Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på at udvikle nye løsninger på vandhåndtering, reduktion af miljøskadelige stoffer og genanvendelse af fast affald. Målgruppen er både de virksomheder, der udvikler nye miljøteknologiske løsninger og produktionsvirksomheder, der ønsker at opnå en grønnere profil gennem vandbesparelser, reduktion i anvendelse af miljøfremmede stoffer og forbedret ressourceøkonomi. Virksomheder, der udvikler nye miljøteknologiske løsninger har ofte svært ved at overføre laboratorieskala proof-of-concept til fuld skala industrielt anvendelige løsninger. Som Liqtech (SMV) skriver på BedreInnovation.dk: Det er meget positivt for os, at der kommer fokus på nye teknologier - især hvis dette kommer sammen med muligheden for pilotskalatest. Samtidig mangler produktionsvirksomheder adgang til faciliteter, der giver mulighed for at lave realistiske tests inden nye løsninger implementeres. For at imødekomme disse behov vil der i aktivitetsplanen blive udviklet nye services og faciliteter, der bringer de faglige kompetencer inden for kemi og bioteknologi i spil ved prototypeudvikling og pilotskalatests. Nye teknologiske serviceydelser omfatter simulering, forudsigelse af virkningsgrad, procesforståelse og manipulering samt tidlig designtilpasning - rapid prototyping. Der findes i dag ikke faciliteter i Danmark, som på samme måde kan hjælpe virksomheder med at krydse gabet mellem FoU i laboratorieskala og industriel implementering af miljøteknologier. Aktivitetsplanen giver danske virksomheder mulighed for at simulere relevante systemer og derved udvikle deres produkter, tilpasse dem til nye anvendelser samt teste og dokumentere virkningsgraden. De nye ydelser forankres i tæt sammenhæng med de eksisterende kommercielle analyse- og rådgivningsydelser inden for kemi og bioteknologi som pt. anvendes af over 140 forskellige virksomheder årligt. Nærheden til kunderne og de eksisterende kommercielle ydelser betyder hurtig adgang til markedet. Der forventes således allerede i aktivitetsplanens 2. år betydelig kommerciel omsætning på nye ydelser. Med udgangspunkt i målgruppens behov for miljøteknologiske løsninger har Teknologisk Institut i de seneste år opbygget faglige spidskompetencer i kemi og mikrobiologi med fokus på partikler og vandsystemer i industrielle sammenhænge. Spidskompetencer inden for mikrobiel økologi, partikelkemiske enhedsoperationer samt metoder til online procesmonitering danner basis for at kunne karakterisere, optimere og udvikle nye miljøteknologiske løsninger. Fokus er på de miljøteknologiske udfordringer, som matcher de faglige kompetencer, hvilket afgrænser virkefeltet til vandhåndtering, reduktion af miljøskadelige stoffer samt genanvendelsesteknologi. Konkret vil der blive udviklet nye teknologiske serviceydelser indenfor: Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier Der udvikles ydelser til teknologiudviklere og virksomheder, der ønsker

2 at anvende fx membranbioreaktorer (MBR), moving bed bioreactors (MBBR), avancerede oxidationsprocesser (AOP) og andre nye teknologier som udnytter ny kemisk og mikrobiologisk viden til at forbedre og specialisere vandrensning og reducere udledningen af miljøfremmede stoffer. Kunderne vil få mulighed for at simulere relevante systemer og dermed forudsige virkningsgrader og mulige problemstillinger. Samme sæt kompetencer og faciliteter bringes i spil med henblik på at udvikle teknologi til at behandle industrielt procesvand således at biokorrosion, biofilm og uønsket biologisk aktivitet i procesvandsystemer elimineres så effektivt og miljøvenligt som muligt. Som Hess skriver på BedreInnovation.dk: forståelse af samspillet mellem mikroorganismer vil gøre os i stand til at målrette vore forebyggende behandlinger samt hjælpe med fremtidige materialevalg. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer Der vil blive udviklet nye indkapslingsteknologier og proceskemiske værktøjer til reduktion eller substitution af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i produkter. Skalérbarheden af de nye teknologier og processer sikres gennem udvikling og fremstilling af produktprototyper, således at produkternes egenskaber kan testes. Dermed adresseres behovet for nye løsninger, der kan forbedre produkters miljøprofil uden at gå på kompromis med de øvrige produktegenskaber. Der vil også blive opbygget rådgivningsydelser om proces- og materialekemiske aspekter i forbindelse med substitution eller afvikling af miljøskadelige indholdsstoffer. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner Fremtidens ressourceøkonomi betyder, at virksomheder vil udvikle og anvende sorterings- og oprensningsteknologier til alle former for blandede affaldsfraktioner. Sortering og oprensning af ressourcer fra affaldsstrømme skal baseres sig på hurtig og omkostningseffektiv kemisk karakterisering af enkeltelementer i affaldsstrømmen. Virksomhederne får adgang til teknologisk service inden for spektroskopisk baseret online kemisk karakterisering af fast stof, og mulighed for at teste prototypeopstillinger som Eldan Recycling skriver på BedreInnovation.dk: Udvindingen af fraktioner skal imødegå [Red.: der må menes imødekomme/fremme ] stor renhed for hver affaldsfraktion. Aktivitetsplanens indhold I denne aktivitetsplan opbygges kompetencer til pilotskala og prototypebaseret test, udvikling og dokumentation af nye miljøteknologier. Dette sker gennem en multidisciplinær tilgang inden for proceskemi, bioteknologi, sensorteknologi og en række tilgrænsende felter. Sideløbende investerer Teknologisk Institut i opbygningen af de nødvendige faciliteter og udstyr, der samles i en bygning dedikeret til dette formål. Aktiviteterne forankres i tæt sammenhæng med de nuværende teknologiske serviceydelser på miljøområdet, hvor Teknologisk Institut pt. har ca. 140 kunder og en kommerciel omsætning på 19 mio. kr. årligt på laboratorieanalyser og rådgivning. Som i alle sammenhænge, der involverer ny teknologi, kræver

3 udviklingen af serviceydelserne, at en række forskellige teknologiske barrierer overvindes. Et fagligt velfunderet team, nærhed til gode laboratoriefaciliteter og tæt adgang til både de bedste internationale videncentre og til de industripartnere, der har behov for den teknologiske service, sikrer det bedst mulige fundament for at overvinde disse barrierer. En struktureret projektledelse sikrer, at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt. Aktiviteterne omfatter: Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier Mikrobiologiske testfaciliteter i form af skalerbare (0-25 liter) systemer til udvikling og dokumentation mikrobiologisk baserede teknologier. Disse systemer er relevante i forhold til videreudvikling af vandrensningsteknologi, mikrobiologisk overvågning, modeller til early-warning, optimeret materialevalg, forebyggelse og kontrol af uønskede mikroorganismer (eksempelvis grønne biocider, probiotik, bakteriophager). Mere specifikt vil der blive arbejdet med nye bioreaktorer til vandrensning (ex. MBR, MBBR) og avancerede oxidationsprocesser (AOP). Desuden arbejdes med specialiserede teknologier til spildevand produceret af olieindustrien. Her vil der blive fokuseret på fysiske separationsmetoder, kemiske fældningstrin og mikrobiologiske oxidation of organisk materiale. Avancerede værktøjer til karakterisering af mikrobiel identitet og funktion i miljøteknologiske løsninger og industrielle systemer. Der udvikles ydelser i forhold til mikrobiologisk karakterisering baseret på nye sekventeringsteknologier (NGS) og bioinformatiske platforme, som kombineret med procesmål danner det nødvendige udgangspunkt for reel procesoptimering og kontrol med mikrobiologiske processer. Faciliteter til test og udvikling af miljøteknologi til vandsystemer under højt tryk og temperatur. I nogle industrier, som fx offshore olieudvinding, arbejdes med vandsystemer under højt tryk. Der udvikles et generelt system til at arbejde med kemi og mikrobiologi under højt tryk og temperatur. Efterfølgende vil der bl.a. blive arbejdet med mikrobiologiske og kemiske forsøg under forhold med højt tryk og temperatur samt arbejdet med nye prædikative modeller for biokorrosion, baseret på kemiske og mikrobiologiske indikatorer. Disse kan anvendes til forebyggelse af gennemtæring i procesvandssystemer og dokumentation af sammenhænge mellem materialevalg og biokorrosion. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer

4 Med fokus på praktisk anvendelige løsninger har Teknologisk Institut de senere år haft gode erfaringer med at anvende silanbaseret indkapslingsteknologi til at reducere indholdet af miljøfremmede stoffer. I aktivitetsplanen vil der være fokus på at sikre, at egenskaberne for produkterne er mindst på højde med de konventionelle løsninger således at teknologierne er anvendelige. Samtidig udbygges kompetencerne med nye indkapslingsteknologier baseret på organiske polymerer og cyclodextriner samt teknologier til frigivelse under ekstern påvirkning (triggered release). Dermed vil det blive muligt at anvende indkapslingsteknologi i en meget bred række af produkter. I et tæt samarbejde med produktionsvirksomheder udvikles og anvendes teknologierne til at reducere miljø- og sundhedsskadelige stoffer som biocider, antioxidanter, flammehæmmere, allergener og hormonforstyrrende stoffer. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner Udvikling af teknologi til udnyttelse af ressourcer fra affaldsfraktioner kræver adgang til en række nye sensorteknologier. Mens det i dag eksempelvis er muligt at separere plastmaterialer efter type ved hjælp af NIR detektion og jetseparation findes der i dag ikke teknologi til at sortere plastmaterialer der er opbygget som kompositter, og til at frasortere plast der indeholder miljø- eller sundhedsskadelige stoffer, eller teknologier til genvinding af kritiske råstoffer. Forventede og aktuelle behov for avanceret sorteringsteknologi identificeres, og der testes og udvikles spektroskopisk baserede løsninger til detektion af disse fraktioner. Formål og målgruppe Aktivitetsplanen henvender sig til et meget bredt udsnit af danske virksomheder både virksomheder der arbejder direkte med miljøteknologi og produktionsvirksomheder, hvor en grøn miljøprofil er en vigtig konkurrenceparameter. Globalt forventes væksten i omsætningen af miljøteknologi at overstige den generelle økonomiske vækst. Miljøteknologi er derfor et centralt område for fortsat udvikling af den danske videnøkonomi med hensyn til at kunne opretholde vækst og beskæftigelse. Danmark har en stærk position inden for miljøteknologi med en eksport på 43 mia. kr. årligt, som forventes at stige. Heraf udgør vandsektoren alene ca. 15 mia. kr. De miljøteknologiske virksomheder omfatter både store etablerede virksomheder som Grundfos, Alfa Laval, Krüger, Haldor Topsøe, og et stort antal SMV hver især specialiseret inden for deres teknologiske nicher. Fortsat produktion i Danmark kræver konstant fornyelse og produkter, der er førende på markedet. Der vil være et stort eksportpotentiale for optimerede nye miljøteknologier, der kan sikre rent vand, forbedre ressourceudnyttelse og reducere uønskede udledninger. Danske produktionsvirksomheder står for 51% af hele den danske eksport. En grøn miljøprofil er en vigtig konkurrenceparameter, og der er derfor behov for at både små og store danske produktionsvirksomheder får adgang til nye teknologier, der kan styrke dem på dette felt.

5 De teknologiske serviceydelser, der udvikles i aktivitetsplanen er baseret på et fælles kemisk/bioteknologisk fagligt fundament, men målrettet forskellige branchers individuelle behov: Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier Målgruppen for nye tjenesteydelser og teknologier er både de miljøteknologiske virksomheder, der udvikler og sælger løsninger til vandbehandling, og virksomheder der håndterer store vandmængder, og derfor har behov for nye løsninger. Den første gruppe af virksomheder er en blanding af store etablerede virksomheder som Grundfos, Alfa Laval, Krüger, Chemira, Biobooster men også knap 200 mindre danske virksomheder med mindre produktion og/eller nye fremadrettede teknologier i pipelinen fx DVS Vandteknik (SMV), der på BedreInnovation.dk skriver: Specielt er vi meget interesserede i muligheden for reduktion af biofilmsbelægninger samt biokorrosion på såvel eksisterende som nye anlæg. De øgede muligheder for tests herunder pilotanlæg vil derfor være noget, vi kigger på med stor interesse. De virksomheder, der håndterer store vandmængder, findes bl.a. inden for fødevarebranchen, papirindustrien, metalforarbejdning, tekstilindustrien, fjernvarmebranchen og oliebranchen. Som Hess skriver på BedreInnovation.dk: Teknologisk Instituts udvider horisonterne og gør os i stand til at udfordre vores leverandører. I løbet af 3 år forventes det, at mindst 40 danske SMV vil være direkte aftagere af nye kompetencer og serviceydelser inden for vandbehandling, som udvikles i denne aktivitetsplan. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer Ydelserne henvender sig til en meget bred skare af danske produktionsvirksomheder, herunder fx producenter af plastmaterialer, tekstil og kosmetik. Det forventes, at kompetenceopbygningen i aktivitetsplanen gør det muligt at reducere miljø- og sundhedsskadelige stoffer i en meget bred række af produkter. Der forventes i særlig grad indgreb med: Plastindustrien (total omsætning 43 mia. kr.) substitution til bæredygtige råvarer og reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer fx blødgørere, flammehæmmere, biocider og antioxidanter. Tekstilindustrien (total omsætning 10 mia. kr.) reduktion af miljøog sundhedsskadelige stoffer særligt flammehæmmere. Personlig pleje, kosmetikprodukter og desinfektionsmidler (total omsætning ca. 10 mia. kr.) substitution til bæredygtige råvarer og reduktion af sundhedsskadelige stoffer som allergener, hormonforstyrrende stoffer mv. Følgende citater fra BedreInnovation.dk er eksempler på virksomheder der efterspørger nye løsninger inden for dette område: Kemotekstil: Vi ser gerne en løsning på brugen af flammehæmmere til flammesikrede textiler. I dag anvendes produkter, der kræver stort

