør der være mulighed for, at mor og barn kan være sammen under hele indlæggelsen. Mor og barn bør så vidt muligt ikke adskilles, med mindre der er medicinsk indikation herfor. Ligeledes bør der være mulighed for, at faderen/ partneren kan være med under hele forløbet. Der tilbydes efterfødselssamtale ved jordemoder. Der tilbydes opfølgningssamtale ved obstetriker og jordemoder til kvinder/ familier, som har haft et patologisk fødselsforløb og/ eller har oplevet fødselsforløbet som traumatisk. Fremadrettede anbefalinger op opgaver Samarbejde og kommunikation Der nedsættes et permanent tværfagligt og tværsektorielt fødeplanudvalg - kaldet følgegruppe til en. Der igangsættes et udviklingsprojekt vedrørende it-understøttelse af fødeplanen. Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde udbygges, blandt andet via faglige netværk og forskellige mødefora. Registrering, kvalitet, udvikling og forskning Der sættes fokus på ensartet og sammenlignelig registrering og dokumentation på tværs af regionen. Der arbejdes til stadighed med kvalitet- og kvalitetsudvikling indenfor de til enhver tid afstukne retningslinjer, såvel regionale som nationale retningslinjer. Der etableres et fælles regionalt perinatalt audit og audit på risikovurdering og fosterdiagnostik. De fagprofessionelle opfordres til forskning indenfor svangreomsorgens virksomhedsområde. Forskningsprojekter indenfor svangreområdet i Region Syddanmark gøres tilgængelig for svangreomsorgens aktører i form af links i en. Nye (lokale) tilbud iværksættes som udviklings- og forskningsprojekter, der evalueres med henblik på eventuel udbredelse i den øvrige del af regionen. Der indgås aftaler om obstetrisk færdighedstræning for jordemødrene i ø-ordningen og personalet på Sygehusenheden Ærø. For kvinder der er fedmeopereret oprettes der en database, og der foretages en evaluering efter en tre års registreringsperiode. 9

10 0 Oplysninger vedrørende den gravide og fosteret bør samles let tilgængeligt for pædiatere, når disse kaldes til fødestuen. Forebyggelse og behandling af overvægt forbedres, nye metoder afprøves og der forskes på området. Der oprettes en database for gravide overvægtige. Informationsmateriale, politikker og manualer Der udarbejdes fælles regionalt informationsmateriale om de forskellige tilbud til gravide, fødende og barslende kvinder. Der udarbejdes en fælles regional tværfaglig og tværsektoriel ammepolitik. Der udarbejdes en fælles regional manual for hovedtemaerne og indholdet i den fødsels- og forældreforberedende undervisning. Patientrettet tilbud Der etableres et ensartet tilbud om undersøgelse af børn, som dør før, under eller lige efter fødslen og obduktionerne centraliseres. Erfaringerne fra projektet i Kolding og tidligere tilbud i Odense danner baggrund for tilrettelæggelse af et tilbud i Region Syddanmark til forældre, som har mistet et spædbarn. Den fødsels- og forældreforberedende undervisning kan med fordel gives i samarbejde med kommunen. Fysisk forebyggende træning og forberedelse ved fysioterapeut gives i kommunalt regi. 10 i Region Syddanmark

11 Læsevejledning 1 Læsevejlednigen giver en kort redegørelse for fødeplanens opbygning. De første afsnit i planen 2, 3 og 4 danner den overordnede ramme for fødeplanen, mens de resterende afsnit beskriver den faglige udmøntning af rammen. Når fødeplanen læses i sammenhæng vil der forekomme en del gentagelser. Baggrunden herfor er, at fødeplanen dels er udviklet som en referenceramme, dels som et arbejdsredskab og opslagsværk til brug i det daglige arbejde for de fagprofessionelle. Afsnit 3 og 4 beskriver sundhedsstyrelsens anbefalinger og Region Syddanmarks tilbud og fremadrettede opgaver og aktiviteter(afsnit 3) samt redegør kort for svangreomsorgens udfordringer (afsnit 4). Afsnittene er primært henvendt til politikere og administrativt personale, som oplysende baggrundsviden. Afsnit 5 beskriver mulighederne for fødested, samt de forskellige fødesteders lægefaglige tilbud. I afsnittet kan der findes adresser og telefonnumre på fødestederne, svangreambulatorierne og jordemoderkonsultationerne i Region Syddanmark. Afsnit 6 redegør for de overordnede principper og retningslinjerne for den primære og sekundære visitation af de gravide. Afsnittet fastlægger endvidere retningslinjer for samarbejdet og kommunikationen mellem de forskellige faggrupper og sektorer før, under og efter fødslen. Afsnit 7 resumerer sundhedsstyrelsens anbefalinger for differentiering af svangreomsorgen. Niveaudelingen danner baggrund for tilbuddene til og opdelingen af de gravide, fødende og barslende i Region Syddanmark. Afsnit 8 og 9 beskriver basistilbuddet til de gravide. Afsnit 8 redegør for indholdet i standardundersøgelserne hos egen læge og jordemoder: Først beskrives formålet med den enkelte undersøgelse, dernæst hvad det skal tales om og endelig den fysiske undersøgelse. Endvidere beskrives mulighederne for gruppekonsultationer og åben jordemoderkonsultation. Afsnit 9 oplister anbefalede pjecer til de gravide. Afsnit 10, 11 og 12 angiver retningslinjerne for blodprøvetagning og håndtering hos de praktiserende læger (afsnit 10). Afsnit 11 beskriver de nye retningslinjer for Anti-D behandling og afsnit 12 redegør kort for anbefalinger vedr. medicin til gravide og ammende. Afsnit 13 beskriver de risikofaktorer gravide kan udsættes for i deres arbejde, og hvad det kan have af konsekvenser for kvinden og barnet. Derudover beskrives det lovmæssige grundlag for, hvornår gravide skal fraværsmeldes eller sygemeldes på grund af deres arbejde. Afsnit 14 og 15 beskriver udvidede tilbud til de gravide. Afsnit 14 beskriver kommunerne og sundhedsplejerskens tilbud i graviditeten og afsnit 15 beskriver mulighederne for specialkonsultationer hos jordemoder. Afsnit 16 redegør for tilbuddet om risikovurdering og fosterdiagnostik, både det generelle tilbud og tilbuddet til gravide med øget risiko. 11

12 1 Afsnit 17 og 18 gennemgår de særlige tilbud i svangreambulatoriet og familieambulatoriet. Familieambulatoriet tager sig af særligt belastede gravide, specielt med henblik på gravide med rusmiddelproblemer. Indsatsen i forhold til gravide misbrugere er intensiveret og indsatsen i forhold til børnene op til 7 års alderen er ny, hvorfor der er en særlig beskrivelse heraf (afsnit 18). Afsnit 19 beskriver de forskellige fødsels- og forældreforberededende tilbud. Tilbuddene er delt op i forskellige temaer og indholdet i disse beskrives. Endvidere redegøres der for mulighederne for holdtilbud, tematilbud og åbent hus arrangementer. Derudover beskrives tilbud til særlige grupper. Afsnit 20, 21 og 22 redegør for retningslinjer og tilbud i forbindelse med den normale og patologiske fødsel (afsnit 20), observation og undersøgelse af det raske og det syge barn (afsnit 21). I afsnit 22 redegøres der for retningslinjerne og tilbud for den normale og patologiske barselsperiode. Afsnit 23, 24 og 25 beskriver retningslinjerne for og særlige forhold ved hjemmefødsler (afsnit 23), fødsler på Sygehusenheden Ærø (afsnit 24) og fødsler i Niebüll (afsnit 25). Afsnit 26 og 27 beskriver kommunerne og sundhedsplejerskens lovpligtige tilbud efter fødslen (afsnit 26). Afsnit 27 redegør for indholdet i 8 ugers undersøgelsen hos den praktiserende læge. Afsnit 28 redegør for retningslinjerne for visitation af gravide og fødende, samt senere opfølgning. Afsnittet er primært et opslagsværk for fagprofessionelle, og hvert område er beskrevet med hyppighed, risici og håndtering. 12 i Region Syddanmark

13 Indledning 2 en for Region Syddanmark er udarbejdet som en naturlig konsekvens af etablering af regionerne. en er blandt andet udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg, som udkom i Anbefalingerne er en revision af tidligere retningslinjer for området. Betegnelsen Svangreomsorg anvendes som et samlet begreb for sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperioden. Sundhedsvæsenet har forskellige tilbud til de gravide, fødende og barslende kvinder organiseret som et forebyggende sundhedsprogram. Alle tilbydes sundhedsfremme og forebyggelse, og en mindre del får på grund af specielle behov endvidere tilbud om behandling. Svangreomsorgen er karakteriseret ved, at den ydes på tværs af primærsektor og sygehusvæsenet. Et andet væsentligt omdrejningspunkt for den regionale svangreomsorg er derfor det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i forhold til at give et kvalificeret og attraktivt tilbud til kvinder under graviditet, fødsel og barsel, som er i overensstemmelse med kvindens livssituation og behov. Det er vigtigt, at kvinden og hendes familie oplever sammenhæng og kvalitet i tilbuddene. Formålet med en Formålet med en fødeplan er, at den blandt andet skal beskrive: Områdets tilbud til de gravide, fødende og barslende kvinder Samarbejdet mellem de forskellige fagpersoner og den enkelte kvinde/ familie Koordinering af tilbuddene. Planen skal herudover tjene forskellige formål i forhold til forskellige målgrupper: Planen skal orientere de centrale myndigheder om tilrettelæggelsen af svangreomsorgen i området og udmøntning af love og anbefalinger Planen skal i forhold til de besluttende instanser i området fremlægge forslag til den fortsatte udvikling af svangreomsorgen Planen skal orientere de forskellige fagpersoner i svangreomsorgen om tilbud, tilrettelæggelse og udviklingstiltag Planen skal fungere som en del af det fælles forståelses- og arbejdsgrundlag for de forskellige fagpersoner. Intentionerne bag den regionale fødeplan er, at den skal medvirke til, at de gravide og fødende i Region Syddanmark får et ensartet tilbud i relation til deres behov, samt at opgavefordelingen og samarbejdet mellem de forskellige instanser er klarlagt. Ligeledes er det hensigten til stadighed at forbedre fødselshjælpens resultater og sikre en optimal udnyttelse kvalitativt og kvantitativt af den primære og sekundære sundhedstjeneste. 2.1 > Sundhedslovens bestemmelser på området Svangreomsorgsområdet reguleres i sundhedsloven, der udmønter kommunalreformen på sundhedsområdet. Sundhedsloven indeholder de grundlæggende regler om sundhedsmyndighedernes pligt og patienternes rettigheder, herunder forhold med betydning for svangreomsorgsområdet. Af sundhedslovens bestemmelser følger, at gravide, som har bopæl (tilmeldt folkeregistret) her i landet, har ret til ydelser efter loven, og at bopælsregionen afholder udgifterne til ydelserne. 13

14 2 Forebyggende helbredsydelser Ifølge Sundhedslovens 61, stk.1, yder regionsrådet vederlagsfri forebyggende helbredsundersøgelser hos en læge samt vejledning om svangerskabshygiejne til kvinder ved graviditet. Herudover yder regionsrådet ifølge lovens 83 forebyggende helbredsundersøgelser hos en jordemoder samt jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet. Ifølge Sundhedslovens 118 har kommunalbestyrelserne ansvaret for at tilvejebringe tilbud om sundhedsydelser herunder bl.a. sundhedsplejerskebesøg. Sundhedsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven, viderefører således det tilbud om graviditets- og fødselsydelser, der fremgik af den tidligere lovgivning på området. Frit sygehusvalg Gravide er omfattet af sundhedslovens bestemmelser om frit sygehusvalg. Det vil sige, at gravide kan vælge mellem fødesteder på bopælsregionens sygehuse samt fødesteder på sygehuse i andre regioner. Et sygehus kan dog af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage personer fra andre regioner. Generelle bestemmelser Vedr. patienters retsstilling, tavshedspligt og videregivelse af oplysninger, herunder underretningspligt henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. Svangreomsorg 2009 og de bagvedliggende love, vejledninger med mere. Sundhedsstyrelsens myndighedsopgave Sundhedsstyrelsen fastsætter i kraft af sine myndighedsopgaver retningslinjer og anbefalinger for området, bl.a. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg 2009 Retningslinjer for fosterdiagnostik prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik. September 2004 Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 28. november 2006 om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Bekendtgørelse om helbredsundersøgelser af gravide nr. 295 af 20. april 2009 Vejledning om etablering af regionale familieambulatorier. Sundhedsstyrelsen 2009 Sundhedsstyrelsens specialevejledninger. Juni > Formål og principper for svangreomsorgen Dette afsnit er skrevet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg 2009 og er uddrag heraf. Formål Formålet med sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperioden er at bidrage til, at mor og barn får så godt et forløb som muligt. Indsatsen skal være sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende samt styrke og bistå kvinden og hendes partner/familie under hele forløbet. Målet er, at denne periode gennemleves som en sammenhængende, naturlig livsproces med mulighed for personlig udvikling og tryghed. 14 i Region Syddanmark

15 2 Principper Svangreomsorgens anbefalinger er udformet med henblik på at sikre: Medinddragelse af den gravide Kvalitet i sundhedsvæsenets indsats Mulighed for en differentieret ydelse i forhold til den enkelte. Den praktiserende læge er den gennemgående person og kan som sådan sikre kontinuitet ved at følge kvinden og hendes partner før, under og efter graviditeten. Jordemoderen er den fagperson, som den gravide har mest kontakt med under graviditeten og den centrale fagperson under fødslen. Den obstetriske speciallæge inddrages ved komplicerede graviditeter og fødsler. Efter behov tilbydes tværfaglig og tværsektoriel støtte ved for eksempelvis andre speciallæger eller specialafdelinger, fysioterapeut, psykolog, sundhedsplejersker, kommunale sagsbehandlere eller kommunale forebyggelsestilbud. Sundhedsvæsenet bør vise særlig opmærksomhed over for: Gravide, hvis livsvilkår eller livsstil medfører særlig risici for mor og/ eller foster Kvinder, hos hvem graviditeten eller fødslen kan forventes at blive kompliceret. Risikobegrebet Graviditet, fødsel og barsel forløber for de fleste kvinder som en normal, spontan livsproces, der resulterer i fødsel af et fuldbårent barn, som er levedygtigt, normalvægtigt og velskabt. Nogle graviditeter får imidlertid et uønsket forløb med abort, væksthæmning eller for tidlig fødsel. Eller der kan opstå eller ske forværring af sygdom hos moderen. Nogle graviditeter resulterer i fødsel af et sygt, misdannet, handicappet eller dødt barn. Sundhedsvæsenet tilbyder en særlig målrettet, forebyggende og behandlende indsats til gravide, hvis graviditet er forbundet med øget risiko for et sådant uønsket forløb. 15

16 3 Baggrund for og indhold i for Region Syddanmark en for Region Syddanmark er blandt andet udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsen anbefalinger for Svangreomsorg Anbefalingerne for Svangreomsorg erstatter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Svangreomsorg De gennemgående holdninger i Sundhedsstyrelsens anbefalinger er som hidtil: At graviditet, fødsel og barsel er naturlige livsprocesser At sundhedsvæsenets indsats omfatter sundhedsfremme, forebyggelse og behandling At der ydes en differentieret indsats med udgangspunkt i den enkelte gravides ønsker og behov. Målgruppen for anbefalingerne er: Sundhedsfaglige ledere Administratorer og beslutningstagere Sundhedspersonale i region og kommuner. Anbefalinger for Svangreomsorg støtter den udvikling, der allerede er i gang Indenfor svangreområdet. Dette afspejler sig i en grundig beskrivelse af de særlige indsatsområder som for eksempel misbrug, alkohol og rusmidler, tobak, overvægt og særlig udsatte og/ eller belastede gravide. Hertil kommer, at der er lagt endnu større vægt på gravide med psykiske lidelser og gravide med sociale problemstillinger end tidligere. De psykologiske aspekter i forbindelse med graviditet, fødsel og forældredannelse og den første tid sammen med et spædbarn har ligeledes fået større bevågenhed end tidligere. Anbefalingerne bærer præg af en meget patientrettet tilgang og med fokus på den patientoplevede kvalitet. Medinddragelse af kvinden og familien er vigtig. Det er dokumenteret, at der er behov for større inddragelse af fædrene i kontakten med sundhedsvæsenet. Der er i hele forløbet graviditet, fødsel og barsel lagt vægt på information, oplysning og informeret valg. Det er af stor betydning, at forældrene oplever graviditet, fødsel og barsel som en meningsfuld, sammenhængende proces. Graviditeten er en udviklingsdynamisk periode for forældrene. Historisk har man beskæftiget sig meget med, hvordan de psykologiske processer er forløbet for moderen, hvor der er tale om et samspil mellem fysiologiske og psykologiske forandringer. Man har i de senere år fundet, at fædrene gennemgår en lignende proces. At få et barn er et af de mest omvæltende begivenheder, et menneske kan komme ud for i livet både psykologisk, fysiologisk og socialt. 3.1 > Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tilbuddene i Region Syddanmark I dette afsnit fremdrages forhold fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg idet anbefalingerne danner baggrunden for det regionale tilbud. Efterfølgende beskrives de forskellige tilbud i Region Syddanmark på baggrund heraf. Dette sker i en vekselvirkning afsnittet igennem. Dette afsnit danner baggrund for, hvorledes de forskellige tilbud udmøntes i regionen. Disse tilbud beskrives efterfølgende i fødeplanen. Der lægges med denne fødeplan ikke op til en grundlæggende ændring af svangreområdet i Region Syddanmark. Der er tale om en styrkelse af indsatsen på forskellige områder for at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og for at imødekomme kvindernes/ familiernes ønsker og behov. På andre områder er der sket en harmonisering af tilbud- 16 i Region Syddanmark

17 3 dene i regionalt regi, således at kvinderne og familierne sikres de samme tilbud, uanset hvor i regionen de er bosiddende. Endvidere er tilbuddene beskrevet og søgt tydeliggjort, således at, de udover at være kendt i eget regi, også er kendte af tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. I fødeplanen er der sat fokus på samarbejde, sammenhæng og kommunikation på tværs af sektorerne med henblik på, at kvinderne/ familierne oplever kontinuitet i tilbuddene, såvel de regionale som de kommunale, i graviditeten, ved fødslen og i barselperioden. Der er foretaget nedlæggelser og sammenlægninger af jordemoderkonsultationssteder. Flere af de tidligere konsultationer var meget små. Formålet er at få en mere effektiv udnyttelse af jordemoderens tid, samt at kunne tilbyde et mere varieret tilbud i de forskellige konsultationer til de gravide og deres partnere. Der er taget udgangspunkt i, at der opretholdes mindst en konsultation i hver kommune (undtagen Fanø) for at fremme samarbejdet, især i forhold til sundhedsplejerskerne. I enkelte kommuner er der opretholdt to konsultationer enten af størrelsesmæssige eller geografiske grunde. Organisatorisk tilrettelæggelse af fødeplanarbejdet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Ifølge anbefalingerne bør der i alle regioner være et formaliseret samarbejde mellem fødestederne, jordemodercentre, praktiserende læger og kommunerne, med henblik på at udarbejde beslutningsgrundlaget for den regionale planlægning af svangreomsorgen, lokale retningslinjer for visitation og fælles kliniske retningslinjer. Det formelle samarbejde bør desuden: Fastlægge prioriterede indsatsområder Udarbejde planer for samarbejdet vedrørende komplicerede graviditetsforløb Udarbejde planer for samarbejdet i efterfødselsperioden Sikre drift og vedligeholdelse af kliniske databaser Udarbejde informationsmateriale til den gravide og hendes partner om regionens og kommunernes tilbud Koordinere opgavefordelingen mellem region og kommune vedrørende kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Region Syddanmark Der har været nedsat en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe, der har udarbejdet forslag til fødeplanen. Styregruppen har haft nedsat forskellige temagrupper, der har bidraget hertil. en indeholder beskrivelse af de forskellige tilbud, indsatsen i forhold til særlig udsatte gravide og/ eller komplicerede graviditeter, opgavefordeling, visitation af gravide og fødende samt opgaver i efterfødselsperioden. Herudover indeholder planen også en beskrivelse af fremadrettede opgaver, der skal arbejdes videre med. Det drejer sig for eksempel om udarbejdelse af fælles informationsmateriale til kvinden og familien om de forskellige tilbud. Der henvises til afsnit 3.2 Fremadrettede opgaver og aktiviteter. 17

18 3 I graviditeten Sundhedsstyrelsens anbefalinger Der er sat øget fokus på livsstil, forebyggelse og sundhedsfremme, og som noget nyt er livsstilssamtaler indført. Der skal på baggrund heraf udarbejdes individuelle forløbsplaner. Hertil kommer risikoopsporing og eventuel behandling i forhold hertil ved behov. Der tages udgangspunkt i, at der gives et differentieret tilbud til kvinden og familien i forhold til den enkelte kvinde og families ønsker og behov. Screening for HIV og syfilis genindføres i forbindelse med første graviditetsundersøgelse hos den praktiserende læge. Forebyggelse af rhesusimmunisering ændres. Gravide, som er rhesusnegative vil fremover få tilbud om undersøgelse af barnets rhesustype i graviditetsuge 25. Hvis barnet er rhesuspositivt, anbefales det at give moderen en indsprøjtning ned anti-d immunglobulinprofylakse i graviditetsuge 29. Herudover anbefales der forsøg med åbne konsultationer i forbindelse med jordemodercentrene, hvor kvinden og hendes partner kan komme og drøfte spørgsmål, der bekymrer dem lige nu og her. Region Syddanmark Der er tilrettelagt et svangreforløb med henblik på at styrke mulighederne for ambulant fødsel for flest mulige. Der er såvel i forbindelse med graviditetsundersøgelserne som i den fødsels- og forældreforberedende undervisning lagt vægt på at forberede kvinden/ familien på den første tid hjemme sammen med et spædbarn. Indsatsen i graviditeten skal medvirke til at styrke moderens/ familiens handlekompetence. Tilbuddene indenfor svangreområdet er differentierede. Alle får et basistilbud i graviditeten, som efter behov suppleres med andre tilbud til specifikke grupper. Nogle tilbud vil være både tværfaglige og tværsektorielle med mange kontakter for gravide, der har særlige behov af den ene eller anden årsag. Tilbuddene er individuelle og tager udgangspunkt i den enkelte gravide, dennes ressourcer og netværk. Den basale information vedrørende risikovurdering og fosterdiagnostik gives hos den praktiserende læge. Ved behov for udvidet information henvises den gravide til individuel information hos speciallæge på fødestedet. Udover muligheden for at vælge individuelle konsultationer eller gruppekonsultationer hos jordemoderen tilbydes der også åbne konsultationer. Der har tidligere været gjort forsøg hermed flere steder i regionen med positivt resultat. Det tilstræbes, at det er den samme jordemoder, som følger den gravide under graviditeten. Anti-D immunglobulin profylakse i graviditetsuge 29 til rhesusnegative mødre, som venter et rhesuspositivt barn, gives på sygehusene i barselklinikkerne for at sikre en vis grad af kontinuitet og kendthed. Kvinden/ familien vil i langt de fleste tilfælde også benytte sig af barselklinikkens tilbud efter fødslen og udskrivelsen. 18 i Region Syddanmark

19 3 Gravide med særlige behov Sundhedsstyrelsens anbefalinger Målet med svangreomsorgen er, at både mor og barn kommer bedst muligt igennem graviditet og fødsel. Sundhedsvæsenet bør derfor tilbyde en særlig målrettet forebyggende og behandlende indsats over for de kvinder, hvis graviditet er forbundet med øget risiko. Sundhedsvæsenets indsats over for kvinder med øget risiko finder sted på to planer: På det administrative plan, hvor svangreomsorgen planlægges, kan et kvalificeret og homogent tilbud til gravide med særlige behov sikres gennem visitation, samarbejde og en særlig indsats På det individuelle plan danner lægens og jordemoderens vurdering i samspil med den gravide grundlag for tilrettelæggelsen af den nødvendige indsats under graviditet, fødsel og barselperioden. Der anbefales en niveaudeling af svangreomsorgen og det tværfaglige samarbejde. Dette med henblik på at sikre den gravide den nødvendige støtte og omsorg i forhold til såvel medicinske og obstetriske, som sociale og psykiske risikofaktorer. Det anbefales endvidere, at alle gravide med særligt behov tilbydes besøg af en sundhedsplejerske inden fødslen. Ud over anbefalingerne for Svangreomsorg har Sundhedsstyrelsen i 2009 også udgivet en Vejledning om etablering af familieambulatorier. Samarbejdet omkring gravide med rusmiddelproblemer og børn fra familier med rusmiddelproblemer er en specialopgave, som ud over faglig ekspertise kræver ekstraordinær tværfaglig og tværsektoriel indsats i både primær- og sekundærsektor. Sundhedsstyrelsen har i anbefalingerne og vejledningen angivet sin faglige rådgivning for, hvordan myndighederne omkring den gravide/ familierne kan forbedre fosterets/ barnets muligheder for et godt liv på trods af misbrug under graviditet. Vejledningen tager udgangspunkt i Hvidovre-modellen. Det er målet med indsatsen over for fosteret/ barnet, at en tidlig indsats og opsporing skal reducere og eliminere risikofaktorer hos de kvinder/ familier, hvis livsvilkår eller livsstil medfører særlige risici for børnene. Det vil sige risikofaktorer, der medfører sociale, psykiske og/ eller fysiske problemer for mor og barn. Indsatsen over for barnet fortsætter til 7 års alderen. Region Syddanmark Til gravide med særligt behov, gives der forskellige tilbud i graviditeten dels hos jordemoderen, dels i svangreambulatoriet. Der er udarbejdet fælles regionale retningslinjer for visitation af gravide og fødende. Retningslinjerne er harmoniserede og beskrevet ud fra de forskellige patientgrupper med baggrund i Sundhedsstyrelsens Specialevejledninger. Retningslinjerne beskriver endvidere opgavefordelingen mellem de fagprofessionelle Der tilbydes specialkonsultationer i jordemoderregi til følgende grupper af gravide: Konsultation for gravide med særlige behov Konsultation for overvægtige gravide med BMI 27 Konsultation for gravide, der venter mere end et barn/ flerfoldsgraviditeter. Sundhedsplejerskerne inddrages i graviditeten ved behov og i forhold til særlig udsatte grupper. 19

20 3 Der tilbydes forskellige teams i Svangresambulatorierne: Fødselsaftale teams Amme teams Akupunktur teams Diabetes teams. Der er oprettet Familieambulatorier på sygehusene i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Målgruppen er gravide med rusmiddelproblemer og børn af familier med rusmiddelproblemer. De gravide misbrugere er en obstetrisk højrisikogruppe, og deres børn er en pædiatrisk højrisikogruppe. Familieambulatorierne sikrer den tværfaglige og tværsektorielle inddragelse i indsatsen over for målgruppen. Familieambulatoriets tværfaglige og tværsektorielle interventionsmodel varetager endvidere indsatsen i forhold til særlige belastede gravide som: Gravide med alvorlige psykiske lidelser Gravide udviklingshæmmede Gravide med svære psykosociale problemstillinger. Familieambulatorie på OUH har regionsfunktion i samarbejde med sygehusene i Kolding, Esbjerg og Sønderborg. OUH har indenfor pædiatrien regionsfunktion sammen med Sønderborg Sygehus og skal blandt andet forestå udarbejdelsen af fælles materiale vedrørende indsatsen for familieambulatoriernes målgruppe. Fødsels og forældreforberedelse Sundhedsstyrelsens anbefalinger Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. fødsels- og forældreforberedelse: Det anbefales, at der tilbydes fødsels- og forældreforberedelse Der foreslås et temaopdelt tilbud med deltagelse af repræsentanter for de faggrupper, som familien møder gennem forløbet Fødestedet bør etablere tilbud om fødsels- og forældreforberedelse, målrettet kvinden/ par med særlig psykosociale, sproglige og/ eller kulturelle behov. Bredden i indholdet i den fødsels- og forældreforberedende undervisning er med til at give kvinden og den nye familie kendskab til og viden om de forandringer, og den udvikling der sker i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode. Kendskab og viden giver, foruden tryghed, også kvinderne/ familien mulighed for selv at handle og påvirke de forskellige processer, udnytte og styrke egne ressourcer og udvikle nye kompetencer. Dette har betydning både i graviditeten, under fødslen og i den første tid med et spædbarn. Kvinderne/ familien får foruden forberedelsen til fødslen og fødslens forløb herunder for eksempel det naturlige forløb og afvigelser herfra og muligheder for smertelindring - også mulighed for at forberede sig til forældrerollen. Det er gennem forskning påvist, at opbygning af relationer mellem forældre og spædbørn har betydning for barnets udvikling. Erfaringerne viser endvidere, at det netværk, der opstår i forbindelse med fødsels og forældreforberedelsen og mødregrupper, har en positiv betydning for forældredannelsen. Region Syddanmark Der er tilrettelagt et fødsels- og forældreforberedelsestilbud med vægt på forberedelse til ambulant fødsel og den første tid sammen med et spædbarn. Fødsels- og forældrefor- 20 i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk UDKAST Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder. Planen

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

0 Anbefalinger Læsevejledning... 9

0 Anbefalinger Læsevejledning... 9 Udkast til Fødeplan 0 Anbefalinger... 6 1 Læsevejledning... 9 2 Indledning... 11 2.1 Sundhedslovens bestemmelser på området... 11 2.2 Formål og principper for svangreomsorgen... 12 3 Baggrund for og indhold

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Følgenotat til den fælles regionale Fødeplan

Følgenotat til den fælles regionale Fødeplan Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 16. juni 2010 Udarbejdet af: Alice Skaarup Jepsen E mail: Alice.Skaarup.Jepsen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg & Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9864 Telefon: 76631313

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid 1.lægebesøg Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid og hva så? Hvad skal den gravide gøre? Besøg hos egen læge Fødested? Gravid og hva

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Tilbud til fødende Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden Center for Sundhed Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilbud til fødende 4 Fødesteder i regionen

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Fødsels - og forældreforberedelse

Fødsels - og forældreforberedelse 24-03-201024-03-201024-03-2010 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/21 385 Telefon:

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier May Olofsson overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn 2

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Spørgsmål til diskussion

Spørgsmål til diskussion 2010 27-05-2011 1 Baggrund for de nye Etiske Retningslinjer for Jordemødre Kommisoriet udstukket af Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse Arbejdsprocessen Begrebsafklaringer Indholdet af de reviderede

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring gravide med risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin 2012 Region Syddanmark og

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og Specialevejledningen fra 2010. Fødeplanen afløser de 4 tidligere amters fødeplaner

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Udkast til Fødselsplan

Udkast til Fødselsplan Udkast til Fødselsplan Høringsversion. Juni 2009 1. FORORD...2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ...3 2.1 DISPOSITION...5 3. RAMMER OG UDFORDRINGER...6 3.1 NATIONALE OG REGIONALE FORMELLE RAMMER...7 3.2 UDFORDRINGER

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark

Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 10.april 2013 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Nænsomhed BETALER SIG

Nænsomhed BETALER SIG Nænsomhed BETALER SIG Mandag den 7. oktober 2013 Jordemoderkonferencen Overlæge Inge Olga Ibsen, Leder af: Familiecentret OUH, Patienthotellet 1.sal Består af: 1. Familieambulatoriet Region Syddanmark

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Forløbsplaner i praksis

Forløbsplaner i praksis Forløbsplaner i praksis Formålet med workshoppen At inspirere hinanden i arbejdet med jordemoderkonsultationerne Introduktion Indhold Tre eksempler på arbejde med jordemoderkonsultation fra et udviklingssynspunkt

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel

DDKM Den Danske Kvalitetsmodel Lektion 5 DDKM Den Danske Kvalitetsmodel Indhold: Formål Omfang og temaer Opbygning af standarder Sammenhæng til PDSA og processer Basisvurdering/selvevaluering Interne survey 1 Kvalitetsudvikling 193.

Læs mere

3.1.1 APOPLEKSI Standard

3.1.1 APOPLEKSI Standard 3.1.1 APOPLEKSI Udredning, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut apopleksi foregår i henhold til klinisk, evidensbaseret praksis formuleret på baggrund af Referenceprogram for behandling

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere