Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 10.april 2013 Udarbejdet af: Anne Uller Telefon: Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark 1. Indledning I dette notat gives status på arbejdet med implementering af Fødeplanen, samt evaluering af de væsentligste aspekter af Fødeplanen i Region Syddanmark. Evalueringen tager udgangspunkt i statusbeskrivelser og tilbagemeldinger via følgegruppen til Fødeplanen. Udkast til evaluering er godkendt i Følgegruppen til Fødeplanen 1 marts 201 I forhold til patienternes oplevelse, er der netop for første gang gennemført spørgeundersøgelse til alle fødende i Danmark i form af Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) Resultater fra undersøgelsen opgøres i marts-april 2013 og offentliggøres primo maj 201 Det patientoplevede perspektiv vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark er derfor ikke indskrevet i denne evaluering, men bliver fremlagt separat efter datoen for offentliggørelse af resultaterne. Baggrund Fødeplan for Region Syddanmark er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og den seneste specialeplan på området. I forhold til anbefalingen vedr. kommunale opgaver, henvises der dels til Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009, dels til Anbefalinger om Forebyggende Sundhedsydelser til Børn og Unge af Fødeplanen er den første regionale plan for det samlede patientforløb vedr. graviditet, fødsel og barsel efter regionens dannelse, og afløser de fire tidligere amters planlægning på området. Fødeplanen blev godkendt i regionsrådet den 1 december 2010 med bemærkninger på nedenstående områder. Opfølgningen på de skitserede punkter uddybes afsnit 6.1. Om ambulant fødsel for førstegangsfødende: På baggrund af bemærkningerne i mange af høringssvarene vedr. ambulant fødsel for førstegangsfødende, bør der i Fødeplanen tages højde for den utryghed førstegangsfødende kan have i forhold til ambulant fødsel. Det bør fastholdes, at ambulant fødsel er det generelle tilbud til førstegangsfødende med forventet ukompliceret forløb. Men i de få tilfælde, hvor kvinden på trods af dialog om udskrivelsen og opfølgende tilbud fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, sikres der tilbud om barselshvile på sygehuset. Følgende præcisering blev indsat i Fødeplanen: Førstegangsfødende med forventet ukompliceret fødsel vil blive forberedt til ambulant fødsel (dvs. udskrivelse inden for de første 24 timer efter fødslen). Der vil gennem hele forløbet frem til fødslen foregå en faglig vurdering af kvindens/familiens tilstand, og der vil blive taget hensyn til såvel fysiske, psykiske og sociale forhold hos mor og barn inden udskrivelse fra fødestedet. Endvidere vil udskrivelsen foregå i en dialog med kvinden og hendes partner. Hvis en kvinde er utryg ved at skulle hjem til barsel går personalet i dialog med kvinden for at afdække årsagen til utrygheden. Dette med henblik på målrettet at kunne støtte, rådgive og vejlede kvinden/familien, herunder aftale opfølgende tilbud. Hvis den førstegangsfødende fortsat er utryg ved at skulle hjem il barsel, har hun ret til 1 Senest erstattet af Vejledning om Forebyggende Sundhedsydelser til Børn og Unge pr. 1. marts

2 barselshvile på sygehuset, således at ingen kvinde/familie efterlades med en opfattelse af, at de er blevet presset til ambulant fødsel". Om Konsultationssteder: Konsultationsstederne i Ølgod, Nr. Lyndelse, Nordborg og Give opretholdtes. Underlaget for disse konsultationssteder vurderes efter et år. Om hjemmefødsel: På baggrund af høringssvarene anbefales model 2 med "kendt jordemoder kombineret med hjemmefødselsordning. Dog skal regionsrådet hurtigst muligt have forelagt et nærmere beslutningsgrundlag for, om der er basis for gennemførelse af udbud af privat hjemmefødselsordning (model 3) i et eller flere sygehusoptageområder af regionen. Beslutningsgrundlag vedr. udbud af privat hjemmefødselsordning blev fremlagt regionsrådet 30.maj 2011 og man besluttede at der ikke skulle iværksættes udbud. Det blev endvidere besluttet at sagen skal følges, og grundlaget vurderes igen om et år. Det blev endvidere bemærket, at Sygehusene på baggrund af Fødeplanen skulle udarbejde konkrete gennemførelsesplaner med henblik på, at Fødeplanen iværksættes i løbet af Og at Fødeplanen skulle evalueres om 1-2 år. I foråret 2011 blev der nedsat en følgegruppe til Fødeplanen med repræsentanter fra alle fødesteder, almen praksis og de kommunale sundhedsplejersker. Der blev udarbejdet tids - og handleplan og implementeringen påbegyndt pr. 1. april Ambulante fødsler til alle med ukompliceret forløb blev iværksat pr. 1. september 2011, og implementeringen på øvrige områder er foregået trinvist. Sundhedsstyrelsen har varslet revision af afsnittet om barselsomsorgen i Anbefalinger om Svangreomsorgen. De har været i høring regionalt og kommunalt og var forventet ultimo 2012, men afventes fortsat i den endelige udformning. Når de reviderede anbefalinger foreligger, skal det vurderes, om Fødeplanen skal tilpasses på relevante områder. Formål med Fødeplanen Formålet med Fødeplan i Region Syddanmark er at tilbyde gravide og fødende et højt kvalificeret og attraktivt tilbud under graviditet, fødsel og barsel. Et sammenhængende, genkendeligt og ensartet forløb på tværs af fag- og sektorgrænser, uanset hvor i regionen man er bosiddende og med kvinden/familien i centrum. Ligeledes er det hensigten, til stadighed at forbedre fødselshjælpens resultater - og sikre en optimal udnyttelse af den primære og sekundære sundhedstjeneste, både kvalitativt og kvantitativt. Målgruppen for Region Syddanmarks fødeplan er: Sundhedsfaglige ledere Administratorer og beslutningstagere Sundhedspersonale i region og kommuner Fødeplanen er derfor dels udviklet som et fælles grundlag, som beskriver opgaver, ansvarsfordeling og samarbejde imellem de forskellige faggrupper, dels som et arbejdsredskab og opslagsværk til brug i det daglige arbejde for de fagprofessionelle. Fødeplanen er opdelt i en generel planlægningsdel og et særligt afsnit med faglige visitationsretningslinjer, gældende for almen praksis, sygehusene og den kommunale sundhedspleje. Fødeplan og Visitationsretningslinjer er optrykt i et oplag og er formidlet bredt til alle samarbejdsparter og interessenter på området. Materialet er desuden tilgængeligt på regionens hjemmeside: og på VisInfoSyd: Side 2 af 17

3 Fødeplanens indhold Der er med Fødeplanen ikke lagt op til grundlæggende ændring af svangreområdet i Region Syddanmark. Der er tale om en styrkelse af indsatsen på forskellige områder, for at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger om Svangreomsorgen og for at imødekomme kvindernes/familiernes ønsker og behov. På andre områder er der sket en harmonisering af de regionale tilbud, så kvinderne og familierne sikres de samme tilbud af høj kvalitet, uanset hvor i regionen de er bosiddende. Endvidere er tilbuddene beskrevet og søgt tydeliggjort, således at de udover at være kendte i eget regi, også er kendte af tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere og ikke mindst af de gravide og nybagte familier i regionen. I Fødeplanen er der sat fokus på samarbejde, sammenhæng og kommunikation på tværs af sektorerne med henblik på, at kvinderne/ familierne oplever kontinuitet i hele forløbet. Der er også sat særligt fokus på IT-understøttelse både af de regionale arbejdsgange og det tværsektorielle samarbejde med kommunerne, eksempelvis via arbejdet med udvikling af elektronisk fødselsanmeldelse til sundhedsplejen. Endvidere er der sat fokus på ensartet registrering af aktiviteter på det obstetriske område på tværs af fødestederne og dermed bedre muligheder for kvalitetsudvikling og monitorering af området. Fagligt støtter Fødeplanen den udvikling, der allerede er i gang inden for svangreområdet, f. eks indsatsen i forhold til social ulighed i sundhed. Dette afspejler sig i en grundig beskrivelse af de særlige indsatsområder overfor gravide med forbrug af alkohol og rusmidler, tobak, overvægt og særlige belastede og udsatte gravide. Hertil kommer, at der er lagt endnu større vægt på gravide med psykiske lidelser og gravide med sociale problemstillinger end tidligere. De psykologiske aspekter i forbindelse med graviditet, fødsel og forældredannelse og den første tid sammen med et spædbarn - herunder faderens vigtige rolle - har ligeledes fået større bevågenhed end tidligere. Tilbuddene deles op i generelle tilbud til alle og i tilbud til særligt udsatte det vil sige kvinder/familier som er særlig udsatte af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Overordnet er intentionen, at det normale svangreforløb skal forblive normalt, og at kvinder/familier med behov, skal tilbydes mere målrettet støtte, rådgivning og vejledning via forskellige sundhedsfremmende og forebyggende tilbud både i regionalt og kommunalt regi. Hermed udnyttes ressourcerne i sundhedsvæsnet bedst muligt - også ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der er lagt særlig vægt på forberedelse af den gravide familie til den forestående fødsel og tiden efter fødslen i form af forbedret fødsels - og forældreforberedelse til alle 2, samt en differentiering af tilbuddet i forhold til gravide/familier med særlige behov - både før og efter fødslen. Alle tilbydes dog efterfødselssamtale med jordemoder om forløbet og der er mulighed for supplerende samtaler ved behov. Såvel første- som flergangsfødende med ukompliceret forløb forberedes til ambulant fødsel. Ambulant fødsel i Region Syddanmark indebærer, at såfremt mor og barn har det godt, udskrives de indenfor 24 timer efter fødslen fra fødegangen til barselhvile i eget hjem. Kvinder og nyfødte børn med behov for indlæggelse på grund af medicinske, sociale og/ eller psykologiske forhold, tilbydes indlæggelse efter en faglig vurdering. Hvis en førstegangsfødende er utryg ved at skulle hjem til barsel, har hun ret til barselshvile på sygehuset, således at ingen kvinde/familie efterlades med en opfattelse af, at de er blevet presset til ambulant fødsel. 2 Ved at give tilbud til alle og ikke kun førstegangsfødende tilgodeser man blandt andet kvindens partner, som godt kan være førstegangsfar, når mor er flergangsfødende. Side 3 af 17

4 Der er oprettet barselsklinikker ved fødestederne, som sørger for, at der er et døgnbaseret tilbud på fagligt højt niveau til ambulant opfølgning den første uge efter udskrivelsen. Med barselsklinikkerne er der adgang til hele sygehusets specialiserede ekspertise og beredskab, og der er mulighed for åben indlæggelse af både mor og barn ved behov uden lægehenvisning - den første uge efter udskrivelsen. Det ambulante tilbud gives i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om screening af nyfødte, og fødestedernes faglige ansvar for mor og barns trivsel den første uge efter fødslen. Der er tilbud om hjemmebesøg v. jordemoder efter vurderet behov og dialog med familien; det tilbydes ikke rutinemæssigt til alle. De ambulante besøg i barselsklinkken søges samlet så meget som muligt, for at familien belastes mindst muligt af transport til og fra fødestedet. Der er mulighed for opfølgende besøg på fødestedet efter behov. For at understøtte familiens trivsel og sikre en god overgang til den primære sundhedstjeneste anbefales det, at den kommunale sundhedspleje aflægges hjemmebesøg indenfor den første uge efter udskrivelsen. Ved ambulante- og hjemmefødsler anbefales besøg på - 5.dagen. Sundhedsplejens besøg er beskrevet i henhold til Vejledning om Forebyggende Sundhedsydelser til Børn og Unge (SST, 2007 opdateret i 2011) og skal ses som et supplement til sygehusets indsats overfor familien. Efter den første uge overgår det faglige ansvar for familien til egen læge og den kommunale sundhedsplejerske. Elementer af Fødeplanen som vedrører det tværsektorielle samarbejde med kommunerne indgår i Sundhedsaftalerne for , i aftalen om Indlæggelse og Udskrivelser. Til de mest sårbare gravide og udsatte børn er der etableret forskellige forebyggende og koordinerende tilbud. Herunder det regionale Familieambulatorium til gravide med rusmiddelforbrug i graviditeten - og til børn, som har været udsat for rusmidler i fostertilværelsen. Børnene følges fra graviditeten op til skolealderen i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Familieambulatoriet er ledelsesmæssigt forankret ved OUH med satellitter på matriklerne i hhv. Kolding, Esbjerg og Sønderborg for at sikre størst mulig geografisk dækning i regionen. Etableringen af Familieambulatoriet i Region Syddanmark er understøttet af projektmidler fra Sats-puljen En skematisk oversigt over basisforløb og tilbud i graviditet, fødsel og barsel kan ses i bilag Implementering af Fødeplanen Implementeringen koordineres og følges i følgegruppen til Fødeplanen, som mødes ca. 4 gange årligt. Formand for følgegruppen er sygeplejefaglig direktør for Sygehus Sønderjylland, Grete Kirketerp, og gruppen består af i alt 27 repræsentanter fra fødestederne, kommunerne, almen praksis og sundhedsstaben. Arbejdet i følgegruppen understøttes administrativt af sundhedsstaben i regionen. Den største del af implementeringen er foregået på regionens fødesteder. Det har hele tiden været en stor udfordring, at implementeringen både i form af interne omlægninger og etablering af nye tilbud har skullet foregå udgiftsneutralt uden tilførsel af ressourcer til området. Det økonomiske perspektiv uddybes nærmere i afsnit 7. Det lokale samarbejde og implementeringen drøftes løbende, dels i følgegruppen til Fødeplanen, dels i de lokale samordningsfora og/eller underudvalg til disse, samt i diverse mødefora mellem fødestederne og de kommunale sundhedsplejersker. Dialogen og samarbejdsklimaet i følgegruppen er godt og konstruktiv. Forhold vedr. faglige visitationsretningslinjer drøftes og justeres løbende af Visitationsgruppe, som består af praktiserende læger, jordemødre, fødsels- og børnelæger. Visitationsretningslinjerne tager udgangspunkt i gældende specialeplan og anbefalede faglige retningslinjer indenfor svangreområdet. Side 4 af 17

5 Til at understøtte implementeringen, er der endvidere nedsat en række tværfaglige og tværsektorielle arbejdsgrupper. En gruppe har udarbejdet regional manual til den fødsels- og forældreforberedende undervisning, som i dag anvendes på alle fødesteder. En anden gruppe har udarbejdet oplæg til fælles Ammepolitik gældende for både region og kommuner, som netop i efteråret 2012 er vedtaget og udsendt. 3 En tredje gruppe har arbejdet med ensretning og harmonisering af informationsmateriale til patienterne, og har udarbejdet pjecer og materiale til regionens hjemmeside. En gruppe har udarbejdet forslag om etablering af sorggrupper til forældre ved spædbarnsdød og en gruppe arbejder med etablering af regionalt perinatal audit. Endelig beskæftiger en gruppe sig med kvalitetsdata og monitorering af Fødeplanen, og der er efterhånden etableret faste datatræk på en lang række områder. Det er planen, at data fra primo 2013 skal være tilgængelige i ledelsesinformationssystemet SydLis og at data opgøres både på sygehus og kommuneniveau. 6. Status på implementeringen Som nævnt indledningsvist, blev der i foråret 2011 udarbejdet en implementeringsplan. Den omfattende plan er i store træk blevet fulgt, men der er områder, som har krævet længere implementeringstid og hvor der har været større udfordringer med implementeringen end ventet. Endelig er der en række øvrige elementer, som i henhold til Fødeplanen har skullet implementeres senere, f. eks forslag vedr. tilbud om sorggrupper til forældre ved spædbarnsdød og etablering af perinatal audit. Begge tiltag er undervejs. Til brug for denne evaluering, er alle fødesteder og kommuner bedt om en tilbagemelding på implementeringsplanen. Der er tilbagemeldinger fra alle fødesteder, fra almen praksis repræsentanter i følgegruppen og 18 af regionens 22 kommuner. Odense Kommune har udarbejdet et supplerende notat til statusoversigten. En skematisk oversigt med status på implementeringen kan ses i bilag 2a, 2b og 2c. Bilaget er opdelt hhv. i almen praksis, fødesteder, kommuner samt øvrige tiltag. Sammenfattende ses, at elementer i almen praksis og stort set alle de sygehusspecifikke områder nu er implementeret. Senest, kendt jordemoder/hjemmefødselsordning i Odense pr og jordemoderkonsultation som gruppetilbud i Odense pr Man har i løbet af 2012 endvidere arbejdet på at samle familiens ambulante besøg efter fødslen mest muligt på alle fødesteder. For kommunernes vedkommende, tilbydes der hjemmebesøg ved sundhedsplejen indenfor første leveuge i stort set alle kommuner. Senest har man i Billund og Esbjerg Kommune vedtaget, at der primo 2013 skal ske tidligt sundhedsplejerskebesøg indenfor barnets første leveuge. Alle kommuner tilbyder graviditetsbesøg efter henvisning til kvinder med kompliceret forløb. En del, men ikke alle kommuner, har samarbejde med fødestederne omkring fødsels- og forældreforberedende undervisning, enten i det regionale eller i de enkelte kommuners tilbud. Enkelte kommuner har planer om at starte nye aktiviteter i 201 Et mindre antal kommuner tilbyder specifikke forebyggelsestilbud til gravide i form af rygestop-kurser og/eller tilbud til overvægtige gravide. Øvrige kommuner henviser til generelle forebyggelsestilbud i kommunen. Kun to kommuner angiver, at der er tilbud om fysisk træning/efterfødselstræning v. fysioterapeut. Alle kommuner og fødesteder er i færd med at implementere den fælles tværsektorielle Ammepolitik. Det nyetablerede regionale Familieambulatorium er kommet godt fra start, men det har været udfordrende at etablere et regionalt tilbud fordelt på de forskellige matrikler. Familieambulatoriet er 3 Ammepolitikken kan ses på: Side 5 af 17

6 ledelsesmæssigt forankret ved OUH, Odense og samarbejdet med de øvrige fødesteder følges ledelsesmæssigt herfra. Der har også været udfordringer på landsplan, som har forsinket implementeringen, og samme med de øvrige regionale Familieambulatorier ansøges i øjeblikket om forlængelse af projektperioden til og med 201 Patient status 2012/2013 Region Syddanmark Børn Gravide Sønderborg Kolding Esbjerg Odense/Svendborg I alt Det aktuelle antal gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet i Region Syddanmark 2012/12 ses nedenfor. Kilde: Familieambulatoriet, januar 201 Der arbejdes internt på en alternativ løsning i forhold til organiseringen af arbejdet vedr. opfølgning af børnene efter fødslen. Der har vist sig at være særlige udfordringer i den jyske del af Familieambulatoriet vedr. børnelægernes deltagelse i relation til specialeplanen for socialpædiatri, og generelt er det er udfordring, at der i det oprindelige projekt ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til, at der sker en akkumulation af antallet af børn, fordi de skal følges helt op til skolealderen (6-7 år). Det viser sig nu i form af problemer med kapacitet og ventetid til behandling af børnene - både i Region Syddanmark og i de øvrige regioner. Forhold vedr. Familieambulatoriet beskrives uddybende i et særskilt notat, som fremlægges efterfølgende. Vedr. det tværsektorielle samarbejde, er der i efteråret 2012 udarbejdet Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark Aftalen indgår som tillæg til Grundaftalen om indlæggelse og udskrivelse 4 og præciserer blandt andet ansvars- og rollefordeling i de enkelte sektorer omkring forløbene, beskriver vejledninger vedr. henvisning af gravide indenfor målgruppen, samt at der er entydige kontaktinformationer for alle parter i samarbejdet. I forhold til 4 Samarbejdsaftalen kan ses på: Side 6 af 17

7 kommunerne er aftalt, at der er én indgang pr. kommune, og det er kommunen, som sørger for den fornødne interne koordinering på tværs af forvaltningen. Kontaktinformationer opdateres på VisInfoSyd. Vedr. de øvrige tiltag, er en del af de iværksatte initiativer afsluttede, men der arbejdes fortsat med regionale udvikling og understøttelse af en lang række tiltag som: IT-understøttelse af Fødeplanen, ensartet registreringspraksis, arbejdet med kvalitetssikring og monitorering, udgivelse og opdatering af regionalt informationsmateriale, opdatering af materiale på hjemmeside og VisInfoSyd, etablering af perinatal audit og perinatal audit database, udvikling af database vedr. gravide diabetikere og overvægtige gravide, etablering af faglige netværksgrupper på tværs af fødestederne, mv. Endvidere skal der sikres regional opfølgning vedr. den fælles Ammepolitik. Forslag vedr. etablering af sorggrupper til forældre, som oplever spædbarnsdød er udarbejdet og under sagsbehandling. Til at understøtte arbejdet vedr. mere ensartet registreringspraksis er der netop vedtaget, at der skal nedsættes en supplerende regional registreringsgruppe med repræsentanter fra alle fødesteder. Vedr. IT-understøttelse af Fødeplanen har Regionsrådet netop vedtaget anlægsbevilling til elektronisk fødselsmodul til Cosmic (Cosmic Birth) og der arbejdes med udvikling af elektronisk fødselsanmeldelse i Cosmic PAS. Denne implementeres først ved Sygehus Lillebælt, dernæst ved Sydvestjysk Sygehus i løbet af foråret 201 Fra Fyn sendes allerede elektronisk fødselsanmeldelse til 20 kommuner, som er i stand til at modtage MedCom-standarden DIS32, men der skal ske tilpasninger i takt med sygehusenes implementering af Cosmic PAS og EPJ. I takt med dette skal der også ske tilpasning af de kommunale systemer, så disse bliver i stand til at modtage oplysninger i henhold til den seneste MedCom-standard, XDIS3 For nuværende er det Billund, Esbjerg og Vejle kommune, som deltager i pilotprojekt om modtagelse af fødselsanmeldelse i henhold til seneste standard. For at kunne modtage fødselsanmeldelse fra Cosmic Pas, skal alle øvrige kommuner have opdateres deres systemer til den seneste MedCom standard. Uddybning af status vedr. elektronisk kommunikation mellem sygehuse og kommuner, kan ses i bilag 2d og 2e. Sager af betydning for svangreomsorgen drøftes løbende i regi af følgegruppen, og nye indsatsområder identificeres og prioriteres. I 2013 vil der eksempelvis være et særligt fokus vedr. amning og opsporing af fødselsdepressioner, foruden de allerede iværksatte tiltag Særlige fokusområder Som beskrevet i indledningen, er der en række fokusområder i relation til Regionsrådets godkendelse af Fødeplanen, som vil blive uddybet nærmere Ambulante fødsler 6.1. Konsultationssteder vurdering af underlag 6.1. Hjemmefødsler/kendt jordemoderordning, 6.1. Grundlag for udbud af privat hjemmefødselsordning Ad Ambulante fødsler Ved Fødeplanens vedtagelse blev det antaget, at godt halvdelen af de fødende ville blive udskrevet indenfor 24 timer efter fødslen. I forvejen var det godt en tredjedel af de fødende, som blev udskrevet indenfor et døgn. Alle fødesteder - bortset fra Svendborg og Haderslev/Sønderborg - havde gennem adskillige år haft ambulant fødsel som standardtilbud til ukomplicerede flergangsfødende. Med Fødeplanen blev dette udvidet til førstegangsfødende, og OUH Svendborg og Sygehus Sønderjylland skulle have samme barselstilbud som de øvrige fødesteder. Man har fulgt data vedr. de ambulante fødsler nøje siden primo 2012, og har drøftet og fagligt vurderet de ambulante fødsler på hvert møde i følgegruppen til Fødeplanen. De tidlige udskrivelser har endvidere Side 7 af 17