6 vandforbrug, energi og specielt produktionsudstyr. Dyrup: Dyrup vil være interesseret i projekter, der vil minimere udvaskning af stoffer fra facader. Det forventes, at i løbet af 3 år vil mindst 20 danske SMV være direkte aftagere af nye kompetencer og serviceydelser inden for reduktion af miljøskadelige stoffer som udvikles i denne aktivitetsplan. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner Ydelserne er dels henvendt til de offentlige affaldsselskaber men i særlig grad til de højteknologiske SMV, der arbejder med sensor- og robotteknologi, som har brug for at målrette og tilpasse deres teknologier for at levere effektive løsninger. Omsætningen inden for måle- og sensorteknik er ca. 10 mia. kr. årligt. Derudover er der en række virksomheder, der ønske at udnytte ressourcer fra affaldsstrømme, som igennem denne aktivitetsplan kan få overblik over mulighederne fx Danbørs (SMV), der på BedreInnovation.dk skriver: I DanBørs ser vi meget gerne et bredt samarbejde med producenter og affaldsselskaber, for at udvikle bedre sorterings muligheder for affaldsfraktioner, med henblik på en langt større genanvendelse af vores ressourcer. Det forventes, at i løbet af 3 år vil mindst 15 danske SMV være direkte aftagere af nye kompetencer og serviceydelser inden for genanvendelsesteknologi som udvikles i denne aktivitetsplan. Nationale og internationale samarbejdspartnere Teknologisk Institut har inden for miljøområdet et tæt samarbejdes med alle fem større danske universiteter (AU, AAU, DTU, KU og SDU). Dette samarbejde vil blive videreudviklet gennem nye fælles FoU-projekter (fx innovationskonsortier og projekter under det strategiske forskningsråd) og i netværkssammenhænge (fx Innovationsnetværket for Miljøteknologi). Det eksisterende tætte samarbejde med DHI inden for både vandbehandling og reduktion af miljøskadelige stoffer udbygges, og det nuværende samarbejde med Force inden for genanvendelsesteknologi videreføres. Samarbejdet med DHI og Force vil ske gennem fælles projekter og gennem Innovationsnetværket for Miljøteknologi, der er fælles platform for videnformidling og matchmaking med virksomheder. Samarbejdet med internationale videninstitutioner udbygges gennem en intensiveret indsats for at skabe flere nye europæiske FoU-projekter under FP7 og Horizon 2020 programmerne. Dette vil sammen med deltagelse i internationale konferencer, møder og kurser sikre internationalt indgreb. Aktiviteten involverer ikke direkte gennemførelse af ph.d.-forløb, men uddannelse af ph.d.er vil ske i tæt samarbejde med universiteterne i relaterede FoU-projekter. Desuden vil universitetsstuderende på forskellige niveauer blive tilknyttet aktiviteterne

7 Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Aktivitetsplanen har sammenhæng med en række FoU-projekter, hvoraf udvalgte medfinansieres. Der er en høj grad af synergi mellem FoU projekterne og aktivitetsplanen. De medfinansierede FoU projekter gør det muligt at opnå mere ambitiøse mål i aktivitetsplanen. Samtidig sikrer aktivitetsplanen at gennemførelsen af de enkelte FoU projekter også bidrager til den overordnede udvikling af området og opbygningen af nye teknologiske serviceydelser. Det er markeret i oversigten over milepæle hvor de enkelte medfinansierede projekter bidrager. Der er ikke tale om at nogen milepæle udelukkende opnås i kraft af et medfinansieret FoU projekt, men at FoU projekterne gør det muligt at højne ambitionsniveauet for milepælene. Medfinansiering af andre FoU-projekter Igangværende (bevilgede): Ecodesign Strategisk Forskningsrådsplatform om membran reaktor vandrenseteknologi, BioRec Højteknologifondsprojekt om bioteknologiske løsninger til bla. kontrol af korrosionsproblemer og øget olieudvinding, Safe Flame Retardents Højteknologifond-projekt om indkapsling af flammehæmmere i tekstiler og byggematerialer, MICCS DEMO ( ) EU FP7 projekt om on-site sensorteknologi til miljøformål. Forventede: Reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i hospitalsspildevand MUDP Relaterede FoU-projekter Mobilt miljølaboratorium til onsite PCB analyser før, under og efter demontering af bygningsdele støttet af Miljøstyrelsen Miljøinnovativ udvikling af dansk sorteringskoncept og beregningsværktøj til indsamlede plast- og glasfraktioner i Danmark. støttet af Miljøstyrelsen Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk kvalitet i svømmebade, støttet af Miljøstyrelsen Mikrobiologisk sikkert procesvand, støttet af Miljøstyrelsen Ny miljøeffektiv industriel vasketeknologi, projekt om optimering af vandhåndtering i dyneproduktion støttet af Miljøstyrelsen PWnano Eurostars-projekt om membranfiltrering af produceret vand offshore, Innovativ optimal sortering og genanvendelse af affald Innosort, Innovationskonsortium Grænseflader og synergi mellem innovationskonsortiet Innosort og aktivitetsplanen I Innosort er det et mål at optimere alle led i affaldskæden herunder design af produkter, opbygning af indsamlingssystemer for kasserede produkter, brugervenlighed i indsamlingssystemerne, samt udvikling og anvendelse af nye sorteringsteknologier. I Innosort arbejdes der med både kildesortering og central sortering og de i Innosort opnåede resultater

8 henvender sig til både virksomheder, kommuner og øvrige offentlige myndigheder som skal tage stilling til fremtidens affaldsbehandlingssystemer. I aktivitetsplanen fokuseres primært på udvikling af teknologiske løsninger i pilotskala på specifikke afgrænsede problemstillinger, der kan anvendes af danske højteknologiske SMVer, der har udvikling og salg af sensor- og overvågningsteknologi til miljøområdet som deres kerneområde. Aktivitetsplanen vil således, bl.a. på basis af de kompetencer der udvikles i Innosort, udvikle nye teknologiske serviceydelser inden for sensorområdet. Koordinering med relaterede GTS-aktivitetsforslag Aktivitetsplanen er koordineret med DHI s aktiviteter vedrørende toksikologi. De faglige aktiviteter komplementerer hinanden. Således vil DHI s aktivitetsplan Virtuel community for sikre bæredygtige produkter kunne fungere som udgangspunkt for, hvilke miljøskadelige stoffer det vil være mest påtrængende at reducere. Der vil ligeledes blive koordineret med DHI s aktiviteter omkring vandrensning gennem møder i forbindelse med fælles projekter (bl.a. Ecodesign projektet). Formidlings- og spredningseffekt Videnspredning vil i høj grad ske i samarbejde med Innovationsnetværket for Miljøteknologi (Inno-MT). Teknologisk Institut har en væsentlig rolle i skabelsen af op mod halvdelen af de temadage, seminarer, konferencer og workshops som afholdes i Inno-MT. De fleste arrangementer vil være målrettet én bestemt målgruppe fx virksomheder aktive indenfor genanvendelse af affald. Nogle arrangementer går dog på tværs, fx overvågnings- og sensorteknologi, der er relevant for flere målgrupper. Udover engagementet i Inno-MT vil der også ske videnformidling gennem brancheforeninger: Dansk Miljøteknologi, DAKOFA, Dansk Affald og Offshorecenter Danmark typisk i form af indlæg/foredrag ved foreningernes møder. På visse områder vil der også være behov for at Teknologisk Institut selv afholder temadage og workshops om afgrænsede problemstillinger, fx reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer (evt. i samarbejde med andre GTS er). Den skriftlige videnformidling vil primært bestå af populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser, fx Ingeniøren, Dansk kemi, Plus Proces, mv. For at sikre høj faglig kvalitet er der også en målsætning om peer-reviewed publikationer og konferencepapers, som samtidig giver mulighed for international videnudveksling. Samlede mål for videnspredning (videnformidlingsmilepæle er indsat under hvert område): Mindst 75 nye kunder heraf mindst 75% SMV. Stigning i kommercielle rådgivnings-, analyse- og udviklingsopgaver på miljøområdet.

9 Mindst 15 indlæg ved virksomhedsrettede temadage, workshops mv. (forventning om at mindst 300 virksomheder (totalt) vil få del i ny viden på denne måde). Mindst 8 peer review videnskabelige artikler, 10 konferencepapers (posters) og 18 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. Der samarbejdes tæt med eksempelvis Aarhus School of Engineering omkring erhvervspraktik, diplomopgaver og kandidatprojekter. Derudover fortsættes det gode samarbejde med de danske universiteter om at sikre formidling fra fælles FoU-projekter. Milepæle 2013 Aktivitet 1. Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier MP1.1 (Kompetenceopbygning) Grundlag for laboratorierammer til pilotskalaudvikling og test af nye vandrenseteknologier er udviklet og verificeret (fortsættes i MP1.1 og MP1.5, 2014). MP1.2 (Kompetenceopbygning) Grundlag for laboratorieskalasimulering af relevante højtryks/ højtemperatur systemer er udviklet og verificeret (fortsættes i MP1.3 og MP1.4, 2014; bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF-projekt BioRec). MP1.3 (Udvikling af teknologisk service) Nye sekventeringsteknologier og bioinformatiske analyseværktøjer er anvendt til beskrivelse af komplekse mikrobiologiske samfund i industrielle sammenhænge (bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret projekt EcoDesign). MP1.4 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for vandbehandling: - Mindst 2 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 10 nye kunder - Mindst 2 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP1.5 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for vandbehandling - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 2 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 2. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer MP2.1 (Kompetenceopbygning) Indkapsling af miljø- og sundhedsskadelige stoffer med indkapslingsteknologier baseret på organiske polymerer/cyclodextriner er demonstreret (bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF projekt om indkapsling af flammehæmmere). MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Case-demonstration af reduceret udvaskning af miljøskadelige stoffer fra prototypeprodukt er gennemført.

10 MP2.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 1 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 1 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP2.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 3. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner MP3.1 (Kompetenceopbygning) Spektroskopiske sensorteknologier til sortering af affaldsfraktioner er demonstreret. MP3.2 (Kompetenceopbygning) Teknologier til oprensning og sortering af plast og kompositmaterialer er testet (fortsættes i MP3.1, 2014). MP3.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden genanvendelse: - Mindst 1 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 1 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP3.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for genanvendelse: - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Milepæle 2014 Aktivitet 1. Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Kemisk og biologisk renseteknologi til specifik reduktion af miljøfremmede stoffer er demonstreret på de opbyggede pilot-skala faciliteter (fortsat fra MP1.1, 2013; bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret MUDP projekt om hospitalsspildevand). MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) 2-4 nye ydelser til optimeret materialevalg og bedre mikrobiologiske kontrolstrategier er udviklet og solgt til kunder. MP1.3 (Kompetenceopbygning) Færdigudviklet og etableret avancerede pilot-skala testfaciliteter til simulering af kemiske og mikrobiologiske processer i ekstreme miljøer, herunder: - Flowsystemer til simulering af kemiske og mikrobiologiske fænomener ved høj temperatur

11 - Højtrykssystem til belysning af trykeffekt på kemiske og mikrobiologiske processer Statusnotat udarbejdet (fortsat fra MP1.2, 2013). MP1.4 (Udvikling af teknologisk service) Mindst 1 industriel case på anvendelse af modeller til biokorrosion prædiktion er demonstreret (fortsat fra MP1.2, 2013; fortsættes i MP1.2, 2015; bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF-projekt BioRec). MP1.5 (Udvikling af teknologisk service) 1-2 ny vandbehandlingssystemer under udvikling og test på pilot-skala faciliteter. Statusnotat er udarbejdet. MP1.6 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for vandbehandling: - Mindst 3 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 15 nye kunder - Mindst 3 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP1.7 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for vandbehandling - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 2 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 2. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer MP2.1 (Kompetenceopbygning) Teknologier til frigivelse under ekstern påvirkning er demonstreret (triggered release). MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Case-demonstration af reduceret udvaskning af miljøskadelige stoffer fra minimum 1 nyt prototypeprodukter er gennemført (bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF-projekt om indkapsling af flammehæmmere). MP2.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 2 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 2 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP2.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 3. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner

12 MP3.1 (Udvikling af teknologisk service) Pilot-skala demonstration af bedre ressourceudnyttelse af plast- og kompositmaterialer gennem implementering af nye sensorteknologier er gennemført (fortsat fra MP3.2, 2013). MP3.2 (Kompetenceopbygning) 1-2 teknologier til oprensning og sortering af kritiske råstoffer er testet (fortsættes i MP3.1, 2015). MP3.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden genanvendelse: - Mindst 1 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 1 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP3.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for genanvendelse: - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Milepæle 2015 Aktivitet 1. Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) 1-2 Karakteriseringer og optimeringer af mikrobiologisk funktion i MBR eller MBBR anlæg er gennemført. MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) 2-3 industrielle cases på anvendelse af modeller til biokorrosion prædiktion er demonstreret (fortsat fra MP1.3 og MP1.4, 2014). MP1.3 (Kompetenceopbygning). 1-2 teknologier og behandlingsstrategier til mikrobiologisk kontrol i procesvandsystemer er udviklet. MP1.4 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for vandbehandling: - Mindst 4 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 15 nye kunder - Mindst 3 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP1.5 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for vandbehandling - Mindst 2 peer-reviewed artikler - Mindst 2 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 2. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer MP2.1 (Kompetenceopbygning) Teknologi til reduceret udvaskning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer af ny stofklasse, fx hormonforstyrrende stoffer eller allergener, er demonstreret.

13 MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Case-demonstration af reduceret udvaskning af miljøskadelige stoffer fra minimum 1 nyt prototype produkt er gennemført (bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF-projekt om indkapsling af flammehæmmere). MP2.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 2 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 10 nye kunder - Mindst 2 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP2.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 3. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner MP3.1 (Kompetenceopbygning; Dansk videnformidling) Pilot-skala demonstration af bedre ressourceudnyttelse af kritiske råstoffer (fx sjældne jordarter) gennem implementering af nye teknologier er gennemført (fortsat fra MP3.2, 2014). MP3.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden genanvendelse: - Mindst 1 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 2 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP3.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for genanvendelse: - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Vand- og miljøteknologi

Visioner for automatisering i affaldssektoren

Visioner for automatisering i affaldssektoren Visioner for automatisering i affaldssektoren Finn Tang Thomsen Project manager Research projects Innosort innovationskonsortie Innovationskonsortie Et innovationskonsortium gennemfører et fælles projekt,

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Aktivitetsplan nr. 12. miljøteknologier globalt. FORSK 2020 referencer

Aktivitetsplan nr. 12. miljøteknologier globalt. FORSK 2020 referencer Aktivitetsplan (navn): FORSK 2020 referencer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet DANETV baner vejen for danske miljøteknologier globalt Aktivitetsplan

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering Projekt under Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Anne Christine Steenkjær Hastrup Sektionsleder

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

Resultatkontrakt , december 2015 C3-1

Resultatkontrakt , december 2015 C3-1 Aktivitet Forskning og udvikling Aktivitetsplan: Aktivitetsplan nr.: Resumé Stigende miljø- og sundhedsmæssig bevidsthed kombineret med stadigt strengere lovkrav om udfasning af problematiske stoffer bevirker,

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Miljøeffektiv rensning af højpotent medicin i sygehusspildevand - MERMISS

Miljøeffektiv rensning af højpotent medicin i sygehusspildevand - MERMISS Miljøeffektiv rensning af højpotent medicin i sygehusspildevand - MERMISS To spor Status for MERMISS pilotprojektet Præsentation af kortlægningsresultater for udledning af lægemidler fra AUH Parterne i

Læs mere

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

Resultatkontrakt , december 2015 C5-1

Resultatkontrakt , december 2015 C5-1 Aktivitet Forskning og udvikling Aktivitetsplan: Aktivitetsplan nr.: C5 Resumé Globalt er vand i stigende grad en begrænset ressource. CDP (Carbon Disclosure Project, Water Disclosure, 2014) anslår, at

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter 1 Aktivitetsområde 1: Fra affald til råvare Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsområde (navn): Fra affald til råvare Aktivitetsområde nr.: 1 Sammenfatning Vi bliver

Læs mere

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM Industriens Kompositlaboratorium 1 Nye muligheder indenfor kompositmaterialer Industriens Kompositlaboratorium (IKL) er et spændende nyt samarbejde mellem FORCE Technology,

Læs mere

Partnerskab om mikroplast

Partnerskab om mikroplast Partnerskab om mikroplast Konference om mikroplast i spildevand. Skanderborg, den 26. september 2017 Kontorchef Katrine Rafn Partnerskab om mikroplast Finansieret af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt:

Kompetenceprofil. Aarhus Universitetshospital (AUH) generelt: Aarhus Universitetshospital Teknisk Afdeling Palle Juul Jensens Boulevard 50 DK-8200 Århus N Tel. +45 7846 3950 www.auh.dk Kompetenceprofil Dette er Aarhus Universitetshospitals (AUH) kompetenceprofil

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Vandvisionsmøde 1. december 2015 Hovedbudskaber 1. Branchen går

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 Nationale Testfaciliteter

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT FORMELLE MINIMUMSKRAV Alle projektansøgninger skal opfylde følgende nødvendige forudsætninger: Der skal deltage mindst to private virksomheder og

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

REnescience et affaldsraffinaderi

REnescience et affaldsraffinaderi REnescience et affaldsraffinaderi Renewables, Science and Renaissance of the energy system v/georg Ørnskov Rønsch, REnescience REnescience et affaldsraffinaderi Målet med REnescienceprojektet er at opgradere

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Hightech Pilot Produktion i Danmark Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet

Aktivitetsplan (navn): Hightech Pilot Produktion i Danmark Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan (navn): Hightech Pilot Produktion i Danmark Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: Teknologisk Institut vil samle en række

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer DTU Informatik, Richard Petersens Plads, Bygning 321, 2800 Kongens Lyngby www.lydteknologi.dk,

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Hvad og hvem er DANETV?

Hvad og hvem er DANETV? Hvad og hvem er DANETV? Dansk Center for Klima- og Miljøteknologi verifikation - DANETV Et samarbejde mellem 5 GTS (Godkendte Teknologiske Service Institutter) DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology,

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

- ren bæredygtig eksport

- ren bæredygtig eksport Environment Denmark - ren bæredygtig eksport Vision & mission Teamet Vores markedsplacering Afgrænsning af arbejdsfelt Forretningskoncept Vigtigste udfordringer Et eksportnetværk for danske energi- og

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Dansk Erhverv IT-Branchen. Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk

Dansk Erhverv IT-Branchen. Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Dansk Erhverv IT-Branchen Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel rh@dkuni.dk Videnudveksling 140 120 100 80 60 40 Spinout-virksomheder Licens, salgs- og optionsaftaler

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Jens Adler-Nissen professor, dr. techn. Konference om strategisk fødevareforskning som grundlag for en vækstdagsorden 22. marts 2012 Afdeling

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: 6

Aktivitetsplan nr.: 6 Aktivitetsplan: Viden og Vækst for SMV er Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: 6 Resultaterne af arbejdet under aktivitetsplanen omfatter

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvorfor biokompositter? Hvad er biokompositter?

Læs mere

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation AARHUS UNIVERSITET Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020 Anja Skjoldborg Hansen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Indhold Baggrund for Horizon 2020 Væsentligste forskelle

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Det biobaserede samfund. Aktivitetsplan nr.:

Aktivitetsplan (navn): Det biobaserede samfund. Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): Det biobaserede samfund Aktivitetsplan nr.: G2 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Nærværende aktivitetsplan etablerer en teknologiplatform,

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed Aktivitetsplan (navn): Digitale muligheder og løsninger Aktivitetsplan nr. 0 Forsk 2020 referencer Aktiviteterne retter sig imod Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet med hovedvægt på 3. Digitale

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE KENDSKAB, ANVENDELSE & HOLDNING EFFEKTER OG POTENTIALE BARRIERER ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER APPENDIKS

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Alliancen for Grøn Offshore Energi

Alliancen for Grøn Offshore Energi 18. december 2009 Alliancen for Grøn Offshore Energi 1. Danmark skal fortsat være nummer 1 på grøn offshore teknologi, men det kræver nytænkning og samarbejde I de seneste femten år har offshore industrien

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Mød de danske videninstitutioner 4. Maj 2004

TEKNOLOGISK INSTITUT. Mød de danske videninstitutioner 4. Maj 2004 TEKNOLOGISK INSTITUT Mød de danske videninstitutioner 4. Maj 2004 Divisioner og centre Byggeri Beton Byggekomponenter Murværk Proces og IT Rørcentret Svømmebadsteknologi Tekstil Træ Materialer Kemi- og

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de

Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: Den danske industri

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN 2 OVERORDNEDE FORMÅL Industrielle løsninger til besparelse af vandressourcer Nuværende forbrug af drikkevand

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskningssamarbejde og -kompetence blandt danske virksomheder med biotekforskning Michael Mark Ebbe Krogh Graversen Notat 2002/6 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish

Læs mere