Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:"

Transkript

1 Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på at udvikle nye løsninger på vandhåndtering, reduktion af miljøskadelige stoffer og genanvendelse af fast affald. Målgruppen er både de virksomheder, der udvikler nye miljøteknologiske løsninger og produktionsvirksomheder, der ønsker at opnå en grønnere profil gennem vandbesparelser, reduktion i anvendelse af miljøfremmede stoffer og forbedret ressourceøkonomi. Virksomheder, der udvikler nye miljøteknologiske løsninger har ofte svært ved at overføre laboratorieskala proof-of-concept til fuld skala industrielt anvendelige løsninger. Som Liqtech (SMV) skriver på BedreInnovation.dk: Det er meget positivt for os, at der kommer fokus på nye teknologier - især hvis dette kommer sammen med muligheden for pilotskalatest. Samtidig mangler produktionsvirksomheder adgang til faciliteter, der giver mulighed for at lave realistiske tests inden nye løsninger implementeres. For at imødekomme disse behov vil der i aktivitetsplanen blive udviklet nye services og faciliteter, der bringer de faglige kompetencer inden for kemi og bioteknologi i spil ved prototypeudvikling og pilotskalatests. Nye teknologiske serviceydelser omfatter simulering, forudsigelse af virkningsgrad, procesforståelse og manipulering samt tidlig designtilpasning - rapid prototyping. Der findes i dag ikke faciliteter i Danmark, som på samme måde kan hjælpe virksomheder med at krydse gabet mellem FoU i laboratorieskala og industriel implementering af miljøteknologier. Aktivitetsplanen giver danske virksomheder mulighed for at simulere relevante systemer og derved udvikle deres produkter, tilpasse dem til nye anvendelser samt teste og dokumentere virkningsgraden. De nye ydelser forankres i tæt sammenhæng med de eksisterende kommercielle analyse- og rådgivningsydelser inden for kemi og bioteknologi som pt. anvendes af over 140 forskellige virksomheder årligt. Nærheden til kunderne og de eksisterende kommercielle ydelser betyder hurtig adgang til markedet. Der forventes således allerede i aktivitetsplanens 2. år betydelig kommerciel omsætning på nye ydelser. Med udgangspunkt i målgruppens behov for miljøteknologiske løsninger har Teknologisk Institut i de seneste år opbygget faglige spidskompetencer i kemi og mikrobiologi med fokus på partikler og vandsystemer i industrielle sammenhænge. Spidskompetencer inden for mikrobiel økologi, partikelkemiske enhedsoperationer samt metoder til online procesmonitering danner basis for at kunne karakterisere, optimere og udvikle nye miljøteknologiske løsninger. Fokus er på de miljøteknologiske udfordringer, som matcher de faglige kompetencer, hvilket afgrænser virkefeltet til vandhåndtering, reduktion af miljøskadelige stoffer samt genanvendelsesteknologi. Konkret vil der blive udviklet nye teknologiske serviceydelser indenfor: Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier Der udvikles ydelser til teknologiudviklere og virksomheder, der ønsker

2 at anvende fx membranbioreaktorer (MBR), moving bed bioreactors (MBBR), avancerede oxidationsprocesser (AOP) og andre nye teknologier som udnytter ny kemisk og mikrobiologisk viden til at forbedre og specialisere vandrensning og reducere udledningen af miljøfremmede stoffer. Kunderne vil få mulighed for at simulere relevante systemer og dermed forudsige virkningsgrader og mulige problemstillinger. Samme sæt kompetencer og faciliteter bringes i spil med henblik på at udvikle teknologi til at behandle industrielt procesvand således at biokorrosion, biofilm og uønsket biologisk aktivitet i procesvandsystemer elimineres så effektivt og miljøvenligt som muligt. Som Hess skriver på BedreInnovation.dk: forståelse af samspillet mellem mikroorganismer vil gøre os i stand til at målrette vore forebyggende behandlinger samt hjælpe med fremtidige materialevalg. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer Der vil blive udviklet nye indkapslingsteknologier og proceskemiske værktøjer til reduktion eller substitution af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i produkter. Skalérbarheden af de nye teknologier og processer sikres gennem udvikling og fremstilling af produktprototyper, således at produkternes egenskaber kan testes. Dermed adresseres behovet for nye løsninger, der kan forbedre produkters miljøprofil uden at gå på kompromis med de øvrige produktegenskaber. Der vil også blive opbygget rådgivningsydelser om proces- og materialekemiske aspekter i forbindelse med substitution eller afvikling af miljøskadelige indholdsstoffer. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner Fremtidens ressourceøkonomi betyder, at virksomheder vil udvikle og anvende sorterings- og oprensningsteknologier til alle former for blandede affaldsfraktioner. Sortering og oprensning af ressourcer fra affaldsstrømme skal baseres sig på hurtig og omkostningseffektiv kemisk karakterisering af enkeltelementer i affaldsstrømmen. Virksomhederne får adgang til teknologisk service inden for spektroskopisk baseret online kemisk karakterisering af fast stof, og mulighed for at teste prototypeopstillinger som Eldan Recycling skriver på BedreInnovation.dk: Udvindingen af fraktioner skal imødegå [Red.: der må menes imødekomme/fremme ] stor renhed for hver affaldsfraktion. Aktivitetsplanens indhold I denne aktivitetsplan opbygges kompetencer til pilotskala og prototypebaseret test, udvikling og dokumentation af nye miljøteknologier. Dette sker gennem en multidisciplinær tilgang inden for proceskemi, bioteknologi, sensorteknologi og en række tilgrænsende felter. Sideløbende investerer Teknologisk Institut i opbygningen af de nødvendige faciliteter og udstyr, der samles i en bygning dedikeret til dette formål. Aktiviteterne forankres i tæt sammenhæng med de nuværende teknologiske serviceydelser på miljøområdet, hvor Teknologisk Institut pt. har ca. 140 kunder og en kommerciel omsætning på 19 mio. kr. årligt på laboratorieanalyser og rådgivning. Som i alle sammenhænge, der involverer ny teknologi, kræver

3 udviklingen af serviceydelserne, at en række forskellige teknologiske barrierer overvindes. Et fagligt velfunderet team, nærhed til gode laboratoriefaciliteter og tæt adgang til både de bedste internationale videncentre og til de industripartnere, der har behov for den teknologiske service, sikrer det bedst mulige fundament for at overvinde disse barrierer. En struktureret projektledelse sikrer, at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt. Aktiviteterne omfatter: Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier Mikrobiologiske testfaciliteter i form af skalerbare (0-25 liter) systemer til udvikling og dokumentation mikrobiologisk baserede teknologier. Disse systemer er relevante i forhold til videreudvikling af vandrensningsteknologi, mikrobiologisk overvågning, modeller til early-warning, optimeret materialevalg, forebyggelse og kontrol af uønskede mikroorganismer (eksempelvis grønne biocider, probiotik, bakteriophager). Mere specifikt vil der blive arbejdet med nye bioreaktorer til vandrensning (ex. MBR, MBBR) og avancerede oxidationsprocesser (AOP). Desuden arbejdes med specialiserede teknologier til spildevand produceret af olieindustrien. Her vil der blive fokuseret på fysiske separationsmetoder, kemiske fældningstrin og mikrobiologiske oxidation of organisk materiale. Avancerede værktøjer til karakterisering af mikrobiel identitet og funktion i miljøteknologiske løsninger og industrielle systemer. Der udvikles ydelser i forhold til mikrobiologisk karakterisering baseret på nye sekventeringsteknologier (NGS) og bioinformatiske platforme, som kombineret med procesmål danner det nødvendige udgangspunkt for reel procesoptimering og kontrol med mikrobiologiske processer. Faciliteter til test og udvikling af miljøteknologi til vandsystemer under højt tryk og temperatur. I nogle industrier, som fx offshore olieudvinding, arbejdes med vandsystemer under højt tryk. Der udvikles et generelt system til at arbejde med kemi og mikrobiologi under højt tryk og temperatur. Efterfølgende vil der bl.a. blive arbejdet med mikrobiologiske og kemiske forsøg under forhold med højt tryk og temperatur samt arbejdet med nye prædikative modeller for biokorrosion, baseret på kemiske og mikrobiologiske indikatorer. Disse kan anvendes til forebyggelse af gennemtæring i procesvandssystemer og dokumentation af sammenhænge mellem materialevalg og biokorrosion. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer

4 Med fokus på praktisk anvendelige løsninger har Teknologisk Institut de senere år haft gode erfaringer med at anvende silanbaseret indkapslingsteknologi til at reducere indholdet af miljøfremmede stoffer. I aktivitetsplanen vil der være fokus på at sikre, at egenskaberne for produkterne er mindst på højde med de konventionelle løsninger således at teknologierne er anvendelige. Samtidig udbygges kompetencerne med nye indkapslingsteknologier baseret på organiske polymerer og cyclodextriner samt teknologier til frigivelse under ekstern påvirkning (triggered release). Dermed vil det blive muligt at anvende indkapslingsteknologi i en meget bred række af produkter. I et tæt samarbejde med produktionsvirksomheder udvikles og anvendes teknologierne til at reducere miljø- og sundhedsskadelige stoffer som biocider, antioxidanter, flammehæmmere, allergener og hormonforstyrrende stoffer. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner Udvikling af teknologi til udnyttelse af ressourcer fra affaldsfraktioner kræver adgang til en række nye sensorteknologier. Mens det i dag eksempelvis er muligt at separere plastmaterialer efter type ved hjælp af NIR detektion og jetseparation findes der i dag ikke teknologi til at sortere plastmaterialer der er opbygget som kompositter, og til at frasortere plast der indeholder miljø- eller sundhedsskadelige stoffer, eller teknologier til genvinding af kritiske råstoffer. Forventede og aktuelle behov for avanceret sorteringsteknologi identificeres, og der testes og udvikles spektroskopisk baserede løsninger til detektion af disse fraktioner. Formål og målgruppe Aktivitetsplanen henvender sig til et meget bredt udsnit af danske virksomheder både virksomheder der arbejder direkte med miljøteknologi og produktionsvirksomheder, hvor en grøn miljøprofil er en vigtig konkurrenceparameter. Globalt forventes væksten i omsætningen af miljøteknologi at overstige den generelle økonomiske vækst. Miljøteknologi er derfor et centralt område for fortsat udvikling af den danske videnøkonomi med hensyn til at kunne opretholde vækst og beskæftigelse. Danmark har en stærk position inden for miljøteknologi med en eksport på 43 mia. kr. årligt, som forventes at stige. Heraf udgør vandsektoren alene ca. 15 mia. kr. De miljøteknologiske virksomheder omfatter både store etablerede virksomheder som Grundfos, Alfa Laval, Krüger, Haldor Topsøe, og et stort antal SMV hver især specialiseret inden for deres teknologiske nicher. Fortsat produktion i Danmark kræver konstant fornyelse og produkter, der er førende på markedet. Der vil være et stort eksportpotentiale for optimerede nye miljøteknologier, der kan sikre rent vand, forbedre ressourceudnyttelse og reducere uønskede udledninger. Danske produktionsvirksomheder står for 51% af hele den danske eksport. En grøn miljøprofil er en vigtig konkurrenceparameter, og der er derfor behov for at både små og store danske produktionsvirksomheder får adgang til nye teknologier, der kan styrke dem på dette felt.

5 De teknologiske serviceydelser, der udvikles i aktivitetsplanen er baseret på et fælles kemisk/bioteknologisk fagligt fundament, men målrettet forskellige branchers individuelle behov: Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier Målgruppen for nye tjenesteydelser og teknologier er både de miljøteknologiske virksomheder, der udvikler og sælger løsninger til vandbehandling, og virksomheder der håndterer store vandmængder, og derfor har behov for nye løsninger. Den første gruppe af virksomheder er en blanding af store etablerede virksomheder som Grundfos, Alfa Laval, Krüger, Chemira, Biobooster men også knap 200 mindre danske virksomheder med mindre produktion og/eller nye fremadrettede teknologier i pipelinen fx DVS Vandteknik (SMV), der på BedreInnovation.dk skriver: Specielt er vi meget interesserede i muligheden for reduktion af biofilmsbelægninger samt biokorrosion på såvel eksisterende som nye anlæg. De øgede muligheder for tests herunder pilotanlæg vil derfor være noget, vi kigger på med stor interesse. De virksomheder, der håndterer store vandmængder, findes bl.a. inden for fødevarebranchen, papirindustrien, metalforarbejdning, tekstilindustrien, fjernvarmebranchen og oliebranchen. Som Hess skriver på BedreInnovation.dk: Teknologisk Instituts udvider horisonterne og gør os i stand til at udfordre vores leverandører. I løbet af 3 år forventes det, at mindst 40 danske SMV vil være direkte aftagere af nye kompetencer og serviceydelser inden for vandbehandling, som udvikles i denne aktivitetsplan. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer Ydelserne henvender sig til en meget bred skare af danske produktionsvirksomheder, herunder fx producenter af plastmaterialer, tekstil og kosmetik. Det forventes, at kompetenceopbygningen i aktivitetsplanen gør det muligt at reducere miljø- og sundhedsskadelige stoffer i en meget bred række af produkter. Der forventes i særlig grad indgreb med: Plastindustrien (total omsætning 43 mia. kr.) substitution til bæredygtige råvarer og reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer fx blødgørere, flammehæmmere, biocider og antioxidanter. Tekstilindustrien (total omsætning 10 mia. kr.) reduktion af miljøog sundhedsskadelige stoffer særligt flammehæmmere. Personlig pleje, kosmetikprodukter og desinfektionsmidler (total omsætning ca. 10 mia. kr.) substitution til bæredygtige råvarer og reduktion af sundhedsskadelige stoffer som allergener, hormonforstyrrende stoffer mv. Følgende citater fra BedreInnovation.dk er eksempler på virksomheder der efterspørger nye løsninger inden for dette område: Kemotekstil: Vi ser gerne en løsning på brugen af flammehæmmere til flammesikrede textiler. I dag anvendes produkter, der kræver stort

6 vandforbrug, energi og specielt produktionsudstyr. Dyrup: Dyrup vil være interesseret i projekter, der vil minimere udvaskning af stoffer fra facader. Det forventes, at i løbet af 3 år vil mindst 20 danske SMV være direkte aftagere af nye kompetencer og serviceydelser inden for reduktion af miljøskadelige stoffer som udvikles i denne aktivitetsplan. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner Ydelserne er dels henvendt til de offentlige affaldsselskaber men i særlig grad til de højteknologiske SMV, der arbejder med sensor- og robotteknologi, som har brug for at målrette og tilpasse deres teknologier for at levere effektive løsninger. Omsætningen inden for måle- og sensorteknik er ca. 10 mia. kr. årligt. Derudover er der en række virksomheder, der ønske at udnytte ressourcer fra affaldsstrømme, som igennem denne aktivitetsplan kan få overblik over mulighederne fx Danbørs (SMV), der på BedreInnovation.dk skriver: I DanBørs ser vi meget gerne et bredt samarbejde med producenter og affaldsselskaber, for at udvikle bedre sorterings muligheder for affaldsfraktioner, med henblik på en langt større genanvendelse af vores ressourcer. Det forventes, at i løbet af 3 år vil mindst 15 danske SMV være direkte aftagere af nye kompetencer og serviceydelser inden for genanvendelsesteknologi som udvikles i denne aktivitetsplan. Nationale og internationale samarbejdspartnere Teknologisk Institut har inden for miljøområdet et tæt samarbejdes med alle fem større danske universiteter (AU, AAU, DTU, KU og SDU). Dette samarbejde vil blive videreudviklet gennem nye fælles FoU-projekter (fx innovationskonsortier og projekter under det strategiske forskningsråd) og i netværkssammenhænge (fx Innovationsnetværket for Miljøteknologi). Det eksisterende tætte samarbejde med DHI inden for både vandbehandling og reduktion af miljøskadelige stoffer udbygges, og det nuværende samarbejde med Force inden for genanvendelsesteknologi videreføres. Samarbejdet med DHI og Force vil ske gennem fælles projekter og gennem Innovationsnetværket for Miljøteknologi, der er fælles platform for videnformidling og matchmaking med virksomheder. Samarbejdet med internationale videninstitutioner udbygges gennem en intensiveret indsats for at skabe flere nye europæiske FoU-projekter under FP7 og Horizon 2020 programmerne. Dette vil sammen med deltagelse i internationale konferencer, møder og kurser sikre internationalt indgreb. Aktiviteten involverer ikke direkte gennemførelse af ph.d.-forløb, men uddannelse af ph.d.er vil ske i tæt samarbejde med universiteterne i relaterede FoU-projekter. Desuden vil universitetsstuderende på forskellige niveauer blive tilknyttet aktiviteterne

7 Koordinering og samspil med andre FoU-aktiviteter Aktivitetsplanen har sammenhæng med en række FoU-projekter, hvoraf udvalgte medfinansieres. Der er en høj grad af synergi mellem FoU projekterne og aktivitetsplanen. De medfinansierede FoU projekter gør det muligt at opnå mere ambitiøse mål i aktivitetsplanen. Samtidig sikrer aktivitetsplanen at gennemførelsen af de enkelte FoU projekter også bidrager til den overordnede udvikling af området og opbygningen af nye teknologiske serviceydelser. Det er markeret i oversigten over milepæle hvor de enkelte medfinansierede projekter bidrager. Der er ikke tale om at nogen milepæle udelukkende opnås i kraft af et medfinansieret FoU projekt, men at FoU projekterne gør det muligt at højne ambitionsniveauet for milepælene. Medfinansiering af andre FoU-projekter Igangværende (bevilgede): Ecodesign Strategisk Forskningsrådsplatform om membran reaktor vandrenseteknologi, BioRec Højteknologifondsprojekt om bioteknologiske løsninger til bla. kontrol af korrosionsproblemer og øget olieudvinding, Safe Flame Retardents Højteknologifond-projekt om indkapsling af flammehæmmere i tekstiler og byggematerialer, MICCS DEMO ( ) EU FP7 projekt om on-site sensorteknologi til miljøformål. Forventede: Reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i hospitalsspildevand MUDP Relaterede FoU-projekter Mobilt miljølaboratorium til onsite PCB analyser før, under og efter demontering af bygningsdele støttet af Miljøstyrelsen Miljøinnovativ udvikling af dansk sorteringskoncept og beregningsværktøj til indsamlede plast- og glasfraktioner i Danmark. støttet af Miljøstyrelsen Overvågning af vandkvalitet og sikring af hygiejnisk kvalitet i svømmebade, støttet af Miljøstyrelsen Mikrobiologisk sikkert procesvand, støttet af Miljøstyrelsen Ny miljøeffektiv industriel vasketeknologi, projekt om optimering af vandhåndtering i dyneproduktion støttet af Miljøstyrelsen PWnano Eurostars-projekt om membranfiltrering af produceret vand offshore, Innovativ optimal sortering og genanvendelse af affald Innosort, Innovationskonsortium Grænseflader og synergi mellem innovationskonsortiet Innosort og aktivitetsplanen I Innosort er det et mål at optimere alle led i affaldskæden herunder design af produkter, opbygning af indsamlingssystemer for kasserede produkter, brugervenlighed i indsamlingssystemerne, samt udvikling og anvendelse af nye sorteringsteknologier. I Innosort arbejdes der med både kildesortering og central sortering og de i Innosort opnåede resultater

8 henvender sig til både virksomheder, kommuner og øvrige offentlige myndigheder som skal tage stilling til fremtidens affaldsbehandlingssystemer. I aktivitetsplanen fokuseres primært på udvikling af teknologiske løsninger i pilotskala på specifikke afgrænsede problemstillinger, der kan anvendes af danske højteknologiske SMVer, der har udvikling og salg af sensor- og overvågningsteknologi til miljøområdet som deres kerneområde. Aktivitetsplanen vil således, bl.a. på basis af de kompetencer der udvikles i Innosort, udvikle nye teknologiske serviceydelser inden for sensorområdet. Koordinering med relaterede GTS-aktivitetsforslag Aktivitetsplanen er koordineret med DHI s aktiviteter vedrørende toksikologi. De faglige aktiviteter komplementerer hinanden. Således vil DHI s aktivitetsplan Virtuel community for sikre bæredygtige produkter kunne fungere som udgangspunkt for, hvilke miljøskadelige stoffer det vil være mest påtrængende at reducere. Der vil ligeledes blive koordineret med DHI s aktiviteter omkring vandrensning gennem møder i forbindelse med fælles projekter (bl.a. Ecodesign projektet). Formidlings- og spredningseffekt Videnspredning vil i høj grad ske i samarbejde med Innovationsnetværket for Miljøteknologi (Inno-MT). Teknologisk Institut har en væsentlig rolle i skabelsen af op mod halvdelen af de temadage, seminarer, konferencer og workshops som afholdes i Inno-MT. De fleste arrangementer vil være målrettet én bestemt målgruppe fx virksomheder aktive indenfor genanvendelse af affald. Nogle arrangementer går dog på tværs, fx overvågnings- og sensorteknologi, der er relevant for flere målgrupper. Udover engagementet i Inno-MT vil der også ske videnformidling gennem brancheforeninger: Dansk Miljøteknologi, DAKOFA, Dansk Affald og Offshorecenter Danmark typisk i form af indlæg/foredrag ved foreningernes møder. På visse områder vil der også være behov for at Teknologisk Institut selv afholder temadage og workshops om afgrænsede problemstillinger, fx reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer (evt. i samarbejde med andre GTS er). Den skriftlige videnformidling vil primært bestå af populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser, fx Ingeniøren, Dansk kemi, Plus Proces, mv. For at sikre høj faglig kvalitet er der også en målsætning om peer-reviewed publikationer og konferencepapers, som samtidig giver mulighed for international videnudveksling. Samlede mål for videnspredning (videnformidlingsmilepæle er indsat under hvert område): Mindst 75 nye kunder heraf mindst 75% SMV. Stigning i kommercielle rådgivnings-, analyse- og udviklingsopgaver på miljøområdet.

9 Mindst 15 indlæg ved virksomhedsrettede temadage, workshops mv. (forventning om at mindst 300 virksomheder (totalt) vil få del i ny viden på denne måde). Mindst 8 peer review videnskabelige artikler, 10 konferencepapers (posters) og 18 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. Der samarbejdes tæt med eksempelvis Aarhus School of Engineering omkring erhvervspraktik, diplomopgaver og kandidatprojekter. Derudover fortsættes det gode samarbejde med de danske universiteter om at sikre formidling fra fælles FoU-projekter. Milepæle 2013 Aktivitet 1. Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier MP1.1 (Kompetenceopbygning) Grundlag for laboratorierammer til pilotskalaudvikling og test af nye vandrenseteknologier er udviklet og verificeret (fortsættes i MP1.1 og MP1.5, 2014). MP1.2 (Kompetenceopbygning) Grundlag for laboratorieskalasimulering af relevante højtryks/ højtemperatur systemer er udviklet og verificeret (fortsættes i MP1.3 og MP1.4, 2014; bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF-projekt BioRec). MP1.3 (Udvikling af teknologisk service) Nye sekventeringsteknologier og bioinformatiske analyseværktøjer er anvendt til beskrivelse af komplekse mikrobiologiske samfund i industrielle sammenhænge (bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret projekt EcoDesign). MP1.4 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for vandbehandling: - Mindst 2 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 10 nye kunder - Mindst 2 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP1.5 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for vandbehandling - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 2 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 2. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer MP2.1 (Kompetenceopbygning) Indkapsling af miljø- og sundhedsskadelige stoffer med indkapslingsteknologier baseret på organiske polymerer/cyclodextriner er demonstreret (bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF projekt om indkapsling af flammehæmmere). MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Case-demonstration af reduceret udvaskning af miljøskadelige stoffer fra prototypeprodukt er gennemført.

10 MP2.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 1 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 1 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP2.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 3. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner MP3.1 (Kompetenceopbygning) Spektroskopiske sensorteknologier til sortering af affaldsfraktioner er demonstreret. MP3.2 (Kompetenceopbygning) Teknologier til oprensning og sortering af plast og kompositmaterialer er testet (fortsættes i MP3.1, 2014). MP3.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden genanvendelse: - Mindst 1 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 1 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP3.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for genanvendelse: - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Milepæle 2014 Aktivitet 1. Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) Kemisk og biologisk renseteknologi til specifik reduktion af miljøfremmede stoffer er demonstreret på de opbyggede pilot-skala faciliteter (fortsat fra MP1.1, 2013; bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret MUDP projekt om hospitalsspildevand). MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) 2-4 nye ydelser til optimeret materialevalg og bedre mikrobiologiske kontrolstrategier er udviklet og solgt til kunder. MP1.3 (Kompetenceopbygning) Færdigudviklet og etableret avancerede pilot-skala testfaciliteter til simulering af kemiske og mikrobiologiske processer i ekstreme miljøer, herunder: - Flowsystemer til simulering af kemiske og mikrobiologiske fænomener ved høj temperatur

11 - Højtrykssystem til belysning af trykeffekt på kemiske og mikrobiologiske processer Statusnotat udarbejdet (fortsat fra MP1.2, 2013). MP1.4 (Udvikling af teknologisk service) Mindst 1 industriel case på anvendelse af modeller til biokorrosion prædiktion er demonstreret (fortsat fra MP1.2, 2013; fortsættes i MP1.2, 2015; bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF-projekt BioRec). MP1.5 (Udvikling af teknologisk service) 1-2 ny vandbehandlingssystemer under udvikling og test på pilot-skala faciliteter. Statusnotat er udarbejdet. MP1.6 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for vandbehandling: - Mindst 3 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 15 nye kunder - Mindst 3 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP1.7 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for vandbehandling - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 2 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 2. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer MP2.1 (Kompetenceopbygning) Teknologier til frigivelse under ekstern påvirkning er demonstreret (triggered release). MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Case-demonstration af reduceret udvaskning af miljøskadelige stoffer fra minimum 1 nyt prototypeprodukter er gennemført (bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF-projekt om indkapsling af flammehæmmere). MP2.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 2 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 2 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP2.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 3. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner

12 MP3.1 (Udvikling af teknologisk service) Pilot-skala demonstration af bedre ressourceudnyttelse af plast- og kompositmaterialer gennem implementering af nye sensorteknologier er gennemført (fortsat fra MP3.2, 2013). MP3.2 (Kompetenceopbygning) 1-2 teknologier til oprensning og sortering af kritiske råstoffer er testet (fortsættes i MP3.1, 2015). MP3.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden genanvendelse: - Mindst 1 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 1 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP3.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for genanvendelse: - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Milepæle 2015 Aktivitet 1. Pilotskalatest, -udvikling og -dokumentation af nye vandbehandlingsteknologier MP1.1 (Udvikling af teknologisk service) 1-2 Karakteriseringer og optimeringer af mikrobiologisk funktion i MBR eller MBBR anlæg er gennemført. MP1.2 (Udvikling af teknologisk service) 2-3 industrielle cases på anvendelse af modeller til biokorrosion prædiktion er demonstreret (fortsat fra MP1.3 og MP1.4, 2014). MP1.3 (Kompetenceopbygning). 1-2 teknologier og behandlingsstrategier til mikrobiologisk kontrol i procesvandsystemer er udviklet. MP1.4 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for vandbehandling: - Mindst 4 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 15 nye kunder - Mindst 3 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP1.5 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for vandbehandling - Mindst 2 peer-reviewed artikler - Mindst 2 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 2. Prototypeudvikling af nye teknologier til reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer MP2.1 (Kompetenceopbygning) Teknologi til reduceret udvaskning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer af ny stofklasse, fx hormonforstyrrende stoffer eller allergener, er demonstreret.

13 MP2.2 (Udvikling af teknologisk service) Case-demonstration af reduceret udvaskning af miljøskadelige stoffer fra minimum 1 nyt prototype produkt er gennemført (bygger videre på kompetencer opnået i medfinansieret HTF-projekt om indkapsling af flammehæmmere). MP2.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 2 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 10 nye kunder - Mindst 2 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP2.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer: - Mindst 1 peer-reviewed artikel - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Aktivitet 3. Pilotskalatest af nye oprensnings- og sorteringsteknologier til øget genanvendelse af faste affaldsfraktioner MP3.1 (Kompetenceopbygning; Dansk videnformidling) Pilot-skala demonstration af bedre ressourceudnyttelse af kritiske råstoffer (fx sjældne jordarter) gennem implementering af nye teknologier er gennemført (fortsat fra MP3.2, 2014). MP3.3 (Dansk videnspredning) Videnformidling til danske virksomheder inden genanvendelse: - Mindst 1 indlæg på virksomhedsrettede temadage, workshop eller andet - Mindst 5 nye kunder - Mindst 2 populærvidenskabelige artikler i fagblade og aviser. MP3.4 (Anden milepæl) International videnudveksling inden for genanvendelse: - Mindst 1 konferencepapers (el. posters) Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk Vand- og miljøteknologi

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Skema til beskrivelser af forsknings- og udviklingsaktiviteter Aktivitetsplan (navn): Biomasse til fremtidens råvareefterspørgsel Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes

Læs mere

Produktion i Danmark Indhold

Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark... 1 1. Visionen for indsatsen... 3 2. Det teknologiske/forretningsmæssige fokus i indsatsen... 4 3. Definition af målgruppe... 5 4. Målsætningerne for

Læs mere

GTS Performanceregnskab

GTS Performanceregnskab GTS Performanceregnskab 28 GTS Performanceregnskab 28 29 Indhold 1 Omsætning og overskud skaber ny viden s. 4 28 var et godt år for GTS-institutterne. Både omsætning og overskud steg mærkbart i forhold

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010

Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 Styrket samarbejde mellem GTS og universiteterne Marts 2010 AgroTech Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut Dansk Fundamental

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

projekt aktiviteter 2008/12 cluster for udvikling af byggeri

projekt aktiviteter 2008/12 cluster for udvikling af byggeri aktiviteter 2008/12 partnerskabelsevidensdelingopenbusinessmodelseminarblueoceanstrategi innovationforretningsudviklingworkshopfaciliteringnetværkkonferencer cluster for udvikling af byggeri innovate create

Læs mere