8 været genstand for hyppige drøftelser med kommunerne, som har været bekymrede for konsekvenser af den regionale fødeplan. I nedenstående ses en samlet oversigt over udviklingen i fødselstal og andel ambulante fødsler for hele regionen. Samlet set er antallet af ambulante fødsler steget med 283 siden 2010 og fødselstallet faldet med ca i alt 10 %. Total Reg. Syddanmark Andel Andel Andel Ændring i antal 0-24 timer % % % 283 Mere end 24 timer % % % Total % Fald i fødselstal Kilde: Sundhedsdokumentation, marts 2013 For at monitorere udviklingen på området, er der udarbejdet et datasæt vedr. nyfødtes indlæggelsestid efter fødslen, nyfødtes genindlæggelser og ernæringsbetingede genindlæggelser, ambulante besøg til nyfødte og mødre, mødres genindlæggelser samt mødres telefonkonsultationer. Data opdateres løbende og er opgjort til og med kvartal 201 Det samlede datasæt kan ses i bilag Af tabel 1 fremgår, at andelen af ambulante fødsler frem til kvartal 2011 lå på ca. 30 % af alle fødsler i regionen. I kvartal 2011 var andelen steget til ca. 37 %, men ved udgangen af 2012 ligger andelen på knapt 36 %. Der er forskel på fødestederne og andelen varierer i perioden. På OUH er andelen så godt som uændret eller faktisk blevet mindre; dette skyldes primært, at andelen af komplicerede fødsler på OUH er blevet større med de seneste visitationsretningslinjer, som medfører at flere kvinder fra Svendborg med komplicerede forløb henvises til fødsel i Odense. I kvartal 2012 var således kun ca. 25 % af fødslerne ambulante i Odense. Sygehus Sønderjylland har haft den største udvikling i andelen af ambulante fødsler - fra 23 % primo 2010 til 42 % ved udgangen af 201 Sydvestjysk Sygehus har i kvartal 2012 den højeste andel ambulante fødsler i regionen med 43,5 %. For alle fødesteder har det haft betydning for andelen af ambulante fødsler, at der med formuleringen i Fødeplanen omkring kvindens oplevelse af tryghed ved udskrivelsen, har skullet tages et ekstra hensyn og tilbydes længere indlæggelse ved oplevet utryghed. Set ud fra den samlede andel ambulante fødsler, er der således kun sket en begrænset implementering af Fødeplanens intentioner om ambulant fødsel til alle med ukompliceret forløb. Men der tages hensyn til de fødendes oplevelse af tryghed inden udskrivelsen, og der er indført en række forberedende og opfølgende tiltag, som giver bedre kvalitet i tilbuddene end tidligere. Der er blandt andet indført tilbud om fødsels- og forældreforberedelse til alle inklusiv den vordende fader og der er blevet iværksat mere systematisk opfølgning efter fødslen til alle, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Endvidere er samarbejdet med de kommunale sundhedsplejersker blevet tættere og opmærksomhed på koordinering af tilbuddene er blevet bedre. Det ikke opfattelsen i følgegruppen til Fødeplanen, at der er særlige problematikker vedr. førstegangsfødende. Der tages som nævnt ovenfor hensyn til, at alle fødende skal føle sig trygge inden de tager hjem efter fødslen, ligesom det er en forudsætning, at forløbet har været helt ukompliceret for både mor og barn. Data vedr. indlæggelsestid er endnu ikke opgjort for hhv. første- og flergangfødende, der arbejdes på disse variable, som vil indgå i de kommende fødselsdata i SydLis. Side 8 af 17

9 Genindlæggelser af nyfødte For at vurdere, om de tidlige udskrivelser har ført til flere genindlæggelser af nyfødte, har man fulgt det totale antal genindlæggelser og andelen af genindlæggelser med alvorlige, ernæringsmæssige diagnoser for nyfødte. Det ses i tabel 2, at den totale andel genindlæggelser af nyfødte varierer en smule i perioden og mellem fødestederne. Totalt for Region Syddanmark er andelen steget marginalt fra ca. 7 % i 2010 til 8 % i kvartal 201 Det vurderes, at muligheden for genindlæggelse er væsentlig og nødvendig - og er med til at skabe tryghed for den nybagte familie og sikre den rette faglige opfølgning i barnets/familiens første levetid. Der er mulighed for åben indlæggelse indenfor den første uge efter udskrivelsen via Barselsklinikkerne dette sikrer enkle og smidige arbejdsgange omkring evt. genindlæggelser - både for mor og barn. Ser man på genindlæggelser på grund af alvorlige, ernæringsbetingede diagnoser hos de nyfødte, tabel 3, er andelen og antallet i hele regionen lavt, kun 2,4 %. Det ses, at OUH har en højere andel end SVS, som har de fleste ambulante fødsler. Man har drøftet de ernæringsbetingede genindlæggelser i følgegruppen til Fødeplanen, og man finder, at det ligger på et fagligt acceptabelt niveau. Tallene siger i øvrigt ikke noget om, hvor længe de genindlagte nyfødte har været indlagt efter fødslen om det er børn af ambulant fødende eller med længere indlæggelse. Data vil senere blive opgjort i forhold til indlæggelsestiden. Fagligt finder man det vigtigst, at der er etableret et godt system til at opspore og behandle de nyfødte, som ikke trives efter fødslen, uanset om de er indlagte eller gået tidligt hjem efter fødslen. Netop derfor vurderes kontakten med familien dagen efter fødslen fra fødestedet, samt den ambulante opfølgning på fødestedet - dagen efter fødslen ved rutineret og specialiseret personale meget vigtig, ligesom det er væsentligt, at sundhedsplejen kommer på hjemmebesøg indenfor den første uge efter udskrivelsen og er med til at vurdere barnets trivsel i hjemlige omgivelser. Det er den fælles indsats og samarbejdet på tværs af sektorer, som sikrer det bedste og sikreste forløb for både mor og barn uanset indlæggelsestiden. Om amning I forhold til at vurdere barnets trivsel på lidt længere sigt, er der et stort ønske om at følge ammefrekvensen for nyfødte i Region Syddanmark. Dette er også interessant i forhold til, at der er udarbejdet en tværsektoriel Ammepolitik for alle sektorer i regionen, netop med det formål at støtte og fremme amningen af nyfødte i regionen. (I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området). Vellykket ammestart og vedligeholdelse af amning er påvirket af mange faktorer, herunder sundhedspersonalets kompetencer og evne til at vejlede på en ensartet og opdateret måde i forhold til den enkelte families forløb og behov. Dette adresseres i den fælles Ammepolitik. Vedr. data til monitorering af ammefrekvensen, har det siden primo 2012 været obligatorisk for kommunerne via Fællesindholdet at indberette oplysninger vedr. amning til Sundhedsstyrelsens børnedatabase, men det har endnu ikke været muligt at få samlede data fra Sundhedsstyrelsen/Statens Seruminstitut. Oplysningerne registreres i de kommunale sundhedsplejesystemer og nogle kommuner har oplevet et fald i ammefrekvensen, andre har oplevet en stigning. Der er endnu ikke et samlet overblik for alle kommuner, men så snart data er tilgængelige, vil de indgå i den samlede monitorering af svangreområdet. Indtil da arbejdes der på, at manuelt registrerede data fra de kommunale systemer, så vidt muligt kan indgå i monitoreringen. Amning vil fremadrettet være et særligt fokusområde i følgegruppen til Fødeplanen. Patientoplevet kvalitet I forhold til den patientoplevede kvalitet, vil de snarlige resultater fra LUP Fødende give et billede af, hvordan de syddanske familier oplever såvel de regionale som kommunale tilbud i forbindelse med Side 9 af 17

10 graviditet, fødsel og barsel. Resultater vedr. de fødendes oplevelse af tryghed ved tidlig udskrivelse afventes med særlig opmærksomhed. Der arbejdes på, at data kan opgøres på kommuneniveau, hvilket giver mulighed for mere målrettet opfølgning på undersøgelsens resultater. Sammenfatning Sammenfattende vedr. indførelse af ambulante fødsler til fødende med ukompliceret forløb, kan der konkluderes: Der er endnu ikke så mange ambulante fødsler, som forventet andelen udgør ca. 36 % af de fødende. Data vedr. nyfødtes genindlæggelser følges tæt, og andelen ligger på et fagligt acceptabelt niveau. Der er etableret et godt fagligt tilbud til familierne - både inden og efter fødslen - i form af fødselsog forældreforberedelse for begge forældre med fokus på tidlige udskrivelse og understøttelse af amning, barselsklinikker ved alle fødesteder med nem adgang til ambulant kontrol og genindlæggelse ved behov, samt tilbud om efterfødselssamtale ved jordemoder til alle Fødestederne tilstræber at samle de ambulante besøg mest muligt. Det er kommet større fokus på sundhedsplejens første besøg i hjemmet, og stort set alle kommuner aflægger nu hjemmebesøg indenfor den første uge efter udskrivelsen. Der er udarbejdet og implementeret en fælles Ammepolitik for alle sektorer, som blandt andet skal understøtte vejledningen til familier som føder ambulant. Ammefrekvensen for nyfødte i Region Syddanmark vil blive fulgt, så snart SST kan levere de indberettede data fra kommunerne, eller kommunerne kan levere data fra egne systemer. Medlemmer af følgegruppen til Fødeplanen oplever, at ambulante fødsler både for første og flergangsfødende - fungerer godt, og der er opnået et bedre samarbejde på området. Vedr. førstegangsfødende, vurderes der ikke at være særlige problematikker for denne gruppe. Der tages hensyn til, at alle fødende skal føle sig trygge inden de tager hjem efter fødslen, ligesom det er en forudsætning, at forløbet har været ukompliceret for både mor og barn. Hensynet til oplevet tryghed har betydning for andelen af ambulante fødsler. Overordnet er det et ønske om at samarbejde om patientforløbene og man er klar over, at det er den fælles indsats og samarbejdet på tværs af sektorer, som sikrer det bedste og sikreste forløb for både mor og barn. Patienternes oplevelse af ambulante fødsler vil fremgå af resultater fra LUP Fødende, som offentliggøres ultimo april/primo maj 201 Ad 6.1. Konsultationssteder vurdering af underlag vedr. jordemoderkonsultationer i Nr. Lyndelse, Ølgod, Give og Nordborg. I forbindelse med forelæggelse af Fødeplanen var oplægget, at jordemoderkonsultationerne i Ølgod, Give, Nordborg og Nr. Lyndelse skulle nedlægges samtidig med yderligere 9 mindre konsultationer fordelt i regionen. Man ville således reducere fra 38 til 25 konsultationssteder. Baggrunden for forslaget om nedlæggelse var, at man fra sygehusene rettede fokus i retning af en mere hensigtsmæssig drift af disse udgående funktioner - i enheder med bedre lokaleforhold, større volumen og et bredere fagligt tilbud pr. konsultationssted. Princippet for reduktion var, at der fortsat skulle være mindst en konsultation pr. kommune. Regionsrådet besluttede, at konsultationsstederne i Ølgod, Nr. Lyndelse, Nordborg og Give skulle opretholdtes. Og at underlaget for disse konsultationssteder skulle vurderes efter et år. Til vurdering af underlaget, er der indhentet oplysninger vedr. konsultationerne fra de ledende jordemødre i regionen: Vedr. Nr. Lyndelse: Side 10 af 17

11 o Konsultationen er velfungerende med et patientunderlag på ca. 90 gravide årligt. Der er ikke grundlag for at nedlægge konsultationsstedet. Vedr. Give: o Antallet af gravide med tilknytning til Sygehus Lillebælt Kolding er lavt, der er årligt kun ca. 55 gravide. o Det er uhensigtsmæssigt at opretholde en konsultation med så lille volumen, både af hensyn til driften og til det faglige tilbud. o Der kan gives et fagligt langt bedre tilbud med fødsels- og forældreforberedelse samt specialkonsultation i jordemoderkonsultationen i Vejle. o Det anbefales, at konsultationsstedet i Give nedlægges. Vedr. Ølgod: o Der er et begrænset antal gravide med tilknytning til Sydvestjysk Sygehus, i alt ca. 60 gravide årligt. o De fysiske rammer er kun egnet til individuelle konsultationer, og huset hvor konsultationen befinder sig, er sat til salg. o Der kan gives et fagligt bredere og bedre tilbud med fødsels- og forældreforberedelse, kendt jordemoderordning og specialkonsultation i henholdsvis Varde og Grindsted, som ligger km fra Ølgod. o Det anbefales at konsultationsstedet i Ølgod nedlægges. Vedr. Nordborg: o Jordemoderkonsultationen er midlertidig lukket, da det ikke har været muligt at finde egnede lokaler i Nordborg. o Den regionale jordemoderkonsultation indgår i etablering af det kommende Sundhedshus i Nordborg, hvor der er afsat lokaler til jordemoderfunktionen. Sammenfatning: Det anbefales, at konsultationen i Nr. Lyndelse opretholdes og konsultationsstederne i Give og Ølgod nedlægges. Konsultationen i Nordborg er omfattet af planen om etablering af sundhedshus i Nordborg. Ad 6.1. Hjemmefødsler Efter regionsrådets beslutningen om at etablere Model 2 dvs. hjemmefødselsordning kombineret med kendt jordemoderordning i regionalt regi - er ordningerne blevet etableret trinvist ved fødestederne. Fødestederne har valgt lidt forskellige modeller, men fælles for alle er, at en mindre gruppe jordemødre varetager graviditets- og fødselshjælp for en afgrænset gruppe gravide, som således får mulighed for at føde med en kendt jordemoder på sygehuset. Samme gruppe jordemødre varetager også alle opgaver omkring kvinder, som ønsker hjemmefødsel i fødestedets optageområde. Der er til alle ordninger indgået aftaler mellem sygehuset og Jordemoderforeningen, om de særlige arbejdsvilkår i en Kendt Jordemoderordning. Generelt er der stor tilfredshed og stor arbejdsglæde for jordemødrene i de etablerede ordninger. De beskrives fra alle fødesteder som værende velfungerende. Ordningen ved OUH er nyetableret. Status for ordningerne: Sygehus Lillebælt, Kolding: Kendt Jordemoder Ordning blev etableret 1. januar 201 Ordningen er for følgende grupper: gravide med tidligere traumatiske forløb og/eller fødselsangst (har tidligere været svært overvægtige gravide, men gruppen er ændret pr ) et antal tilfældigt udvalgte gravide Side 11 af 17

12 alle gravide, som ønsker hjemmefødsel Ordningen består af 3 jordemødre i et makkerskab, som deler 180 gravide med cirka 60 gravide pr. jordemoder. Ordningen etableres omkring en fælles konsultationsdag i Kolding. Derudover planlægger ordningen i princippet selv deres vagter, men der er altid én fra gruppen på vagt. De gravide er primært tilknyttet én jordemoder, men har mulighed for at træffe alle tre jordemødre i forbindelse med konsultation og fødselsforberedelse, som tilrettelægges samme med andre gravide i ordningen. Ved fødslen er det en af jordemødrene fra ordningen, som ledsager den gravide gennem hele forløbet, uanset om fødslen finder sted på sygehus eller i hjemmet. Ved ambulant fødsel på fødestedet, kontakter en fra ordningen den nybagte familie i det efterfølgende døgn. Ved hjemmefødsel varetager jordemødrene opfølgningen efter fødslen i hjemmet, bortset fra hørescreening af den nyfødte, som varetages ambulant i barselsklinikken. Der har i 2012 været 23 hjemmefødsler. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kendt Jordemoder Ordning blev etableret 1. april 201 Ordningen er etableret omkring jordemoderkonsultationen i Grindsted, og består af 3 jordemødre, som varetager hele forløbet for gravide tilknyttet konsultationen i Grindsted, samt alle i optageområde til SVS, som ønsker hjemmefødsel. Jordemødrene har en fast konsultationsdag hvor der er konsultation, fødsels- og forældreforberedelse og åbent hus arrangementer. De skiftes til at have vagt og der er altid én fra gruppen til rådighed når gravide fra ordningen skal føde. Der har i 2012 været 23 hjemmefødsler. Sygehus Sønderjylland Kendt Jordemoder Ordning i Sygehus Sønderjylland blev etableret 1.september 2012 Ordningen er etableret omkring jordemoderkonsultationen i Aabenraa, og de tre jordemødre i ordningen varetager det samlede graviditets- og fødselsforløb samt opfølgning efter fødslen for ca.120 gravide i et afgrænset geografisk område. Endvidere varetages forløb for alle, som ønsker hjemmefødsel i Sygehus Sønderjyllands optageområde. De gravide der kan vælge ordningen er bosiddende i følgende postnr.: 6070 Christiansfeld, 6093 Sjølund, 6094 Hejls, 6100 Haderslev, 6261 Bredebro, 6500 Vojens, 6510 Gram, 6520 Toftlund, 6534 Agerskov, 6535 Branderup, 6541 Bevtoft, 6560 Sommersted, 6580 Vamdrup, 6630 Rødding, 6660 Lintrup, 6760 Ribe, 6780 Skærbæk, 6792 Rømø. De tre jordemødre har en fast konsultationsdag, og skiftes til at have vagt på fødestedet, både til sygehus- og hjemmefødslerne i ordningen. Der har i 2012 været 11 hjemmefødsler i området. OUH Svendborg Kendt Jordemoder Ordning blev etableret 1. november Ordningen er organiseret omkring jordemoderkonsultationen i Ringe, og alle gravide tilknyttet denne konsultation, har mulighed for at føde med en kendt jordemoder. Der er tre jordemødre i ordningen, og foruden de gravide med tilknytning til Ringe, varetager jordemødrene også hele forløbet for alle, som ønsker hjemmefødsel i optageområdet til Svendborg Sygehus. Jordemødrene har en fast konsultationsdag om ugen, og skiftes til at have vagt, så der altid er én fra gruppen til at føde med de gravide tilknyttet ordningen. Der har i 2012 været 25 hjemmefødsler i ordningen. OUH, Odense. Kendt jordemoder Ordning er etableret pr. 7. januar 201 Side 12 af 17

13 Ordningen er organiseret omkring jordemoderkonsultationen i Middelfart, og er til gravide som skal føde i Odense og som ønsker kendt jordemoder i graviditet, fødsel og den tidlige barsel. Ordningen varetager også alle hjemmefødsler i OUH s optageområde. Der er tre jordemødre i ordningen, og de har dels en fast ugentlig konsultationsdag med jordemoderkonsultationer, fødsels- og forældreforberedelse, dels skiftes de til vagt på OUH og til hjemmefødsler. Tilknytningen medfører, at den gravide og familien i løbet af graviditeten vil møde de tre jordmødre, der er i ordningen. Det tilstræbes, at den gravide fortrinsvis følges af samme jordemoder. I forbindelse med fødslen og besøgene i hjemmet efter fødslen vil familien møde den af de tre, der er i vagt. Foregår fødslen ambulant og familien udskrives direkte fra fødeafsnittet, tilbydes besøg i hjemmet efter ca. 12 timer. Derudover aftales et hjemmebesøg timer efter fødslen, hvor der vil blive afviklet en efterfødselssamtale, og fortaget hæl-blodprøve på barnet (PKU) Hvis familien er overflyttet til barselafsnit, men forlader hospitalet indenfor 24 timer efter fødslen, aftales et hjemmebesøg timer efter fødslen, hvor der vil blive afviklet en efterfødselssamtale, og fortaget hæl-blodprøve på barnet (PKU) Der har i 2012 været 17 hjemmefødsler ved OUH, Odense. Antallet ser ud til at være stigende i løbet af Alene i marts 2013 ventes 9 hjemmefødsler i Odense. I alt har der været 99 planlagte hjemmefødsler i hele regionen, svarende til 0,88 % af de nyfødte. Andelen er fortsat lav, men der er dog tale om en lille stigning siden Antal fødte børn Heraf hjemmefødte Procent , , , , ,88 Kilde: : Sundhedsdata, Statens Seruminstitut Ad Grundlag for udbud af hjemmefødsler til private Efter etablering af Kendt Jordemoder/Hjemmefødselsordning ved alle fødesteder, er der nu et velorganiseret regionalt tilbud til alle, som ønsker at føde hjemme i Region Syddanmark. Koblingen af hjemmefødsler til kendt-jordemoderordning sikrer en robust og effektiv organisation, som både fagligt og administrativt indgår i fødestedernes drifts- og ledelsesområde. Hjemmefødslerne bliver betjent af rutinerede og dedikerede jordemødre, som samtidig har fødsler på sygehuset og indgår i den faglige organisering på fødestederne. I forhold til dækning af sygefravær og spidsbelastninger ved samtidig travlhed, er der mulighed for at trække på det eksisterende beredskab hvorfor kvinderne i vid udstrækning er sikret den ønskede fødselshjælp med kendte jordemødre. Opfølgning inden og efter fødslen sker i hjemmet, kombineret med tilbud i barselsklinikkerne. Sammenfattende synes der ikke at være grundlag for at foretage udbud af private hjemmefødsler på nuværende tidspunkt. Der er ingen kapacitetsproblemer eller problemer med ventetider for patienterne. Antallet af hjemmefødsler er fortsat lavt - gennemsnitligt 20 pr. fødested - og det vil være vanskeligt at få tilstrækkelig faglig volumen i et enkeltstående privat tilbud. 7. Økonomiske aspekter I forbindelse med fremlæggelse af Fødeplanen, blev der inddraget nogle økonomiske forudsætninger. Det blev beregnet, at den gennemsnitlige liggetid for ukomplicerede fødsler kunne nedbringes med 1,5 døgn med indførelse af ambulante fødsler. Det var forskelligt fra fødested til fødested, hvor mange Side 13 af 17

14 sengepladser man antog, der kunne nedlægges, idet man nogle steder allerede havde indført ambulante fødsler til ukomplicerede flergangsfødende. I alt blev det beregnet, at de flere ambulante fødsler ville frigive ressourcer svarende til i alt kr. 5,8 mio. for hele regionen. Det blev ikke beregnet konkret, hvad udgiften til at etablere de nye tiltag med Fødeplanen ville være. Men den økonomiske gevinst var blandt andet forudsat anvendt til følgende forbedringer på alle fødesteder: en styrket og differentieret indsats til mere udsatte grupper (fysisk, psykisk og socialt) en bedre fødsels- og forældreforberedelse og tilbud om deltagelse alle en bedre opfølgning efter fødslen til alle grupper, herunder øget inddragelse af faderen/partneren i forløbet (tilbud om besøg i barselsklinikken, efterfødselssamtale m.v.) kendt jordemoder/hjemmefødselsordning. Der var således tale om en omlægning af indsatsen og ikke en besparelse på området. Som følge af Fødeplanen og præmissen om at denne skulle være udgiftsneutral, er der indført rammestyring af på det obstetriske område. Der er således ikke aktivitetsafregning i forhold til fødslerne samt hele den ambulante aktivitet på fødeområdet. Opdrift i den ambulante aktivitet som følge af Fødeplanen, skal sygehusene således håndtere gennem reduktion i ressourceforbrug på sengeafsnittet. Samtidig med indførelse af Fødeplanen er der på nationalt plan sket større ændringer i forhold til registreringsregler, ligesom der fra 2013 er indført DRG takster for jordemoderaktivitet hvilket betyder, at disse nu værdisættes. Der er et fortsat implementeringsarbejde i gang i forhold til at sikre korrekt og ensartet registrering af aktivitet på området, således at der kan skabes valide aktivitetsopgørelser. Fra kommunal side har der været stor fokus på den kommunale medfinansiering indenfor fødselsområdet. Det har således været fokus på hvilke ydelser, der tilbydes de gravide og de nyfødte børn. Det er i forhold til dialogen med kommunerne derfor også vigtigt, at der sikres en korrekt registreringspraksis, der reelt afspejler den aktivitet der foregår på fødselsområdet og udløser kommunal medfinansiering. Regionen er i løbende dialog med kommunerne om udviklingen indenfor fødselsområdet og området følges generelt tæt. 8. Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for barselsperioden. Sundhedsstyrelsen har varslet reviderede anbefalinger for tilrettelæggelse af barselsperioden, som kan få betydning for Fødeplanen i Region Syddanmark. Anbefalingerne har været i høring i november 2012, men tidspunktet for endelig offentliggørelse og dato for ikrafttræden kendes endnu ikke. Den væsentligste ændring/forskel i forhold til Fødeplanen ser ud til at være, at der anbefales et særligt hensyn vedr. barsel til førstegangsfødende. Det anføres i de reviderede anbefalinger, at de fleste fødesteders praksis (i DK) med, at førstegangsfødende er indlagt ca. 2 døgn efter fødslen, synes passende. Det beskrives, at ambulant fødsel med udskrivelse få timer efter fødslen til førstegangsfødende, kun bør foregå, hvis den fødende selv ønsker det. Endvidere, at tidlig udskrivelse under 24 timer efter fødslen forudsætter, at den førstegangsfødende er godt forberedt til dette og at der i givet tilfald tilbydes hjemmebesøg ved jordemoder dagen efter fødslen. Alle uanset om de er indlagte eller hjemme - skal tilbydes jordemoderkonsultation på - dagen efter fødslen. Konsultationen skal indeholde samtale om mor og barns trivsel samt klinisk opfølgning på begge. Derved sikres fødestedets ansvar for den faglige opfølgning den første tid efter fødslen. Vedr. ansvar for den kliniske opfølgning den først tid efter fødslen, har Sundhedsstyrelsen præciseret, at det fortsat er en sygehusopgave. Side 14 af 17

15 Samtalen på 2-3-dagen omfatter drøftelse af barnets tilstand og amning, drøftelse af mors fysiske tilstand, herunder blødning og lokkier, efterveer, eventuelle smerter efter bristninger i mellemkødet og behov for smertestillende medicin. Endvidere drøftes mor og fars psykiske tilstand, fødslens forløb og forældrenes oplevelse af denne. Jordemoderen vurderer sammen med forældrene, hvorvidt denne korte drøftelse af fødslen er tilstrækkelig eller om der er behov for en uddybende samtale. Klinisk opfølgning af mor Opfølgning på rhesus profylakse Opfølgning på hepatitis status Tilbud om at efterse bristninger. Ved problemer med opheling eller inkontinens henvises til speciallæge Vejledning om genoptagelse af samliv og antikonception Klinisk opfølgning af barnet Neonatal biokemisk screening (såkaldt PKU-prøve) Hørescreening af barnet Vurdering af barnets tilstand, herunder vandladning, afføring, hydreringsgrad og gulsot Eventuelt transkutan måling af bilirubin eller blodprøve Såfremt der ved denne konsultation viser sig at være vanskeligheder, der kræver kortere observation eller mere omfattende vejledning som fx ammeproblemer eller psykiske problemer hos mor, anbefales at fødestedet tilbyder dette umiddelbart i forlængelse af konsultationen. I forhold til den kommunale opfølgning anbefales, at alle som udskrives indenfor 72 timer (3 døgn) efter fødslen skal have tilbud om besøg af sundhedsplejersken på -5.dagen. Ved fagligt vurderet behov, kan dette besøg foregå på fødestedet. Dette koordineres fra fødestedet. Hvis der ikke har været et hjemmebesøg på -5. dag, aflægges etableringsbesøget senest 7 dage efter udskrivelsen i henhold til Vejledning om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, Sundhedsstyrelsen Hvis familien har fået et hjemmebesøg på -5. dagen, fastsættes tidspunktet for etableringsbesøget ud fra en faglig vurdering og familiens ønsker og behov, dog senest når barnet er 14 dage gammel. Se vedlagte oversigt fra Sundhedsstyrelsens udkast til revideret afsnit om barselsperioden, bilag Sammenfattende anbefales, at Fødeplanens indhold vedr. barselsperioden revurderes i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, når disse er offentliggjorte. 9. Opsummering og supplerende bemærkninger I forhold til de konkrete punkter, som i henhold til fødeplanens godkendelse skulle evalueres efter 1-2 år, kan følgende fremhæves: Vedr. ambulante fødsler: Der er endnu ikke så mange ambulante fødsler, som forventet andelen udgør ca. 35 % af de fødende. Data vedr. nyfødtes genindlæggelser følges tæt, og andelen ligger på et acceptabelt fagligt niveau. Der er etableret et godt fagligt tilbud til familierne - både inden og efter fødslen - i form af fødselsog forældreforberedelse for begge forældre med fokus på tidlige udskrivelse og understøttelse af amning, barselsklinikker ved alle fødesteder med nem adgang til ambulant kontrol og genindlæggelse ved behov, samt tilbud om efterfødselssamtale ved jordemoder til alle Side 15 af 17

16 Det er kommet større fokus på sundhedsplejens første besøg i hjemmet, og stort set alle kommuner aflægger nu hjemmebesøg indenfor den første uge efter udskrivelsen. Der er udarbejdet og implementeret en fælles Ammepolitik for alle sektorer, som blandt andet skal understøtte vejledningen til familier som føder ambulant. Ammefrekvensen for nyfødte i Region Syddanmark vil blive fulgt, så snart SST kan levere de indberettede data fra kommunerne, eller kommunerne kan levere data fra egne systemer. Medlemmer af følgegruppen til Fødeplanen oplever, at ambulante fødsler både for første og flergangsfødende - fungerer godt, og der er opnået et bedre samarbejde på området. Vedr. førstegangsfødende, er det ikke opfattelsen i følgegruppen til Fødeplanen, at der er særlige problematikker for denne gruppe. Der tages hensyn til, at alle fødende skal føle sig trygge inden de tager hjem efter fødslen, ligesom det er en forudsætning, at forløbet har været ukompliceret for både mor og barn. Overordnet er det et ønske om at samarbejde om patientforløbene og man er klar over, at det er den fælles indsats og samarbejdet på tværs af sektorer, som sikrer det bedste og sikreste forløb for både mor og barn. Patienternes oplevelse af ambulante fødsler, herunder oplevelse af tryghed ved tidlig udskrivelsen vil fremgå af resultater fra LUP-fødende, som offentliggøres ultimo april/primo maj 201 Vedr. Jordemoderkonsultationerne i Give, Ølgod, Nr. Lyndelse og Nordborg. Det anbefales, at konsultationsstederne i Give og Ølgod nedlægges. Jordemoderkonsultationen i Nordborg er midlertidig lukket, men indgår i etablering af sundhedshus i Nordborg. Jordemoderkonsultationen i Nr. Lyndelse opretholdes. Vedr. hjemmefødsler/kendt jordemoderordning Der er nu etableret kendt jordemoder/hjemmefødselsordning ved alle fødesteder. Fødestederne har valgt lidt forskellige modeller, men fælles for alle er, at en mindre gruppe jordemødre varetager graviditets- og fødselshjælp for en afgrænset gruppe gravide, som således får mulighed for at føde med en kendt jordemoder på sygehuset. Samme gruppe jordemødre varetager også alle opgaver omkring kvinder, som ønsker hjemmefødsel i fødestedets optageområde. Generelt er der stor tilfredshed og stor arbejdsglæde for jordemødrene i de etablerede ordninger. De beskrives fra alle fødesteder som værende velfungerende. Ordningen ved OUH er nyetableret. I alt har der været 99 planlagte hjemmefødsler i hele regionen, svarende til 0,88 % af de nyfødte. Andelen er fortsat lav, men der er dog tale om en lille stigning på ca. 25 fødsler siden Vedr. vurdering af grundlag for udbud af privat hjemmefødselsordning. Sammenfattende synes der ikke, at være grundlag for at foretage udbud af private hjemmefødsler på nuværende tidspunkt. Der er ingen kapacitetsproblemer eller problemer med ventetider for patienterne. Antallet af hjemmefødsler er fortsat lavt - gennemsnitligt 20 årligt pr. fødested - og det vil være vanskeligt at få tilstrækkelig faglig volumen i et enkeltstående privat tilbud Supplerende bemærkninger Med Fødeplanen for Region Syddanmark er der kommet én samlet plan for hele svangreomsorgen i Region Syddanmark, som har bidraget til et betydeligt kvalitetsløft. Det er dog vanskeligt at måle alle effekter af fødeplanen, og der er fortsat tiltag, som ikke er fuldt implementeret. Desuden afventes evaluering ud fra et patientperspektiv i form af LUP fødende. Side 16 af 17

17 Men det opfattes generelt, at Fødeplanen har medvirket til væsentligt bedre samarbejde og et langt mere ensartet og entydigt behandlingstilbud af høj kvalitet for kommende og nybagte familier i regionen. Det centrale arbejde med visitationsretningslinjer sikrer, at de faglige vejledninger er opdateret i henhold til Specialeplanen og nationale guidelines fra de faglige selskaber. Der er etableret et godt og konstruktivt samarbejde i Følgegruppen til Fødeplanen og i de lokale samarbejdsfora tilknyttet fødestederne. Endvidere er samarbejdet på tværs af specialerne og sektorerne blevet bedre, og udvikles fortsat i regi af de forskellige arbejds- og projektgrupper til Fødeplanen, som er tværfagligt og tværsektorielt sammensat, når relevant. Senest er man i færd med at etablere projektorganisation vedr. IT-understøttelse af Fødeplanen, både internt på sygehusene og tværsektorielt med de kommunale sundhedsplejersker. Der er iværksat monitorering af aktivitet og kvalitet på svangreområdet, som giver anledning til løbende drøftelser af udviklingen på området. I forbindelse med dette, er der sat øget fokus på ensartet og forbedret registreringskvalitet på sygehusene, og der bliver udviklet nye datasæt, som i løbet af foråret 2013 bliver tilgængelige i ledelsesinformationssystemet, SydLis. Der fremlægges efterfølgende et særligt notat vedr. Familieambulatoriet. Foruden at sikre implementering af de øvrige tiltag, som endnu ikke er afsluttede, har Følgegruppen til opgave løbende at følge udviklingen og samarbejdet indenfor svangreområdet. Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for barselsperioden afventes, og når disse er officielt vedtaget, skal Fødeplanen muligvis tilpasses. I givet fald vil et revideret forslag vedr. tilrettelæggelse af barselsperioden vil blive fremlagt. Endelig vil de kommende resultater af LUP Fødende give et billede af den patientoplevede kvalitet og give retning for eventuelle justeringer i den fremtidige tilrettelæggelse af svangreomsorgen i Region Syddanmark. Side 17 af 17

18 7 7.5 > Forløbsprogram for graviditeten Praktiserende læge Ser alle gravide i uge 6 10 v. 1. lægeundersøgelse. Svangerskabs- og vandrejournalen fremsendes til svangreambulatoriet og jordemoderkonsultationen. Angiver i svangrejournalen, hvis den gravide på grund af medicinske eller psykosociale forhold bør ses i svangreambulatoriet - primær visitation, indplacering i nedenstående fire grupper. Svangreambulatorierne og jordemoderkonsultationerne Svangreambulatorierne medinddrages i den primære visitation. Jordemoderen følger op på anamnesen og supplerer efter behov ved 1. jordemoderundersøgelse. På baggrund af den praktiserendes læges, svangreambulatoriets og jordemoderens vurdering tilrettelægges svangreomsorgen. Gruppe 1: Gravide, hvis graviditet vurderes uden øget risiko. Gruppe 2: Gravide, der f.eks.: er rygere er overvægtige har tidligere dårlig fødselsoplevelse eller mislykket ammeforløb venter mere end et barn har risiko for gestationel diabetes. Gruppe 3: Gravide, der har problemstillinger af mere kompleks karakter f.eks.: sociale medicinske eller psykologiske. Gruppe 4: Gravide, der har særligt komplicerede problemstillinger f.eks.: Rusmiddelproblemer alvorlige psykiske lidelser svære psykosociale problemstillinger udviklingshæmmede. Alle gravide tilbydes doubletest, nakkefoldsscanning og misdannelsesscanning. På indikation tilbydes fosterdiagnostik. Basis tilbud består af: Graviditetsundersøgelser hos den praktiserende læge og jordemoder Tilbud om fødselsog forældreforberedelse. Udvidet tilbud bestående af: Basistilbud hos den praktiserende læge, samt tilbud i forhold til individuelle behov: Basistilbud hos jordemoder eller specialkonsultation Almindelig fødsels- og forældreforberedelse eller tilbud til særlige grupper Undersøgelse i svangreambulatoriet eller i særlige teams Kommunale forebyggelsestilbud og/ eller Anden kommunal inddragelse. Familieambulatoriet: Ud fra den gravides behov tilrettelægges individuel indsats mellem relevante fagpersoner tilknyttet familieambulatoriet fra både social- og sundhedsområdet. Der samarbejdes og koordineres med kommunen om indsatsen. Fødeplan i Region Syddanmark 2011, side 54-56

19 7.6 > Forløbsprogram for barselperioden 7 Ambulant fødsel Såvel første- som flergangsfødende udskrives indenfor de første 24 timer. Hjemmefødsel Barselhvile i eget hjem. Jordemoderen vejleder kvinden/ familien, inden hun forlader hjemmet. Indlæggelse i barselperioden Kvinder og nyfødte kan på baggrund af en faglig vurdering tilbydes indlæggelse. Barselsophold tilrettelægges individuelt ud fra de aktuelle omstændigheder, forældrenes forventninger. For familieambulatoriepatienter følges den udarbejdede plan for mor og barn. Mor, barn og partner skal så vidt muligt indlægges sammen. Jordemoderens efterfødselssamtale kan foregå under indlæggelsen. Råd og vejledning ved udskrivning Kvinden/ familien vejledes enten individuelt eller i grupper om de første døgn efter fødslen, og der orienteres om kontaktmuligheder på barselsklinikken/ sygehuset. Moderen medgives inden hjemsendelsen en tid til ambulant opfølgning i en barselsklinik. Kontakt efter fødsel/ udskrivning Familien kontaktes indenfor 24 timer efter udskrivelsen med henblik på opfølgning. Formålet med kontakten er bl.a. drøftelse af amning, ernæring, barnets trivsel (gulsot), moderens/ familiens trivsel. Råd og vejledning når jordmoder forlader hjemmet. Kvinden/familien vejledes individuelt om de første døgn efter fødslen, og der orienteres om kontaktmuligheder til jordemoder i kendt jordemoderordning og på fødestedet. Jordemoder kontakter familien dagen efter fødslen og aftaler hjemmebesøg. I forbindelse med besøget aftales den videre opfølgning, som enten kan ske i hjemmet eller i barselsklinkken. Råd og vejledning ved udskrivning efter indlæggelse Familien vejledes enten individuelt eller i grupper om forhold vedr. den første tid i hjemmet. Moderen/ familien tilbydes opfølgning i barsels-klinikken. Evt. kontakt efter udskrivelsen Ved behov og efter aftale med familien kontaktes de telefonisk af fødestedet indenfor 1-2 døgn efter udskrivelsen. Det er især vigtigt ved problemer med amning. Råd og vejledning ved udskrivning / efter indlæggelsen gravide tilknyttet familieambulatoriet Moderen vejledes ift. den plan der evt. er udarbejdet for hende. Ved behov informeres kvinden/ familien om barselklinikkens tilbud. Behandlingsplanen for indsatsen overfor barnet følges. Børn, som i fostertilværelsen har været udsat for rusmidler eller formodes at have været det, følges indtil 7 års alderen. Barselsklinikken Barselklinikken er et ambulant tilbud til kvinden/familien indtil 7 dage efter udskrivelsen. Barselklinikken er tilgængelig døgnet rundt via telefonisk henvendelse og fremmøde efter aftale. Alle med ambulant- eller hjemmefødsel tilbydes besøg på -dagen med henblik på samtale og kliniske undersøgelser. Følgende foregår i klinikken: samtale om forløbet, ammevejledning, vejledning vedrørende familien og barnets trivsel og ernæring, efterfødselssamtale og vurdering af evt. syning, anti-d behandling til kvinder med Rhesus negativ blodtype, hælblodprøve og hørescreening på nyfødte, samt mulighed for åben indlæggelse. Sundhedsplejerskebesøg Sundhedsplejersken aflægger hjemmebesøg ca. -5. dage efter fødslen. Sundhedsplejerskebesøg Sundhedsplejersken aflægger hjemmebesøg senest 7 dage efter udskrivelsen. 8 ugers undersøgelsen hos den praktiserende læge. Den praktiserende tilbyder alle kvinder undersøgelse 8 uger efter fødslen. Samtale efter patologiske eller traumatiske forløb Kvinder/ familier, som har haft et patologisk og/eller har oplevet fødslen som traumatisk, tilbydes en samtale med obstetriker og jordemoder. Fødeplan i Region Syddanmark 2011, side 54-56

20 Basistilbud i graviditeten 8 Gestationsalder (fulde uger) Fokus for svangreomsorgen er moderens og fosterets trivsel. Derfor tilrettelægges såvel indhold som antal af konsultationer og øvrige kontakter i dialog med kvinden og hendes partner: Formålet med svangreomsorgen er at dække: Helbredsmæssige Psykologiske og Sociale aspekter af graviditet, fødsel og familiedannelse. Der er tale om både generel sundhedsfremme, forebyggelse og om specifik risikoopsporing. Indsatsen bør differentieres og tilpasses det individuelle behov. De enkelte tilbud skal muliggøre, at svangreomsorgens formål bliver opfyldt. Basistilbuddet til den gravide er som udgangspunkt: 3 konsultationer hos den praktiserende læge 2 ultralydsundersøgelser 4 7 jordemoderkonsultationer Eventuelt graviditetsbesøg af sundhedsplejerske. Hertil kommer tilbud om fødsels- og forældreforberedelse. Oversigt over tidsmæssig placering af kontakter i basistilbuddet Førstegangsfødende Praktiserende læge Jordemoder Flergangsfødende Praktiserende læge 6-10 X X Jordemoder Ultralyd Bemærkninger 8+0 til 13+6 Doubletest 11+0 til 13+6 Nakkefoldsscanning X X 15+0 til 22+0 Eventuel tripletest 18 Misdannelsesscanning 21 X X 25 X X 29 X X 32 X X 35 X 36 X 37 X 39 X X (41) X X Eventuel obstetriker Fødsel Cirka 1-10 dage efter fødslen 8 uger efter fødslen X X X X Fødeplan i Region Syddanmark 2011, side 54-56

21 Status for implementering af fødeplanen marts 2013 Klinik og kommuner Implementeret Bemærkninger - særlige udfordringer Praktiserende læge og fødested Generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, HIV og Syfilis, samt 2011 opfølgning derpå. Ændring af konsultationsuger hos læge og jordemoder til hhv. uge 25/32 og 29/ Rhesusprofylakse, us af blodprøve hos egen læge i uge 25, svar og anti-d i uge 29 på 2011 fødestedet Basal information om fosterdiagnostik hos egen læge 2011 Doubletest tages hos egen læge (uge ) 2011 Forberedelse til ambulant fødsel 2011 Undersøgelse af nyfødt efter 1 uge bortfalder, første us er 5 uger efter fødslen 2011 Implementering af regionale visitationsretningslinjer Visitationsretningslinjer revideres løbende, opdateres på VisInfoSyd De fosterpatologiske undersøgelser samles på OUH jf. specialeplanen 2011 Jordemoderkonsultation Ændring af konsultationsuger hos læge og jordemoder til hhv. uge 25/32 og 29/ Rhesusprofylakse, obs svar på blodprøve fra e.l i uge 25, evt anti-d i uge 29 på 2012 fødestedet Forberedelse til ambulant fødsel indarbejdes i konsultationer og i fødsels-og 2012 forældreforberedelse Tilbud om individuel- gruppe og åben jordemoderkonsultation 2012 OUH, Sammenlægning af kons.steder/nedlæggelse af konsultationer, obs Give, Ølgod og 2011 Uddybes i evalueringsnotat Nordborg opretholdes Oprettelse af specialkonsultaioner til gravide med særlige behov 2011 Sårbare gravide -( eksl. Familieamb.) 2012 Etniske gravide m. særlige behov 2012 Overvægtige gravide, bmi > Gravide med flerfolds graviditeter 2011 Særlige tilbud til gravide Oprettelse af forskellige tværfaglige tilbud indenfor fødsels-og forældreforberedelse Unge gravide 2011 SHS:Anllet af unge gravide, som har så gode ressourcer, at de kan indgå i et gruppeforløb er så lille, at det sammen med den geografiske og terminsmæssige spredning har umuliggjort oprettelsen af hold - udover Haderslev, hvor der arbejdes tværfagligt sammen med sundhedsplejen i Kommunen (Ung Mor) Overvægtige gravide med BMI> Der er med jævne mellemrum særlige hold for overvægtige i Sønderborg, men ikke andre steder under SHS pga for lille tilmelding Gravide med flerfold graviditeter 2011 SHS:Der gennemføres hold 6 gange pr år uanset antal gravide Oprettelse af forskellige tilbud i svangreamb, herunder særlige teams Forebyggelse af fødselsangst, fødselsaftaleteam 2012 Diabetesteam 2011 Ammeteam 2012 Akupunkturteam 2011 Oprettelse af Regionalt Familieambulatorium på OUH i formaliseret samarbejde med Kolding, Sønderborg og Esbjerg Etableret i 2011, understøttet af Satspuljen Implementeringen pågår fortsat. Uddybes i selvstændigt notat Fødslen Implementering af hjemmefødselsordning/kendt jordemoderordning OUH pr Status uddybes i evalueringsnotat Jordemoderen varetager undersøgelse af det nyfødte efter fødslen 2011 Jordemoderens tilstedeværelse ved fødslen prioriteres højt og relevant smertelindring 2011 tilbydes Oplysninger vedr. graviditet og fødsel skal være let tilgængeligt for pædiater, som Er iværksat via IT-projekt og Cosmic Birth tilkaldes til fødestuen Barselsperioden og tiden efter Kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel udskrives indenfor 24 timer efter fødslen Uddybes i evalueringsnotatet Der etableres barselsklinikker til ambulant opfølgning og screening af nyfødte ved alle fødesteder. Tilbud om ambulant råd, vejledning og behandling op til 7 døgn efter udskrivelsen af alle barslende. Hørescreening, blodprøve på nyfødte og ambulant besøg på -dagen samles i et besøg Er gennemført på alle fødesteder, så vidt muligt. Der kan være behov for opfølgende besøg og gentagelse af hørescreening Der tilbydes efterfødselssamtale ved jordemoder til alle fødende OUH: Der arbejdes på at udbygge funktionen med flere jordemoder timer, da der er ventetid til uddybende opfølgende samtale Der tilbydes opfølgningssamtale ved obstetriker og jordemoder til kvinder/familier med 2011 et kompliceret og/eller traumatisk fødselsforløb Ved indlæggelse i barselsperioden kan mor og barn være sammen under hele 2011 indlæggelsen Faderen/partneren kan være med under hele forløbet Dette muliggøres i takt med de bygningsmæssige ændringer på fødestederne. Kommunerne Sundhedsplejen kommer på første hjemmebesøg senest 7 dage efter udskrivelsen, efter ambulant fødsel tidligst muligt, dog senest 7 dage efter hjemkomst. Efter hjemmefødsel, - 5.dag, koordineres m jordemoderbesøg De fleste kommuner tilbyder tidligt besøg eller telefonopkald med aftale om besøg indenfor første 7 dage. Billund Kommune: Sundhedsplejens første hjemme besøg ligger mellem dag. Der er givet kommunale midler til, at der fra 1. jan 2013 vil blive tidligt hjemmebesøg af sundhedsplejerske på -5. dag. Esbjerg Kommune: Har besluttet, at sundhedsplejen primo 2013 skal aflægge tidligt hjemmebesøg. Vejen Kommune: Familien kontaktes telefonisk og kan tilbydes akut-konsultation i Sundhedscenter ved behov. Odense Kommune: supplerende beskrivelse vedlagt. Sundhedsplejersken aflægger behovsbesøg i hjemmet til gravide med særlige behov Den fødsels-og forældreforberedende undervisning gives i samarbejde med kommunerne Gravide rygere og overvægtige henvises til kommunen mhp forebyggende indsats Fysisk forebyggende træning og forberedelse ved fysioterapeut gives i kommunalt regi (derunder bækkenbundstræning) Før fødeplanen Alle kommuner har tilbud om behovsbesøg i graviditeten Sundhedsplejen fra Odense, Kolding, Vejle, Assens, Fanø og kommuner deltager i den regionale fødsels- og forældreforberedelse, særligt vedr. amning. Odense, Kerteminde, Billund og Haderslev kommuner tilbyder eller har planer om forældreundervisning efter "Klar til Barn" konceptet. Tønder, Nyborg og Odense kommuner arbejder med Satspulje-projektet "En god start sammen", som også er tværsektorielt. Flere kommuner har samarbejde med jordemødrene omkring unge gravide. Odense, Kolding, Vejle, Fredericia, Middelfart, Haderslev, Assens, Esbjerg og Fanø Kommune har tilbud om rygestop til gravide. I øvrige kommuner henvises til generelle tilbud om rygestop ved. apoteker m.v. Odense, Kolding, Vejle, Esbjerg og Billund har specifikke tilbud til overvægtige gravide. Vejen Kommune ønske at indgå samarbejde med fødestederne om overvægtige gravide. Øvrige kommuner henviser til generelle sundhedstilbud i kommunen eller har intet tilbud. Vejle og Aabenraa kommuner tilbyder efterfødselstræning. Øvrige kommuner har ikke tilbud eller planer om tilbud.

22 Bilag til skemaet Status for implementering af fødeplanen pr. 30. november 2012 Odense Kommune Sundhedsplejersken kontakter alle dag efter fødslen pr. telefon og der er udarbejdet et retningsgivende dokument til at kvalitetssikre denne telefonkontakt. En kvalitetsrapport fra 2011 viser, at 95,7 % af forældrene giver udtryk for at de har fået opfyldt deres behov for råd og vejledning i forbindelse med telefonkontakten. Der tilbydes etableringsbesøg 7. dage efter udskrivelse dog senest 10. dag. En kvalitetsrapport fra 2011 viser at etableringsbesøg er aflagt i 70 % af tilfældene indenfor dette tidsrum. Årsagerne til at det ikke er tilfældet i 30 % af tilfældene er en af følgende: at mor og barn udskrives senere, fordi der har været komplikationer at barnet er indlagt i længere tid at forældrene gerne selv vil vente til senere 96,2 % af familierne giver udtryk for at de ved etableringsbesøget har fået opfyldt den rådgivning og vejledning de havde behov for. Der tilbydes hjemmebesøg til gravide med særlige behov. Vi har 4 specialist sundhedsplejersker som indgår i et samarbejde med Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Socialrådgivningen i Børn- og Ungeforvaltningen og Familieambulatoriet på OUH. Sundhedsplejen har i samarbejde med jordemoder og fysioterapeut, etableret tilbud om forældreforberedende kurser i projektet En god start - sammen og Let vejen (Satspuljeprojekt Sundhedsstyrelsen). Dette foregår i kommunalt regi. Vi har ligeledes et samarbejde i gang med jordemødrene om sundhedsplejedeltagelse i fødsels- og forældreforberedelse til unge gravide samt til overvægtige gravide. Der er endnu ingen it-baseret korrespondancemeddelelse til Sundhedsplejen men en aftale med jordemødrene om at sende en papir-henvisningsblanket med anmodning om besøg i graviditeten, hvilket kan give en vis usikkerhed i udveksling af informationer. Vi har en aftale om en korrespondancemeddelelse om kommende fødsler, som de gravide skal selv udfylde den ved jordemoderkonsultation og putte i en brevkasse. Derefter sendes de en gang om måneden til kommunen. Dette kunne ønskeligt være it-baseret. Vi har en strategi til kvalitetssikring af sundhedsplejerskernes ammevejledning, som i høj grad lever op til regionens ammepolitik. Vi har 4 ammekonsulenter, der holder sig ajour med sidste nye viden indenfor området. De skal sikre videndeling med alle sundhedsplejerskerne i Odense Kommune, to af de fire er IBCLC-uddannede og de andre to er under uddannelse.

23 Status for implementering af fødeplanen pr. marts 2013 Øvrige tiltag Iværksat pr. Specialkonsultationer i jordemoderregi Specialteams i svangeambulatorier Delvist iværksat Akupunktur-netværk Fødsels-og forældreforberedelse Temadag om amning 8. oktober 2012 afviklet. Risikovurdering og fosterdiagnostik Registrering, kvalitet, udvikling og forskning Der etableres Regionalt Perinatal Audit og audit på risikovurdering og fosterdiagnostik Arbejdet pågår - inkl oprettelser af Perinatal Database for Region Syddanmark v. Databaseenheden i Region Syddanmark. Der sættes fokus på ensartet og sammenlignelig registrering og dokumentation Arbejdet pågår i samarbejde med Afd. for Sundhedsdokumentation Der arbejdes til stadighed med kvalitet- og kvalitetsudvikling på området i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram for fødsler ( RKKP) tidl NIP Arbejdet pågår, data vedr. fødselsindikatorer i RKKP for fødsler er tilgængelige i SydLis sammen med øvrige regionale kvalitetsdata Kommunikation og samarbejde Der etableres en permanent følgegruppe til Fødeplanen Følgegruppen består af 27 medlemmer, heraf 2 fra sygehusledelseskredsen, 13 afdelingsledelsesrepræsentanter fra obstetrik og pædiatri, 1 leder af Familieambulatoriet, 5 ledende sundhedsplejersker, 4 repræsentanter fra almen praksis, 1 fra Plan og Udvikling og 1 fra Sundhedssamarbejde og Kvalitet, Sundhedsstaben i Region Syddanmark. Der iværksættes et udviklingsprojekt vedr. IT-understøttelse af fødeplanen Arbejdet pågår - processen er afhængig af regionens udrulningsplan af COSMIC Pas og Epj. o udvikling af korrespondencemeddelelse til sundhedsplejen Der arbejdes med muligheder i eksisterende journalsystemer o elektronisk fødselsanmeldelse til sundhedsplejen Udvikles i Cosmic PAS og er indeholdt i arbejdet med elektronisk fødemodul. Alle kommuner efterspørger elektronisk fødselsanmeldelse. Der arbejdes også med tilpasning af de kommunale IT-systemer til at modtage seneste MedCom-standard. o sikring af pædiaters adgang til journaloplysninger v. fødslen/elektronisk fødselsmodul til Cosmic EPJ, herunder sikring af mulighed for digitale arbejdsgange i jordemoderkonsultationer og ved fødslen Er del af elektronisk fødemodul til COSMIC, som der arbejdes på at få etableret på alle fødesteder. Anlægsbevilling til Cosmic Birth bevilliget på Regionsrådsmøde i februar 201 Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde udbygges, bl.a via oprettelse af faglige netværk og mødefora: Der oprettes en database for gravide overvægtige Der er oprettet en regional database - GRAVIDIA - som primært omhandler gravide med diabetes. Databasen er planlagt udvidet med Der oprettes en database omkring fedmeopererede kvinder på OUH og foretages en evaluering efter 3 års svært overvægtige og bariatrisk opererede gravide, samt gravide med andre metaboliske sygdomme. Arbejdet har ligget stille siden registreringsperiode eftersommeren forventes genoptaget primo 2013 Forebyggelse og behandling af overvægt forbedres, nye metoder afprøves og der forskes på området International kongres vedr. overvægt og svær overvægt indenfor gynækologi-obstetrik arrangeret i Billund, oktober 201 Der etableres andre forskningsprojekter indenfor svangreomsorgen og forskningsprojekter gøres tilgængelige via links i Fødeplanen I forbindelse med Odense Børnekohorte er igansat Ph.D projekt pr. april 2012, "Amning - sociale og biologiske faktorers indflydelse på amning og ammelængde". Ved Svendborg Sygehus er pr. 1. februar 2012 igangsat Ph.d projekt "Telemedicin - en mulighed til kvinder, der føder ambulant? Et aktionsforskningsprojekt ".Fødestederne Kolding og Haderslev deltager fra foråret 2013 i landsdækkende Ph.D-projekt om ammevejledning ved kort tids indlæggelse efter fødslen. Liste med overblik vedr.alle forskningsprojekter i relation til svangreomsorgen er under udarbejdelse. Informationsmateriale, politikker og manualer Der udarbejdes fælles regionalt informationsmateriale om tilbud til gravide, fødende og barslende Er udarbejdet + regional hjemmeside. Der arbejdes med en række små filmsekvenser som supplerende information til de nybagte forældre Der udarbejdes en fælles regional manual for hovedtemaer og indhold i den forældre-og Er udarbejdet og i brug på alle fødesteder fødselsforberedende undervisning Der udarbejdes fælles regional - og tværfaglig/tværsektoriel ammepolitik Er udarbejdet og udsendt sept 2012 Samarbejdsaftale ml. region og kommuner vedr. samarbejdet om gravide i Familieambulatoriet Er udarbejdet og godkendt i DAK og SKU, tillæg til grundaftalen om indlæggelse og udskrivelse Fremadrettede opgaver Erfaringer fra projektet i samarbejde med Landsforeningen Spædbarnsdød i Kolding og det hidtidige tilbud Arbejdet pågår, forslag fremlægges primo 2013 på OUH danner baggrund for tilrettelæggese af et tilbud til alle forældre i Region Syddanmark, som har mistet et spædbarn Projekt Sikre Fødsler Arbejdet netop startet ved alle fødesteder i DK og Region Syddanmark Landsdækkende LUP-fødende Første resultater offentliggøres primo maj 2013 Revision af SST anbefalinger om barselsperioden Medio 2013? Fødeplanen skal justeres/revideres i henhold til nye anbefalinger Drøftelser vedr. opsporing af fødselsdepressioner Arbejdet igangsættes i 2013 Særligt fokus på amning og opfølgning vedr. ammefrekvens Drøftes og følges fremadrettet Nedsatte arbejdsgrupper Visitationsgruppen Mødes x 2 år og ad hoc Kvalitetsarbejdsgruppen Mødes x 2-3/år og ad hoc Forslag til etablering af sorggrupper v. spædbarnsdød Forslag klar til videre sagsbehandling pr. marts 2013 Etablering af perinatal audit Arbejdet pågår IT-projektgruppe Arbejdet pågår - Informationsmateriale og undervisningsfilm vedr. fødeplanen Arbejdet pågår Ammepolitik Godkendt og udsendt okt Regional manual til undervisning i Fødsels- og forældreforberedelse Afsluttet og i drift 2012

24 Sundhedsplejen, Ærø kommune Sundhedsplejen, Vejle Kommune Sundhedsplejen, Varde kommune Sundhedsplejen, Tønder kommune Sundhedsplejen, Sønderborg kommune TM-Care Sundhedspleje kommunikation med sygehus og praksis status Sundhedsplejen, Svendborg kommune Sundhedsplejen, Odense kommune Sundhedsplejen, Nyborg kommune Sundhedsplejen, Nordfyns kommune Sundhedsplejen, Langeland kommune Sundhedsplejen, Kerteminde kommune Sundhedsplejen, Fanø kommune Sundhedsplejen, Faaborg-Midtfyn kommune Sundhedsplejen, Esbjerg Kommune Sundhedsplejen, Billund kommune Sundhedsplejen, Assens kommune Sundhedsplejen, Aabenraa kommune Sundhedsplejen og kommune læger, Kolding kommune Sundhedsplejen i Middelfart Kommune Sundhedsplejen Vejen kommune Sundhedsplejen (børn), Fredericia Kommune Haderslev Kommune, Sundhedsplejen Opdateret TM-Care Sende Korrespondancebrev (DIS91-EDI) Modtage Korrespondancebrev (DIS91-EDI) Modtage Udskrivningsepikrise (DIS01-EDI) Modtage Ambulantepikrise (DIS02-EDI) Modtage Fødselsanmeldelse (DIS32-EDI) Modtage Fødselsanmeldelse (XDIS32-XML) Praktiserende læge[dis91] Udestående Planlægger Teknisk test OK Organisatorisk i drift

25 Sygehus Sønderjylland GS-åben/Opus Sygehuse - sundhedspleje kommunikation status Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Sygehus Lillebælt Sygehus Lillebælt Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus Odense Universitetshospital Svendborg Odense Universitetshospital Svendborg Opdateret RSD Cosmic RSD Cosmic GS-klassik IPJ - IBM PAS - EDB-gruppen Medi-mail FPAS (Fyns Amt) RSD Cosmic Sende Korrespondancebrev (DIS91-EDI) Sende Udskrivningsepikrise (DIS01-EDI) Sende Ambulantepikrise (DIS02-EDI) Sende Fødselsanmeldelse (DIS32-EDI) Sende Fødselsanmeldelse (XDIS32-XML) Modtage Korrespondancebrev (DIS91-EDI) Fødselsanmeldelse (korrespondance)[dis91] Udestående Planlægger Teknisk test OK Organisatorisk i drift

26 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 8. marts 2013 Opfølgende data vedr. fødsel i Region Syddanmark Perioden inkl. Kilde: LPR Sundhedsdokumentation pr. 8. marts 201 Tabel 1 Andel af nyfødte indlagt over 24 timer og samlet andel ambulante fødsler (under 24 timer) Sygehus OUH Odense 70,5 65,9 69,7 73,6 72,9 66,6 73,0 69,3 73,3 68,8 71,3 74,2 OUH Svendborg 77,6 74,4 72,4 73,7 76,6 75,0 69,8 67,8 62,8 61,8 60,2 60,9 Sgh. Lillebælt 67,8 70,6 68,4 68,9 67,3 64,5 61,5 60,0 60,9 63,2 63,1 64,8 Sgh. Sønderjylland Sydvestjysk Sgh. Total Reg. Syddanmark Andel ambulante fødsler <24 t 77,7 76,4 74,4 74,4 70,2 72,7 65,8 50,8 54,0 56,9 53,1 57,7 63,3 60,9 61,5 64,4 65,7 66,2 60,2 62,2 55,5 64,9 64,5 56,2 70,7 68,9 69,1 70,9 70,2 67,7 66,4 62,6 63,3 64,1 64,2 65,1 29,3 31,1 30,9 29,1 29,8 32,3 33,6 37,4 36,7 35,9 35,8 34,9

27 Tabel 2 Andel af nyfødte med genindlæggelse indenfor 28 dage efter fødslen Sygehus OUH Odense 7,5 8,0 7,6 7,5 8,2 8,2 8,6 8,1 8,3 10,1 7,8 7,0 OUH Svendborg 8,5 7,5 8,5 6,9 10,5 9,3 9,7 8,8 9,5 7,1 8,3 9,6 Sgh. Lillebælt 7,9 6,7 5,9 7,1 6,7 5,3 5,8 5,8 6,1 6,5 7,7 6,9 Sgh. Sønderjylland Sydvestjysk Sgh. Total Reg. Syddanmark 4,7 7,4 5,8 9,7 6,7 6,9 4,3 5,4 8,5 8,1 8,3 9,2 5,8 6,6 6,6 7,3 7,5 6,8 6,0 9,7 10,0 8,3 9,7 10,4 6,9 7,3 6,7 7,7 7,7 7,1 6,9 7,3 8,1 8,2 8,2 8,1

28 Tabel 3 Andel af nyfødte med ernæringsbetingede genindlæggelser indenfor 28 dage efter fødslen Sygehus Antal 1. OUH Odense Ern.betingede genindlæggelser Nyfødte OUH Svendborg Ern.betingede genindlæggelser Nyfødte Sgh. Lillebælt Ern.betingede genindlæggelser Nyfødte Sgh. Sønderjylland Ern.betingede genindlæggelser Nyfødte Sydvestjysk Sgh. Ern.betingede genindlæggelser Nyfødte Total Reg. Syddanmark Ern.betingede genindlæggelser Nyfødte Tabel 3a, Andel nyfødte med ernæringsbetingede genindlæggelser i procent. Sygehus 1. OUH Odense ,7 2,4 2,7 2,9 2,9 2,3 2,8 3,6 3,0 3,4 2,6 2,9 OUH Svendborg Sgh. Lillebælt Sgh. Sønderjylland Sydvestjysk Sgh. Total Reg. Syddanmark 3,2 2,3 2,8 2,5 6,4 2,6 2,2 4,8 5,5 3,2 2,6 3,6 1,7 2,3 1,1 2,3 0,9 1,5 1,9 2,1 2,5 1,5 2,9 1,7 0,5 2,6 0,6 1,9 1,2 1,3 0,5 0,8 2,1 0,9 2,2 2,2 1,2 2,4 0,8 1,0 1,3 1,4 1,7 2,9 1,6 2,3 1,8 2,0 1,8 2,4 1,6 2,2 2,2 1,8 2,0 2,8 2,7 2,3 2,5 2,4

29

30 Tabel 4, Andel af mødre som genindlægges indenfor 28 dage fra fødslen Sygehus OUH Odense 3,5 4,0 3,3 4,5 4,5 4,3 4,8 6,9 5,3 6,2 4,2 6,6 OUH Svendborg 1. 5,3 5,3 5,2 6,0 8,9 6,0 5,9 11,0 9,1 7,5 6,4 5,6 Sgh. Lillebælt 2,1 3,1 2,7 2,3 1,5 3,1 2,3 3,3 3,2 4,5 5,9 6,3 Sgh. Sønderjylland Sydvestjysk Sgh. Total Reg. Syddanmark 5,7 6,9 6,0 8,2 8,4 7,6 5,3 5,2 7,3 7,4 7,4 9,2 2,5 5,7 5,1 4,8 3,3 4,4 5,0 8,7 6,7 4,5 4,5 3,4 3,6 4,7 4,1 4,7 4,5 4,7 4,3 6,2 5,6 5,8 5,4 6,3

31 Tabel 5, Andel nyfødte med ambulant besøg indenfor 14 dage fra fødslen Sygehus 1. OUH Odense ,7 55,1 52,4 52,4 49,4 61,3 44,8 58,8 53,1 56,4 55,3 53,7 OUH Svendborg Sgh. Lillebælt Sgh. Sønderjylland Sydvestjysk Sgh. Total Reg. Syddanmark 58,5 54,5 56,6 55,2 60,3 77,2 86,6 84,6 79,1 80,7 83,5 84,8 70,1 73,6 74,9 73,8 74,5 77,2 84,7 70,2 78,4 75,6 66,8 57,3 36,0 49,3 48,6 39,2 45,0 41,7 47,1 74,7 76,3 84,8 94,6 84,9 54,6 57,1 52,3 56,1 55,6 62,6 62,3 56,3 56,9 58,1 56,8 66,4 54,9 59,1 58,3 57,2 57,7 64,3 63,5 66,3 66,6 68,8 67,3 63,8

32 Tabel 6, Andel af mødre, som har ambulant besøg indenfor 14 dage fra fødslen Sygehus OUH Odense 12,1 13,4 16,9 17,0 19,6 23,5 25,9 71,3 64,6 66,5 70,4 65,8 OUH Svendborg 47,2 48,2 48,4 49,8 51,4 75,7 82,2 81,1 79,4 78,6 82,3 86,8 Sgh. Lillebælt 9,9 10,5 10,7 7,6 11,9 7,6 17,8 45,8 46,3 41,6 40,7 42,5 Sgh. Sønderjylland Sydvestjysk Sgh. Total Reg. Syddanmark 48,7 67,7 61,4 48,7 21,6 48,3 54,9 62,8 66,7 70,1 70,3 59,4 3,3 2,2 2,1 2,5 3,5 2,8 17,5 41,5 48,0 39,2 35,4 49,9 20,6 23,6 23,6 20,7 18,5 24,9 32,6 58,7 58,6 56,9 57,6 57,2

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Sygehus OUH SHS

Sygehus OUH SHS Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Sidsel Bang Skovgaard Journal nr.: 17-550 E-mail: sbs@rsyd.dk Dato: 06. januar 2017 Telefon: 2496 5613 Aktivitetsudvikling og økonomigrundlag på fødselsområdet

Læs mere

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg & Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9864 Telefon: 76631313

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring gravide med risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin 2012 Region Syddanmark og

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indsatsområde: Behandling og Pleje Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...1

Læs mere

Følgenotat til den fælles regionale Fødeplan

Følgenotat til den fælles regionale Fødeplan Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 16. juni 2010 Udarbejdet af: Alice Skaarup Jepsen E mail: Alice.Skaarup.Jepsen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...2 2 Formål...2 3 Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning...3 4 Kommunikation ved fødsler...5 4.1 Ukomplicerede fødselsforløb...5

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Regionshuset Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28. marts og godkendelse af dagsorden

Regionshuset Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28. marts og godkendelse af dagsorden Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk REFERAT Dato 17-06-2014 Sagsbehandler Gry Brun Jensen Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28.

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk UDKAST Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder. Planen

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Kendt jordemoder-ordning

Kendt jordemoder-ordning Velkommen i... Kendt jordemoder-ordning Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinik Hvad er Kendt jordemoder-ordning? I Kendt jordemoder-ordning er vi et team af tre jordemødre,

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark den 7. oktober 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark den 7. oktober 2010. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 9. december 2010 Udarbejdet af: Mette Udengaard Nors E-mail: Mette.Udengaard.Nors@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631218

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og Specialevejledningen fra 2010. Fødeplanen afløser de 4 tidligere amters fødeplaner

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Tilbud til fødende Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden Center for Sundhed Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilbud til fødende 4 Fødesteder i regionen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere