Fødeplan i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødeplan i Region Syddanmark"

Transkript

1 Fødeplan i Region Syddanmark

2 Fødeplan i Region Syddanmark Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og Specialevejledningen fra Fødeplanen afløser de 4 tidligere amters fødeplaner 2 Formål Tværfaglig og tværsektoriel Styregruppe og der har været nedsat 8 tværfaglige temagrupper, som har bidraget med det faglige og organisatoriske indhold.

3 Det videre arbejde med Fødeplanen Godkendt på Regionsrådsmøde 13. december 2010 Følgegruppen til Fødeplanen nedsat med i alt 29 repræsentanter fra sygehuse, praksis, kommuner og den regionale administration. Der er udarbejdet tidsplan for den trinvise implementering. Der nedsættes en række arbejdsgrupper til understøttelse af Fødeplanens elementer Der vil blive udarbejdet fælles regionalt informationsmateriale Opdateres på nettet og på VisInfoSyd 3

4 4

5 Følgegruppens opgaver Følgegruppens hovedopgaver: Implementering Koordinering Tilpasse Fødeplanen i forhold til ændringer i sygehusorganisering og struktur jf. Sundhedsstyrelsen Implementere - og udarbejde forslag til, hvordan fremtidige ændringer i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen kan indarbejdes Evaluering og kvalitetsudvikling, herunder af forhold med betydning for samarbejdet. 5

6 Følgegruppens arbejdsplan for 2011 Tværfaglige og tværsektorielle arbejdsgrupper Udarbejdelse af regional manual til den fødsels- og forældreforberedende undervisning Udarbejdelse af regional Ammepolitik Konkretisering af Hjemmefødselsordning med kendt jordemoder Visitationsretningslinjer Perinatal Audit Kvalitets-databaser, (NIP-fødsler, DDKM) monitorering af Fødeplanen og nye forskningsinitiativer indenfor svangreomsorgen 6

7 Faglige ændringer og harmonisering med Fødeplanen Differentieret og forstærket indsats til gravide og fødende med særlige behov - både fysisk, psykisk og socialt. Fødsels- og forældreforberedelse til alle, særligt fokus på forberedelse af tidlig udskrivelse efter fødslen. 7 Mulighed for øget tværfagligt samarbejde med kommunerne omkring forebyggelses - og sundhedsfremme. Nye tema-tilbud ved svangreambulatorier målrettet særligt udsatte grupper.

8 Faglige ændringer og harmonisering med Fødeplanen Sikring af jordemoderens tilstedeværelse ved fødslen og efterfødselssamtale til alle. Tilbud om opfølgning i barselsklinik den første uge efter fødslen til alle i op til 7 dage efter udskrivelsen. 8 Aftaler med den kommunale sundhedspleje om første hjemmebesøg inden udgangen af første leveuge. Oprettelse af Familieambulatorium målrettet gravide familier og børn født i familier med alkohol og/eller rusmiddelforbrug.

9 Fremadrettede tilbud Der etableres et ensartet tilbud om undersøgelse af børn, som dør før, under eller lige efter fødslen og obduktionerne centraliseres. Erfaringerne fra projektet i Kolding og tidligere tilbud i Odense danner baggrund for tilrettelæggelse af et tilbud i Region Syddanmark til forældre, som har mistet et spædbarn. 9 For kvinder der er fedmeopereret oprettes der en database, og der foretages en evaluering efter en tre års registreringsperiode. Der oprettes en database for gravide overvægtige. Forebyggelse og behandling af overvægt forbedres, nye metoder afprøves og der forskes på området.

10 Visitationsretningslinjer Der er udarbejdet fælles regionale retningslinjer for visitation af gravide og fødende i Region Syddanmark. Retningslinjerne er harmoniserede og udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens specialevejledninger og Anbefalinger for Svangreomsorg. 10 Beskriver desuden opgavefordelingen mellem de fagprofessionelle praktiserende læge, jordemoder, svangreambulatorium, sundhedsplejerske m.fl.

11 Visitationsretningslinjer Er udarbejdet som opslagsværk samme opbygning af alle emner, baseret på hurtig tilgang og evt. information til den gravide om forventet forløb. Definition Hyppighed hvor det har været muligt Risikogrupper/risikofaktorer/risici for mor, barnet i grav og/eller v fødslen Håndtering I graviditeten Den praktiserende læge Jordemoder Svangreambulatoriet Evt. sundhedsplejerske Fødslen Hvor anbefales fødslen at finde sted Efter fødslen Særlige forholdsregler, f. eks i forhold til amning, anbefalinger vedr. ambulant fødsel eller behov for indlæggelse Evt. plan for udskrivelse og støtte i hjemmet 11

12 Visitation Primær visitation ved graviditetens indtræden Egen læge udfylder svangre- og vandrejournal og henviser til relevante svangreambulatorium ved behov. Papirerne sendes til ønskede fødested Jordemoderkonsultationen indkalder de gravide til første jordemoderkonsultation. Sekundær visitation I løbet af graviditeten kan der opstå risikofaktorer/komplikationer, der indebærer behov for omvisitering til fødsel og/eller medinddragelse af obstetrisk speciallægebistand. 12 Vandrejournalen Sundhedsstyrelsens nyeste version af svangerskabs- og vandrejournal benyttes. Kvinden opbevarer selv sin vandrejournal, og medbringer den ved alle kontakter i graviditeten.

13 Geografisk overblik 13

14 Nyt for praktiserende læge Ændret undersøgelsestidspunkter i graviditeten nu uge 6-10, uge 25 og uge 32 Screening for Hiv, hepatitis B, syfilis og rhesusprofylakse Basal information om fosterdiagnostik og risikovurdering, derunder doubletest i uge (tages bedst i uge efter sidste mens) Svangreomsorgen differentieres på niveau 1-4 i forhold til at sikre den gravide den nødvendige støtte og omsorg i forhold til medicinske, obstetriske, sociale og psykiske risikofaktorer 14

15 15

16 16

17 Forløbsprogram graviditet 17

18 Rhesusprofylakse i graviditeten Gravide med blodtypen rh.negativ tilbydes blodprøve hos egen læge i uge 25 med henblik på screening for rh.antistoffer hos mor og bestemmelse af fosterets blodtype. Prøven kan rekvireres i WebReq og tages i alm EDTA-glas. Sendes direkte til Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH. Alle dage undtagen fredag. 18 Ved jordemoderkonsultation i uge 29 checker jordemoder blodprøvesvaret. Alle ikke immuniserede rh.negative med rh.positive fostre tilbydes injektion med anti-d på fødestedet i uge 29. Information til gravide kan hentes fra Sundhedsstyrelsen hjemmeside.

19 Screening for gestationel diabetes Kvinder i følgende risikogrupper screenes for gestationel diabetes: Tidligere gestationel diabetes Prægravid vægt BMI> 27 Maternel disposition for diabetes Tidligere fødsel af stort barn > 4500 g Og/eller glucosuri > +2 ved Boehringer Mannheim stix eller > +1 ved Bayer stix 19

20 Screening for gestationel diabetes Den praktiserende læge udfører oral glukosebelastning (OGGT), eller henviser til svangreambulatoriet, hvis dette ej kan foretages i lægepraksis. 20 Gravide, som har fået Gastric bypass eller gastric banding tåler ikke OGGT. Henvises derfor til kontrol på svangreambulatoriet med henblik på at oplære den gravide i blodsukkermålinger, som vurderes løbende (1-2 gange pr. uge)

21 Tilbud i jordemoderkonsultationerne Jordemoderkonsultationer i ugerne: Førstegangs fødende: 13-15, 21, 29, 35, 37, 39, (41) dage efter fødsel Flergangs fødende: 13-15, 21, 29, 36, 39, (41) dage efter fødsel Udover det almindelige tilbud i jordemoderkonsultationerne - individuel, gruppe- og åben konsultation - er der specialkonsultationer for forskellige grupper af gravide med behov for en særlig indsats: 21 Gravide med særlige behov (ex. socialt sårbare gravide, etniske gravide med særlige problemstillinger) Overvægtige gravide med BMI 27 Gravide, der venter mere end et barn flerfoldsgraviditeter.

22 Fødsels- og forældreforberedelse Undervisningen varetages primært af fødestedets jordemødre, men tilrettelægges gerne i samarbejde med sundhedsplejerske og evt. Fysioterapeut. 22 Holdundervisning den gravide samt partner: 5 x 2 lektioner Tematilbud: enkeltstående hold fire temaer Åbent Hus tilbud rundvisning på fødestedet Tilbud til særlige grupper: 5-6 x 2 lektioner

23 Fødsels- og forældreforberedelse Tilbud til særlige grupper Unge gravide/mødre (under 20 år) Overvægtige med BMI>27 23 Gravide som venter mere end et barn

24 Fødsels- og forældreforberedelse Formål At informere kvinden og partneren om selve fødslen, smertehåndteringen - og lindring, evt. komplikationer og andet af medicinsk og obstetrisk karakter At forberede kvinden/parret til forældreskab ved at give mulighed for at drøfte familieforøgelsen i forhold til praktiske, psykiske og sociale aspekter At øge de kommende forældres selvbestemmelse At forberede kvinden/parret på ambulant fødsel/tidlig udskrivelse og den første tid sammen med et spædbarn i hjemmet 24

25 Hovedtemaer i undervisningen 1. Den gravide/parrets udvikling mod forældreskab. (Graviditetsuge ca ) - Jordemoder og sundhedsplejerske 2. Tilknytning til barnet under graviditeten, fødslen og i barselsperioden. (Graviditetsuge ca ) Jordemoder og sundhedsplejerske Forberedelse til fødslen. (Graviditetsuge ca ) Jordemoder 4. Konkret vejledning om pasning og pleje af barnet i barselsperioden. (Graviditetsuge ca ) - Jordemoder og sundhedsplejerske 5. Forberedelse til ambulant fødsel og den første tid i hjemmet (Graviditetsuge ca ) - Jordemoder

26 Tilbud i svangreambulatorier I svangreambulatorierne medinddrages den obstetriske speciallæge til de gravide, som på grund af medicinske, obstetriske, sociale og/eller psykiske risikofaktorer har behov for yderligere indsats udover basistilbuddet Der oprettes særlige teams i svangreambulatoriet: o Fødselsaftale team til forbyggelse af fødselsangst og kejsersnit uden medicinsk årsag (kejsersnit på mors ønske) o Ammeteam (etableres i forbindelse med barselsklinikker) o Akupunkturteam o Diabetesteam 26

27 Familieambulatorier Der etableres Familieambulatorium på baggrund af særskilt vejledning fra Sundhedsstyrelsen om etablering af regionale familieambulatorier. Familieambulatoriet er forankret på OUH som en regional funktion med formaliseret samarbejde med fødestederne i Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Den faglige og administrative ledelse varetages fra OUH, men tilbuddet vil være ens i hele regionen. 27 Indsatsen retter sig mod gravide med forbrug af alkohol og/eller rusmidler - og børn født i familier med alkohol og/eller rusmiddelforbrug i op til 7 års alderen. Indsatsen over for de gravide baserer sig på tidligere tilbud, men er intensiveret. Indsatsen i forhold til barnet er ny.

28 Familieambulatorier Indsatsen over for gravide med alvorlige psykiske lidelser, gravide udviklingshæmmede og/ eller gravide med svære psykosociale problemstillinger varetages efter samme model som Familieambulatoriet. Der henvises samlet til Familieambulatoriet, som foretager en intern visitation. 28 I henhold til specialeplanen skal disse fødsler finde sted hvor der er børneafdeling, dvs. ikke i Haderslev og Svendborg. Men er ved at etablere sig derunder samarbejdsaftaler med de enkelte kommuner.

29 Fødslen Jordemoderens tilstedeværelse under fødslen prioriteres højt og relevant smertelindring tilbydes i samarbejde med kvinden. Der er udarbejdet en politik for jordemoderens tilstedeværelse alle i aktiv fødsel har en jordemoder hos sig i hele forløbet. 29 Den rutinemæssige undersøgelse af raske nyfødte indenfor den første uge bortfalder, såvel på fødestedet som hos den praktiserende læge. Jordemoderen undersøger barnet lige efter fødslen.

30 Fødslen Indsatsen i forhold til gravide, som ønsker kejsersnit på moders ønske styrkes, endvidere styrkes indsatsen for at forebygge kejsersnit på moderen ønske. Der henvises ved behov til Fødselsaftale-teamet. 30 Der tilbydes efterfødselssamtale ved jordemoder 1-10 dage efter fødslen. Der tilbydes opfølgningssamtale ved obstetriker og jordemoder til kvinder/ familier, som har haft et patologisk fødselsforløb og/eller har oplevet fødselsforløbet som traumatisk.

31 Barselsperioden og tiden efter Kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel føder ambulant dvs. går hjem indenfor 24 timer efter fødslen. Der oprettes barselklinikker i forbindelse med fødestederne, hvor familien kan henvende sig og få råd og vejledning, indtil 7 dage efter udskrivelsen. Ved behov for indlæggelse i barselperioden skal der være mulighed for, at mor og barn kan være sammen under hele indlæggelsen. Der skal fremadrettet være mulighed for, at faderen/ partneren kan være med under hele forløbet. 31

32 Hvem kan føde ambulant? Moderen: Er fysisk og psykisk velbefindende og har sociale forhold, som gør hende i stand til at sørge for sig selv og evt. søskende i hjemmet Har normalt BT (<140/90) Har tilladelig blødning og uterus er velkontraheret Har haft spontan vandladning 32 - se i øvrigt visitationsretningslinjerne for specielle forhold.

33 Hvem kan føde ambulant? Barnet: Er sundt og raskt, fuldbårent, gestationsalder , fødselsvægt større eller lig med 2700 g Har Apgar >7 efter 5 minutter Er varmt, har pæne farver og sufficient respiration min. 2 timer forud for udskrivelsen. Intet har frembrudt i observationsperioden efter fødslen Har suttet effektivt ved brystet - ikke er omfattet af særlige forhold jf. visitationsretninglinjerne 33

34 Fødestedets kontakt til familien efter udskrivelsen Indenfor 24 timer efter udskrivelsen kontaktes familien telefonisk af en jordemoder og drøfter følgende: Almen tilstanden i familien Blødning de første dage Efterveer Evt. smerter efter suturering Amning de første dage Vandladning og afføring. Både mor og barn Observationer vedr. gulsot Navlepleje Opfølgning på fødslen aftale om besøg i barselsklinikken Opfølgning på aftale om hælblodprøve og hørescreening Evt. opfølgning vedr. rhesustype på barnet (mor anti-d < t) Sikre at familien har relevante kontaktinformationer 34

35 Barselsklinikker Der oprettes barselsklinikker ved fødestederne, hvor familien kan henvende sig efter udskrivelsen og få råd og vejledning om det nyfødte barns og moderens trivsel i op til 7 dage efter udskrivelsen. Dvs. også efter indlæggelse på barselsafsnit. Ved ambulant fødsel medgives moderen inden udskrivelsen en tid til ambulant opfølgning i barselsklinikken. 35 Sundhedsplejersken tilbyder besøg i hjemmet senest 7 dage efter hjemkomsten i henhold til Anbefalingerne for de forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Ved ambulant fødsel/tidlig udskrivelse anbefales besøget at finde sted på dagen.

36 Tilbud i barselsklinikken Vejledning vedr. amning Barnets og familiens trivsel obs gulsot Efterfødselssamtale v. jordemoder tilbud til alle fødende Hørescreening, hælblodprøve og anti-d, behandling ved Rh negative kvinder, timer efter fødslen Åben indlæggelse ved behov Åbent for henvendelse alle dage, udenfor åbningstid telefonisk henvendelse til barselsafsnittet Det sikres, at kvinden er medgivet relevante kontaktoplysninger ved udskrivelsen 36

37 Kommunen og sundhedsplejerskens rolle i graviditeten Der henvises tidligt i graviditeten til kommunens sundhedsfremmende og forebyggende tilbud (primært rygeafvænning + øvrige KRAM-faktorer) Kommunernes tilbud kan findes på VisInfoSyd Gravide med kompliceret graviditet af fysiske, psykiske eller sociale årsager henvises til sundhedsplejen med henblik på vurdering af behov for graviditetsbesøg. De aftalte områder fremgår af visitationsretningslinjerne. 37 Ved særlige behov for støtte til familien af fysisk, psykisk og/eller social karakter underrettes kommunen jf. 153 i Serviceloven om skærpet underretningspligt. Handlingsplaner for familien udarbejdes i tværfagligt samarbejde med personalet tilknyttet Familieambulatoriet.

38 Formålet med sundhedsplejerskekontakten før fødslen At kvinden lærer sundhedsplejersken at kende At sundhedsplejersken får kendskab til familiens ressourcer med mulighed for evt. tidlig intervention og støtte At skabe kontinuitet i forløbet fra gravid til ny familie At vejlede bl.a i amning, spædbarnepleje, forældreroller, familiemønstre, den første tid efter fødsle og sociale rettigheder Kontinuiteten i forløbet sikres bedst ved godt samarbejde ml. jordemoder, sundhedsplejerske og fødested - derunder og udveksling af relevante informationer. Det anbefales at svangreomsorgen drøftes i de lokale samordningsfora ved hvert fødested og der afholdes jævnlige møder ml jordemødre/barselspersonale og sundhedsplejersker v. fødestederne. 38

39 Samarbejdet med den kommunale sundhedspleje Sundhedsplejen informeres af jordemoder/fødestedet om varsling af forventet fødsel pr.brev eller elektronisk, når muligt. Flergangsfødende med dårlige ammeerfaringer henvises med henblik på eventuelt graviditetsbesøg af sundhedsplejersken i 2.trimester. 39 Sundhedsplejen indbydes til at deltage i den fødsels- og forældreforberedende undervisning. Der aflægges besøg i hjemmet senest 7 dage efter udskrivelsen ved tidlig udskrivelse anbefales besøget på dagen. Kvinden kan fortsat henvende sig i barselsklinikken ved behov.

40 Kommunikation om fødslen Fødselsanmeldelse, sendes umiddelbart efter fødslen. Såfremt kvinden ikke ønsker besøg af sundhedsplejersken orienteres den praktiserende læge. Afsendelse af Fødselsanmeldelse kræver samtykke fra kvinden. Oplysninger vedr. fødslen og mor og barns tilstand sendes til praktiserende læge i form af epikrise senest 3 hverdage efter udskrivelsen. 40 Ved udskrivelse fra barselsophold pga kompliceret forløb orienteres sundhedsplejen om forløbet og tidspunkt for udskrivelse. Der arbejdes på en entydig model til elektronisk kommunikation i hele regionen. OBS: Ved hjemmefødsler og dødfødsler anvendes særlig blanket til Sundhedsstyrelsen. Hjemmefødsler kan ikke kommunikeres elektronisk udelukkende pr. brev.

41 Sundhedsplejens rolle efter fødslen I barselsperioden styrker sundhedsplejersken forældrenes ressourcer og tro på egne kompetencer til at mestre forældreopgaven. Hensigten er bl.a: At barnet får sufficient ernæring og kommer i trivsel, uanset om det ammes eller får modermælkserstatning At evt. komplikationer fysisk eller psykisk hos mor og/eller barn erkendes, og at familien henvises til vurdering og evt. behandling. At give forældrene kendskab til muligheder for vejledning og støtte Støtter forældrene i udvikling af forældreskabet og i omsorgen for barnet især med fokus på sund tilknytning mellem forældre og barn. 41 Særlig opmærksomhed rettes mod mødre, som udskrives inden amningen er fuldt etableret og som har kort skolegang, tidligere dårlige ammerfaringer, er usikker på egen evne til at amme.

42 Sundhedsplejens kommunikation efter fødslen Ved behov orienteres og henvises til den praktiserende læge Ved behov gives tilbagemelding til jordemoder og/eller fødested Ved behov henvises til opfølgningssamtale hos jordemoder og/eller obstetriker Ved behov kan kvinden henvises til barselsklinikken mhp evt. ambulant behandling uden lægehenvisning i op til 7 dage efter udskrivelsen.(åben indlæggelse) I graviditeten kan sundhedsplejersken evt. henvise til Ammeteam ved fødestedet ved behov for støtte til kvinder med tidligere dårligt ammeforløb, angst for amning, brystopererede m.v. 42

43 Hjemmefødsler Kvinder med forventet ukompliceret graviditet og fødsel kan føde hjemme. Ved komplikationer eller mistanke om komplikationer i forløbet overflyttes den fødende til nærmeste fødested Den hjemmefødende tilbydes samme patientforløb som øvrige i henhold til Fødeplanen. Ved hjemmefødsel tilbydes jordemoderbesøg i hjemmet inden fødslen og 1-2 besøg efter fødslen. Besøgene skal koordineres med sundhedsplejersken, som får besked om at fødslen er sket i hjemmet. Sundhedsplejersken aflægger besøg dag. Også hjemmefødende kan henvende sig i barselsklinikken op til 7 dage efter fødslen. 43

44 Hjemmefødsler Model 2 en regional hjemmefødsel med kendt jordemoderordning er vedtaget Udgangspunktet i modellen er kendt jordemoderordning, hvor 1 jordemoderteam (á ca. 4 jordemødre) for hvert enkelt fødested varetager et antal fødsler for en afgrænset gruppe gravide - inklusiv de hjemmefødsler, der hører til sygehusets optageområde. 44 Det nærmer indhold i ordningen skal beskrives og udvikles. Forventet opstart

45 It-understøttelse af Fødeplanen Regionalt projekt Understøtte svangreomsorgen og Fødeplanen i forhold til regionens øvrige IT-strategi (Cosmic PAS, Cosmic EPJ) 45 Tværsektoriel projekt vedr. elektronisk fødselsanmeldelse og øvrigt samarbejde ml. fødesteder og kommuner/sundhedspleje

46 Det danske sundhedsdatanet - i Syddanmark Almen læger 300 lægepraksis Ca. 12 forskellige journalsystemer Sygehus 4 sygehusområder samt psykiatrien 4 forskellige patientadministrative systemer 5 forskellige EPJsystemer Ca meddelelser dagligt Kommune 22 kommuner 3 forskellige omsorgsjournaler 2 forskellige sundhedsplejejournaler 2 Sundhedscentersystemer Stor udfordring

47 Implementeringsopgaver: Sygehuse mange opgaver både teknisk og organisatorisk Nyt EPJ system og PAS-system Cosmic på alle sygehusene. Udbredes Nyt fødemodul Birth ønskes! It-anvendelse i jordemoderkonsultationerne skal udvikles Bedre integration af ultralydsskanningsresultater i EPJ Indberetning til Landspatientregisteret og NIP via fødselsregistrering Implementering af elektronisk fødselsanmeldelse til sundhedspleje Implementering af elektronisk fødselsanmeldelse til CPR-Personregisteret Kommuner Implementering af standard for elektronisk fødselsanmeldelse

48 Sygehus CPR-register Sundhedsplejen 48 Automatisk oprettelse af barnejournal Fødselsanmeldelse Fødselsanmeldelse Korrespondance Henvisning,korrespondance, amb.notat, epikrise Almen praksis Korrespondance

49 Tak for Jeres opmærksomhed! For yderligere informationer og løbende opdatering se:

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk UDKAST Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder. Planen

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Følgenotat til den fælles regionale Fødeplan

Følgenotat til den fælles regionale Fødeplan Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 16. juni 2010 Udarbejdet af: Alice Skaarup Jepsen E mail: Alice.Skaarup.Jepsen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

0 Anbefalinger Læsevejledning... 9

0 Anbefalinger Læsevejledning... 9 Udkast til Fødeplan 0 Anbefalinger... 6 1 Læsevejledning... 9 2 Indledning... 11 2.1 Sundhedslovens bestemmelser på området... 11 2.2 Formål og principper for svangreomsorgen... 12 3 Baggrund for og indhold

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Tilbud til fødende Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden Center for Sundhed Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilbud til fødende 4 Fødesteder i regionen

Læs mere

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid 1.lægebesøg Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid og hva så? Hvad skal den gravide gøre? Besøg hos egen læge Fødested? Gravid og hva

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark

Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 10.april 2013 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Fødsels - og forældreforberedelse

Fødsels - og forældreforberedelse 24-03-201024-03-201024-03-2010 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/21 385 Telefon:

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Velkommen. Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit.

Velkommen. Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit. Kære gravide Velkommen Velkommen til Næstved jordemodercenter, svangre-, føde- og barselsafsnit. I denne pjece kan du læse om det, vi tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barseltid. Pjecen er

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indsatsområde: Behandling og Pleje Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...1

Læs mere

Tromsø 16. juni Erfaringer fra Danmark

Tromsø 16. juni Erfaringer fra Danmark Tromsø 16. juni 2009 Erfaringer fra Danmark Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation Regional samarbejdsaftale

Læs mere

Sygehus OUH SHS

Sygehus OUH SHS Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Sidsel Bang Skovgaard Journal nr.: 17-550 E-mail: sbs@rsyd.dk Dato: 06. januar 2017 Telefon: 2496 5613 Aktivitetsudvikling og økonomigrundlag på fødselsområdet

Læs mere

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...2 2 Formål...2 3 Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning...3 4 Kommunikation ved fødsler...5 4.1 Ukomplicerede fødselsforløb...5

Læs mere

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg & Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9864 Telefon: 76631313

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring gravide med risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin 2012 Region Syddanmark og

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Fødeplanambulatoriet Samtaler og fødselsaftaler Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Velkommen til Fødeplanambulatoriet Fødeplanambulatoriet

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Kendt jordemoder-ordning

Kendt jordemoder-ordning Velkommen i... Kendt jordemoder-ordning Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinik Hvad er Kendt jordemoder-ordning? I Kendt jordemoder-ordning er vi et team af tre jordemødre,

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke parrets forældrekompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Forløbsplaner i praksis

Forløbsplaner i praksis Forløbsplaner i praksis Formålet med workshoppen At inspirere hinanden i arbejdet med jordemoderkonsultationerne Introduktion Indhold Tre eksempler på arbejde med jordemoderkonsultation fra et udviklingssynspunkt

Læs mere

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark 4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7 IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark Det danske sundhedsdatanet - i Syddanmark Almen læger 300 lægepraksis Ca. 16 forskellige journalsystemer Apoteker

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Det gode patientforløb Normale fødsler Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Forløbsprogram: Normale fødsler 1. Indledning... 2 1.1 Formål... 2 2. Resumé... 5 3. Fødsel hvor

Læs mere

Udkast til Fødselsplan

Udkast til Fødselsplan Udkast til Fødselsplan Høringsversion. Juni 2009 1. FORORD...2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ...3 2.1 DISPOSITION...5 3. RAMMER OG UDFORDRINGER...6 3.1 NATIONALE OG REGIONALE FORMELLE RAMMER...7 3.2 UDFORDRINGER

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nænsomhed BETALER SIG

Nænsomhed BETALER SIG Nænsomhed BETALER SIG Mandag den 7. oktober 2013 Jordemoderkonferencen Overlæge Inge Olga Ibsen, Leder af: Familiecentret OUH, Patienthotellet 1.sal Består af: 1. Familieambulatoriet Region Syddanmark

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Forord Ammepolitikken som gælder for Regionshospitalet Randers er resultatet af et samarbejde mellem Fødegangen

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

3.1.1 APOPLEKSI Standard

3.1.1 APOPLEKSI Standard 3.1.1 APOPLEKSI Udredning, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut apopleksi foregår i henhold til klinisk, evidensbaseret praksis formuleret på baggrund af Referenceprogram for behandling

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier May Olofsson overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn 2

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Forældrenes oplevelser af fødegangene Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger LUP fødende 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Barnets og familiens trivsel i centrum

Barnets og familiens trivsel i centrum Barnets og familiens trivsel i centrum - den sammenhængende kommunale og regionale indsats fra graviditeten til barnets første to uger Udviklet i samarbejde mellem Fødestederne Herning og Holstebro samt

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Audit på genindlæggelser af nyfødte. Tværsektorielt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital

Audit på genindlæggelser af nyfødte. Tværsektorielt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital Abstract Antallet af nyfødte børn som genindlægges inden for den første måned, har været stigende i takt med at barselopholdet er blevet stadig kortere. Der er begrænset viden om årsager til genindlæggelser

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Fødselsplan. Region Nordjyllands plan og mål på fødselsområdet. Side 1 af 43

Fødselsplan. Region Nordjyllands plan og mål på fødselsområdet. Side 1 af 43 Fødselsplan Region Nordjyllands plan og mål på fødselsområdet Side 1 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 RESUME... 5 FORMÅL OG RAMMER... 6 Afsnit 1: Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Rådgivning ved abortus provocatus

Rådgivning ved abortus provocatus Rådgivning ved abortus provocatus Alment...2 Abort/fosterreduktion efter den normale abortsgrænse (12. graviditetsuge)...3 Samrådsabort hvis kvinden er under 18 år (sundhedsloven 99)...3 Arbejdsgang ved

Læs mere