Resultatkontrakt , december 2015 C3-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt , december 2015 C3-1"

Transkript

1 Aktivitet Forskning og udvikling Aktivitetsplan: Aktivitetsplan nr.: Resumé Stigende miljø- og sundhedsmæssig bevidsthed kombineret med stadigt strengere lovkrav om udfasning af problematiske stoffer bevirker, at en lang række virksomheder efterspørger værktøjer til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i produkter og processer. Udfasning af uønskede stoffer er dog ofte meget vanskelig, idet reduktion eller substitution af et givet stof ofte påvirker produktets egenskaber og processernes effektivitet negativt. Aktivitetsplanen stiler mod at hjælpe dansk industri med disse udfordringer gennem: Udvikling af kemitekniske værktøjer til reduktion/substitution af problematiske indholdsstoffer i produkter - fx reduceret indhold af mikroplast, pftalater, bisphenol A, perfluorerede forbindelser, bromerede flammehæmmere og biocider. Udvikling af procestekniske løsninger til reduceret udledning af problematiske stoffer under fremstilling, ved brug eller bortskaffelse af produkter. Udvikling af forbedrede målemetoder til bestemmelse af uønskede stoffer i miljøet. C3 Der er lagt vægt på udvikling af generiske og fleksible værktøjer, opskalering til produkt- og procesprototyper samt udvikling af analysemetoder til karakterisering af de problematiske og alternative stoffer. 1) Målgruppe og behov Målgruppen for aktiviteterne er primært små og mellemstore danske virksomheder inden for især plast-, maling-, kosmetik-, rengørings- og tekstilbranchen, og arbejdet vil ske i tæt samarbejde med både virksomheder og videninstitutioner. De nye serviceydelser vil bidrage til at bringe danske virksomheder helt frem i førerposition på et internationalt marked, der i stigende grad efterspørger renere produkter og processer. Danmark er et foregangsland på miljøområdet, ikke mindst pga. den stigende bevidsthed fra forbrugere og producenter omkring grønnere produkter, men også på grund af et øget politisk fokus i form af nye lovkrav omkring skadelige stoffer. Dette fokus kommer bl.a. fra en konstatering af, at uønskede kemikalier som tungmetaller, blødgørere og konserveringsmidler spores i danske børn [Natur og Miljø 2014 Miljøstilstandsrapporten, MST]. Mange af disse problematiske stoffer indgår direkte i produkter og processer og belaster således miljøet både under fremstilling, igennem brug og ved efterfølgende bortskaffelse af produkter. Der er således en stærk samfundsmæssig interesse i problemstillingen, illustreret af opbakningen fra samtlige folketingets politiske partier til den danske kemikalieindsats, som skal sikre miljø og sundhed. Danske produktionsvirksomheder står for 51 % af den samlede danske eksport [Viden+Produktion=Velfærd 2012, Dansk Produktionsunivers]. I mange virksomheder i forskellige brancher optræder skadelige stoffer både i produkter og processer. En Resultatkontrakt , december 2015 C3-1

2 række kortlægninger fra Miljøstyrelsen og interviews med relevante brancheforeninger og virksomheder har bekræftet dette billede. Særligt har plast-, maling-, kosmetik-, rengørings- og tekstilbranchen erkendte udfordringer med bl.a. mikroplast, pftalater, bisphenol A, perfluorerede forbindelser, bromerede flammehæmmere og biocider. Dette er også afspejlet i kommentarerne på BedreInnovation.dk fra de respektive brancheforeninger. Disse industrier omfatter mere end 700 danske virksomheder, hvoraf ca. 90 % er SMV. Virksomhedernes behov for at reducere mængden af uønskede/problematiske stoffer er som nævnt en konsekvens af både øget forbrugerbevidsthed og kommende lovkrav. At udfase problematiske stoffer fra produkter og reducere udledning under fremstilling, brug og bortskaffelse kræver oftest kombineret proces- og produktviden. Dette fordrer udviklingskapaciteter og kompetencer, som kun de færreste SMV besidder, hvorfor de efterspørger hjælp til at reducere indholdet af problematiske indholdsstoffer i deres produkter og til at karakterisere og minimere udledningen under processerne. Virksomhederne efterspørger direkte implementérbare løsninger der er derfor i denne aktivitetsplan lagt vægt på generiske løsninger, on-site-karakterisering, prototyper og opskalering, således at valley of death mellem udvikling og produkt undgås. Heri ligger også additionaliteten i forhold til eksisterende serviceydelser på markedet. Serviceydelserne er primært rettet mod de mindre, danske produktionsvirksomheder, men vil også i nogen grad være relevante for store virksomheder, som har mulighed for selv at videreudvikle og tilpasse de generiske ydelser til deres egne specifikke produkter og processer. Der er således en meget stor og bred målgruppe for aktiviteterne inden for en lang række af brancher. 2) Den nye teknologiske serviceydelse Ved at være på forkant med udviklingen inden for reduktion af problematiske stoffer og ved optimal udnyttelse af ressourcer bliver virksomhederne både mere miljøvenlige og mere effektive. Selvom udfasning af problematiske stoffer vil gavne dansk erhvervslivs konkurrenceevne, kræver dette en stor risikovillighed hos de enkelte virksomheder. Flere af aktivitetsplanens ydelser fordrer nemlig nytænkning af produkters opbygning og omlægning af processer i forhold til fremstilling, brug og bortskaffelse. Ved at udvikle og tydeliggøre mulighederne kan denne aktivitet i udstrakt grad medvirke til at minimere denne barriere, hvilket vil resultere i vækst og arbejdspladser i Danmark. Teknologisk Institut vil i denne aktivitetsplan udvikle markedsmodne teknologiske serviceydelser, der hjælper virksomheder med at løse deres udfordringer omkring reduktion af problematiske stoffer i produkter og udledning fra processer. De nye teknologiske serviceydelser eksisterer ikke på markedet i dag, idet reduktion af problematiske stoffer kræver en kombination af viden om både produktmatricer, procesparametre og måleteknologier, som de færreste virksomheder besidder. Dette har både skabt en stor barriere for produktionsvirksomhederne, ligesom kompleksiteten af opgaverne har medvirket til, at sådanne serviceydelser ikke udbydes af andre servicevirksomheder, som fokuserer på analytisk bestemmelse af kemiske indholdsstoffer eller rådgivning om kemikalielovgivning. Salget af de nye serviceydelser forventes at ske løbende i takt med, at de beskrevne ydelser færdigudvikles. Således forventes alle ydelserne at være markedsmodne året efter afslutningen af aktivitetsplanen. De tre fokusområder for nye serviceydelser er beskrevet herunder: Substitution og reduktion af problematiske indholdsstoffer i produkter De nye serviceydelser adskiller sig fra tidligere i forhold til en mere generisk tilgang til reduktion og substitution af problematiske indholdsstoffer i produkter, hvor bl.a. tidligere erfaringer samles, evalueres og generaliseres. Samtidig vil et større fokus på Resultatkontrakt , december 2015 C3-2

3 prototyper og opskalering sikre bedre implementering af løsninger hos virksomhederne. Inden for dette fokusområde udvikles følgende ydelser: Generiske videnværktøjer, som virksomheder kan anvende til at overskue og angribe udfordringer ved substitution. Dette omfatter konkrete vejledninger og beslutningstræer til virksomheder, der giver et overblik over, hvordan processen med substitution og reduktion af problematiske indholdsstoffer i produkter håndteres. Dette indebærer også opbygning af en database til bestemmelse af relevante substitutionsalternativer. Identifikation, udvikling og implementering af relevante alternativer baseret på virksomhedernes givne produkter. Disse ydelser baseres på ovenstående ydelse samt på specifikke produkt-og materialekemiske kompetencer, som kombinerer viden om miljø- og sundhedseffekter med stoffernes tekniske funktion. Prototypefremstilling af produkter med alternative indholdsstoffer, hvorved virksomheder kan teste funktionalitet og teknisk egnethed i det nye produkt og i produktionen af samme. Dette sikrer produktets kvalitet og funktion og bidrager således til at sænke virksomhedernes barrierer for at bringe de nye produkter på markedet. Produktionsoptimering i forhold til implementering af nye alternativer i produkter, således at eventuelle behov for ændrede processer i håndtering af alternativet imødegås. Kurser og temadage, der giver virksomheder overblik over problemstillingerne omkring reduktion og substitution af skadelige indholdsstoffer i produkter. Reduktion af udledning af miljøproblematiske stoffer fra processer At reducere udledningen af problematiske stoffer igennem procesoptimering af fremstilling, brug og bortskaffelse af produkter har ikke tidligere været i særlig fokus. Nytænkning og optimering af både produkt- og procesdesign, således at udledningen mindskes under hhv. fremstilling, brug og bortskaffelse, repræsenterer således en ny type af serviceydelser, som ikke tidligere har eksisteret på markedet. Følgende ydelser udvikles inden for dette område: Rådgivning om løsninger til reduktion af udledning af problematiske, luftbårne stoffer i fremstillings- og brugsprocesser, og i hvilket omfang disse påvirker miljø og arbejdsmiljø. Procesoptimering med henblik på reduktion af udledningen af skadelige stoffer. Dette indebærer eksempelvis tiltag, der kan minimere behovet for biocider i diverse produkter, såsom optimeret emballering og renhed i processen. Videreudvikling og demonstration af miljøteknologiske løsninger til reduktion af udledning af skadelige stoffer fra processer. Kurser og temadage, der giver virksomheder overblik overudledning af skadelige stoffer fra diverse kilder samt muligheder for at reducere denne. Måleteknologi og analyseværktøjer til bestemmelse af indhold og udledning af problematiske stoffer i hhv. produkter og processer For at kortlægge udbredelsen af miljøfremmede stoffer og for at kvantificere effekten af udviklede tiltag i forhold til reduktion af givne stoffer i produkter og processer er det vigtigt at udvikle og forbedre målemetoderne. Serviceydelserne tager udgangspunkt i den nyeste teknologi inden for onlinekarakteriseringsteknikker, således at de problematiske stoffer måles direkte i deres relevante omgivelser. Dette giver både mere realistiske måleresultater og åbner samtidig op for onlinemonitorering af brug og udledning af relevante stoffer. Følgende ydelser vil således blive udviklet: Karakterisering og kvantificering af problematiske stoffer i produkter, processer og i miljøet samt effekten af udviklede tiltag i forhold til at reducere disse. Karakterisering af produktegenskaber for produkter med reduceret indhold af uønskede stoffer, såsom kemikaliefrigivelse, funktion og stabilitet. On-site-feltmålinger og sensorsetups til vurdering af omfanget af skadelige stoffer i processer og miljøet. Resultatkontrakt , december 2015 C3-3

4 Rådgivning om valg og sammensætning af kosteffektive sensorpakker samt rådgivning om udvikling af nye sensorer. 3) Aktiviteter Aktiviteterne er bygget op omkring de tre fokusområder nævnt i foregående afsnit. Aktiviteterne bygger videre på stærke kemitekniske kompetencer opbygget bl.a. gennem den nuværende resultatkontraktaktivitet Vand- og Miljøteknologi, et Højteknologifondprojekt samt en række miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter (MUDP). Der er således et solidt fagligt grundlag for at overvinde de teknologiske barrierer. Aktivitet 1: Substitution og reduktion af problematiske indholdsstoffer i produkter I denne aktivitet trækkes de essentielle læringspunkter ud af tidligere aktiviteter, og denne viden systematiseres og udbygges yderligere. Derved udvikles additionelle, bredere værktøjer, som kan anvendes til forskellige brancher. Opskalering er også additionelt i forhold til at videreudvikle kompetencer til selve implementeringen af konkrete produkter og processer direkte i virksomheder. Denne aktivitet indeholder følgende: Opbygning af generiske værktøjer og metoder vedrørende substitution, heriblandt beslutningstræer omkring reduktion af uønskede stoffer og opbygning af database over anvendelse af kemiske alternativer. Udvikling af løsninger til 1:1 substitution af problematiske stoffer, hvilket omfatter direkte udskiftning af et skadeligt stof til et mere miljø- og sundhedsvenligt alternativ uden væsentlig tilpasning af matricen. Udvikling af løsninger til substitution af problematiske stoffer via back-tobasics-produktdesign vha. eliminering af overflødige komponenter. Fokus er på anvendelse af råvarer, som fx genbrugsmaterialer eller biologiske materialer, for at opnå en bæredygtig profil og/eller økonomisk besparelse. Udvikling og anvendelse af nye indkapslings- og emulsionsteknologier - fx videreudvikling af silicabaseret indkapsling, colloid- og micellesystemer. Indkapsling af det skadelige stof medfører, at mængden reduceres, og den direkte kontakt til stoffet minimeres, eller indkapsling af et mere sikkert alternativ sikrer kompatibilitet med materialet og stoffets funktion. De tre ovenstående løsninger tilpasses virksomhedernes egne produkter, hvorfor kompetencer inden for produktkemi, formuleringskemi og materialekompatibilitet videreudvikles. Derved demonstreres brugen af de ovennævnte generiske værktøjer til udvikling af produktprototyper med reduceret indhold af problematiske stoffer. Opbygning af faciliteter til opskalering af udvalgte substitutionsløsninger eksempelvis opskalering af indkapslings- og emulsionsteknologier til fremstilling af produktprototyper til direkte test i industrien. Virksomhedernes fremstillingsprocesser tilpasses anvendelsen af nye alternativer i deres produkter vha. formuleringskemiske og procestekniske kompetencer. Denne implementering af alternativer i produktionsprocessen sikrer produktets kvalitet og funktion og bidrager dermed til at sænke virksomhedernes barrierer for at få de nye produkter på markedet. Aktivitet 2: Reduktion af udledning af miljøproblematiske stoffer fra processer For at flytte grænserne for reduktion af udledning af uønskede stoffer og yderligere minimere spild af ressourcer er det nødvendigt at udnytte og integrere de nyeste teknologier, såsom Raman- eller røntgenbaserede overvågningsteknologier, samt nye smarte kombinationer af eksisterende teknikker i produktionen. Disse teknikker skal dels anvendes til procesovervågning, dels som et led i tilpasningen af processer, således at nye alternativer kan anvendes. Implementeringen af disse nye teknologier vil desuden virke additionelt i forhold til optimering af produktionsomkostninger og konkurrenceevne. For at udnytte disse muligheder er det essentielt, at der gennem denne aktivitet arbejdes med: Resultatkontrakt , december 2015 C3-4

5 Gennemgang af fremstillingsprocesser til at identificere mulighederne for at minimere skadelige stoffer med fokus på især biocider. Dette kan bl.a. omfatte indførelse af good house keeping, anvendelse af nye produktionsmetoder, optimeret produktemballering og overførsel af eksisterende teknologier fra fx fødevareproduktion til malingproduktion. Optimering af processer med henblik på at mindske udledningen af skadelige stoffer til miljøet under anvendelse eller bortskaffelse af produkter. Optimering af processer vha. procesovervågningsteknologier (PAT) fx baseret på Ramanspektroskopi eller kombinationer af analytiske sensorer. Derved anvendes procesmonitorering til bl.a. bedre udnyttelse af ressourcer eller kvantificering af effekten ved reduktion af skadelige kemikalier. 4) Viden-samarbejde og hjemtagning Aktivitet 3: Måleteknologi og analyseværktøjer til bestemmelse af indhold og udledning af problematiske stoffer i hhv. produkter og processer For at sikre effektiviteten af løsninger fra aktivitet 1 og 2 og for additionelt at sikre, at indsatsen rettes mod de største udfordringer, vil denne aktivitet fokusere på udvikling og modning af understøttende teknologier til at sikre en effektiv implementering af reduktion og substitution i produkter og processor og på at identificere miljøproblemer og effekten af udviklede løsninger. I denne aktivitet vil der konkret blive arbejdet med: Udvikling af metoder til at identificere og/eller kvantificere udledningen af problematiske indholdsstoffer i processer i forhold til fremstilling, brug og bortskaffelse af produkter. Dette omfatter eksempelvis videreudvikling af teknikker til on-site-partikelmålinger af miljøfremmede stoffer i luft, heriblandt udvikling af metoder og måleprober til forbedret sampling af meget høje og meget lave koncentrationer af gasser og partikler. I forhold til udledning af problematiske stoffer i faste stoffer, er der fokus på videreudvikling af spektroskopiske metoder (fx røntgenfluorescens og Raman-/IR-spektroskopi). Udvikling af metoder til karakterisering af produktegenskaber i forhold til reduceret indhold af problematiske stoffer. Dette indebærer eksempelvis udvikling af funktions- og stabilitetstests samt metoder til bestemmelse af releaseprofiler af indkapslede alternativer/problematiske stoffer i produkter. Sensorsystemer til monitorering af fremstilling, brug og bortskaffelse for at sikre optimal udnyttelse af ressourcer. Fokus vil bl.a. være på videreudvikling af simple og kosteffektive sensorer via kemometrisk modellering af sensorkombinationer. Dette omfatter eksempelvis optimering af kemoresistive og surface acoustic wave sensorer. Denne aktivitetsplan bygger på kompetencer opnået gennem flere års samarbejde med både danske og udenlandske virksomheder i industrien og andre relevante aktører på området. Udviklingen af ny viden og teknologi er i høj grad sket gennem samarbejde med andre videninstitutioner. Gennem flere udviklingsprojekter inden for miljøområdet er der opbygget et tæt samarbejde med flere danske universiteter, især DTU (polymerkemi) samt AU og KU (måleteknologi). Der eksisterer desuden nære relationer til Force, DFM og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), hvor især målemetoder til bestemmelse af partikeludledninger til miljøet videreudvikles. Der arbejdes i denne aktivitetsplan på at udbygge samarbejde og sparring omkring muligheder for fortsat at identificere og karakterisere miljøfremmede stoffer i både luft og faste stoffer gennem fælles projekter med alle disse partnere. Teknologisk Institut er ydermere partner i Innovationsnetværket for Miljøteknologi, som bl.a. har fokus på emissionsbegrænsende teknologier, og hvor også bl.a. AU, AAU, DTU, DHI og Force er partnere. Foruden de danske universiteter er der skabt et nært samarbejde med flere udenlandske videninstitutioner, bl.a. Risk and Policy Analysts Ltd (UK) og SP (Sverige). Resultatkontrakt , december 2015 C3-5

6 Disse samarbejder forventes styrket og udbygget yderligere gennem stigende fokus på skabelse af nye europæiske FoU-projekter under H2020 og Eurostarsprogrammerne. Kombinationen af dette og aktiv deltagelse i internationale konferencer, møder og kurser sikrer et stærkt internationalt indgreb. 5) Inddragelse og videnspredning Nationalt eksisterer der et særligt tæt samarbejde mellem Teknologisk Institut og DHI omkring skadelig kemi. Dette forhold er bl.a. opbygget igennem partnerskabet Kemi i Kredsløb bevilget af Miljøstyrelsen, hvor de primære, udførende aktører er netop Teknologisk Institut og DHI. DHI fokuserer på toksikologiaspektet vedrørende problematiske stoffer og vurderer sundhedseffekterne af substitutionen, mens Teknologisk Institut har en materiale-kemisk tilgang og udvikler og afprøver alternativer i produkter. Netop kombinationen af disse to tilgange sikrer, at man undgår, at substitutionen fører til andre og større problemer, som netop SPT påpeger på BedreInnovation.dk. Dele af denne aktivitetsplan tager udgangspunkt i Kemi i Kredsløb, hvorfor dette partnerskab forventes medfinansieret i aktivitetsplanen. Aktivitetsplanen bygger oven på partnerskabet, således at der arbejdes mod at gøre koncepterne mere generiske og skalerbare. Hermed udvikles der serviceydelser, som kan dække behovet fra et bredere udsnit af danske virksomheder. Aktiviteterne er koordineret med DHI s aktivitetsplan Fremtidens produktdesign er cirkulær mindre miljøbelastende produkter og processer. Det tætte samarbejde mellem Teknologisk Institut og DHI sikrer en løbende koordinering mellem de to aktivitetsplaner. I forhold til optimal udnyttelse af ressourcer i nye produktdesigns vil disse aktiviteter desuden blive koordineret med ResourceLAB hos Force Technology i løbet af denne aktivitetsplan. Udviklingsprojekt Encapsulated Biocides, der er en del af Inno+-samfunds-partnerskabet BlueInnoShip, forventes også medfinansieret. Projektet omhandler reduktion af biocider i bundmaling ved kontrolleret udvaskning ved brug af indkapslingsteknologier. Aktivitetsplanen vil inddrage viden og erfaring fra projektet til at udvikle og opskalere tilsvarende løsninger til farve-lak-industrien generelt. To ansøgte FoU-projekter, som på nuværende tidspunkt er gået videre til 2. fase i Innovationsfondens pulje Store projekter, forventes medfinansieret, såfremt ansøgningerne bevilges. Det drejer sig om projekterne Dream Wind og FRESH, som omhandler hhv. udvikling af nye højstyrke-kompositter ud fra back-to-basics substitutionsprincippet og opsætning af monitoreringssystemer til optimal udnyttelse af ressourcer. Generelt spiller aktivitetsplanen sammen med en række andre, igangværende eksternt finansierede FoU-projekter. Dette drejer sig primært om MUDP-projekterne Udvikling af miljøvenlige imprægneringsmidler til tekstiler, Sundere Grundere alternativer til alkylphenolethoxylater, Miljøvenlig Brandhæmning, Udvikling af nye teknologier til konservering af maling, Kontrol med afbrænding af affald, Emissionsbegrænsende teknologi til ikke-vejgående maskiner, og Værktøj til identifikation af træpiller indeholdende affaldstræ. Disse projekter bidrager alle med baggrundsviden, som er relevant for at opbygge de mere generiske serviceydelser i aktivitetsplanen. Aktivitetsplanen har som beskrevet sammenhæng med en række FoU-projekter, hvoraf udvalgte medfinansieres. Der er skarpt fokus i disse projekter på at udvikle løsninger, der kan implementeres i virksomhederne ved at adressere og bevise opskaleringsmuligheder for de udviklede teknologier. For at opnå dette udføres projekterne i meget tæt samarbejde med virksomhederne, således at viden hos alle parter udnyttes optimalt. Fokus på implementerbare løsninger skal sikre engagerede projektpartnere, Resultatkontrakt , december 2015 C3-6

7 hvilket muliggør reel implementering af udviklet viden og teknologi til konstruktive og velfungerende løsninger i virksomhederne. Der er samtidig fokus på at udnytte dette nære samarbejde med virksomhederne og den nye viden som afsæt til videreudvikling af mere generiske ydelser, som kan være til gavn for et bredere udsnit af danske virksomheder. For at inddrage og viderebringe viden til danske virksomheder omkring aktivitetsplanens serviceydelser og resultater vil der blive afholdt og deltaget i relevante temadage, kurser og workshops, og ligeledes vil der blive givet indlæg ved konferencer (målsætninger er fastsat under milepæle). Partnerskabet Kemi i Kredsløb og Innovationsnetværket for Miljøteknologi (Inno-MT) giver, ud over det stærke samarbejde med partnerne, to store platforme for formidling af aktivitetsplanens resultater. Målgruppen for aktivitetsplanen er meget bred og dækker alle de dele af den danske industri, som har udfordringer med problematiske stoffer. Derfor vil virksomhedsbesøg og tæt kontakt med de respektive brancheforeninger blive prioriteret meget højt, da kontakten giver et konkret og nuanceret indblik i de forskellige branchers problemstillinger. Virksomhedsbesøg faciliterer ofte en mere åben dialog end mulig ved offentlige arrangementer og giver samtidig et mere detaljeret indblik i de forskellige virksomheders produkter og processer. Dette gør det muligt at tilpasse de generiske ydelser til de forskellige brancher. 6) Sammenhæng med institut-strategi For at sikre videnspredning af resultater opnået i denne aktivitetsplan vil der blive afholdt en række temadage eller workshops, og dokumentation af ny viden og kompetencer vil ske gennem artikler i relevante fagblade og videnskabelige publikationer. Gennem temadage, workshops, virksomhedsbesøg o.lign forventes direkte kontakt med mindst 200 forskellige danske og internationale virksomheder. Derudover forventes publikationer at nå ud til yderligere 200 virksomheder gennem resultatkontraktperioden. Fokus i Teknologisk Instituts strategi for og denne aktivitetsplan er en styrkelse af innovationsmetoder og -værktøjer samt analyse- og synteseværktøjer med vægt på skalerbarhed - med kunder og anvendelse som omdrejningspunkt. Dette skal sikres gennem udvikling af metoder og værktøj gennem en kraftig forankring i dansk erhvervsliv. Som et led i denne strategi er det forventet, at Teknologisk Institut vil være i stand til at tilbyde: Udvikling og high-end-rådgivning om reduktion af problematiske kemiske stoffer Måleteknologi og analyseværktøjer til identifikation og karakterisering af miljøudfordringer Metodeudvikling, prototypeudvikling og produktintegration af avancerede materialer og sensorer. Dette med sigte på at kunne bidrage aktivt med viden og rådgivning til virksomhedernes omstilling til en mere videndrevet produkt- og procesudvikling. Herudover er det en del af Instituttets og Life Science-divisionens strategi at udvikle og tilbyde nye analysefaciliteter, metoder og procesudstyr i pilotskala inden for relevante områder til brug for udvikling af prototypeproduktion for danske og internationale kunder. Ud over støtte til udvikling af nye produkter vil der være fokus på at opbygge viden og faciliteter, der i sidste ende kan forbedre virksomhedernes ressourceeffektivitet og understøtte udviklingen af en mere bæredygtig produktion. 7) Milepæle år 2016 Aktivitet 1: Substitution og reduktion af problematiske indholdsstoffer i produkter MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Resultatkontrakt , december 2015 C3-7

8 Beslutningstræ, der trin for trin guider virksomheder igennem en substitutionsproces er publiceret og tilgængelig for virksomheder (delvist fra medfinansieret Kemi i Kredsløb ). MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Mindst én casedemonstration af reduktion af problematiske stoffer via 1:1-substitution, indkapsling eller back-to-basics er udført (fortsættes i MP1.2, 2018). Aktivitet 2: Reduktion af udledning af miljøproblematiske stoffer fra processer MP2.1 (Kompetenceopbygning) Kortlægning af fremstillingsproces i produktionsvirksomhed med henblik på minimering af udledning af skadelige stoffer er gennemført (fortsættes i MP2.1, 2018). MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Avanceret on-site-måling er benyttet til procesoptimering til reduktion af udledning af skadelige stoffer. Aktivitet 3: Måleteknologi og analyseværktøjer til bestemmelse af indhold og udledning af problematiske stoffer i hhv. produkter og processer MP3.1 (Kompetenceopbygning) Forsøgsopstilling til bestemmelse af frigivelsesprofil af indkapslet produkt er udviklet (delvist fra medfinansieret Encapsulated Biocides ). MP3.2 (Udvikling af teknologisk service) Forsøgsprotokol for on-site-måling af problematiske stoffer i luft er udarbejdet (fortsættes i MP3.2, 2017). Milepæle år 2017 Formidling MP4.1 (Videnspredning) Videnspredning til relevante danske virksomheder og videninstitutioner - Afholdelse af mindst 1 temadag eller workshop - Mindst 2 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshops, konferencer eller andet - Mindst 2 faglige publikationer internationale formidlingsaktiviteter videnskabelig publikation, poster eller præsentation - Mindst ottebesøg gennemført hos virksomheder og brancheforeninger for at formidle og indsamle viden. Aktivitet 1: Substitution og reduktion af problematiske indholdsstoffer i produkter MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Mindst én vejledning omkring muligheder for reduktion af skadelige stoffer er publiceret og tilgængelig for virksomheder (delvist fra medfinansieret Kemi i Kredsløb ). MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Prototypeprodukt med alternative indholdsstoffer er fremstillet i samarbejde med virksomhed og testet for funktionalitet og teknisk egnethed (delvist fra medfinansieret Encapsulated Biocides, fortsættes i MP1.2, 2018). Aktivitet 2: Reduktion af udledning af miljøproblematiske stoffer fra processer MP2.1 (Kompetenceopbygning) Identifikation af kritiske parametre til procesovervågning med henblik på procesoptimering til reduceret udledning af miljøproblematiske stoffer (fortsættes i MP2.2, 2018). Resultatkontrakt , december 2015 C3-8

9 Aktivitet 3: Måleteknologi og analyseværktøjer til bestemmelse af indhold og udledning af problematiske stoffer i hhv. produkter og processer MP3.1 (Kompetenceopbygning) On-site-teknologier til bestemmelse af problematiske stoffer, inklusiv forbedrede måleprober er udviklet og efterprøvet (fortsættes i MP3.1, 2018). MP3.2 (Udvikling af teknologisk service) Casedemonstration af on-site-kvantificering af partikelemissioner fra industriel proces (fortsat fra MP3.2, 2016, og fortsættes i MP3.1, 2018). Milepæle år 2018 Formidling MP4.1 (Videnspredning) Videnspredning til relevante danske virksomheder og videninstitutioner - Afholdelse af mindst en temadag eller workshop - Mindst to indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshops, konferencer eller andet - Mindst to faglige publikationer internationale aktiviteter videnskabelig publikation, poster eller præsentation - Mindst otte besøg gennemført hos virksomheder og brancheforeninger for at formidle og indsamle viden. Aktivitet 1: Substitution og reduktion af problematiske indholdsstoffer i produkter MP1.1 (Kompetenceopbygning) Database til bestemmelse af mulige alternativer samt vejledning omkring reduktion af skadelige stoffer er opbygget (delvist fra medfinansieret Kemi i Kredsløb ). MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) Casedemonstration på opskaleret prototypeprodukt med substitueret eller reduceret indhold af problematiske stoffer (evt. delvist fra medfinansieret Dream Wind, fortsat fra MP1.2, 2016, og MP1.2, 2017). Aktivitet 2: Reduktion af udledning af miljøproblematiske stoffer fra processer MP2.1 (Udvikling af teknologisk service) Casedemonstration af reduktion af skadelige stoffer i produkter via optimeret fremstillingsproces er udført (, fortsat fra MP ). MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Casedemonstration af nyt procesovervågningssystem til procesoptimering i forhold til fremstilling, brug eller bortskaffelse af et givent produkt (fortsat fra MP2.2, 2017) (evt. delvist fra medfinansieret FRESH ). Aktivitet 3: Måleteknologi og analyseværktøjer til bestemmelse af indhold og udledning af problematiske stoffer i hhv. produkter og processer MP3.1 (Udvikling af teknologik service) Måleprotokoller til on-site-bestemmelse af problematiske stoffer i luft er færdigudviklet og verificeret (fortsat fra MP3.1, 2017, og MP3.2, 2017). Formidling MP4.1 (Videnspredning) Videnspredning til relevante danske virksomheder og videninstitutioner - Afholdelse af mindst en temadag eller workshop - Mindst to indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshops, konferencer eller andet - Mindst to faglige publikationer internationale aktiviteter videnskabelig publikation, poster eller præsentation Resultatkontrakt , december 2015 C3-9

10 Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk - Mindst otte besøg gennemført hos virksomheder og brancheforeninger for at formidle og indsamle viden. Miljøkemi Renere produkter og processer Resultatkontrakt , december 2015 C3-10

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Hvorfor et partnerskab om substitution?

Hvorfor et partnerskab om substitution? Nyhedsbrev nr. 1 1. august 2015 PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEM I Nyhedsbrev Vi er glade for at kunne præsentere det første nyhedsbrev fra substitutionspartnerskabet Kemi i Kredsløb. Partnerskabet

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI

PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI Nyhedsbrev nr. 4 5. juli 2016 PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI Nyhedsbrev Hermed udsendes det tredje nyhedsbrev fra Kemi i Kredsløb. Partnerskabet blev lanceret af daværende miljøminister, Kirsten

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Partnerskab om mikroplast

Partnerskab om mikroplast Partnerskab om mikroplast Konference om mikroplast i spildevand. Skanderborg, den 26. september 2017 Kontorchef Katrine Rafn Partnerskab om mikroplast Finansieret af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Begrænset udbud af effektmåling af MUDP

Begrænset udbud af effektmåling af MUDP RENERE LUFT OG MINDRE STØJ Begrænset udbud af effektmåling af MUDP VAND OG KLIMATILPASNING FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER Orienteringsmøde den 3. oktober

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM Industriens Kompositlaboratorium 1 Nye muligheder indenfor kompositmaterialer Industriens Kompositlaboratorium (IKL) er et spændende nyt samarbejde mellem FORCE Technology,

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering Projekt under Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Anne Christine Steenkjær Hastrup Sektionsleder

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Opfølgning på effekter af ISCR

Opfølgning på effekter af ISCR Opfølgning på effekter af ISCR Indhold Generel projektprofil... 1 Projektets strategiske rolle... 1 Målgruppen for projektet... 2 Effektprofil... 2 Effektforventninger til ISCR... 4 Effektopfølgning på

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT FORMELLE MINIMUMSKRAV Alle projektansøgninger skal opfylde følgende nødvendige forudsætninger: Der skal deltage mindst to private virksomheder og

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppen og behov Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder kompetenceløft via efteruddannelse

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen 19. januar 2017 Proj.nr. 2004279 Version 1 Indledning Råvaren er den største

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef Michael Damm. Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er vigtig for kommunen og virksomhederne.

Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef Michael Damm. Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er vigtig for kommunen og virksomhederne. Bæredygtighed i tilsynet v/ Miljøchef Michael Damm Hvorfor bæredygtighed i tilsynet er vigtig for kommunen og virksomhederne. EU initiativer der understøtter en grøn omstilling : HORISONT 2020 forskning

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Resultatkontrakt , december 2015 C5-1

Resultatkontrakt , december 2015 C5-1 Aktivitet Forskning og udvikling Aktivitetsplan: Aktivitetsplan nr.: C5 Resumé Globalt er vand i stigende grad en begrænset ressource. CDP (Carbon Disclosure Project, Water Disclosure, 2014) anslår, at

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Dansk Erhverv fremsender hermed bemærkninger til Europa-Kommissionens høring for forslag til cirkulær økonomi.

Dansk Erhverv fremsender hermed bemærkninger til Europa-Kommissionens høring for forslag til cirkulær økonomi. Miljø- og Fødevareministeriet Att: Thomas Nicolai Pedersen (tpe@mim.dk) Klaus Retoft (kre@mim.dk) Mikkel Stenbæk (mshan@mst.dk). 10. august 2015 EU-høring af forslag til cirkulær økonomi Dansk Erhverv

Læs mere

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil

BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S Profil FOAM MAKES THE WORLD A SOFTER PLACE TO BE 2 Velkommen til BPI Bramming Plast-Industri A/S er den førende leverandør af avancerede kundetilpassede løsninger i skum. Vi

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Slutrapport Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Titel: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg oncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE KENDSKAB, ANVENDELSE & HOLDNING EFFEKTER OG POTENTIALE BARRIERER ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER APPENDIKS

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere