Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på at udvikle nye løsninger på vandhåndtering, reduktion af miljøskadelige stoffer og genanvendelse af fast affald. Målgruppen er både de virksomheder, der udvikler nye miljøteknologiske løsninger og produktionsvirksomheder, der ønsker at opnå en grønnere profil gennem vandbesparelser, reduktion i anvendelse af miljøfremmede stoffer og forbedret ressourceøkonomi. Virksomheder, der udvikler nye miljøteknologiske løsninger har ofte svært ved at overføre laboratorieskala proof-of-concept til fuld skala industrielt anvendelige løsninger. Som Liqtech (SMV) skriver på BedreInnovation.dk: Det er meget positivt for os, at der kommer fokus på nye teknologier - især hvis dette kommer sammen med muligheden for pilotskalatest. Samtidig mangler produktionsvirksomheder adgang til faciliteter, der giver mulighed for at lave realistiske tests inden nye løsninger implementeres. For at imødekomme disse behov vil der i aktivitetsplanen blive udviklet nye services og faciliteter, der bringer de faglige kompetencer inden for kemi og bioteknologi i spil ved prototypeudvikling og pilotskalatests. Nye teknologiske serviceydelser omfatter simulering, forudsigelse af virkningsgrad, procesforståelse og manipulering samt tidlig designtilpasning - rapid prototyping. Der findes i dag ikke faciliteter i Danmark, som på samme måde kan hjælpe virksomheder med at krydse gabet mellem FoU i laboratorieskala og industriel implementering af miljøteknologier. Aktivitetsplanen giver danske virksomheder mulighed for at simulere relevante systemer og derved udvikle deres produkter, tilpasse dem til nye anvendelser samt teste og dokumentere virkningsgraden. De nye ydelser forankres i tæt sammenhæng med de eksisterende kommercielle analyse- og rådgivningsydelser inden for kemi og bioteknologi som pt. anvendes af over 140 forskellige virksomheder årligt. Nærheden til kunderne og de eksisterende kommercielle ydelser betyder hurtig adgang til markedet. Der forventes således allerede i aktivitetsplanens 2. år betydelig kommerciel omsætning på nye ydelser. Med udgangspunkt i målgruppens behov for miljøteknologiske løsninger har Teknologisk Institut i de seneste år opbygget faglige spidskompetencer i kemi og mikrobiologi med fokus på partikler og vandsystemer i industrielle sammenhænge. Spidskompetencer inden for mikrobiel økologi, partikelkemiske enhedsoperationer samt metoder til online procesmonitering danner basis for at kunne karakterisere, optimere og udvikle nye miljøteknologiske løsninger. Fokus er på de miljøteknologiske udfordringer, som matcher de faglige kompetencer, hvilket afgrænser virkefeltet til vandhåndtering, reduktion af miljøskadelige stoffer samt genanvendelsesteknologi. Konkret vil der blive udviklet nye teknologiske serviceydelser indenfor: Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier Der udvikles ydelser til teknologiudviklere og virksomheder, der ønsker

2 at anvende fx membranbioreaktorer (MBR), moving bed bioreactors (MBBR), avancerede oxidationsprocesser (AOP) og andre nye teknologier som udnytter ny kemisk og mikrobiologisk viden til at forbedre og specialisere vandrensning og reducere udledningen af miljøfremmede stoffer. Kunderne vil få mulighed for at simulere relevante systemer og dermed forudsige virkningsgrader og mulige problemstillinger. Samme sæt kompetencer og faciliteter bringes i spil med henblik på at udvikle teknologi til at behandle industrielt procesvand således at biokorrosion, biofilm og uønsket biologisk aktivitet i procesvandsystemer elimineres så effektivt og miljøvenligt som muligt. Som Hess skriver på BedreInnovation.dk: forståelse af samspillet mellem mikroorganismer vil gøre os i stand til at målrette vore forebyggende behandlinger samt hjælpe med fremtidige materialevalg. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer Der vil blive udviklet nye indkapslingsteknologier og proceskemiske værktøjer til reduktion eller substitution af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i produkter. Skalérbarheden af de nye teknologier og processer sikres gennem udvikling og fremstilling af produktprototyper, således at produkternes egenskaber kan testes. Dermed adresseres behovet for nye løsninger, der kan forbedre produkters miljøprofil uden at gå på kompromis med de øvrige produktegenskaber. Der vil også blive opbygget rådgivningsydelser om proces- og materialekemiske aspekter i forbindelse med substitution eller afvikling af miljøskadelige indholdsstoffer. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner Fremtidens ressourceøkonomi betyder, at virksomheder vil udvikle og anvende sorterings- og oprensningsteknologier til alle former for blandede affaldsfraktioner. Sortering og oprensning af ressourcer fra affaldsstrømme skal baseres sig på hurtig og omkostningseffektiv kemisk karakterisering af enkeltelementer i affaldsstrømmen. Virksomhederne får adgang til teknologisk service inden for spektroskopisk baseret online kemisk karakterisering af fast stof, og mulighed for at teste prototypeopstillinger som Eldan Recycling skriver på BedreInnovation.dk: Udvindingen af fraktioner skal imødegå [Red.: der må menes imødekomme/fremme ] stor renhed for hver affaldsfraktion. Aktivitetsplanens indhold I denne aktivitetsplan opbygges kompetencer til pilotskala og prototypebaseret test, udvikling og dokumentation af nye miljøteknologier. Dette sker gennem en multidisciplinær tilgang inden for proceskemi, bioteknologi, sensorteknologi og en række tilgrænsende felter. Sideløbende investerer Teknologisk Institut i opbygningen af de nødvendige faciliteter og udstyr, der samles i en bygning dedikeret til dette formål. Aktiviteterne forankres i tæt sammenhæng med de nuværende teknologiske serviceydelser på miljøområdet, hvor Teknologisk Institut pt. har ca. 140 kunder og en kommerciel omsætning på 19 mio. kr. årligt på laboratorieanalyser og rådgivning. Som i alle sammenhænge, der involverer ny teknologi, kræver

3 udviklingen af serviceydelserne, at en række forskellige teknologiske barrierer overvindes. Et fagligt velfunderet team, nærhed til gode laboratoriefaciliteter og tæt adgang til både de bedste internationale videncentre og til de industripartnere, der har behov for den teknologiske service, sikrer det bedst mulige fundament for at overvinde disse barrierer. En struktureret projektledelse sikrer, at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt. Aktiviteterne omfatter: Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier Mikrobiologiske testfaciliteter i form af skalerbare (0-25 liter) systemer til udvikling og dokumentation mikrobiologisk baserede teknologier. Disse systemer er relevante i forhold til videreudvikling af vandrensningsteknologi, mikrobiologisk overvågning, modeller til early-warning, optimeret materialevalg, forebyggelse og kontrol af uønskede mikroorganismer (eksempelvis grønne biocider, probiotik, bakteriophager). Mere specifikt vil der blive arbejdet med nye bioreaktorer til vandrensning (ex. MBR, MBBR) og avancerede oxidationsprocesser (AOP). Desuden arbejdes med specialiserede teknologier til spildevand produceret af olieindustrien. Her vil der blive fokuseret på fysiske separationsmetoder, kemiske fældningstrin og mikrobiologiske oxidation of organisk materiale. Avancerede værktøjer til karakterisering af mikrobiel identitet og funktion i miljøteknologiske løsninger og industrielle systemer. Der udvikles ydelser i forhold til mikrobiologisk karakterisering baseret på nye sekventeringsteknologier (NGS) og bioinformatiske platforme, som kombineret med procesmål danner det nødvendige udgangspunkt for reel procesoptimering og kontrol med mikrobiologiske processer. Faciliteter til test og udvikling af miljøteknologi til vandsystemer under højt tryk og temperatur. I nogle industrier, som fx offshore olieudvinding, arbejdes med vandsystemer under højt tryk. Der udvikles et generelt system til at arbejde med kemi og mikrobiologi under højt tryk og temperatur. Efterfølgende vil der bl.a. blive arbejdet med mikrobiologiske og kemiske forsøg under forhold med højt tryk og temperatur samt arbejdet med nye prædikative modeller for biokorrosion, baseret på kemiske og mikrobiologiske indikatorer. Disse kan anvendes til forebyggelse af gennemtæring i procesvandssystemer og dokumentation af sammenhænge mellem materialevalg og biokorrosion. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer

4 Med fokus på praktisk anvendelige løsninger har Teknologisk Institut de senere år haft gode erfaringer med at anvende silanbaseret indkapslingsteknologi til at reducere indholdet af miljøfremmede stoffer. I aktivitetsplanen vil der være fokus på at sikre, at egenskaberne for produkterne er mindst på højde med de konventionelle løsninger således at teknologierne er anvendelige. Samtidig udbygges kompetencerne med nye indkapslingsteknologier baseret på organiske polymerer og cyclodextriner samt teknologier til frigivelse under ekstern påvirkning (triggered release). Dermed vil det blive muligt at anvende indkapslingsteknologi i en meget bred række af produkter. I et tæt samarbejde med produktionsvirksomheder udvikles og anvendes teknologierne til at reducere miljø- og sundhedsskadelige stoffer som biocider, antioxidanter, flammehæmmere, allergener og hormonforstyrrende stoffer. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner Udvikling af teknologi til udnyttelse af ressourcer fra affaldsfraktioner kræver adgang til en række nye sensorteknologier. Mens det i dag eksempelvis er muligt at separere plastmaterialer efter type ved hjælp af NIR detektion og jetseparation findes der i dag ikke teknologi til at sortere plastmaterialer der er opbygget som kompositter, og til at frasortere plast der indeholder miljø- eller sundhedsskadelige stoffer, eller teknologier til genvinding af kritiske råstoffer. Forventede og aktuelle behov for avanceret sorteringsteknologi identificeres, og der testes og udvikles spektroskopisk baserede løsninger til detektion af disse fraktioner. Formål og målgruppe Aktivitetsplanen henvender sig til et meget bredt udsnit af danske virksomheder både virksomheder der arbejder direkte med miljøteknologi og produktionsvirksomheder, hvor en grøn miljøprofil er en vigtig konkurrenceparameter. Globalt forventes væksten i omsætningen af miljøteknologi at overstige den generelle økonomiske vækst. Miljøteknologi er derfor et centralt område for fortsat udvikling af den danske videnøkonomi med hensyn til at kunne opretholde vækst og beskæftigelse. Danmark har en stærk position inden for miljøteknologi med en eksport på 43 mia. kr. årligt, som forventes at stige. Heraf udgør vandsektoren alene ca. 15 mia. kr. De miljøteknologiske virksomheder omfatter både store etablerede virksomheder som Grundfos, Alfa Laval, Krüger, Haldor Topsøe, og et stort antal SMV hver især specialiseret inden for deres teknologiske nicher. Fortsat produktion i Danmark kræver konstant fornyelse og produkter, der er førende på markedet. Der vil være et stort eksportpotentiale for optimerede nye miljøteknologier, der kan sikre rent vand, forbedre ressourceudnyttelse og reducere uønskede udledninger. Danske produktionsvirksomheder står for 51% af hele den danske eksport. En grøn miljøprofil er en vigtig konkurrenceparameter, og der er derfor behov for at både små og store danske produktionsvirksomheder får adgang til nye teknologier, der kan styrke dem på dette felt.

5 De teknologiske serviceydelser, der udvikles i aktivitetsplanen er baseret på et fælles kemisk/bioteknologisk fagligt fundament, men målrettet forskellige branchers individuelle behov: Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier Målgruppen for nye tjenesteydelser og teknologier er både de miljøteknologiske virksomheder, der udvikler og sælger løsninger til vandbehandling, og virksomheder der håndterer store vandmængder, og derfor har behov for nye løsninger. Den første gruppe af virksomheder er en blanding af store etablerede virksomheder som Grundfos, Alfa Laval, Krüger, Chemira, Biobooster men også knap 200 mindre danske virksomheder med mindre produktion og/eller nye fremadrettede teknologier i pipelinen fx DVS Vandteknik (SMV), der på BedreInnovation.dk skriver: Specielt er vi meget interesserede i muligheden for reduktion af biofilmsbelægninger samt biokorrosion på såvel eksisterende som nye anlæg. De øgede muligheder for tests herunder pilotanlæg vil derfor være noget, vi kigger på med stor interesse. De virksomheder, der håndterer store vandmængder, findes bl.a. inden for fødevarebranchen, papirindustrien, metalforarbejdning, tekstilindustrien, fjernvarmebranchen og oliebranchen. Som Hess skriver på BedreInnovation.dk: Teknologisk Instituts udvider horisonterne og gør os i stand til at udfordre vores leverandører. I løbet af 3 år forventes det, at mindst 40 danske SMV vil være direkte aftagere af nye kompetencer og serviceydelser inden for vandbehandling, som udvikles i denne aktivitetsplan. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer Ydelserne henvender sig til en meget bred skare af danske produktionsvirksomheder, herunder fx producenter af plastmaterialer, tekstil og kosmetik. Det forventes, at kompetenceopbygningen i aktivitetsplanen gør det muligt at reducere miljø- og sundhedsskadelige stoffer i en meget bred række af produkter. Der forventes i særlig grad indgreb med: Plastindustrien (total omsætning 43 mia. kr.) substitution til bæredygtige råvarer og reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer fx blødgørere, flammehæmmere, biocider og antioxidanter. Tekstilindustrien (total omsætning 10 mia. kr.) reduktion af miljøog sundhedsskadelige stoffer særligt flammehæmmere. Personlig pleje, kosmetikprodukter og desinfektionsmidler (total omsætning ca. 10 mia. kr.) substitution til bæredygtige råvarer og reduktion af sundhedsskadelige stoffer som allergener, hormonforstyrrende stoffer mv. Følgende citater fra BedreInnovation.dk er eksempler på virksomheder der efterspørger nye løsninger inden for dette område: Kemotekstil: Vi ser gerne en løsning på brugen af flammehæmmere til flammesikrede textiler. I dag anvendes produkter, der kræver stort

6 vandforbrug, energi og specielt produktionsudstyr. Dyrup: Dyrup vil være interesseret i projekter, der vil minimere udvaskning af stoffer fra facader. Det forventes, at i løbet af 3 år vil mindst 20 danske SMV være direkte aftagere af nye kompetencer og serviceydelser inden for reduktion af miljøskadelige stoffer som udvikles i denne aktivitetsplan. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner Ydelserne er dels henvendt til de offentlige affaldsselskaber men i særlig grad til de højteknologiske SMV, der arbejder med sensor- og robotteknologi, som har brug for at målrette og tilpasse deres teknologier for at levere effektive løsninger. Omsætningen inden for måle- og sensorteknik er ca. 10 mia. kr. årligt. Derudover er der en række virksomheder, der ønske at udnytte ressourcer fra affaldsstrømme, som igennem denne aktivitetsplan kan få overblik over mulighederne fx Danbørs (SMV), der på BedreInnovation.dk skriver: I DanBørs ser vi meget gerne et bredt samarbejde med producenter og affaldsselskaber, for at udvikle bedre sorterings muligheder for affaldsfraktioner, med henblik på en langt større genanvendelse af vores ressourcer. Det forventes, at i løbet af 3 år vil mindst 15 danske SMV være direkte aftagere af nye kompetencer og serviceydelser inden for genanvendelsesteknologi som udvikles i denne aktivitetsplan. Nationale og internationale samarbejdspartnere Teknologisk Institut har inden for miljøområdet et tæt samarbejdes med alle fem større danske universiteter (AU, AAU, DTU, KU og SDU). Dette samarbejde vil blive videreudviklet gennem nye fælles FoU-projekter (fx innovationskonsortier og projekter under det strategiske forskningsråd) og i netværkssammenhænge (fx Innovationsnetværket for Miljøteknologi). Det eksisterende tætte samarbejde med DHI inden for både vandbehandling og reduktion af miljøskadelige stoffer udbygges, og det nuværende samarbejde med Force inden for genanvendelsesteknologi videreføres. Samarbejdet med DHI og Force vil ske gennem fælles projekter og gennem Innovationsnetværket for Miljøteknologi, der er fælles platform for videnformidling og matchmaking med virksomheder. Samarbejdet med internationale videninstitutioner udbygges gennem en intensiveret indsats for at skabe flere nye europæiske FoU-projekter under FP7 og Horizon 2020 programmerne. Dette vil sammen med deltagelse i internationale konferencer, møder og kurser sikre internationalt indgreb. Aktiviteten involverer ikke direkte gennemførelse af ph.d.-forløb, men uddannelse af ph.d.er vil ske i tæt samarbejde med universiteterne i relaterede FoU-projekter. Desuden vil universitetsstuderende på forskellige niveauer blive tilknyttet aktiviteterne

7 Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Aktivitetsplanen har sammenhæng med en række FoU-projekter, hvoraf udvalgte medfinansieres. Der er en høj grad af synergi mellem FoU projekterne og aktivitetsplanen. De medfinansierede FoU projekter gør det muligt at opnå mere ambitiøse mål i aktivitetsplanen. Samtidig sikrer aktivitetsplanen at gennemførelsen af de enkelte FoU projekter også bidrager til den overordnede udvikling af området og opbygningen af nye teknologiske serviceydelser. Det er markeret i oversigten over milepæle hvor de enkelte medfinansierede projekter bidrager. Der er ikke tale om at nogen milepæle udelukkende opnås i kraft af et medfinansieret FoU projekt, men at FoU projekterne gør det muligt at højne ambitionsniveauet for milepælene. Medfinansiering af andre FoU-projekter Igangværende (bevilgede): Ecodesign Strategisk Forskningsrådsplatform om membran reaktor vandrenseteknologi, BioRec Højteknologifondsprojekt om bioteknologiske løsninger til bla. kontrol af korrosionsproblemer og øget olieudvinding, Safe Flame Retardents Højteknologifond-projekt om indkapsling af flammehæmmere i tekstiler og byggematerialer, MICCS DEMO ( ) EU FP7 projekt om on-site sensorteknologi til miljøformål. Forventede: Reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i hospitalsspildevand MUDP Relaterede FoU-projekter Mobilt miljølaboratorium til onsite PCB analyser før, under og efter demontering af bygningsdele støttet af Miljøstyrelsen Miljøinnovativ udvikling af dansk sorteringskoncept og beregningsværktøj til indsamlede plast- og glasfraktioner i Danmark. støttet af Miljøstyrelsen Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk kvalitet i svømmebade, støttet af Miljøstyrelsen Mikrobiologisk sikkert procesvand, støttet af Miljøstyrelsen Ny miljøeffektiv industriel vasketeknologi, projekt om optimering af vandhåndtering i dyneproduktion støttet af Miljøstyrelsen PWnano Eurostars-projekt om membranfiltrering af produceret vand offshore, Innovativ optimal sortering og genanvendelse af affald Innosort, Innovationskonsortium Grænseflader og synergi mellem innovationskonsortiet Innosort og aktivitetsplanen I Innosort er det et mål at optimere alle led i affaldskæden herunder design af produkter, opbygning af indsamlingssystemer for kasserede produkter, brugervenlighed i indsamlingssystemerne, samt udvikling og anvendelse af nye sorteringsteknologier. I Innosort arbejdes der med både kildesortering og central sortering og de i Innosort opnåede resultater

8 henvender sig til både virksomheder, kommuner og øvrige offentlige myndigheder som skal tage stilling til fremtidens affaldsbehandlingssystemer. I aktivitetsplanen fokuseres primært på udvikling af teknologiske løsninger i pilotskala på specifikke afgrænsede problemstillinger, der kan anvendes af danske højteknologiske SMVer, der har udvikling og salg af sensor- og overvågningsteknologi til miljøområdet som deres kerneområde. Aktivitetsplanen vil således, bl.a. på basis af de kompetencer der udvikles i Innosort, udvikle nye teknologiske serviceydelser inden for sensorområdet. Koordinering med relaterede GTS-aktivitetsforslag Aktivitetsplanen er koordineret med DHI s aktiviteter vedrørende toksikologi. De faglige aktiviteter komplementerer hinanden. Således vil DHI s aktivitetsplan Virtuel community for sikre bæredygtige produkter kunne fungere som udgangspunkt for, hvilke miljøskadelige stoffer det vil være mest påtrængende at reducere. Der vil ligeledes blive koordineret med DHI s aktiviteter omkring vandrensning gennem møder i forbindelse med fælles projekter (bl.a. Ecodesign projektet). Formidlings- og spredningseffekt Videnspredning vil i høj grad ske i samarbejde med Innovationsnetværket for Miljøteknologi (Inno-MT). Teknologisk Institut har en væsentlig rolle i skabelsen af op mod halvdelen af de temadage, seminarer, konferencer og workshops som afholdes i Inno-MT. De fleste arrangementer vil være målrettet én bestemt målgruppe fx virksomheder aktive indenfor genanvendelse af affald. Nogle arrangementer går dog på tværs, fx overvågnings- og sensorteknologi, der er relevant for flere målgrupper. Udover engagementet i Inno-MT vil der også ske videnformidling gennem brancheforeninger: Dansk Miljøteknologi, DAKOFA, Dansk Affald og Offshorecenter Danmark typisk i form af indlæg/foredrag ved foreningernes møder. På visse områder vil der også være behov for at Teknologisk Institut selv afholder temadage og workshops om afgrænsede problemstillinger, fx reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer (evt. i samarbejde med andre GTS er). Den skriftlige videnformidling vil primært bestå af populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser, fx Ingeniøren, Dansk kemi, Plus Proces, mv. For at sikre høj faglig kvalitet er der også en målsætning om peer-reviewed publikationer og konferencepapers, som samtidig giver mulighed for international videnudveksling. Samlede mål for videnspredning (videnformidlingsmilepæle er indsat under hvert område): Mindst 75 nye kunder heraf mindst 75% SMV. Stigning i kommercielle rådgivnings-, analyse- og udviklingsopgaver på miljøområdet.

9 Mindst 15 indlæg ved virksomhedsrettede temadage, workshops mv. (forventning om at mindst 300 virksomheder (totalt) vil få del i ny viden på denne måde). Mindst 8 peer review videnskabelige artikler, 10 konferencepapers (posters) og 18 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. Der samarbejdes tæt med eksempelvis Aarhus School of Engineering omkring erhvervspraktik, diplomopgaver og kandidatprojekter. Derudover fortsættes det gode samarbejde med de danske universiteter om at sikre formidling fra fælles FoU-projekter. Milepæle 2013 Aktivitet 1. Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier MP1.1 (Kompetenceopbygning) Grundlag for laboratorierammer til pilotskalaudvikling og test af nye vandrenseteknologier er udviklet og verificeret (fortsættes i MP1.1 og MP1.5, 2014). MP1.2 (Kompetenceopbygning) Grundlag for laboratorieskalasimulering af relevante højtryks/ højtemperatur systemer er udviklet og verificeret (fortsættes i MP1.3 og MP1.4, 2014; bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF-projekt BioRec). MP1.3 (Udvikling af teknologisk service) Nye sekventeringsteknologier og bioinformatiske analyseværktøjer er anvendt til beskrivelse af komplekse mikrobiologiske samfund i industrielle sammenhænge (bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret projekt EcoDesign). MP1.4 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for vandbehandling: - Mindst 2 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 10 nye kunder - Mindst 2 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP1.5 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for vandbehandling - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 2 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 2. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer MP2.1 (Kompetenceopbygning) Indkapsling af miljø- og sundhedsskadelige stoffer med indkapslingsteknologier baseret på organiske polymerer/cyclodextriner er demonstreret (bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF projekt om indkapsling af flammehæmmere). MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Case-demonstration af reduceret udvaskning af miljøskadelige stoffer fra prototypeprodukt er gennemført.

10 MP2.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 1 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 1 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP2.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 3. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner MP3.1 (Kompetenceopbygning) Spektroskopiske sensorteknologier til sortering af affaldsfraktioner er demonstreret. MP3.2 (Kompetenceopbygning) Teknologier til oprensning og sortering af plast og kompositmaterialer er testet (fortsættes i MP3.1, 2014). MP3.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden genanvendelse: - Mindst 1 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 1 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP3.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for genanvendelse: - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Milepæle 2014 Aktivitet 1. Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Kemisk og biologisk renseteknologi til specifik reduktion af miljøfremmede stoffer er demonstreret på de opbyggede pilot-skala faciliteter (fortsat fra MP1.1, 2013; bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret MUDP projekt om hospitalsspildevand). MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) 2-4 nye ydelser til optimeret materialevalg og bedre mikrobiologiske kontrolstrategier er udviklet og solgt til kunder. MP1.3 (Kompetenceopbygning) Færdigudviklet og etableret avancerede pilot-skala testfaciliteter til simulering af kemiske og mikrobiologiske processer i ekstreme miljøer, herunder: - Flowsystemer til simulering af kemiske og mikrobiologiske fænomener ved høj temperatur

11 - Højtrykssystem til belysning af trykeffekt på kemiske og mikrobiologiske processer Statusnotat udarbejdet (fortsat fra MP1.2, 2013). MP1.4 (Udvikling af teknologisk service) Mindst 1 industriel case på anvendelse af modeller til biokorrosion prædiktion er demonstreret (fortsat fra MP1.2, 2013; fortsættes i MP1.2, 2015; bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF-projekt BioRec). MP1.5 (Udvikling af teknologisk service) 1-2 ny vandbehandlingssystemer under udvikling og test på pilot-skala faciliteter. Statusnotat er udarbejdet. MP1.6 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for vandbehandling: - Mindst 3 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 15 nye kunder - Mindst 3 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP1.7 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for vandbehandling - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 2 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 2. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer MP2.1 (Kompetenceopbygning) Teknologier til frigivelse under ekstern påvirkning er demonstreret (triggered release). MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Case-demonstration af reduceret udvaskning af miljøskadelige stoffer fra minimum 1 nyt prototypeprodukter er gennemført (bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF-projekt om indkapsling af flammehæmmere). MP2.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 2 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 2 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP2.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 3. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner

12 MP3.1 (Udvikling af teknologisk service) Pilot-skala demonstration af bedre ressourceudnyttelse af plast- og kompositmaterialer gennem implementering af nye sensorteknologier er gennemført (fortsat fra MP3.2, 2013). MP3.2 (Kompetenceopbygning) 1-2 teknologier til oprensning og sortering af kritiske råstoffer er testet (fortsættes i MP3.1, 2015). MP3.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden genanvendelse: - Mindst 1 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 1 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP3.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for genanvendelse: - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Milepæle 2015 Aktivitet 1. Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) 1-2 Karakteriseringer og optimeringer af mikrobiologisk funktion i MBR eller MBBR anlæg er gennemført. MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) 2-3 industrielle cases på anvendelse af modeller til biokorrosion prædiktion er demonstreret (fortsat fra MP1.3 og MP1.4, 2014). MP1.3 (Kompetenceopbygning). 1-2 teknologier og behandlingsstrategier til mikrobiologisk kontrol i procesvandsystemer er udviklet. MP1.4 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for vandbehandling: - Mindst 4 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 15 nye kunder - Mindst 3 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP1.5 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for vandbehandling - Mindst 2 peer-reviewed artikler - Mindst 2 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 2. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer MP2.1 (Kompetenceopbygning) Teknologi til reduceret udvaskning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer af ny stofklasse, fx hormonforstyrrende stoffer eller allergener, er demonstreret.

13 MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Case-demonstration af reduceret udvaskning af miljøskadelige stoffer fra minimum 1 nyt prototype produkt er gennemført (bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF-projekt om indkapsling af flammehæmmere). MP2.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 2 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 10 nye kunder - Mindst 2 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP2.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 3. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner MP3.1 (Kompetenceopbygning; Dansk videnformidling) Pilot-skala demonstration af bedre ressourceudnyttelse af kritiske råstoffer (fx sjældne jordarter) gennem implementering af nye teknologier er gennemført (fortsat fra MP3.2, 2014). MP3.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden genanvendelse: - Mindst 1 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 2 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP3.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for genanvendelse: - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Vand- og miljøteknologi

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter 1 Aktivitetsområde 1: Fra affald til råvare Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsområde (navn): Fra affald til råvare Aktivitetsområde nr.: 1 Sammenfatning Vi bliver

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT FORMELLE MINIMUMSKRAV Alle projektansøgninger skal opfylde følgende nødvendige forudsætninger: Der skal deltage mindst to private virksomheder og

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de

Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering Aktivitetsplan nr.: og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de Aktivitetsplan (navn): Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: Den danske industri

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Genbrug af renset spildevand potentiale og udfordringer

Genbrug af renset spildevand potentiale og udfordringer Genbrug af renset spildevand potentiale og udfordringer Rensning af spildevand og genbrug på vaskerier BVT medlemsmøde 2014, Middelfart Klaus Litty (TI) Agenda Teknologisk Institut og tekstil-/vaskeribranchen

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Mød de danske videninstitutioner 4. Maj 2004

TEKNOLOGISK INSTITUT. Mød de danske videninstitutioner 4. Maj 2004 TEKNOLOGISK INSTITUT Mød de danske videninstitutioner 4. Maj 2004 Divisioner og centre Byggeri Beton Byggekomponenter Murværk Proces og IT Rørcentret Svømmebadsteknologi Tekstil Træ Materialer Kemi- og

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed Aktivitetsplan (navn): Digitale muligheder og løsninger Aktivitetsplan nr. 0 Forsk 2020 referencer Aktiviteterne retter sig imod Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet med hovedvægt på 3. Digitale

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Fremtidens ressourceøkonomi en teknologisk vækstdagsorden

Fremtidens ressourceøkonomi en teknologisk vækstdagsorden Fremtidens ressourceøkonomi en teknologisk vækstdagsorden Effektiv udnyttelse af ressourcer står centralt på både den miljø-, innovations- og erhvervspolitiske dagsorden. Ikke kun i Danmark, men også globalt.

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Energieffektive og Aktivitetsplan nr.: miljørigtige byggematerialer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de

Aktivitetsplan (navn): Energieffektive og Aktivitetsplan nr.: miljørigtige byggematerialer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de Aktivitetsplan (navn): Energieffektive og miljørigtige byggematerialer Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktivitetsplan nr.: Med bygningsklasse 2020

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Seminar Membraner optimering & besparelser tid, vand og energi. 9. April 2014 kl. 10.00 15.00 KU, Auditorium A3-24.11, Rolighedsvej 23, Frb C

Seminar Membraner optimering & besparelser tid, vand og energi. 9. April 2014 kl. 10.00 15.00 KU, Auditorium A3-24.11, Rolighedsvej 23, Frb C Seminar Membraner optimering & besparelser tid, vand og energi 9. April 2014 kl. 10.00 15.00 KU, Auditorium A3-24.11, Rolighedsvej 23, Frb C Program 10.00 10:05 Velkomst v/jakob Neimann, inspirefood Præsenta=on

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling NOTAT Miljøteknologi Juni 2012 MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling Stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk Hvem er vi? 1 Plast Center Danmark Plast Center Danmark, PCD, er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet med det formål at opbygge et videns- og kompetencemiljø indenfor plast- og polymerområdet PCD

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Laboratoriet for Planteinnovation II Aktivitetsplan nr.: 4 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet

Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet Tom Heron Helsinki Stockholm Aalborg Århus Esbjerg København Odense Warszwa Poznan Krakóv Kiév Hydrogeolog & Divisionsdirektør Sofia 1010 kolleger

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Videnstærke erhvervsakademier

Videnstærke erhvervsakademier Videnstærke erhvervsakademier Oplæg ved direktør Inge Mærkedahl 17. januar 2013 1 Styrket udviklings- og evidensbasering på FL13 52,3 mio. årligt til erhvervsakademierne til styrket udviklings- og evidensbasering

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 18. marts 2015 Nationalt

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 1: Kravspecifikation og anvendelsesområde Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet

Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Deltag i et netværk med fokus på indkøb af tekstiler i Tyrkiet Få indsigt i mulighederne for indkøb af tøj og tekstiler i i Tyrkiet for derigennem at styrke din virksomheds konkurrenceevne på eksportmarkedet

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Big Science Sekretariatet Aktivitetsplan nr.: X3

Aktivitetsplan (navn): Big Science Sekretariatet Aktivitetsplan nr.: X3 Aktivitetsplan (navn): Big Science Sekretariatet Aktivitetsplan nr.: X3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Big Science Sekretariatet (BSS) har siden dannelsen

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Varmepumper og faskiner

Varmepumper og faskiner Varmepumper og faskiner Status sept. 2009 Formål med kuben Varmepumper og faskiner: Undersøge muligheder for at koble jordvarmeanlæg med faskiner. Både teoretisk og på markedet Søge penge til at udvikle

Læs mere

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER Cleaner water Greener environment GRUNDFOS Offentlig Privat samarbejde om lokal rensning af spildevand på Herlev Hospital Jakob Søholm, Director, Municipal Segment, Grundfos BioBoosterA/S Click to edit

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 25. februar 2015 Nationalt

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden 2014 1 Oversigt Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery).... 4 Fremtidens Drikkevandsforsyning.... 4 Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

Virksomhederne bliver mødt med stigende krav om udfasning af problematiske kemikalier og samfundets behov for langsigtede bæredygtige løsninger.

Virksomhederne bliver mødt med stigende krav om udfasning af problematiske kemikalier og samfundets behov for langsigtede bæredygtige løsninger. Aktivitetsplan (navn): Forum for sikre og bæredygtige produkter Aktivitetsplan nr. Forsk 2020 referencer Aktivitetsplanen retter sig særligt imod Et samfund med grøn økonomi med hovedvægt på 1.2 Fra viden

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 DAKOFAs generalforsamling 2012 Dagsordenens pkt. 4 Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 Handlingsplanen udgør 1.skridt i realiseringen

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere